Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Науково-технологічний розвиток УкраїниНаука, новітні технології, інновації є основою підвищення конкурентоспроможності економіки та визначальною ознакою суспільства знань.

Бібліографічний покажчик представляє літературу, яка висвітлює сучасну інноваційну політику України, досягнення та проблеми науки, техніки, технологій, світовий досвід інноваційної діяльності.

 До даного випуску включені офіційні документи, наукові, навчальні та довідкові видання, статті з наукових збірників та періодики, які надійшли до бібліотеки за 2012 р.

Покажчик складається з п’яти розділів:

- Інновації – основа економічного зростання

- Інтелектуальний капітал

- Наука, техніка, технології

- Науково-технологічний потенціал окремих галузей

- Світовий досвід розвитку інновацій

Покажчик розрахований на науковців, управлінців, економістів, підприємців, фахівців, бібліотечних працівників, усіх, кого цікавлять проблеми науково-технологічного розвитку України. 

 

 

 

 

 

Укладач:                                         Лавришин М. М. – бібліотекар

                                                         відділу економіко-виробничої літератури

 

 

 

 

 

  

 ІННОВАЦІЇ – ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

 

1.                     Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов ; Одес. нац. політехн. ун-т. – К. : ЦУЛ, 2012. – 446 с.

2.                     Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Хмельницький, 23-24 лют. 2012 р. / Ун-т права ім. Короля Д. Галицького [та ін.]. Т. : Астон, 2012. 183 с.

3.                     Інноваційні і правові засади розвитку економіки і підвищення добробуту в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Івано-Франківськ, 29-30 листоп. / Ун-т економіки і підприємництва [та ін.]. – Т. : Крок, 2012. – 136 с.

4.                     Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналіт. доп. / [за ред. С. О. Білої]. К. : НІСД, 2011. 75 с.

5.                     Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та механізми розвитку : наук.-аналіт. доп. / за ред. Л. І. Федулової. – К. : Ін-т екон. та прогнозув., 2012. – 132 с.

6.                     Управління ризиками в інноваційній діяльності : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Подольчак, Н. І. Подольчак, Л. Г. Вербицька. – Л. : Львів. політехніка, 2012. – 240 с.

7.                     Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України : монографія / наук. ред. О. А. Кириченко. – К. : НАУ, 2008. – 252 с.

8.                     Чухрай Н. І. Маркетинг інновацій / Н. І. Чухрай. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 251 с.

 

9.                     Абдуліна І. Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку є, а чи існують актуальні відповіді? / І. Абдуліна // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 11. – С. 4-14.

10.                Алєксєєв І. В. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення / І. В. Алєксєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 99-108.

11.                Андрощук Г. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці: стримуючі фактори / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 6. – С. 4-11.

12.                Анісковець А. Правове забезпечення інноваційного розвитку в Україні / А. Анісковець // Юридичний журнал. – 2012. – № 3. – С. 62-64.

13.                Базилевич В. Проблеми оцінки, охорони і захисту прав об’єктів інтелектуальної власності в Україні / В. Базилевич // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 142. – С. 5-9.

14.                Байдала Н. М. Експортний потенціал інноваційно активних підприємств: теоретико-методологічний підхід / Н. М. Байдала // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 71-76.

15.                Балан В. Оцінювання об’єктів інтелектуальної власності у формуванні конкурентної стратегії підприємства / В. Балан // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 136. – С. 30-33.

16.                Баранов І. В. Сучасний стан фінансування інноваційної діяльності в Україні / І. В. Баранов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 63-68.

17.                Баранова Н. Комплексна система моніторингу та прогнозування соціальних виплат як інноваційна соціальна технологія / Н. Баранова, Н. Федірко // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 5. – С. 3-10.

18.                Бердар М. Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва / М. Бердар // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 132. – С. 28-32.

19.                Бортницький В. А. Відображення інноваційної тематики в контексті інноваційних систем у друкованих працях та авторефератах дисертацій українських науковців / В. А. Бортницький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 49-57.

20.                Бохан А. В. Економічна безпека в інноваційних імперативах інтеграції / А. В. Бохан // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 8. – С. 73-77.

21.                Бутко М. П. Методологія оцінки малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону / М. П. Бутко, О. В. Попело // Регіональна економіка. – 2012. – № 2 . – С. 67-74.

22.                Бутнік-Сіверський О. Динаміка формування інноваційної активності підприємств методом нечіткої кластеризації / О. Бутнік-Сіверський, Н. Коткова // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 12. – С. 42-48.

23.                Бутнік-Сіверський О. Економіко-правові аспекти комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності / О. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 8. – С. 32-39 ; № 9. – С. 34-40 ; № 10. – С. 34-39.

24.                Верховод І. Інформатизація, інноваційність та продуктивність праці: дослідження взаємозв’язку / І. Верховод // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 2. – С. 36-41.

25.                Вірченко В. Оподаткування операцій з об’єктами інтелектуальної власності в Україні / В. Вірченко // Банківська справа. – 2012. – № 3. – С. 110-121.

26.                Власова І. В. Інноваційна складова конкурентоспроможності економіки України / І. В. Власова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 114-118.

27.                Галиця І. Регіональні фінансові мережі як фактор активізації інвестиційно-інноваційних процесів в Україні / І. Галиця, О. Іваницька // Банківська справа. – 2012. – № 3. – С. 81-88.

28.                Ганущак-Єфіменко Л. М. Системний підхід у дослідженні трансформації моделей інноваційних систем / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 11. – С. 19-23.

29.                Гасанова П. Вопросы финансирования инновационной деятельности / П. Гасанова // Економіст. – 2012. – № 3. – С. 82-83.

30.                Геселева Н. В. Економетричні підходи до моделювання інноваційних процесів /Н. В. Геселева// Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 82-89.

31.                Грачева Н. Торгово-промышленная палата и инновационный процесс / Н. Грачева, А. Слапокуров // Діловий вісник. – 2012. – № 5. – С. 20-21.

32.                Григоренко А. Збирання доказової бази при порушенні права інтелектуальної власності в мережі Інтернет / А. Григоренко // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 7. – С. 10-12.

33.                Гусятинський М. В. Державне регулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні / М. В. Гусятинський, М. М. Ігнатенко // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 89-94.

34.                Додонов О. Проблеми оплати праці молодих науковців у контексті інноваційного розвитку національної економіки / О. Додонов // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 4. – С. 3-10.

35.                Другов О. О. Перспективи створення інтелектуально-інноваційних кластерів в економіці України / О. О. Другов // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 31-37.

36.                Дука А. Потенціал заощаджень та їх ресурсоутворююча роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки / А. Дука // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 136. – С. 16-19.

37.                Дунська А. Р. Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі / А. Р. Дунська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 104-109.

38.                Дякова Т. М. Сутність фінансування інноваційного розвитку суб’єктів господарювання / Т. М. Дякова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 9. – С. 95-99.

39.                Дяченко Т. О. Роль інноваційної культури в загальному процесі інноваційного розвитку підприємств / Т. О. Дяченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 10. – С. 42-46.

40.                Еннан Р. Особливості захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Р. Еннан // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 1. – С. 39-48.

41.                Єфімцева Л. О. Розвиток інноваційних процесів в економіці: теоретико-еволюційний аспект / Л. О. Єфімцева // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 87-92.

42.                Жарінова А. Г. Інформаційне забезпечення механізму управління інтелектуальною власністю / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 10. – С. 46-51.

43.                Жилінська О. Інвестиційне посередництво та його вплив на інноваційну діяльність / О. Жилінська, А. Букало // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 136. – С. 8-12.

44.                Захарчин Г. М. Інтегрований ракурс проблем інноваційності в інформаційному суспільстві / Г. М. Захарчин // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 10-15.

45.                Захарчин Г. М. Планування інноваційної діяльності: альтернативи і етапи / Г. М. Захарчин, Ю. А. Андрійчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 169-175.

46.                Зоря (Червінська) Т. М. Стратегічне управління потенціалом підприємства на інноваційній основі / Т. М. Зоря (Червінська) // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 1-2. – С. 3-7.

47.                Ібрагімов Е. Е. Інтелектуально-організаційне забезпечення вертикалі корпоративного стратегічного планування / Е. Е. Ібрагімов // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 11. – С. 3-6.

48.                Ібрагімов Е. Е. Моделювання впливу інтелектуальних активів на ефективність корпоративного управління з орієнтацією на знання / Е. Е. Ібрагімов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5. – С. 119-124.

49.                Исаева И. Место бюджета по инновациям в системе бюджетирования инновационно ориентированного предприятия / И. Исаева // Економіст. – 2012. – № 10. – С. 23-26.

50.                Карпенко А. В. Стратегічне планування як інструмент інноваційного розвитку регіону / А. В. Карпенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 5. – С. 3-7.

51.                Карп’юк О. Інноваційна діяльність у глобальному вимірі / О. Карп’юк // Банківська справа. – 2012. – № 6. – С. 85-92.

52.                Карп’юк О. Макроекономічні умови інноваційного розвитку держави / О. Карп’юк // Банківська справа. – 2012. – № 3. – С. 45-53.

53.                Карюк В. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств / В. Карюк // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 2. – С. 42-46.

54.                Катигробова О. Система інституалізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації / О. Катигробова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 143. – С. 34-37.

55.                Кір’якова М. Є. Інноваційні імперативи нарощування конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій / М. Є. Кір’якова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 6. – С. 97-104.

56.                Ковтун О. Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств / О. Ковтун // Економіст. – 2012. – № 11. – С. 31-38.

57.                Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки / А. В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5. – С. 58-62.

58.                Колодійчук А. В. Стратегічна інноваційність як нова парадигма забезпечення інноваційного розвитку / А. В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 76-80.

59.                Колтунович О. Пріоритетні напрями інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України / О. Колтунович // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 27-28.

60.                Корж М. В. Удосконалення моделі організаційної інноваційної діяльності на державному рівні при використанні інструментарію міжнародного маркетингу / М. В. Корж // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 77-84.

61.                Кужель Е. В. Інтелектуальна власність як складова інноваційного середовища в регіонах / Е. В. Кужель, В. І. Матюшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 185-190.

62.                Курило Л. І. Договірні відносини у сфері інтелектуальної власності / Л. І. Курило, Т. П. Павлоцька // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 119-124.

63.                Лещій Л. А. Оцінка інноваційної інфраструктури як складова аналізу інноваційної діяльності підприємства / Л. А. Лещій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 8. – С. 70-73.

64.                Малихіна О. М. Концептуальні основи управління людським капіталом у процесі розширеного відтворення інвестиційного інноваційного потенціалу підприємства / О. М. Малихіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 10. – С. 63-67.

65.                Малихіна О. М. Методологічні аспекти мотивації людського капіталу в умовах інноваційного розвитку економіки / О. М. Малихіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 122-126.

66.                Мельник О. Г. Теоретичне обґрунтування інноваційної виробничої функції та її інтерпретація / О. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 16-23.

67.                Мельник О. Г. Формування купівельної сили грошей і реалізація інноваційних інвестицій / О. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 33-44.

68.                Морозов О. Ф. Джерела підвищення інноваційного потенціалу підприємства / О. Ф. Морозов, Л. М. Руссу // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 11. – С. 138-147.

69.                Наливайченко К. В. Державна підтримка інноваційного бізнесу / К. В. Наливайченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 85-90.

70.                Олешко А. А. Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку України / А. А. Олешко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 10. – С. 39-42.

71.                Оліх Л. Системно-функціональний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства / Л. Оліх, А. Маслюківська // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 136. – С. 33-36.

72.                Осипов В. Концептуальні засади формування регіональних інноваційних ринків в Україні / В. Осипов, А. Панков, О. Ворожейкін // Економіст. – 2012. – № 8. – С. 57-59.

73.                Островська О. А. Диагностические продукты с элементами инноваций в мониторинге финансовой отчетности / О. А. Островська, О. Б. Соколова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 289-296.

74.                Паламарчук Д. М. Методологія оцінки показників інноваційного процесу / Д. М. Паламарчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 101-105.

75.                Пальчевич Г. Т. Активізація методів фінансово-кредитного регулювання інноваційної діяльності / Г. Т. Пальчевич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 8. – С. 77-81.

76.                Пальчевич Г. Т. Стратегічне управління інноваційним розвитком економіки / Г. Т. Пальчевич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7. – С. 64-69.

77.                Прилуцька І. Внутрішні та зовнішні фактори гальмування розвитку інноваційного підприємництва: вітчизняні реалії у світовому контексті / І. Прилуцька // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 136. – С. 57-59.

78.                Прокопенко О. В. Комплексний підхід до наукового обґрунтування екологічно спрямованого інноваційного розвитку на різних рівнях управління / О. В. Прокопенко, Т. В. Касьяненко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 98-105.

79.                Прокопенко Н. С. Аспекти управління інноваційною діяльністю підприємства / Н. С. Прокопенко, О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 98-101.

80.                Ромат Т. Захист прав інтелектуальної власності при використанні торговельних марок у рекламі / Т. Ромат // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 2. – С. 30-34.

81.                Рудь Н. Т. Інноваційна інфраструктура регіону: методичні підходи до оцінювання / Н. Т. Рудь // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 224-230.

82.                Рудь Н. Т. Регіональна політика інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів: обґрунтування вибору / Н. Т. Рудь // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 164-171.

 

83.                Саіт-Аметов М. Р. Індекс інноваційного потенціалу як інструмент розроблення і моніторингу стратегії інноваційного розвитку національної економіки / М. Р. Саіт-Аметов, І. М. Стріхар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 72-78.

84.                Самосьонок Л. М. Теоретичне підґрунтя інноваційної інтеграції / Л. М. Самосьонок // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 11-12. – С. 9-11.

85.                Сидорова А. В. Процессные инновации в современной теории инноваций / А. В. Сидорова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 11. – С. 49-57.

86.                Ситницький М. Стратегічне маркетингове планування процесів просування інноваційної продукції на ринок / М. Ситницький, Ю. Варава // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 136. – С. 50-54.

87.                Сімахова А. О. Оцінка фінансового механізму забезпечення інноваційно-інвестиційної складової соціально-економічного розвитку України / А. О. Сімахова // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 12. – С. 6-8.

88.                Січкаренко К. Мережевий принцип організації інноваційної інфраструктури / К. Січкаренко // Економіст. – 2012. – № 1. – С. 20-23.

89.                Скребець І. В. Стратегічна безпека підприємства як реакція на динамічні зміни зовнішнього середовища / І. В. Скребець // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 11. – С. 58-64.

90.                Столярчук Н. М. Історичні аспекти сутності категорії „інноваційна діяльність” / Н. М. Столярчук // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 144-147.

91.                Тельнов А. С. Соціально-економічна сутність поняття „інноваційний потенціал” / А. С. Тельнов, С. А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7. – С. 69-76.

92.                Терещенко О. О. Вартісно-орієнтований контролінг – інноваційний ресурс управління корпоративними фінансами / О. О. Терещенко, Д. Г. Савчук // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 77-88.

93.                Терьошкіна Н. Механізм управління сталим інноваційним розвитком Миколаївського регіону / Н. Терьошкіна // Економіст. – 2012. – № 6. – С. 31-33.

94.                Трофименко М. Захист персональних даних та право інтелектуальної власності в Інтернеті / М. Трофименко // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 4. – С. 45-47.

95.                Тулегенова М. Альтарнативный взгляд на социально-экономическую природу капитала в инновационном обществе знаний / М. Тулегенова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 488-494.

96.                Тульчинська С. О. Концепція інноваційного розвитку регіонів на основі регіональних переваг / С. О. Тульчинська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С. 138-142.

97.                Ус Г. О. Адаптивне управління декларативними знаннями в змішаній інтелектуальній системі підприємства / Г. О. Ус // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 186-190.

98.                Файдевич О. О. Сфера інтелектуальної власності в системі сучасних глобальних змін / О. О. Файдевич //  Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7. – С. 11-14.

99.                Федів А. В. Теоретичні передумови дослідження інноваційного розвитку регіонів України з урахуванням ризиків небезпек / А. В. Федів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 171-176.

100.           Хачатурян О. С. Напрями становлення інноваційних форм зайнятості у малому підприємництві регіонів / О. С. Хачатурян // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 127-131.

101.           Черваньов Д. Пріоритетні напрямки реалізації відкритих інновацій в Україні / Д. Черваньов, Л. Названова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 136. – С. 4-7.

102.           Черевиков Є. Л. Методичні підходи до оцінки ефективності державної фінансової підтримки інноваційної діяльності / Є. Л. Черевиков // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 60-68.

103.           Шабранська Н. І. Інституційні шляхи розв’язання проблем ресурсного забезпечення малого інноваційного підприємництва / Н. І. Шабранська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 108-114.

104.           Щодо врегулювання окремих питань у галузі інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 1. – С. 69-70.

105.           Яворський М. С. Практика створення інноваційної інфраструктури у Західному регіоні України / М. С. Яворський // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 204-205.

106.           Яненкова І. Проблеми формування інноваційної інфраструктури в Україні / І. Яненкова // Економіст. – 2012. – № 9. – С. 9-11.

 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

 

107.           Бажан І. Економічна сутність та функції інтелектуального капіталу / І. Бажан // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 2. – С. 30-35.

108.           Бауліна Т. Формування інтелектуального капіталу українського суспільства та створення умов активізації його ефективного використання / Т. Бауліна // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 2. – С. 26-29.

109.           Вірченко В. Еволюція підходів до визначення сутності та структурування інтелектуального капіталу / В. Вірченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 136. – С. 25-30.

110.           Вірченко В. Інтелектуальний капітал в системі антикризового управління підприємством / В. Вірченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 132. – С. 32-36.

111.           Жарінова А. Г. Вплив науково-технічної та освітньої діяльності на розвиток інтелектуального капіталу / А. Г. Жарінова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7. – С. 44-47.

112.           Жарінова А. Г. Розвиток інтелектуальних здібностей персоналу як основа стратегічної орієнтації на посилення конкурентних переваг підприємств / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 38-46.

113.           Жарінова А. Г. Функціонально-структурна модель системи внутрішньофірмового управління інтелектуального капіталу підприємства / А. Г. Жарінова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 95-100.

114.           Звіргзде Д. І. Інтелектуальний капітал регіону: активи знань / Д. І. Звіргзде // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 197-203.

115.           Ібрагімов Е. Е. Роль інтелектуального капіталу в ефективній діяльності підприємства / Е. Е. Ібрагімов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 110-117.

116.           Іванова І. С. Економіка знань як передумова формування інтелектуального капіталу України / І. С. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 107-111.

117.           Кіракосьян С. Інвестиційний центр інтелектуальної власності: ринкова вартість винаходів / С. Кіракосьян // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 10. – С. 68-70.

118.           Леушина О. Проблеми узгодження приватних і суспільних інтересів щодо відтворення інтелектуального капіталу на рівні підприємства / О. Леушина // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 1. – С. 32-38.

119.           Майорова Т. В. Інтелектуальний капітал як чинник активізації інвестиційного процесу / Т. В. Майорова, В. М. Диба // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 41-50.

120.           Марченко В. М. Інтелектуальний капітал у процесах злиття та поглинання корпорацій / В. М. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 9. – С. 100-105.

121.           Маслов А. Теорії інтелектуального та людського капіталу в контексті інформаційної економіки / А. Маслов // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 136. – С. 12-16.

122.           Притуляк Н. М. Інтелектуальний капітал суб’єктів інноваційної діяльності / Н. М. Притуляк // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 30-40.

123.           Ревтюх Є. А. До уточнення взаємозв’язку між поняттями інтелектуального та людського капіталу / Є. А. Ревтюх // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 27-29.

124.           Чайка Г. Інтелектуальний капітал особистості та шляхи його прирощення / Г. Чайка, Т. Остапенко // Банківська справа. – 2012. – № 4. – С. 97-109.

125.           Чайковська І. І. Комплексна модель управління інтелектуальним капіталом підприємства / І. І. Чайковська // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 7-8. – С. 75-79.

126.           Шевчук О. А. Квінтесенція інтелектуального капіталу в умовах розвитку економіки знань / О. А. Шевчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 18-21.

127.           Шедяков В. Інтелектуальний капітал України та проблеми вдосконалення управління його розвитком і використанням / В. Шедяков // Економіст. – 2012. – № 10. – С. 14-17.

 

 

НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЇ

 

128.           Постанова Кабінету Міністрів України „Про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій” // Наука та інновації. – 2012. – № 5. – С. 5-7.

 

129.           Ананьєв О. М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук – Л. : Новий Світ-2000, 2011. – 583 с.

130.           Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання / О. П. Буйницька; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : ЦУЛ, 2012. – 239 с.

131.           Буров Є. В. Концептуальне моделювання інтелектуальних програмних систем : монографія / Є. В. Буров. Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. 429 с.

132.           Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття, 2011 : кат. персп. винаходів, корис. моделей, пром. зразків і раціоналізатор. пропоз. Галицьких кмітливців” / Обл. орг. Т-ва винахідників і раціоналізаторів України. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2012. – 145 с.

133.           Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дубук. – К. : ЦУЛ, 2012. – 295 с.

134.           Матвієнко М. П. Комп'ютерна схемотехніка / М. П. Матвієнко, В. П. Розен; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Ліра-К, 2013. – 189 с.

135.           Мацевитый В. М. Физико-технические аспекты адгезии твердых тел : монография / В. М. Мацевитый, И. Б. Казак, К. В. Вакуленко ; НАН Украины. К. : Наук. думка, 2010. 253 с.

136.           Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. К. : Знання, 2011. 718 с.

137.           Пруссов П. Д. Эфирный двигатель / Пруссов П. Д. Николаев : [б. и.], 2011. 91 с.

138.           Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / НАН України, Ін-т економіки та прогнозування ; [кол. авт. : Л. І. Федулова, Ю. М. Бакал, В. Л. Осецький та ін.] ; за ред. Л. І. Федулової. – К. : [б. в.], 2011. – 656 с.

 

139.           Аймагамбетов Е. Условия и предпосылки трансформации университета в инновационно-предпринимательский / Е. Аймагамбетов // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 142. – С. 9-12.

140.           Андрощук Г. Службовий винахід: економіко-правовий аналіз регламентації / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 12. – С. 29-35.

141.           Андрощук Г. О. Економіко-правовий аналіз регулювання відносин у сфері службового винахідництва / Г. О. Андрощук // Наука та інновації. – 2012. – № 1. – С. 89-111.

142.           Бабенко І. Біомаса – перспективне джерело енергії / І. Бабенко // Діловий вісник. – 2012. – № 6. – С. 19.

143.           Бабенко І. Від порошкової металургії до мікроелектроніки / І. Бабенко // Діловий вісник. – 2012. – № 6. – С. 16-17.

144.           Бабенко І. Нові біотехнологічні розробки / І. Бабенко // Діловий вісник. – 2012. – № 12. – С. 22.

145.           Бабенко І. Сучасні біотехнології на службі економіки країни / І. Бабенко // Діловий вісник. – 2012. – № 3. – С. 18-21.

146.           Басок Б. І. Створення грунтово-водо-водяних теплообмінників для теплонасосних технологій теплопостачання приміщень / Б. І. Басок, А. Р. Коба, О. М. Недбайло [та ін.] // Наука та інновації. – 2012. – № 1. – С. 67-76.

147.           Батурин В. А. Установка для нанесения покрытий методом атомно-ионного распыления материалов / В. А. Батурин, А. Ю. Карпенко, Г. В. Кирик [та ін. ] // Наука та інновації. – 2012. – № 3. – С. 5-11.

148.           Билоус С. Я. Защита стен зданий от сейсмических нагрузок / С. Я. Билоус, Н. И. Тимофеев // Будівництво України. – 2012. – № 3. – С. 26-29.

149.           Большая О. Вплив стану науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки регіонів на зайнятість населення України / О. Большая // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 4. – С. 11-17.

150.           Бухкало С. И. Полимерные отходы как обьект комплексных инновационных проектов / С. И. Бухкало // Мир техники и технологий. – 2012. – № 11. – С. 64-67.

151.           Ведернікова С. В. Інформаційні технології як інструмент взаємодії банківської сфери з національною економікою / С. В. Ведернікова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 78-85.

152.           Вознюк М. А. Фінансування енергозберігаючих технологій компанією НЕФКО, регіональний досвід та завдання / М. А. Вознюк, В. А. П’ятак // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 109-114.

153.           Волот О. І. Інформаційні технології як інструмент реінжинірингу в управлінні підприємствами / О. І. Волот // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 126-129.

154.           Генега Б. Я. Розробка та виготовлення універсального пересувного комплексу устаткування для захисту металоконструкцій від корозії / Б. Я. Генега, В. М. Федірко, М. П. Волошин [та ін.] // Наука та інновації. – 2012. – № 1. – С. 61-66.

155.           Гранчак В. М. Розробка та модифікація фотополімеризаційного адгезиву для технологічних процесів оздоблення поліграфічної продукції / В. М. Гранчак, В. Г. Сисюк, В. К. Грищенко [та ін.] // Наука та інновації. – 2012. – № 3. – С. 23-31.

156.           Григорьєв О. М. Розробка керамічного термоміцного корозійностійкого матеріалу для виготовлення жарової труби для пальників котлів теплових електростанцій / О. М. Григорьєв, В. В. Скороход, А. Д. Панасюк [та ін.] // Наука та інновації. – 2012. – № 1. – С. 18-41.

157.           Дорошенко В. С. Инновационные кластеры на базе научных институтов / В. С. Дорошенко // Мир техники и технологий. – 2013. – № 1. – С. 28-30.

158.           Драгобецкий В. В. Интенсификация прогрессивных технологий взрывной обработки / В. В. Драгобецкий, Е. А. Наумова // Мир техники и технологий. – 2013. – № 1. – С. 59-61.

159.           Дюжев В. Г. Оптимизация взаимоотношений государства, региона и предприятия в условиях целевой кредитно-субвенциональной формы государственной поддержки технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики / В. Г. Дюжев // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 158-161.

160.           Еннан Р. Особливості правового режиму ноу-хау / Р. Еннан // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 9. – С. 27-33.

161.           Єгорова О. О. Вплив застосування державної підтримки на діяльність технопарків в Україні / О. О. Єгорова // Наука та інновації. – 2012. – № 5. – С. 89-98.

162.           Іванюк О. В. Солома як енергетичний ресурс / О. В. Іванюк // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 43-45.

163.           Каюков С. В. Технологии и оборудование крепления защитных шайб подшипников с помощью лазерной сварки / С. В. Каюков // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 1. – С. 4-5.

164.           Кіракосьян С. 100 000-й патент на винахід в Україні / С. Кіракосьян // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 11. – С. 73-74.

165.           Кіракосьян С. Як технології приносять дохід? / С. Кіракосьян // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 10. – С. 70-72.

166.           Кондратьева Н. В. Нанотехнологии в производстве строительных материалов / Н. В. Кондратьева // Будівництво України. – 2012. – № 6. – С. 2-9.

167.           Косарев О. Й. „Хмарні технології” як ключовий чинник підвищення конкурентоспроможності авіакомпанії / О. Й. Косарев, В. М. Парій // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 295-303.

168.           Кукоба В. П. Наскрізна технологізація як основа комплексного організаційного проектування підприємств / В. П. Кукоба // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 183-188.

169.           Кулик В. В. Принципові положення нової технології дослідження природних і техногенних ґрунтів на основі комплексу радіоізотопного каротажу / В. В. Кулик, М. С. Бондаренко, А. Ю. Кетов [ та ін. ] // Наука та інновації. – 2012. – № 6. – С. 26-39.

170.           Кушнерик В. В. Вплив глобалізації на розвиток науково-технічної революції / В. В. Кушнерик // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 30-34.

171.           Лазарєва С. Ф. Методологічне і методичне забезпечення аудиту інформаційних технологій / С. Ф. Лазарєва, Р. Л. Ус // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 117-125.

172.           Лисенко О. Г. Багатофункціональний сканувальний зондовий мікроскоп з алмазним вістрям. Нанотехнологічні дослідження при атмосферних умовах / О. Г. Лисенко // Наука та інновації. – 2012. – № 2. – С. 8-12.

173.           Ляхно М. І. Науково-методичні підходи до оцінки впливу НТП на економічний розвиток / М. І. Ляхно // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 90-94.

174.           Ляхно М. І. НТП як фактор впливу на економічне зростання / М. І. Ляхно // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 70-74.

175.           Морозов Т. Складові та концептуальна модель державної політики розбудови національної технологічної інфраструктури / Т. Морозов // Економіст. – 2012. – № 10. – С. 50-52.

176.           Мусіна Л. А. Глобальна технологічна трансформація початку ХХІ століття та перспективи науково-технологічного розвитку України / Л. А. Мусіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 8. – С. 58-65.

177.           Неклюдов І. М. Про основні результати виконання державної програми фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів, ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки / І. М. Неклюдов // Наука та інновації. – 2012. – № 3. – С. 84-87.

178.           Опыт применения компьютерных технологий в литейном производстве // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 1. – С. 20-23.

179.           Панасенко Г. О. Теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) – дієвий інструмент стратегічного планування розвитку банківської установи / Г. О. Панасенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 157-162.

180.           Пахомов С. Н. Реализация передовых технологий сварки взрывом при создании новых металлических композиций / С. Н. Пахомов, А. М. Потапов, В. И. Резниченко [ та ін.] // Наука та інновації. – 2012. – № 3. – С. 41-49.

181.           Ревякіна О. Екологізація процесу використання технологічних газів у суднобудуванні / О. Ревякіна, В. Смирнов // Економіст. – 2012. – № 6. – С. 50-52.

182.           Рижков С. Економічні аспекти впровадження екологічно безпечної технології екопірогенезісу / С. Рижков // Економіст. – 2012. – № 6. – С. 8-9.

183.           Самчинська Я. Б. Управління інформаційними технологіями – критичний бізнес-процес компаній / Я. Б. Самчинська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 296-300.

184.           Системы ELECTROPULSэлектродинамические испытательные машины будущего // Наука та інновації. – 2012. – № 2. – С. 82-83.

185.           Соколов Д. О. Турбулентні явища інноваційно-технологічного розвитку / Д. О. Соколов // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 131-139.

186.           Ступень Р. Гіс-технології в регулюванні використання земельних ресурсів / Р. Ступень // Економіст. – 2012. – № 8. – С. 55-56.

187.           Ус Р. Л. Нормативно-правове забезпечення аудиту інформаційних технологій / Р. Л. Ус // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 102-106.

188.           Шаленний В. Т. Вибір доцільної технології відновлення властивостей зовнішніх систем теплоізоляції з опорядженнямштукатурками / В. Т. Шаленний, А. О. Скокова // Будівництво України. – 2012. – № 4. – С. 2-7.

 

 

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ

 

189.           Асаул А. Н. Формирование инфраструктуры инновационного образования / А. Н. Асаул // Регіональна економіка. – 2012. – № 2 . – С. 23-37.

190.           Бабенко В. А. Формирование экономико-математической модели динамики процесса управления инновационными технологиями на предприятиях АПК / В. А. Бабенко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 182-186.

191.           Бабенко В. О. Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційними процесами переробних підприємств АПК / В. О. Бабенко // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 90-95.

192.           Башинська І. О. Моделі формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно активних машинобудівних підприємств / І. О. Башинська // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 11-12. – С. 52-54.

193.           Башта О. І. Інноваційний розвиток рекреаційної системи регіону на засадах стратегії його соціально-економічного розвитку / О. І. Башта // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 186-189.

194.           Беш А. Н. Требования к электроприводу систем для вибростабилизирующей обработки литых и сварных корпусных деталей в машиностроении / А. Н. Беш, Н. А. Задорожний // Мир техники и технологий. – 2012. – № 8. – С. 50-54.

195.           Білозор Л. В. Інноваційна продукція в аграрній сфері: ідентифікація, створення та використання / Л. В. Білозор // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – С. 114-119.

196.           Бортницький В. А. Перспективи фармацевтики як системоутворюючої галузі розбудови інноваційних систем / В. А. Бортницький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 10. – С. 154-159.

197.           Брагарник О. Український прогноз: примусове ліцензування інтелектуальної власності у фармацевтиці / О. Брагарник // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 10. – С. 20-24.

198.           Булкін І. О. Ключові тенденції фінансування інноваційної діяльності в промисловості України / І. О. Булкін, В. А. Денисюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7. – С. 47-56.

199.           Бухкало С. И. Водородная энергетика – эффективная составляющая инновационных комплексных проектов / С. И. Бухкало, Н. Н. Зипунников // Мир техники и технологий. – 2012. – № 7. – С. 34-41.

200.           Витвицька О. Д. Інтегральна оцінка інноваційного потенціалу аграрних підприємств / О. Д. Витвицька, О. Б. Сливінська // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 109-113.

201.           Вознюк М. Інновації у банківській освіті / М. Вознюк // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 11. – С. 48-51.

202.           Володін М. С. GRID-модель моніторингу інноваційного розвитку АПК / М. С. Володін // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 149-151.

203.           Володін С. А. Питання переходу аграрної науки на інноваційну модель функціонування і розвитку / С. А. Володін // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 123-131.

204.           Гапонюк М. А. Фінансові інновації на українському біржовому ринку / М. А. Гапонюк, Н. В. Дегтярьова // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 59-69.

205.           Гончаренко О. В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті формування інформаційної економіки / О. В. Гончаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 10. – С. 103-109.

206.           Горбань А. Оптимізація інноваційної діяльності у сфері охорони здоров’я України / А. Горбань, Л. Закрутько, А. Ковальчук // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 10. – С. 11-15.

207.           Грищенко І. М. Методологічні положення екоорієнтованого розвитку підприємств легкої промисловості / І. М. Грищенко, А. Г. Данилкович, І. О. Тарасенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 238-252.

208.           Громова Я. А. Дослідження перспектив інноваційного розвитку металургійної галузі України: маркетинговий аспект / Я. А. Громова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 10. – С. 37-45.

209.           Деделюк К. Ю. Особливості інноваційного розвитку послуг із транзиту енергоносіїв в Україні / К. Ю. Деделюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 78-82.

210.           Диба М. Ризики кредитування інноваційного розвитку вітчизняного арматуробудування / М. Диба, Ю. Гернего // Банківська справа. – 2012. – № 6. – С. 116-124.

211.           Дюжев В. Г. Системное формирование инновационно-восприимчивой формы государственной и региональной поддержки реализиции технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики / В. Г. Дюжев // Наука та інновації. – 2012. – № 4. – С. 75-80.

212.           Засідання круглого столу „Технологічні платформи інноваційного розвитку АПК: проблеми і перспективи” // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – С. 163-165.

213.           Золотих І. Проблеми інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості / І. Золотих // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 40.

214.           Інноваційні технології у виробництві одягу // Легка промисловість. – 2012. – № 1. – С. 16.

215.           Іртищева І. О. Інтелектуально-інноваційний розвиток інфраструктури як концепція економічної сталості агропродовольчої сфери / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 71-78.

216.           Карюк В. І. Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств / В. І. Карюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 176-182.

217.           Кінах Н. В. Основні напрями інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств / Н. В. Кінах // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 90-94.

218.           Ковальчук С. Сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України / С. Ковальчук // Економіст. – 2012. – № 10. – С. 27-32.

219.           Козаченко О. А. Розвиток інноваційної інфраструктури в аграрній сфері в Україні / О. А. Козаченко // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 107-112.

220.           Копецька-Деньга Н. Принципи енергозбереження / Н. Копецька-Деньга // Діловий вісник. – 2012. – № 9. – С. 20-21.

221.           Копилюк О. І. Впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство як один із заходів антикризового управління / О. І. Копилюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 143-145.

222.           Корнійчук Г. В. Перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань Вінниччини / Г. В. Корнійчук // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 145-150.

223.           Краснокутська Ю. М. Необхідність формування стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування / Ю. М. Краснокутська // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 7-8. – С. 41-43.

224.           Крисанов Д. Пищевая продукция качественная, безопасная и инновационная: проблемы стандартизации, производства и реализации / Д. Крисанов // Економіст. – 2012. – № 3. – С. 42-49.

225.           Лавров Р. В. Змістове наповнення та різновиди інноваційно-фінансових технологій банку / Р. В. Лавров // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 145-148.

226.           Левченко М. О. Використання інформаційних технологій в управлінні ризиками машинобудівних підприємств / М. О. Левченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 305-311.

227.           Мазуренко О. В. Управління інноваційною діяльністю в підприємствах м’ясопродуктового підкомплексу / О. В. Мазуренко // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 144-147.

228.           Мурашко М. Інноваційні форми міжнародних зв’язків суб’єктів вищої школи / М. Мурашко, С. Назарко // Економіст. – 2012. – № 7. – С. 17-20.

229.           Названова Л. Тенденції інноваційного розвитку туристичної галузі в Україні / Л. Названова, О. Давидова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 137. – С. 65-68.

230.           Некоторые проекты по энергосбережению в промышленности // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 1. – С. 38-42.

231.           Нікончук В. В. Фондовий ринок у системі інституціональних інновацій глобалізованого фінансового ринку / В. В. Нікончук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 253-258.

232.           Островська М. С. Ієрархічна модель визначення інтегрального показника рівня економічної безпеки держави в процесі інноваційної реструктуризації машинобудування України / М. С. Островська, Т. В. Блудова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 95-100.

233.           Пабат О. В. Інноваційний розвиток виробництва продуктів харчування / О. В. Пабат, Н. П. Чорна // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 24-28.

234.           Панухник Я. Г. Формування портфеля інновацій в контексті модернізації управління приладобудівним підприємством / Я. Г. Панухник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7. – С. 60-64.

235.           Пащенко Э. А. Оптимизация показателей качества технологических систем в машиностроении / Э. А. Пащенко, Г. М. Трищ // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 2. – С. 15-18.

236.           Петровська Т. Етапи підвищення ефективності функціонування вуглевидобувних підприємств на інноваційних засадах / Т. Петровська // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 136. – С. 54-57.

237.           Поліщук Г. Є. Дослідження окремих реологічних характеристик гідратованих зародків пшениці як стабілізаторів структури морозива / Г. Є. Поліщук, В. В. Мартич, О. В. Грабовська [та ін.] // Наука та інновації. – 2012. – № 4. – С. 45-50.

238.           Правдюк М. В. Вплив інновацій на економічну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції / М. В. Правдюк // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 162-165.

239.           Приказка С. І. Організаційно-економічні складові стимулювання інноваційної привабливості промислових підприємств в сучасних умовах / С. І. Приказка // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 93-97.

240.           Савицький Е. Е. Механізм управління інноваційними процесами аграрних підприємств / Е. Е. Савицький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 65-69.

241.           Синявська І. Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні з метою інноваційного розвитку аграрної економіки / І. Синявська // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 46-47.

242.           Скачко В. „Новації” в галузі промислових зразків / В. Скачко // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 12. – С. 55-58.

243.           Скрипник А. В. Методологічні основи визначення обсягу інформації при реалізації інноваційних проектів в аграрній галузі / А. В. Скрипник, Н. А. Рогоза // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 102-107.

244.           Скорук О. П. Альтернативна енергетика України: перспективи розвитку / О. П. Скорук // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 28-32.

245.           Стасишен М. Інноваційні проблеми економічного розвитку залізниць України / М. Стасишен, О. Ярмоліцька // Економіст. – 2012. – № 11. – С. 43-46.

246.           Степаненко О. П. Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України / О. П. Степаненко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 275-282.

247.           Таджикенова С. Интерактивные методы обучения – инновация в образовании / С. Таджикенова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С. 500-506.

248.           Трофименко А. П. Самолеты на солнечных батареях – новые возможности космической отрасли Украины / А. П. Трофименко // Наука та інновації. – 2012. – № 4. – С. 5-9. 

249.           Хлівний В. К. Інноваційні підходи до управління діяльністю страхової компанії / В. К. Хлівний, О. В. Баранова // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 113-118.

250.           Циганова Н. Дистанційний банкінг як інноваційна конкурентна перевага на ринку фінансових послуг / Н. Циганова, Т. Шалига // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 10. – С. 30-35.

251.           Чорна Н. П. Галузеві фактори інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів харчування / Н. П. Чорна // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 11-12. – С. 40-42.

252.           Чужмир К. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі / К. Чужмир // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 48-49.

253.           Чукаєва І. К. Інноваційні технології нафтопереробної промисловості України / І. К. Чукаєва, В. П. Овчинникова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5. – С. 48-51.

254.           Чурсіна Л. А. Розроблення технології механічної обробки трести безнаркотичних однодомних конопель / Л. А. Чурсіна, Н. І. Резвих // Легка промисловість. – 2012. – № 1. – С. 40-42.

255.           Шебанін В. Інноваційно орієнтований університет: теорія і практика створення / В. Шебанін // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 11-13.

256.           Шелягін В. Д. Розробка обладнання та технології автоматизованого лазерного зварювання трубних компенсуючих елементів для авіакосмічної промисловості / В. Д. Шелягін, В. І. Луценко, В. Ю. Хаскін [та ін. ] // Наука та інновації. – 2012. – № 6. – С. 53-59.

257.           Шершун М. Х. Еколого-економічні особливості розвитку біоенергетики в зоні Полісся / М. Х. Шершун, О. І. Дребот, В. В. Коніщук // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 19-23.

258.           Шпикуляк О. Г. Бізнес-система управління інноваційними ресурсами в агропромисловому виробництві України / О. Г. Шпикуляк, С. О. Тивончук, С. В. Тивончук [ та ін. ] // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 123-127.

259.           Шпикуляк О. Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері: теоретичний аспект / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 131-138.

260.           Шпикуляк О. Г. Трансфер технологій в агропромисловому виробництві України / О. Г. Шпикуляк, С. О. Тивончук, С. В. Тивончук // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – С. 105-110.

261.           Янковська Л. А. Передумови інноваційного розвитку професійної освіти вищої школи / Л. А. Янковська, Р. М. Захарчин // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 228-234.

262.           Янченко З. Б. Соціальні аспекти інноваційної діяльності аграрних підприємств Житомирської області / З. Б. Янченко // Регіональна економіка. – 2012. – № 2 . – С. 115-120.

263.           Яців І. Б. Прийняття інноваційних рішень менеджментом сільськогосподарських підприємств / І. Б. Яців // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 81-85.

 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ

 

264.           Дідківський М. І. Міжнародний трансфер технологій / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2011. – 365 с.

 

265.           Адаманова З. О. Інноваційні кластери в національних економічних системах (НЕС): світовий досвід і можливості його адаптації в умовах України / З. О. Адаманова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5. – С. 162-166.

266.           Андрощук Г. Аналіз світових тенденцій у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 7. – С. 13-17.

267.           Бак Г. О. Лідерство транснаціональних корпорацій у світовому створенні інновацій / Г. О. Бак // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 3-4. – С. 16-19.

268.           Балапанова Э. Влияние инновационных процессов на повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Казахстана / Э. Балапанова, М. Нургабылов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 293-300.

269.           Биков О. М. Науково-технологічна складова зростання економіки Китаю в групі країн БРІКС / О. М. Биков // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С. 55-62.

270.           Бітті А. Інтелектуальна власність: новий світ прав і відрахувань / А. Бітті // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 9. – С. 64-68.

271.           Головаш  Б. Е. Досвід Європейського Союзу у формуванні інвестиційно-інноваційної політики / Б. Е. Головаш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 62-66.

272.           Горін Н. О. Шляхи засвоєння передових технологій Заходу: досвід радянської індустріалізації / Н. О. Горін // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 212-215.

 

 

273.           Грущинська Н. М. Інноваційно-інформаційний напрям розвитку нових індустріальних країн Азії: велика стратегія Китаю як досвід для України / Н. М. Грущинська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 17-23.

274.           Демиденко Л. Фіскальні стимули сприяння інноваціям в умовах європейської інтеграції / Л. Демиденко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 132. – С. 36-38.

275.           Дідок К. Ю. Підтримка розвитку альтернативних джерел енергії міжнародними фінансовими організаціями в країнах, що розвиваються, як фактор забезпечення енергетичної безпеки / К. Ю. Дідок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 27-30.

276.           Досманбетова М. Анализ развития интеллектуального капитала казахстанских компаний / М. Досманбетова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 10. – С. 410-417.

277.           Егембердиева С. Модель оценки эффективности инновационной инфраструктуры Казахстана / С. Егембердиева, Т. Азатбек, А. Аринова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 340-346.

278.           Жарінова А. Г. Зарубіжний досвід стимулювання розвитку інтелектуального капіталу і перспективи його застосування в економіці України / А. Г. Жарінова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 6. – С. 64-67.

279.           Китай став світовим лідером за кількістю винаходів // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 12. – С. 65-66.

280.           Ковбан С. П. Інструменти та методи стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Китаї / С. П. Ковбан // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 112-114.

281.           Кулаєць М. М. Інноваційне сприяння нарощуванню продовольчих ресурсів в Україні та світі / М. М. Кулаєць, М. Ф. Бабієнко, О. Д. Витвицька [та ін.] // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 139-144.

282.           Мамраева Д. Г. Рынок интеллектуальной промышленной собственности в республике Казахстан: состояние и тенденции развития / Д. Г. Мамраева, Л. В. Ташенова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 404-413.

283.           Марценюк З. Р. Механізм побудови конкурентоспроможних національних інноваційних систем Китаю та Індії / З. Р. Марценюк // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 1-2. – С. 15-18.

284.           Махницкая Е. И. Региональная модель развития инвестиционно-инновационных процессов / Е. И. Махницкая, У. Ж. Шалболова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 414-426.

285.           Никифоров А. Є. Компаративне міжкраїнове вимірювання інтелектуального потенціалу: методологія і методика / А. Є. Никифоров // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 72-85.

286.           Новик В. Принципи та порядок впровадження інновацій у міжнародні економічні угоди / В. Новик // Економіст. – 2012. – № 10. – С. 53-54.

287.           Садовська Г. Ф. Проблеми та перспективи участі України в міжнародному ринку інтелектуальної праці / Г. Ф. Садовська // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 10. – С. 8-12.

288.           Сальжанова З. Возможности интеграции Казахстана в мировой инновационный процесс / З. Сальжанова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 143. – С. 15-18.

289.           Таубаев А. Условия и предпосылки формирования национальной инновационной системы в Казахстане / А. Таубаев, С. Байбосынов, Б. Жукенов // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 143. – С. 18-21.

290.           Умеров Р. Е. Аналіз зарубіжного досвіду інвестування інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу / Р. Е. Умеров // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 114-116.

291.           Умеров Р. Е. Використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу в сучасних умовах українського ринку / Р. Е. Умеров // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 96-105.

292.           Фадеев А. А. Актуальные проблемы и особенности формирования инновационного пути развития экономики Казахстана / А. А. Фадеев // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 489-493.

293.           Федулова Л. І. Формування інноваційної системи біотехнологій: досвід зарубіжних країн, проблеми України / Л. І. Федулова, К. І. Федулова // Наука та інновації. – 2012. – № 4. – С. 51-66.

294.           Хайбулаєва К. О. Порівняння ефективності застосування інноваційних стратегій розвитку в різних країнах світу / К. О. Хайбулаєва // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 9-10. – С. 42-44.

295.           Хаустов В. К. Актуальність формування науково-технологічних кластерів в Україні та Росії / В. К. Хаустов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 86-98.

296.           Шкваря Л. Россия-Украина: инновационное развитие в посткризисном периоде / Л. Шкваря // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2012. – № 138. – С. 8-13.

297.           Яценко Г. Інноваційний розвиток країн емерджентного типу / Г. Яценко // Економіст. – 2012. – № 8. – С. 23-28.


Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка