Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Структура. Відділи бібліотеки (переклад англійською мовою)Переклад виконали:

 • Вовк Тетяна - Дирекція, Науково-методичний відділ, Відділ наукової обробки, Сектор обмінно-резервного фонду, Відділ проектної соціокультурної діяльності
 • Томич Олександр - Сектор обліку, Довідково-бібліографічний відділ, Відділ економіко-виробничої літератури, Редакційно-видавничий сектор, Сектор інформації з питань культури
 • Афтанас Сніжана - Відділ загального читального залу, Відділ літератури з питань мистецтва, Відділ абонементу, Сектор МБА, Бухгалтерія
 • Ігор Березовський - Відділ книгозберігання, Відділ ІТ, Відділ комплектування
 • Млиниська Іванка - Відділ літератури іноземними мовами, Відділ краєзнавчої літератури

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. І.ФРАНКА

 

Оригінал

Переклад англійською

Дирекція

Бабій Людмила Василівна - директорка ОУНБ ім. І. Франка, заслужена працівниця культури України;

Горбань Галина Василівна - заступниця директорки з наукової роботи;

Федик Любов Володимирівна - заступниця директорки з внутрішньої роботи;

Жирик Людмила Іванівна - заступниця директорки з питань автоматизації, інформаційного забезпечення бібліотечних процесів і євроінтеграції.

Directorate

Lyudmyla Babiy - Director of the Ivan Franko National Library, Honoured Worker of Culture of Ukraine;

Halyna Horban - Deputy Director for Research;

Liubov Fedyk, Deputy Director for Internal Affairs;

Liudmyla Zhyryk - Deputy Director for Automation, Information Support of Library Processes and European Integration.

Науково-методичний відділ

Науково-дослідний, методичний та координаційний центр в області, визначає пріоритети бібліотечної методичної політики, її основні напрямки:

 • аналіз і прогнозування бібліотечної ситуації

 • моніторинг інноваційної діяльності

 • пошук нових моделей розвитку бібліотек

 • створення системи безперервної освіти бібліотечних працівників

 • проведення комплексів заходів для сприяння інноваційному розвитку бібліотек області та обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка

 • впровадження новітніх технологій в практику бібліотек області Координує організаційно-методичну діяльність, складає „Координаційний план організаційно-методичної роботи обласних бібліотек". Здійснює:

 • формування та розробку стратегічних планів діяльності бібліотечної галузі, програм розвитку регіону,

 • моніторинг цифрових показників роботи публічних бібліотек області в електронній системі звітності ЕСМаР,

 • статистичний аналіз діяльності бібліотечних установ області,

 • інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотек області за підсумками року,

 • підготовку документів на розгляд Колегії управління культури, національностей та релігій ОДА, об'єднаної науково-методичної ради,

 • формування баз даних про мережу бібліотек та основні показники їх діяльності,

 • вивчення та узагальнення актуального бібліотечного досвіду, здійснює методичну допомогу в оволодінні новаціями,

 • координує заходи, спрямовані на підтримку якості бібліотечних послуг у бібліотечних установах області, акумулює та аналізує інформацію з цього напрямку роботи

Проводить:

 огляди-конкурси діяльності бібліотек регіону;

обласні акції, наукові, соціологічні дослідження, анкетування, моніторинги. Організовує семінари, практикуми, тренінги, стажування для підвищення фахового рівня працівників бібліотек області. Координує та забезпечує надання методичної, практичної та консультативної допомоги бібліотекам регіону з різних напрямків роботи. Бере участь в роботі районних семінарів. Видає:

 • Інформ-реліз «У бібліотеках Івано-Франківщини» з досвіду роботи бібліотек - переможців щорічного обласного конкурсу «Краща бібліотека року»,

 • щорічний аналітико-статистичний збірник „Бібліотечна Івано-Франківщина",

 • методичні поради, які розкривають життєві шляхи відомих письменників України, Івано-Франківщини та форми популяризації їх творчості у серії «Літературна скарбниця України: ювіляри року»,

 • збірники серії «Бібліостудія» з матеріалами обласних конференцій, семінарів, тренінгів,

 • методико-бібліографічні посібники на допомогу бібліотекам області.

 

Веде розділ «Фахівцю бібліосервісу» на веб-сайті ОУНБ ім. І.Франка.

 

Завідувачка відділу - Хімейчук Віра Михайлівна

 

телефон - 52-32-31  E-mail: metodlibif@gmail.com

Scientific and methodological department Research, methodological, and coordination centre in the region, determine the priorities of library methodological policy, and its main directions:

●        analysis and forecasting of the library situation

●       monitoring of innovative activities

●        search for new models of library development

●        creation of a system of continuous education of library staff

●        carrying out complexes of measures to promote innovative development of libraries in the region and the Ivan Franko Regional Universal Scientific Library

●       Implementation of the latest technologies in the practice of libraries in the region

Coordinates organisational and methodological activities, and draws up the "Coordination plan of organisational and methodological work of regional libraries". Carries out:

●        formulation and development of strategic plans for the library sector, regional development programmes,

●       monitoring of digital indicators of the work of public libraries in the region in the electronic reporting system ESMAR,

●       statistical analysis of the activities of library institutions in the region,

●       information and analytical review of the activities of libraries in the region at the end of the year,

●       Preparation of documents for consideration by the Board of the Department of Culture, Nationalities and Religions of the RSA, the Joint Scientific and Methodological Council,

●       creation of databases on the network of libraries and the main indicators of their activities,

●       study and summarise current library experience, provide methodological assistance in mastering innovations,

●       coordinates activities aimed at maintaining the quality of library services in library institutions of the region, accumulates and analyses information on this area of work Conducts: reviews and competitions of libraries in the region; regional events, scientific and sociological research, surveys, and monitoring.

Organises seminars, workshops, trainings, and internships to improve the professional level of library staff in the region. Coordinates and provides methodological, practical, and advisory assistance to libraries in the region in various areas of work. Participates in the work of regional seminars.

Issues:

●       Information release "In the libraries of Ivano-Frankivsk region" on the experience of libraries - winners of the annual regional competition "Best Library of the Year",

●       Annual analytical and statistical collection "Library Ivano-Frankivsk Region"

●       methodological advice revealing the life paths of famous writers of Ukraine and Ivano-Frankivsk region and forms of popularisation of their works in the series "Literary Treasury of Ukraine: Anniversaries of the Year",

●        collections of the series "Bibliostudio" with materials from regional conferences, seminars, trainings,

●       methodological and bibliographic manuals to help libraries of the region.

 

She maintains the section "For the specialist of Biblio service" on the website of the Ivan Franko Regional Universal Scientific Library.

Head of the department - Vira Khimeichuk

Phone - 52-32-31 E-mail: metodlibif@gmail.com

Відділ наукової обробки документів і організації та ведення каталогів
 Відділ наукової обробки документів, організації і ведення каталогів забезпечує наукову систематизацію документів, що надходять до бібліотеки, розкриття фондів через електронний каталог, ( з середини 2021року) через АБІС «Коха»  та традиційних каталогів. Основні напрями діяльності:
        . систематизація  та предметизація документів на  різних носіях інформації ;
       . ведення і редагування АБІС «Коха» (з середини 2021року); 
      . ретроспективне введення фондів в АБІС «Коха»;  
      .  вилучення каталожних карток з (службового алфавітного, читацького алфавітного і систематичного каталогів).  

 

Відділ надає платні послуги, щодо визначення індексів УДК на документи, а також  місцевим  видавництвам на книжкові видання. Працівники  відділу проводять вебінари, надають консультації, проводять навчання бібліотечних працівників області  з питань УДК, також проводять консультації працівникам бібліотеки, щодо створення бібліографічного запису на ретроспективне введення фондів в АБІС «Коха».

Завідувачка відділу - Семен Марія Василівна

 

телефон - 75-24-79

Department of Scientific Document Processing, Organisation and Catalogue Management
 The Department of Scientific Document Processing, Organisation, and Catalogue Management provides a scientific systematisation of documents received by the library, disclosure of collections through the electronic catalogue, (from mid-2021) through ABIS Kocha and traditional catalogues. Main activities:

●       systematisation and subjectification of documents on various media

●        maintenance and editing of the Kocha ABIS (from mid-2021);

●        retrospective entry of collections into the Kocha ABIS;

●       removal of catalogue cards from (service alphabetical, reader alphabetical, and systematic catalogues).

The department provides paid services for assigning UDC indices to documents, as well as to local publishing houses for book editions. Employees of the department conduct webinars provide consultations, train library staff in the region on UDC issues, and also consult library staff on creating a bibliographic record for retrospective entry of collections into Kocha ABIS.

 Head of the department - Semen Maria Vasylivna

phone - 75-24-79

Сектор обліку та реєстрації користувачів

 

Здійснює реєстрацію користувачів, видає пластиковий читацький квиток, який дає право користуватися документно-інформаційними ресурсами бібліотеки.

 

Щорічно проводить перереєстрацію відвідувачів. Оформляє обхідні листи навчальних закладів.

 

Ознайомлює читачів з правилами користування, структурою бібліотеки, послугами, документно-інформаційними ресурсами.

 

Реєстрація користувачів проводиться в автоматизованому режимі в АБІС (автоматизованій інтегрованій бібліотечній системі) «Koha».

 

Здійснює щоденний облік основних показників роботи бібліотеки, готує зведені статистичні дані. Вивчає та аналізує якісний склад користувачів.

 

Завідувачка сектору - Корнієнко Лариса Іванівна

 

телефон - 75-01-32

Sector of accounting and registration of users

 

The sector registers users, issues plastic library cards that give the right to use the library's documentary and information resources.

 

It annually re-registers visitors and issues by-pass lists for educational institutions.

 

It familiarises the readers with the rules of use, library structure, services, documentary and information resources.

 

Users are registered in an automated mode in the ABLS (Automated Integrated Library System) "Koha".

 

The sector carries out daily accounting of the main indicators of the library's work, prepares summary statistics. It studies and analyses the qualitative composition of users.

 

Head of the sector - Korniienko Larysa Ivanivna

 

phone - 75-01-32

Довідково-бібліографічний відділ

 

Забезпечує довідково-бібліографічне та інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів.

 

Здійснює формування та забезпечує використання бібліографічних та інформаційних ресурсів.

 

До послуг користувачів:

 

●       довідково-бібліографічний фонд: енциклопедії (вітчизняні та зарубіжні), словники різного профілю (двомовні, тлумачні, орфографічні тощо), довідники, державна реєстраційна бібліографія, поточні інформаційні видання, галузеві бібліографічні покажчики. Найцінніше раритетне видання відділу - „Енциклопедія Брокгауза та Ефрона" у 82 томах;

●       каталоги: алфавітний, систематичний (картковий до 2021 року), електронний;

●       каталог періодичних видань ОУНБ ім. І. Франка та бібліотек різних систем і відомств м. Івано-Франківська;

●       картотеки: систематична, новинок літератури. "Письменники-лауреати", назв художніх творів, вміщених в журналах;

●       електронна повнотекстова база даних "Нормативні акти України";

●       консультації бібліографа у пошуках джерел інформації.

 

Видає: тематичні бібліографічні покажчики, бібліографічні бюлетені: „Державне будівництво та місцеве самоврядування" (6 випусків на рік) „Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки" (щомісячно).

 

Надає додаткові послуги:

 

●       формування бібліографічних списків до курсових та дипломних робіт;

●       готує фактографічні, аналітичні довідки.

 

Відслідковує інформаційні потреби відвідувачів:

 

●       проводить соціологічні дослідження щодо повноти, оперативності пошуку інформації, якості довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;

●       облікує запитувані користувачами видання, які відсутні у фондах бібліотеки, з метою їх придбання.

 

Організовує тематичні Дні бібліографії.

 

Бере участь в організаційно-методичному забезбеченні бібліотек області. Проводить обласні семінари-практикуми. Надає методичну та практичну допомогу бібліотекам області з питань організації довідкового апарату бібліотеки, бібліографічної роботи та довідково-бібліографічного обслуговування.

 

При відділі діє Центр правової інформації, завданням якого є  забезпечення вільного доступу всіх верств населення до правової інформації.

 

В Центрі надається: доступ до правових баз даних, пошук документів через БД "НАУ", запис на електронні носії.

 

Завідувачка відділу - Габер Алла Германівна

 

телефон - 53-14-26

Reference and bibliographic department

 

The department provides reference and bibliographic and information and bibliographic services to users.

 

It creates and ensures the use of bibliographic and information resources.

 

At the service of users are:

 

●       Reference and bibliographic collection: encyclopedias (domestic and foreign), dictionaries of various profiles (bilingual, explanatory, spelling, etc.), reference books, state registration bibliography, current information publications, sectoral bibliographic indexes. The most valuable rare edition of the department is the Encyclopaedia of Brockhaus and Efron in 82 volumes;

●       catalogues: alphabetical, systematic (card catalogues until 2021), electronic;

●       catalogue of periodicals of the Ivan Franko National University Library and libraries of different systems and departments of Ivano-Frankivsk;

●       systematic and new literature files. "Writers-Lawyers", titles of works published in magazines;

●       electronic full-text database "Normative Acts of Ukraine";

●       consultations of a bibliographer in search of information sources.

 

The department publishes: thematic bibliographic indexes, bibliographic bulletins: "State Building and Local Self-Governing" (6 issues per year), "New Arrivals in Public Education and General Pedagogy" (monthly).

 

It provides additional services:

 

●       compiling bibliographies for term papers and diploma theses;

●       prepares factual and analytical references.

 

It monitors the information needs of visitors:

 

●       сonducts sociological research on the completeness and efficiency of information search, quality of the library's reference and bibliographic apparatus;

●       keeps track of publications requested by users that are not in the library's collection for the purpose of purchasing them.

 

The department organises thematic Days of Bibliography.

 

It participates in the organisational and methodological support of libraries in the region. It conducts regional workshops and provides methodological and practical assistance to libraries of the region on organisation of the library reference apparatus, bibliographic work and reference and bibliographic services.

 

The department has a Legal Information Centre, which is tasked with ensuring free access to legal information for all segments of the population.

 

The Centre provides access to legal databases, search for documents through the NAU database, and recording on electronic media.

 

Head of the department - Haber Alla Hermanivna

 

phone - 53-14-26

Відділ економіко-виробничої літератури

 

Забезпечує інформаційні потреби науковців, управлінців, підприємців, економістів, інженерно-технічних працівників, фахівців агропромислового комплексу, широкого кола користувачів.

 

Документно-інформаційні ресурси відділу налічують 60 тисяч примірників. Найбільш повно представлена література з теоретичних основ економіки, практики господарювання, підприємництва, менеджменту, маркетингу, банківської справи, бухгалтерського обліку, технічних дисциплін, різних галузей промислового і агропромислового виробництва.

 

Щорічно у відділ надходить понад 110 назв газет та журналів.

 

Особлива увага приділяється формуванню, збереженню документного фонду, вивченню інтенсивності його використання.

 

Обслуговування здійснюється через абонемент і читальний зал. Послугами відділу щорічно користується  понад 6 тисяч відвідувачів.

 

Відділ проводить соціологічні дослідження та маркетингові розвідки інформаційних потреб користувачів.

 

Видає щоквартальні бібліографічні бюлетені: „Організація та економіка сільського господарства", „Актуальні проблеми економіки", бібліографічні списки, інформдайджести, буклети.

 

Наповнює власні електронні бази даних: „Сільське господарство", „Економіка. Збірники. Аналітичний опис", „Інтелект-клуб „Галицькі кмітливці", „Вчені Прикарпаття".

 

Відділ став центром спілкування науковців, представників влади, керівників підприємств малого і середнього бізнесу. Спільно з Радою Івано-Франківських обласних організацій Товариства винахідників і раціоналізаторів та Спілки наукових і інженерних об'єднань України діє творчий проект „Інтелектуальний клуб творчих особистостей „Галицькі кмітливці" та громадська приймальня. В рамках засідань Клубу відбуваються зустрічі з вченими, винахідниками, раціоналізаторами, влаштовуються книжкові виставки, виставки авторських досягнень, презентації нових книг, ексклюзивних моделей.

 

Налагоджена також співпраця з вищими навчальними закладами, бізнесовими та підприємницькими структурами регіону.

 

Багатогранною є робота з популяризації книги. Відділ організовує: декади студента-першокурсника, години інформаційної культури, дні економічної книги, тематичні дні інформації, книжкові виставки, виставки творів друку до професійних свят, виставки за сторінками періодичних видань. Інформація про проведення засідань Інтелектуального клубу творчих особистостей, виставки та нові видання розміщується в регіональній пресі, на веб-сайті бібліотеки.

 

Працівники відділу надають науково-методичну та практичну допомогу бібліотекам області з питань інформаційного забезпечення соціально-економічного розвитку, науково-технічної творчості.

 

Завідувачка відділу - Багира Софія Іванівна

 

телефон - 75-01-32

Department of economic and production literature

 

The department meets the information needs of scientists, managers, entrepreneurs, economists, engineers, technicians, agricultural specialists and a wide range of users.

 

The department's documentary and information resources include 60 thousand copies. The most comprehensive collection includes literature on the theoretical foundations of economics, business practices, entrepreneurship, management, marketing, banking, accounting, technical disciplines, and various branches of industrial and agricultural production.

 

The department annually receives over 110 titles of newspapers and magazines.

 

Particular attention is paid to the formation and preservation of the documentary collection and the study of the intensity of its use.

 

Services are provided through a subscription service and a reading room. Over 6,000 visitors use the department's services annually.

 

The department conducts sociological research and marketing studies of users' information needs.

 

It publishes quarterly bibliographic bulletins: "Organisation and Economics of Agriculture", "Topical Issues of Economics", bibliographic lists, information digests, and booklets.

 

It fills its own electronic databases: "Agriculture", "Economics. Collections. Analytical Description", "Intellect Club "Galician Prodigies", "Scientists of Prykarpattia".

 

The department has become a centre for communication between scientists, government officials, and managers of small and medium-sized businesses. Together with the Council of Ivano-Frankivsk regional organisations of the Society of Inventors and Innovators and the Union of Scientific and Engineering Associations of Ukraine, the department runs a creative project called the Intellectual Club of Creative Personalities "Galician Prodigies" and a public reception. The Club's meetings include meetings with scientists, inventors and innovators, book exhibitions, exhibitions of authors' achievements, presentations of new books and exclusive models.

 

Cooperation has also been established with higher education institutions, business and entrepreneurial structures in the region.

 

The work on book promotion is multifaceted. The department organises: first-year student decades, information culture hours, economic book days, thematic information days, book exhibitions, exhibitions of printed works for professional holidays, exhibitions of periodicals. Information about the meetings of the Intellectual Club of Creative Personalities, exhibitions and new publications is published in the regional press and on the library's website.

 

The staff of the department provides scientific, methodological and practical assistance to the libraries of the region on information support of socio-economic development, scientific and technical creativity.

 

Head of the department - Bagyra Sofia Ivanivna

 

phone - 75-01-32

Відділ читального залу

 

Відділ загального читального залу є самостійним підрозділом обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка.

 

Універсальний фонд документно-інформаційних ресурсів налічує близько 50 тисяч примірників видань. Вагому частину фонду складають монографії, наукові збірники, науково-популярна, навчально-методична, література суспільно-політичної, науково-природничої, філологічної тематики, українська і світова художня класика. У відділі зосереджено інформаційні джерела з питань євроінтеграції і НАТО. Окреме місце у відділі займають «Колекція книг з фондів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України», «Фонд Л. Вардзарука», «Фонд Д. Дзвінчука» «Фонд Г. Дутчака», «Фонд П. Осадчука», «Книги з приватної колекції лавреата Шевченківської премії С. Пушика» та «Колекція книг з приватного фонду академіка В. Качкана».

 

Пропонується найбагатший фонд періодичних видань.

 

Відділ проводить постійну роботу із залучення читачів до користування бібліотечним фондом загального читального залу ОУНБ ім. І. Франка, вивчає їх інформаційні потреби та диференційовано задовольняє загальноосвітні і фахові інтереси та запити користувачів: інформація надається в системі ВРІ.

 

Враховуючи запити читачів, формує фонд відділу загального читального залу та визначає його профіль; у співпраці з відділом комплектування, відстежує ринок інформаційних ресурсів та поповнює фонд масивом документів з різних джерел комплектування, веде картотеку «Періодичних видань». У відділі постійно здійснюється оперативний контроль за незадоволеними запитами користувачів, ведеться картотека відмовлень, яка постійно вивчається і аналізується для подальшого доукомплектування документального ресурсу відділу загального читального залу.

 

Постійно здійснюються заходи із збереження документного фонду відділу: проводиться планове вивчення книжкового фонду, вивчається його склад і використання, виявляються і відбираються зношені видання, відбирається література для депозитарного зберігання та для обмінно-резервного фонду. Здійснюється контроль за виданою користувачам літературою, переплет та реставрація видань.

З метою якісного задоволення інформаційних запитів користувачів, використовує фонди як основного книгосховища, так і книгосховищ структурних підрозділів ОУНБ ім. І. Франка, а також замовляє потрібні документи через МБА.

Організовує: літературні вечори, години пам'яті та історичні години, експозиції творів друку нових видань, тематичні та інші книжкові виставки.


Видає: малі форми рекомендаційної бібліографії:каталоги книжкових виставок, пам'ятки користувачу, інформ-дайджести тощо.

Систематично працює над поповненням баз даних «Визначні діячі Прикарпаття» (історики, політики, юристи, церковні діячі) та «Іван Франко і Прикарпаття» (розділ «Іван Франко: життєвий і творчий шлях»).

Проводить соціологічні дослідження з вивчення використання читачами книжкового фонду з різних галузей знань, періодичних видань, забезпечення їх інформаційних потреб, оцінки користувачами послуг, що надаються у відділі тощо.

Інформує краян про нові книги та соціокультурну діяльність на сайті бібліотеки, веб-сайті відділу культури ОДА та через електронну пошту редакції газети «Західний кур'єр», друкується в обласній газеті «Галичина».

Співпрацює з обласною організацією Національної спілки письменників України, молодіжними, громадськими організаціями, підшефними військовими частинами, вищими навчальними закладами міста.

Завідувачка відділу загального читального залу - Джус Наталія Василівна

телефон - 75-01-32

Reading room department

 

The department of the general reading room is an independent subdivision of the Regional Universal Scientific Library named after Ivan Franko.

 

The universal fund of documentary and information resources includes about 50 thousand copies of publications. A significant part of the collection consists of monographs, scientific collections, popular science, educational and methodological literature, literature on socio-political, scientific and natural sciences, philology, Ukrainian and world classics. The department contains information sources on European integration and NATO. A special place in the department is occupied by the "Collection of books from the collections of the V. Stefanyk Lviv National Scientific Library of the National Academy of Sciences of Ukraine", "L. Vardzaruk's Fund", "D. Dzvinchuk's Fund", "H. Dutchak's Fund", "P. Osadchuk's Fund", "Books from the private collection of the Shevchenko Prize laureate S. Pushyk" and "Collection of books from the private fund of academician V. Kachkan".

 

It offers the richest collection of periodicals.

 

 

The department is constantly working to attract readers to use the library collection of the Ivan Franko National University of Lviv reading room, studies their information needs and differentially satisfies general educational and professional interests and requests of users: information is provided in the SDI system.

 

Taking into account the readers' requests, it forms the collection of the general reading room department and determines its profile; in cooperation with the acquisitions department, it monitors the information resources market and replenishes the collection with an array of documents from various acquisition sources and maintains the "Periodicals" file. The department constantly monitors unsatisfied user requests, keeps a file of refusals, which is constantly studied and analysed for further replenishment of the documentary resource of the public reading room.

 

Measures are taken on a regular basis to preserve the documentary collection of the department: a scheduled study of the book collection is carried out, its composition and use is studied, worn-out publications are identified and selected, literature is selected for depository storage and for the exchange and reserve fund. The Library monitors the literature issued to users, and performs binding and restoration of publications.

 

In order to satisfy users' information requests in a quality manner, the library uses the collections of both the main book depository and the book depositories of the structural units of the RUSL of Ivan Franko National University of Lviv, as well as orders the necessary documents through the IBA.

It organizes literary evenings, memorial hours and historical hours, expositions of newly published works, thematic and other book exhibitions.

 

It publishes small forms of reference bibliography: catalogs of book exhibitions, user guides, information digests, etc.

 

Systematically works on updating the databases "Prominent figures of Prykarpattya" (historians, politicians, lawyers, church leaders) and "Ivan Franko and Prykarpattia" (section "Ivan Franko: life and creative path").

 

It conducts sociological research to study how readers use the book collection in various fields of knowledge, periodicals, meet their information needs, evaluate the services provided by the department, etc.

 

The library informs the residents of the region about new books and socio-cultural activities on the library's website, the website of the Department of Culture of the Regional State Administration, and via e-mail to the editorial office of the Zakhidnyi Kurier newspaper, and is published in the regional newspaper Halychyna.

She cooperates with the regional organization of the National Union of Writers of Ukraine, youth and public organizations, military units under her patronage, and higher education institutions of the city.

 

Head of the general reading room department - Natalia Dzhus

phone - 75-01-32

Відділ літератури з питань мистецтва

 

Для задоволення інформаційних потреб мистецького характеру відділ літератури з питань мистецтва пропонує та популяризує користувачам інформаційні джерела з різних напрямків світового та вітчизняного мистецтва: книги, періодичні,  аудіовізуальні та електронні видання.

 

Фонд відділу налічує 15,5 тис. одиниць зберігання. До послуг користувачів колекція грамзаписів класичної музики, хорових та інструментальних композицій, фонд Василя Пилип'юка, Мирона Черепанини, фонд  видань діючого «Лемкоклубу»

 

Враховуючи запити та інформаційні потреби читачів відділу літератури з питань мистецтва  постійно формує та оновлює бібліотечний фонд : здійснює підбірку літератури у книгарнях, замовляє періодичні видання із передплатних каталогів, забезпечує збереження фонду, організовує його вивчення, виявляє і              відбирає зношені та дублетні видання на вилучення, систематично аналізує незадоволений запит читачів з метою   доукомплектування фонду.

 

Щороку послугами відділу  користується  понад 2,5 тисяч відвідувачів.

 

З метою популяризації  діячів культури і мистецтва регіону, України, світу та автентичної спадщини Прикарпаття відділ здійснює соціокультурну та культурно-просвітницьку діяльність, а саме :

 

●       постійно організовує книжкові виставки;

●       проводить майстер-класи із вдосконалення практичної майстерності в галузі образотворчого мистецтва та дизайну;

●       організовує та проводить відкриття виставок живопису та декоративно-прикладного мистецтва відомих художників та митців краю, України;

●       неодноразово проводить щорічні виставки-конкурси різних обласних організацій;

●       масові заходи: літературно-мистецькі вітальні, літературно-музичні вечори, творчі вечори та зустрічі, приурочені певним пам'ятним подіям, зокрема життєвій дорозі та творчому доробку світових та прикарпатських митців;

●       презентації книжок з різних жанрів вітчизняного та світового мистецтва

 

Неабиякий інтерес у наших читачів та гостей бібліотеки викликають заходи у рамках проекту „Без сім'ї та свого роду немає нації, народу". Проект передбачає проведення зустрічей з відомими родинами Прикарпаття. Його метою є ближче знайомство місцевої громади з життям та творчою діяльністю видатних сімей краю, виховання в учасників заходів патріотизму, любові до рідної землі, розвиток їхніх талантів та здібностей, а також формування християнських цінностей, серед яких сім'я та родина відіграють основну роль .

 

Цікаві та пізнавальні зустрічі  в нашому відділі організовані в рамках «Лемкоклубу», який створений при нашому відділі в 2014 році з метою відродження духовності, звичаїв, традицій, культури, мови лемків.  Для обміну інформацією, розширення знань про лемківську культуру, виховання молоді у дусі лемківських звичаїв та традицій, практикування розмовної лемківської мови. 

 

  Веде бази даних:

 

«Майстри Прикарпаття»;

«Студія творчих постатей»;

поповнює розділи „Образотворча Франкіана Прикарпаття», «Музична Франкіана Прикарпаття» в БД «Франко і Прикарпаття»;

веде аналітичний опис в автоматизованій системі «Koha»..

Готує інформацію на сайт бібліотеки, про знаменні та пам'ятні дати митців з різних жанрів  мистецтва, нові надходження, діючі виставки та соціокультурну  діяльність відділу.

 

Складає і видає :  

●       бібліографічні покажчики;

●       пам'ятки користувачу;

●       щорічний „Календар пам'ятних і знаменних дат визначних митців з різних жанрів мистецтва";

●       серійні видання:буклети: „Світлини робіт митців";

Створює мультимедійні презентації , які висвітлюють життєвий та   творчий шлях відомих особистостей в галузі мистецтва.

 

Відділ систематично здійснює аналітичне опрацювання періодичних мистецьких видань.

 

Співпрацює з обласними організаціями НСХУ, НСКУ, НСФУ,   НСНМУ, ЗМІ та культурно-мистецькими закладами міста. В рамках партнерства приймає участь у проведенні конференцій, літературно-мистецьких вечорів.

 

Проводить маркетингові дослідження, анкетування,  моніторинги реальних і потенційних користувачів щодо їх  інформаційних потреб.

 

тел. 75-01-32

E-mail: muslibif@gmail.com

Department of art literature

 

To meet the information needs of the artistic community, the Department of Art Literature offers and promotes information sources on various areas of world and national art: books, periodicals, audiovisual and electronic publications.

 

The department's collection includes 15.5 thousand items. The collection includes a collection of classical music, choral and instrumental compositions, the Vasyl Pylypiuk and Myron Cherepanyna fonds, and the collection of publications of the Lemko Club.

 

Taking into account the requests and information needs of readers, the Department of Art Literature constantly forms and updates the library collection: selects literature in bookstores, orders periodicals from subscription catalogs, ensures the safety of the collection, organizes its study, identifies and selects worn-out and duplicate publications for withdrawal, systematically analyzes unsatisfied requests from readers in order to replenish the collection.

 

Over 2,500 visitors use the department's services every year.

 

In order to popularise the cultural and artistic figures of the region, Ukraine, the world and the authentic heritage of Prykarpattya, the department carries out socio-cultural and cultural and educational activities, namely

 

●       regularly organizes book exhibitions;

●       conducts master classes to improve practical skills in the field of fine arts and design;

●       organizes and conducts the opening of exhibitions of paintings and decorative and applied arts by famous artists of the region and Ukraine;

●       repeatedly holds annual exhibitions and competitions of various regional organizations;

●       mass events: literary and artistic living rooms, literary and musical evenings, recitals and meetings dedicated to certain memorable events, in particular, the life and creative work of world and Carpathian artists;

●       presentations of books on various genres of national and world art

 

Our readers and guests of the library are very interested in the events within the project "No Nation, No People Without Family and Family". The project involves meetings with famous families of Prykarpattya. Its goal is to familiarize the local community with the life and creative work of prominent families of the region, to foster patriotism and love for the native land in the participants of the events, to develop their talents and abilities, and to form Christian values, among which family and family play a major role.

 

Interesting and informative meetings in our department are organized within the framework of the Lemko Club, which was established at our department in 2014 with the aim of reviving the spirituality, customs, traditions, culture, and language of the Lemkos.  It is used to exchange information, expand knowledge about Lemko culture, educate young people in the spirit of Lemko customs and traditions, and practice spoken Lemko language. 

 

  Maintains databases:

 

"Masters of Prykarpattia";

"Studio of creative figures";

replenishes the sections "Fine Arts of Prykarpattia", "Musical Prykarpattia" in the database "Franko and Prykarpattia";

conducts analytical descriptions in the automated system "Koha".

Prepares information for the library's website, about significant and memorable dates of artists from different genres of art, new acquisitions, ongoing exhibitions and socio-cultural activities of the department.

Compiles and publishes:  

●       bibliographic indexes;

●       memos to the user;

●       annual "Calendar of memorable and significant dates of prominent artists from different genres of art";

●       serial publications: booklets: "Photos of the artists' works";

Creates multimedia presentations that highlight the life and work of famous personalities in the field of art.

 

The department systematically carries out analytical study of periodicals in the field of art.

 

The department cooperates with regional organizations of the National Union of Artists of Ukraine, the National Academy of Arts of Ukraine, the National Academy of Fine Arts of Ukraine, the National Academy of Music of Ukraine, the media and cultural and artistic institutions of the city. As part of the partnership, it participates in conferences and literary and artistic evenings.

 

It conducts marketing research, surveys, and monitoring of real and potential users regarding their information needs.

 

tel. 75-01-32

E-mail: muslibif@gmail.com

Відділ абонементу

Літературний простір для всієї родини

Забезпечує професійні, освітні, дозвіллєві запити користувачів.

Універсальний фонд друкованих видань налічує понад 46 тисяч примірників. Це наукова та науково-популярна література з історії України та світової історії, правознавства, філософії, соціології, психології, медицини, охорони навколишнього середовища, мовознавства, літературознавства, спорту тощо.

Вагомий відсоток книжкового фонду становить художня література. Зокрема, повні зібрання творів класиків української літератури, переклади творів зарубіжних письменників, сучасна художня книга.

Фонд відділу поповнюється передплатними виданнями. Щорічно відділ отримує біля 40 назв популярних і науково-популярних журналів.

Послугами відділу користується біля 5 тисяч відвідувачів в рік, а саме такі категорії:

 - за віком: люди літнього віку, молодь, підлітки, діти;
 - за зайнятістю: працюючі і безробітні, студенти, учні, діти дошкільного віку;
 - за спеціальністю: викладачі, вчителі, науковці, фахівці різних галузей знань, державні службовці, ІТ-спеціалісти, підприємці, працівники сфери послуг тощо.

Розкриття та популяризація книжкових фондів здійснюється шляхом організації книжкових виставок: тематичних, персональних, жанрових, нових творів друку;  проведення історичних, правових, літературних годин; бібліографічних оглядів, книжкових толок, декад родинної книги, літературних дайджестів та екскурсій тощо.

У відділі:

функціонує дитячий куток „Поки батьки читають..." - подарунок для дітей та підмога для їхніх батьків-читачів. Усі дорослі, які завітають до бібліотеки з дітьми, можуть вибирати книги, не турбуючись про свою малечу; дитячий куток пропонує: зовсім маленьким - яскраві іграшки, а більш дорослим - цікаві книжки.

діє соціальний проект „Естафета добра і любові" на підтримку людей поважного віку: здійснюється відвідування вдома читачів, що за станом здоров'я не можуть приходити до бібліотеки та бажання читати у них є велике; організовуються благодійні акції та інші заходи на пошанування старших людей.

В рамках проекту уже стала традиційною тижнева благодійна акція „Крок до милосердя": презентуються книжкові виставки-пошанування, розігрується святкова лотерея, де серед інших призів-сюрпризів, зокрема, підписка на періодичне видання.

Запис у бібліотеку людей старшого віку є безкоштовним.

Пріоритетні напрямки роботи відділу:

Надає у користування читачам документально-інформаційні ресурси з усіх галузей знань.

Базуючись на інформаційних запитах користувачів, здійснює індивідуальне інформування спеціалістів з питань права, літературознавства, екології, історії України за системою ВРІ.

Проводить соціологічні дослідження та маркетингові розвідки з вивчення актуальних тем в галузі літератури та історії України, з питань повноти забезпечення читацьких потреб необхідними творами друку, спектру бібліотечних послуг, ефективності та якості їх надання.  

 Дослідження відділу: «Промоції видань від Українського інституту книги та їх читаності» експрес-моніторинг (2021), «Новочасна українська книга в контексті дослідницьких практик: діагностика фонду сучасних україномовних літературно-художніх видань 2000-2020 рр.» (2020), „Шевченко з погляду сучасності" , що включає експрес опитування (2014), „Волонтерство і бібліотека - перспективи розвитку" (2012),  „Що читати: запити молодого читача" (2012), „Краща українська книга року"  (2009, 2010, 2011 роки), „У фокусі уваги - читач" (2009).

Видає інформаційно-бібліографічні матеріали: каталоги книжкових виставок, пам'ятки користувачу.

Веде базу даних абонементу "Збірники. Аналітичний опис", що є однією із допоміжних ланок в інформаційно пошуковій системі бібліотеки; наповнює електронну базу даних „Іван Франко і Прикарпаття" розділ „Міська премія ім. І. Франка в галузі літератури і журналістики".

Надає методичну, практичну та консультаційну допомогу працівникам бібліотек області з питань впровадження інновацій в роботі з читачами, сучасних тенденцій обслуговування користувача. Приймає участь в обласних і районних семінарах, курсах підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.

Співпрацює з Івано-Франківським територіальним центром соціального обслуговування, Іститутом післядипломної педагогічної освіти, університетом права ім. короля Данила Галицького. Налагоджена тісна співпраця із співробітниками книгозбірень, книгарень,  ЗМІ.

 телефон - 75-01-32

The Department of the membership

 

A literary space for the whole family

It meets the professional, educational and leisure needs of users.

 

The universal collection of printed publications includes more than 46 thousand copies. This includes scientific and popular literature on the history of Ukraine and world history, law, philosophy, sociology, psychology, medicine, environmental protection, linguistics, literary studies, sports, etc.

 

A significant percentage of the book collection is

fiction. In particular, complete collections of works by the classics of Ukrainian literature, translations of works by foreign writers, and contemporary fiction.

 

The department's collection is replenished with subscription publications. Every year, the department receives about 40 titles of popular and popular science magazines.

 

About 5,000 visitors a year use the department's services, in the following categories

 

 - by age: elderly people, young people, teenagers, children;

 - by employment: employed and unemployed, students, pupils, preschool children;

 - by speciality: lecturers, teachers, scientists, specialists in various fields of knowledge, civil servants, IT specialists, entrepreneurs, service workers, etc.

 

The book collections are revealed and promoted through the organisation of book exhibitions: thematic, personal, genre, new publications; historical, legal, and literary hours; bibliographic reviews, book clean-ups, decades of family books, literary digests and excursions, etc.

 

In the department functions:

 

children's corner "While parents read..." - is a gift for children and a help for their parents-readers. All adults who come to the library with children can choose books without worrying about their kids; the children's corner offers bright toys for the very young, and interesting books for the older ones.

 

The social project "Relay of Kindness and Love" is in place to support elderly people: home visits are made to readers who cannot come to the library for health reasons and who have a great desire to read; charity events and other events are organized to honor the elderly.

 

The project has already established a traditional week-long charity event, Step to Mercy:

book exhibitions are presented, and a festive lottery is held, with surprise prizes including a subscription to a periodical.

 

The library is free of charge for senior citizens.

 

Priority areas of the department's work:

 

Provides readers with documentary and information resources in all fields of knowledge.

 

Based on users' information requests, it provides individual information to specialists in law, literary studies, ecology, and history of Ukraine through the system of SDI.

 

Conducts sociological research and market research on topical issues in the field of literature and history of Ukraine, on the completeness of meeting readers' needs with the necessary printed works, the range of library services, the efficiency and quality of their provision.  

 

 The department's research: "Promotion of publications from the Ukrainian Book Institute and their readability" express monitoring (2021), "Modern Ukrainian book in the context of research practices: diagnostics of the collection of modern Ukrainian-language literary and artistic publications of 2000-2020. " (2020), "Shevchenko from the Point of View of Modernity", which includes an express survey (2014), "Volunteering and the Library - Development Prospects" (2012), "What to Read: Young Readers' Requests" (2012), "The Best Ukrainian Book of the Year" (2009, 2010, 2011), "The Reader is in Focus" (2009).

 

The library publishes information and bibliographic materials: catalogs of book exhibitions, user guides.

 

Maintains the subscription database "Collections. Analytical Description", which is one of the auxiliary links in the library's information search system; fills the electronic database "Ivan Franko and Prykarpattya" with the section "Ivan Franko City Prize in Literature and Journalism".

 

Provides methodological, practical and advisory assistance to library staff in the region on the introduction of innovations in work with readers, modern trends in user service. It participates in regional and district seminars and advanced training courses for library staff.

 

It cooperates with the Ivano-Frankivsk Territorial Centre for Social Services, the Institute of Postgraduate Pedagogical Education, and the King Danylo Halytskyi University of Law. Close cooperation has been established with the staff of libraries, bookstores, and mass media.

 

 phone - 75-01-32

Відділ книгозберігання

Організовує та забезпечує збереження творів друку, формує його якісний склад.

Книжковий фонд налічує понад 200 тисяч документів. Це багатотомні академічні видання, енциклопедії, довідники з різних галузей знань, повні зібрання творів вітчизняних та зарубіжних класиків художньої літератури, література про їх життєвий і творчий шлях та ін.

Велику наукову цінність мають періодичні видання. Цей фонд налічує понад 100 тисяч одиниць, серед них 448 найменувань газет, 1050 журналів. Окремі періодичні видання зберігаються від 1940 року.

У відділі створено фонд рідкісних і цінних видань. Це найцінніший історико-культурний та науковий фонд книжкових раритетів, зокрема: прижиттєві видання М. Грушевського (1919), П. Куліша (1890), а також праці С. Томашівського „Жерела до історії України-Руси" (1901), „Перший похід Богдана Хмельницького в Галичину" (1914), С. Наріжного „Українська еміграція" (1942), художні твори М. Зерова (1943), І. Липи (1935), М. Гоголя (1900), В. Шекспіра (1877), Г. Гейне (1864) та інші. Фонд рідкісних і цінних видань відображено в електронній базі даних „Рідкісні видання".

Документно-інформаційні ресурси відділу видаються на замовлення для опрацювання в структурні підрозділи бібліотеки.
 Проводить соціологічні дослідження з вивчення фондів та виявлення видань для включенння до Державного реєстру національного культурного надбання, моніторинг активної та пасивної частини книжкового фонду, незадоволеного запиту.

Завідувачка відділу - Сабадиш Леся Іванівна

телефон - 75-01-32 

Department of Book Preservation

Organizes and ensures the preservation of printed works, forms its qualitative composition.

The book collection comprises over 200,000 documents, including multi-volume academic publications, encyclopedias, reference books from various fields of knowledge, complete collections of works by Ukrainian and foreign literary classics, literature about their life and creative paths, etc.

Periodical publications hold significant scientific value, with this collection totaling over 100,000 units, including 448 newspaper titles and 1050 magazines. Some periodicals are preserved from as early as 1940.

The department has established a collection of rare and valuable editions, representing the most valuable historical-cultural and scientific fund of book rarities. This includes lifetime editions of M. Hrushevskyi (1919) and P. Kulish (1890), as well as S. Tomashivskyi's "Sources for the History of Ukraine-Rus" (1901), "The First Military Campaign of Bohdan Khmelnytskyi to Galicia" (1914), S. Naryzhnyi's "Ukrainian Emigration" (1942), fictional books of M. Zerov (1943), I. Lypa (1935), M. Gogol (1900), W. Shakespeare (1877), H. Heine (1864), and others. The collection of rare and valuable editions is reflected in the electronic database "Rare Editions."

The department's documentary and informational resources are issued upon request for processing in the library's structural units.

The department conducts sociological researchers to study the collections and identify publications to include in the state Register of Ukrainian Cultural Heritage, monitors the active and passive parts of the book fund, and addresses unmet requests.

Head of the department - Lesia Ivanivna Sabadysh

Phone - 75-01-32

Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів

Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів здійснює  адміністрування та інформаційне наповнення  бібліотечного Wеb-сайту, БД, Інтернет-сервісів, створення та  зберігання електронних інформаційних ресурсів бібліотеки, розміщення  та поширення дописів в соціальних мережах.

Здійснює обслуговування користувачів Інтернет-центру, забезпечує якнайширший доступ до електронних ресурсів віддаленим користувачам, надає платні послуги відповідно до переліку, затвердженого, директором бібліотеки.

Основними завданнями відділу є:                                            

●       сприяння розвитку інформаційного потенціалу бібліотеки;

●       найбільш повне, якісне й оперативне задоволення запитів користувачів за допомогою власних електронних ресурсів та мережі Інтернет;

●       забезпечення технічної підтримки автоматизації бібліотечних процесів;

●       створення власних якісних електронних ресурсів;

●       підтримка сайту бібліотеки, актуалізація його розділів, повне та оперативне висвітлення різних аспектів життєдіяльності бібліотеки.

Видає: вебліографічні покажчики, тематичні списки для більш   широкого розкриття Інтернет-ресурсів, пам'ятки користувачам, інформаційні буклети.

Створює тематичні віртуальні виставки з представленням на сайті бібліотеки, мультимедійні відеопрезентації, інтернет-мандрівки, віртуальні книжкові виставки,  тематичні підбірки Інтернет-ресурсів.

Структурною одиницею ВІТ та ЕР є Інтернет-центр. Створений у 2001 році в рамках проекту „Інтернет для публічних бібліотек (LEAP)" за сприяння Посольства США в Україні.
 Інтернет-зал налічує 6 автоматизованих робочих місць.

Послуги:

●       доступ до ресурсів глобальної інформаційної мережі Інтернет;

●       користування ПК, ноутбуком;

●       консультації та допомога при роботі з ПК, Інтернет, e-mail;

●       тематичний пошук інформації в мережі Інтернет;

●       сервісні послуги: запис та копіювання на електронні носії, сканування, друк, e-mail.

При відділі діє Центр Європейської Інформації, відкритий в 2006 році в рамках спільного проекту Громадського центру „Ділові ініціативи", за підтримки Міжнародного Фонду „Відродження". Надає консультативну та практичну допомогу у пошуку інформації з питань євроінтеграції, політики, права, економіки, освіти країн європейської співдружності.

Проводить інформаційно-просвітницькі заходи. Наповнює базу даних "Євроінтеграція". Центр європейської інформації долучається до щорічної компанії ,,Дні Європи в Україні", яку ініціює мережа ЦЄІ та організовує і проводить ряд своїх заходів. Сайт ЦЄІ знаходиться за посиланням https://if.ukrcei.org/.

ВІТ та ЕР надає методичну та практичну допомогу бібліотекам області з питань автоматизації бібліотечних процесів.

Завідувачка відділу - Люба Олександра Володимирівна

телефон - 53-14-26

Department of Information Technologies and Electronic Resources

The Department of Information Technologies and Electronic Resources administers and fills the library's website, databases, Internet services. Creates and maintains electronic information resources of the library, and shares posts on social media.

It provides user services at the Internet center, ensuring broad access to electronic resources for remote users and offering paid services according to the approved list by the library director.

The main tasks of the department include:

●       Facilitating the development of the library's information potential.

●       Providing the most comprehensive, high-quality, and prompt satisfaction of user queries through its electronic resources and the Internet.

●       Ensuring technical support for library process automation.

●       Creating high-quality electronic resources.

●       Maintaining the library's website, updating its sections, and providing comprehensive and fast coverage of various aspects of the library's work.

The department issues web bibliographies, thematic lists for a broader disclosure of Internet resources, user guides, and informational brochures.

Creates thematic virtual exhibitions to present on the library's website, multimedia video presentations, internet tours, virtual book exhibitions, and thematic collections of Internet resources.

The IT and ER department includes the Internet Center, established in 2001 as part of the "Internet for Public Libraries (LEAP)" project with the support of the U.S. Embassy in Ukraine. The Internet room has six automated workstations.

Services provided include:

●       Access to global Internet resources.

●       Use of PCs and laptops.

●       Consultations and assistance with PC, Internet, and email operations.

●       Thematic information search on the Internet.

●       Service services: recording and copying to electronic devices, scanning, printing, and email.

The department houses the Center for European Information, opened in 2006 as part of a joint project of the Civic Center "Business Initiatives" with the support of the International Renaissance Foundation. It provides advisory and practical assistance in finding information about European integration, policies, law, economics, and education in European Union countries.

The center conducts information and awareness-raising events and populates the "European Integration" database. The European Information Center actively participates in the annual "Days of Europe in Ukraine" campaign initiated by the CEI network, organizing and conducting its own events. The CEI website is available at https://if.ukrcei.org/.

The IT and ER department provides methodological and practical assistance to libraries in the area of library processes automation.

Head of the department - Liuba Oleksandra Volodymyrivna

Phone - 53-14-26

Відділ комплектування

Формує документно-інформаційний фонд бібліотеки. Забезпечує його облік.
 Бібліотечний фонд складає 455199 тис. примірників документів, з них 319728 тис. книг та 134033 тис. періодичних видань, АВД та ЕВ 1438 прим.

Кількість найменувань періодичних видань становлять:

●       газет - 95

●       журналів - 180

Щорічно кількість назв періодичних видань складає 275.
 Створює електронний реєстраційний каталог періодичних видань і всі надходження до бібліотеки реєструє в АБІС (автоматизованій інтегрованій бібліотечній системі) «Koha». Веде базу даних "Бібліотека вдячна".

Головними критеріями оновлення документної бази бібліотеки є поповнення бібліотечного фонду документами на різних носіях інформації у відповідності до статусу бібліотеки та інформаційних потреб користувачів. Відслідковує вітчизняний книжковий ринок та ринок періодичних видань з метою придбання необхідних видань. Проводить передплату періодики та придбання книг і електронних документів.

Веде роботу із забезпечення бібліотеки обов'язковим примірником місцевих творів друку. Налагоджує ділові стосунки з видавництвами регіону.

Здійснює науково-методичну, практичну допомогу бібліотекам Івано-Франківщини з питань формування, обліку та збереження бібліотечних фондів. Приймає участь в роботі обласних та районних семінарів бібліотечних працівників області, експертно-діагностичному аналізі діяльності публічних бібліотек.

Завідувачка відділу - Свачій Любов Дмитрівна

телефон - 75-24-79

Acquisition Department

The Acquisition Department forms the document and information fund of the library and ensures its accounting. The library's collection consists of 455,199 copies of documents, including 319,728 books and 134,033 periodicals, audiovisual materials, and electronic resources totaling 1,438 items.

The number of titles of periodicals is broken down as follows:

●       Newspapers - 95

●       Magazines - 180

The annual count of periodical titles amounts to 275.

The department creates an electronic registration catalog of periodicals and registers all incoming materials in the Automated Integrated Library System (ABIS) "Koha." It maintains the "Grateful Library" database.

The primary criteria for updating the library's document database include expanding the library collection with documents in various information carriers, in line with the library's status and user information needs. The department tracks the domestic book market and the periodical market to acquire necessary publications. It subscribes to periodicals and acquires books and electronic documents.

The department is responsible for securing the library's mandatory copies of local printed works and maintains business relationships with regional publishers. It provides scientific-methodical and practical assistance to libraries in Ivano-Frankivsk region regarding the formation, accounting, and preservation of library collections. The department participates in regional and district seminars for library workers and contributes to expert diagnostic analysis of the activities of public libraries.

Head of the department - Liubov Dmytrivna Svachii

Phone - 75-24-79

Відділ літератури іноземними мовами

Єдиний в області відділ літератури іноземними мовами.

Здійснює:

наукове формування фонду відповідно до запитів користувачів; його збереження;

ведення каталогів та картотек, електронної бази даних „Іноземна книга". "Іноземна періодика" , ,,Аналітичний опис збірників";

довідково-інформаційне обслуговування користувачів, установ, організацій;

якісне забезпечення інформаційних потреб відвідувачів в читальному залі та на абонементі;

пошук меценатів, спонсорів, партнерів з інших бібліотек світу;

додаткові послуги у вивченні іноземних мов.

Документно-інформаційні ресурси універсального змісту налічують понад 70 тисяч примірників видань. Багата колекція англомовних книг, літератури польською, німецькою, французькою мовами, зарубіжної україніки - переклади українських авторів, що видаються за кордоном та творів друку різними мовами світу.. Значна частина літератури отримана в дарунок від обласних фондів, громадських організацій, меценатів. Понад 600 книг подаровано Євгеном Паранюком, уродженцем краю.

Створено фонди Євгена Паранюка та воєводської публічної бібліотеки ім. Е. Смолки, м. Ополе, Польща. Вагому частину фонду складають періодичні видання - 15 тисяч примірників (понад 100 назв).

Багатогранна робота з популяризації світових культурних надбань. Діє клуб цікавих зустрічей, в рамках якого проходять засідання різної тематики, літературно-мистецькі вечори, презентації, прем'єри книг, літературні години тощо.

Організовує: наукові, читацькі конференції, дні фахівця, дні інформації. Працівники відділу готують інформаційний бюлетень з питань методики викладання іноземних мов, пам'ятки читачам, вебліографічні списки.

З вересня 2012 року у відділі діє проект "Заочний абонемент" Гете-Інституту в Україні.

Співпрацює з товариствами національних меншин регіону, жіночими та молодіжними рухами, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами міста.

Проводить соціологічні дослідження читацьких запитів та інтересів, ефективності та якості бібліотечних послуг, вивчення пропозицій користувачів щодо впровадження нових форм роботи.

Завідувачка відділом - Войтичук Ольга Андріївна

Вул. Незалежності, 46

телефон - 53-24-40

The Department of Foreign Language Literature

This department is the sole department in the region specializing in foreign language literature. 

It performs tasks such as:

* Scientific development of the collection based on user requests and its preservation;

* Maintenance of catalogs and card files, electronic databases "Foreign book," "Foreign periodicals," and "Analytical description of collections";

* Reference and information services for users, institutions, and organizations;

* High-quality provision of information needs for visitors in the reading room and through subscription services;

* Search for patrons, sponsors, and partners from other libraries worldwide;

* Additional services in learning foreign languages.

The department's universal document and information resources consist of over 70,000 publications, including a rich collection of English, Polish, German, French, and foreign Ukrainian literature. A significant portion of the literature is donated by regional funds, organizations, and patrons, with over 600 books gifted by Evgeny Paranyuk.

Collaborations extend to international libraries, such as the fund created by Evgeny Paranyuk and the public library in Opole, Poland. The collection includes 15,000 copies of various periodic publications.

The department actively engages in promoting global cultural heritage through events like club meetings, literary and artistic evenings, presentations, and book premieres. It organizes scientific and reader conferences, expert days, and information days, with staff preparing informational bulletin of teaching methodology, reader guides, and bibliographic lists.

Since September 3, 2012, the department has been running the "Remote Subscription" project in collaboration with the Goethe-Institut in Ukraine. It collaborates with regional minority societies, women's and youth movements, civic organizations, and local educational institutions.

The department conducts sociological research on reader requests and interests, the effectiveness and quality of library services, and explores user suggestions for implementing new work formats.

The head of the department: Olga Andriivna Voytichuk

Address: Nezalezhnosti Street 46

Tel:  53-24-40.

Відділ краєзнавчої літератури

Відділ краєзнавчої літератури є осередком формування джерелознавчої та бібліографічної бази з історії Івано-Франківщини, окремих населених пунктів області, рекреаційних ресурсів регіону, питань суспільно-політичного життя, економіки, освіти, культури, мистецтва краю тощо.

Багатоаспектна діяльність структурного підрозділу спрямована на поширення знань про свій рідний край, формування національної самосвідомості, виховання глибокої поваги до історії, культури, традицій, звичаїв та обрядів свого народу.

Високий рівень бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів забезпечується завдяки 22 тисячам примірників друку, які органічно поєднують старовину і сучасність. 

Найбільший в області фонд краєзнавчих документів включає: краєзнавчі дослідження науковців та видання місцевого друку, художні твори прикарпатських письменників, книжки української діаспори про край, туристичні путівники та інші інформаційно-документні джерела. Значна частина фонду - дарунки місцевих авторів з автографами.

Цінним інформаційним ресурсом є фонд періодичних видань - обласні та районні газети, місцеві часописи з часу їх виходу. Загальна їхня кількість становить 3 тисячі одиниць зберігання.

Сформовані унікальні колекції із власних зібрань краєзнавців П. Арсенича, В. Морозюка, В. Карого, Л. Вардзарука, авторський книжковий фонд академіка В. Грабовецького.

Втішно, що увесь книжковий фонд відділу внесений в автоматизовану інтегровану бібліотечно-інформаційну систему «Koha» і перелік видань є доступним для віддалених читачів в електронному каталозі на сайті нашої бібліотеки.

Пріоритетні напрямки роботи відділу:

 ⁃ формування фонду краєзнавчих документів;

 ⁃ створення краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату: зведеної краєзнавчої картотеки, що включає в себе систематичний краєзнавчий каталог, топографічну картотеку та картотеку персоналій;

⁃ популяризація історичної і культурної спадщини через призму тематичних і персональних книжкових виставок, зокрема й у циклах «Краєзнавство Івано-Франківщини в іменах», «3 літературної скарбниці Прикарпаття»

 ⁃ організація і проведення краєзнавчих науково-практичних конференцій, творчих зустрічей з науковцями, письменниками, краєзнавцями, відомими людьми краю, презентації нових творів друку, краєзнавчих панорам, поетичних флешмобів, відеомандрівок, літературно-краєзнавчих студій, історико-краєзнавчих лабораторій та ін.;

-реалізація різноманітних краєзнавчих бібліотечних проєктів; виготовлення наукових та персональних

бібліографічних покажчиків, бібліодайджестів, памʼяток користувачу, каталогів друкованих видань та ін.;

- створення і використання за допомогою новітніх інформаційних технологій мультимедійної продукції, яка значно покращує рівень сприйняття користувачами необхідної інформації: відеороликів, краєзнавчих флешбуків, відеофрешів, вебпанорам, мультимедійних подорожей та ін.

Широким резонансом серед віртуальних користувачів користується створена у соціальній мережі Facebook сторінка відділу «Краєзнавча платформа»,

яка допомагає легко та швидко поширювати краєзнавчу інформацію. Тут рекламуються новинки літератури як прозові, так і поетичні, які поповнюють фонд книгозбірні та заслуговують на увагу читачів, презентуються у бібліотеці під час численних заходів.

Діяльність відділу постійно висвітлюється на сайті бібліотеки lib.if.ua та сторінках в соціальних мережах

Facebook (Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка) та Instagram (ounbfranko), шпальтах обласної преси та в ефірі місцевого телебачення. Розмаїття заходів, проведених відділом, представлено у виданні «Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка: краєзнавчі орієнтири» та альбомі «Відділ краєзнавчої літератури Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка: 30 років на ниві бібліотечного краєзнавства».

Працівники відділу ведуть електронні бази даних «Івано-Франківщина: минуле і сьогодення», «Памʼятки історії та культури Івано-Франківської області», « уцульщина», поповнюють бази даних «Іван Франко і Прикарпаття» та «Літературні премії» на бібліотечному вебсайті. Постійно здійснюється забезпечення краєзнавчою інформацією владних структур, установ та організацій міста, окремих користувачів.

Відділ видає: щопʼять років каталоги «Широкий світ малої батьківщини: історія населених пунктів Івано-Франківщини» та «Друковане слово Прикарпаття»; щорічно - «Календар знаменних і памʼятних дат Івано-Франківської області на ... рік».

Користуються популярністю різноманітні тематичні бібліографічні покажчики («Лемківські долі: трагізм і памʼять поколінь» (2022), «УГКЦ. Історія. Відродження. Ісповідники віри» (2019), «Легіон Українських Січових Стрільців: за волю й славу України» (2019), «ЗУНР: історія, постаті, чин» (2018) та ін., біобібліографічні покажчики про відомих особистостей краю («У сфері наукових досліджень Володимира Великочого» (2023), Ткачівський (2022), «Житедайна запра трості Івана Гавриловича» (2022), «При світлі слова Дмитра Юсипа» (2022), «Глибини художнього простору Леся Мартовича» (2021), «Ольга Слоньовська: у глибинах таланту поетеси, письменниці, науковця» (2020), «Світлана Флис: невтомна дослідниця Гуцульщини» (2020), «Олег Проців - дослідник історії публічного управління Галичини в частині використання тваринного світу» (2019), «Іван Монолатій - історик, політолог, краєзнавець» (2016), «Іван Драбчук:

краєзнавчі та літературно-мистецькі здобутки» (2016); бібліодайджести («У просторі спільних інтересів (Євген Баран та обласна книгозбірня Івано-Франківщини)» (2021), «Письменники і бібліотека: грані співпраці» (2016), «Прикарпатське краєзнавство в діяльності Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка» (2016), інформаційно-методичні матеріали («Мелодії життя - у таїнах душі: до ювілею письменника Ярослава Ткачівського» (2017), видання серії «Визначні вчені Івано-Франківщини», памʼятки користувачеві, каталоги книжкових виставок та ін.

Краєзнавчу роботу відділ проводить у тісній співпраці з науковою інтелігенцією міста та області, багаторічними партнерами: Івано-Франківськими обласними організаціями Національних спілок краєзнавців, письменників, журналістів України, Товариством письменників і журналістів ім. І. Франка, обласним осередком Наукового товариства ім. Т.Шевченка, обласним товариством «Просвіта», івано-франківськими видавництвами «Лілея-НВ» і «Дискурсус», громадськими організаціями «Поступовий гурт франківців» та «Громадський інститут аналітики», культурно-мистецькими установами, закладами вищої освіти міста. У рамках такої співпраці бібліотечні фахівці активно долучаються до різноманітних наукових та культурно просвітницьких подій у краї.

Відділ краєзнавчої літератури надає допомогу бібліотекам регіону з питань краєзнавства як складової формування національної самоідентичності краян, організовує та бере участь у проведенні обласних семінарів, навчанні у регіональному тренінговому центрі на базі Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка, курсах підвищення кваліфікації працівників публічних та шкільних бібліотек області.

Працівники відділу приймають участь у Всеукраїнських, регіональних та обласних наукових конференціях, різноманітних курсах, семінарах, навчаннях з питань бібліотечного краєзнавства.

Завідувачка відділу - Джоголик Світлана Валеріївна

телефон - 75-01-32

The Department of Local History Literature

The Department of Local History Literature serves as the center for creating source and bibliographic databases on the history of Ivano-Frankivsk, specific localities within the region, recreational resources, societal and political life, economy, education, culture, and the arts of the region, among other aspects.

Its multifaceted activities aim to spread knowledge about the native region, foster national self-awareness, and instill deep respect for the history, culture, traditions, customs, and rituals of the people. The department offers high-quality library and information services supported by an extensive collection of 22,000 printed materials that seamlessly combine antiquity and modernity.

The region's largest collection of local history documents includes research by scholars, publications from local presses, artistic works by Carpathian writers, books by the Ukrainian diaspora about the region, tourist guides, and other informational and documentary sources. A significant portion of the collection comprises donations from local authors with autographs.

A valuable informational resource is the collection of periodicals, including regional and district newspapers, local magazines since their inception, totaling 3,000 preserved units. Unique collections have been formed from the personal collections of local historians P. Arsenych, V. Morozyuk, V. Karoho, L. Vardzaruk, and the author's book fund of Academician V. Hrabovetsky.

It is noteworthy that the entire collection of the department is integrated into the automated library information system "Koha," and the list of publications is accessible to remote readers in the electronic catalog on our library's website.

The department's priority areas of work include:

- Formation of a collection of regional studies documents;

- Creation of a regional studies reference and bibliographic apparatus, including a consolidated regional studies card index with a systematic catalog, topographic card index, and a personal card index;

- Popularization of historical and cultural heritage through thematic and personal book exhibitions, especially in series like "Regional Studies of Ivano-Frankivsk in Names," "3 Literary Treasures of the Carpathians," and "Scholars of the Carpathians."

- Organization and conduct of regional studies scientific-practical conferences, creative meetings with scientists, writers, regional studies experts, prominent local figures, presentations of new publications, regional studies panoramas, poetic flash mobs, video journeys, literary-regional studies studios, historical-regional studies laboratories, and more;

- Implementation of diverse regional studies library projects;

- Creation of scientific and personal bibliographic indexes, bibliodigests, user guides, catalogs of printed publications, and more;

- Development and use of multimedia production through modern information technologies to significantly enhance users' perception of necessary information: videos, regional studies flashbooks, videofreshes, web panoramas, multimedia journeys, and more.

The department's "Regional Studies Platform" Facebook page has gained widespread resonance among virtual users, facilitating the easy and quick dissemination of regional studies information. It promotes both prose and poetic literature, enriching the library's collection and capturing readers' attention, showcased during various library events.

The department's activities are consistently highlighted on the library's website lib.if.ua and its social media pages on Facebook (Ivan Franko Regional Universal Scientific Library) and Instagram (ounbfranko), as well as in regional press columns and on local television broadcasts.

The diverse range of departmental events is featured in the publication "Ivan Franko Regional Universal Scientific Library: Regional Studies Landmarks" in Ivano-Frankivsk and the album "Ivan Franko Department of Regional Literature of Ivano-Frankivsk OUNB: 30 Years in the Field of Library Regional Studies."

The department staff manage electronic databases such as "Ivano-Frankivsk Region: Past and Present," "Monuments of History and Culture of Ivano-Frankivsk Oblast," and "Hutsulshchyna." They continuously update the databases "Ivan Franko and Prykarpattia" and "Literary Awards" on the library website. They consistently provide regional studies information to government structures, institutions, and organizations in the city, as well as individual users.

The department publishes catalogs every five years, including "The Wide World of the Small Homeland: History of Settlements in Ivano-Frankivsk Region" and "Printed Word of the Carpathians," along with an annual "Calendar of Significant and Memorial Dates of Ivano-Frankivsk Oblast for the Year." 

Various thematic bibliographic indexes are popular, including "Lemko Fates: Tragedy and Generational Memory" (2022), "UGCC: History. Revival. Confessors of Faith" (2019), "Legion of Ukrainian Sich Riflemen: For the Freedom and Glory of Ukraine" (2019), "WUNR (ZUNR): History, Figures, Deeds" (2018), and others.

Biobibliographic indexes about notable local figures include "In the Field of Scientific Research by Volodymyr Velykochy" (2023), "Tkachivsky" (2022), "The Lifelong Journey of Ivan Hryhorovych" (2022), "In the Light of Dmitry Yusyp's Words" (2022), "Depths of the Artistic Space of Les Martovych" (2021), "Olha Slonovska: In the Depths of the Talent of a Poet, Writer, and Scholar" (2020), "Svitlana Flys: Tireless Researcher of Hutsulshchyna" (2020), "Oleg Protsiv - Researcher of the History of Public Administration in Galicia Regarding the Use of the Animal World" (2019), "Ivan Monolatii - Historian, Political Scientist, Regional Studies Expert" (2016), "Ivan Drabchuk: Regional Studies and Literary-Artistic Achievements" (2016). The department also releases biblio digests like "In the Space of Common Interests (Yevhen Baran and the Regional Library of Ivano-Frankivsk)" (2021), "Writers and the Library: Facets of Collaboration" (2016), "Carpathian Regional Studies in the Activities of Ivan Franko Regional Universal Scientific Library" (2016), as well as informational-methodical materials such as "Melodies of Life - In the Mysteries of the Soul: On the Anniversary of the Writer Yaroslav Tkachivsky" (2017) and publications in the series "Outstanding Scholars of Ivano-Frankivsk," user guides, catalogs of book exhibitions, and more.

The department conducts regional studies work in close collaboration with the scientific intelligentsia of the city and region, as well as longstanding partners, including Ivan Franko regional organizations of the National Associations of Regional Studies, Writers, and Journalists of Ukraine, the Society of Writers and Journalists, the regional branch of the Shevchenko Scientific Society, the regional "Prosvita" Society, Ivano-Frankivsk publishers "Lileya-NV" and "Diskursus," civic organizations "Progressive Circle of Franivtsi" and "Public Institute of Analytics," and cultural and artistic institutions, as well as higher education institutions in the city. Within this collaboration, library professionals actively participate in various scientific and cultural-educational events in the region.

The Department of Local Lore Literature provides assistance to regional libraries on local lore issues, contributing to the formation of the national self-identity of the locals. It organizes and participates in regional seminars, training at the regional training center based at Ivan Franko Regional Universal Scientific Library, and conducts qualification enhancement courses for public and school library staff in the region. The department's staff actively participates in national, regional, and provincial scientific conferences, various courses, seminars, and training on library local lore issues.

The head of the department: Svitlana Valeriyivna Dzhoholyk

phone 75-01-32.

 

Відділ проектної соціокультурної діяльності
 Мета роботи відділу проектної соціокультурної діяльності полягає у створенні сучасного динамічного дослідницько-інноваційного середовища задля успішної реалізації творчого потенціалу ІФОУНБ ім. І. Франка; практичного впровадження грантових бібліотечних проектів; забезпечення їх фінансування за рахунок зовнішніх джерел і грантової діяльності; участі у національних та міжнародних конкурсах проектів і програмах.
  Основні завдання відділу проектної соціокультурної діяльності:
 - організація і координація проектної діяльності в ІФОУНБ ім. І. Франка;
 - залучення бібліотечних працівників, волонтерів до участі у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах проектів на отримання грантів;
 - виявлення творчих ініціатив та надання комплексної допомоги в їх просуванні шляхом розробки і реалізації проектів;
 - здійснення адміністративної, організаційно-методичної, інформаційної, консультаційної підтримки у процесі розробки та реалізації освітніх та інноваційних проектів ІФОУНБ ім. І. Франка;
  - сприяння практичному застосуванню результатів  інноваційної діяльності в роботу структурних підрозділів ІФОУНБ ім. І. Франка та інших бібліотек;
 - пошук проектних пропозицій, грантів, фондів з фінансування проектів для проектної діяльності ІФОУНБ ім. І. Франка;
 - організація інформаційно-комунікаційного середовища на базі ІФОУНБ ім. І. Франка щодо проектної діяльності з метою інформування громадськості та бібліотек міста і області про проектні пропозиції, гранти, фонди тощо;
 - здійснення взаємодії ІФОУНБ ім. І. Франка з організаціями, підприємствами, установами, регіональними органами державної влади і місцевого самоврядування; регіональними, вітчизняними і міжнародними фондами і програмами;

- залучення волонтерів до діяльності клубів грантових проектів.
  Функціями відділу проектної соціокультурної діяльності є: освітньо-просвітницька, інформаційно-аналітична  та фандрейзингова.
  Освітньо-просвітницька функція передбачає:
 - організаційно-методичну допомогу виконавцям проектів на початковій стадії їх діяльності (формулювання ідеї, розробка опису проекту, формування проектних груп, призначення керівників і консультантів проектних груп);
 - залучення, бібліотечних працівників до роботи в проектних групах;
 - введення проектної діяльності в освітні та культурні програми;
 - організацію і проведення науково-методичних, навчальних і практичних семінарів та тренінгів щодо написання і реалізації проектів, участь в  курсах підвищення кваліфікації, запровадження у робочі плани всіх елементів проектної діяльності;
 - підвищення кваліфікації працівників відділу на семінарах, тренінгах та конференціях, організованих грантодавцями, з метою отримання ними навичок щодо написання і реалізації проектів;
  - активну взаємодію з відповідними структурними підрозділами бібліотеки залежно від видів проектів, що розробляються.
  Інформаційно-аналітична функція передбачає:
 - моніторинг проектів та грантів;
 - постійне поповнення банку інноваційних ідей, бази даних розроблених і реалізованих проектів; переліку вітчизняних та міжнародних фондів, організацій, що надають відповідну фінансову підтримку тощо;
 - формування портфелю проектів;
 - розробка і підтримка роботи блогу відділу проектної соціокультурної діяльності;
 - узагальнення і поширення інформації про вітчизняні та міжнародні проекти і програми, а також конкурси і гранти для студентів, молодих учених, наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників України та за кордоном;
 - популяризація результатів і досягнень бібліотеки у сфері проектної діяльності в друкованих та електронних ЗМІ і соціальних мережах.
   Фандрейзингова діяльність відділу спрямована на:
 - пошук зовнішніх джерел фінансування для реалізації проектів ІФОУНБ ім. І. Франка;
 - сприяння практичному застосуванню послуг, створених у процесі реалізації проектів;
 - сприяння налагодженню прямих контактів між виконавцями проектів та представниками різних сфер;
 - співпрацю з міжнародними, національними, регіональними фондами і програмами, органами державної влади та місцевого самоврядування.
 При відділі діє регіональний  тренінговий центр, який проводить навчання комп'ютерної грамотності для людей похилого віку.
 Відділ реалізовує проекти:
 Інформаційно-ресурсний центр «Вікно  в Америку» за сприяння Американського дому в Києві;
 «Мова. Культура. Німеччина» у співпраці з Goethe-Institut в Україні;
 «Вікно до успіху: Клуб жіночої кар'єри»/»Window To Success: Women's Career Club»;
  «Трансформація українського суспільства: цінність академічної доброчесності»  спільно з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) та ГО «Центр дослідження комунікації». 
 
 Вул. Незалежності, 46

 телефон - 53-24-40

Department of Project socio-cultural Activities
 The purpose of the Department of Project Socio-Cultural Activity is to create a modern dynamic research and innovation environment for the successful realisation of the creative potential of the Ivan Franko IFNS; practical implementation of grant library projects; ensuring their funding from external sources and grant activities; participation in national and international competitions of projects and programmes.
  The main tasks of the Department of Socio-Cultural Projects are as follows:
 - organisation and coordination of project activities at the Ivan Franko IFNSU;
 - engaging library staff and volunteers to participate in international, national, and regional project competitions for grants;
 - identifying creative initiatives and providing comprehensive assistance in their promotion through the development and implementation of projects;
 - providing administrative, organisational, methodological, informational, and consulting support in the process of development and implementation of educational and innovative projects of the Ivan Franko Institute of Fine Arts and Science;13:12

- promoting the practical application of the results of innovative activities in the work of structural units of the Ivan Franko IFLNL and other libraries;

- search for project proposals, grants, funds for project financing for the project activities of the Ivan Franko IFLNL;

- organisation of the information and communication environment based on the I. Franko IFNL regarding project activities to inform the public and libraries of the city and region about project proposals, grants, funds, etc;

- the interaction of the I. Franko IFNL with organisations, enterprises, institutions, regional authorities, and local self-government bodies; regional, national, and international funds and programmes;

- involvement of volunteers in the activities of grant project clubs.

 The functions of the Department of Project Socio-Cultural Activities are educational and awareness-raising, information and analytical, and fundraising.

 The educational and awareness-raising function includes:

- organisational and methodological assistance to project implementers at the initial stage of their activities (formulation of an idea, development of a project description, formation of project groups, appointment of project group leaders and consultants);

- involvement of library staff in the work of project groups;

- introducing project activities into educational and cultural programmes;

- organising and conducting scientific and methodological, educational and practical seminars and workshops on project writing and implementation, participation in advanced training courses, and introduction of all elements of project activities into work plans;

- professional development of the department's staff at seminars, pieces of training, and conferences organised by grantors to help them acquire skills in project writing and implementation;

 - active interaction with the relevant structural units of the library depending on the types of projects being developed.

 The information and analytical functions include:

- monitoring of projects and grants;

- constant replenishment of the bank of innovative ideas, database of developed and implemented projects; list of national and international funds, organisations providing relevant financial support, etc;

- Formation of a project portfolio;

- development and maintenance of the blog of the Department of Project Socio-Cultural Activities;

- summarising and disseminating information about national and international projects and programmes, as well as competitions and grants for students, young scientists, researchers, teachers, and research and teaching staff in Ukraine and abroad;

- promotion of the library's results and achievements in the field of project activities in print and electronic media and social networks.

  The fundraising activities of the department are aimed at:

- searching for external sources of funding for the implementation of projects of the Ivan Franko IFNL;

- promoting the practical application of services created in the course of project implementation;

- facilitating direct contacts between project implementers and representatives of various fields;

 

- cooperation with international, national, and regional funds and programmes, state authorities, and local governments.

The department operates a regional training centre that provides computer literacy training for the elderly.

The department implements projects:

Window on America Information and Resource Centre with the assistance of the American House in Kyiv;

"Language. Culture. Germany" in cooperation with the Goethe-Institut in Ukraine;

"Window to Success: Women's Career Club" ("Window To Success: Women's Career Club";

 "Transformation of Ukrainian society: the value of academic integrity" in cooperation with the International Research and Exchanges Board (IREX) and the NGO "Communication Research Centre".

Сектор інформації з питань культури і мистецтва

 

Сприяє популяризації досягнень національної та світової культури та мистецтва, подальшому розвитку культурно-мистецького життя краю, відродження національної культури та мистецтва, традицій українського народу, краю.

 

Здійснює:

 

●       Формування фонду з питань культури і мистецтва, зокрема й неопублікованими документами Інформаційного центру з питань культури і мистецтва Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого;

●       Наукову обробку джерел інформації з питань культури та мистецтва; поповнення відповідних розділів систематичної картотеки статей та реєстраційно-аналітичної бази даних;

●       Оперативне та повне інформаційне забезпечення потреб керівників, фахівців установ, організацій, закладів культури та мистецтва області з актуальних питань культури та мистецтва шляхом:

-          диференційованого забезпечення керівництва;

-          вибіркового розповсюдження інформації та у режимі запит-відповідь;

-          виконання бібліографічних довідок (тематичних, аналітичних, фактографічних);

-          консультування користувачів при пошуку необхідної інформації.

 

Видає:

 

●       інформаційний бюлетень „Культурно-мистецьке життя на Прикарпатті";

●       інформаційні списки: „ Національна культура та мистецтво", „Бібліотеки Івано-Франківщини на сторінках преси";

●       інформаційні довідки: "Хроніка культурного життя області за ... місяць ", „Критичні зауваження, побажання, пропозиції,  висловлені на адресу органів і закладів культури області ";

●       пам'ятки користувачам, присвячені відомим людям - митцям Івано-Франківщини.

 

телефон - 53-14-26

Sector of information on culture and art

 

The sector promotes the popularisation of the achievements of national and world culture and art, further development of cultural and artistic life of the region, revival of national culture and art, traditions of the Ukrainian people and the region.

 

It carries out:

 

●       Formation of the fund on culture and art, including unpublished documents of the Information Centre for Culture and Art of the Yaroslav the Wise National Library of Ukraine;

●       Scientific processing of information sources on culture and art; replenishment of the relevant sections of the systematic index of articles and the registration and analytical database;

●       Prompt and complete information support for the needs of managers, specialists of institutions, organisations, cultural and artistic institutions of the region on topical issues of culture and art by:

-          differentiated provision of management;

-          selective dissemination of information and in the request-response mode;

-          preparation of bibliographic references (thematic, analytical, factual);

-          advising users in finding the necessary information.

 

It publishes:

 

●       newsletter "Cultural and artistic life in Prykarpattia";

●       information lists: "National culture and art", "Libraries of Ivano-Frankivsk region in the press";

●       information references: "Chronicle of cultural life of the region for ... month", "Critical remarks, wishes, suggestions expressed to the cultural bodies and institutions of the region";

●       memos to users dedicated to famous people - artists of Ivano-Frankivsk region.

 

phone - 53-14-26

Сектор обмінно-резервного фонду


Формує та забезпечує поповнення фондів бібліотек області документами на різних носіях інформації з обмінно-резервних фондів інших бібліотек та надходженнями за державною програмою Українського інституту книги "Про затвердження переліку книжкової продукції, для поповнення бібліотечних фондів" та обласною програмою "Регіональна цільова програма підтримки книговидання на 2022-2026 роки".
 Здійснює:
  • прийом та облік видань, що надходять у сектор;
  • розподіл документів між бібліотеками усіх систем і відомств регіону та України;
  • видачу документів бібліотекам ТГ для подальшого їх розподілу по бібліотечних закладах області, окремим бібліотекам інших систем і відомств;
  • формування резервного фонду бібліотеки;
  • ведення алфавітної картотеки надходжень до резервного фонду.
 Шорічно сектор обмінно-резервного фонду отримує і розприділяє між бібліотеками 35-40 тис. примірників документів.
 Завідувачка сектору - Черепаха Стефанія Іванівна

 телефон - 78-36-05, м. т. 096-77-40-147.

Sector of the exchange and reserve fund


 Forms and ensures replenishment of the regional libraries' collections with documents on various media from the exchange and reserve collections of other libraries and receipts under the state programme of the Ukrainian Book Institute "On Approval of the List of Book Products for Replenishment of Library Collections" and the regional programme "Regional Targeted Programme for Support of Book Publishing for 2022-2026".
 It carries out:

 • receipt and accounting of publications received by the sector;
 • distribution of documents between libraries of all systems and agencies of the region and Ukraine
 • issuing documents to the libraries of the TG for their further distribution to the library institutions of the region, individual libraries of other systems and departments;
 • formation of the library reserve fund;
 • maintaining an alphabetical file of the reserve fund receipts.

Annually, the sector of the exchange and reserve fund receives and distributes 35-40 thousand copies of documents among libraries.
 The head of the sector is Stefaniia Cherepakha

 phone - 78-36-05, mobile. 096-77-40-147.

Редакційно-видавничий сектор

 

Здійснює:

 

●       розробку та виготовлення поліграфічних матеріалів про діяльність ОУНБ ім. І. Франка в цілому та окремих її підрозділів;

●       редагування та коректуру текстів, які друкуються в бібліотеці;

●       підготовку оригінал-макетів видань;

●       ксерографічний друк запрошень, оголошень та макетів матеріалів, підготовлених працівниками структурних підрозділів бібліотеки;

●       фінішну обробку надрукованих матеріалів;

●       представлення друкованої продукції бібліотеки на веб-сайті

 

телефон - 53-14-26

Editorial and publishing sector

 

The sector carries out:

 

●       development and production of printed materials about the activities of the Ivan Franko National Library of Ukraine as a whole and of its individual subdivisions;

●       editing and proofreading of texts published in the library;

●       preparation of original layouts of publications;

●       xerographic printing of invitations, announcements and layouts of materials prepared by the staff of the library's structural units;

●       finishing of printed materials;

●       presentation of the library's printed materials on the website

 

phone - 53-14-26

Сектор МБА

Надає абонентам у тимчасове користування оригінали документів та їхні копії із фондів ОУНБ ім. І. Франка;

у разі відсутності документів в фондах обласної бібліотеки надсилає запит в інші бібліотеки України;

●       здійснює бібліографічне доопрацювання замовлень;

●       через діючі в Україні центри МБА одержує замовлену літературу;

●       забезпечує користувачів бібліотек інших областей України замовленими виданнями з фондів ОУНБ ім. І. Франка;

●       отриманими за МБА документами читач має право користуватися у відділі загального читального залу певні терміни:

-      для книг - 30 днів;

-      для періодики - 15 днів;

-      для видань, які користуються підвищеним попитом, - 10 днів.

Завідувачка сектору - Князюк Олександра Василівна

телефон - 75-01-32

ILL sector

Provides subscribers with original documents and their copies from the collections of the Ivan Franko Regional Library for temporary use;

in case of absence of documents in the regional library's collections, sends requests to other libraries of Ukraine;

●       carries out bibliographic revision of orders;

●       receives ordered literature through the ILA centres operating in Ukraine;

●       provides users of libraries in other regions of Ukraine with ordered publications from the collections of the Ivan Franko National University Library;

●       the reader has the right to use the documents received through the IBA in the department of the general reading room for a certain period of time:

- for books - 30 days;

- for periodicals - 15 days;

- for publications in high demand - 10 days.

Head of the sector - Knyaziuk Oleksandra Vasylivna

phone - 75-01-32

Бухгалтерія

 Смушак Галина Іванівна - головний бухгалтер.

Малик Сідонія Іллінічна - провідний економіст.

Довга Світлана Василівна - бухгалтер І категорії.

Accounting department

Halyna Ivanivna Smushak is the chief accountant.

Malyk Sidonia Illinichna - leading economist.

 

Svitlana Vasylivna Dovha - accountant of the first category.

 

Оновлено 18-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка