Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Захист прав людини в Європейському суді. Пам’ятка користувачу   Пам'ятка користувачу «Захист прав людини в Європейському суді» містить інформацію про діяльність міжнародного судового органу, порядку звернення до цього Суду, який покликаний перевіряти дотримання державами прав та гарантій їх забезпечення, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод і протоколів до неї.
   Також тут розміщена підбірка інтернет-ресурсів, на яких можна знайти додаткову корисну інформацію з даної тематики.
   У межах покажчика документи розміщені в алфавітному порядку за їх назвами.
   Видання рекомендоване всім хто цікавиться  питаннями європейського правосуддя.

Укладач:                 М. Карп'юк - бібліотекар ЦЕЗІ ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальний за випуск:                 Л. Бабій - директор ОУНБ ім. І.Франка

   Європейський суд з прав людини - одна з інституцій Ради Європи, створена 21 січня 1959 року для контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини, ратифікованої 1953 року.
   Від моменту утворення діяв у тісній співпраці з Європейською комісією з прав людини.
   Реформований Суд як орган Ради Європи почав свою роботу 1 листопада 1998 року.
  На конференції Віденського саміту глав держав і урядів держав-членів Ради Європи у жовтні 1993 року було ухвалене рішення про створення нового Європейського суду з прав людини, який замінить колишню двоступеневу систему захисту прав та свобод.
  Зареєстрована Міністерством юстиції України Міжнародна громадська організація Міжнародний комітет захисту прав людини у Європейському суді з прав людини має свого представника.
  Що таке Європейський суд?
  Отже, Європейський суд з прав людини є міжнародним органом, який за умов, визначених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав. Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов'язалися дотримуватися прав та основоположних свобод людини. Ці права гарантуються як самою Конвенцією, так і протоколами до неї (Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12 і 13), згода на обов'язковість яких надана державами - сторонами Конвенції.
  Підстави звернення до Європейського суду з прав людини
  Ви можете звернутися до Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто є жертвою порушення однією з держав-сторін Конвенції Ваших прав чи основоположних свобод, які захищаються Конвенцією та протоколами до неї.
  Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення гарантованих Конвенцією та протоколами до неї прав - одного або кількох.
Європейський суд є наднаціональною міжнародною судовою установою, яка розглядає скарги осіб щодо порушення їхніх прав державами-сторонами Конвенції.
  Відповідно до статті 19 Конвенції, Європейський суд створений для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов'язань за Конвенцією та протоколами до неї. Відповідно до статті 32 Конвенції, юрисдикція Європейського суду поширюється на всі питання, які стосуються тлумачення та застосування Конвенції і протоколів до неї та які передаються на його розгляд відповідно до статей 33, 34 і 47 Конвенції. Відповідно, Суд не виконує функції національного суду та не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів. Суд також не може безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність якого спричинила порушення.
  Суд може розглядати лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, і які стосуються подій, що відбувалися після дати ратифікації (відповідна інформація щодо дат ратифікації Конвенції та протоколів до неї розміщено на офіційному сайті Європейського суду - http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_fr
  Ви можете звернутися до Суду лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб'єкта владних повноважень (наприклад: парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з цих держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.
  Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції, Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення. Суд не розглядає заяву, яка не відповідає цим умовам прийнятності.
  Надзвичайно важливо, щоб перед зверненням до Суду Ви використали усі засоби судового захисту в державі, проти якої спрямована заява, які могли б призвести до усунення порушення, що є предметом оскарження; в протилежному випадку Ви маєте довести, що такі засоби захисту є неефективними. Це означає, що Вам слід спочатку звернутися до національних судів, яким підсудна справа, включаючи відповідну вищу судову інстанцію, для захисту своїх прав, про порушення яких Ви маєте намір поскаржитись до Суду. Крім того, використовуючи належні засоби захисту, необхідно дотримуватись національних процесуальних правил, зокрема, передбачених законодавством строків.
  Якщо Ваша заява стосується рішення національного суду, наприклад, вироку, то після того, як Ви використали звичайну процедуру судового оскарження, немає потреби знову вдаватися до спроб перегляду цього рішення. Також не обов'язково використовувати позасудові засоби юридичного захисту або звертатися зі скаргами або заявами, наприклад, до парламенту, глави держави або уряду, міністра чи уповноваженого з прав людини, оскільки ці засоби захисту не вважаються такими, що необхідно використати перед зверненням до Суду.
  Ви можете подати заяву до Суду протягом шести місяців після ухвалення остаточного рішення судом або органом влади, до компетенції яких належить визначення питання, що є предметом Вашого звернення до Суду. Шестимісячний строк відраховується з моменту Вашого ознайомлення або ознайомлення Вашого адвоката з остаточним судовим рішенням, за результатами звичайної процедури оскарження на національному рівні, або ж - у разі якщо Ви вважає, що ефективний засіб юридичного захисту щодо такого порушення на національному рівні відсутній - з моменту стверджуваного порушення.
  Перебіг шестимісячного строку припиняється в момент отримання Судом від Вас першого листа, в якому чітко викладено - хоча б у стислій формі - предмет заяви, яку Ви маєте намір подати, або заповненого формуляру заяви. Звичайного запиту з проханням надати інформацію недостатньо, щоб зупинити перебіг шестимісячного строку.
Як подавати заяву до Суду
  Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але за бажанням Ви можете звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію. На початковій стадії провадження Суд може також листуватися з Вами цією мовою. Проте, якщо Суд не визнає заяву неприйнятною на основі надісланих документів, а вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо скарг заявника, Суд вестиме листування англійською чи французькою мовою, а Ви чи Ваш представник, за загальним правилом, повинні будете надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою.
  Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою (а не по телефону). Якщо Ви відсилаєте свою заяву електронною поштою або факсом, Вам обов'язково потрібно продублювати її звичайною поштою. Також немає необхідності бути особисто присутнім у Суді для усного викладення обставин справи.
  Листи і документи, які надсилаються до Суду, не слід прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.
                   Зміст заяви
Згідно з положеннями правила 47 Регламенту Суду, в заяві необхідно:
a) навести стислий виклад фактів, щодо яких Ви скаржитися, та суть Ваших скарг;
б) зазначити права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на Вашу думку, були порушені;
в) назвати національні засоби юридичного захисту, якими Ви скористалися;
г) навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому необхідно надсилати виключно копії, а не оригінали).
Правило 45 Регламенту Суду вимагає, щоб заява була підписана Вами як заявником, або Вашим представником.
Якщо Ви не бажаєте розкривати свою особу, Ви маєте про це зазначити в заяві до Суду та викласти причини на виправдання такого відступу від загального правила гласності провадження в Суді. У виняткових і виправданих випадках Голова Палати Суду може надати дозвіл на анонімність.
Адреса суду
Усю кореспонденцію стосовно скарги необхідно надсилати за адресою:
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE - ФРАНЦІЯ.

Листування з Судом

  Після отримання від Вас першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надсилає відповідь з повідомленням про те, що за Вашим іменем було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Суду. Надалі до Вас можуть звернутися за додатковою інформацією, документами чи роз'ясненнями, пов'язаними із заявою.
  Секретаріат Суду не надає інформації щодо законодавства держави, проти якої спрямовано заяву, а також не надає юридичних консультацій стосовно застосування або тлумачення національного права.
  Ви маєте своєчасно і сумлінно відповідати на листи Секретаріату Суду. Будь-яка затримка з відповіддю може розцінюватися як те, що Ви не зацікавлені у продовженні провадження в Суді, і розгляд заяви, відповідно, припиняється.
  Якщо Ви вважаєте, що Ваша заява стосується одного з прав, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї, і що всі умови прийнятності, викладені вище, задоволені, Ви повинні ретельно і розбірливо заповнити формуляр заяви і повернути його до Суду в найкоротші строки та у будь-якому випадку не пізніше шести місяців з дати направлення першого листа до Секретаріату Суду. Якщо формуляр та всі необхідні документи не будуть надіслані до Секретаріату Суду до спливу вказаного строку, це буде розцінено як те, що Ви не бажаєте підтримувати заяву в Суді і, відповідно, Вашу справу буде знищено.

Конфіденційність інформації, надісланої до Суду

  Згідно з правилом 33 Регламенту Суду, всі документи, що надійшли до Секретаріату Суду у зв'язку із заявою, за винятком поданих з приводу переговорів щодо дружнього врегулювання, як це передбачено правилом 62, мають бути доступними для громадськості, якщо з причин, викладених у пункті 2 цього правила, Голова Палати Суду не вирішить інакше - з власної ініціативи або за клопотанням сторони чи іншої заінтересованої особи.
  Таким чином, за загальним правилом, доступ до всієї інформації, яка міститься в документах, наданих заявником Секретаріату Суду, зокрема до інформації про осіб, про яких йдеться в документах, є відкритим. Крім того, у разі якщо Суд викладе таку інформацію у рішенні щодо прийнятності або щодо суті справи, або ж у рішенні про вилучення справи з реєстру справ Суду, її може бути розміщено в інформаційній базі Суду HUDOC на офіційному Інтернет-сайті Суду.

Наявність представника чи адвоката

  На початковій стадії подання заяви Ви не зобов'язані мати представника, а якщо Ви його маєте, він не обов'язково повинен бути адвокатом. Однак, якщо Суд вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію у справі, Вам потрібно, за загальним правилом, мати представника (крім особливих випадків), який є практикуючим юристом в одній із держав, що ратифікували Конвенцію. Представник повинен володіти однією з офіційних мов Суду (англійською або французькою).
  Якщо Ви бажаєте звернутися до Суду через адвоката або іншого представника, Вам необхідно додати до формуляра заяви довіреність, яка б уповноважувала його діяти від Вашого імені. Представник юридичної особи (підприємства, об'єднання, і т.д.) або групи осіб повинен підтвердити свої юридичні повноваження представляти заявника.
Плата за звернення до Суду
  Суд не може надати Вам допомогу з оплати послуг адвоката для підготовки заяви до Суду. В подальшому, а саме після рішення Суду про направлення заяви Урядові для надання зауважень, Ви, у разі браку коштів для оплати послуг адвоката, можете претендувати на отримання безкоштовної юридичної допомоги, якщо надання такої допомоги Суд визнає за необхідне для належного розгляду справи.
  Процедура розгляду справи безкоштовна. Процедура розгляду справ Судом є письмовою, що не потребує Вашої особистої присутності у Суді. Вас обов'язково буде поінформовано про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі.
Статистика

  З інтернет-джерел відомо, що у 2012 році на розгляді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) перебувало 10 тис. 450 справ за скаргами громадян України - 8,2% всіх справ, що розглядав суд минулого року.
  Про це свідчать статистичні дані за 2012 рік, оприлюднені на прес-конференції президентом Європейського суду з прав людини Діном Шпільманом.
Таким чином Україна посіла четверте місце за кількістю справ проти неї, що перебували на розгляді в Європейському суді з прав людини.
Перше місце залишається за Росією (28,6 тис. справ, або 22,3% всіх справ на розгляді), на другому - Туреччина (16,9 тис., або 13,2%), на третьому - Італія (14,2 тис. справ, або 11,1%).
Одразу за Україною, на п'ятому місці - Сербія (10 тис. 050 справ, або 7,8%), на шостому - Румунія (8,7 тис. справ (6,8%)).
  За даними Міністерства юстиції, станом на вересень 2012 року за 15 років чинності для України Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод на виконання рішень Європейського суду з прав людини Україна виплатила позивачам 127 млн 953 тис. 689, 32 грн. грошової компенсації.
17 січня 2013 року ЄСПЛ оприлюднив 211 рішень за скаргами до України. Згідно з цими рішеннями, держава повинна виплатити громадянам більш як 1,1 млн євро (11,7 млн грн).

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
Головний сайт Європейського суду з прав людини
http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_En/

Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
http://municipal.gov.ua/articles/show/article/79

Законодавство України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_067

Європейсьий суд з прав людини. Питання, відповіді.
www.echr.coe.int/NR/.../Questions_Answers_UKR.pdfjavascript:void(0)

Міністерство юстиції України
http://kremenchuk.just.gov.ua/info/164/

Регламент суду
zakon.rada.gov.ua/go/980_067

Уповноважений Верховної ради України з прав людини
http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=66

Юрист ХХІ
http://www.u21.org.ua/ukr/mizhnarodni_normy4.htm

Тематичні статті
День
http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/rozumniy-ukrayinec-i-do-strasburga-diyde
«Розумний українець і до Страсбурга дійде»

Законъ
http://законъ.com/10225-katuvannya-za-zznannyaabo-yak-zahistiti-svoyi-prava-u-yevropeyskomu-sud.html
Катування за зізнання, або як захистити свої права у Європейському суді

Інформаційний портал Харківської правозахисної групи
http://khpg.org/index.php?id=1080677442
Звернення до Європейського суду з прав людини

Судова влада України (офіційний веб-портал)
http://court.gov.ua/sud5010/49/30/13123/
Справа "Силенок і "Техносервіс-плюс" проти України"

Українська правда
http://www.pravda.com.ua/articles/2012/07/5/6968116/
Рішення Європейського суду з прав людини по арешту Луценка

Український національний комітет
http://unk.org.ua/blog/jak_zakhistiti_svoji_prava_u_evropejskomu_sudu_z_prav_ljudini/2011-10-03-12
Права людини в Україні

Ресурсний центр Гурт
http://tools.gurt.org.ua/articles/8863/
Як захистити свої права у Європейському суді від львівських міліціонерів

IMG Partners
http://imgpartners.com.ua/ua/press/getOnePubs/16/
Стаття «Всі дороги ведуть в ... Європейський Суд»

Іpress
http://ipress.ua/articles/yevropeyska_femida_stala_ostannoyu_nadiieyu_ukraintsiv_na_spravedlyvist_7095.html
Як захищаються українці в Європейському суді з прав людини і що з цього виходить

Pravotoday (юридичний портал)
http://pravotoday.in.ua/ua/press-centre/publications/pub-861/
Застосування рішень Європейського суду з прав людини в судовій практиці: проблеми інтерпретації

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка