Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів 

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Від 27.03.2008 р.
№ 321/0/16/-08
м. Київ

Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» та Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, з метою встановлення єдиних вимог до обліку бібліотечних фондів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів, що додаються.

2. Керівникам установ та організацій, віднесених до сфери управління МКТ України, впровадити наведені Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів в своїй роботі.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бенч О.Г.

Міністр
В.В. Вовкун

Затверджено
наказ Міністерства культури і туризму України
від «27» «березня» 2008 р. № 321/0/16/-08

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

І. Загальні положення

1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів (далі – Методичні рекомендації) визначають теоретично-методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку бібліотечних фондів.

2. Норми Методичних рекомендацій застосовуються:


а) бібліотеками та органами науково-технічної інформації, що утримуються за рахунок бюджетних коштів та надходжень від основної діяльності (далі – бібліотеки групи А),
б) бібліотеками, що знаходяться на балансі госпрозрахункових підприємств (далі – бібліотеки групи Б).

3. У Методичних рекомендаціях наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:


документ – об’єкт обліку бібліотечного фонду, матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носії,
примірник – одиниця обліку бібліотечного фонду, кожна окрема одиниця документа, яка включається до складу бібліотечного фонду або вибуває з нього,
основний фонд – фонди бібліотек, що складаються з документів, призначених для видачі в тимчасове користування,
обмінний фонд – фонди бібліотек, що використовуються для обміну, перерозподілу, безкоштовної передачі. Документи обмінного фонду не обліковуються на рахунках та не використовуються для обслуговування користувачів,
резервний фонд – організований в складі обмінного фонду фонд, що використовується для заміни в основному фонді бібліотеки втрачених або зношених документів,
первісна вартість – історична собівартість примірника в сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, витрачених для придбання (створення),
вільна ринкова вартість – вартість примірника, встановлена комісією з числа компетентних фахівців бібліотеки з урахуванням діючих цін на аналогічні документи.

ІІ. Визнання та оцінка бібліотечних фондів

4. Для цілей бухгалтерського обліку бібліотечні фонди відносяться до інших необоротних матеріальних активів.

За актуальністю та ступенем використання, визначених спеціально створеною комісією з числа працівників бібліотеки, бібліотечні фонди класифікуються на:


• основний фонд,
• обмінний фонд.

В складі обмінного фонду може бути виділений резервний фонд.

Основні фонди класифікуються за видами, галузями знань, мовами. В розрізі основних фондів документи обліковуються із застосуванням субрахунків аналітичного обліку.

5. Документи основного фонду (крім періодичних видань) обліковуються на балансових рахунках.

 

 Вартість придбаних періодичних видань для бібліотек групи А списується на видатки в періоді оплати, бібліотек групи Б – рівномірно протягом періоду передплати. У наступних періодах періодичні видання обліковуються на рахунках позабалансового обліку.

6. Бібліотечні фонди оприбутковуються за вартістю придбання. Документи, що надходять без зазначеної вартості, оцінюються комісією з оцінки документів.

Придбані бібліотечні фонди обліковуються за первісною вартістю з урахуванням сум, сплачених постачальникам, або вартості інших форм погашення заборгованості без урахування непрямих податків, інших витрат, пов'язаних з придбанням.

7. Об’єктом обліку бібліотечних фондів є документ. Облік здійснюється згідно Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затвердженої наказом МКТ України від 03.04.2007 р. № 22 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.05.2007 р. за № 530/13797).

8. Одержані документи оприбутковуються за встановленою в акті прийому-передачі чи накладній вільною ринковою вартістю на дату отримання (що і є їх первісною вартістю).

Первісною вартістю бібліотечних фондів, внесених до статутного капіталу підприємства, на балансі якого є бібліотека (для бібліотек групи Б), визнається погоджена засновниками їх вільна ринкова вартість.

9. Первісною вартістю бібліотечних фондів, виготовлених власними силами, визнається собівартість їх виготовлення з урахуванням витрат, безпосередньо понесених на операції з їх виготовлення.

10. Документи обліковуються в кількісному виразі і за цінами оприбуткування.

11. Витрати, пов’язані з початковими палітурними роботами, збільшують первісну вартість бібліотечних фондів. Витрати, пов’язані з наступними палітурними роботами, списуються на адміністративні витрати для бібліотек групи Б, на видатки загального або спеціального фонду (в залежності від джерела фінансування операцій придбання бібліотечних фондів) – для бібліотек групи А.

12. Безоплатна передача документів іншим бібліотекам, в основному та обмінному фондах здійснюється згідно законодавства.

13. Знос (амортизація) на бібліотечні фонди:


• для бібліотек групи А – не нараховується,
• для бібліотек групи Б – застосовуються методи, передбачені ПСБО 7 «Основні засоби».

Списання документа (в тому числі до обмінних фондів) здійснюється за документально підтвердженим фактом непридатності до подальшого використання (фізичного та морального зношення, втрати актуальності, або як непрофільних маловикористовуваних та дублетних документів).

Операції списання документа з балансового обліку здійснюються та обліковуються:


• у відповідності до чинних нормативних актів Державного казначейства України – для бібліотек групи А,
• у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку – для бібліотек групи Б.

14. У випадку втрати документа його заміна на аналогічний здійснюється шляхом списання документа по балансовій вартості, а оприбуткування – за вільною ринковою вартістю.

15. Кошти від реалізації документів для бібліотек:


• групи А – залишаються в розпорядженні бібліотеки з правом подальшого використання на поповнення бібліотечного фонду,
• групи Б – є іншим операційним доходом підприємства, на балансі якого утримується бібліотека.

Реалізація документів здійснюється відповідно до галузевих інструкцій.

16. Інвентаризація бібліотечних фондів здійснюється в такі терміни:


• найбільш цінні фонди, що зберігаються в сейфах чи з закритих шафах, – щорічно,
• рідкісні, цінні фонди – один раз на 5 років,
• фонди бібліотек обсягом до 100 тис. облікових одиниць – один раз на 5 років,
• фонди бібліотек від 100 до 200 тис. облікових одиниць – поетапно, один раз на 7 років,
• фонди бібліотек від 200 до 600 тис. облікових одиниць – поетапно, один раз на 10 років,
• фонди бібліотек від 600 тисяч облікових одиниць до 1 млн. облікових одиниць – поетапно, один раз на 12 років,
• фонди понад 1 млн. облікових одиниць – поетапно, один раз на 15 років.

Інвентаризація бібліотечних фондів здійснюється шляхом звірки даних Інвентарної книги бібліотечного фонду та даних бухгалтерського обліку з наявними у фонді документами та записами у формулярах користувачів.

17. Кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку бібліотечних фондів наведено в додатку 1.


Начальник управління фінансування,
обліку та звітності
В.В. Жук
Таблиця 1: Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку бібліотечних фондів для бібліотек, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, а також надають платні послуги 

Таблиця 2: Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку бібліотечних фондів для бібліотек, які є на балансі госпрозрахункових підприємств - завантажити

Додаток 1

до п. 17 наказу

Міністерства культури і туризму України

від «27» «березня» 2008 р. № 321/0/16/-08

 

 

Таблиця 1: Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку
бібліотечних фондів для бібліотек, що фінансуються за рахунок
бюджетних коштів, а також надають платні послуги

 

№ з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

бухгалтерського обліку

 


  

  

 Дт 

 Кт  

 1 

 2 

 3 

 4  

 1. 

 Придбання в постійне користування документів, придбаних за рахунок коштів загального або спеціального фонду 

  

   

 1.1. 

 При попередній оплаті за поставку 

 112 

 364  

 1.2. 

 Якщо оплата була проведена після отримання книг 

 112 

 675  

 1.3. 

 Облік за вартістю придбання в залежності від джерела фінансування видатків (без ПДВ) 

  

   

  

 – при оплаті коштами загального фонду 

 801, 802 

 401  

  

 – при оплаті коштами спеціального фонду 

 811–813 

 401  

 1.4. 

 Сума ПДВ (якщо бібліотека зареєстрована як платник ПДВ): 

  

   

  

 – при оплаті коштами загального фонду 

 801, 802 

 401  

  

 – при оплаті коштами спеціального фонду 

  

   

  

 ПДВ не включено до податкового кредиту 

 811–813 

 364, 675  

  

 ПДВ включено до податкового кредиту (бібліотека зареєстрована як платник ПДВ і має право на податковий кредит) 

 641 

 364, 675  

 2. 

 Безоплатне отримання документів (крім централізованого постачання та внутрішнього переміщення в межах головних розпорядників бюджетних коштів) 

  

   

  

 – на суму вільної ринкової вартості 

 112 

 712  

  

 – водночас проводиться другий запис 

 812 

 401  

 3. 

 Безоплатне надходження у вигляді централізованого постачання та внутрішнього переміщення в межах головних розпорядників бюджетних коштів 

  

   

  

 – на суму вільної ринкової вартості 

 112 

 401  

 4. 

 Отримання документів за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису 

  

   

  

 – оприбуткування документів на суму первісної вартості 

 112 

 684  

  

 – водночас проводиться другий запис 

 811, 812 

 401  

 5. 

 Списано витрати понесені в операціях придбання документів 

  

   

  

 – придбання здійснюється за рахунок загального фонду 

 801, 802 

 364, 675, 661, 651–654.  

  

 – придбання здійснюється за рахунок спеціального фонду 

 811–813 

 364, 675, 661, 651–654.  

 6. 

 Відображено витрати, понесені на виготовлення документів власними силами: 

  

   

 6.1. 

 – при фінансування коштами загального фонду 

 112, 801, 802 

 201, 661, 651–653, 401  

 6.2. 

 – при фінансуванні коштами спеціального фонду 

 112, 811-813 

 201, 661, 651–653, 401  

 7. 

 Списано літературу (списані на підставі акта документи як такі, що зношені, втратили актуальність, застарілі, загублені читачами та втрачені з інших причин) 

 401 

 112  

 

 

Додаток 1

до п. 17 наказу

Міністерства культури і туризму України

від «27» «березня» 2008 р. № 321/0/16/-08

 

 

Таблиця 2: Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку бібліотечних
фондів для бібліотек, які є на балансі госпрозрахункових підприємств

 

№ з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

бухгалтерського обліку

 

  

  

 Дт 

 Кт  

 1 

 2 

 3 

 4  

 1. 

 Одержано документи в постійне користування 

 153 

 631  

 2. 

 Введено в експлуатацію бібліотечні фонди 

 111 

 153  

 3. 

 Списано витрати, понесені в операціях придбання документів 

 23, 91-94 

 631, 372, 661, 651–653  

 4. 

 Одержано документи в тимчасове користування (облік на позабалансових рахунках) 

 023 

   

 5. 

 Списано фактичні видатки на палітурні роботи 

 92 

 201, 202, 661, 651–653  

 6. 

 Відображено витрати, понесені на виготовлення документів власними силами: 

  

   

  

 – облік фактичних витрат на виготовлення документів 

 153 

 201, 661, 651–653  

  

 – виготовлено документи оприбутковані в складі фонду (на підставі акта) 

 111 

 153  

 7. 

 Списано документи, не придатні до використання (на підставі акта) 

 976 

 111  

 8. 

 Нараховано знос бібліотечних фондів 

 13 

 111  

 9. 

 Повернуто документи, що були в тимчасовому користуванні 

  

 023  

 

 

 

 

 

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка