Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Дослідження життя та діяльностіПРО ІВАНА ВАГИЛЕВИЧА

в монографіях, збірниках, підручниках

Іван Вагилевич // Історія української літератури (перші десятиріччя XІX ст.) : підручник / за ред. П. П. Хропка - К. : Либідь, 1992. - С. 475-481.

Іван Вагилевич - співзасновник „Руської Трійці"  // Шашкевичіана : зб. наук. праць. Вип. 3/4 / Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича [та ін.]. - Л. ; Вінніпег, 2000. - С. 116-169.

Гаврилів Б. Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Вагилевича / Б. Гаврилів, З. Бойчук ; Івано-Франків. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; Всеукр. Спілка краєзнавців ; Кафедра історії України Прикарпат. ун-ту. - Івано-Франківськ : [б.в.], 1996. - 39, [1] с. : фотогр.

Грушевський М. С. Історія української літератури : у 6 т., 9 кн. Т. 1 / М. С. Грушевський ; упоряд. О. М. Таланчук ; приміт. С. К. Росовецького. - К. : Либідь, 1993-1994. - (Літературні пам'ятки України). - Про І. М. Вагилевича див. : „Покажчик імен". - С. 388.

Дем'ян Г. Іван Вагилевич - історик і народознавець / АН України, Ін-т народознавства. - К. : Наук. думка, 1993. - 151 с.

Дем'ян Г. В. Державницькі погляди Івана Вагилевича / Г. Дем'ян // Шашкевичіана : Маркіян Шашкевич і українське національне відродження. - Л., 1993. - С. 58-63.

Дем'ян Г. В. Бібліографічна діяльність І. Вагилевича / Г. В. Дем'ян // Бібліотека. Книга. Читач. - К., 1987. - С. 44-45.

Історія української літератури : у 2 т. Т. 1 : Дожовтнева література / редкол. : І. О. Дзеверін (голова) [та ін.]. - К. : Наук. думка, 1987. - 632 с. - Про І. М. Вагилевича див. : „Іменний покажчик". - С. 619.

Качкан В. А. Українське народознавство в іменах : у 2 ч. : навч. посіб. / В. А. Качкан ; за ред. А. З. Москаленка ; передм. А. Г. Погрібного. - К. : Либідь, 1994. - 336 с. - Про І. М. Вагилевича див. : „Іменний покажчик". - С. 328. 

Наєнко М. Романтична епоха і друге відродження. Романтизм : [Львівська романтика (Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький, Микола Устиянович)] / М. Наєнко // Художня література України. Від міфів до модерної реальності. - К. : Просвіта, 2008. - С. 248-255.

Петраш О. О. „Руська трійця" : М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький та їхні літературні послідовники / О. О. Петраш. - 2-ге вид. допов. - К. : Дніпро, 1986. - 227с.

Петраш О. Іван Вагилевич / О. Петраш // Подвижники української ідеї. Маркіян Шашкевич та його побратими : літературознавче дослідж. - Т., 1996. - С. 58-79.

Рильський М. Т. Зібрання творів : у 20 т. / М. Рильський ; редкол. : Л. М. Новиченко (голова) [та ін.]. - К. : Наук. думка, 1986. - Т. 12. - 536 с. : іл. -  Про І. М. Вагилевича див. : „Покажчик імен і назв". - С. 525.

„Русалка Дністрова" : док. і матеріали / АН УРСР, Ін-т сусп. наук [та ін] ; упоряд. Ф. І. Стеблій [та ін]. - К. : Наук. думка, 1989. - 544 с. - Про І. М. Вагилевича див. : „Іменний покажчик". - С. 520.

Саган В. Незгасна зоря : [рецензія] / В. Саган // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Т. 7 / ред. рада : А. Івченко (голова) [та ін.]. - Х., 1998. -  С. 183-186. - (Нова серія).

Сарбей В. „Руська трійця" / В. Сарбей // Історія України в особах : XІX-XX ст. / І. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. Абцілов, О. Божко [та ін.]. - К. : Україна, 1995. - С. 79-85.

Федченко П. М. Іван Вагилевич / П. М. Федченко // Історія української літературної критики : Дожовтневий період / М. Д. Бернштейн, Н. Л. Калениченко, Н. М. Федченко [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наук. думка, 1988. - С. 94-99. - Про І. М. Вагилевича див. : „Покажчик імен і назв". - С. 443.

Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. Т. 27, 29, 31-33, 35-37, 39-42 / І. Я. Франко ; редкол. : Є. П. Кирилюк (голова) [та ін.]. - К. : Наук. думка, 1980-1984. -- Про І. М. Вагилевича див. : „Покажчик імен і назв" [до томів].

в енциклопедіях, словниках, довідниках, покажчиках

Вагилевич Іван Миколайович (2. ІX. 1811-10.V. 1866) // Українська літературна енциклопедія : у 5 т. Т. 1 / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; редкол. : І. О. Дзеверін (відп. ред.) [та ін.]. - К., 1988. - С. 260.

Вагилевич Іван (1811-1866) // Енциклопедія українознавства : Словникова частина : у 11 т. Т. 1 / Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В. Кубійович. - Перевид. в Україні. - К., 1993. - С. 203.

Вагилевич Іван Миколайович (2. ІX. 1811-10.V. 1866) // Українська мова : енциклопедія. - К., 2007. - С. 62-63.

Вагилевич Іван Миколайович (1811-1866) // Малий словник історії України / редкол. : В. Смолій (відп. ред.) [та ін.]. - К., 1997. - С. 74.

Іван Вагилевич : покажч. рукописів праць та матеріалів до біогр. : до 175-річчя від дня народж. І. М. Вагилевича / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклав О. О. Дзюбан. - Л., 1986. - 75 с.

Хропко П. П. Вагилевич Іван / П. П. Хропко // Українська література у портретах і довідках : Давня література XІX ст. : довідник / редкол. : С. П. Денисюк, В. Г. Дончик, П. П. Кононенко [та ін.]. - К. : Либідь, 2000. - С. 36.

Шашкевич, Вагилевич, Головацький : бібліогр. покажч. : [присвяч. 150-річчю з дня народж. М. Шашкевича] / Львів. б-ка АН Укр. РСР ; склали : М. П. Гуменюк, Є. Є. Кравченко ; ред. Г. Ю. Гербільський. - Л., 1962. - 134 с.

про письменника - в журналах, газетах, літописах (видання 2011-1981рр.)   

Гаврилів Б. Іван Вагилевич і Прикарпаття / Богдан Гаврилів // Галичина. - 2011. - 3 верес. (№130). - С. 6.

Іван Вагилевич про лемків / О. Лесюк // Новини Підгір'я. - 2011. - 10 черв. (№ 24).

Шалата М. Вважав за найбільший скарб колядки і щедрівки : до 200-річчя від дня народження Івана Вагилевича / Михайло Шалата // Літературна Україна. - 2011. - 15 верес. - С. 14.

Ткачук М. Світло „Русалки Дністрової" / М. Ткачук // Дзеркало тижня. - 2007. - № 37. - 6-12 жовт. - С. 21. - (Людина).

Бурдуланюк В. Іван Вагилевич як історик / В. Бурдуланюк // Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 7. - С. 54-55.

Піхманець Р. Міфологічна основа фольклорних записів Івана Вагилевича / Р. Піхманець // Етнос і культура. - 2005/2006. - № 2/3. - С. 49-60.

Сікора Л. Іван Вагилевич і Бойківщина / Л. Сікора // Етнос і культура. - 2005/2006. - № 2/3. - С. 168-169.

Угорчак Ю. Іван Вагилевич - перекладач / Ю. Угорчак // Краєзнавець Прикарпаття. - 2005. - С. 59-60.

Виноградник Т. Громадсько-політична діяльність Івана Вагилевича / Т. Виноградник // Наукові записки. Вип. 5-6. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 35-39 ; Голос Покуття. - 2001. - 31 серп.

Вівчар Б. Символ національного відродження : [про наук. конф., присвяч. І. Вагилевичу] / Б. Вівчар // Галичина. - 2001. - 15 листоп.

Горинь В. Ще про одного з „Руської Трійці" : [роздуми над твором Р. Іваничука „Саксаул у пісках" присвяч. І. Вагилевичу] / В. Горинь // Дзвін. - 2001. - № 11-12. - С. 139-148.

Максим'юк М. Збирач народних перлів Карпат / М. Максим'юк // Народна Воля. - 2001. - 4 верес.

Романюк В. Поет, філолог, фольклорист / В. Романюк // Слово народу. - 2001. - 28 лип.

Синиця Н. Слово про Івана Вагилевича : [про наук.-краєзн. конф. до 190-річчя від дня народж. І. Вагилевича] / Н. Синиця // Західний кур'єр. - 2001. - 1 листоп.

Скрипник І. Будитель руського духу в Галичині / І. Скрипник // Галичина. - 2001. - 28 серп.

Вагилевич М. Пісенний збирач / М. Вагилевич // Новини Підгір'я. - 2002. - 31 серп.

Горак Я. Родина Івана Вагилевича : [до 160-річчя виходу „Русалки Дністрової"] // Дзвін. - 1997. - № 7. - С. 126-129.

Адамович С. Нове видання про І. Вагилевича : [про дослідж. істориків-краєзнавців Б. Гавриліва і З. Бойчука „ Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Вагилевича"] / С. Адамович // Новини Підгір'я. - 1996. - 6 лип.

Дрогомирецький П. Іван Вагилевич: між вірою і наукою / П. Дрогомирецький // Нова Зоря. - 1996. - № 26-27 (верес.).

Козоріс Л. Ювілей нашого земляка / Л. Козоріс // Слово народу. - 1996. - 4 верес.

Присвячено Іванові Вагилевичу : [про кн. Б. Гавриліва та З. Бойчука „Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Вагилевича"] // Західний кур'єр. - 1996. - 17 трав.

Срібнак Я. „Руську Трійцю" описав бізнесмен : [про книгу З. Бойчука і Б. Гавриліва „Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Вагилевича"] / Я. Срібнак // Галичина. - 1996. - 20 квіт.

У вінок „Руській Трійці": [про реставр. пам'ятника, відкр. музею Івану Вагилевичу в с. Ясень Рожнятів. р-ну та про його нащадків] // Робітнича газета. - 1995. - 31 серп.

Вагилевич М. Пісенний збирач : [про творчість Івана Вагилевича] / М. Вагилевич // Новини Підгір'я. - 1993. - 11 груд., 18 груд.

Смик Л. Просвітитель, письменник, борець / Л. Смик // Новини Підгір'я. - 1993. - 8 трав.

Кирчів Р. Народна легенда і поема Івана Вагилевича „Мадей" / Р. Кирчів // Народна творчість та етнографія. - 1992. - № 1. - С. 12-16.

Пилипів І. Талан / І. Пилипів // Рідна земля. - 1992. - № 25 (трав.).

Полєк В. Пробуджував, освічував народ / В. Полєк // Галичина. - 1991. - 5 верес.

Скрипник І. Перший дослідник Скиту Манявського / І. Скрипник // Західний кур'єр. - 1991. - 31 серп.

Чоповський В. Славний син Підгір'я / В. Чоповський // Новини Підгір'я. - 1991. - 3 верес.

Шалата М. Й. Іван Вагилевич / М. Й. Шалата // Українська мова і література в школі. - 1991. - №  9. - С. 95-96.

Дем'ян Г. Іван Вагилевич про Кобзаря / Г. Дем'ян // Прикарпатська правда. - 1990. - 17 лип.

Грабовецький В. Неопублікована „Хроніка" І. Вагилевича / В. Грабовецький // Прикарпатська правда. - 1987. -  6 верес.

Бурдуланюк В. Пам'ятники історії та культури у творчій спадщині І. М. Вагилевича / В. Бурдуланюк // Нові горизонти. - 1986. - 6 трав.

Дем'ян Г. В. Іван Вагилевич про опришків / Г. В. Дем'ян // Народна творчість та етнографія. - 1986. - №  5. - С. 60-64.

Чоповський В. Піонер українського карпатознавства / В. Чоповський // Нові горизонти. - 1981. - 29 серп.

Оновлено 21-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка