Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Про затвердження Положення про централізовану бібліотечну систему
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
                            Н А К А З

 N 709 від 20.11.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      14 грудня 2001 р.
                                      за N 1034/6225

     Відповідно до Закону України "Про  внесення  змін  до  Закону
України "Про  бібліотеки і бібліотечну справу" від 16 березня 2000
року N 1561-III ( 1561-14 ) Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити  Положення   про   централізовану   бібліотечну
систему, що додається.
     2. Міністерству    культури   Автономної   Республіки   Крим,
управлінням  культури  обласних,  Київської  та   Севастопольської
міських     державних     адміністрацій     привести    діяльність
централізованих бібліотечних  систем  у  відповідність  до  даного
Положення.
     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
управління регіональної  культурної  політики  Кононенко  Л.М.  та
першого заступника Державного секретаря Романчишина В.Г.

 Міністр                              Ю.П.Богуцький
                                      Затверджено
                                      Наказ Міністерства культури
                                      і мистецтв України
                                      20.11.2001 р. N 709
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      14 грудня 2001 р.
                                      N 1034/6225
                            Положення
              про централізовану бібліотечну систему
                      1. Загальні положення
     1.1. Дане Положення,  розроблене у  відповідності  до  Закону
України  "Про  внесення  змін до Закону України" "Про бібліотеки і
бібліотечну справу"  (  1561-14  )   і   визначає   функціонування
централізованої бібліотечної системи (далі - ЦБС).
     1.2. ЦБС           об'єднує           бібліотеки           за
адміністративно-територіальним       принципом       у       єдине
структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання
бібліотечних  ресурсів  району  або  міста.  До складу ЦБС входить
центральна   районна   (міська)   бібліотека,   районна   (міська)
бібліотека  для  дітей  та  бібліотеки,  що  розташовані  в  межах
адміністративного району (міста) на правах філій.
     1.3. Дане  Положення  розповсюджується на усі бібліотеки,  що
об'єднані в ЦБС.
     1.4. ЦБС    підпорядкована    відділу    культури    місцевої
держадміністрації.
     1.5. Центральна  бібліотека ЦБС є головною бібліотекою району
(міста). Вона має відповідні відділи, формує, зберігає і організує
єдиний  фонд  документів,  визначає  його  структуру  та  здійснює
розподіл  між  бібліотеками-філіями   та   відділами   центральної
бібліотеки, організовує його циркуляцію і використання. Центральна
бібліотека є організаційно-методичним центром для  бібліотек-філій
своєї ЦБС.
     1.6. ЦБС має єдиний  штат  працівників,  єдиний  бібліотечний
фонд  з  централізованими  комплектуванням,  обробкою документів і
центральним документосховищем,  єдиний довідково-пошуковий  апарат
зі зведеними каталогами (алфавітним та систематичним).
     1.7. ЦБС фінансується з районного (міського) бюджету в  межах
асигнувань,  передбачених  на утримання бібліотечної мережі району
(міста).  Додаткове фінансування здійснюється за  рахунок  коштів,
одержаних   бібліотеками  від  господарської  діяльності,  надання
платних послуг,  пожертвувань  та  інших  джерел,  не  заборонених
законодавством.
     1.8. ЦБС  працює  у  взаємодії  з  бібліотеками   усіх   форм
власності  і  підпорядкування,  надає  їм консультативно-методичну
допомогу.
     1.9. ЦБС  є юридичною особою,  має власну печатку і особистий
рахунок.
             2. Організація обслуговування населення
     2.1. ЦБС забезпечує громадянам  рівні  права  на  бібліотечне
обслуговування,  незалежно  від  їх статі,  віку,  національності,
освіти,   соціального   походження,   політичних   і    релігійних
переконань,  місця проживання.  Бібліотеки,  які входять до складу
ЦБС,  здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних
та  інших потреб жителів свого регіону в інформації,  спілкуванні,
забезпеченні своїх громадянських прав.
     2.2. ЦБС   обслуговує   населення   адміністративного  району
(міста)       через       абонементи,        читальні        зали,
інформаційно-бібліографічну  службу,  може здійснювати дистанційне
обслуговування засобами телекомунікацій.  Центральна бібліотека  і
бібліотеки-філії     організовують     обслуговування    населення
мікрорайонів,  які не мають стаціонарних бібліотек,  за  допомогою
бібліотечних пунктів і пересувних бібліотек.
     2.3. Користувачі ЦБС мають доступ  до  єдиного  бібліотечного
фонду   через   центральну   бібліотеку   або   зручну   для   них
бібліотеку-філію.  Бібліотеки ЦБС використовують  наявні  технічні
можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.
     3. Формування і використання єдиного бібліотечного фонду
     3.1. Єдиний  бібліотечний  фонд  ЦБС  має бути універсального
профілю і формується на різних носіях інформації.
     3.2. Фонд  центральної бібліотеки ЦБС включає найбільш повний
репертуар документів і баз даних.  Наукова, спеціальна та особливо
цінна література,  що надходить в декількох або одному примірнику,
найбільш   важливі   інформаційні   і   бібліографічні   документи
зберігаються у центральній бібліотеці.
     3.3. Фонд   бібліотеки-філії   формується    з    урахуванням
інформаційних потреб і особливостей населення свого регіону.
     3.4. Центральна  бібліотека  ЦБС  забезпечує:  централізоване
комплектування  і  обробку бібліотечного фонду ЦБС;  оперативність
надходження нових документів у всі  підрозділи  системи;  вивчення
потреб користувачів централізованої бібліотечної системи,  ступеня
їхнього задоволення фондами.
     3.5. Центральна   бібліотека   ЦБС   здійснює   сумарний   та
індивідуальний   облік   документів,   що   надходять   до    ЦБС;
бібліотеки-філії  ведуть  сумарний  та  індивідуальний облік свого
фонду.
     3.6. Центральна    бібліотека    ЦБС    регулярно    інформує
бібліотеки-філії про нові надходження, створює довідково-пошуковий
апарат на фонд ЦБС, у тому числі зведені каталоги.
     Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.
     3.7. Облік  документів,  що вибувають з єдиного бібліотечного
фонду   ЦБС   (складання   акта,   виключення   з   форм   обліку,
довідково-бібліографічного     апарату),    здійснює    центральна
бібліотека ЦБС за поданням актів  бібліотеками-філіями;  зняття  з
балансового рахунку здійснюється бухгалтерією.
                        4. Керівництво ЦБС
     4.1. ЦБС   очолює   директор,  який  одночасно  є  керівником
центральної бібліотеки.  Директор призначається і  звільняється  з
посади відділом культури місцевої держадміністрації.
     Завідувач районної   (міської)   бібліотеки   для   дітей   є
заступником директора ЦБС з питань обслуговування дітей.
     4.2. Директор виступає від  імені  ЦБС  на  правах  особистої
відповідальності, представляє її в організаціях і установах, видає
накази у межах своєї компетенції.
     4.3. Директор     призначає     і     звільняє    працівників
централізованої   бібліотечної   системи   на   підставі   чинного
законодавства.
     4.4. При директорі можуть  створюватись  дорадчі  органи  для
прийняття рішень з основних напрямів роботи ЦБС.
     4.5. Директор ЦБС забезпечує підготовку і вчасне  подання  до
відділу     культури     місцевої    держадміністрації    належної
планово-звітної документації.
     4.6. Центральна     бібліотека     організовує     підвищення
кваліфікації  кадрів,  вивчає,  аналізує,  узагальнює  і   поширює
передовий   досвід   системи,  запроваджує  кращий  вітчизняний  і
світовий досвід у практику роботи своєї ЦБС.
     4.7. Бібліотечний     фонд,     майно,     обладнання    усіх
бібліотек-філій  ЦБС  знаходяться   на   балансі   централізованої
бібліотечної системи.
     4.8. Реорганізація, перепрофілювання бібліотек, що входять до
складу ЦБС, здійснюються у відповідності до чинного законодавства.

 Начальник відділу бібліотек
 та інформаційних систем              Т.М.Прокошева

Оновлено 04-10-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка