Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Широкий світ малої Батьківщини. Історія населених пунктів Івано-ФранківщиниББК 91.9 : 63

Ш 64

Широкий світ малої батьківщини [Текст] : Історія населених пунктів Івано-Франківщини : кат. краєзн. видань 1990-2012 рр. / ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. В. Дволітка ; вступ. ст. А. Королька ; ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій]. - 3-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2012. - 122 с.

Даний каталог відображає основні краєзнавчі видання, присвячені історії, сьогоденню, етнографічним особливостям населених пунктів Івано-Франківської області, які вийшли друком в Україні та діаспорі і надійшли у фонди Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка впродовж 1990-2012 років.

Література розташована згідно з адміністративно-територіальним устроєм Івано-Франківської області, в межах районів - за алфавітом назв населених пунктів.

 Для повноти відображення історії міст і сіл області до каталогу також включені видання, які відсутні на даний час у фондах ОУНБ ім. І. Франка (позначені зірочками).

Книги анотуються в тих випадках, коли необхідно розкрити їх зміст, уточнити географічну назву тощо.

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснені згідно з діючими в Україні державними стандартами.

Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика авторів і назв та географічного покажчика.

Відбір літератури закінчено у листопаді 2012 року.

Каталог містить також додаток книг, які надійшли у фонди ОУНБ ім. І. Франка після завершення роботи над ним.

Видання стане в нагоді науковцям, вчителям, краєзнавцям, бібліотечним працівникам, студентам вищих навчальних закладів та всім тим, хто цікавиться історією рідного краю.

Укладач:

            В.  Дволітка - головний бібліограф  відділу краєзнавчої літератури

Вступна стаття:

         А. Королько - член обласної організації Національної спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук, доцент Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

Редактор:

            Г. Горбань - заступник директора з наукової роботи Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка

 Верстка, дизайн обкладинки:

            І. Бурда - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури

Відповідальна за випуск:

Л. Бабій - директор Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка

СКАРБИ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ МАЛОЇ БАТЬКІВЩИНИ

Краєзнавство „прокладає містки" між багатьма галузями науки, зв'язуючи їх ідеєю антропоцентризму, ставлячи в центр досліджень людину, народ. Воно включає в себе як гуманітарні науки (історію, літературознавство, мовознавство, етнографію, мистецтвознавство та ін.), так і природничі (географію, геологію, ботаніку, екологію тощо) і виконує специфічну функцію взаємозв'язку між ними, досліджуючи взаємовпливи історії, культури і природи, охоплюючи весь комплекс життя і діяльності людини.

Історико-краєзнавчі дослідження з вивчення населених пунктів Прикарпаття за роки незалежності України здійснюється по таких напрямках: організація науково-дослідницьких експедицій у регіони області; індивідуальні дослідження окремих науковців та краєзнавців; проведення наукових конференцій з проблем історичного краєзнавства, етнології, туризму; публікація наукових праць з питань історичного краєзнавства; пожвавлення роботи музеїв, які займаються даною проблематикою; відновлення громадських і родинних звичаїв і обрядів більшістю населення області і сприяння у цьому державних та громадських інституцій; організація на Івано-Франківщині загальноукраїнських та регіональних фестивалів, оглядів свят і спеціальних виставок.

В багатьох містах і селах Івано-Франківщини живуть і працюють краєзнавці, імена яких відомі далеко за її межами, бо вони є перш за все авторами цікавих історико-краєзнавчих видань. Погоджуємось з міркування відомого вченого та краєзнавця Богдана Гавриліва, що книги з історії населених пунктів не всі однакові за науковим рівнем, деякі не мають рецензій, літературних редакторів, але добре вже те, що зроблено перші кроки у справі популяризації історії рідного краю. Адже підростаючому поколінню необхідно знати свою історію у всій її складності, неоднорідності, прочитати чесний і правдивий опис місцевих подій і фактів.

Проте копітка праця краєзнавців дуже необхідна як для відновлення історичної правди, повернення забутих імен, так і для створення краєзнавства цілісною дисципліною, побудованою на національних концептуальних основах, з чітко вираженими теоретичними і практичними засадами, впровадження вивчення краєзнавства в навчальні програми закладів освіти, виховання в підростаючого покоління любові до Батьківщини, відчуття причетності до минулого і сьогодення України та відповідальності за долю рідного краю.

Розвиток краєзнавства має добрі перспективи на майбутнє, з кожним роком добровільні літописці поповнюють свої ряди, проводять широку пошуково-дослідницьку, навчально-викладацьку, науково-конференційну, видавничу та іншу багатогранну діяльність.

Попри величезне зацікавлення вивченням історії, культури, побуту Прикарпаття, робота не припиняється. Перед краєзнавцями, етнографами, літературознавцями, мистецтвознавцями постають нові завдання, зумовлені не стільки вивченням окремих населених пунктів Івано-Франківщини у всій палітрі розмаїтості культури, побуту, звичаїв, яскравих сторінок історії (хоча й ця справа надзвичайно важлива і потрібна), скільки необхідністю узагальнити весь досвід вивчення краю в контексті історії Прикарпаття, західноукраїнських земель, загалом історії України. Важливо глибинніше на першоджерельному матеріалі архівних фондосховищ Києва, Львова, Чернівців, Івано-Франківська вивчати історію кожного населеного пункту. У рамках проведення ґрунтовних джерелознавчих пошуків потребують ретельного вивчення закордонні архівні фонди Польщі, Австрії, Російської Федерації, Молдови, Румунії, де зберігаються документи та матеріали, пов'язані з історією, етнографією, літературознавством, мистецтвознавством Прикарпаття. Означені напрями майбутніх досліджень далеко не вичерпні. Історія, культура, побут, звичаї рідного краю залишаються в центрі уваги багатьох науковців і краєзнавців.

Обласна організація Національної спілки краєзнавців України, колектив кафедри історії України та кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника постійно залучає нових і нових авторів до створення історій населених пунктів краю. До цього докладають чимало зусиль працівники обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка та Державного архіву Івано-Франківської області.

Івано-Франківська бласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Франка, плідно співпрацюючи з Івано-Франківською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України, володіє найповнішим фондом краєзнавчих видань в регіоні. Вона використовує усі можливості для систематичного його поповнення, для збору, зберігання та популяризації різноманітної краєзнавчої інформації. Бібліотека є центром науково-методичної та бібліографічної діяльності з питань краєзнавства. Варто наголосити, що досвід роботи працівників відділу краєзнавчої літератури Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка є неоціненним. Особливо важливим є збір бібліографічного матеріалу з історії населених пунктів краю, вінцем якого стало опублікування каталогу краєзнавчих видань „Широкий світ малої батьківщини" з історії населених пунктів за період 1990-2007 рр. (Івано-Франківськ, 2008). Сьогоднішнє видання є продовженням розпочатої важливої справи популяризації вивчення історії рідного краю, яке продовжують представники найголовнішої бібліотечної установи нашої області.

Доцільно наголосити, що такі бібліографічні видання дають наснагу для подальшої більш активної праці, передусім, студентів - істориків, географів, туризмознавців - при написанні рефератів, історико-краєзнавчих, курсових і кваліфікаційних науково-дослідницьких робіт. Каталоги краєзнавчих видань є безцінним скарбом для глибиннішої праці краєзнавців, науковців і всіх тих людей, яким небайдужа історія малої батьківщини.

Чимало зроблено в цьому питанні і бібліотечними працівниками області, адже бібліотечне краєзнавство на Прикарпатті має давні традиції і накопичений цікавий досвід. Впродовж багатьох років бібліотекарі збирають матеріали з історії своїх населених пунктів, записують місцевий фольклор, звичаї і обряди.

 Досвід збирання і оформлення бібліографічного матеріалу у відповідні каталоги може стати корисним, а, водночас, і нагальним для бібліотек району, міста, містечка, села. Це видання має стати дороговказом для подальшої більш активної роботи працівників бібліотечних установ на місцях.

Сподіваємося, що каталог дасть новий імпульс небайдужим дослідникам рідного краю, які й надалі через публікації нових історій міст і сіл Івано-Франківщини від давнини до сьогодення всебічно висвітлюватимуть героїчну історію українського народу.

  Андрій Королько, член обласної організації

Національної спілки краєзнавців України,

кандидат історичних наук,

доцент Прикарпатського національного

університету  ім. В. Стефаника.

ІСТОРІЯ  ПРИКАРПАТТЯ

 

1.           Альманах Станиславівської землі : зб. матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини. У 3-х т. - 1975-1985.

         Т. 1 / ред.-упоряд. Б. Кравців. - Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. - 659 с.

Т. 2 / ред.-упоряд. М. Климишин. - Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто, 1985. - 900 с .

Т. 3 / ред.-упоряд. Ю. Гаєцький. - Нью-Йорк ; К. ; Івано-Франківськ, 2009. - 863 с.

2.           Андрухів І. Історія релігійного життя в Галичині та на Прикарпатті: історико-правов. аналіз / І. Андрухів, П. Кам'янський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 364 с.

3.           Андрухів І. Станіславська (Івано-Франківська) єпархія УГКЦ крізь призму століть: історико-релігійний аспект / І. Андрухів, О. Лисенко, І. Пилипів. - Івано-Франківськ, 2010. - 500 с.

4.           Бабій В. Історія рідного краю : корот. спецкурс / В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2006. - 20 с.

5.           *Бойківщина: Минуле та сучасне : зб. науково-теорет. ст. Вип. 1 / ред. М. М. Романюк. - Долина, 2008. - 158 с. : іл.

6.           Бурдуланюк В. Історія культури Прикарпаття : корот. нарис / В. Бурдуланюк. - Івано-Франківськ, 1997. - 96 с.

7.           Бурдуланюк В. Історія культури Прикарпаття : корот. нарис / В. Бурдуланюк. - Івано-Франківськ, 1994. - 32 с.

8.           Бурдуланюк В. Історія Прикарпаття в хронології: основні події, факти, дати / В. Бурдуланюк, Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ, 1998. - 68 с.

9.           Бурдуланюк В. Історія Прикарпаття : хронол. довід. / В. Бурдуланюк, Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ, 1993. - 68 с.

10.       Бучко Д. Походження назв населених пунктів Покуття / Д. Бучко. - Л. : Світ, 1990. - 143 с.

11.       Витвицький С. Історичний нарис про гуцулів / С. Витвицький ; пер., передм., приміт. В. Васильчука. - Коломия, 1993. - 96 с.

12.       Габорак М. Назви поселень Івано-Франківщини (Бойківщина, Гуцульщина та Опілля) : історико-етимол. слов. / М. Габорак. - Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : Прут Принт, 2007. - 200 с.

13.       Габорак М. Топонімія Галицької Гуцульщини : етимол. слов.-довід. / М. Габорак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 655 с.

14.       Гаврилів Б. Коротка історія Івано-Франківщини / Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ, 1995. - 35 с.

15.       Гаврилів Б. Сторінки історії Прикарпаття в бібліографії : метод. посіб. на допомогу краєзнавцям / Б. Гаврилів, Г. Горбань ; за наук. ред. акад. В. Грабовецького. - Івано-Франківськ, 1997. - 67 с.

16.       Гаврилів Б. Татарське лихоліття на Прикарпатті / Б. Гаврилів, Я. Кісь, В. Педич. - Івано-Франківськ, 1998. - 40 с.

17.       Галик Я. Лемківщина - край наших предків / Я. Галик. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 190 с.

18.       Галицькі іконостаси і церковна археологія / Б. Бойчук, С. Кияк, І. Коваль, І. Миронюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 198 с.

19.       Галицько-Волинська держава: історія, постаті, культура : бібліогр. покажч. / ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. В. Дволітка ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ, 2010. - 87 с.

20.       Галицько-Волинська держава. Передумови виникнення, історія, культура, традиції (Галич, 19-21 серп. 1993 р.) : тези доп. та повідомл. - Л., 1993. - 135 с.

21.       Городенко М. Таємниця царських воріт : нариси-дослідж. / М. Городенко. - Косів : Благовіст, 1997. - 128 с.      

22.       Грабовецький Б. Вірмени на Прикарпатті. З історії етнічних  груп Галичини / Б. Грабовецький, В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - 136 с.

23.       Грабовецький В. Галичина : проблеми середньовічної і нової історії : зб. статей / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2004. - 312 с.

24.       Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття. Т. 1-3 / В. Грабовецький. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002-2004.

25.       Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття у „Слові о полку Ігоревім" / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 64 с.

26.       Грабовецький В. Історія Покутської землі XV-XVII ст. в літописі та ілюстраціях: до 600-річчя першої письмової згадки. Т. 1 / В. Грабовецький ; упоряд. Ю. Крайчук ; вступ. ст. М. Вишиванюка. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2011. - 256 с. : іл., схеми.

27.       Грабовецький В. Історія Покутської Хмельниччини 1648-1655 рр. в літописі та ілюстраціях: до 600-річчя першої письмової згадки. Т. 2 / В. Грабовецький ; упоряд. Ю. Крайчук ; вступ. ст. М. Сигидина. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2011. - 240 с.

28.       Грабовецький В. Історія Покутської землі XVII-XVIII ст. в літописі та ілюстраціях: до 600-річчя першої письмової згадки. Т. 3 / В. Грабовецький ; упоряд. Ю. Крайчук. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2011. - 304 с. : іл., схеми.

29.       Грабовецький В. Легендарні опришки - лицарі Карпат (ХVІ-ХІХ ст.) в літописі та ілюстраціях : монографія / В. Грабовецький ; ПНУ ім. В. Стефаника ; історико-мемор. музей Олекси Довбуша. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 463 с. : іл.

30.       Грабовецький В. Легендарні скелі та печери Олекси Довбуша : наук. зап. музею О. Довбуша. Вип. 9 / В. Грабовецький. - 3-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 52 с. : іл. - (Історична Довбушіана у серії коротких видань).

31.       Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. Т. 1-5, 8 / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 1992-1995.

32.       Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2009. - 291 с.

33.       Гуцули, бойки, лемки [Образотворчий матеріал] : к-т поштівок із зб. П. Арсенича. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 1 папка (15 окр. арк.) с.

34.       Гуцули, бойки, лемки - традиція і сучасність: Станіслав Вінценз - в бік діалогу : матеріали наук. конф. ; вибр. листи і фотогр. - Краків, 2008. - 192 с.           

35.        „Гуцульщина в гомоні віків" : матеріали міжнар. науково-практ. конф., Львів, 6 трав. 2011 р. : (з нагоди 20-ї річниці т-ва „Гуцульщина" в м. Львові) / Регіон. об-ня дослідників Гуцульщини [та ін.]. - Л. : Тріада плюс, 2011. - 439 с.

36.       Гуцульщина : корот. довід. - Снятин : Прут Принт, 2002. - 124 с.

37.       *Гуцульщина - перлина Українських Карпат. - Коломия, 2009. - (Українське мистецтво у старій листівці).

38.       Гушул М. Будівлі Покуття / М. Гушул. - К., 2002. - 99 с.

39.       Делятинський Р. Історія Станіславської Єпархії (1885-1900) / Р. Делятинський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 96 с.

40.       Державний архів Івано-Франківської області : путівник. Т. 1: Фонди періоду до 1939 р. / Держ. ком. архівів України. - К., 2008. - 462 с. - (Архівні зібрання України).

41.       Дикий І. Наша лемківська родина / І. Дикий. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 82 с.

42.       Дичка Н. Абетка та казки [cкладені за назвами насел. пунктів Прикарпаття] / Н. Дичка. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 56 с. : іл.

43.       Драбчук І. Непізнана минувшина : іст. нариси / І. Драбчук. - Івано-Франківськ, 1998. - 64 с.

44.       Друковане слово Прикарпаття : кат. кн. вид., підгот. авт. Івано-Франківщини. 1990-2000 / уклад. Г. Горбань. - Івано-Франківськ, 2001. - 106 с.

45.       Друковане слово Прикарпаття : кат. кн. вид., підгот. авт. Івано-Франківщини. 2001-2005 / уклад. Г. Горбань. - Івано-Франківськ, 2006. - 106 с.

46.       Друковане слово Прикарпаття : кат. кн. вид., підгот. авт. Івано-Франківщини. 2006-2010 / уклад. : В. Дволітка, О. Черепович ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ, 2011. - 167 с.

47.       Етнографічні реґіони Прикарпаття: матеріальна і духовна культура : рек. бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. В. Дволітка. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 79 с.

48.       Замки України: дослідження, збереження, використання : матеріали Міжнар. науково-практ. конф., Галич, 3 листоп. 2011 р. / Нац. заповідник „Давній Галич" ; за заг. ред. О. Береговського ; відп. за вип. В. Дідух. - Галич : Давній Галич, 2011. - 325 с. - (Серія збірників наукових праць).

49.       Історія Гуцульщини. Т. 1-6 / М. Домашевський, Н. Библюк. - Л. : Логос ; Чикаго, 1986-2001.

50.       Кіркор А. Г. Покуття з археологічного погляду (1874 р.) : дослідження / А. Г. Кіркор. - Коломия : Вік, 2009. - 79 с.

51.       Клапчук В. М. Гуцульщина та гуцули: економіка і народні промисли (друга половина ХІХ - перша третина ХХ ст.) : монографія / В. М. Клапчук. - Л. ; Івано-Франківськ : Фоліант, 2009. - 507 с.

52.       Книги Володимира Грабовецького з історії Прикарпаття Х-ХVІІІ ст. в оцінці українських істориків : зб. рец. Ч. 1 / упоряд. М. М. Вегеш. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2007. - 155 с.

53.       Книги Володимира Грабовецького з історії Прикарпаття Х-ХІХ ст. в оцінці українських істориків : зб. рец. Ч. 2 / упоряд. М. М. Вегеш. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2007. - 147 с.

54.       Коженьовський Ю. „Верховинці" (гуцули) : гімн Гуцульщини / Ю. Коженьовський ; Гуцул. нар. самодіяльний театр ім. Г. Хоткевича. - Коломия, 1988. - 7 с. : фото. 

55.       Копцюх Б. Особливості розселення племен на Прикарпатті / Б. Копцюх. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 174 с.

56.       Корпанюк П. Мій рідний край [Образотв. матеріал] : альб.-кат. листівок / П. Корпанюк. - К. : АДЕФ-Україна, 2007. - 408 с.

57.       Кочерган М. М. Загадкова Гуцульщина / М. М. Кочерган. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. - 67 с. : іл.

58.       Кугутяк М. Галичина: сторінки історії : нарис сусп.-політ. руху (ХІХ ст.-1939 р.) / М. Кугутяк. - Івано-Франківськ, 1993. - 199 с.

59.       Луцький І. М. Створення Станіславської (Івано-Франківської) єпархії УГКЦ  / І. М. Луцький. - Івано-Франківськ, 1996. - 279 с.

60.       Любчик І. Д. Етнополітичні процеси на Лемківщині наприкінці ХІХ-30-х роках ХХ століття: проблема національного самоусвідомлення : монографія / І. Д. Любчик. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. - 212 с.

61.       Матеріали ІІІ Прикарпатської історико-краєзнавчої конференції. - Коломия : Вік, 1997. - 101 с.

62.       Мій рідний край - Прикарпаття / ред. В. Кононенко. - Івано-Франківськ : Плай, 2000. - 376 с.

63.       Монолатій І. Німці у Галичині (1772-1923). Координати німецько-українських взаємин / І. Монолатій. - Л. ; Коломия : Вік, 2001. - 56 с.

64.       Морозюк В. Острови пам'яті (вибране) / В. Морозюк. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. - 328 с.

65.       Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії „Добрий пастир" : зб. наук. праць. № 1-3: Теологія. - Івано-Франківськ : Вид-во ІФТА, 2007-2010. 

66.       Никифорук І. Прикарпаття - серце моє / І. Никифорук. - К. : Просвіта, 2011. - 102 с. : фото.

67.       Опілля : монографія / редкол. : Я. Клюба, О. Береговський, Л. Бойко та ін. - Галич : Давній Галич, 2010. - 205 с. : іл.

68.       Островський В. Історія Прикарпаття : посібник / В. Островський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 352 с.

69.       Пелипейко І. Мій рідний край: Природа, господарство, населення Гуцульщини : навч. посіб. / І. Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 1998. - 111 с.

70.       Покуття : історико-етногр. нарис / ПНУ ім. В. Стефаника ; голов. ред . А. Королько. - Л. : Манускрипт, 2010. - 455 с. : фото.

71.       Прикарпаття: спадщина віків : пам'ятки природи, історії, культури, етнографії / голов. ред. М. Кугутяк. - Л. : Манускрипт, 2006. - 567 с. : фото.

72.        „Просвіта": історія, постаті, чин : матеріали наук. конф., присвяч. 125-й річниці заснування „Просвіти". - Івано-Франківськ, 1993. - 148 с.

73.       Процак Р. Назви населених пунктів / Р. Процак. - Івано-Франківськ, 2001. - 139 с.

74.       Процак Р. Топоніміка населених пунктів. Вип. 1-5 / Р. Процак. - Івано-Франківськ, 1999 - 2000.

75.       Процак Р. Церкви прикарпатського краю / Р. Процак. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. - 180 с.

76.       Сеньків І. Гуцульська спадщина / І. Сеньків. - К. : Українознав., 1995. - 512 с.

77.              Сіреджук П. Першовитоки : нариси історії заселення Заліщанщини від найдавніших часів до наших днів : [є про насел. пункти Івано-Франківщини] / П. Сіреджук. - К., 1994. - 109 с.

78.       Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат : кат. пам'яток історії та культури : у 2-х т. Т. 1 : Кугутяк М. Сакральна спадщина Гуцульщини. - Івано-Франківськ ; Л. : Манускрипт-Львів, 2011. - 447 с. : фото.

79.       Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат : кат. пам'яток історії та культури : у 2-х т. Т. 2 : Томенчук Б. Городища, замки, осередки солевидобутку, давні транскарпатські шляхи. - Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2011. - 267 с. : фото.  

80.       Стрийщина : історико-мемуар. зб. Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнятівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини. Т. 1-3. - Нью-Йорк ; Торонто ; Париж ; Сидней, 1990-1993.

81.       1000 джерел про бойків: матеріали до бібліогр. Бойківщини / уклад. Н. Кляшторна. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 48 с.

82.       Томенчук Б. Археологія городищ Галицької землі. Галицько-Буковинське Прикарпаття : матеріали археол. дослідж. 1976-2006 рр. / Б. Томенчук ; Ін-т археол.  Нац. акад. України та ін. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2008. - 695 с.

83.       Угорчак Ю. Чорнолицька легенда : [про події ХVІІ-ХVІІІ ст., пов'язані з пам'ятками оборон. архіт.] / Ю. Угорчак. - Івано-Франківськ, 1996. - 171 с.

84.       Україна, Галичина, Гуцульщина: історія, політика, культура : зб. ст. та повідомл. наук. конф. з міжнар. участю „Гуцульщина як історико-культ. феномен" (Коломия, 29 жовт. 2009 р.) / упорядкув. і заг. наук. ред. І. Монолатія. - Коломия : Вік, 2009. - 192 с.

85.       Український світ у країні кленового листу : [про емігрантів з Покуття] / упоряд. : Р. Кіреєва, В. Карий. - Снятин : Прут Принт, 2008. - 194 с. : іл. - (Скарби отчої землі).

86.       Фабрика Р. Лемки: роки і долі : фотоальбом / Р. Фабрика. - Коломия : Вік, 2005. - 104 с.

87.       Фольклорні скарби Прикарпаття : бібліогр. покажч. / Упр. культури Івано-Франків. ОДА, ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. В. Дволітка ; вступ. ст. Є. Барана ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ, 2010. - 62 с.

88.       Харитон В. Замки Галицької землі: з історії фортифікац. буд-ва на Прикарпатті в ХIV-XVIII ст. / В. Харитон. - Івано-Франківськ, 1998. - 54 с.

89.       Хоткевич Г. Гуцули й Гуцульщина / Г. Хоткевич ; репр. вид. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 39 с.

90.       Худаш М. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення) / М. Худаш, М. Демчук. - К. : Наук. думка, 1991. - 266 с.

91.       Худаш М. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів / М. Худаш. - К. : Наук. думка, 1995. - 363 с.

92.       *Чоповський В. Бойківщина: відгомін століть / В. Чоповський. - Брошнів : Таля, 2009.

93.      Широкий світ малої батьківщини. Історія населених пунктів Івано-Франківщини : бібліогр. кат. краєзн. вид. 1990-2002 рр. / укладачі : Г. Горбань, В. Дволітка. - Івано-Франківськ, 2003. - 27 с.

94.       Широкий світ малої батьківщини. Історія населених пунктів Івано-Франківщини : кат. краєзн. вид. 1990-2007 / упр. культури Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. В. Дволітка ; відп. за вип. Л. Бабій. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 66 с.

95.       Ямгорів : літ.-краєзн. і мистец. альм. Вип. 7-19 / засн. В. Никифорук. - Городенка ; Снятин, 1994-2011.

96.       Янко І. Солеварні міста гуцульсько-покутської межі / І. Янко. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 285 с. : іл.

97.       Янко М. Топонімічний словник України : слов.-довід. / М. Янко. - К. : Знання, 1998. - 432 с.

ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ У ХХ СТОЛІТТІ

98.       Андрухів І. Галицька Голгофа. Ліквідація УГКЦ на Станіславщині в 1945-1961 рр. / І. Андрухів. - Івано-Франківськ, 1997. - 64 с.

99.       Андрухів І. А. Правда історії. Станіславщина в умовах терору і репресій. 1939-1959 рр. : (історико-правов. аспект, док. і матеріали) / І. О. Андрухів, А. Й. Француз. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 448 с.

100.  Андрухів І. Релігійне життя на Прикарпатті. 1944-1990 роки: історико-правов. аналіз / І. Андрухів. - Івано-Франківськ, 2004. - 344 с.

101.  Андрухів І. Станіславщина. Двадцять буремних літ (1939-1959): суспільно-політ. та історико-правов. аналіз / І. Андрухів, А. Француз. - Рівне ; Івано-Франківськ, 2001. - 336 с.  

102.  Андрухів І. Суспільно-політичні та релігійні процеси на Станіславщині в кінці 30-х - 50-х роках ХХ ст.: історико-політол. аналіз / І. Андрухів, П. Кам'янський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 364 с.

103.  Антонюк Р. Пожежна охорона Івано-Франківщини від минулого до сучасності : іст. нарис / Р. Антонюк, В. Яремчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 160 с.

104.  Арсенич П. Галичани - жертви більшовицького режиму / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 72 с.

105.  Арсенич П. Діяльність УПА та збройного підпілля ОУН на Прикарпатті: до 65-річчя створення УПА та 100-річчя з дня народж. Р. Шухевича / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 364 с.

106.  Бирчак Н. В.   Івано-Франківська обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я (наша біографія) 1939-2009 роки : історико-публіцист. нарис / Н. В. Бирчак. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 127 с.

107.  Білавич-Кузич Л. Сибірська сага : [про долі десятків людей, вивезених із восьми сіл Косів. та Надвірнян. р-нів у 1947 р. на поселення в Омгортоп, що за 500 км від Омська] / Л. Білавич-Кузич. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 375 с.

108.  Близнюк В. Кривавими стежками визвольних змаагань на Гуцульщині 1939-1955 рр. / В. Близнюк. - Косів, 2002. - 172 с.

109.  Бурнашов Г. Дем'янові лази / Г. Бурнашов. - Івано-Франківськ : Лік, 2000. - 32 с.

110.  Глаголюк В. Українська преса Покуття як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю 20-30-х рр. ХХ ст. : монографія / В. Глаголюк ; ЛНБ ім. В. Стефаника. - К. : Просвіта, 2008. - 222 с. 

111.  Грицан А. Просвітня зоря Прикарпаття: нариси про історію Товариства ,,Просвіта" на Прикарпатті між двома світовими війнами (1921-1939) / А. Грицан. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. - 180 с.

112.  З людьми і для людей: нариси з історії освітянської профспілки Івано-Франківщини / голова редкол. М. М. Габорак. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2005. - 114 с.

113.  ЗУНР в пам'ятках історії та культури Прикарпаття : історико-краєзн. дослідж. / Б. Гаврилів, В. Великочий, С. Дерев'янко та ін. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - 127 с.

114.  Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / редкол. : М. Кугутяк, О. Жерноклеєв, В. Комар та ін. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2010. - 336 с. : іл.

115.  Івано-Франківська Станиця Галицького братства колишніх вояків І-ї Української Дивізії Української Національної Армії. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 224 с. : іл.

116.  Івано-Франківський осередок Наукового товариства імені Шевченка : біобібліогр. покажч. (2000-2008) / ред.-упоряд. В. Мойсишин. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 621 с.

117.  Історія міліції Івано-Франківщини : наук. моногр. : у 3 т. Т. 1: Становлення (1939-1941) і відновлення (1944-1946) діяльності / Прикарпат. юрид. ін-т Львів. держ. ун-ту внутр. справ ; за ред. І. О. Андрухіва. - Івано-Франківськ ; Надвірна : Надвір. друк., 2009. - 388 с.

118.  Каспрук С. Каральні акції німецьких нацистів на Прикарпатті (1941-1944) / С. Каспрук ; Упр. культури Івано-Франків. облдержадмін. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 219 с. : іл.

119.  Книга пам'яті України: Івано-Франківська область. У 3-х т. - Л. : Каменяр, 1998-2003.

Т. 1 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський райони. - 1998. - 844 с.

Т. 2 : Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони. - 2001. - 758 с.

  Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. - 2003. - 295 с.

120.  Козлик І. Історія моєї кафедри (1940-2010) / І. Козлик. - Івано-Франківськ : І. Я. Третяк, 2010. - 72 с.

121.  Круцик Р. Дем'янів Лаз: Геноцид Галичини: жертвам комуніст. терору 1939-1941 рр. на Прикарпатті присвяч. / Р. Круцик. - К. : Простір, 2009. - 349 с.

122.  Кугутяк М. Літопис державотворення на Прикарпатті (1988-2001) / М. Кугутяк, Б. Гаврилів, С. Кобута. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 99 с.

123.  Лещишин Р. С. Розвиток української преси Станиславівського воєводства (1921-1939 рр.) : автореф. дис. / Р. С. Лещишин. - Ужгород, 2011. - 20 с.

124.  Літопис Бойківщини: записки, присвяч. дослідам історії, культури й побуту бойківського племені. Вип. 1-2 / Історико-етногр. музей „Бойківщина" в Самборі. - Л. : Каменяр, 2005 - 2007.

Вип. 1 : Ч. 1, 2 за 1931-1933 рр. - 2005. - 282 с.

Вип. 2 : Ч. 3-6 за 1934-1935 рр. - 2007. - 220 с.

125.  Німець О. Там, на Лемківщині : (до 65-річчя початку депортації лемків) / О. Німець. - Косів : Писаний Камінь, 2009. - 234 с. : іл.

126.  Ніньовський В. Відлуння ленінського пекла / В. Ніньовський. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2002. - 140 с.

127.  Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 27-ми т. / упоряд., авт. передм. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2004-2007.

Т. 1. - 2004. - 984 с. ; Т. 2. - 2007. - 1136 с.

128.  Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. / упоряд. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ; Місто НВ, 2000-2003.

Т. 1 : Коломийський, Косівський райони. - 2000. - 656 с.

Т. 2 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Надвірнянський райони. - 2001. - 648 с.

Т. 3 : Долинський, Калуський, Рожнятівський райони. - 2002. - 596 с.

Т. 4 : Галицький, Рогатинський, Тисменицький райони. - 2002. - 636 с.

Т. 5 : Городенківський, Снятинський, Тлумацький райони. - 2003. - 559 с.

129.  Скрипничук Г. А ти, славна Україно, не забудь за мене..: відображення нац.-визвол. боротьби укр. народу в 40-50 роках ХХ ст. у фольклорі жителів Івано-Франківщини / Г. Скрипничук. - Івано-Франківськ, 2004. - 143 с.

130.   Слоньовська О. В Афганістані, в „чорнім тюльпані"... : [про полеглих та живих „афганців", вихідців з Івано-Франків. обл.] / О. Слоньовська. - Вид. 2-е, допов. й переробл. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 729 с. : фотоіл.

131.  Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті : док. і матеріали. Т. 2, кн. 1: (1939-1945) / відп. ред. М. Кугутяк. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2009. - 599 с.

132.  Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті : док. і матеріали. Т. 2, кн. 3 : (1947-1957) / відп. ред. М. Кугутяк. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2011. - 768 c.

133.  Шематизм Івано-Франківської єпархії, 2009 рік / УГКЦ. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 127 с.

134.  Шематизм Івано-Франківської Єпархії Української Греко-Католицької Церкви станом на 10 листопада 1995 року Божого / надруковано за дорученням Ординарія Івано-Франківського Кир Софрона Дмитерка ЧСВВ. - Івано-Франківськ, 1995. - 156с.

135.  Шеремет О. Права не дарують - їх виборюють і захищають : нариси історії профспілок Прикарпаття / О. Шеремет, А. Мухін. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 147 с. : іл.

ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ КРАЮ

136.  Арсенич П. Гуцульщина у творчості Гната Хоткевича: до 90-річчя від дня створення Г. Хоткевичем самодіяльного Гуцульського театру / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - 95 с. : іл.

137.  Арсенич П. Дослідники та краєзнавці Гуцульщини : довідник / П. Арсенич, І. Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 2002. - 280 с.

138.  Арсенич П. Карпатськими шляхами Богдана Лепкого : путівник / П. Арсенич. - Івано-Франківськ, 1999. - 43 с.

139.  Арсенич П. Краєзнавці Прикарпаття : довідник (ХХ ст.) / П. Арсенич, Б. Гаврилів, Ю. Угорчак. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 114 с.

140.  Арсенич П. Прикарпаття в житті Каменяра / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1996. - 80 с.

141.  Арсенич П. Леся Українка на Гуцульщині / П. Арсенич. - Івано-Франківськ, 2006. - 28 с. : іл.

142.  Арсенич П. Іван Франко і Прикарпаття / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 352 с.

143.  Арсенич П. Шляхами Богдана Лепкого по Прикарпаттю / П. Арсенич. - Івано-Франківськ, 1997. - 63 с.

144.  Білинкевич І. Іван Франко на Станіславщині : біогр.-краєзн. нариси / І. Білинкевич ; вступ. ст., підготовка тексту і наук. ред. М. Васильчука. - Коломия : Вік, 2006. - 192 с.

145.  Васильчук М. Світочі галицького відродження: Микола Верещинський, брати Білоуси / М. Васильчук. - Коломия : Вік, 2009. - 61 с. - (Коломийська бібліотека ; вип. 3).

146.  Вуянко М. В. Прикарпатська історична школа академіка Володимира Грабовецького / М. В. Вуянко, В. Б. Скоморовський. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2006. - 96 с.

147.  Вчені Прикарпаття : біогр. довід. (ХХ-ХХІ ст.) / голов. ред. О. Джура. - Брошнів : Таля, 2003. - 430 с.

148.  Гаврилів Б. Відомі краєзнавці Прикарпаття ХІХ-ХХ ст. / Б. Гаврилів, І. Деркач, М. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2005. - 36 с.

149.  Гаврилів Б. Вшанування пам'яті Данила Галицького на Прикарпатті / Б. Гаврилів, З. Бойчук ; за наук. ред. В. Грабовецького. - Івано-Франківськ : Плай, 2001. - 72 с.

150.  Гаврилів Б. Вшанування пам'яті Олекси Довбуша на Прикарпатті : історико-краєзн. дослідж. / Б. Гаврилів, В. Грабовецький, З. Бойчук. - Івано-Франківськ, 1999. - 44 с.

151.  Гаврилів Б. Вшанування пам'яті „Руської трійці" (Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький): до 200-річчя від дня народж. М. Шашкевича та І. Вагилевича / Б. Гаврилів, І. Миронюк, Ю. Угорчак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 174 с. : іл.

152.  Гаврилів Б. Михайло Грушевський і Прикарпаття : ілюстр. історико-краєзн. зб. / Б. Гаврилів, В. Педич, В. Передерко. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2002. - 42 с.

153.  Гаврилів Б. Історичні постаті Івано-Франківщини / Б. Гаврилів, І. Миронюк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 143 с. : іл.

154.  Гаврилів Б. Лауреати обласної премії імені Івана Вагилевича / Б. Гаврилів, В. Любінець. - Вид. 2-е, допов. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. - 78 с.

155.  Гаврилів Б. Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Вагилевича / Б. Гаврилів, З. Бойчук. - Івано-Франківськ, 1996. - 39 с.

156.  Гаврилів Б. Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Франка / Б. Гаврилів, М. Гаврилів. - Івано-Франківськ, 2000. - 36 с.

157.  Володимир Грабовецький - почесний громадянин десяти сіл і міст Прикарпаття і Львівщини / упоряд. і авт. передм. В. В. Марчук. - Івано-Франківськ, 2006. - 44 с.

158.  Грабовецький В. Олекса Довбуш - легендарний лицар Карпат: зб. основ. док. до 130-річчя уродин нац. героя : наук. зап. музею О. Довбуша / В. Грабовецький. - 3-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 350 с. : іл.

159.  Грабовецький В. Історичні постаті Прикарпаття : краєзн. біогр. довід. / В. Грабовецький, Я. Треф'як. - Снятин : Над Прутом, 1996. - 72 с.

160.  Грабовецький В. Коронація Данила Галицького 1253 року / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2003. - 24 с.

161.  Грабовецький В. Лауреати премії імені академіка Івана Крип'якевича / В. Грабовецький, Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2005. - 49 с.

162.  Грабовецький В. Перший літописець Гуцульщини Петро Ступницький / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 20 с.

163.  Грабовецький В. Прикарпаття і Каменяр: до 150-річчя з дня народж. І. Франка : збірник / В. Грабовецький. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2006. - 100 с.

164.  Грабовецький В. В. Скульптурна франкіана Прикарпаття : путівник / В. В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1990. - 28 с.

165.  Грабовецький В. Андрей Шептицький і Прикарпаття: до 110-ліття його вступу на єпископський престіл Станіславської єпархії. Т. 2 / В. Грабовецький. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2009. - 227 с.

166.  Грималюк І. М. Наш родовід: Грималюки, Григорчуки, Балицькі, Сосенки : [про родини з Тишківців і Бортників] / І. М. Грималюк. - Т. : Джура, 2007. - 175 с.

167.  Михайло Дідишин - краєзнавець з Гуцульщини : історико-краєзн. зб. до 75-річчя від дня народж. / авт. проекту й упоряд. : Б. Гаврилів, М. Косило. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 79 с. : іл. - (Бібліотека журналу „Краєзнавець Прикарпаття").

168.  Драбчук І. Постаті галицької історії: 20-річчю Незалежності України присвяч. / І. Драбчук. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 175 с.

169.  Журналісти Прикарпаття : довід. вид. / ред.-упоряд. В. Плахта. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 352 с. : іл.

170.  Історико-краєзнавчий довідник Прикарпаття / авт. кол. : Я. Треф'як, П. Арсенич, В. Бабій. - Івано-Франківськ : ОІППО, 2008. - 207 с.

171.  Історико-культурна спадщина Прикарпаття: наук. зб. на пошану Петра Арсенича з нагоди його 70-річчя та 45-річчя історико-краєзн. діяльності. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 798 с.

172.  Король Данило Галицький у пам'ятках історії та культури : краєзн. історико-культурол. навч. посіб. / авт. проекту й упоряд. : Б. Гаврилів, І. Миронюк. - Івано-Франківськ : Плай, 2009. - 176 с.

173.  Літопис краєзнавців Прикарпаття : до 20-річчя створення Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України / авт.-уклад. : М. Косило, Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 176 с. : іл.

174.  Любінець І. Шляхами Івана Франка на Прикарпатті: історико-краєзн. діяльність І. Франка на Станіславщині в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / І. Любінець, Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ, 1995. - 64 с.

175.  Морозюк В. Пом'яник 1-12 (імена на землі Прикарпатській) / В. Морозюк. - Івано-Франківськ : Гостинець ; Тіповіт, 2005-2012.

176.  Наукова еліта Івано-Франківщини: доктори наук, професори ПНУ ім. В. Стефаника : довідник. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 123 с.

177.  По місцях перебування і увічнення пам'яті Івана Франка на Прикарпатті (екскурс. маршрути) : путівник / авт-упоряд. : В. Федорак, З. Федунків, Р. Гандзюк. - Івано-Франківськ, 2006. - 48 с.

178.  Полєк В. Відомі педагоги Прикарпаття. Т. 1, 2 : біогр. довід. / В. Полєк, Д. Дзвінчук, Ю. Угорчак. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997-1999.

Т. 1. До 1939 р. - 1997. - 204 с. ; Т. 2. - 1999. - 284 с.

179.  Полєк В. Коронація і корона Данила Галицького: думки і спостереження не-історика / В. Полєк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. - 48 с.

180.  Полєк В. Тарас Шевченко і Прикарпаття / В. Полєк. - Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1991. - 40 с.

181.  Скульптурна Шевченкіана Прикарпаття [Образотв. матеріал]. - Івано-Франківськ, 2002. - 12 листівок.

182.  Василь Стефаник і Прикарпаття : рек. бібліогр. покажч. до 140-річчя від дня народж. / Упр. культури Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. : О. Черепович, І. Бурда ; вступ. ст. С. Процюка ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 67 с.

183.  Іван Франко і Прикарпаття : рек. бібліогр. покажч. / уклад. В. Дволітка, Г. Горбань. - Івано-Франківськ, 2006. - 56 с.

184.  Франкознавство Івано-Франківщини: фрагменти статей 2006-2011 рр. : до 155-річчя від дня народж. великого Каменяра / Упр. культури Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка та ін. ; відп. за вип. Л. Бабій ; вступ. ст. Р. Піхманця ; уклад. О. Черепович, М. Качорак, М. Толстенкова. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 192 с. - (Визначні вчені Івано-Франківщини ; вип. 2).

185.  Тарас Шевченко і Прикарпаття : альбом / упоряд. В. Ковтун, передм. В. Савчука. - Коломия : Вік, 2012. - 96 с. - (Коломийське мистецтво в старій листівці)

186.  Шиптур М. Золоті імена ділової [та спортивної] еліти Прикарпаття. Кн. 2 : худ.-докум. вид. / М. Шиптур. - Івано-Франківськ, 2003. - 208 с.

187.  Шиптур М. Прикарпатська еліта нової доби : трилогія. Т. 1 / М. Шиптур. - Івано-Франківськ, 2008. - 560 с.

188.  Хто є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки. Т. 1, 2 / авт.-упоряд. І. Болгов. - К., 2002 - 2003.

189.  Хто є хто на Івано-Франківщині. Новітня історія через віки. Вип. 3 / авт.-упоряд. В. В. Болгов. - К., 2006. - 160 с.

 

ПРИРОДНІ І ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ПРИКАРПАТТЯ

 

190.  Бережничі Карпат: Відомі лісівники Прикарпаття другої половини ХХ ст. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 328 с.

191.  Водний фонд Івано-Франківської області. - Івано-Франківськ, 2006. - 114 с.

192.  Водопостачання в Івано-Франківській області : інформ. посіб. - Яремче, 2003. - 48 с.

193.  Габорак М. Гідронімія Івано-Франківщини / М. Габорак. - Снятин : Прут Принт, 2003. - 284 с.

194.  Габорак М. Назви гір Івано-Франківщини : слов.-довід. / М. Габорак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2005. - 352 с.

195.  Габорак М. Назви гір і полонин Івано-Франківщини : слов.-довід. / М. Габорак. - Вид. 2-е, допов., уточнене. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 498 с.

196.  Гілецький Й. Р. Географія рідного краю: Івано-Франківська обл. 5 кл. /  Й. Р. Гілецький, Т. В. Бершадська. - Івано-Франківськ, 2003. - 120 с.

197.  Гілецький Й. Р. Популярно про Українські Карпати та основні пішоходні маршрути / Й. Р. Гілецький. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 176 с.

198.  Гілецький Й. Українські Карпати. Пішохідні маршрути : путівник  / Й. Гілецький. - Л. : Ладекс, 2009. - 95 с.

199. Голобин А. С. Водоспади Карпат. Івано-Франківська область : Косівський та Богородчанський райони : турист. путівник / А. С. Голобин. - Івано-Франківськ, 2004. - 9 с. : фото.

200. Голояд Б. Я. Рекреаційно-туристський напрям господарювання - застава добробуту краян Прикарпаття : еколого-екон. нарис / Б. Я. Голояд, І. В. Римарчук. - Івано-Франківськ, 1997. - 33 с. - (Еколого-лісничі проблеми Українських Карпат ; вип. 8).

201. Гори Гуцульщини : путівник / ред. А. Вєльоха. - Краків : Вєрхи, 2006. - 224 с. : фото.

202.  Городенко М. Чарівний край Черемоша й Прута / М. Городенко. - Косів : Благовіст, 1999. -144 с.

203.  Геоекологічні проблеми Івано-Франківщини та Карпатського регіону : зб. наук. праць докторантів, аспірантів і студ. / за ред. проф. О. М. Адаменка. - Івано-Франківськ : ЕКОР, 1998. - 238 с.

204.  Екологічні проблеми Прикарпаття (матеріали наук. практ. конф., м. Івано-Франківськ, 19 груд. 2005 р.) / Івано-Франків. краєзн. музей ; Карпат. ф-т Акад. муніцип. упр. - Івано-Франківськ, 2005. - 110 с.

205.  Екологічні проблеми розвитку рекреації на Гуцульщині : науково-практ. конф. в рамках VІ Гуцул. фест. 13 верес. 1996 р. : тези доп. - Яремче, 1996. - 111 с.

206.  Заповідна перлина Карпат : путівник по Карпат. НПП / Карпат. нац. природ. парк. - 2-е вид. випр. та допов. - Коломия : Вік, 2003. - 83 с.

207.  Івано-Франківськ та область : стислий путівник / ред. Ю. Воронцова. - Х. : Біблекс, 2008. - 319 с. : фото. - (Кишеньковий гід).

208.  Івано-Франківська область : екскурс. путівник / кер. проекту М. Чопей. - [б. м.], 2009. - 1 к. в обкл.

209.  Івано-Франківська область [Карти] : топогр. карта. - 1 : 200000. - К., 2005. - 1 к. в обкл., текст, іл.

210.  Івано-Франківщина: готелі, садиби, ресторани, кафе. - Івано-Франківськ, 2008. - 111 с. - (Туристична енциклопедія).

211.  Івано-Франківщина / ред. Г. Барабаш. - Л. : Сидоренко Г. В., 2008. - 141 с. : фото. - (Туристична енциклопедія).

212.  Івано-Франківщина [Образотворчий матеріал]. - [Б. м. : б. в.], 2008. - 1 папка (12 арк.) : фото с.  

213.  Івано-Франківщина [Образотворчий матеріал] = Ivano-Frankivsk region: Писанковий край / Івано-Франків. облрада, Івано-Франків. ОДА. - Л. : Манускрипт, 2011. - 167 с. : фото.

214.  Івано-Франківщина - край туризму / ПНУ ім. В. Стефаника ; упоряд. Т. Маланюк та ін. - Л. : Манускрипт-Львів, 2009. - 207 с.

215.  Івано-Франківщина туристична / ред. Д. Криницька ; пер. Т. Мельниченко. - Івано-Франківськ, 2004. - 24 с. : фото.

216.  Івано-Франківщина туристична. - Івано-Франківськ, 2006. - 20 с.

217.  Івано-Франківщина туристична. Бойківщина. Гуцульщина. Опілля. Покуття / Голов. упр. туризму і культури ОДА. - Івано-Франківськ, 2007. - 33 с. : фото.

218.  Івано-Франківщина туристична = Iwanowrankiwsczyzna turystyczna : навч.-метод. вид. / В. Великочий. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 89 с.  

219.  Карпатський національний природний парк. - Чернівці : Золоті литаври, 2000. - 16 с. : фотоіл.

220.  Косило М. Ю. Мандруємо разом: дитячі турбази Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді / М. Ю. Косило, Г. М. Маловічко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 35 с.

221.  Косило М. Ю. Мандруємо шкільними музеями. Івано-Франківська область / М. Ю. Косило, Р. М. Шутка. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 48 с.

222.  Косило М. Ю. Мандруйте з нами: Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді / М. Ю. Косило, М. Б. Човган. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 28 с.

223.  Літо на Івано-Франківщині: Карпати, ВелоКраїна, Карпатський трамвай, Музейне коло, фестивалі, Дністровський каньйон / Голов. упр. з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій Івано-Франків. ОДА. - [Б. м. : б. в.], 2012. - 10 с. : іл. 

224.  Метафізика Карпат : [Івано-Франківська область] / відп. ред. О. Головенський. - Івано-Франківськ : Цинамоновий Хрущ, 2010. - 107 с. : фото.

225.  Міста Карпатського регіону : буклет. - Івано-Франківськ, 2006.

226.  Мончак Л. С. Геологічний путівник по Івано-Франківській області / Л. С. Мончак, О. Р. Стельмах, В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 239 с. : фото.

227.  Мончак Л. Кишеньковий гід до геологічного путівника по Івано-Франківській області / Л. Мончак, О. Стельмах, В. Хомин. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 112 с.

228.  Мохняк Б. Карпатськими стежками : фотокнига / Б. Мохняк. - К. : АДЕФ-Україна, 2009. - 200 с. : фото.

229.  Національний природний парк „Гуцульщина" / В. В. Пророчук. - Косів, 2012. - 20 с. : фото.

230.  Національний природний парк „Гуцульщина". Рослинний світ : монографія / КНУ ім. Т. Шевченка та ін. - К. : Фітосоціоцентр, 2011. - 359 с. - (Природно-заповідні території України. Рослинний світ ; вип. ІХ).

231.  Пилип'юк В. Івано-Франківщина [Образотв. матеріали] : [Тексти укр., англ. мовами] / В. Пилип'юк ; передм. С. Пушика. -  Л. : Світло й Тінь, 1999. - 144 с.

232.  Писанкове Прикарпаття: Івано-Франківська область / Західноукр. агенство сприяння інозем. інвестиціям, Голов. упр. з питань туризму, євроінтеграції, зовніш. зв'язків та інвестицій Івано-Франків. ОДА. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 44 с. : фото.

233.  Писанкове Прикарпаття [Мультимедіа] = Prykarhattia-Land of Beauty. Ivano-Frankivsk Region : Івано-Франків. обл. / авт. фільму О. Іроденко ; кер. проекту В. Семків ; дизайн і програмув. С. Римара. - Івано-Франківськ , 2011. - 1 електрон. опт. диск.

234.  Повінь 23-27 липня 2008 року на Прикарпатті / Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. обл. рада. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 244 с.

235.  Прикарпатський туристичний довідник: Яремче. Микуличин. Татарів. Яблуниця. Поляниця. Буковель. Ворохта. - Т. : С. О. Петренко, 2008. - 47 с.

236.  Прикарпаття - писанковий край. Історія. Культура. Туризм : буклет - Івано-Франківськ, 2006.

237.  Природно-заповідні території та об'єкти Івано-Франківщини / відп. за вип. М. Приходько. - Івано-Франківськ, 2000. - 272 с.

238.  Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи : матеріали науково-практ. конф. Вип. 2 / Ін-т туризму ПНУ ім. В. Стефаника [та ін.] ; голова редкол. В. Клапчук. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. - 240 с.

239.  Сім незабутніх вражень Бойківського краю : буклет / авт. та кер. проекту О. Кізима. - Брошнів : Таля, 2011. - 43 с. : іл.

240.  Собашко В. Гірськими стежками Карпат. Прикарпаття : довід.-путівник / В. Собашко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. - 298 с.

241.  Туризм і готельний бізнес: Івано-Франківська область: інвестиційні пропоз. / Упр. туризму ОДА. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. - 51 с.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ ОБЛАСТІ

242.  Гула І. 10 років приватизації в Івано-Франківській області (1992-2002 рр.) / І. Гула. - Івано-Франківськ, 2002. - 251с.

243.  Гурський Р. Ветеринарна медицина Прикарпаття (нариси історії) / Р. Гурський, В. Попович, Ю. Ткач. - Л. : Тріада плюс, 2003. - 428 с.

244.  Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні: матеріали наук. конф. Першого світ. конгр. гуцулів в Івано-Франківську 17-18 верес. 1993 р. - Івано-Франківськ, 1994. - 174 с.

245.  Державний контроль на Прикарпатті: насіннєвому контролю України 110 років. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 71 с. : іл.

246.  Ділова Івано-Франківщина : рейтинг. вид. : альманах. Вип. 1-3 / авт.-упоряд. Г. О. Соляник. - Івано-Франківськ : Ділова Івано-Франківщина, 2007-2012.

247.  Дні Івано-Франківської області в Опольському воєводстві (Польща), 15-20 листоп. 2005 р. - Івано-Франківськ, 2005. - 35 с.

248.  Організація підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування у малих містах Івано-Франківської області / Івано-Франків. ОДА ; відп. за вип. В. Тимків. - Івано-Франківськ, 2000. - 26 с.

249.  Економетричне моделювання динаміки основних показників соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області до 2011 року / наук. ред. проф. Є. Бойко. - Івано-Франківськ, 2007. - 80 с.

250.  Європейська традиція у розвитку місцевого самоврядування на Прикарпатті : зб. наук. ст. / кол. авт. : В. С. Великочий, Б. І. Волошинський, І. С. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2012. - 75 с.

251.  Заклади нового типу Івано-Франківщини : інформ. довід. / ОІППО ; за заг. ред. З. Болюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 87 с.

252.  Звіт голови Івано-Франківської обласної ради (листопад 2010 р. - листопад 2011 р.) / Івано-Франків. облрада. - Івано-Франківськ, 2011. - 81 с.

253.  Звіт про виконане дослідження Громадського моніторингу „Вивчення соціального становища багатодітних сімей Івано-Франківської області" / Голов. упр. у справах молоді та спорту Івано-Франків. ОДА. - Івано-Франківськ, 2007. - 36 с.

254.  Звіт про виконання дослідження: Громадський моніторинг „Становище молодих сімей Івано-Франківської області" / Голов. упр. у справах молоді та спорту Івано-Франків. ОДА. - Івано-Франківськ, 2007. - 36 с.

255.  Звіт про досвід використання підходу до розвитку, орієнтованого на громаду в Івано-Франківській області / Гол. упр. з питань туризму, євроінтегр., зовніш. зв'язків та інвестицій облдержадмін. - Івано-Франківськ, 2010. - 24 с. : табл.

256.  Івано-Франківська область: Адміністративно-територіальний поділ. Місцеві громади та органи державної влади : довідник / Івано-Франків. ОДА. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 211 с. 

257.  Івано-Франківська область. Європейський вибір. - Івано-Франківськ, 2006. - 28 с.

258.  Івано-Франківська область : політико-адм. карта : буклет / ДНВП „Картографія", Укргеодезкартографія. - К. : Логос, 2004.  

259.  Івано-Франківська область: Пріоритети. Перспективи. Інвестиції / Головне упр. з питань євроінтеграції, зовніш. зв'язків та інвестицій. - Івано-Франківськ, 2008. - 12 с. : іл.

260.  Івано-Франківська область: регіон для співпраці / Головне упр. з питань євроінтеграції, зовніш. зв'язків та інвестицій. - Івано-Франківськ, 2008. - 12 с. : іл.

261.  Івано-Франківська область [Електронний ресурс] : Україна / Голов. упр. зовніш. зв'язків, туризму та торгівлі Івано-Франків. ОДА. - [Б. м. : б. в.], 2007. - 1 електрон. опт. диск.

262.  Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості. - Івано-Франківськ, 2002. - 7 с.

263.  Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства. - Івано-Франківськ, 2007. - 16 с.

264.  Івано-Франківщина у виборах-2006: регіональний вимір / за ред. М. Кугутяка. - Івано-Франківськ, 2007. - 108 с.

265.  Івано-Франківщина. Україна. Світ. 1985-2000 рр. : стат. зб. / за ред. М. Кривого. - Івано-Франківськ, 2001. - 499 с.

266.  Івано-Франківщина. Україна. Світ за 2001-2005 рр. : стат. щорічник / за ред. М. М. Колімбровського. - Івано-Франківськ, 2002-2006.

267.  Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття : кат. найвагоміших персп. винаходів, корис. моделей, пром. зразків і рац. пропоз. „Галицьких Кмітливців" / Обл. орг. Т-ва винахідників і раціоналізаторів України ; редкол. : О. В. Ткач, Б. І. Середюк та ін. - Івано-Франківськ, 2010. - 134 с. : іл.

268.  Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття, 2011 : кат. персп. винаходів, корис. моделей, пром. зразків і рац. пропоз. „Галицьких кмітливців" / Обл. орг. Т-ва винахідників і раціоналізаторів України ; редкол. : В. В. Попович, Б. І. Середюк, Л. М. Шляхтич та ін. - Івано-Франківськ, 2012. - 145 с.

269.  Історію творимо разом. Прикарпаттяобленерго 80 років : річний звіт 2009. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 41, 68 с. зустріч. паг., фото + 1 електрон. опт. диск (DVD). 

270.  Календар чемпіонату, розіграшу Кубку та Суперкубку Івано-Франківської області з футболу сезону 2007 року: друге коло. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 22 с.  

271.  Каталог виробників промислової продукції Івано-Франківщини / за ред. М. М. Колімбровського. - Івано-Франківськ, 2009. - 136 с.

272.  Каталог членів Івано-Франківської торгово-промислової палати, 1995-2005: 10 років. - Коломия : Друк. ім. Шухевича, 2005. - 72 с.

273.  Каталог членів Івано-Франківської торгово-промислової палати: 15 років успіху лідерства = Cataloque of members of Ivano-Frankivsk Chamber of Commerce and Іndustry. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 112 с. : іл.

274.  Комплексна програма перспективи агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Івано-Франківської області у 2005-2010 рр. і на період до 2015 р. - Івано-Франківськ : Плай, 2005. - 80 с.             

275.  Клапчук В. М. Лісове та мисливське господарство Галичини : монографія / В. М. Клапчук, О. Р. Проців. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. - 431 с.  

276.  Матеріали (документи) тимчасової комісії Івано-Франківської міської ради з перевірки можливих фактів порушень у сфері земельних відносин і будівництва за період її роботи з 06. 03. 2007 р. до 06. 09. 2007 р. - Івано-Франківськ, 2007. - 141 с.

277.  Мікроелементози у біогеохімічних провінціях Івано-Франківської області : метод. рек. - Івано-Франківськ, 2007. - 24 с.

278.  Молодь Івано-Франківщини : стат. зб. / Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл. ; за ред. О. О. Рогожина. - Івано-Франківськ, 2005. - 69 с.

279.  Молодь Прикарпаття: здоровий спосіб життя - успішне майбутнє / Івано-Франків. облдержадмін., Голов. упр. у справах сім'ї, молоді та спорту. - Івано-Франківськ, 2011. - 39 с.

280.  Політичні партії Івано-Франківщини / Асоц. екон. розв. Коломийщини. - Коломия, 2006. - 28 с.

281.  Продукція та послуги підприємств Івано-Франківської області [Електронний ресурс] / Головне упр. зовніш. зв'язків, туризму і торгівлі Івано-Франків. ОДА. - [Б. м. : б. в.], 2007. - 1 електрон. опт. диск.

282.  Процак Р. Колії нашого краю / Р. Процак. - Івано-Франківськ :  Сімик, 2008. - 47 с. : іл.

283.  Розвиток малих міст Івано-Франківської області в регіональному вимірі: досвід, проблеми, перспективи / за ред. М. Вишиванюка. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 112 с.

284.  Середюк Б. І. Дзвони пам'яті : зб. поет. замальовок з іст. і життєв. проблематики та портр. нарисів винахідників Прикарпаття / Б. І. Середюк. - Івано-Франківськ : ПП Супрун, 2006. - 206 с.      

285.  Середюк Б. Династія Галицьких кмітливців в „Надії" : зб. портр.,  біогр. нарисів і поет. замальовок династії винахідників Прикарпаття / Б. Середюк. - Івано-Франківськ, 2012. - 49 с. : іл. 

286.  Середюк Б. І. Етюди про галицьких кмітливців і витоки творчості : зб. портр., біогр. нарисів винахідників Прикарпаття з екскурсом в історію винахідництва краю / Б. І. Середюк. - Івано-Франківськ : ПП Супрун, 2008. - 358 с.

287.  Соціально-економічний портрет молоді Івано-Франківщини (1991-2005 рр.) / підгот. М. Корнута. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. - 77 с.

288.  Статистичний щорічник Івано-Франківської області [Електронний ресурс] / Головне упр. статистики в Івано-Франків. обл. - [Б. м. : б. в.], 2007. - 1 електрон. опт. диск.

289.  Cтатистичний щорічник Івано-Франківської області за 2006, 2008-2010 рр. / за ред. М. М. Колімбровського. - Івано-Франківськ, 2007-2011.

290.  Стратегічне планування економічного і соціального розвитку сільських громад Івано-Франківщини : практ. посіб. / за ред. В. Петренка. - Івано-Франківськ : Сімик, 2006. - 84 с.

291.  Стратегія економічного та соціального розвитку територій Івано-Франківської області до 2015 року. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. -  59 с.

292.  Юридична освіта і наука Прикарпаття / за ред. В. Я. Натуркача. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. - 279 с.

КУЛЬТУРА, ЛІТЕРАТУРА, МИСТЕЦТВО ПРИКАРПАТТЯ

293.  Багатокультурність Івано-Франківської області та Опольського воєводства : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. науково-практ. конф. / ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2008. - 255 с.

294.  „Без пісень нема життя..." : муз.-краєзн. альм. : до 40-річчя заснування муз. ф-ту / ПНУ ім. В. Стефаника ; відп. ред. В. Дутчак ; передм. А. Грицана. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2006. -  140 с. : іл.

295.  Бібліографічний покажчик праць викладачів Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (1992-2006) : У 3-х т. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Наук. б-ка ; передм. Б. Остафійчука ; уклад. І. Шимків. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2007.

  Т. 1. - 559 с. ; Т. 2. - 546 с. ; Т. 3. - 372 с.

296.  Бурдуланюк В. Пам'ятки культури Івано-Франківщини / В. Бурдуланюк. - Івано-Франківськ, 1998. - 56 с.

297.  *Вах І. Народні художні промисли галицької Гуцульщини : монографія / І. Вах. - Чернівці : Колір-Друк, 2012.

298.  Вечірні школи Прикарпаття : інформ.-довід. матеріал з практики роботи загальноосвіт. вечір. (змін.) шкіл Івано-Франківщини / заг. ред. Г. Островської. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2011. - 101 с.

299.  Вишивки Гуцульщини. Мистецтво геометричного орнаменту та колориту : aльбом 3: 100 узорів / зібрала, вивчила, відшила, систематизувала, описала та ілюструвала фотографіями вишивок й типажами гуцулів в традиційному одязі І. Свйонтек протягом 1970-2008 рр. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 287 с.

300.  Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область : монографія / авт. кол. : В. П. Андрущенко, О. Д. Барабаш, В. Х. Брус [та ін.] ; відп. ред. В. І. Кононенко]. - К. : Знання України, 2010. - 335 с.

301.  Гаврилів Б. На сторожі культурної спадщини Прикарпаття : до 40-річчя створення Івано-Франків. обл. орг. Укр. Т-ва охорони пам'яток історії та культури / Б. Гаврилів, В. Любінець, М. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. - 220 с.

302.  Гаврилів Б. Пам'ятки історії та культури Івано-Франківщини : історико-краєзн. дослідж. / Б. Гаврилів, М. Гаврилів. - Івано-Франківськ, 2001. - 96 с.

303.  Гірська веселка : у 2 ч. Ч. 1 : [про культуру, освіту та мистецтво провідних майстрів і умільців гірських сіл Косівщини і Верховинщини] / авт.-упоряд. І. Мисюк. - Снятин : Прут Принт, 2009. - 287 с. : фотоіл.

304.  Гнатюк М. В. Красою гір натхненні: Народне мистецтво Гуцульщини і Покуття, кінець ХІХ - початок ХХ ст. Майстри, школи, музеї : зб. нарисів і ст. / М. В. Гнатюк, М. І. Грепиняк. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 321 с.

305.  Гуцульські та покутські свічники-трійці [Образотворчий матеріал] / упоряд. Ю. Юркевич. - Л. : Ін-т колекціонерства укр. мистец. пам'яток при НТШ, 2008. - 375 с. - (Українське народне мистецтво).

306.  Довідник професій навчальних закладів професійно-технічної освіти Івано-Франківської області / Х. Г. Битківська, Н. А. Грищук, І. Є. Лясковський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 31 с.

307.  Дошкільна освіта Прикарпаття : інформ. довід. з історії та розв. дошк. освіти в Івано-Франків. обл. / авт.-упоряд. З. Болюк та ін. - Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : Прут Принт, 2009. - 310 с.

308.  Золота земля Опілля : легенди, перекази, прислів'я, приказки та приповідки / упоряд. Б. Тихий. - Т. : Джура, 2010. - 320 с. : іл.

309.  Івано-Франківська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка : буклет. - Івано-Франківськ, 2003. 

310.  Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка. Духовній скарбниці 70 літ (1940-2010 рр.). - Івано-Франківськ, 2010. - 22 с.

311.   Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка: досвід, тенденції, перспективи : бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. А. І. Бойко ; наук. ред., відп. за вип. Л. В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2010. - 34 с.

312.  Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка, 1940-2011 : енцикл. довід. / Упр. культури Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; підгот. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ, 2011. - 79 c          

313.  Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка : путівник. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 23 с. : іл.

314.  Івано-Франківська область: адм.-терит. поділ на 1 січ. 1997 р. - 6-е вид. / упоряд. Н. Комар. - Івано-Франківськ, 1997. - 148 с

315.  Івано-Франківському обласному радіо - 60. - [Б. м.], 2000. - 8 с.    

316.  Івано-Франківському обласному театру ляльок ім. Марійки Підгірянки - 60 років. - Івано-Франківськ, 2005. - 28 с.

317.  Коломийки Прикарпаття / збирач та впорядник Я. Куняк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. - 599 с.

318.  Конвенція - мовою олівця та пензлика: Розмаїття культур Прикарпаття - очима дітей / Банк „Аваль", Івано-Франків. ОДА. - К. : ДКД, 2000. - 48 с. : іл.

319.  Крет Н. Гуцульщина літературна : посіб. для вчителя / Н. Крет. - Косів : Писаний Камінь, 2002. - 412 с.

320.  Літературний музей Прикарпаття / Івано-Франків. краєзн. музей, Голов. упр. туризму і культури ОДА. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. - 8 с. : фото.

321.  Мелодії Покуття : зб. пісень для молоді / О. Ільїв. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 64 с.

322.  Мельник В. Сакральне мистецтво Галичини ХV-ХХ століть в експозиції Івано-Франківського художнього музею : путівник-кат. / В. Мельник. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. - 223 с.

323.  Мистецька творчість Прикарпаття [Образотворчий матеріал] = Tworczosc artystyczna Przykarpacia : роботи викл. та студ. Ін-ту мистецтв ПНУ ім. В. Стефаника / вист. мистец. тв. під патронатом голови Івано-Франків. обл. ради І. Олійника та Ген. консула України в Кракові М. Бродовича. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 48 с. : іл.

324.  Морозюк В. За лаштунками мистецьких чар: (Сторінки до історії галицько-українських театрів 20-х років ХХ ст.) / В. Морозюк. - Івано-Франківськ, 2011. - 12 с.

325.  Морозюк В. У світлі мистецьких чар : [театр., мистец. життя Прикарпаття] / В. Морозюк. -  Івано-Франківськ : Тіповіт, 2003. - 146 с.

326.  Музей визвольних змагань Прикарпатського краю / Укр. ін-т нац. пам'яті, Голов. упр. туризму і культури Івано-Франків. ОДА. - Івано-Франківськ, 2007. - 11 с. : фото.

327.  Музейне коло Прикарпаття / Західноукр. агентство сприяння інозем. інвестиціям. - Івано-Франківськ, 2009. - 53 с.

328.  Письменницькій спілці Прикарпаття - 35 : рек. бібліогр. покажч. / авт. вступ. ст. В. В. Добрянський ; уклад. Г. В. Горбань, В. Р. Дволітка. - Івано-Франківськ, 2006. - 110 с.

329.  Пісні Прикарпаття / у записах П. Свериди. - Коломия : Вік, 2011. - 526 с.

330.  Смирнов В. Літературний музей Прикарпаття : путівник / В. Смирнов ; Івано-Франків. краєзн. музей. - Івано-Франківськ : Горицвіт, 2007. - 40 с.

331.  Співає лемківська хорова капела „Бескид" [Ноти] / упоряд. П. М. Чоловський. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. - 106 с.

332.  Стасько Б. Митці народної хореографії Прикарпаття / Б. Стасько, Н. Марусик. - Івано-Франківськ : Плай, 2009. - 163 с.

333.  Стасько Б. Танці з Прикарпаття : навч. посіб. / Б. Стасько. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : Плай, 2009. - 206 с.

334.  Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини / Б. Стасько. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. - 312 с. : іл.

335.  Тарас Я. Сакральна дерев'яна архітектура українців Карпат: культурно-традиційний аспект : монографія / Я. Тарас ; НАН України, Ін-т народознав. - Л. : ІН НАНУ, 2007. - 640 с. : іл., карти, схеми.

336.  Традиційна народна музична культура Бойківщини : зб. ст. і матеріалів. Вип. 2 / ред.-упоряд. Т. Брилинський, Б. Луканюк. - Дрогобич, 1996. - 51 с.

337.  Угорчак Ю. Музей освіти Прикарпаття : путівник по музею / Ю. Угорчак. - Івано-Франківськ : Плай, 2000. - 35 с.

338.  Угорчак Ю. Музей освіти Прикарпаття : путівник / Ю. Угорчак, Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Горицвіт, 2007. - 36 с.

339.  Українська старовина із приватних збірок. Мистецтво Гуцульщини та Покуття : каталог. - К. : Родовід, 2002. - 359 с.

340.  Фабрика-Процька О. Народна аматорська лемківська хорова капела „Бескид" : творча біогр. колективу (до 20-річчя ювілею капели) / О. Фабрика-Процька, П. Чоловський. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2011. - 36 с. : іл.

341.  Франко І. „О гарний ти, краю!": тв. про Гуцульщину і гуцулів / упоряд., передм. та прим. І. Пелипейка. - Косів : Писаний Камінь, 2006. - 460с. : іл.

342.  Юрченко І. Гуцульська різьба. Візуально-морфологічні закономірності орнаменту: теорія і практика / І. Юрченко. - Л. : Львів. політехніка, 2011. - 365 с. : іл.

343.  Юрчишин Г. М. Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття. Ч. 1. Творчий доробок художника Василя Дутки : навч. посіб. / Г. М. Юрчишин. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 179 с. : іл.

м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

344.  Арсенич П. Станіславів - столиця ЗУНР / П. Арсенич. - Івано-Франківськ, 1993. - 54 с.

345.  Архітектурно-мистецька спадщина міста Івано-Франківська / Громад. центр „Ділові ініціативи" ; пер. Л. Васильчук. - [Б. м. : б. в.], 2007. - 33 с. : фото.

346.  Бабій В. Вавилон на двох Бистрицях / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 43 с.

347.  Бабій В. Мій маленький Париж / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Сіверсія МВ, 2003. - 44 с.

348.  Бабій В. Мій маленький Париж - Івано-Франківськ : ірон. проза / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2011. - 131 с.

349.  Бабій В. Станіславська княгиня  : п'єса на одну дію [про І. Франка та Ю. Дзвонковську] / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Обл. друк., 2002. - 20 с.

350.  Бабій В. Станіславівська фортеця / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Супрун, 2008. - 183 с.

351.  Баранський К. Станиславів до і після 1919 року / К. Баранський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 102 с. - (Моє місто ; № 20).

352.  Баронч С. Пам'ятки міста Станиславова : пер. Р. Процака / С. Баронч. - Івано-Франківськ : Сімик, 2007. - 144 с.

353.  Бершадська Т. Мій Івано-Франківськ / Т. Бершадська, Я. Атаманюк, С. Чехольська. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. - 212 с.

354.  Біографічний словник професорів та завідувачів кафедр Івано-Франківської державної медичної академії (1945-1995) / за ред. Є. Нейка. - Івано-Франківськ, 1995. - 200 с.

355.  Бондарев І. Фортеця на Волоському тракті / І. Бондарев. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. - 122 с. - (Моє місто ;  № 2).

356.  ВАТ „Івано-Франківськцемент". - Івано-Франківськ, 2004. - 19 с.

357.  Видавництво „Нова Зоря"  : 10 років на ниві української культури : кат. вид., 1995-2005. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 72 с.  

358.  Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська. - [Б. м. : б. в.], 2008. - 10 с. : іл.

359.  Від граду Рівери до м. Івано-Франківська: крізь віки в сьогодення та майбутнє : зб. наук. праць переможців ІІ конкурсу студ. науково-практ. робіт / упоряд. С. Адамович. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 64 с.

360.  Від Станиславова до Івано-Франківська, 1662-2009 : фотоальбом. - Івано-Франківськ, 2009. - 119 с.

361. Врятовані скарби: кат. реставр. ікон ХVІІ-ХХ ст. з колекції Івано-Франків. краєзн. музею / реставратор В. Твердохліб. - Л. : Манускрипт-Львів, 2009. - 127 с.

362.  Вуянко М. Івано-Франківський історико-меморіальний музей  Олекси Довбуша (З колекції проф. В. Грабовецького) : путівник /  М. Вуянко. - Івано-Франківськ, 1995. - 32 с.

363.  Вуянко М. Археологія середньовічного Івано-Франківська (Станиславова) : матеріали охорон. археол. дослідж. (1998-2001 рр.) / М. Вуянко, Б. Томенчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. - 161с.

364.  Вуянко М. Монастирі Івано-Франківська (Станиславова): перша половина ХХ ст. / М. Вуянко. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. - 216 с.

365.  Гаврилів Б. Довідник вулиць міста Івано-Франківська / Б. Гаврилів, З. Бойчук, М. Головатий. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - 77 с.

366.  Гаврилів Б. Івано-Франківськ: історико-архіт. пам'ятки / Б. Гаврилів ; худож. А. Деркач. - Івано-Франківськ, 1999. - 20 с.

367.  Гаврилів Б. Історія Головного підприємства Івано-Франківського обласного спирто-горілчаного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (1876-1998): хроніка діяльності за 120 р. / Б. Гаврилів, М. Головатий, М. Сигидин. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. - 72 с.

368.  Гаврилів Б. Історія Івано-Франківська в хронології (1662-1994) / Б. Гаврилів, З. Бойчук. - Івано-Франківськ, 1994. -  60 с.

369.  Гаврилів Б. Літопис Івано-Франківська (Станіслава) : іст. хроніка міста з 1662 р. - 2-е вид., допов., переробл. / Б. Гаврилів, П. Арсенич, Р. Процак. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. - 136 с.

370.  Гаврилів Б. На сторожі культурної спадщини Прикарпаття: До 40-річчя створення обл. орг. Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури / Б. Гаврилів, В. Любінець, М. Гаврилів. - Івано-Франківськ: Тіповіт, 2006. - 219 с.

371.  Гаврилів Б. Пам'ятники та визначні місця Івано-Франківська / Б. Гаврилів, С. Борчук. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2002. - 56 с.

372.  Гаврилів Б. 100 років історії - 100 років праці..: ВАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад" / Б. Гаврилів, М. Головатий. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2005. - 154 с.

373.  Гаврилів Б. М. Іван Франко в Станиславові : історико-краєзн. вид. / Б. М. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. - 96 с.

374.  Гайковський С. Станиславів і його пам'ятки з давніх часів / С. Гайковський ; пер. з пол. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. - 34 с. - ( Моє місто ; № 4).

375.  Галицька брама. № 1-3 : Станиславів. Івано-Франківськ / Громад. орг. „Ін-т Львова". - Л. : Центр Європи, 2009. - 48 с.

376.  Галушко М. Українські часописи Станіслава (1879-1944 рр.) : історико-бібліогр. дослідж. / М. Галушко. - Л., 2001. - 304 с.

377.  Гнатишин-Скульська К. Славні люди нашого міста: 350-річчю м. Івано-Франківська присвяч. : нариси / К. Гнатишин-Скульська. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. - 40 с. : фото. 

378.  Головатий М. 200 вулиць Івано-Франківська / М. Головатий. - Івано- Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 463 с. - (Моє місто).

379.  Головатий М. Етюди старого Станиславова / М. Головатий. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. - 147 с. - (Моє місто ;  № 3).

380.  Головчанська У. Івано-Франківськ (пам'ятки, історія) / У. Головчанська, О. Шокалюк. - Івано-Франківськ : ІМЕ, 2002. - 94 с.

381.  Горбань Р. Івано-Франківська теологічна академія УГКЦ: традиції та становлення : (до 125-річчя Івано-Франків. єпархії УГКЦ, 20-річчя виходу з підпілля Духовної семінарії та 10-річчя заснування теолог. акад.) / Р. Горбань, Р. Делятинський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 166 с. - (Серія наукових видань „Бібліотека Наукового вісника ІФТА „Добрий пастир" ; вип. 1).

382.  Грабовецький В. Виникнення і Воскресіння Довбушевої світлиці у Івано-Франківську : 3-и інтерв'ю ж-стів. Вип. 13 / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. історико-мемор. музей О. Довбуша. - Вид. 2-е, допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 80 с. : іл. - (Історична Довбушіана у серії коротких видань).

383.  Грабовецький В. Івано-Франківськ в пам'ятниках історії та культури / В. Грабовецький, Б. Гаврилів, Г. Карась. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 130 с.

384.  Грабовецький В. Івано-Франківський державний історико-меморіальний музей Олекси Довбуша : довід.-путівник : наук. записки музею О. Довбуша до 310-річчя уродин легендарного героя / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2010. - 259 с.  

385.  Грабовецький В. Історія Івано-Франківська (Станіславова). З найдавніших часів до початку ХХ ст. Ч. 1 / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. - 304 с.

386.  Грабовецький В. В. Кафедрі історії України - 15 років, її здобутки / Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2005. - 24 с.

387.  Грабовецький В. Місто Івана Франка / В. Грабовецький, В. Бабій. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. - 112 с.

388.  Грабовецький В. Сторінки літопису Івано-Франківського Катедрального Собору Святого Воскресіння / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. - 88 с.

389.  Грабовецький В. 350 років крокує в історії місто Івана Франка / В. Грабовецький. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2011. - 460 с.  

390.  Грибович М. Історія окружного міста Станиславова в Галичині в 1847 р. / М. Грибович ; пер. з пол. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. - 39 с. - (Моє місто ; № 1).

391.  25 років дендропарку Прикарпатського університету ім. В. Стефаника : зб. праць присвяч. ювілею / під ред. Я. Гладуна. - Івано-Франківськ, 1996. - 31 с.

392.  Дендрологічний парк ,,Дружба'' імені Зіновія Павлика : довід.-путівник. - Снятин : Прут Принт ; Івано-Франківськ : Плай, 1998. - 96 с.

393.  Діда Р. Алеями міського парку / Р. Діда. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 87 с. : іл. - (Моє місто ; № 22).

394.  Діловий Івано-Франківськ - 2001. - Івано-Франківськ, 2001. - 152 с.

395.  Дослідження якості державних послуг, які надаються населенню м. Івано-Франківська : звіт / Асоц. Екон. Розв. Івано-Франківщини [та ін.] ; Проект „Голос громадськості". - Івано-Франківськ, 2000. - 55 с.

396.  Дутчак В. Дзвеніть могутньо, святі бандури... : до 40-річчя Івано-Франків. муніципальної капели бандуристів / В. Дутчак, С. Жовнірович, М. Шевченко. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 147 с.

397.  Екологія міста Івано-Франківська / О. М. Адаменко, Є. І. Крижанівський, Є. М. Нейко та ін. - Івано-Франківськ : Сіверсія МВ, 2004. - 200 с.

398.  Євангелізація і душпастирство у ІІІ тисячолітті. Матеріали Собору Івано-Франківської Єпархії УГКЦ. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. - 120 с.

399.  Єдиний реєстр регуляторних актів, що діють у сфері підприємництва в м. Івано-Франківську [Електронний ресурс] : інформ. пошукова система „Вільний доступ" / Громад. центр „Ділові ініціативи". - Івано-Франківськ, 2007. - 1 електрон. опт. диск.

400.  Завітайте в „Гуцулочку" : з досвіду роботи дошкільного закладу № 23 „Гуцулочка" котельно-зварювального заводу м. Івано-Франківська / підгот. Т. Грицай. - Івано-Франківськ, 1997. - 73 с.  

401.  Заленський С. Отці єзуїти в Станиславові / С. Заленський ; пер. з пол.  - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 71 с. - (Моє місто ; № 29).

402.  Затварська Р. Івано-Франківський український музично-драматичний театр ім. Івана Франка: сторія в док., спогадах, фотографіях / Р. Затварська. - Івано-Франківськ, 2001. - 100 с.

403.  Звіт про роботу гімназії за 2010-2011 навчальний рік / ред. М. Грицишин. - Івано-Франківськ : НАІР, 2011. - 207 с. : іл.  Івано-Франківськ : диск. - Івано-Франківськ, 2004.

404.  Івано-Франківськ [Образотв. матеріал]. - Івано-Франківськ : Вид. В. Солодкий, 2007. - 1 папка (15 окр. арк.).

405.  Івано-Франківськ [Карти] : бізнес-схема. - Івано-Франківськ, 2002. - 1 к. в обкл., текст, іл., склад.

406.  Івано-Франківськ - європейське місто [Електронний ресурс] = Ivano-Frankivsk - european city : фільм / Виконком Івано-Франків. міськради, ТОВ „Західноукр. агенство сприяння інозем. Інвестиціям" та ін. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 електрон. опт. диск.

407.  Івано-Франківськ : минуле і сучасність : тези доп. наук. конф. присвяч. 335-літтю заснування Івано-Франківська (Івано-Франківськ, 15трав. 1997 р.) / Івано-Франків. краєзн. музей. - Івано-Франківськ, 1997. - 26 с.

408.  Івано-Франківськ - місто в серці Європи : інформ.-турист. путівник. - Івано-Франківськ, 2006. - 45 с. : фото.

409.  Івано-Франківськ: місто прогресу і успіху! - Л. : МАЛТІ-М, 2000. - 52 с. : іл.   

410.  Івано-Франківськ на давній поштівці [Образотворчий матеріал] = Iwano-Frankiwsk auf alten postkarten: З колекції Зеновія Жеребецького : альбом / за ред. Я. Довгана. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 159 с. : іл. - Текст парал. : укр., нім.

411.  Івано-Франківськ [Карти] : план міста / Мінекоресурсів України. - 1 : 10 000. - К. : Аерогеодезія, 2005. - 1 к. в обкл., текст, фото, склад.

412.  Івано-Франківськ [Карти] : план-схема центр. частини міста / фото Д. Овчара та РТІЦ. - Івано-Франківськ, 2008. - 1 к. в обкл., текст, іл.

413.  Івано-Франківськ : путівник по місту / кер. проекту А. Олійник. - Івано-Франківськ : Центр турист. інформації, 2008. - 96 с.

414.  Івано-Франківськ - столиця Прикарпаття / Виконком міськради : Диск. - Івано-Франківськ, 2004.

415.  Івано-Франківськ [Карти] : сувенірна карта з історією міста та видатними місцями / авт. проекту М. Грабовецький ; авт. текстів В. Устинський. - Івано-Франківськ, 2011. - 1 к. в обкл., текст, іл.

416.  Івано-Франківськ : схема міста : буклет / ред. О. Юра. - Івано-Франківськ, 1998.

417.  Івано-Франківськ [Карти] : схема міста. - Івано-Франківськ : Центр туристичної інформації, 2007.

418.  Івано-Франківськ: 350-річчю м. Івано-Франківська присвяч. : енциклопед. слов. / Г. Карась, Р. Діда, М. Головатий, Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 495 с.

419.  Івано-Франківськ = Ivano-Frankivsk : безальтерн. мистец. путівник : 350-річчю надання містові магдебурзького права присвяч. / упоряд. М. Джичка. - Івано-Франківськ : Форумс, 2012. - 205 с. : фото. - Текст парал. : укр., англ.

420.  Івано-Франківськ : турист. путівник. - Івано-Франківськ : Центр турист. інформації, 2004. - 36 с.

421.  Івано-Франківськ у фотографіях Тараса Яковина [Образотв. матеріал]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. - 72 с.

422.  Івано-Франківська дитяча музична школа №1 : 105 років / Упр. культури міськвиконкому, Головне упр. туризму і культури ОДА. - Івано-Франківськ, 2008. - 31 с. : іл.

423.  Івано-Франківська українська гімназія № 1. 100 років / текст І. Дейчаківського, М. Грицишин. - Івано-Франківськ, 2005. - 14 с.

424.  Івано-Франківська (Станиславівська) українська державна  гімназія : історико-пед. нарис / під заг. ред. Б. Ступарика. - Івано-Франківськ, 2000. - 352 с. : іл.

425.  Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - 28 с.

426.  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Кафедра геології та розвідки нафтових та газових родовищ. 60 р. 1945-2005. - Івано-Франківськ, 2005. - 13 с.

427.      Івано-Франківський некрополь / упоряд. М. Головатий. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 47 с. : іл. - (Моє місто ; № 18).

428.  Івано-Фанківский художній музей: експлікація буття: історія формування колекції, експозиційно-виставкова діяльність, бібліогр. публ. 1980-2005 / авт. та упоряд. В. Мельник. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 52 с.

429.  Івано-Франківському краєзнавчому музею - 50 років : тези доп. історико-краєзн. наук. конф. - Івано-Франківськ, 1990. - 32 с

430.  Івано-Франківському краєзнавчому музею - 60 : буклет. - Івано-Франківськ, 2000.

431.  Івано-Франківську - 350 / ОУНБ ім. І. Франка ; упоряд. : О. Черепович, І. Бурда, В. Дволітка. - Івано-Франківськ, 2012. - с.

432.  Івано-Франківську - 340 : рек. бібліогр. покажч. / ОУНБ ім. І. Франка ; упоряд. : Г. Горбань, М. Данилів, В. Дволітка. - Івано-Франківськ, 2002. - 45 с.

433.  Ісаїв П. Історія міста Станиславова / П. Ісаїв. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 94 с. - (Моє місто ; № 10).

434.  Ї. Вип. 55. Франко-Станиславів / голов ред. Т. Возняк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ ; Л., 2009. - 231 с.

435.  Карась Г. Івано-Франківськ: культурно-мистецька хроніка незалежності / Г. Карась. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 288 с.

436.  Карта-схема. Місто Івано-Франківськ : довід. водія. - Івано-Франківськ : Горицвіт, 2004. - 95 с. - (Орієнтир).

437.  Книга пам'яті України: Івано-Франківська область. У 3-х т. - Л. : Каменяр, 1998 - 2003.

Т. 1 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський райони. - Л. : Каменяр, 1998. - 844 с.

Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. - 2003. - 295 с.

438.  Колекція книг з приватного фонду Лук'яна Вардзарука в ОУНБ ім. І. Франка : каталог / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. М. В. Качорак ; відп. за вип. Л. В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2010. - 44 с.

439.  Круцик Р. Дем'янів Лаз / Р. Круцик. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 144 с. - (Моє місто ; № 30).

440.  Купчинський Б. Івано-Франківський локомотиво-ремонтний завод : 140-річчю присвячується / Б. Купчинський, З. Федунків. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. - 192 с. : іл.

441.  Левицький О. Непокараний злочин: матеріали офіційної експертизи ексгумов. кісткових останків жертв Станіслав. тюрми НКВС, виявлених в Дем'ян. лазі і в похованні на мемор. кладовищі в центрі м. Івано-Франківська / О. Левицький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. - 136 с.

442.  Макар В. Мій Станиславів / В. Макар. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ 2008. ­- 75 с. (Моє місто ; № 14).

443.  Макар В. Спомини та роздуми. Зібр. тв у 4-х т. Т 1. Від Бистриці до Бугу (1911-1929) / В. Макар. - Торонто ; К., 2001. - 448 с.

444.  Марчук В. Домашній музей академіка Володимира Грабовецького : путівник-довідник / В. Марчук. - Івано-Франківськ, 2008. - 131 с.

445.  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 80-річного ювілею німецької Євангелістської гімназії в м. Івано-Франківську (21 трав. 1999 р.). - Івано-Франківськ, 1999. - 78 с.

446.  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Станиславівська Колегіата: між минулим і майбутнім" (до 300-річчя побудови: 1703-2003). - Івано-Франківськ, 2003. - 92 с.

447.  Медицина в Івано-Франківську: від лікарні графа д'Есте до Центральної міської клінічної лікарні / уклад. Б. Скаврон. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 83 с

448.  Меморіальний сквер в Івано-Франківську: з історії найдавніш. міськ. цвинтаря / П. Арсенич, Б. Гаврилів, М. Головатий та ін. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 112 с. + 8 с. вкл.

449.  Мицан М. Станиславівські вежі / М. Мицан. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 151 с. : фото.

450.  Місто для людей : міськ. календар 98/99. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. - 40 с.

451.  Молитовник Мальтійської молоді Івано-Франківська / Мальтійська Служба Допомоги. - Івано-Франківськ, 2007. - 221 с.

452.  Музеї Івано-Франківська / Асоц. Екон. Розв. Івано-Франківщини, Регіон. туристично-інформ. центр. - Івано-Франківськ, 2008. - 19 с. : фото.

453.  Музейна кімната історика Олекси Довбуша Володимира Грабовецького : довід.-путівник до 310-річчя уродин легендарного героя / Івано-Франків. держ. історико-мемор. музей Олекси Довбуша. - Івано-Франківськ, 2010. - 79 с. : іл. 

454.  Наш Станиславів [Образотв. матеріал] / упоряд. : Ю. Андрухович, Л. Довган, О. Рубановська. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. - 120 с.

455.  Наше місто : прогр. розв. м. Івано-Франківська / Громад. орг. - Івано-Франківськ, 1997. - 32 с.

456.  Обличчя школи - школа в обличчях : презентація роботи шк. / Івано-Франків. ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 63 с. : фото.

457.  Організація навчально-виховного процесу в професійно-технічному училищі № 16 м. Івано-Франківська: метод. доробки, роздуми над. проблемами / Б. Сушевський. - Івано-Франківськ : Сімик, 2001. - 98 с.

458.  Паньків М. Ратуша : іст. нарис / М. Паньків. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. - 36 с. : іл.

459.  Перший Всеукраїнський конкурс молодих вокалістів Ірини Маланюк : програма, Івано-Франківськ, 18-21 квіт. 2007 р., обл. філармонія / упорядкув. Г. Карась. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 30 с.

460.  Петрич С.       Івано-Франківськ: графічні нариси / С. Петрич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. -12 с.

461.  Пилип'юк В. Івано-Франківськ [Образотв. матеріал] : Тексти укр., англ. мовами / В. Пилип'юк. - Л. : Світло й Тінь, 1999. - 147с. : іл.

462.  Пласт у Станиславові та Івано-Франківську (1911-2009 рр.) / упоряд. : А. Чемеринський, В. Іваночко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 224 с. : фото. - (Пластова бібліотека ; ч. 9). - (Моє місто; № 24).

463.  Площанський В. Галицько-руське місто Станиславів з достовірних джерел / В. Площанський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 44 с. - (Моє місто ; № 12).

464.  Полєк В. Майданами та вулицями Івано-Франківська : історико-культ. путівник / В. Полєк. - Л. : Світло й Тінь, 1994.- 89 с.

465.  Полєк В. Майданами та вулицями Івано-Франківська / В. Полєк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. - 148 с. - (Моє місто ; № 5).

466.  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2007. - 81 с. : фото.

467.  Прикарпатський національний університет: інноваційні розробки : каталог. Вип. 1-5 : 2001-2010 / уклад. : І. Ф. Миронюк, О. М. Білоус, Л. І. Никируй. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2007-2011.

468.  Прикарпатський університет: здобутки і перспективи. - Івано-Франківськ : Плай, 2000. - 189 с.

469.  Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 140 с.

470.  Прикарпатський юридичний інститут Львівського університету внутрішніх справ. - Івано-Франківськ, 2007. - 15 с.

471.  Програма інвестиційного розвитку міста Івано-Франківська на 2003-2005 рр. - Івано-Франківськ, 2003. - 40 с.

472.  Проект програми правової освіти населення м. Івано-Франківська на 2006-2010 роки / Івано-Франків. міське упр. юстиції. - Івано-Франківськ, 2006. - 45 с.

473.  ,,Просвіта'' Івано-Франківська : минуле й сучасне. Кн. 1 / за заг. ред. В. Бойка. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. - 208 с.

474.  Прохасько Т. Порт-Франківськ : фейлетони / Т. Прохасько. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. - 48 с.

475.  Процак Р. Вулицями і майданами міста / Р. Процак. - Івано-Франківськ : Сімик, 2008. - 87 с.        

476.  Процак Р. Церкви Станіславівського довкілля : [Тисмен. р-н, м. Івано-Франківськ] / Р. Процак. - Івано-Франківськ, 1999. - 24 с.

477.  Путівник по геологічному музею. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу / уклад. І. Іванчук, І. Короп. - Івано-Франківськ, 2007. - 15 с. : іл.

478.  Путівник по музею. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу / уклад. І. Короп, Н. Будуйкевич. - Івано-Франківськ, 2007. - 15 с. : іл.

479.  Рапсодія [Електронний ресурс] : Івано-Франківський муніципальний оркестр народної музики. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 електрон. опт. диск. - (Мелодії Карпатського краю).   

480.   Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т. 2 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Надвірнянський райони / упоряд. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - 648 с.

481.   „Родону" - двадцять : фотонарис / упоряд. і авт. тексту В. Ф. Голобородько. - Л. : Каменяр, 1991. - 112 с. : фото.

482.  Розмалюй наше місто Івано-Франківськ : розмальовка / ред.-упоряд. І. Пелехатий. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 24 с.

483.  Рубель А. Хроніка філії Союзу Українок у Станиславові / А. Рубель. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 128 с. - (Моє місто ; № 21).

484.  Савчук Б. Твердиня віри : Історія Станіславського (Івано-Франківського) монастиря сестер Василіянок / Б. Савчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 270 с.

485.  Свято стрілецької дивізії „Галичина" у Станиславові 11 липня 1943 р. : докум. свідчення, спогади, іст. світлини / упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 72 с. - (Моє місто ; № 15).

486.  70 років творення Високого музичного мистецтва / Івано-Франків. муз. уч-ще ім. Д. Січинського [та ін.]. - Івано-Франківськ, 2010. - 32 с.

487.  Станиславів і голодомор : докум. свідчення про реакцію станиславівців на геноцид укр. народу 1932-1933 рр. / упоряд. : І. Монолатій, Л. Соловка. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 64 с.

488.  Станиславів у часи Західно-Української Народної Республіки : докум. свідчення, спогади, оголош., накази революційної доби / упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 175 с. - (Моє місто ; № 16)

489.  Станиславівська фортеця : зб. ст. / упоряд. : І. Бондарев, З. Федунків. -  Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 191 с. - (Моє місто ; № 26).

490.  Станіславська українська гімназія: документи, розвідки, спогади.  Ч. 1. - Івано-Франківськ, 2005. - 274 с.

491.  Станиславівські ратуші : зб. ст. : [350-річчю надання місту магдебурзького права] / упоряд. І. Бондарев. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 144 с. : іл. - (Моє місто ; №33).  

492.  Статут територіальної громади міста Івано-Франківська : 11-й річниці Незалежності України присвяч. - Івано-Франківськ, 2002. - 22 с.

493.  Стах Т. Піввіку на варті охорони здоров'я населення Прикарпаття : історико-довід. вид. до 50-річчя Івано-Франків. обл. клініч. лікарні / Т. Стах, І. Семенів. - Івано-Франківськ, 1999. - 167 с.

494.  Сторінки півстолітньої історії (1956-2006): Прикарпат. юрид. ін-т Львів. держ. ун-ту внутріш. справ. / ред. кол. : С. Д. Сворак, М. М. Нагоняк, І. М. Голинський та ін. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. - 220 с. : іл.

495.  Стратегічний план економічного розвитку міста Івано-Франківська / Міжнар. Фонд „Відродження". - Івано-Франківськ, 2004. - 32 с.

496.  Струмінський М. Історія міста Станіслава / М. Струмінський, комент. І. Бондарева ; пер. з рос. - Івано-Франківськ, 2007. - 55 с. - (Моє місто ; № 8).

497.  Третяк А. Мандрівки Івано-Франківськом [Образотворчий матеріал] / А. Третяк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 71 с. : фото.  

498.  У плині часу. 1947-2007: 60 років „Діпромісто", Івано-Франківськ [Образотв. матеріал]. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2007. - 72 с.

499.  Українське Різдво [Електронний ресурс] : Камерний хор „Cantemus" церкви Царя Христа монастиря ЧСВВ м. Івано-Франківська. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 електрон. опт. диск. - (Мелодії Карпатського краю).

500.  Федунків З. Герби Івано-Франківська (Станиславова) / З. Федунків. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 79 с. - (Моє місто ; № 13).

501.  Фоєрман Ю. Щоденник зі Станіслава (1941-1943 рр.) / Ю. Фоєрман ; пер. з пол. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 55 с. : іл. - (Моє місто ; № 17).

502.  Хованець Ч. Вірмени у Станиславові в XVII-XVIII століттях / Ч. Хованець ; пер. з пол. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 47 с. : іл. - (Моє місто ; № 11).

503.  Хресна дорога Дем'янового Лазу / Спілка Християн. Відродж., обл. благодійна орг. „Духовне Відродження" ; ред. У. Андрусів. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 59 с.

504.  Цеклер Л. Бог чує молитву. Життя Теодора Цеклера, розказане Ліллі Цеклер / Л. Цеклер ; пер. з нім. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. - 168 с. - (Моє місто. № 9).

505.  Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська в сьогоденні - початку ІІІ тисячоліття / Б. С. Сушевський. - Івано-Франківськ : Сімик, 2004. - 255 с.

506.  Шарловський А. Станиславів і Станиславівський повіт з поглядів історичного та географічно-статистичного / А. Шарловський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 176 с. - (Моє місто ; № 7).

507.  Шпільчак В. Станиславів-Івано-Франківськ : Місто давнє і сучасне / В. Шпільчак, З. Соколовський, М. Головатий. - Л. : Світ, 2011. - 295 с. : іл. - (Історичні місця України).   

508.  Штрайт Л. Станиславівські синагоги / Л. Штрайт ; пер. з пол. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 111 с. - (Моє місто ; № 27).

509.  Ювілейний вісник післядипломної освіти. № 5: присвяч. 70-річчю Івано-Франків. базового мед. коледжу / ред., відп. за вип. В. Стасюк. - Івано-Франківськ, 2009. - 118 с.

МІКРОРАЙОНИ ( ПРИМІСЬКІ СЕЛА)

510.  Возняк В. Село моє - України цвіт. Історія Вовчинця / В. Возняк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. - 208 с. 

511.  Грабовецький В. Нарис історії Княгинина / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - 152 с.

512.  Петраш О. Наш Княгинин / О. Петраш. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 96 с.

513.  Гавриш В. Історичний нарис села Микитинці Івано-Франківської міськради / В. Гавриш. - Івано-Франківськ, 2002. - 104 с.

514.  Гавриш В. Історія церкви села Микитинці : іст. нарис / В. Гавриш. - Івано-Франківськ, 2000. - 38 с.

515.  „Первоцвіт": з піснею у нове тисячоліття : вибр. хор. тв. укр. композиторів : з репертуару нар. аматор. хору Нар. Дому с. Микитинці / упоряд. Г. Карась. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 79 с.

516.  Гаврилів Б. З минулого Опришівців: сторінки історії приміськ. села Івано-Франківська / Б. Гаврилів, І. Репела. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. - 128 с.

517.  Гаврилів Б. Хроніка школи в Опришівцях (1840-1937) / Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Плай, 2001. - 70 с.

518.  Гаврилів Б. Хроніка школи в Опришівцях (1840-1937) : до 170-річчя заснування Івано-Франків. ЗШ № 6 ім. І. Ревчука. - Вид. 2-е, допов. / Б. Гаврилів ; Обл. держ. центр туризму та краєзнав. учнів. молоді. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 96 с. : іл.

519.  Іван Йосипович Ревчук (1936-1996): на пошану пам'яті дир. Опришів. ЗОШ № 6 м. Івано-Франківська, Засл. вчителя України / авт.-упоряд. Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ, 1997. - 28 с.

520.  Арсенич П. Угорники коло Станиславова (Івано-Франківська) / П. Арсенич, М. Олійник. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2005. - 220 с.

521.  Гандзюк Р. Угорники: нарис з історії села від найдавніших часів до сьогодення / Р. Гандзюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 464 с. : іл.

522.  Хриплинський інвестиційно-промисловий вузол / викон. ком. Івано-Франків. міськради. - Івано-Франківськ, 2008. - 4 с.

523.  Фучко В. Етимологія (походження) прізвищ корінних жителів Чукалівки : історико-етимологічне вид. / В. Фучко. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2009. - 24 с.

524.  Фучко В. Чукалівка. Трагедії і страждання односельчан періоду війни та її відгомону : історико-краєзн. вид. / В. Фучко. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2005. - 112 с.

БОГОРОДЧАНСЬКИЙ РАЙОН

525.  Бабій В. Замки Богородчанського краю : іст. нарис / В. Бабій. -  Івано-Франківськ, 2000. - 15 с.

526.  Бабій В. Короткий нарис історії Богородчанського краю / В. Бабій. - Івано-Франківськ, 1997. - 16 с.

527.  Бабій В. Ярослав Мартинець-на псевдо „Берест" / В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2006. - 12 с. - (Богородчанська б-ка + Уславлені богородчанці).

528.  Бабій В. Мученики за віру : [про єпископів УГКЦ І. Лятишевського та С. Лукача родом з Богородчанської землі] / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 36 с.

529.  Бабій В. Підгірський край - Богородчанщина / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2008. - 64 с. : іл.

530.  Бабій В. Слова веселі про Богородчани й села : веселий календар / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 32 с.

531.  Богородчанщина. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2002. - 12 с.

532.  Богородчанщина мистецька / упоряд. Р. Романюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 59 с. : фото.

533.  Богородчанщина туристична. - Богородчани, 2006. - 29 с.

534.  Богородчанщина туристична. - [Б. м. : б. в.], 2009. - 6 с. : фото.

535.  Вініцковський І. П. Державний дендрологічний парк „Діброва" / І. П. Вініцковський. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 91 с.

536.  Гілецький Й. Богородчанський край: З минулого в сучасність / Й. Гілецький, Л. Сливка, Р. Сливка. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 128 с.

537.  Голобин А. С. Водоспади Карпат. Івано-Франківська область: Косівський та Богородчанський райони : турист. путівник / А. С. Голобин. - Івано-Франківськ, 2004. - 9 с. : фото.

538.  ДП „Лісівничо-екологічний просвітницький центр" [Образотворчий матеріал] : [про Богородчанське лісницто] / Держ. ком. лісового та мисливського госп.-ва України, Івано-Франків. обл. упр. лісового та мисливського госп.-ва. - Урочище „Діброва" : [б. в.], 2008. - 12 с. : іл.

539.  Еколого-науково пізнавальна стежка в урочищі „Діброва" : путівник. - Івано-Франківськ, 2008. - 22 с. : іл.         

540.  Звід пам'яток Івано-Франківської області: Богородчанський район. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 331 с.

541.  Золотий плуг : Легенди. Казки. Перекази [записані в селах Богородч. р-ну] / упоряд. В. Бабій. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2004. - 71 с.

542.  Книга пам'яті України : Івано-Франківська область. У 3-х т. - Л. : Каменяр, 1998 - 2003.

Т. 1 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський райони. - Л. : Каменяр, 1998. - 844 с.

Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. - 2003. - 295 с.

543.  Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т. 2 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Надвірнянський райони / упоряд. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - 648 с.

544.  Хто є хто / упоряд. В. Бабій. - Богородчани, 1996. - 19 с.

545.  Бабій В. Богородчани - містечко давнє / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2008. - 20 с. : іл. - (Богородчанська бібліотека).

546.  Бабій В. Богородчани: 375 р. від надання Богородчанам Магдебурзького права / В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2006. - 96 с.

547.  Бабій В. Богородчанський футбол / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1997. - 15 с.

548.  Бабій В. Богословом благословенна : [присвячено 75-річчю богородчан. церкви Івана Богослова, частково історії інших храмів] / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2010. - 144 с.

549.  Бабій В. Від „Сокола" до „Бистриці" : [становлення та розв. футболу в Богородчанах] / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2003. - 28 с.

550.  Бабій В. Владичий жезл в Богородчанах : [про Г. Хомишина] / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 23 с.

551.  Бабій В. ... І назвав Богородчанами : іст. оповід. / В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2006. - 40 с.

552.  Бабій В. Історія Богородчанської церкви / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. - 24 с.

553.  Бабій В. Місто Богородиці : [Богородчани] / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. - 192 с.

554.  Бабій В. Місто Богородиці / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2008. - 192 с. : фото, іл.

555.  Бабій В. Синьо-жовтий прапор над Богородчанами / В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2003. - 28 с.

556.  Богородчани: історія, люди, події : іст. нарис. - Богородчани, 1992. - 46 с.

557.  Галицька брама : Червень '98. № 6 (42) : Богородчанський іконостас / гол. ред. О. Шишка. - Л. : Центр Європи, 1998. - 16 с. : іл.

558.  Дмитрів М. Богородчанам - 550 : сторінки історії : буклет / М. Дмитрів, І. Яблонський. - Богородчани, 1991.

559.  Горохолина: прикарпат. село на Богородчанщині : іст. нариси, спогади, публіц. / І. Аліман, М. Возняк, В. Бабій та ін. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2004 - 59 с.

560.  Коломийки дзвиняцькі: записала з пам'яті Анна Мацько ; засн. серії й упоряд. М. Савчук. - Коломия : Вік, 2012. - 30 с. - (Автентичні коломийки-2).

561.  *Семкович Л. Село [Забережжя] / Л. Семкович. - Л. : Кобзар, 1999. - 579 с. :  іл.

562.  Лесівка - перлина Чорного лісу : історико-культ. зб. / В. Бабій,         В. Пронь. - Івано-Франківськ, 2002. - 68 с.

563.  Бабій В. Неначе писанка село... Луквиця / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2004. -  35 с.

564.  Бабій В. Житіє Іова Княгиницького [засновника Скиту Манявського] / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2005. - 24 с.

565.  Бабій В. Житіє скитське : до 400-річчя заснування Скита Манявського / В. Бабій. - Івано-Франківськ : ТзОВ „ІМСТА", 2006. - 144 с.

566.  Великий Скит Український Афон : Манявський Хресто-Воздвиженський чоловічий монастир. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2012. - 86 с.

567.  Грабовецький В. Скит Манявський серед монастирів Прикарпаття ХІІ-ХVІІІ ст. в літописі та ілюстраціях : до 400-річчя заснування / В. Грабовецький. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2012. - 387 с.

568.  Долотко В. Устав Манявського скиту Животворчого Хреста. Розвиток уставу і його вплив на інші монастирі / В. Долотко. - Івано-Франківськ : Місто НВ ; Поліграфсервіс, 2005. - 164 с.

569.  Миронюк І. Скит Манявський / І. Миронюк, М. Фіглевський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 68 с.

570.  Монастир Скит у Маняві описаний Д. Вагилевичем / авт.-упоряд. Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ, 2003. - 44 с.

571.  Скит Манявський : корот. краєзн. путівник / упоряд., авт. передм. В. Бабій. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. - 16 с.

572.  Скрипник І. Йов Княгиницький - засновник Скиту Манявського / І. Скрипник. - Тисмениця, 1994. - 17 с.

573.  Скрипник І. Легенда про гетьмана. Іван Виговський: від Конотопа до Скиту Манявського / І. Скрипник. - Івано-Франківськ, 1997. - 176 с.

574.  Скрипник І. Нариси історії Скиту Манявського / І. Скрипник. - 2-е вид. - Богородчани, 1996. - 120 с.

575.  Український Афон. Манявський Хресто-Воздвиженський монастир / упоряд. І. Бондаренко. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2004. - 48 с.

576.  Український Афон. Манявський Хресто-Воздвиженський монастир / упоряд. І. Телятинський. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 33 с.

577.  Хресто-Воздвиженський Манявський монастир [Образотворчий матеріал] : 1611 рік. - [Б. м. : б. в.], [1998?]. - 1 папка (8 окр. арк.) с.

578.  Целевич Ю. Історія Скиту Манявського водь єго основани аж до замкненя (1611-1785) / Ю. Целевич ; репринт. вид. 1887 р. - Івано-Франківськ, 1993. - 136 с.

579.  Бабій В. Маркова: з сивої давнини до сьогодення : історико-краєзн. нарис / В. Бабій. - Богородчани, 2000. - 92 с.

580.  *Геник В. Нарис історії та культури Монастирчан / В. Геник. - Івано-Франківськ ; Снятин, 2005. - 140 с.

581.  Бабій В. Село на Бистриці [Підгір'я] / В. Бабій, І. Костюк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 64 с.

582.  Бабій В. Посол із Ляхівців [І. Капущак] : художньо-докум. оповідь : [з історії с. Підгір'я] / В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2002. - 23 с.

583.  Бабій В. Історія села Похівка / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002. - 72 с.

584.  Грабовецький В. Історія села Росільни : ст. нариси, спогади, публіц. / В. Грабовецький, В. Бабій. - Івано-Франківськ : Сіверсія МВ, 2004. - 138 с.

585.  Паранюк Є. Росільна : корот. історико-краєзн. нарис / Є. Паранюк. - Богородчани, 1996. - 16 с.

586.  Возняк М. Територія пам'яті. Ровесник століття : [про сторічного М. Мороза з с. Саджави] / М. Возняк. - Івано-Франківськ, 2002. - 12 с.

587.  Мороз В. Моє рідне село Саджава / В. Мороз. - Богородчани, 2003. - 85 с.

588.  Музей етнографії і побуту [Електронний ресурс] : с. Саджава. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 електрон. опт. диск (DVD).

589.  Солотвинській районній лікарні 65 років. 2010-1945 : буклет. - Солотвин, 2010.

590.  Терпеливець-Гуревич І. Перлина дитинства : [становлення і розв. Солотвин.  шк.] / І. Терпеливець-Гуревич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 136 с.

591.  Момот В. Рідне - славне село Богородиці : історико-краєзн. нарис про с. Старі Богородчани та жмут спогадів з повстан. доби / В. Момот. - Л. : Укр. технології, 2005. - 295 с.

592.  Бабій В. Старунські дивовижі / В. Бабій, І. Мосюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 32 с.

593.  Григорук В. Історико-краєзнавчий нарис села Старуня: до 620-річчя перш. писем. згадки / В. Григорук, В. Бабій, І. Мосюк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. - 20 с.

594.  Природно-історична спадщина Старуні : тези доп. Другої Міжнар. наук. конф. до 100-річчя першої знахідки мамонта і волохатого носорога в Старуні, 15-17 трав. 2008 р. - Старуня ; Л. ; Івано-Франківськ ; Краків, 2008. - 194 с

595.  Бабій В. Історія Хмелівки : факультативний курс / В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2006. - 61 с.

596.  Бабій В. Як у Хмелівці кіно знімали : гуморески / В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2006. - 20 с.

597.  Грабовецький В. Хмелівка : корот. іст. нарис / В. Грабовецький. - Богородчани, 1994. - 16 с.

598.  Енциклопедія Хмелівки / літ. ред. В. Бабій. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. - 30 с.

599.  Паранюк Є. Спогади про Хмелівку / Є. Паранюк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1997. - 24 с.

600.  Паранюки - рід простий, але славний. - Рівне : Волинські обереги, 2003. - 16 с.

601.  Середюк Г. Скарбничка : збірник [записів нар. творчості членами гуртка „Рідне слово" с. Хмелівка] / Г. Середюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. - 108 с.

602.  Хмелліт : літ. альм. Чис. 1 / уклад. : Є. Баран, В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2011. - 162 с.

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН

603.  Верховино, світку ти наш : турист. путівник Гуцульщиною / Д. Ватаманюк, Я. Гапчук, В. Зеленчук та ін. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 160 с.

604.  Верховинська коляда [Електронний ресурс]. Ч. 1-2. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 2 електрон. опт. диски. - (Мелодії Карпатського краю).  

605.  Верховинський край : інформ. бюл. / ред. Я. Довган. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - 17 с.

606.  Верховинщина - гуцульський етноекоцентр України : путівник / Верховин. райдержадмін. - Верховина : Гуцульщина, 2007. - 15 с.

607.  Верховинщина: 10 років Незалежності. - Коломия, 2001. - 21 с.

608.  Верховинщина: заг. описи та іст. нариси про населені пункти р-ну / упоряд. І. Зеленчук. - Верховина : Гуцульщина, 2004. - 330 с.

609.  Інформаційний бюлетень: Верховинський край / Верховин. РДА ; Об-ня підприємців Верховинщини. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - 17 с. : іл.

610.  Карпати (Верховинський район) [Карти] : туристські маршрути / Держ. служба геодезії, кртографії та кадастру ; Держ. наук.-вироб. п-во „Картографія". - 1 : 75 000. - К. : Картографія, 2007. - 1 к. в обкл. текст. іл.

611.  Книга пам'яті України : Івано-Франківська область. У 3-х т. - Л. : Каменяр, 1998 - 2003.

Т. 1 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський райони. - 1998. - 844 с.

Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. -  2003. - 295 с.

612.  Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т. 2 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Надвірнянський райони / упоряд. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - 648 с.

613.  Сливка Р. О. Геоморфологія Вододільно-Верховинських Карпат / Р. О. Сливка. - Л., 2001. - 152 с.

614.  У краю Черемоша / Верховин. райдержадмін. і райрада. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 80 с.

615.  Гулюк Ю. Жаб'є: іст. розповіді від часу залюднення цього краю до 1939 р. / Ю. Гулюк. - Верховина, 2004. - 176 с.

616.  Манчук О. Жиб'ївські новелі / О. Манчук. - Боффало : Гуцульщина, 1992. - 80 с.

617.  Бець Д. Гуцульське село Ільці: іст. нариси, спогади, нар. оповіді, легенди, обряди, традиції та побут с. Ільці / Д. Бець, М. Бойчук. - Верховина : Гуцульщина, 2002. - 112 с.

618.  Мартищук Ф. Село моє: до 330-річчя першої писем. згадки про село Красник / Ф. Мартищук. - Верховина : Гуцульщина, 2005. -  69 с.

619.  Арсенич П. Гуцульський театр Гната Хоткевича [в Красноїлові] / П. Арсенич. - Коломия : Світ, 1993. - 30 с.

620.  Арсенич П. Гуцульщина у творчості Гната Хоткевича: до 90-річчя від дня створення Г. Хоткевичем самодіяльного Гуцульського театру [в Красноїлові] / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - 95 с. : іл.

621.  Батюженко Л. Шлях до визнання : [з досвіду роботи Гуцул. нар. аматор. театру с. Красноїлля] : буклет / Л. Батюженко. - Івано-Франківськ : НМЦ КП, 1999.

622.  Бурдуланюк В. Музей Гната Хоткевича у Красноїлові / В. Бурдуланюк, О. Пилип'юк. - Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1990. - 14 с.

623.  Стеф'юк В. Керманич Гуцульського театру: нарис життя і творчості Г. Хоткевича / В. Стеф'юк. - Косів : Писаний Камінь, 2000. - 176 с.

624.  Театральна перлина Гната Хоткевича : [Гуцул. театр в с. Красноїлля] / Володимир і Роман Сінітовичі. - Верховина : Гуцульщина, 2010. - 63 с. : іл, фото.  

625.  Арсенич П. Криворівня в житті і творчості українських письменників, діячів науки й культури / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - 152 с.

626.  Дзурак М. Літературно-меморіальний музей Івана Франка в Криворівні : путівник / М. Дзурак. - Косів : Писаний Камінь, 2009. - 75 с. : іл.

627.  Криворівня : матеріали міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ : Плай, 2003. - 177 с.

628.  Матеріали ХІ Гуцульського Міжнародного фестивалю Всеукраїнського літературно-мистецького свята „Криворівня-2001". - Верховина, 2001. - 250 с.

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

629.  Воля і доля: кн. пам'яті Галиц. району : док., матеріали, спогади. - Галич, 1997. - 400 с.

630.  Галицька земля: історія та сучасність : матеріали наук. конф. присвяч. 1100-річчю Галича. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. - 124 с.

631.  Галицька митрополія в історії європейського християнства : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 14 трав. 2009 р. / Нац. заповідник „Давній Галич" ; відп. за вип. В. Дідух. - Галич : Давній Галич, 2009. - 269 с.

632.  Галицький національний природний парк / підгот. авт. : В. Бучко, О. Наконечний. - Галич, 2006. - 44 с.

633.  Галич і Галицька земля : зб. наук. праць. - К. ; Галич, 1998. - 148 с.

634.  Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ : Плай ; Галич, 1997. - 350 с.

635.  Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 10-11 жовт. 2008 р. : до 1110-річчя першої письм. згадки про Галич / Нац. заповідник „Давній Галич". - Галич : Давній Галич, 2008. - 214 с.

636.  Галич і Галицька земля в доісторії і середньовіччі. Проблеми методології : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 4 листоп. 2010 р. / відп. за вип. В. Дідух. - Галич : Давній Галич, 2010. - 192 с.

637.  Галич і Галицька земля в українському державотворенні : до 1100-річчя Галича і 800-річчя Галицько-Волин. князівства. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - 186 с.

638.  Галич та його довкілля : довід.-путівник. - Галич, 1997. - 110 с.

639.  Двадцять років незалежності. Галицький район : факти, хроніка подій, спогади / голов. ред. І. Чернега ; відп. ред. І. Коваль. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 246 с. : іл.

640.  Збереження та використання культурної спадщини України: проблеми та перспективи : Матеріали міжнар. ювіл. наук. конф., Галич, 4-6 листоп. 2004 р. : До 10-ї річниці створення Нац. заповідника „Давній Галич". - Галич : Давній Галич, 2004. - 234 с.

641.  *Івасишин Г. Спортивне життя Галицького району: історія і сучасність / Г. Івасишин. - Галич : Грифон, 2011.

642.  Історико-релігійні та етнокультурні особливості Галицького реґіону в загальноукраїнському контексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 14-15 трав. 2010 р. - Галич : Давній Галич, 2010. - 259 с.

643.  Каталог видань Національного заповідника „Давній Галич", 1995-2000 / відп. за вип. О. Береговський. - Галич : Давній Галич, 2000. - 23 с.

644.  Каталог видань Національного заповідника „Давній Галич", 1995-2006 / відп. за вип. О. Береговський. - Галич : Давній Галич, 2006. - 46 с.

645.  Книга пам'яті України : Івано-Франківська область. У 3-х т. - Л. : Каменяр, 1998 - 2003.

Т. 1 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський райони. - 1998. - 844 с.

Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. - 2003. - 295 с.

646.  Міста і села Галицького району: історія, пам'ятки, особистості / П. Арсенич, З. Федунків, Р. Гандзюк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 782 с.

647.  Пендерецький О. Екологія Галицького району : монографія / О. Пендерецький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 198 с.

648.  Перепічка В. Дорога до волі : [про визвольну боротьбу 1918-1960 рр. у селах Галиц. р-ну] / В. Перепічка. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 240 с.

649.  Петраш І. Мала історична енциклопедія Галицької землі / І. Петраш, М. Павлусь. - Галич, 1992. - 33 с.

650.  *Побуцький С. Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин ХІV-ХV століть : монографія / С. Побуцький. - 2012.

651.  Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т. 4 : Галицький, Рогатинський, Тисменицький райони / упоряд. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002. - 636 с.

652.  Туристичний путівник по Галицькому районі : буклет. - Галич, 2007.

653.  Федунків З. Галицький релігійний центр: проблеми і факти: 700-річчю з часу заснування Галиц. митрополії присвяч. / З. Федунків. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 288 с.

654.  Бандрівський М. Катедральні храми Галичини : нариси з історії : [про Успенський собор в Галичі] / М. Бандрівський, Ю. Лукомський, Р. Сулик. - Л. : Мета, 1992. - 47 с.               

655.  Борчук С. Історико-краєзнавчі дослідження Ісидора Шараневича / С. Борчук, Б. Гаврилів, В. Грабовецький. - Коломия : Вік, 1997. - 38 с.

656.  Бурнашов Г. Ікари над Галичем : нариси / Г. Бурнашов. - Івано-Франківськ, 1995. - 83 с.

657.  Гаврилів Б. Давній Галич в пам'ятках історії та культури [Образотв. матеріал] : історико-краєзн. дослідж. в іл. / Б. Гаврилів, І. Деркач, В. Кафарський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. - 148 с.

658.  Гаврилів Б. Стародавній Галич в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ ст. / Б. Гаврилів, В. Педич. - Івано-Франківськ, 1997. - 39 с.

659.  Галицька брама. № 9 : Галич. - Л. : Центр Європи, 1998. - 20 с.

660.  Галич [Образотв. матеріал] / авт. та упоряд. В. Дідух. - Л. : Манускрипт ; Галич : Давній Галич, 2005. - 154 с.

661.  Галич в доісторії і середньовіччі : матеріали міжнар. наук. археол. конф. (Галич, 4-6 верес. 2003). - Галич, 2003. - 130 с.

662.  Галич: історія, культура, туризм: 1111 років : путівник. - Галич, 2010. - 21 с. : іл. - (Наш світ).

663.  Галич : путівник / упоряд. та авт. тексту Ю. Лукомський, М. Костик. - Л. : Манускрипт, 2003. - 24 с.

664.  Галичу - 1100 років : буклет. - Галич, 2001.

665.  Галичу - 1100 років. - Л. : Світло й Тінь, 2007. - 6 с. : іл.

666.  Грабовецький В. Літопис Галицького замку та середньовічна фортифікація Галича / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2009. - 67 с.

667.  Грабовецький В. Нарис історії Галича. З найдавніших часів до початку ХХ ст.: до 1100-річчя заснування града / В. Грабовецький. - Галич, 1997. - 244 с.

668.  Драбчук І. Галич запрошує [Образотв. матеріал] : фотонарис / І. Драбчук, В. Дідух. - Галич, 2007. - 49 с.

669.  Драбчук І. Непізнана минувщина: про Чешібіси, Галич / І.  Драбчук. - Івано-Франківськ : Б-чка газ. „Вперед", 1998. - 64 с.

670.  Драбчук І. Пристань віків. Статті про Галич / І. Драбчук. - Галич : Давній Галич, 2003. - 213 с.

671.  Караїми Галича: історія і культура : матеріали міжнар. конф. (Галич, 6-9 верес. 2002 р.) - Л. : Сполом ; Галич : Давній Галич, 2002. - 160 с. + дод.

672.  Караїмське кладовище біля Галича : кат. надмогил. пам'ятників. - Л. : Сполом ; Галич, 2000. - 252 с.

673.  Коваль І. Галицька літературна школа / І. Коваль, О.  Мельничук. - Галич, 1992. - 30 с.

674.  Коваль І. Галицький Парфенон : [про храм св. Пантелеймона]  / І. Коваль, О. Мельничук, М. Ткачівський. - Галич, 1993. - 20 с.  

675.  Коваль І. Днесь, Галиче, честь твоя! / І. Коваль. - Галич, 1993. - 16 с.

676.  Коваль І. Довга дорога до Галича / І. Коваль, Я. Мельничук, С. Духович. - Галич, 1993. - 46 с.

677.  Коваль І. Євангеліст Лука з княжого Галича / І. Коваль, І. Миронюк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 224 с.

678.  Коваль І. Стародавній Галич / І. Коваль, В. Бойчук. - Галич, 1993. - 40 с.

679.  Коваль І. Стародавній Галич: цивілізація відома і таємнича / І.  Коваль, М. Косило, І. Миронюк. - Івано-Франківськ : І. Я. Третяк, 2010. - 462 с.

680.  Костик М. Історія княжого Галича: до 800-ліття від дня народж. короля Данила Галицького / М. Костик. - Івано-Франківськ : Нова Зоря ; Галич, 2001. - 136 с.

681.  Лукомський Ю. Архітектурна спадщина Давнього Галича / Ю. Лукомський. - Галич, 1991. - 40 с.

682.  Пастернак Я. Старий Галич : археол.-іст. досліди у 1850-1943 рр. / Я. Пастернак. - Івано-Франківськ : Плай, 1998. - 348 с.

683.  Пилип'юк В. Древній Галич [Образотв. матеріал] : фотоальбом / В. Пилип'юк. - Л. : Світло й Тінь, 1998. - 137 с.

684.  1100 років Галичу : матеріали наук. конф. - Івано-Франківськ, 1998. - 22 с.

685.  Ткачівський М. Галич і українське відродження / М. Ткачівський, І. Коваль. - Галич, 1991. - 35 с.

686.  Успенський собор Галича. Минуле і сучасність : матеріали науково-практ. конф. Галич, 14 жовт. 2005. - Галич : Давній Галич, 2005. - 158 с.

687.  *Фіголь М. Галич в мистецьких пам'ятках / М. Фіголь. - Л. : Світ, 1997.

688.  Фіголь М. Історія Галича в пам'ятках мистецтва / М. Фіголь, О.  Фіголь. - Л. : Світ, 1999. - 185 с.

689.  *Фіголь М. Княжий Галич : монографія / М. Фіголь. - 1997.

690.  Фіголь М. П. Мистецтво Галича ХІІ-ХIV ст. (Історія. Типологія. Художні особливості) : автореф. дис. / М. П. Фіголь. - Л., 1998. - 35 с.

691.  Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича / М. Фіголь. - К. : Мистецтво, 1997. - 224 с.

692.  Фостун С. М. Над Галичем гримить : іст. повість з княжих часів / С. М. Фостун. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 288 с.

693.  Храми княжого Галича : ілюстр. путівник / упоряд. о. мітрат В. Завірач, о. І. Пелехатий. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 39 с. : іл.

694.  Береговський О. Санктуарій Матері Божої Більшівцівської / О. Береговський, В. Гембарська. - Галич : Давній Галич, 2007. - 127 с.

695.  Гембарська В. Більшівці : путівник / В. Гембарська, Н. Качковська, Д. Гембарська. - Бурштин : Диволюб, 2002. - 88 с.

696.  Коваль І. Археологічний Бовшів / І. Коваль, О. Мельничук. - Івано-Франківськ, 2001. - 6 с.

697.  Масляк П. Село край забутого шляху : нарис історії с. Бринь / П. Масляк. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - 128 с.

698.  Бурштинський енергетичний коледж ІФНТУНГ. - Бурштин, 2006. -  22 с. : іл.

699.  Відроджена пам'ять невмируща. Братство вояків ОУН-УПА Галиц. станиці. Музей визвольних змагань ОУН-УПА, м. Бурштин Галиц. р-ну : історико-докум. розповідь про комуно-більшовиц. терор та його наслідки. - Брошнів : Таля, 2002. - 16 с.

700.  Історико-етнографічний музей „Берегиня": м. Бурштин / Від. культури і туризму Галицької РДА. - [Б. м. : б. в.], 2007. - 11 с. : іл.

701.  Презентація опільської ноші від історико-етнографічного музею „Берегиня" [м. Бурштин] [Образотворчий матеріал]  : к-т листівок / ред. кол. : І. Чернега, М. Іваськів, Т. Гусар, С. Сидорук ; художнє оформ. Б. Фросиняк. - Бурштин : Гусак І. М., 2006. - 1 папка (15 окр. арк.).

702.  Федунків З. Коштовний камінь Прикарпаття : іст. нариси про минувшину й сучасність міста Бурштина / З. Федунків. - Івано-Франківськ : Сіверсія МВ, 2006. - 824 с. : іл.

703.  Федунків З. Хроніка бурштинського футболу : довід. вид. / З. Федунків. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. - 100 с.

704.  Бода Б. Історія села братів Ліїв [Деліїв] / Б. Бода. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - 100 с.

705.  Федунків З. Дем'янів: епізоди історії : кн. присвяч. 560-й річниці першої згадки про село / З. Федунків. - Івано-Франківськ, 2008. - 53 с.

706.  Савчук П. Дубівці (з історії одного села) / П. Савчук. - К., 1996. -  71 с.

707.  Савчук П. З неволі до волі : [спогади члена ОУН родом з с. Дубівці] / П. Савчук. - Івано-Франківськ, 2001. - 317 с.    

708.  Кедик М. Нашого цвіту - по всьому світу : [про родовід Кедиків з с. Кремидів] / М. Кедик. - Івано-Франківськ : ТзОВ ЕКОР, 2000. - 76 с.      

709.  Кедик М. С. Таїна забутого неба предків : [про с. Кремидів]  / М. С. Кедик. - Кривий Ріг, 2001. - 108 с.

710.  Коваль І. Свята земля України : історико-археол. нарис церковно-реліг. життя Крилос. гори / І. Коваль, Я. Жолоб, Ю. Юсипчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - 176 с.

711.  Крилос - серце княжого Галича : путівник по іст. центру Галиц. митрополії : буклет. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000.

712.  Пам'ятки Крилоської гори / Нац. заповідник „Давній Галич". - Галич : Гусак І. М., 2009. - 23 с. : фото.

713.  Гандзюк Р. Розстріляне село [Курів] / Р. Гандзюк. - Івано-Франківськ : Сіверсія МВ, 2004. - 44 с.

714.  Гембарська В. Зустріч із Маринополем : путівник : [про історію, пам'ятки архіт. та сакрал. мистец. с. Маріямпіль] / В. Гембарська, Д. Гембарська. - Брошнів : Таля, 2000. - 45 с. : іл.

715.  Маріямпіль - місто Марії / З. Федунків, В. Боцюрко, В. Рубан та ін. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. - 144 с.

716.  *Поташник Я. Галицькі медобори (дослідження історії села Мединя) / Я. Поташник. - Галич, 2011.

717.  Маціборська Д. М. Ворота в Карпати : нарис з історії с. Старий Мартинів / Д. М. Маціборська. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 84 с.

718.  Орнат В. Темирівці: роки і долі / В. Орнат, Я. Орнат. - Галич : Галицька друк., 2006. - 111 с.

719.  Рега В. Нариси з історії села Тенетники / В. Рега. - Івано-Франківськ, 1997. - 32 с.

720.  Слабий Б. Карби отчої землі : [про с. Яблунів] / Б.  Слабий. - Івано-Франківськ, 1994. - 97 с.

 

ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

 

721.  Благословенна Богом Городенківська земля / кер. проекту Я. Левкун. - Т. : Наш світ, 2012. - 60 с.

722.  Городенківський район Івано-Франківської області. - Городенка, 2003. - Буклет.

723.  Городенківщина [Карти] : путівник / текст, фото Я. Левкуна. - Т. : Наш Світ, 2011. - 1 к. : фото, текст. - (Історія-культура-туризм).      

724.    Городенківщина - серце Покуття : пам'ятка-путівник / Городен. ЦРБ ім. Леся Мартовича. -  Городенка, 2010. - 19 с.

725.  Городенщина. Т. 1, 2 : історико-мемуар. зб. - 1996 - 2002.

Т. 1 / зредагував М.-Г. Марунчак. - Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1996. - 862 с.

Т. 2 / голов. ред. В. Никифорук. - Коломия ; Городенка, 2002. - 787 с.

726.  Жбан казкових перлів Городенківщини (Наддністрянського Покуття) / упорядкув., передм. Я. Левкуна. - Снятин : Прут Принт, 2005. - 260 с.

727.  Золоте перевесло: прислів'я, приказки Городенківщини / Городен. ЦРБ ім. Леся Мартовича. -  Городенка, 2010. - 16 с.

728.  Інформаційний бюлетень з питань реформування АПК району : спец. вип. приуроч. 10-й річниці незалежності України. - Городенка, 2001. - 28 с.

729.  Книга пам'яті України : Івано-Франківська область. У 3-х т. - Л. : Каменяр, 1998 - 2003.

  Т. 1 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський райони. - 1998. - 844 с.

  Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. - 2003. - 295 с.

730.  Левкун Я. Скрижалі Покутської Городенківщини : турист. путівник-довід. / Я. Левкун. - Городенка. 2009. - 175 с.

731.  Легенди Городенківщини / Городенківська ЦРБ ім. Л. Мартовича. - Городенка, 2008. - 59 с.

732.  Літературна Городенківщина : бібліогр. покажч. - Городенка, 2004. - 67 с

733.  Мандруючи Городенщиною : турист. путівник. - Городенка, 2003. - 6 с. : іл.

734.  Мистецька Городенківщина : бібліогр. покажч. - Городенка, 2004. - 39 с.

735.  Никифорук В. Старожитності Городенківщини (у фактах, легендах, домислах) / В. Никифорук, Р. Смеречанський. - Снятин : Над Прутом, 1995. - 112 с.

736.  Пісні Городенківщини : збірник / упорядкув. та передм. М. Сороки ; Городенківська ЦРБ ім. Л. Мартовича. - Снятин : Прут Принт, 2008. - 87 с.

737.  Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т. 5 : Городенківський, Снятинський, Тлумацький райони. - Івано-Франківськ,  2003. - 559 с.

738.  Смеречанський Р. Городенківщина стежками століть / Р. Смеречанський, О. Каглян, В. Никифорчук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 139 с.

739.  Бондар П. Городенка: Місто на трьох мостах : 850-річчю присвячується / П. Бондар. - [б. в.], 2009. - 18 с.

740.  Відродження святині, 1879-2009: Церква св. Миколая в Городенці / упоряд. В. Никифорук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 15 с.

741.  Городенка: 330 Магдебурзького права. 1668-1998 / авт.-упоряд. М. Яримович. - Коломия : Вік, 1998. - 51 с.

742.  *Городенка - центр Покуття : довідник (англо-укр.) - Т., 2008.

743.  Каглян О. Костел Непорочного Зачаття Діви Марії у Городенці : історико-мист. нарис / О. Каглян, Р. Смеречанський, В. Никифорук ; ред. Я. Довган ; Культурно-наук. т-во „Гердан". - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 48 с. : фото.

744.  Никифорук В. Городенка. Перегук віків [Образотв. матеріал] : літопис у світлинах. Вип. 1 / В. Никифорук, Р. Смеречанський, О. Каглян. - Городенка, 2005. - 24 с.

745.  Соневицький М. Спогади старого педагога : [про Городенку та Городенків. гімназію]  / М. Соневицький. - Л., 2001. - 116 с.

746.  Церква Успення Пресвятої Діви Марії в Городенці. 1763-2003 : буклет. - Городенка, 2003.

747.  Андрусяк М. Студені милі: Сповідь матері з покутського села [Вербівці] / М. Андрусяк. -  Івано-Франківськ : Галичина, 1991. - 50 с.

748.  Григорук І. Історія села Вербівці / І. Григорук. - Городенка, 2000. - 135 с.

749.  Паньків М. Весілля у селі Вербівцях на Городенківщині: присвяч. 625-річчю першої згадки про с. Вербівці (1373 р.) / М. Паньків. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - 108 с.

750.  Пісні з Покуття : [пісні записані у с. Вербівці Городенків. р-ну М. Андрусяком та канд. іст. наук М. Паньківим). - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 280 с.

751.  Купчинський Б. Вікно: історія села від найдавніш. часів до наших днів / Б. Купчинський. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. - 360 с.        

752.  Левкун Я. Село лелек та золотавих пшениць : корот. іст. нарис с. Воронів / Я. Левкун.  - Снятин : Прут Принт, 2003. - 64 с.

753.  *Бойків М. Історія Глушкова / М. Бойків. - 2008.

754.  Чудотворна ікона Божої Матері Далешівської. - Івано-Франківськ : Рідна Церква, 2002. - 20 с.

755.  Струк В. Краяни : (нариси історії села Копачинці) / В. Струк. - Вінниця, 2009. - 230 с.

756.  Візок казок із Незвиська / упоряд., вступ. ст. і приміт. Я. Левкуна ; переднє сл. проф. В. Полєка. - Снятин : Прут Принт, 1999. - 32 с.

757.  Левкун Я. Давні старожитності села Незвиська / Я. Левкун. - Снятин : Прут Принт, 2002. - 96 с.

758.  Левкун Я. Дорога до Бога: Духов. святині Незвиська над Дністром / Я. Левкун. - Снятин : Прут Принт, 2004. - 56 с.

759.  Рекетчук М. Рід давній і славний : [про Олієво-Королів. лінію роду Шухевичів] / М. Рекетчук, О. Цимбала. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 38 с.

760.  Масьок [урочище на околиці с. Острівець] /авт. М. Джаман. - Городенка, 1997. - 16 с. 

761.  *Козло Я. Рідне село [Поточище]. - 2009.

762.  Бабій В. Серафинці (Янгорів) : етногр. ст., спогади, всячина / В. Бабій, М. Мулярчик, В. Мулярчик. - Івано-Франківськ : Обл. друк., 2001. - 143 с.

763.  Бабій В. Серафинці: п'ять віків : матеріали до історії села / В. Бабій, В. Мулярчик, І. Шлемкевич. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. - 134 с.

764.  Бабій В. Церква в Серафинцях / В. Бабій. - Богородчани, 2002. - 35 с.

765.  *Городецький Д. Моє рідне село (Серафинці) / Д. Городецький. - 1996.

766.  Серафинецький футбол / упоряд. В. Бабій. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2001. - 56 с.

767.  Серафинці - село театральне. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 с.

768.  Купчинський Б. Історія Тишківців (в датах, подіях і фактах). У 2 т. / Б. Купчинський. - 1994-1999.

Т. 1. - Коломия : Вік, 1994. - 253 с.        

Т. 2. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. - 271 с.

769.  Рід Шухевичів в історико-культурній спадщині України: Матеріали Міжнар. наук. конф., с. Тишківці Городенків. р-ну, 10 лип. 2005 р. / під ред. І. О. Андрухіва та ін. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 343 с.

770.  Тишківці запрошують / упоряд. Б. Купчинський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 28 с.

771.  Мохорук Д. І. Роде мій красний. Т. 1 : Птах щастя : роман-хроніка : [події відбуваються в с. Топорівці] / Д. І. Мохорук. - Косів : Писаний Камінь, 2007. - 250 с.

772.  Мохорук Д. Село моє Топорівці : історико-краєзн. та етногр. нарис. Т. 1-7 / Д. Мохорук. - Снятин : Прут Принт ; Косів : Писаний Камінь. - 2005-2009.

Т. 1. - Снятин : Прут Принт, 2005. - 208 с. : іл.

Пенталогія Т. 2. Культурний розвиток 1880-1939 рр. та окупації села. - Косів : Писаний Камінь, 2006. - 250 с.

Т. 3 : Творці історії села. - Косів : Писаний Камінь, 2006. - 287 с.

Т. 4 : Літопис села (1939-2000 рр.). - Косів : Писаний Камінь, 2007. - 339 с.

Т. 5 : Мої співочі Топорівці (фольклорний образ села). - Косів : Писаний Камінь, 1996. - 312 с.

Т. 6 : Етнографічний образ села. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 387 с.

Септималогія. Т. 7 : Село повертається у майбутнє. - Косів : Писаний Камінь, 2009. - 167 с.

773.  Грицюк Ф. Книга пам'яті села Торговиця Городенківського району Івано-Франківської області. Ч. 1 / Ф. Грицюк. - Снятин : Прут Принт, 2004. - 111 с.

774.  Марчук Г. Літературно-меморіальний музей Леся Мартовича у с. Торговиці / Г. Марчук, М. Гайдич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. - 24 с.

775.  Марчук В. В. Торговиця. Сторінки історії / В. В. Марчук, Г. І. Марчук, Н. В. Марчук. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2010. - 319 с.

776.  *Випасняк І. Чернелиця - містечко над Дністром : корот. іст. нарис / І. Випасняк, Я. Яценюк. - Чернівці : Технодрук, 2008.

777.  Угорчак А. Чорнолицька легенда : [про замок в Чернелиці] / А. Угорчак ; ред. В. Полєк. - Івано-Франківськ, 1996. - 171 с.

778.  Народні перла: весільний обряд, народні пісні та гаївки, записані в с. Чернятин / Городен. ЦРБ ім. Леся Мартовича. - Городенка, 2010. - 48 с.

779.  Франків В. Історія Чернятина / В. Франків, Ю. Боднарчук. - Івано-Франківськ, 1996. - 118 с.

780.  Левкун Я. Археолог Іван Борковський: повернення у славі в Україну [c.Чортовець] / Я. Левкун. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 252 с. : іл.

781.  Левкун Я. Славне покутське село Чортовець: матеріали до історії села / Я. Левкун. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 84 с. : іл.

782.  Камінецький В. Історія села Ясенів Пільний: з розповідей жителів села та архів. матеріалів / В. Камінецький. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 191 с.

ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН

783.  Антологія краю. Долина. Болехів. Околиці / упоряд. О. Дяк. - Л. : Логос, 2000. - 408 с.

784.  *Археологічними та сакральними стежками Долинщини : зб. науково-теорет. ст. / гол ред. С. П. Павлюк. - Долина : П.п. Петричук О. П., 2008. - 190 с.

785.  *Байда Т. Довго мовчали смереки / Т. Байда. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. - 180 c.

786.  *Борис М. Голос волі / М. Борис. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 280 с. : іл.

787.  Борис М. Долинщина [Образотв. матеріал] / М. Борис. - Долина, 2003. - 129 с.

788.  *Бугрій С. Долинщина : фотоальбом / С. Бугрій. - 2011.

789.  Грабовецький В. Національно-визвольні змагання на Долинщині та Калущині в ХVI-XVIII ст. : наук. записки / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2008. - 111 с.

790.  *Дичка Н. Абетка [складена за назвами насел. пунктів Долинщини]  / Н. Дичка. - Брошнів : Таля, 2007.  

791.  Долинський район : інформ. бюл. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - 28 с.

792.  Долинському нафтопромисловому району - 50. - Брошнів : Таля, 2000. - 35 с.

793.  Долинщина : путівник. - Т. : Наш світ, 2006. - 1 к. в обкл., текст : іл. - (Історія. Культура. Туризм).

794.  Долинщина туристична [Образотворчий матеріал] / ФПП „Долинський бізнес-центр". - [Б. м. : б. в.], 2008. - 42 с. : фото.

795.  *Зеленими шляхами Долинщини : путівник / О. Кіндрат, Т. Іванець ; худож. Ю. Фреїв. - Долина : Асоц. „Підприємці Долинщини", 2008. - 46 с. : іл.

796.  Зелені садиби Долинщини запрошують : путівник / Долин. райрада, гол. упр. з питань туризму, євроінтеграції, зовніш. зв'язків Івано-Франків. ОДА. - Долина, 2011. - 14 с. : іл.

797.  Зірниця національного відродження : до 140-річчя Всеукр. т-ва „Просвіта" ім. Т. Шевченка : [з історія „Просвіти" Долинщини]  / Долинська район. орг. ; упоряд. В. Олійник. - Брошнів : Таля, 2009. - 239 с.

798.  Інформаційний бюлетень Долинського району / ред. Я. Довган. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. - 44 с.

799.  Кляшторна Н.          Акція-51. Останні свідки / Н. Кляшторна. - Вінниця : ДКФ, 2006. - 231 с.

800.  Книга пам'яті України : Івано-Франківська область. У 3-х т. Т. 1 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський райони. - Л. : Каменяр, 1998 - 2003.

Т. 1 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський райони. - 1998. - 844 с.

Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. - 2003. - 295 с.

801.  *Нафта і люди Долинщини : альманах. - 2010.

802.  Нескорена Долинщина: літопис визвол. змагань : мартирологи, біогр., спогади, док., фотогр. Кн. 1, 2 / упоряд. М. Борис. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002 - 2008.

803.  Обереги нашої спадщини : [про 10-річну діяльність Долин. район. орг. Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури] / голов. ред. М. Борис. - Долина, 2006. - 192 с.

804.  Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т. 3 : Долинський, Калуський, Рожнятівський райони / упоряд. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002. - 596 с.

805.  Стрийщина: історико-мемуар. зб. Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини. Т. 1-3. - Ню Йорк ; Торонто ; Париж ; Сидней. - 1990-1993.

806.  Туристична Долинщина : путівник / редкол. : Т. Л. Сенів, О. Г. Гап'як, І. І. Матіїв. - Долина, 2008. - 29 с. : іл.

807.  *Федорчук Я. Волинянин. Кн. 2. Напередодні / Я. Федорчук. - К. : Міленіум, 2011. - 224 с.

808.  Ярич І. Біля витоків поселень Долинщини та Болехова / І. Ярич. - Долина, 2007. - 62 с.

809.  Ярич І. 1000-ліття в обличчях. Долина, Болехів, околиці : біогр. довід. / І. Ярич. - Івано-Франківськ, 2003. - 280 с.

810.  Борис М. Долина [Образотв. матеріал] : фотонарис / М. Борис. - Брошнів : Таля, 2001. - 40 с.

811.  Борис М. Скарби землі долинської : нариси з історії Долини / М. Борис. - Брошнів : Таля, 2009. - 179 с.

812.  *Бугрій С. Вільне королівське місто Долина [Образотв. матеріал] / С. Бугрій. - Л. : Посвіт, 2007. - 96 с.

813.  Ділова Долина. - Івано-Франківськ : СП ,,МБЕРІФ-Бізнес-центр", 2001. - 40 с.

814.  Долина. 979-1997 / текст і фотоіл. М. Бориса. - Долина, 1997. - 33 с.

815.  Долина у променях: з нагоди річниці фотоклубу „Промінь" : фотокаталог. - Долина, 2012. - 32 с. : фото.

816.  Долинський краєзнавчий музей „Бойківщина" Омеляна і Тетяни Антоновичів : буклет. - Долина, 2004.

817.  Долинський міський фотоклуб „Промінь" [Образотворчий матеріал]. - Л. : Світло й Тінь, 2011. - 44 с.

818.  З історії Долини : зб. історико-краєзн. ст. Вип. 1-3 / ред. М. Паньків, Т. Сенів. - Долина, 2009 - 2011.

819.  Скворій Р. На перехрестях вічності : [з історії Долини] / Р. Скворій. - Болехів, 2007. - 60 с.  

820.  Фреїв Ю. Долина : розмалюй своє місто / Ю. Фреїв, М. Проців. - Долина : Петричук, 2010. - 15 с.

821.  Бібик А. Від Руси до України. Історія Великої Тур'ї / А. Бібик. - Івано-Франківськ, 2005. - 155 с.

822.  Борис М. Вигода [Образотв. матеріал] : ілюстр. іст. нарис / М. Борис. - Долина, 2004. - 76 с. - (Міста і села Долинщини).

823.  Андрухів І. Цариця Карпатського краю :  [нарис історії монастиря в Гошеві]. - 2-е вид., допов. / І. Андрухів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. - 160 с.

824.  Борис М. Сяйво Ясної Гори : історико-публіц. нарис [про с. Гошів] / М. Борис. - Івано-Франківськ, 1993. - 75 с.

825.  Гора Божої Матері: Гошів. Василіан. монастир Преображення Господнього. - Івано-Франківськ, 2007. - 27 с. : фото.

826.  Сеньків І. Історія Гошева і Гошівського монастиря: легенди, події, факти, дати / І. Сеньків. - Долина, 1994. - 26 с.

827.  *Княжолука: історія села / М. Пенгрин. - Івано-Франківськ : Грані, 2011. - 64 с. : іл.

828.  Михайлів Л. Історія села Кропивник / Л. Михайлів, З. Бенич. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 150 с.

829.  Михайлів Л. Село Кропивник з погляду минулого / Л. Михайлів. - Долина, 1998. - 64 с.

830.  Гачка І. Тут витав у мріях молодий Франко. З історії Лолина / І. Гачка. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. - 604 с.

831.  Горак Р. Лолин / Р. Горак. - Л. : Ліга-Прес, 2009. - 43 с.

832.  Діжевський М. В. Франко в Лолині / М. В. Діжевський. - Переяслав-Хмельницький : Торба, 2001. - 98 с.

833.  Моя гостинна і свята Лолинська рідна сторона : інформ-досьє / Долин. ЦРБ, Лолин. сільська б-ка-філія ; упоряд. : З. Тарантюк, Л. Підберезька. - Долина, 2011. - 8 с. : іл.

834.  Столиця Франкового серця : поезія, публіцистика, фотодокументалістика : [свято ліричної Франкової поезії в Лолині] / упоряд. В. Олійник. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. - 230 с.

835.  Борис М. Тяпче: історія, спогади, світлини / М. Борис. - Долина, 2004. - 192 с. - (Міста і села Долинщини).

836.  Гук В. Святиня крізь століття : (історія церкви св. Параскеви у с. Церківна) / В. Гук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 466 с.

837.  Гук В. Церківна і Станківці : історико-етногр. нарис / В. Гук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 640 с.

838.  Брик І. Свіча життя : спомини від свідомих дитячих літ по мій похилий вік сімдесятиріччя : [з історії с. Велдіж (Шевченкове)] / І. Брик. - Стрий : Щедрик, 2006. -   325 с.

839.  Олійник В. Європейський тенор з Велдіжа / В. Олійник. - Долина, 2000. - 40 с.

840.  Степан Коляджин у власних творах, спогадах, у своїй рідні : пропам'ят. зб. : [с. Яворів] / уклала Г. О. Коляджин-Бойків. - Л. : Каменяр, 2005. - 108 с.

БОЛЕХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

841.  Стрийщина: історично-мемуар. зб. Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини. Т. 1-3. - Ню Йорк ; Торонто ; Париж ; Сидней, 1990-1993.

842.  Болехів : путівник. - Т. : Наш світ, 2006. - 1 к. в обкл., текст, іл. - (Історія-культура-туризм).

843.  *Коваль Р. Михайло Гаврилко: і стеком і шаблею : іст. нарис / Р. Коваль. - К. : Іст. клуб „Холодний Яр" ; Вінниця, 2011. - 472 с. : іл. - (Отаманія ХХ століття).

844.  Музей історії міста Болехова імені Романа Скворія. - [Б. м. : б. в.], 2008. - 12 с. : іл.

845.  На зламі тисячоліть [Образотворчий матеріал] : Болехів та околиці / ред. В. Луцик. - [Б. м. : б. в.], 2003. - 154 с. : фото.

846.  П'ять років разом : Кроки поступу, 2001-2006 : книга-альбом / Болехів. міськрада. - Болехів, 2006. - 106 с. : фото.

847.  Скворій Р. На болехівських видноколах: матеріали до путівника по старожитностях / Р. Скворій. - Стрий, 1998. - 120 с.

848.  Скворій Р. Розгадка Бубнища / Р. Скворій. - Івано-Франківськ, 1994. - 32 с.

849.  Скворій Р. Розгадка Бубнища? / Р. Скворій. - Брошнів : Таля, 2005. - 24 с. : фото.

850.  Бурнашов Г. Скелі Довбуша : нарис / Г. Бурнашов. - Івано-Франківськ : Просвіта, 1994. - 32 с.

851.  Скелі Довбуша. Бубнище : пам'ятка природи та історії : буклет / текст В. Луцика. - Івано-Франківськ, 2004.

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН

852.  *Василів Б. Калущина в Королівстві Галичини і Володимирії (південна частина) / Б. Василів. - Калуш : Карпат. акцент, 2012.

853.  Грабовецький В. Національно-визвольні змагання на Долинщині та Калущині в ХVI-XVIII ст. : наук. записки / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2008. - 111 с.

854.  Ділова Калущина : бізнес-довідник / Центр сприяння екон. розв. Калущини та ін. - [Б. м. : б. в.], 2001. - 231 с. : іл.

855.  Загребельна С. Калуська станиця Братства вояків ОУН-УПА : долі повстанців / С. Загребельна. - Калуш : Акцент, 2006. - 56 с.

856.  Калущина. 20 років Незалежності / Калуська РДА, Калуська районна рада. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 15 с. : іл.

857.  Калущина: передгір'я Карпат : путівник. - Т. : Наш світ, 2006. - 20 с. - (Історія. Культура. Туризм ).

858.  Калущина: соціальне, економічне та культурне обличчя регіону. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - 20 с. : іл.

859.  Книга пам'яті України : Івано-Франківська область. У 3-х т. - Л. : Каменяр, 1998. - 2003.

Т. 1 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський райони. - 1998. - 844 с.

Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. - 2003. - 295 с.

860.  Когут М. Герої не вмирають... : художньо-докум. нариси, спогади. Кн. 1-7 / М. Когут. - Дрогобич : Відродж. ; Калуш, 2001-2007.

861.  Когут М. Калущина в іменах : біогр. довід. / М. Когут. - Дрогобич : Відродж., 1999. - 216 с.

862.  Когут М. Калущина: люди і долі : біогр. довід. / М. Когут. - Калуш, 2006. - 236 с.

863.  Коломиєць М. Історія Калуша і Калущини у датах, цифрах і цікавих фактах  / М. Коломиєць. - Брошнів : Таля, 1996. - 265 с.

864.  Коломиєць М. „Просвіта" Калущини: далеке і близьке / М. Коломиєць. - Калуш, 2003. - 196 с.

865.  Мельник В. Калущина [Образотв. матеріал] / В. Мельник,                       М. Коломиєць. - Калуш, 2004. - 161 с.

866.  Міліція Калущини: сторінки історії і сьогодення : художньо-публіц. нарис / Г. Марій, В. Чеховець, Б. Гриців та ін. - Калуш, 2006. - 140 с.

867.  На крилах веселкових мрій : альм. Калуської район. молодіжної літ. студії „Провесінь", 1999-2008 / ред.-упоряд. О. Тебешевська. - Калуш : Акцент, 2008. - 175 с.

868.  *Пам'ятай свій рід / Б. Василів, М. Петрів, М. Василів, М. Паращак-Василів та ін. - 2011.

869.  Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т. 3 : Долинський, Калуський, Рожнятівський райони / упоряд. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002. - 596 с.

870.  *Руско Н. Храмовий розпис та іконостаси Корнила Устияновича в церквах Калуського району / Н. Руско. - 2011.

871.  Семаньків І. Перемогла ідея: кн. пам'яті нац.-визвол. боротьби ОУН-УПА на Калущині / І. Семаньків. - Калуш, 2002. - 331 с.

872.  Тимків Б. Крізь вогонь та пекло: Кн. пам'яті Калус. міськрайон. орг. ветеранів воєн / Б. Тимків. - Калуш, 2012. - 231 с.

873.  Тимків Б. Спортивна Калущина та її особистості / Б. Тимків. - Калуш, 2005. - 188 с.

874.  Тимків Б. Шрам на серці : [про воїнів-афганців Калущини] / Б. Тимків, В. Сорохтей. - Калуш, 2008. - 227 с.

875.         Федорів Т. Наш Бандера : [Степан Бандера і Калущина] / Т. Федорів. - Івано-Франківськ ; Старий Угринів : Нова Зоря, 2008. - 86 с.

876.  Бахматюк Д. Калуська гімназія: перше десятиріччя / Д. Бахматюк. -  Калуш, 2000. - 186 с.

877.  Будь благословенна, юносте : літопис випускників 2010 / вид. здійснене за сприяння І. Насалика. - Калуш : Копі-центр, 2010. - 76 с.

878.  ВАТ „Калуський завод будівельних машин". - Калуш, 2003. - 14 с. :

879.  Грабовецький В. В. Історія Калуша: з найдавніших часів до початку ХХ ст. / В. Грабовецький. - Дрогобич : Відродж., 1997. - 224 с.

880.  Івасюк В. Калуське товариство „Відродження" - Рух / В. Івасюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 71 с.

881.  Інформаційний бюлетень міста Калуша / ред. Я. Довган. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. - 31 с.

882.  Калуське училище культури / ред. П. С. Пірус. - Брошнів : Таля, 2007. - 17 с.

883.  Калуш - 2002 : каталог художників м. Калуша. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. - 64 с.

884.  Калуш 2010: Товари, послуги, інформація, виробництва : довід. споживача для калушан та гостей міста [станом на 01.08.2010 р.]. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 144 с.

885.  Калуш: обличчя міста. - Калуш, 2004. - Буклет.

886.  Калуш: поміж вітрами з сонцем, з історією, з людьми, які вірять у майбутнє : буклет. - Комб. ,,Преса України'', 1999.

887.  Калуш: разом у майбутнє : путівник. - Л. : Фенікс, 1998. - 42 с.

888.  Когут М. Герої не вмирають... Кн. 6. Німецький злочин 1943 року в Калуші / М. Когут. - Калуш : Акцент, 2004. - 20 с.

889.  Когут М. Калуш - місто наше... / М. Когут. - Калуш : Копі-центр, 2009. - 23 с.

890.  Костишин А. Історія церкви Святого Архистратига Михаїла в Калуші / А. Костишин. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 124 с. + 16 с. вкл.

891.  Пилип'юк В. Калуш [Образотв. матеріал] / В. Пилип'юк. - Л. : Сві-тло й Тінь, 2000. - 50 с.

892.  Помаранчева революція від Калуша до Києва [Образотв. матеріал] / вид. В. М. Слюзар. - Калуш : АРТЕКС, 2006. - 79 с.

893.  Профіль громади: матеріали до проекту Стратег. плану екон. розв. м. Калуша. - Калуш, 2005. - 34 с.

894.  Розмалюй наше місто. Калуш : розмальовка / ред.-упоряд. Г. Дидич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 23 с.

895.  Українські збройні формування: 1939-1945 рр. Дивізія СС „Галичина" : матеріали конф., приуроченої до 65-ої річниці з початку формування Дивізії Зброї СС „Галичина" у Калуші / Калуська міська Рада, Упр. культури, музей Калущини ; упоряд. У. Паньо. - Калуш, 2008. - 60 с.

896.  Цапів В. Про що розповідають назви вулиць Калуша : путівник по місту / В. Цапів. - Калуш, 2005. - 350 с.

897.  Шпенюк Я.     Щербата але багата доля : сповідь : [з історії футболу в Калуші] / Я. Шпенюк. - Брошнів: Таля, 2005. - 252 с.

898.  Когут М. Підгірки: минуле і сучасне / М. Когут. - Дрогобич : Відродж., 2000. - 163 с. : іл.

899.  Михайловський Р. Підгорецький футбол. Погляд з минулого в майбутнє / Р. Михайловський. - Брошнів : Таля, 2001. - 39 с.

900.  Бандерівський край. Спецвип. 9. Село Бережниця на Калущині - 630 років від першої письмової згадки в Галицьких літописах / упоряд. : Б. Яневич ; Історико-мемор. музей С. Бандери. - Калуш, 2007. - 49 с.

901.  Данів В. Бережниця: іст. нарис, весільний обряд, пісні і приповідки / В. Данів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 185 с.

902.  Попадюк Ф. Боднарів: історія розв. села від найдавніш. часів до наших днів / Ф. Попадюк. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2004. - 154 с.

903.  Топольницький В. Боднарів : нарис історії та культури села / В.  Топольницький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 128 с. + 16 с. : іл.

904.  Коломийки з с. Верхня / записи здійснив та коментарі приготував М. Климишин. - Л. : НТШ, 2000. - 170 с.

905.  Кащишин Й. Слово про рідний Войнилів / Й. Кащишин, О. Кащишин, М. Зайшлий. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 136 с.

906.  Цюп'як Р. О. Будинок, до якого ведуть сотні стежок і доріг : [про Войнилів. шк. 1876-2011 рр.] / Р. О. Цюп'як. - Калуш : Карпат. акцент, 2012. - 216 с.

907.  Цюп'як Р. О. Войнилів: сторінки минулого / Р. О. Цюп'як. - Калуш : Калуська друк., 2008. - 167 с.

908.  Цюп'як Р. Войнилівська школа (до 220-річчя заснування школи) / Р. Цюп'як. - Калуш : ПП Соловйов, 2007. - 160 с.

909.  Цюп'як Р. З народних уст. Був колгосп „Промінь" [у Войнилові] / Р. Цюп'як. - Калуш : Акцент, 2010. - 350 с.

910.  Цюп'як Р. Криваві сорокові : (Войнилів. 1939-1950 рр.) / Р. Цюп'як. - Калуш : Акцент, 2009. - 207 с.

911.  Грабовецький В. Грабівка : літопис оселі над Луквою / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 256 с.

912.  *Василів Б. Добровляни крізь століття / Б. Василів, М. Петрів, М. Василів, М. Паращак-Василів та ін. - Л. : Вільна Україна, 2010. - 424 с.

913.  *Паращак-Василів М. Весілля в Добровлянах / М. Паращак-Василів. - 2009.

914.  Воробець К. Завій над Луквою-рікою : поезії / К. Воробець. - Брошнів : Таля, 2006. - 112 с.

915.  *Воробець К. Стежина пам'яті : [про героїчне минуле сіл Завій і Грабівка] / К. Воробець. - 2012.

916.  Кащишин Й. Завій над Луквою-рікою / Й. Кащишин. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 528 с.

917.  Когут М. Копанки. Історія села, долі людей / М. Когут, П. Каблак. - Калуш : Копі-центр, 2010. - 148 с. : іл., фото.

918.  Руско Н.         Іконостас у храмі Святого Архистратига Михаїла села Підмихайля та Різдва Христового у селі Вістова Калуського району : (роботи Корнила Устияновича) / Н. Руско. - Калуш, 2011. - 47 с. : іл.

919.  Руско Н. Підмихайля - село під святою горою Михайлівською: духовна і культурна версія історії села від заснування до сьогоднішнього часу / Н. Руско, Б. Струтинський. -  Брошнів-Осада : Таля, 2010. -  112 с. : іл., фото.

920.  Кащишин Й. Над Сівкою - село моє Середнє / Й. Кащишин. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 352 с.

921.  Степан Бандера, родина та його соратники : турист. путівник / Іст.-мемор. музей С. Бандери. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 61 с.

922.  Батьківщина Бандери / авт.-упоряд. Т. Федорів. - Старий Угринів, 2007. - 116 с.

923.  Батьківщина Степана Бандери: пам'ятні місця Старого Угринова / Музей визвольних змагань Прикарпат. краю. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 31 с.

924.  Історико-меморіальний музей Степана Бандери в Угринові Старому, що на Калущині : буклет. - Брошнів : Таля, 1998.

925.  Науково-популярний бюлетень : вісн. історико-мемор. музею С.  Бандери. Вип. 1 / ПНУ ім. В. Стефаника ; редкол. Б. Гаврилів. [та ін.]. - Івано-Франківськ, 2006. - 114 с.

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН

926.  *Андріїв В. Партизанські будні / В. Андріїв. - Коломия, 2006.

927.  Андрусяк М. Командири відділів 21-го (Коломийського) тактичного відтинку УПА „Гуцульщина" : історико-біогр. дослідж. / М. Андрусяк. - Коломия : Вік, 2005. - 80 с.

928.  Андрусяк М. Останні з когорти „залізних": документ.-художня повість : [про нац.-визвол. боротьбу на теренах Коломийщини] / М. Андрусяк ; ред. М. Васильчук. - Вид. 2-е, випр. - Коломия : Вік , 2012. - 447 с.

929.  Асоціація економічного розвитку Коломийщини. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. - 24 с.

930.  Барви Коломийщини [Образотворчий матеріал] / упоряд. : Н. Тарновецька, М. Кавацюк. - Т. : Наш Світ, 2011. - 151 с. : фото.

931.  *Вакуленко Л. Українські Карпати у пізньоримський час : [про населені пункти Коломийщини]  / Л. Вакуленко. - К., 2010. - 304 с.

932.  Васильчук М. Брати Білоуси та їх внесок в українську культуру / М. Васильчук. - Коломия : Плин, 1995. - 44 с.

933.  Васильчук М. Коломийський азбуковник: друкарство, журналістика, література. 1939-1999 рр. : біобібліогр. слов. / М.  Васильчук. - Коломия : Вільний голос, 2000. - 200 с.

934.  Васильчук М. Літературне краєзнавство. Коломия і Коломийщина ХХ століття / М. Васильчук. - Коломия, 2007. - 112 с.

935.  Васильчук М. Письменство на Коломийщині. Друга половина 16 ст. - 1939 р. / М. Васильчук. - Коломия : Нар. дім, 1993. - 80 с.

936.  Васильчук М. П'ять імен. Діячі української культури на Коломийщині / М. Васильчук. - Коломия : Плин, 1995. - 32 с.

937.  Васильчук М.          Світочі галицького відродження : Микола Верещинський, брати Білоуси / М. Васильчук. - Коломия : Вік, 2009. - 61 с. - (Коломийська бібліотека ; вип. 3).  

938.  Васильчук М. Силуети : коломиєзнавчі тексти / М. Васильчук. - Коломия : Вік, 2006. - 304 с.

939.  ВелоКраїна: Коломийський район : карта / Центр соц. та ділових ініціатив. - 1 : 70000, 1 см = 700 м. -  [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 к. : іл., текст.

940.  Гриньків Д. На вістрі перемін : [про діяльність формувань УГС та УРП на Коломийщині] / Д. Гриньків. - Коломия : Вік, 2006. - 124 с.

941.  Гук В. Поетеси Коломийщини / В. Гук. - Коломия, 2000. - 48 с.

942.  Дем'янюк П. Дорога до лісу: Лісові кадри Коломийщини й Косівщини та їх діяльність у 1944 -2010 рр. / П. Дем'янюк. - Коломия, 2010. - 431 с.

943.  Дем'янюк П. Лісова варта: розповідь про лісівників Коломийщини / П. Дем'янюк. - Коломия : Вік, 2006. - 344 с.

944.  Енциклопедія Коломийщини / за ред. М. Васильчука, М. Савчука. - Коломия : Вік, 1996 - 2007.

Зшиток 1, літера А. - 1996. - 34 с. ; Зшиток 2, літера Б. - 1998. - 120 с.

Зшиток 3, літера В. - 2000. - 244 с.; Зшиток 4, літери Г, Ґ. - 2006. - 228 с.

Зшиток 5, літера Д. - 2007. - 146 с. ; Зшиток 12, літера Ч. - 2001. - 64 с.

Зшиток 13, літера Ш. - 2003. - 110 с. ; Зшиток 14, літери: Щ, Ю, Я. - 2002. - 64 с.

945.  ...За волю України: символ. могили січ. стрільцям, воякам УГА та УПА на Коломийщині. - Івано-Франківськ : Галичина, 1991. - 31 с.

946.  Книга пам'яті України : Івано-Франківська область. У 3-х т. - Л. : Каменяр, 1998. - 2003.

Т. 1 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський райони. - 1998. - 844 с.

Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. - 2003. - 295 с.

947.  Козаччина у збірці Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Йосафата Кобринського : к-т листівок / Коломийська РДА, Коломийська РР. - Коломия : Вік : Коломийська друк. ім. Шухевича, 2008. - 1 папка (12 окр. арк.) с. - (Коломия у світі мистецтва ; вип. 3).

948.  Коломийки вербізькі, молодятинські, рунгурські й пнівські / упоряд. М. Савчук. - Коломия : Вік, 2008. - 31 с. - (Автентичні коломийки-1).

949.  Коломийки Коломийської Гуцульщини / упоряд. М. Савчук. - Коломия, 2006. - 59 с.

950.  Коломийська Гуцульщина запрошує / ред. М. Савчук. - Коломия : Друк. ім. Шухевича, 2007. - 32 с. - (Асоціація економічного розвитку Коломийщини).

951.  Коломийська хвиля. Література, мистецтво, наука : збірник. - Коломия, 2000. - 280 с.

952.  Коломийський літопис - 2006. Література, мистецтво, культура, журналістика / упоряд. І. Савчук. - Коломия, 2006. - 20 с.

953.  Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття / ред.-упоряд. Б. Ткачук. - Коломия, 2005. - 39 с.        

954.  Коломийщина в культурній спадщині / авт. проекту О. Іванов. - Т. : Наш Cвіт, 2008. - 14 с. : іл.

955.  Коломийщина: вчора і сьогодні : довідник / упоряд. : В. Плахта, М. Васильчук, О. Гаврилюк. - Коломия : Вільний голос, 2006. - 192 с.       

956.  Коломийщина [Карти] : Івано-Франківська область : путівник / авт. проекту О. Іванов. - Т. : Наш Світ, 2008. - 1 к. в обкл., текст, фото. - (Історія-культура-туризм).

957.  Коломийщина [Образотв. матеріал] / фотознімки Я. Проціва, передм. В. Плахти. - Коломия : Вік, 2002. - 48 с.

958.  Коломийщина [Образотворчий матеріал] / текст та упорядкув. : Н. Тарновецька, М. Кавацюк. - Коломия , 2008. - 109 с. : фото.

959.  Коломийщина мистецька [Образотворчий матеріал] : к-т листівок / Від. культури і туризму Коломийської РДА. - Коломия : Вік : Коломийська друк. ім. Шухевича, 2008. - 1 папка (27 окр. арк.) с.

960.  Коломийщина повстанська [Образотворчий матеріал] : к-т листівок / упоряд. М. Андрусяк. - Коломия : Вік : Коломийська друк. ім. Шухевича, 2008. - 1 папка (15 окр. арк.).

961.  Коломия й Коломийщина : зб. споминів і ст. про недавнє минуле. Т. 1, 2 / упоряд. і ред. : Б. Романенчук, М. Савчук. - Філядельфія ; Коломия : Вид. Ком. Коломиян, 1988-2008.

962.  Легкий П. Лицар нескореної України : розповідь про непохит. провідника ОУН-УПА Колом. округи Бориса-Григорія Легкого / П. Легкий. - Т. : Джура, 2006. - 72 с.

963.  Легкий П.       Лицар нескореної України : розповідь про несхитного провідника Коломийського окружного проводу ОУН-УПА Бориса-Григорія Легкого / П. Легкий. - 2-е, допов. вид. - Т. : Джура, 2010. - 242 с. 

964.  Лицарі рідного краю: січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України ХХ століття : матеріали Всеукр. науково-теорет. конф. присвяч. пам'яті Кирила Трильовського (1864-1941). Коломия, 17 трав. 2007 р. / упорядкув. та ред. І. Монолатія. - Коломия : Вік, 2007. - 312 с.

965.  Матеріали круглого краєзнавчого столу „Коломийська Гуцульщина" (який відбувся 25 серп. 2006 р. у м. Коломиї у рамках ХХVІ Міжнар. фест. „Коломийка-2006") / упоряд., літ. ред. М. Савчук. - Коломия, 2006. - 84 с.

966.  Музеї Коломийщини / кер. проекту Л. Федор. - Коломия, 2011. - Буклет.

967.  50 найвідоміших людей Коломийщини / авт. ідеї І. Козар. - Коломия : Вік, 2009. - 159 с. : фото.

968.  Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т. 1 :  Коломийський і Косівський райони / упоряд. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - 656 с.

969.  Савчук М. З кулінарного минулого Коломийщини : краєзн. нарис / М. Савчук. - Брошнів-Осада : Таля, 2010. - 56 с.

970.  Савчук М. Феномен коломийського краєзнавства / М. Савчук, М. Васильчук. - Коломия : Вік, 2010. - 112 с. : іл. -  (Коломийська бібліотека ; вип. 6).

971.  Савчук М. Тарас Шевченко на землі коломийській / М. Савчук. - Івано-Франківськ : Галичина, 1991. - 32 с.

972.  Томащук М. Спалах : ст. з літопису боротьби за нац. незалежність : [про жертви більшов. терору в післявоєн. період на Коломийщині] / М. Томащук. - Коломия, 2004. - 352 с.

973.  *Черненко В. Медицина Коломийщини / В. Черненко, І. Клим'юк. - 2010.

974.  *Чорнобиль. Коломийщина. 25 років після трагедії : книга пам'яті. - Коломия, 2012. - 222 с.

975.  *Андріїшин С. Коломия 1939-1941 / С. Андріїшин. - Коломия, 2003.

976.  Андріїшин С. Коломия у міжвоєнний період 1919-1939: Суспільно-політичний та національно-визвольний рух у Галичині / С. Андріїшин. - Коломия : Вік, 2010. - 530 с. : іл. - (Коломийська бібліотека ; вип. 7). 

977.  Білинкевич І. Іван Франко і Коломия / І. Білинкевич. - Івано-Франківськ : Галичина, 1991. -  24 с.

978.  Вайгель Л. Нарис про місто Коломию / Л. Вайгель. - Коломия : Вік, 2008. - 119 с. - (Коломийська бібліотека ; вип. 1).

979.  *Васильчук М. Видавнича Коломия : період. та кн. вид. нової доби : довідник / М. Васильчук. - Коломия : Вік, 1995. - 48 с.

980.  Васильчук М. Українська видавнича справа в Коломиї (друга половина ХІХ-ХХ ст.) / М. Васильчук. - Коломия : Вік : Вільний голос, 2003. - 240 с.

981.  Васильчук М. Українська видавнича справа в Коломиї (друга половина ХІХ-ХХ ст.) : монографія / М. Васильчук. - 2-е вид., переробл. і допов. - Коломия : Вік, 2012. - 218 с. - (Коломийська бібліотека; вип. 12).

982.  Васильчук М. Андрій Чайковський : штрихи до портр. на тлі Коломиї / М. Васильчук, Л. Кречковський. - Коломия : Вік, 1994. - 30 с.

983.  Гординський С. Великодні мотиви [Образотворчий матеріал] : к-т листівок / С. Гординський ; авт. тексту М. Васильчук. - Коломия : Вік, 2007. - 1 папка (12 окр. арк.) с. - (Коломия у світі мистецтва ; вип. 1).      

984.  Грабовецький В. Історія Коломиї. З найдавніших часів до початку ХХ ст. Ч. 1 / В. Грабовецький. - Коломия : Вік, 1996. - 172 с.

985.  Гриньків Д. В Коломию дорога моя, в Коломию : поезії / Д. Гриньків. - Коломия : Вік, 2012. - 55 с.

986.  Громадою творимо своє майбутнє : [про життя громади в Коломиї] / Асоц. екон. розв. Коломийщини ; ред. М. Савчук. - Коломия : Друк. ім. Шухевича, 2007. - 28с. : фото.

987.  З Коломиєю у серці [Образотв. матеріал] : творчість художників у поштовій листівці / упоряд. : В. Ковтун, С. Полегенький ; авт. текстів М. Васильчук. - Коломия : Вік, 2005. - 155 с. - (Українське мистецтво у старій листівці. Вип. 3.).

988.  Задоволеність населення міста Коломиї рівнем надання послуг : звіт / підгот. В. Захожа. - К., 2007. - 56 с.

989.  Затварська Р. Корифеї галицьких театрів : [з історії театр. життя в Коломиї] / Р. Затварська. - Коломия : Вік, 1997. - 87 с.        

990.  Звіт за результатами дослідження щодо оцінки якості надання державних послуг населенню міста Коломия / Асоц. екон. розв. Івано-Франківщини. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. - 68 с.

991.  Іваничук Р. Понад Прутом моя Коломия / Р. Іваничук. - Л. : Срібне слово, 2010. - 233 с.

992.  Інформаційний бюлетень м. Коломиї. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. - 30 с.

993.  Ї. Вип. 62. Коломия / голов. ред. Т. Возняк. - Л., 2010. - 236 с.

994.  Ковтун В. Золота доба коломийської листівки / В. Ковтун ; наук. ред. М. Васильчук. - Коломия : Вік, 2010. - 64 с. : іл. - (Коломийська бібліотека ; вип. 5).

995.  Ковтун В. Літопис Коломийського педагогічного коледжу / В. Ковтун, Д. Курчій. - Снятин : Прут Принт, 2000. - 56 с.

996.  Коломийська дитяча музична школа № 1: 85 років. - Коломия, 2005. - 16 с.

997.  Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини [Образотв. матеріал] / авт.-упоряд. О. Кратюк. - К. : Мистецтво, 1991. - 208 с.

998.  Коломия [Образотв. матеріал]. - Ужгород : Карпати, 1991. - 58 с. : іл.

999.  Коломия вас серцем зігріє : спроба антології / ред. М. Савчук ; упоряд. М. Васильчук. - Коломия : Вік, 2006. - 96 с.

1000.         Коломия давня і нова: міська цивілізація в історії та культурі : матеріали регіон. науково-теорет. конф., присвяч. 600-річчю надання Коломиї Магдебурз. права / за ред. І. Монолатія. - Коломия : Вік, 2005. - 194 с.

1001.         Коломия 2000. Вулицями оновленого міста [Образотв. матеріал]. - Коломия : Колом. друк. ім. Шухевича, 2001. - 8 с.

1002.         Коломия - 2007 / Упр. економіки міськ. ради. - Коломия, 2008. - 19 с. : іл.

1003.         Коломия з минулого в сьогодення / В. Ковтун, І. Монолатій. - Коломия : Вік, 2005. - 170 с. - (Українське мистецтво у старій листівці. Вип. 4).

1004.         Коломия - місто / авт. тексту М. Савчук ; від. культури і туризму Коломийс. міськради. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 48 с. : фото.

1005.         Коломия нас серцем зігріє : сроба антол. / упорядкув. М. М. Васильчука. - Коломия : Вік, 2006. - 96 с.

1006.         Коломия. Обличчя міста : буклет. - Івано-Франківськ, 2006.

1007.         *Коломия: перлина Прикарпаття: минуле і сучасне. - Коломия : Мірошниченко О. Є., 2007. - 45 с. : фото.

1008.         Коломияни - лауреати літературних премій. Ч. 1-2 / Від. культури і туризму Коломийської міськ. ради. - Коломия : Вік, 2007-2008. - (Мистецька Коломия).

1009.         Коломієць Р. Феномен Коломийського театру. Практика неймовірностей / Р. Коломієць. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 142 с. : іл.

1010.         *Кочержук М. Українська державна гімназія в Коломиї 1892-1944 / М. Кочержук. - Коломия : Вік, 2011. - 304 с.

1011.         Легкий П. Лицар нескореної України : розповідь про несхитного провідника Коломийського окружного проводу ОУН-УПА Бориса-Григорія Легкого / П. Легкий. - 2-е, допов. вид. - Т. : Джура, 2010. - 242 с.

1012.         Літературно-видавнича Коломия ХІХ-ХХ ст. у контексті українського письменства : робоча прогр., метод. поради, залік. тести / авт.-упоряд. М. Васильчук. - Коломия, 2004. - 28 с.

1013.         Літопис коломийський : свят. вип. : науково-популяр. вісн. музею історії м. Коломиї : [ЗУНР в Коломиї]  / ред. М. Арсак. - Коломия, 1996. - 23 с.

1014.         Мандзюк О. Андрій Чайковський: Коломийські сторінки життя і творчості 1919-1935 рр. / О. Мандзюк. - Коломия : Вік, 2000. - 29 с.

1015.         Манів З. Погляд у завтра : докум.-худож. оповідь : [промислова Коломия 1971-1975 рр.] / З. Манів. - Івано-Франківськ, 2004. - 318 с.

1016.         *Мірошниченко О. Столиця Покуття - Коломия : путівник / О. Мірошниченко. - 3-є вид., допов. - [Б. м : б. в.], 2011. - 56 с.

1017.         Монолатій І. Державність, воля, Україна. Суспільно-політичний рух і активність населення Коломиї у період ЗУНР / І. Монолатій. - Коломия, 1999. - 92 с.

1018.         *Монолатій І. Духовна Коломия : причинки до історії християнства Коломиї / І. Монолатій. - Коломия, 1998. - 32 с.

1019.         *Монолатій І. Коломиєзнавство : нариси історії Коломиї у контексті взаємовідносин слов'янських народів / І. Монолатій. - Коломия, 1996.

1020.         Монолатій І. Коломийська округа 1941-1942 рр. на сторінках газети ,,Воля Покуття" / І. Монолатій. - Коломия, 1996. - 17 с.

1021.         Монолатій І. Коломийські книжкові видання 1864-1941 : каталог : науково-попул. вісн. музею історії м. Коломиї / І. Монолатій. - Коломия, 1993. - 30 с.

1022.         *Монолатій І. Коломия в часи ЗУНР / І. Монолатій. - Коломия, 2000.

1023.         Монолатій І. Цісарська Коломия, 1772-1918 : драма на три дії з життя другого міста Галичини габсбурзької доби / І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 311 с.

1024.         Музей „Писанка" : м. Коломия / авт. тексту Я. Ткачук. - Коломия : Коломийська друк. ім. Шухевича, 2007. - 8 с. : фото.

1025.         Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського в Коломиї : [1987-2006] / ред. Л. Лехник. - Коломия, 2006. - 152 с.

1026.         *Нагірний В. Місто кола / В. Нагірний. - Коломия, 2008. 

1027.         Нагірний В. Недавні історії давнього міста: 770-річчю першої згадки про Коломию присвячено / В. Нагірний. - Коломия : Вік, 2011. - 240 с. : іл. - (Коломийська бібліотека ; вип. 10).

1028.         Науково-методичний збірник Коломийського педагогічного коледжу ПНУ ім. В. Стефаника. Вип. 9. - Коломия : КПКПУ, 2007. - 95 с.

1029.         Повх В. Спомини про Коломийську українську державну гімназію (1935-1944 рр.) / В. Повх. - Коломия : Вік, 2005. - 108 с.

1030.         Почуй мене. Десять поетес Коломиї : збірник / упоряд. В. Рябий. - Коломия, 2011. - 103 с.

1031.         Рекламно-інформаційний телефонний довідник ,,Ділова Коломия" (організацій, закладів, підприємств, установ м. Коломиї та району). - Коломия, 1997. - 96 с.

1032.         Романюк М. Українські часописи Коломиї (1865-1994 рр.) : історико-бібліогр. дослідж. / М. Романюк, М. Галушко - Л., 1996. - 233 с.

1033.         Савчук М. Колумб з Коломиї : розповідь про те, як 400 років тому коломиєць Іван Богдан першим з України відкрив Америку / М. Савчук. - Коломия : Вік, 2008. - 60 с.

1034.         Савчук М. Часописи Коломиї (1865-1939) / М. Савчук. - Івано-Франківськ : Галичина, 1991. - 12 с.

1035.         Сіючи розумне, добре, вічне: минувшина та сьогодення ВПУ  № 14 м. Коломиї / авт.-упоряд. В. Прокіпчин. - Коломия, 2006. - 61 с.

1036.         Співанки про Коломию / упоряд. С. Козаренко (мелодії) ; М. Савчук (тексти). - Івано-Франківськ : Галичина, 1992. - 16 с.

1037.         Товариство ,,Братство св. Архистратига Михаїла при греко-католицькій церкві парохіяльній в Коломиї" / авт.-упоряд. кат. М. Арсак. - Коломия, 1993. - 32 с.

1038.         Товариство ,,Взаїмна Поміч Українського Вчительства" в Коломиї / ред.-упоряд. М. Арсак. - Коломия, 1994. - 16 с.

1039.         Топографія історична. Коломия: перший іст. нарис про Коломию : 770-річчю першої писемної згадки про Коломию присвячено / текст опрац., подав до нього слов. і прим. М. Савчук ; пер. з пол. та нім. Й. Ріпецького. - Коломия : Вік, 2011. - 48 с. : іл. - (Коломийська бібліотека ; вип. 9).

1040.         Турковський М. Етнографічна виставка Покуття в Коломиї [1880 р.] / М. Турковський ; пер. з пол. А. Б. Ємчук ; вступ. ст. М. М. Васильчука. - Коломия : Нар. дім, 2004. - 40 с.

1041.         Україна у поштовій листівці видавництв Якова Оренштайна [Образотворчий матеріал] : альбом / упорядкув. : В. Ковтун, С. Полегенький. - Коломия : Вік, 2004. - 226 с. : іл. - (Українське мистецтво у старій листівці ; вип. 2).

1042.         Українська видавнича справа в Коломиї (друга половина ХІХ-ХХ ст.) : матеріали наук.-практ. конф. з нагоди 140-річчя видав. справи в Коломиї (Коломия, 25 лют. 2004 р.). - Коломия : Вік, 2004. - 84 с.

1043.         Хімей Р.     Пильнуй, Україно! [Ноти] : зб. патріотичних пісень із репертуару нар. хору „Просвіта" м. Коломия / Р. Хімей. - Коломия : Вік, 2007. - 80 с.

1044.         Андрій Чайковський (1857-1935) / Коломийс. музей нар. мистец. Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського. - Коломия, 2006. - 47 с. - (Творчі особистості Західної України).

1045.         *Шиптур М. Коломия - місто спортивне [Образотв. матеріал] / М. Шиптур. - Коломия, 1999.

1046.         Від Говіння до Зеленої неділі : звичаї, традиції, ігри, пісні весняного циклу, які записав у продовж 1975-2003 рр. М. Савчук у с. Великому Ключеві. - Коломия : Вік, 2007. -  120 с.

1047.         Від Пилипівки до Говіння: звичаї, традиції, колядки, щедрівки зимового циклу, які записав упродовж 1975-2003 рр. М. Савчук у с. Великому Ключеві. - Коломия : Вік, 2003. - 109 с.

1048.         Савчук М. Історія Великого Ключева : для школярів / М. Савчук. - Коломия : Світ, 1992. - 112 с.

1049.         *Савчук М. Панова люлька: демонологія, легенди, повір'я записані у с. Великий Ключів / М. Савчук. - Івано-Франківськ, 1998. - 28 с.

1050.         Андрушко П. Історія Верхнього Вербіжа / П. Андрушко, Ю. Феняк. - Коломия : Вік, 2007. - 224 с.

1051.         Гринюк В. Лечу на крилах, щоб обняти Вас : нарис [про с. Воскресінці та авт. кн. - засл. працівника культури] / В. Гринюк. - Коломия, 2004. - 126 с.

1052.         Стефанців Б. Село моє рідне село... : іст. нариси, спогади, нар. оповід., легенди, обряди, традиції та побут с. Воскресінці / Б. Стефанців. - Коломия, 1998. - 254 с.

1053.         Творчий дім: Воскресінецька гора : (вірші, проза, дослідж.) / упоряд. В. Рябий. - Коломия : Коломийс. вісн., 2011. - 88 с.

1054.         *Фесюк М. У долині село лежить [Воскресінці] / М. Фесюк. - Л., 1999.

1055.         Віками оповитий : [про сел. Гвіздець] / упоряд. Н. Ткаченко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 192 с.

1056.         *Сенюк Б. Гвіздець - місто / Б. Сенюк. - Івано-Франківськ : ПП Третяк, 2007.

1057.         Боднар І. Історія села Голоскова / І. Боднар. - Коломия, 2007. - 51 с.

1058.         Романюк Я. Залуччя над Черемошем : історико-публіц. розповідь / Я. Романюк, Л. Романюк. - К. : Веселка, 2004. - 262 с. : іл.

1059.         Грабовецький В. Іванівці: літопис села над Прутом : до 485-річчя заснування / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 264 с.

1060.         Васильчук-Кобилянська М. Ключівське молоко та інші страви: дещо про кухню одного села / М. Васильчук-Кобилянська. - Коломия, 2010. - 64 с. : іл.

1061.         Бакай С. З Княждвором у серці : спогади / С. Бакай. - Коломия : Вік, 1997. - 152 с.

1062.          „Княждвірський" Ботанічний заказник загальнодержавного значення / Держ. ком. ліс. госп-ва України. - Нижній Вербіж, 2007. - 7 с. : іл.

1063.         Футулуйчук В. Княждвір : історико-краєзн. нарис / В. Футулуйчук, Г. Рогозіна-Марусяк. - Макіївка : Графіті, 1998. - 278 с.

1064.         Боєчко М. І. Ковалівка - з глибини віків і до наших днів / М. І. Боєчко. - Коломия : Вільний голос, 2008. - 127 с.

1065.         Кузня знань: 100-ліття Ковалівської школи / авт.-упоряд. М. Сав'юк. - Коломия : Вік, 1997. - 120 с.

1066.         Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району) / М. Лесюк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 327 с.

1067.         Сав'юк М. Ковалівка. Війна і людські долі / М. Сав'юк. - Коломия : Вік, 1999. - 80 с.

1068.         *Клапчук М. Історія села Корнич / М. Клапчук. - Коломия, 2003.

1069.         Миронюк М. Історія Королівки з найдавніших часів до сьогодення / М. Миронюк. - Коломия, 2000. - 128 с.

1070.         Досин Г. Коршів : історико-краєзн. нарис до шістсотліття першої писемної згадки (1410-2010) / Г. Досин. - Л. : МС, 2010. - 204 с.  

1071.         Долінська Ю.-Ю. Ліски - квітка України : іст. розповіді, поезія / Ю.-Ю.Долінська. - Коломия : Вік, 2010. - 288 с.

1072.         Ясінський Я. Родина Цісиків і Ліски : краєзн. нарис-буклет / Я. Ясінський. - Ліски, 2010. - 13 с. : іл.

1073.         Савчук М. Історія Малого Ключева / М. Савчук. - Коломия : Поліграфіст, 2005. - 160 с.

1074.         *Савчук М. Історія Марківки / М. Савчук. - Коломия : Вік, 2002.

1075.         *Жолобайло Я. „Це Матіївці - наше село..." : історико-етногр. нарис / Я. Жолобайло. - Коломия : Вік, 2000.

1076.         Обушак О. Очищення правдою : [про діяльність ОУН-УПА в с. Мишин] / О. Обушак. - Івано-Франківськ, 2005. - 101 с.

1077.         Сорич М. Історія Мишина / М. Сорич. - Коломия, 2000. - 394 с.

1078.         Дем'янюк П. Барткова криниця: розповідь про людей підгірського с. Молодятина та події, що відбувалися тут протягом ХХ ст. / П. Дем'янюк. - Мукачево : Карпат. вежа, 2006. - 111 с.

1079.         Дем'янюк П. Бунькова Гора: розповіді про Молодятин, його людей / П. Дем'янюк. - Коломия : Вік, 2008. - 479 с.

1080.         *Дем'янюк П. Кермин : [дослідж. минувшини с. Молодятин, зокрема кутка Кермин] / П. Дем'янюк. - [Б.м.], 2012.

1081.         Ласійчук М. Нижній Вербіж: нариси і матеріали з історії та народознав. / М. Ласійчук, І. Лудчак. - Коломия : Вік, 1995. - 104 с. : іл.

1082.         Хавлюк М. Отинія : іст. нариси / М. Хавлюк. - Коломия : Вік, 1998. - 148 с.

1083.         Григор'єва Г. Історія села Перерів / Г. Григор'єва. - Коломия, 2003. - 158 с.  

1084.         Гаврищук В. Печеніжин. Пам'ять минулих століть : історико-докум. повість / В. Гаврищук. - Коломия : ЮКС, 2011. - 302 с. : іл. 

1085.         Грабовецький В. Василь Грабовецький: життя, стрілецька, громадсько-політична та культурна діяльність в першій половині ХХ ст. : до 125-річчя уродин. Ч. 1 / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2010. - 163 с. - (Печеніжиніана в постатях).

1086.          Грабовецький В. Історія Печеніжина / В. Грабовецький. - Коломия : Світ, 1993. - 127 с.

1087.         Грабовецький В. Культура Печеніжина крізь століття / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ ; Печеніжин, 2008. - 371 с. - (Наукові записки Прикарпатської історичної школи).

1088.         Грабовецький В.          Перший гомін дзвону до 200-річчя уродин М. Шашкевича і Т. Шевченка, 2011 і 2014 рр. : з Печеніжинської презентації / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2009. - 71 с. - (Наукові записки Прикарпатської історичної школи).

1089.         Грабовецький В. Печеніжин в літописі та ілюстраціях: присвяч. 500-літтю першої письм. згадки про оселю над Печенігою і Лючкою / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. -  96 с.

1090.         Довірак М. Печеніжин / М. Довірак. - Коломия : Колом. друк. ім. Шухевича, 2004. - 144 с.

1091.         *Котів І. Печеніжин : путівник / І. Котів. - Печеніжин, 2011. - 26 с.

1092.         Скоморовський В. Музейна кімната академіка Володимира Грабовецького у Печеніжині : путівник-довід. / В. Скоморовський. - Івано-Франківськ, 2006. - 128 с.

1093.         Співає й грає Печеніжин - Довбушів край [Електронний ресурс]. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 електрон. опт. диск. - (Мелодії Карпатського краю).

1094.         Гораль С. Доленосна істина: про с. Підгайчики Коломийського р-ну та його людей / С. Гораль. - Коломия, 2005. - 320 с.

1095.         Гораль С. Історія Підгайчиків / С. Гораль. - Коломия : Вік, 1995. - 64 с.

1096.         Гораль С. Село родиме. Нарис, фотознімки, вірші [про с. Підгайчики] / С. Гораль. - Коломия, 2001. - 80 с.

1097.         Сенюк Б. Далибогова криниця : [з історії с. Підгайчики] / Б. Сенюк. - Коломия : Вік, 2005. - 189 с.

1098.         Стефак В. Рунгури / В. Стефак. - Коломия : Вік, 2002. - 486 с.

1099.         Історія села Сопова. - Коломия : Вік, 1994. - 32 с.

1100.         Жибак М. Село Струпків на фоні історичного шляху Прикарпаття: нариси про історію сіл Струпкова, Баб'янки та Боднарівки / М. Жибак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 78 с.

1101.         Струпківське весілля в записах Ганни Жибак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 95 с.

1102.         Традиційні українські обряди та звичаї (весілля, хрестини, гаївки) : [про весілля та інші обряди в с. Струпкові] / літ. ред. Г. Жибак ; співупоряд. Р. Хімей. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 124 с.

1103.         Петрук М. Історія Товмачика : історико-краєзн. нарис / М. Петрук,    Д. Петрук. - Коломия : Вільний голос, 2000. - 96 с.

1104.         Хавлюк М. Угорницький монастир / М. Хавлюк. - Коломия : Вік, 1995. - 31с.

1105.         Барасюк М. Нарис історії села Черемхів / М. Барасюк, Ф. Тарантюк, Я. Коземчук. - Івано-Франківськ : Екор, 2000. - 39 с.

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН

1106.         Алкос : Літ.-мист. альм. 2006-2007 / ред. І. Бойчук. - Косів : Писаний камінь, 2007. - 334 с.

1107.         Бандрівський М. Старожитності Косівщини : іст. нариси / М. Бандрівський, Л. Мацкевий, О. Мацюк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997. - 133 с.

1108.         Библюк З. Возвеличені талантом : [короткі характеристики життя і діяльності митців Косівщини] / З. Библюк. - Косів : Писаний Камінь, 2007. - 64 с.

1109.         Вісник Львівської національної академії мистецтв : матеріали науково-метод. конф. „Традиції етнокультури як особливий чинник перспективи розвитку Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва", м. Косів, 4 берез. 2008 р. Спецвип. 7 / ред. Ж. Турянська. - Л. : ЛНАМ, 2009. - 171 с. : іл.

1110.         Голобин А. С. Водоспади Карпат. Івано-Франківська область : Косівський та Богородчанський райони : турист. путівник / А. С.  Голобин. - Івано-Франківськ, 2004. - 9 с. : фото.

1111.         Дем'янюк П. Дорога до лісу: Лісові кадри Коломийщини й Косівщини та їх діяльність у 1944 -2010 рр. / П. Дем'янюк. - Коломия, 2010. - 431 с.

1112.         Держипільський Л. Лікарське рослинництво та ягідництво / Л. Держипільський ; Нац. природ. парк „Гуцульщина", Асоц. фермерів і приват. землевласників Косівщини. - Косів : Писаний камінь, 2006. - 241 с.

1113.         Засади сталого розвитку Косівщини : монографія / Нац. природ. парк „Гуцульщина", Асоціація фермерів і приват. землевласників Косівщини ; відп. ред. Г. Д. Гуцуляк. - Чернівці : Прут, 2005. - 206 с.

1114.         Карпати (Косівський район) [Карти] : туристські маршрути / Держ. служба геодезії, картографії та кадастру. 1:50 000. - К. : Картографія, 2006. - 1 к. в обкл., текст, іл.

1115.         Книга пам'яті України : Івано-Франківська область. У 3-х т. - Л. : Каменяр, 2001. - 2003.

   Т. 2 : Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони. - 2001. - 758 с.

   Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. - 2003. - 295 с.

1116.         Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини. - Косів, 2002. - 16 с.

1117.         Косівщина туристична : путівник. - Т. : Наш Світ, 2007. - 1 к. в обкл., текст, іл. - (Історія-культура-туризм).

1118.         Мисюк І. Вінок золочений: опис весіль в селах Косівщини і Покуття / І. Мисюк. - Косів : Писаний Камінь, 2002. - 183 с.

1119.         Населені пункти Косівщини : довідник / упоряд. І. Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 1995. - 112 с.

1120.         Пам'ятки природи Косівщини / упоряд. І. Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 1997. - 128 с.

1121.         Пелипейко І. Мій рідний край: природа, господарство, населення Гуцульщини : навч. посіб. / І. Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 1998. - 112 с.

1122.         Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 2. Краєзнавство / Косів. осередок „Гуцульщина". - Косів, 2006. - 416 с.

1123.         Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т. 1 :  Коломийський і Косівський райони / упоряд. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - 656 с.

1124.         Стефурак І. Птахи Косівщини / І. Стефурак, В. Пророчук ; Нац. природний парк „Гуцульщина". - Косів : Писаний Камінь, 2007. - 191 с. : іл.

1125.         Стеф'юк В. Стежками опришків : (іст. зарисовка) : [пришків. рух на Косівщині] / В. Стеф'юк. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 54 с.

1126.         Туристична Косівщина : путівник / Косів. райдержадмін., Косів. райрада. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 16 с. : іл.

1127.         Туристичними стежинами Косівщини. Ч. 1, 2 : путівник. - Косів, 2004.

1128.         Четверта регіональна науково-практична конференція присвячена 95-річчю з дня народження С. Іваницького : матеріали конф. : [про лісові екосистеми Косівщини] / за ред. Р. Держипільського, В. Тутуруша. - Косів, 2003. - 80 с.

 

1129.         Библюк З. Косівській центральній районній лікарні 100 років / З. Библюк. - Косів : Благовіст, 2008. - 211 с.

1130.         Гуцули у Визвольній боротьбі : спогади січового стрільця М. Горбового : [Пласт у Косові] / упоряд. : Р. Коваль, П. Арсенич, Ю. Юзич. - К. ; Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2009. - 471 с. - (Українська воєнна мемуаристика ; т. 4).

1131.         *Мальована кераміка Косова і Пістиня ХІХ-початок ХХ століть : кн.-альб. / Г. Івашків, Т. Лозинський. - 2012.

1132.         Пелипейко І. Косів: люди і долі / І. Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 2001. - 368 с.

1133.         Пелипейко І. Містечко над Рибницею : кн. про Косів / І. Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 2004. - 572 с. : іл.

1134.         Різець творить казку. Творчий портрет провідного Косівського різьбяра, майстра вищого класу Федора Гавриленка : нарис / авт. І. Ю. Мисюк. - Снятин : Прут Принт, 2006. - 31 с. - (Карпатське сузір'я).

1135.         Стеф'юк В. Косів - місто історичне : урбаніст. нарис / В. Стеф'юк. - Косів : Писаний Камінь, 2002. - 116 с.

1136.         *Юрчишин Г. М. До 100-річчя Монастирської церкви [в межах м. Косова] / Г. М. Юрчишин, І. С. Вах. - Чернівці : Колір-Друк, 2012.

1137.         Ризуняк М. Смерековий край: 400-річчю с. Акрешори присвячується : зб. поезій / М. Ризуняк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 31 с.

1138.         Арсенич П. Березуни / П. Арсенич. - Івано-Франківськ, 1994. - 31 с.

1139.         Березуни : біогр. відомості про уродж. та жителів Бані Березів., Вижн. Березова та Серед. Березова  / М. Томенчук, С. Симчич, С. Перцович. - Коломия : Вік, 1995. - 80 с.

1140.         Кузич-Березовський І. Березівське боярство на тлі історії України / І. Кузич-Березовський. - Детройт, 1962. - 292 с.

1141.         Негрич М. Скарби гуцульського говору: Березови / М. Негрич. - Л. : Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2008. - 221 с. - (Діалектологічна скриня).  

1142.         Перцович В. Сповідь зраненого серця : [краєзн., етногр. матеріал про Березови] / В. Перцович. - Коломия, 2006. - 187 с.

1143.         Томащук М. Березови в історії Гуцульщини / М. Томащук. - Коломия : Вік, 1997. - 248 с.

1144.         Грабовецький В. Перший літописець Гуцульщини Петро Ступницький [парох в с. Брустури] / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

1145.         Гринюк М. Іграшки з сиру Марії Матійчук [з с. Брустури] / М. Гринюк ; передм. В. Отковича ; пер. С. Бузуляк. - Чернівці : Колір-Друк, 2007. - 50 с.

1146.         Здвиженський храм : [зб. нарисів, спогадів та худож. творів про с. Кобаки] / авт.-упоряд. М. Равшер. - Снятин : Прут Принт, 2008. - 471 с. - (Літопис краю).

1147.         Дідишин М.         Космацька бувальщина / М. Дідишин. - Косів : Писаний камінь, 2001. - 50 с.

1148.         Кугутяк М. Кам'яні старожитності Космача / М. Кугутяк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2997. - 100 с.

1149.         *Пожоджук Д. Космач : путівник / Д. Пожоджук. - Косів : Писаний Камінь, 2008.

1150.         *Пожоджук Д. Космач - келія сонця / Д. Пожоджук. - Косів : Писаний Камінь, 2012.

1151.         Сіреджук П. Космач над Пістинькою : біобібліогр. довід. / П. Сіреджук. - Л. : Тріада плюс, 2011. - 375 с.

1152.         Кути та околиці у фотодокументах. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 95 с.

1153.         Німець О. Кути: сторінки з історії містечка / О. Німець. - Косів : Писаний Камінь, 1998. - 80 с.

1154.         Рибчанський М. Люча : історико-краєзн. нарис / М. Рибчанський,   А. Лисишин. - Л. ; Полтава : Духовна вісь, 2002. - 224 с. : іл.

1155.         Сав'юк Р. Микитинці: історія села очима однієї родини / Р. Сав'юк, П. Сав'юк, М. Сав'юк. - Коломия, 1997. - 72 с.

1156.         Вуянко М. Святоіванівський монастир у Пістині / М. Вуянко ; рецензенти : С. Мудрий, В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 79 с.

1157.         Слободян О. Пістинська кераміка ХІХ - першої половини ХХ століття : присвяч. першому Всеукр. симп. худож.-кераміків в м. Косові / О. Слободян ; ред. І. Островська. - Косів, 2004. - 152 с.

1158.         Гушул М.   Рожнів і рожнівчани : історико-мемуар. нарис п'яти поколінь / М. Гушул. - К. ; Косів ; Рожнів : Світ Успіху, 2010. - 384 с.

1159.         Ігнатюк В. Середній Березів: школа в житті села / В. Ігнатюк. - Косів : Писаний Камінь, 2007. - 203 с.

1160.         Близнюк В. Слідами забутої бувальщини: легенди, перекази, історія, факти (про с. Старі Кути ) / В. Близнюк. - Косів : Писаний Камінь, 1997. - 96 с.

1161.         Букатка-Чоланюк М. П. Символ свободи і єдності : [історія найперших пам'ятників Т. Шевченку, починаючи від перш. публіч. пам'ятника-обеліска на Сокільській скелі в с. Тюдові] / М. П. Букатка-Чоланюк. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 67 с.

1162.         Букатка-Чоланюк М. П. Тобі, рідна Тюдівська школо! / М. П. Букатка-Чоланюк. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 296 с.

1163.         Грабовецький В. Уторопи : сторінки історії / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1997. - 223 с.

1164.         Цимбалюк О. Уторопи: історія в іменах / О. Цимбалюк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 114 с.

1165.         Яремко Б. Уторопські сопілкові імпровізації : навч. посіб. / Б. Яремко. - Рівне : ЛІСТА, 1997. - 105 с.

1166.         Василащук О. З молитвою до Бога : [з історії церкви Св. Параскеви в с. Шешори] / О. Василащук. - Косів : Писаний Камінь, 2010. - 103 с. : іл.

1167.         Василащук О. Шешори: на терезах часу / О. Василащук. -  Косів : Писаний Камінь, 2000. - 224 с.

1168.         Іваничук Є. Яблунівські криниці : хроніка розкопок жертв комун. терору (1990) / Є. Іваничук. - Коломия : Т-во ,,Поступ", 2000. - 64 с.

1169.         Курищук В. Школа на Яблунівщині / В. Курищук. - Косів : Писаний Камінь, 2010. - 336 с. : іл.

1170.         Курищук В. Яблунів: причинки до історії містечка / В. Курищук. - К. : Цимбаленко Є. С., 2008. - 471 с.

1171.         Яблуневий цвіт : до 250-річчя Яблунів. серед. шк. - Яблунів, 1995. - 48 с.

1172.         *Яблунів. 1602-2002 : путівник / ред. І. Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 2002.

1173.         Барвисте диво [Образотворчий матеріал] =Coloreul marvel : вип. 1-2010 / Яворів. центр нар. мистец. „Гуцульська гражда" ; авт.-упоряд. : П. Лосюк, В. Корпанюк ; пер. О. Трушик, А. Мицкан. - Яворів, 2011. - 8 с. : іл. .

1174.         Лосюк П. Гуцульська школа [с. Яворів] / П. Лосюк. - Косів : Писаний Камінь, 1997. - 121 с.

1175.         Школа здібностей: з досвіду розв. здібностей школярів у Яворів. ЗОШ І-ІІІ ступенів / ред. П. Лосюк. - Снятин : Прут Принт, 2004. - 198 с.

1176.         Яворівський фотоархів [Образотв. матеріал]. - Л. : Сполом, 2005. - 236 с.

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН

1177.         Безцінні скарби Надвірнянщини [Електронний ресурс]. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 електрон. опт. диск. - (Мелодії Карпатського краю).

1178.         Боберський Ю. Сліди на плаях: краєзн., етнолого-іст. нарис лісівника / Ю. Боберський. - Коломия, 2007. - 320 с.

1179.         ВАТ „Нафтохімік Прикарпаття" : буклет - Надвірна, 1995.

1180.         Жниво на стерні : літ. альм. літстудії „Бистрінь" Надвірнянщини. - Коломия : Вік, 1997. - 272 с.

1181.         Засвітитися крилатим словом : [до 15-річчя з часу створення літ. студії „Бистрінь"] : рек. бібліогр. покажч. - Івано-Франківськ, 2002. - 64 с.

1182.         Книга пам'яті України : Івано-Франківська область. У 3-х т. - Л. : Каменяр, 2001 - 2003.

Т. 2 : Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони. - 2001. - 758 с.

Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. - 2003. - 295 с.

1183.         Літоплин над Бистрицею: антол. творів літ. студії „Бистрінь" Надвірнянщини. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. - 460 с.

1184.         Луців Є. Причетність. „Меморіал" : [про діяльність район. історико-просвітниц. т-ва „Меморіал" на Надвірнянщині] / Є. Луців. - Надвірна, 2004. - 56 с.

1185.         Максим'юк М. Безцінні скарби нашого краю: пам'ятки архітектури та містобудування [Надвірнянщини та Яремчанщини] / М. Максим'юк. - Надвірна, 2006. - 72 с.

1186.         Максим'юк М. Кооперація Надвірнянщини / М. Максим'юк. - Надвірна : Надвірнянська друк., 2010. - 266 с.

1187.         Максим'юк М. Нафтові копальні Надвірнянщини / М. Максим'юк ; ред. І. Гриджук. - Надвірна : Надвірнянська друк., 2010. - 90 с.

1188.         Максим'юк М. ,,Просвіта" на Надвірнянщині / М. Максим'юк. - Надвірна : Надвірнянська друк., 1999. - 64 с.

1189.         Матеріали першої районної історико-краєзнавчої конференції / відп. за вип. М. Семкіяш. - Надвірна, 2000. - 39 с.

1190.         Музеї Надвірнянщини / Від. культури і туризму Надвірнянської РДА. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 13 с. : фото.

1191.         Музей історії Надвірнянщини : буклет. - Надвірна, 2001.

1192.         Мураль І. Ми ласки в ката не просили : пам'яті забутих героїв присвячується : [іст. імена Надвірнянщини] / І. Мураль, О. Зварчук. - Надвірна, 2005. - 26 с.

1193.         Надвірнянська центральна районна бібліотека : путівник : буклет. - Надвірна, 2004.

1194.         Надвірнянська центральна районна бібліотека. 65 років. 1945-2010 рр. - Надвірна, 2010. - 11 с.

1195.         Надвірнянщина [Образотв. матеріал]. - Надвірна, 2004. - 48 с.

1196.         Надвірнянщина / Надвірнянська РДА. - Надвірна, 2007. - 13 с. : фото.

1197.          Надвірнянщина в дослідженнях краєзнавців : бібліогр. покажч. / укладачі : Р. Грушецька, М. Гринюк. - Надвірна, 2006. - 26 с.

1198.         Надвірнянщина : історико-геогр. нарис / за ред. Л. Тріфонової. - Надвірна, 1999. - 132 с.

1199.         Надвірнянщина : хресна дорога народного болю / Від. культури і туризму Надвірнянської райдержадмін. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 568 с.

1200.         Пам'ятки історії та культури Надвірнянщини. - Надвірна, 2002. - 32 с.

1201.         Пам'ятники Тарасові Шевченкові на Надвірнянщині : інформ. довідка. - Надвірна, 2004. - 4 с.

1202.         Паньків М. Календар надвірнянця. 1999 / М. Паньків. - Надвірна, 1999. - 132 с.

1203.         Паспорти населених пунктів Надвірнянського району : довідник. - Надвірна, 2003. - 92 с.

1204.         Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т. 2 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Надвірнянський райони / упоряд. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - 648 с.

1205.         Семкіяш М. В плині віків: соц.-екон. становище Надвірнянщини на стику ХІХ та ХХ ст. / М. Семкіяш. - Надвірна, 2005. - 70 с.

1206.         Семкіяш М. В плині віків / М. Семкіяш. - 2-е вид., допов. - Надвірна : Надвірн. друк., 2010. - 168 с.

1207.         Середньовічні замки та оборонні споруди Надвірнянщини / упоряд. О. Зварчук. - Надвірна, 2011. - 13 с. : фото.

1208.         Сіщук М. Мовою сердець і документів : (спогади й архіви про діяльн. УПА) / М. Сіщук. - Дрогобич : Швидкодрук, 2009. - 512 с.

1209.         Страгора: кн. про Надвірнянщину / ред.-упоряд. : Д. Герасимчук, Я. Дорошенко. - Л. : Світло й Тінь, 1994. - 152 с.

1210.         Яцура Я. Історія розвитку Надвірнянського нафтопромислового району / Я. Яцура. - Л., 2000. - 130 с.

1211.         Яцура Я. Нафта Надвірнянщини: історія розвитку Надвірнян. нафтопром. р-ну / Я. Яцура, В. Назарчук. - Л., 2000. - 130 с.

1212.         Гандзюк Р. Надвірна: іст. нарис від найдавніших часів до наших  днів / Р. Гандзюк. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 1999. - 276 с.

1213.         Мистецько-творча спадщина почесного громадянина м. Надвірної, співака і бандуриста В. Луціва : каталог / уклад. Т. Гавриленко, О. Струтинська. - Надвірна, 2004. - 138 с.

1214.         Надвірна [Образотв. матеріал] : поема в світлинах. - Надвірна, 2001. - 48с. : іл.

1215.         Надвірна : схема міста / ред-кол. : М. Бігайлюк, В. Гринішак, І. Петров. - Івано-Франківськ : Центр турист. інформації, 2007. - 1 к. в обкл., текст, іл.

1216.         Равлюк В. Надвірнянки - пані і панянки : усмішки / В. Равлюк. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2006. - 140 с.

1217.         Равлюк В. Надвірнянські батяри / В. Равлюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2004. - 99 с.  

1218.         До чарівної Бистриці / Відділ культури і туризму Надвірн. РДА ; Міськрайон. орг. Укр. т-ва. охорони пам'яток історії та культури. - Надвірна : Надвірн. друк., 2007. - 12 с. : іл.

1219.         Юркевич Ю. Бистриця - чарівна закутина Гуцульського краю / Ю.  Юркевич. - Надвірна, 1999. - 48 с. 

1220.         Максим'юк М. У віках збудована, з попелу відроджена : [з історії церкви сел. Битків] / М.  Максим'юк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. - 50 с.      

1221.         Дякун С. Вросли ми серцем в тебе, Україно : докум. повість : [громадянин Австралії, родом з с. Білі Ослави П. Поварчук розповідає про свою родину в лавах ОУН-УПА]  /  С. Дякун, П. Поварчук. - Надвірна, 2001. - 224 с.

1222.         Левицький В. Білі Ослави. Село моє - колиска моя: сторінки історії / В. Левицький. - Надвірна : ЗАТ ,,Надвірнян. друк.", 2000. - 252 с.

1223.         Миронюк М. „Кривавий полудень" : [присвяч. 60-річчю розстрілу німцями сотні жителів с. Білі Ослави] / М. Миронюк. - Коломия, 2003. - 84 с.

1224.         Чи дома, дома цей пан господар? : Різдво в Ославах : коляди, колядки та щедрівки / упоряд. В. Левицький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 127 с.

1225.         Білик П. Й. Нарис історії лісів Делятинщини / П. Й. Білик. - Івано-Франківськ, 2008. - 474 с.

1226.         Клапчук В. М. Делятинщина: історико-геогр. дослідж. / В. М. Клапчук, М. М. Клапчук. - Делятин, 2007. - 583 с.

1227.         *Клапчук В. Природні умови і ресурси Делятинщини / В. Клапчук. - Надвірна, 1996.

1228.         Клапчук М. Історико-етнографічний нарис Делятинщини (від найдавніших часів до 1939 р.) / М. Клапчук, В. Клапчук.  - Делятин, 2000. - 92 с. : 28 л. іл.

1229.         Колядують „Черлені пацьорки" [Електронний ресурс] : Колядує народний вокальний ансамбль „Черлені пацьорки" (смт. Делятин Надвірнянського р-ну). - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 електрон. опт. диск. - (Мелодії Карпатського краю).

1230.         Янко І. Добротів: історія села / І. Янко. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 256 с.

1231.         Сіщук М. Неначе писанка, село Зелена / М. Сіщук. - Л. : Укр. технології, 2006. - 230 с.

1232.         Салига Н. Курінний „Чорний" Данило Рудак : [Назавизів - рідне село вояка УПА Данила Рудака] / Н. Салига. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 140 с.

1233.         Від „пасіки" до Пасічної : історико-геогр. нарис / упоряд. Є. Луців. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 120 с.

1234.         Непеляк Є. Перерісль: іст. нарис від найдавніших часів до 1990 р. Т. 1 / Є. Непеляк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 263 с.

1235.         Максим'юк М. Пнівська твердиня / М. Максим'юк. - Надвірна, 1997. - 42 с.

1236.         Максим'юк М. Пнівська твердиня / М. Максим'юк. - 2-е вид., допов. - Надвірна, 2008. - 56 с.

1237.         Андрушко В. Здобудеш Українську державу... : докум. оповідь [з історії с. Саджавки] /    В. Андрушко. - Надвірна, 1998. - 132 с.

1238.         Левицький П. Середній Майдан : іст. нариси. Ч. 1 : З найдавніших часів і до 1939 року / П. Левицький. - Надвірна ; Середній Майдан, 2008. - 258 с.

1239.         Костюк М. Село моє - Тисменичани / М. Костюк. - Коломия : Вік, 1996. - 111 с.

1240.         Маланюк В. Історія села Цуцилів / В. Маланюк ; літ. ред. Я. Дорошенко ; рецензент Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. - 128 с.

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1241.         ВелоКраїна : Яремчанський регіон : путівник велосипедиста : інформ.-довід. вид. Вип. 1 / упоряд. В. Загреба. - Яремче, 2010. - 33 с. :  фото.

1242.         Гнатюк Н. Гуцульських храмів неземна краса : [про церкви в Яремче, Дорі, Ямні, Микуличині, Татарові, Поляниці, Яблуниці, Вороненці] / Н. Гнатюк. - Яремче, 2007. - 20 с. : іл.

1243.         *Гутиряк В. Яремчанщина туристична і заповідна : атлас-путівник / В. Гутиряк. - Л., 2012.

1244.         Особисті селянські господарства на території, віднесеній до відання Яремчанської міської ради / Рада з туризму карпат. регіону [та ін.]. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2004. - 24 с.

1245.         Подорожі по Гуцульщині. Ч. 2 : Татарів, Яблуниця, Вороненко, Поляниця, ТК „Буковель" / матеріали підгот. В. Юзюк. - Коломия : Мірошніченко, 2011. - 40 с. : іл., схеми.   

1246.         Прикарпатський туристичний довідник : Яремче. Микуличин. Татарів. Яблуниця. Поляниця. Буковель. Ворохта. - Т. : Петренко С. О., 2008. - 47 с. : фото. - (Розвиток туризму в Україні).

1247.         Карпати. Яремче-Ворохта [Карти] : турист. маршрути : [карта] / Укргеодезкартографія, ДНВП „Картографія". - 1 : 50000, 1 см = 500 м. - К. : Логос, 2007. - 1 к. в обкл., текст, фото.

1248.          Місто-курорт Яремче. Минуле і сучасне 1787-2007 : 220-річчю перш. письм. згадки про місто присвяч. - Коломия : ПП Мірошниченко О. Є., 2007. - 45 с. : фото.

1249.         Снісаренко А. „Тайстра". „Чугайстри". „Тайстра" : [з історії вокально-інструмент. ансамбль „Тайстра" з Яремчі] / А. Снісаренко, О. Свєтков. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 95с. : іл.

1250.         Собашко В. Мандрівки з Яремчого : путівник-довід. / В. Собашко ; за ред. Я. Довгана. - Вид. 2-е, випр. та допов. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 52 с. : іл.  

1251.         Яремча. Обличчя міста : буклет. - Яремча, 2004.

1252.         Яремче - смарагдове диво Карпат : турист. путівник / Центр турист. інформації. - Івано-Франківськ, 2006. - 65 с. : фото.

1253.         Яремче : турист. путівник. - Івано-Франківськ, 2004. - 36 с.

1254.         Bukovel : Ваш гірськолижний курорт № 1 : Зима. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 18 с. : фото + 1 електрон. опт. диск.

1255.         Нагірний М. Ворохта в персоналіях: С. Федак, С. Салик та ін. / М.  Нагірний. - Івано-Франківськ, 2006. - 15 с.

1256.         Нагірний М. Ворохта - перлина Карпат : матеріали до історії / М.  Нагірний. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 127 с.

1257.         Нагірний М. Школа у Ворохті : іст. нарис / М. Нагірний. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 47 с.

1258.         Санкович М. Ворохта : історія, люди, традиції / М. Санкович. - Ворохта, 2001. - 188 с.

1259.         Флис С. Музей імені Митрополита Шептицького [у Дорі] / С. Флис. - Івано-Франківськ : Сіверсія МВ, 2002. - 28 с.

1260.         Микуличин : до 590-річчя заснування / В. Яремчук, В. Клапчук, Ю. Боберський та ін. - Брошнів : Таля, 2002. - 240 с.

1261.         Спортивно-оздоровчий комплекс „Смерічка" збирає друзів [Микуличин] / упоряд. М. Соя. - Івано-Франківськ, 2010. - 28 с.  

1262.         Кононенко К. Українські Карпати: Медова Долина : [про садибу „Дикий мед" в с. Татарів] / К. Кононенко, С. Флис. - К., 2011. - 74 с. : іл. - Текст парал. : укр., рос., англ.

РОГАТИНСЬКИЙ РАЙОН

1263.         *Божі храми Рогатинщини / за ред. Р. Коритка. - Л., 2002.

1264.         *Енциклопедія Рогатинщини / голов. ред. Б. Скробач. - Рогатин, 2010. - 477 с.

1265.         Звіт за результатами дослідження щодо оцінки якості надання державних послуг населенню Рогатинського району / Асоц. екон. розв. Івано-Франківщини. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. - 84 с.

1266.         Звіт народного депутата України від Рогатинського виборчого округу № 202 за 1994-1998 рр. [Р. Круцика]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. - 16 с.

1267.         Книга пам'яті України : Івано-Франківська область. У 3-х т. - Л. : Каменяр, 2001 - 2003.

Т. 2 : Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони. - 2001. - 758 с.

Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. - 2003. - 295 с.

1268.         Нас оцінить історія: колектив. історико-докум. іл. нарис про діяльність рогатин. район. орг. НРУ за 10 років (1989-1999). - Рогатин, 1999. - 54 с.

1269.         Окрепкий М. Край Роксолани - Опілля кохане : поезії, пісні : [м. Рогатин і села району в піснях та поезії] / М. Окрепкий. - Рогатин : Перспектива, 2008. - 63 с.

1270.         *Польовий Я. Священики Рогатинщини. - Рогатин, 2008.

1271.         Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т. 4 : Галицький, Рогатинський, Тисменицький райони / упоряд. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002. - 636 с.

1272.         Рогатинська земля : зб. історико-мемуар., побут. матеріалів. Т. 1, 2. - Нью-Йорк ; Сидней ; Торонто : Рогатинщина, 1996.          - 845 с.

1273.         Рогатинська земля: історія, сучасність, перспективи : довідник. - Брошнів : Таля, 1999. - 18 с.

1274.         Рогатинська земля: історія та сучасність : матеріали першої наук. конф. Рогатин, 24-25 берез. 1995 р. - Л.. ; Рогатин, 1995. - 286 с.

1275.         Рогатинська земля: історія та сучасність : матеріали 2-ї наук. конф.  Рогатин, 26-27 берез. 1999 р. - Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. - 312 с.

1276.         Рогатинська земля: історія та сучасність. Т. 4 : матеріали третьої наук. конф. (Рогатин, 26 берез. 2002 р.). - Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2005. - 306 с.

1277.         Рогатинський район : турист. довід. - Рогатин, 2000. - (Буклет).

1278.         Рогатинський район : турист. довід. / Асоц. екон. розв. Івано-Франківщини. - [Б. м. : б. в.], 2003. - 10 с. : іл.

1279.         Рогатинці в боротьбі за волю / В. Мельник, М. Чолій, П. Арсенич та ін. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 834 с. + 132 с. вкл.

1280.         Скробач Б. Населені пункти Рогатинщини : слов-довід. / Б. Скробач. - Рогатин, 2008. - 212 с.

1281.         Скробач Б. Природа Рогатинського Опілля / Б. Скробач ; Рогатин. екол. громада ім. М. Затварницького. - Рогатин, 2008. - 104 с.

1282.         Слободян В. Храми Рогатинщини / В. Слободян. - Л. : Логос, 2004. - 252 с.

1283.         Стратегія врівноваженого розвитку Рогатинського району та міста Рогатина (Опілля) / ред. Я. Довган. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. -    36 с.

1284.         Бойкевич О. Садиба-музей М. Угрина-Безгрішного у Рогатині / О. Бойкевич. - Рогатин, 2008. - 15 с.

1285.         Воробець М. Рогатин : іст. путівник-довід. / М. Воробець. - Рогатин, 1999. - 111 с.

1286.         Гаврилів Б. Роксолана в світі / Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2004. - 29 с.

1287.         Гаврилів Б. Роксолана у світі : іст.-краєзн. зб. / Б. Гаврилів, І. Миронюк. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2008. - 95 с. : іл.              

1288.         Городецька Д. Рогатинська вишивка [Образотв. матеріал] / Д. Городецька. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - 26 с .

1289.         Грабовецький В. Роксолана в історії / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 1993. - 44 с. : іл.

1290.         Грабовецький В. Роксолана - Хуррем та її історична  доля : наук. записки Прикарп. іст. шк. - 2-е вид., допов. / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2004. - 54 с.

1291.         Діловий Рогатин - 2001. - Івано-Франківськ, 2001. - 40 с.

1292.         Ікона „Іван Хреститель з житієм" = St. John the Baptist With the Scenes From His Life: Cередина ХVI ст.: Музей-пам'ятка архіт. й живопису XVI -ХІХ ст., церква Зішестя Св. Духа в Рогатині, філіал Івано-Франків. обл. художнього музею : альбом / тексти : Т. Откович, О. Канарська-Луцан. - Л. : Простір М, 2010. - 80 с. : іл. - (Публікація однієї пам'ятки).

1293.         Настя Лісовська-Роксолана: міфи і факти життя та діяльності : матеріали наук. конф., Рогатин, 24 верес. 2004 р. / Посольство Республіки Туреччини в Україні. - Рогатин, 2005. - 108 с.

1294.         Непийвода Л. Т. Усе починається з мрії : [про історію створення дитячо-юнац. спорт. шк. в Рогатині] / Л. Т. Непийвода. - Рогатин : Місто НВ, 2011. - 55 с.

1295.          Рогатин : путівник. - Т. : Наш Світ, 2007. - 21 с. : фото. - (Історія - культура - туризм).

1296.         Рогатин та Рогатинський район / ред. Я. Довган. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. - 15 с. : іл.

1297.         Скробач Б. Велика історія Рогатина 1184-2007 рр. : монографія / Б. Скробач. - Рогатин, 2009. - 271 с.

1298.         Скробач Б. М. Історія міста Рогатина : хронол. довід. / Б. М.  Скробач. - Рогатин : Перспектива, 2006. - 61 с.

1299.         Скробач Б. Рогатин в часи Незалежності 1991-2007 рр. Т. 6 / Б. Скробач. -  Рогатин, 2008. - 24 с.

1300.         Скробач Б. М. Рогатин. Місто древнє / Б. М. Скробач. - Рогатин, 2007. - 113 с.

1301.         Ступарик Б. Життя віддане національній ідеї : [про Рогатин. гімназію та її першого дир. М. Галущинського] / Б. Ступарик, В. Ковальчук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. - 56 с.

1302.         Церква Святого Духа в Рогатині [Образотв. матеріал] / авт.-упоряд. В. Мельник. - К. : Мистец., 1991. - 144 с. : іл.

1303.         Церква Святого Духа в Рогатині [Образотворчий матеріал]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. - 10 с. : іл.

1304.         Церква Святого Духа. Рогатин. Івано-Франківська область [Образотворчий матеріал] . - Т. : Наш Світ, 2011. -  12 с. : іл.

1305.         Чолій М.  Сторінки історії Рогатина: історико-краєзн. нарис до 800-річчя Рогатина / М. Чолій. - Т. ; Рогатин, 1999. - 30 с.

1306.         *Ювілейна книга Рогатинської гімназії. - 2009? - 688 с.

1307.         Коритко Р. Данильче - село Опільської землі : історико-краєзн. нарис / Р. Коритко. - Л. : Тріада плюс, 2005. - 420 с.

1308.         Коритко Р. Добринів - село мальовничого Опілля / Р. Коритко. - Л. : Тріада плюс, 2004. - 416 с.

1309.         Марків Я. Село Журів - колишнє містечко Рогатинщини : історико-епіч. нарис / Я. Марків. - Журів; Коломия, 2001. - 214 с.

1310.         Воробій Л. Загір'я Княгиницьке: історико-краєзн. студії / Л. Воробій. - Л. : Опілля, 2005. - 616 с. - (Опілля. Поселення Рогатинщини).

1311.         Мельник М. Заланів (Біла Криниця) / М. Мельник. - Заланів ; Рогатин, 1994. - 65 с.

1312.         Адамів С. За волю і долю України: із спогадів повстанця села Залип'я Дмитра Задоріжного : худож.-докум. нарис / С. Адамів. - Рогатин, 2010. - 91 с. : іл.

1313.         *Коритко Р. Кліщівна - лісове село Опільського краю / Р. Коритко. -  Л. : Тріада плюс, 2010. - 530 с.

1314.         Кузик С. Княгиничі : краєзн. студії / С. Кузик. - Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка ; Опілля, 2002. - 448 с.

1315.         Кузик С. П. Штаб-квартира Романа Шухевича у Княгиничах / С. П. Кузик. - Коломия : Вік, 2007. - 191 с.

1316.         Кульчицький Б. Моя Україно! За Твою Волю і Свободу. Життєвий шлях одного з твоїх синів : [автор родом з с. Конюшки] / Б. Кульчицький. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 27 с.

1317.         Коритко Р. Липівка, Кривня, Воронів - Опільські села над Гнилою Липою / Р. Коритко. - Л. : Тріада плюс, 2007. - 702 с.

1318.         Братусь М. Історія села Обельниця / М. Братусь, В. Лаба. - Л., 2007. - 107 с.

1319.         Польовий Я. Рідне село Підмихайлівці : історико-краєзн. нарис / Я.  Польовий. - Л. : Кобзар, 1999. - 173 с.

1320.         Лемішко Б. Гомін історії: село Потік на Рогатинщині : історико-епіч. нарис / Б. Лемішко. - Л. : Фенікс, 2002. - 100 с.

1321.         *Верес М. Коли воскресне Україна. с. Пуків / М. Верес. - Рогатин, 1999. - 72 с.

1322.         *Музичка І. Нарис про село Пуків : спогади / І. Музичка. - Лондон : Укр. Видав. Спілка, 1991. - 88с. : фото.   

1323.         *Коритко Р. Пуків - героїчне село Рогатинського Опілля / Р.  Коритко. - Л. : Тріада плюс, 2010. - 815 с.

1324.         *Коритко Р. Путятинці - опільське село над Студеним Потоком / Р.  Коритко. - Л. : Тріада плюс, 2008.

1325.         *Біль і сльози Радванівки / ред. М. В. Чолій. - Рогатин, 2012.

1326.         Коритко Р. Стратин - село Опільського краю : історико-краєзн. нарис / Р.  Коритко. - Л. : Тріада плюс, 2003. - 248 с.

1327.         Король М. Нескорені : [з історії с. Стратин] / М. Король. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 117 с.

1328.         Гривнак О. Черченське весілля: фольклорно-побутова сценка традиційного весілля на Рогатинщині / О. Гривнак. - Рогатин , 2000. - 48 с.

1329.         Дячишин О. Черче. Моє рідне село : монографія / О. Дячишин. - Торонто : Добра кн., 1969. - 144 с.

1330.         Коритко Р. Історія санаторію ,,Черче'' : історико-краєзн. нарис /        Р.  Коритко. - Л. : Штабар, 1996. - 116 с.

1331.         Коритко Р. Історія села Черче / Р. Коритко. - 2-е вид., допов. - Л. : ЗУКЦ, 2009. - 176 с.

1332.         Коритко Р. Опільське село Черче : історико-краєзн. нарис /                 Р. Коритко. - Л. : Універсум, 1997. - 240 с. : іл.

1333.         Хіцяк І. Історія села Черче / І. Хіцяк. - Івано-Франківськ : Нескорені, 1997. - 39 с.

1334.         Коритко Р. Чесники - давнє село Опільського краю / Р. Коритко, Д. Белей. - Л. : Тріада плюс, 2005. - 384 с.

РОЖНЯТІВСЬКИЙ РАЙОН

1335.         Михайло Василишин - Герой України з Рожнятівщини : до 100-річчя від дня народж. / авт. проекту й упоряд. : М. Косило, Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 59 с. : іл. - (Бібліотека журналу „Краєзнавець Прикарпаття").

1336.         *З чарівного намиста (мандрівка Рожнятівщиною) : буклет / текст Б. Пилипіва ; Рожнятів. РДА. - Брошнів : Таля, 2000.

1337.         Історія бібліотек Рожнятівщини: хроніка дат і подій: 65 р. Рожнятів. центр. рай. б-ці, 35 р. Рожнят. центр. бібл. системі / упоряд. М. В. Рибчак, О. М. Озаришин. - Рожнятів, 2012. - 65 с : іл.

1338.         Книга пам'яті України : Івано-Франківська область. У 3-х т. - Л. : Каменяр, 2001 - 2003.

Т. 2 : Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони. - 2001. - 758 с.

Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. - 2003. - 295 с.

1339.         Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т. 3 : Долинський, Калуський, Рожнятівський райони / упоряд. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002. - 596 с.

1340.         Рожнятівський район : турист. довід. / Асоц. екон. розв. Івано-Франківщини. - [Б.м. : б. в.], 2005. - 11 с. : іл.

1341.         Рожнятівщина: Бойківськими стежками / Рожнятів. РДА. - Рожнятів, 2005. - 13 с. : фото.

1342.         Рожнятівщина в легендах та переказах / упоряд. Н. В. Шищак, Г. М. Фреїшин. - Рожнятів, 2012. - 150 с. : іл.

1343.         Рожнятівщина. І зветься цей край  -  Бойківщина : буклет / авт. М.  Рибчак. - Рожнятів, 1998.

1344.         Рожнятівщина - край бойківський, чарівний. - Рожнятів, 2001.  -  96 с.

1345.         Рожнятівщина : путівник : буклет. - Брошнів : Таля, 2007. - (Історія-культура-туризм).

1346.         Стрийщина: історично-мемуар. зб. Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини. Т. 1-3. - Ню Йорк ; Торонто ; Париж ; Сидней, 1990-1993.

1347.         Діловий Рожнятів - 2001. - Івано-Франківськ, 2001. - 63 с.

1348.         Михайлів Л. Рожнятів і околиці : історико-краєзн. кн. / Л. Михайлів. - Снятин : Прут Принт, 2000. - 168 с.

1349.         Михайлів Л. Рожнятів і околиці : історико-краєзн. кн. / Л.  Михайлів. - Вид. 2-е, допов. й переробл. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 174 с. : іл.

1350.         Рожнятів - з глибини віків : буклет / авт. Я. Швайчек. - Рожнятів : Наук. культоролог. т-во ,,Бойківщина", 1999.

1351.         Рожнятів: сторінки історії (Бойківщина) / Р. Федоренко. - Рожнятів, 2005. - 32 с.

1352.         Ти навік полонив серце моє..: сусп. історико-публіц. альм. про Брошнів-Осаду і околиці. Кн. 1. - Брошнів : Таля, 2006. - 84 с. : іл.

1353.         Сеньків І. Ілемня - столиця Карпатського князівства в 9-10 ст. / І. Сеньків - Долина : МП ,,Інтеграл'', 1995. -  6 с.

1354.         Литвин (Василишин) П. Розповіді про Князівське / П. Литвин (Василишин) ; упоряд. С. Литвин. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. - 483 с.

1355.         *Кочержук О. Моє рідне село Лецівка / О. Кочержук. - Л., 2003. - 86 с.

1356.         *Горан Л. Лоп'янка - чарівне бойківське село / Л. Горан. - 2006. - 132 с.

1357.         Нижній Струтин : іст. нариси / упоряд. М. Семків. - Івано-Франківськ : Лік, 1998. - 104 с.      

1358.         Історія Осмолодської пущі / за ред. П. Третяка, В. Парпана. - Л. : НТШ, 1997. - 145 с. : табл.

1359.         Депутат Б. І. Перегінське : іст. нариси і новели / Б. І. Депутат. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2005. - 100 с. : іл.

1360.         Мошура О. Гей, видно  село : поезії. Оповід. : [є з історії с-ща Перегінського] / О. Мошура. - Л., 2003. - 189 с.  

1361.         Перегінське - 2002 : стат. довід. - Рожнятів, 2003. - 93 с.

1362.         Ониськів М. Особливості бойківського весілля у Петранці / М. Ониськів. - Л. : Камула, 2009. - 131 с. + 1 електрон. опт. диск.

1363.         *Стефанів В. Моє рідне село Сливки / В. Стефанів. - 2009.

1364.         Котик І. Слобода [Небилівська] під Чорним лісом / І. Котик. - Калуш : Акцент, 2009. - 199 с.

1365.         Василечко Л. Літопис Ціневи: Минуле і сьогодення / Л. Василечко. - Л. : Тиса, 2009. - 189 с. : іл.

1366.         Василечко Л. Літописець рідного краю : [фотомитець Я. Коваль з с. Ціневи ] / Л. Василечко. -  Л. : Астрон, 2002. - 44 с.

1367.         Василечко Л. Цінівський історико-краєзнавчий музей : путівник / Л. Василечко. - Івано-Франківськ, 1998. - 8 с.

1368.         Будитель національного духу : до 200-річчя з дня народж. І. Вагилевича [родом з Ясеня] / упорядкув. О. Лесюк. - Ясень ; Рожнятів ; Брошнвів : Таля, 2011. - 359 с.

1369.         Паспорт села Ясень Рожнятівського району : стат. довід. - Рожнятів, 2003. - 78 с. : іл.

СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

1370.         Бажанський М. Вічно житимуть..: постаті від зарання історії, аж до найновіших часів : біогр. слов. / М. Бажанський. - Дітройт, 1984. - 524 с.

1371.         Бажанський М. Краса Снятинщини: ріки, потоки, ліси, луги, сади, міста і села та висока матеріяльна і духовна культура їхніх жителів : гаслова енцикл. / М. Бажанський. - Дітройт, 1982. - 272 с.

1372.         Бажанський М. Творчий динамізм патріотизму моїх земляків : гаслова енцикл. : [політ. партії, орг. Снятинщини] / М. Бажанський. - Дітройт, 1983. - 256 с.

1373.         Більчич В. Подвижники реабілітаційної справи : [на підприємствах УТОС, зокрема Снятин. р-ну] / В. Більчич, М. Крупей, О. Фесенко. - Снятин : Прут Принт, 2011. - 255 с. : іл.  

1374.         Виноградник Т. Словом та пером : публіцистичні нариси, статті / Т. Виноградник. - Снятин : Прут Принт, 2008. - 406 с. 

1375.         Від задуму до успіху : зб. проектів закл. освіти Снятинського району. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 66 с.

1376.         Віки говорять: матеріяли до історії Снятинщини від найдавніших часів / приготував М. Бажанський. - Дітройт, 1981. - 96 с.

1377.         Воробець Я. Колеги. Снятинщина медична крізь три століття : спогади, док., нариси, ориг. ст. : 850-річчю м. Снятина присвяч. / Я. Воробець, М. Зінковський, М. Довжинський. - Снятин : Прут Принт, 2009. - 381 с. : іл. - (Літопис краю).

1378.         Книга пам'яті України : Івано-Франківська область. У 3-х т. - Л. : Каменяр, 2001 - 2003.

Т. 2 : Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони. - 2001. - 758 с.

Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. - 2003. - 295 с.

1379.         Коваль В. Покуття. Кроки відродження / В. Коваль, М. Попадюк. - Снятин, 1993. - 32 с.

1380.         Когут М. Командир Різун : [ОУН-УПА на Снятинщині] / М. Когут. - Дрогобич : Відродж., 2001. - 38 с.

1381.         Козленко М. Розвиток ветеринарії на Снятинщині / М. Козленко. - Снятин : Прут Принт, 2002. - 36 с.

1382.         Козубський О. Від Львова до тайги: про рід Козубських [із Снятинщини] / О. Козубський. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 287 с.

1383.         Кооперативний рух і Покуття / за ред. М. Попадюка. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 72 с.

1384.         Матеріали нуково-теоретичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження нашого краянина Народного художника України, лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка Василя Ілліча Касіяна / відп. за вип. Д. Чабан. - Снятин : Прут Принт, 1996. - 71 с.

1385.         Меридіанами досвіду [вчителів Снятинщини] / уклад. і ред. М. Попадюк. - Снятин : Прут Принт, 1998 - 2008.

1386.         Мрочко К. Снятинщина: причинки до крайов. етнографії. Ч. 1 / К. Мрочко. - Дітройт, 1977. - 129 с.

1387.         Ой не коси, бузьку, сіна : нар. пісні Покуття / запис, нотація мелодій та упоряд. К. Смаля. - Снятин : Прут Принт, 2008. - 270 с. - (Скарби отчої землі).

1388.         Освіта й „Просвіта" Снятинщини Вип. 5, 6 / відп. за вип. М. Попадюк. - Снятин : Прут Принт, 2005 - 2006.

1389.         Пилип'юк В. В краю Черемоша й Прута [Образотв. матеріал] / В. Пилип'юк. - Л. : Світло й Тінь, 1995. - 120 с.

1390.         Погребенник Ф. Василь Стефаник і родина Кирила Гаморака: літ.-докум. дослідж. з публ. листів / Ф. Погребенник. - Снятин : Прут Принт, 2000. - 72 с.

1391.         Покутська хрестоматія : хрестоматія / упорядкув. М. Попадюка. - 2-е вид., стер. - Снятин : Прут Принт, 2008. - 567 с.

1392.         Попадюк М. Імена : [про творчих людей Снятинщини] / М. Попадюк. - Снятин : Прут Принт, 1999. - 128 с.

1393.         Попадюк М. Перевесло : вибране / М. Попадюк. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 368 с.

1394.         Попадюк М. Покликання : нарис : [про діяльність видавничо-друк. фірми „Прут Принт" та її дир. В. Карого] / М. Попадюк. - Коломия : Вік, 1998. - 24 с.

1395.         Попадюк М. Скарби. Покутські родини / М. Попадюк. - Снятин : Прут Принт, 2000. - 96 с.

1396.         Попадюк М. Сліди, вкарбовані у вічність. Іван Франко і Снятинщина (статті та матеріали) / М. Попадюк, В. Харитон. - Снятин : Прут Принт, 2006. - 95 с.

1397.         Іван Проскурницький - хірург, громадянин, патріот: спогади, розповіді, відгуки [про лікаря-хірурга з Снятинщини] / упоряд. Я. Воробець. - Снятин : Прут Принт, 1998. - 32 с.

1398.         Психологічна служба Снятинщини: становлення, проблеми, пошуки / упоряд. Н. Соломон, В. Харитон. - Снятин : Прут Принт, 2005. - 84 с.

1399.         *Равлюк В. Спогади про „Покутську трійцю" / В. Равлюк ; упоряд., передм., прим. і комент. В. Харитон. - Снятин : Прут Принт, 2006. - 80 с. - (Скарби отчої землі).

1400.         Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т. 5 : Городенківський, Снятинський, Тлумацький райони / упоряд. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. - 559 с.

1401.         Романюк Я. Пам'яттю серця зігріті: історія Снятинщини в літ.-мистец. пам'ятках 1914-2004 рр. / Я. Романюк, В. Харитон, Д. Чабан. - Снятин : Прут Принт, 2004. - 168 с.

1402.         „Січ Покуття": кроки становлення НРУ на Снятинщині. Історія покут. руху у фактах, датах, іменах. - Снятин : Над Прутом, 1996. - 175 с.

1403.         *Снятин. Снятинщина: історія і сьогодення : матеріали науково-практ. конф. присвяч. 850-річчю м. Снятина на Покутті / упоряд. Я. Романюк, В. Харитон Снятин : Прут Принт, 2008. - 136 с.

1404.         Снятин, Снятинщина, Україна - в серці Михайла Бажанського / авт.-упоряд. Ю. Радевич. - Снятин : Прут Принт, 2001. - 112 с. : 16 с. вкл.

1405.         *Снятинщина: 20 років незалежності : альбом. - Снятин : Прут Принт, 2011.

1406.         Снятинщина - земля Покуття : путівник. - Т. : Наш Світ, 2007. - 21 с. - (Історія-культура-туризм).

1407.         Снятинщина: люди, події, факти : (календар-довід.) / авт.-упоряд. : В. Харитон, Я. Романюк. - Снятин : Прут Принт, 2003. - 270 с.

1408.         Снятинщина: місцеве самоврядування (четверте демократичне скликання): інформ. довід. зб. про історію, демографію, інфраструктуру / В. Харитон. - Снятин, 2005. - 82 с.

1409.         Стрітення: Клуб творч. обдарувань „Молодої Просвіти" Снятинщини / уклад. і ред. М. Попадюк. - Снятин : Прут Принт, 2003-2007.

1410.         *Творці високої духовності. Вони влилися в родину Марка Черемшини. - Снятин : Прут Принт, 2004. - 104 с.

1411.         Український світ у країні кленового листу : [про емігрантів із Снятинщини] / упоряд. : Р. Кіреєва, В. Карий. - Снятин : Прут Принт, 2008. - 194 с. : іл. - (Скарби отчої землі).

1412.         Харитон В. Духовні святині Снятинщини: пам'ятки церков. буд-ва з останньої чверті ХVІІІ-до початку ХХІ ст. / В. Харитон, Я. Романюк, Д. Чабан. - Снятин : Прут Принт, 2004. - 242 с.

1413.         Харитон В. З історії суспільно-політичного руху в Галичині і на Покутті наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. [історія Снятинщини] / В. Харитон. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 119 с.  

1414.         Харитон В. Населені пункти Снятинщини : Історичне минуле, культурні традиції, персоналії / В. Харитон ; Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - Снятин : Прут Принт, 2010. - 303 с. : іл. - (Літопис краю).

1415.         Харитон В. Покутяни : літ.-докум. диптих : у 2-х ч.: 140-ій річниці з дня народж. В. С. Стефаника присвяч. / В. Харитон. - Снятин : Прут Принт, 2010. - 270 с. : іл. - (Скарби отчої землі).

1416.         Харитон В. Снятинщина: люди, події, факти (календар-довід.) / В. Харитон, Я. Романюк. - Снятин : Прут Принт, 2003. - 272 с.

1417.         Хомів: ботанічний заказник : альбом / Держ. служба заповід. справи, ЧНУ ім. Ю. Федьковича ; відп. за вип. І. Чорней. - Чернівці, 2009. - 28 с.

1418.         *Штрихи до портрета колективу : зб. нарисів, есеїв, кореспонденцій / упоряд. і ред. В. Карий. - Снятин : Прут Принт, 2008. - 120 с. : іл.

1419.         Бондар П. Мій Снятин: 850-річчю Снятина присвяч. / П. Бондар. - Снятин : В. Лазаренко, 2008. - 20 с.

1420.         Ватра гімназійна: до 10-річчя Снятин. гімназії / відп. за вип. І. Гладчук. - Снятин : Прут Принт, 2003. - 40 с.

1421.         Ватра гімназійна: 850-річчю Снятина присвяч. - 2-е вид., преробл. і допов. / ред. М. Марусяк. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 43 с.

1422.         Видавництво „Снятин" і його видання / авт.-упоряд.  Ю. Радевич. - Снятин : Прут Принт, 2005. - 88 с.

1423.         Воробець Я. Шляхами пошуків здоров'я: спогади, розповіді, довідки : [з історії розвитку і діяльність лікарні у м. Снятині]  / Я. Воробець, В. Ткачук. - Снятин : Прут Принт, 1997. - 164 с.

1424.         Друковане слово Снятина: літопис 1991-1998 рр. /  авт.-упоряд. В. Карий. - Снятин : Прут Принт, 1998. - 40 с.

1425.         Друковане слово Снятина : літопис вид. 1991-2005 р.р. / упоряд. і ред. В. Карий. - 2-е вид., випр. і допов. - Снятин : Прут Принт, 2006. - 66 с.

1426.         З Черемшинівського духу : до 135-ої річниці від дня народж. М. Черемшини і 60-ліття з часу заснування музею письм. у Снятині / уклад. і ред. В. Карий. - Снятин : Прут Принт, 2009. - 26 с.

1427.         Історія української міщанської читальні в Снятині. 1881-1931. - Снятин, 1931. - 58 с.

1428.         Кірєєва Р. Ратуша - окраса Снятина / Р. Кірєєва, В. Карий. - Снятин : Прут Принт, 2009. - 75 с.

1429.         Кленові листки. Творчість „Молодої Просвіти" Снятинської загальноосвітньої школи імені Василя Стефаника. - Снятин : Прут Принт, 2005. - 52 с.

1430.         *Крупей М. На шляху випробувань і перемог. Нариси історії Снятинського УВП. Чернівецького об'єднання УТОС (1950-2000) / М. Крупей. - Снятин : Прут Принт, 2000. - 100 с. : іл.

1431.         *Літературно-меморіальний музей Марка Черемшини [в Снятині] : буклет / авт. тексту : Р. Кіреєва, М. Гуцуляк. - Снятин : Прут Принт, 2004.

1432.         На варті доленосних літ: матеріали науково-практ. конф., присвяч. 100-річчю вежі Снятин. магістрату, 27 серп. 2009 р. / упорядкув. В. Харитона, Я. Романюка. - Снятин : Прут Принт, 2009. - 170 с.

1433.         Перлина Покуття: 60-річчя створення Снятин. с.-г. технікуму присвяч. / ред.-упоряд. О. Зінковська. - Снятин : Прут Принт, 2000. - 56 с.

1434.         *Радевич Ю. Михайло Бажанський: Снятин - моя гордість і любов / Ю. Радевич. - Снятин : Прут Принт, 2010.

1435.         Радевич Ю. Роки високого духовного горіння: про гімназійне братство „Покуття" ім. Михайла Бажанського / Ю. Радевич. - Снятин : Прут Принт, 2003. - 40 с.

1436.         Сім чудесних місць Снятина ... І ще багато, багато чудових місць : 850-річчю Снятина присвяч. / за ред. В. Карого. - Снятин : Прут Принт, 2009. - 83 с. : іл.

1437.         Снятин [Образотворчий матеріал] / текст В. Харитона. - Снятин, 2003. - 1 папка (9 окр. арк.) : фото с.

1438.         Снятин. Бізнес. Історія. Туризм : буклет. - Івано-Франківськ, 2002.

1439.         Снятин: 850 років : путівник / текст О. Іванова та ін. - Т. : Наш світ, 2008. - 25 с. : фото. - (Історія-культура-туризм).

1440.         Снятин давній [Образотворчий матеріал] / текст В. Харитона. - Снятин, 2003. - 1 папка (8 окр. арк.) : іл с.

1441.         Снятин [Карти] : путівник. - Т. : Наш Світ, 2002. - 1 к., текст, іл. - (Бізнес-історія-туризм). 

1442.         Снятине мій: Снятину 850 років : фотоальбом / авт. ідеї, упоряд., ред. В. Пилип'юк. - Л. : Світло й Тінь, 2008. - 151 с. : фото.

1443.         Снятине сивочолий: спроба антол. / авт. проект В. Карого. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 91 с. : іл.

1444.         Снятинська ратуша : збудована у 1909 / текст В. Харитона. - Снятин : Прут Принт, 2005. - 5 с. : фото.

1445.         Ткачук В. Вічний пульс життя: спомини, нариси, розвідки / В. Ткачук, Я. Воробець, М. Ленько. - Снятин : Прут Принт, 1999. - 80 с. +16 с. вкл. - (100-літтю спорудження шпиталю у Снятині).

1446.         Харитон В. Снятин над Прутом. Ч. 1 : Нариси історії міста та околиць від найдавніших часів до початку ХХ століття / В. Харитон, М. Тимофійчук. - Снятин : Прут Принт, 2003. - 224 с. + 36 вкл.

1447.         Харитон В. Снятин: погляд крізь час : іст. ескізи / В. Харитон. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 79 с. - (Літопис краю).

1448.         *Винничук В. Змарнована молодість : докум. повість, відроджені святині : нарис [про долю автора та історію с. Балинці] / В. Винничук. - Снятин : Прут Принт, 2000. - 72 с.

1449.         Арсенич П. Родина Озаркевичів : [про внесок родини Озаркевичів у духовно-культ. розв. с. Белелуї] / П. Арсенич. - 2-е вид., допов. - Снятин : Прут Принт, 2010. - 67 с. - (Скарби отчої землі).

1450.         Марусик П. Белелує, колиско моя: історія, етнографія, побут / П.  Марусик. - Галич, 2000. - 224 с.

1451.         *Шиян Г. Із живого джерела: звичаї, обряди та традиції села Белелуя Снятинського району / Г. Шиян. - 2009.

1452.         Розвадовський М. В. З вірою у Бога: Духовні святині Борщева і Борщівської Турки від давнини до сучасності / М. В. Розвадовський. - Снятин : Прут Принт, 2008. - 83 с. : іл. - (Літопис краю).

1453.         Розвадовський М. Моє лелече село: історико-етногр. нарис про с. Борщів / М. Розвадовський. - Снятин : Прут Принт, 2005. - 148 с.

1454.         Сіреджук П. Вовчківці: віхи історії, 1410-2010 / П. Сіреджук, В. Левко, В. Плахта. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 96 с. : іл.

1455.         Королюк І. М. Іду до храму, до Бога: про духовні святині села Ганьківці / І. М. Королюк. - Снятин : Прут Принт, 2006. - 60 с.

1456.         Королюк І. Село на Галицькому гостинці: історико-краєзн. нарис про Ганьківці / І. Королюк. - Снятин : Прут Принт, 2005. - 124 с. : іл.

1457.         Королюк І. Уклін тобі, школо : до 40-річчя з дня існування середньої школи у Ганьківцях / І. Королюк. - Снятин : Прут Принт, 2008. - 127 с. - (Літопис краю).  

1458.         Романюк Я. Залуччя над Черемошем: про с. Горішнє Залуччя : історико-публіц. розповідь / Я. Романюк, Л. Романюк. - К. : Веселка, 2004. - 262 с. : іл.

1459.         Чабан Д. Село над бистроплинною Рибницею: Джурову - 600 літ / Д. Чабан. - Снятин : Над Прутом, 1994. - 47 с.

1460.         Чабан Д. Школо - колиско моя: до 50-річчя з дня народж. серед. шк. у Джурові / Д. Чабан. - Снятин : Прут Принт, 2005. - 204 с. : іл.

1461.         Яхневич Р. Пом'яни їх, Господи! Обереги нашої пам'яті : історико-публіцист. нарис про учасн. нар.-визвол. руху із покут. с. Джурова / Р. Яхневич. - Снятин : Прут Принт, 2010. - 207 с. : іл. - (Скарби отчої землі).

1462.         Романюк Я. Історія школи села Долішнє Залуччя / Я Романюк. - Снятин : Прут Принт, 1998. - 48 с.

1463.         Літа пам'яттю зігріті: про Заболотів. шк. / упоряд. В. Крицяк, М. Попадюк. - Снятин : Прут Принт, 2002. - 112 с.

1464.         Попадюк М. Слово про рідну школу [в смт. Заболотів] / М. Попадюк. - Снятин : Прут Принт, 1997. - 56 с.

1465.         Арсенич П. Засновник „Січі" Кирило Трильовський: до 100-річчя створення спорт.-пожеж. т-ва „Січ" у Заваллі / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - 76 с.

1466.         Гунько О. Завалля в пам'ятках старовини і сучасності / О. Гунько. - Снятин : Прут Принт, 2006-2007.

Кн. 1 : Духовні святині. - 2006. - 124 с. : іл.

Кн. 2 : З історії поколінь. - 2007. - 180 с.

1467.         Завальська „Січ" - початок масового руху національно-патріотичних сил за відродження української державності : матеріали науково-теорет. конф. - Снятин : Над Прутом, 1995. - 95 с.

1468.         Храпко Є. Історія Завалля: історико-етногр. опис / Є. Храпко. - Коломия : Вік, 1997. - 285 с.

1469.         Захарук З. М. Фольклорні традиції села за дібровою: календарно-обрядова та родинно-побутова поезія й весільний обряд с. Задубрівці на Покутті / З. М. Захарук. - Снятин : Прут Принт, 2006. - 74 с. - (Скарби отчої землі).

1470.         Ступарик Б. Село за дібровою: історико-культ., краєзн. нарис про с. Задубрівці / Б. Ступарик, В. Гладій, М. Гладій. - Снятин : Прут Принт, 1999. - 64 с. : вкл.

1471.         Романюк Я. Історія школи села Долішнє Залуччя / Я. Романюк. - Снятин : Прут Принт, 1998. - 48 с.

1472.         Близнюк В. Зібранівка: погляд крізь роки: Сторінки історії села і його школи / В. Близнюк. - Чернівці : Золоті литаври, 2008. - 96 с.

1473.         Харкевич М. Я вас не забув : спомини [уродженця Іллінців] (1935-1945) / М. Харкевич. - Нью-Йорк ; Чікаго, 1997. - 288 с.

1474.         Винничук Ю. Скалічене життя : [спогади автора, зокрема про с. Княже початку ХХ ст.] / Ю. Винничук. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 53 с.  

1475.         Мамчак М. Княже понад Черемошем : іст. нарис / М. Мамчак. - Снятин  : Прут Принт, 2011. - 391 с. : іл. - (Літопис краю).

1476.         Касіян Р. Микулинці: іст., життєві і трагіч. стор. села / Р. Касіян. - Снятин : Прут Принт, 1997. - 64 с.

1477.         Пилип'юк В. Новоселиця над Рибницею : нариси історії села / В. Пилип'юк, П. Сіреджук. - Л. : Світло й Тінь, 2006. - 152 с.

1478.         Томенчук Б. П. Олешківська ротонда. Археологія дерев'яних храмів Галицької землі ХІІ-ХІІІ ст. / Б. М. Томенчук. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2005. - 168 с.

1479.         Андрійчук Ф. Моє село [Попельники] / Ф. Андрійчук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - 144 с.

1480.         Іванійчук Г. Карлів - перлина мого серця: нариси історії краю та рідного села Прутівки від найдавніших часів до сьогодення / Г. Іванійчук. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 290 с. - (Літопис краю).

1481.         Кейван М. Тернистий шлях до рідного храму [с. Прутівка] / М. Кейван. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. - 176 с.

1482.         Сандуляк І. Село Карлів колись а тепер: репринт. вид. про історію с. Прутівки / І. Сандуляк. - Івано-Франківськ, 2000. - 44 с.

1483.         100-ліття церкви Введення Пресвятої Богородиці с. Прутівка. - [Б. м.], 2011. - 8 с.

1484.         Гриньків Д. Сльоза калини : оповідь [про учасницю укр. патріот. підпілля в с. Рудники М. Николюк] / Д. Гриньків. - К. : Просвіта, 2006. - 73 с. : фотоіл.

1485.         Виноградник Т. Великої правди учитель / Т. Виноградник. - Снятин : Прут Принт, 2004. - 128 с. - (Скарби отчої землі).

Кн. 2. Дорога у зоряний світ :  [про вчителя І. Федорака і перепоховання його в Русові]. - 2007. - 208 с.

1486.         Виноградник Т. Нащадки Василя Стефаника :  спомини, нариси [на основі зібраних матеріалів, краєзн. досліджень в рідному селі В. Стефаника Русові] / Т. Виноградник. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 152 с.

1487.         Літературно-меморіальний музей Василя Стефаника в Русові : путівник / авт.-упоряд. : М. Косменко, Н. Петрик. - Снятин : Прут Принт, 2005. - 16 с. : фотоіл.

1488.         Літературно-меморіальний музей Василя Стефаника : буклет / авт. тексту М. Косменко. - Снятин : Прут Принт, 2011. - 6 с. : іл.

1489.         Федорак І. Мій шлях : спогад [с. Русів] / І. Федорак. - Снятин : Прут Принт, 2009. - 326 с.

1490.         Погребенник Ф. Василь Стефаник і родина Кирила Гаморака [с. Стецева] / Ф. Погребенник. - Снятин : Прут Принт, 2000. - 72 с.

1491.         Симовонюк М. Село на Підгір'ї: історико-краєзн. нарис про с. Тростянець / М. Симовонюк. - Снятин : Прут Принт, 2000. - 40 с. : 16 с. вкл.

1492.         Харитон В. Там, де добрі лови: нариси історії Тулови / В. Харитон, М. Бійовський. - Снятин : Прут Принт, 2002. - 64 с. : 16 с. вкл.

1493.         Харитон В. Нескорені Тучапи: сторінки пам'яті про примусове переселення / В. Харитон ; передм. В. Мельничука. - Снятин : Прут Принт, 2010. -  96 с. - (Літопис краю).

1494.         Чабан Д. Тучапи над Черемошем: історико-краєзн. та етногр. нарис / Д. Чабан. - Снятин : Прут Принт, 2001. - 228 с.

1495.         Данилишин І. Доля : проза та вірші : [про с. Хом'яківку] / І. Данилишин. - Снятин : Прут Принт, 2004. - 95 с.  

1496.         Данилишин І. Хом'яківка моя : матеріали до історії села / І. Данилишин. - Снятин : Прут Принт, 2005. - 96 с. : іл.

1497.         Гаврилюк І. Село моє рідне: нарис про с. Шевченкове / І. Гаврилюк. - Івано-Франківськ, 2007. - 97 с. : іл.

ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН

1498.         Біля повстанської ватри : жертовність борців ОУН-УПА Тисмен. р-ну у спогадах та шанобливім сл. Кн. 3 / ред. Й. Карпів. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 191 с.

1499.         Гавадзин В.         Чому ридає Опришина? : [екол. пробл. р. Опришина в Тисмениц. р-ні] / В. Гавадзин. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2010. - 245 с.

1500.         Грабовецький В. Старожитності Тисмениччини. Соціально-економічне становище селян та національно-визвольний рух і антишляхетська опозиція на Тисмениччині в XVII-XVIII ст. Вип. 1 / В. Грабовецький, В. Харитон. - Івано-Франківськ, 2000. - 32 с.

1501.         Драбчук І. Духова Криниця / І. Драбчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. - 64 с.

1502.         Драбчук І. Таємниця Духової Криниці / І. Драбчук. - Івано-Франківськ : Сімик, 2012. - 90 с.

1503.         Духова криниця : буклет / І. Драбчук. - [Б.м. : б. в.].

1504.         Книга пам'яті України : Івано-Франківська область. У 3-х т. Т. 2 : Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони. - Л. : Каменяр, 2001 - 2003.

Т. 2 : Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони. - 2001. - 758 с.

Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. - 2003. - 295 с.

1505.         На зорі національного відродження / упоряд. Й. Карпів, Я. Єфімчук. - Івано-Франківськ : Сімик, 2001. - 124 с.

1506.         На межі життя і смерті : [спогади про учасн. ОУН-УПА на території р-ну, мартиролог]. - Івано-Франківськ, 2002. - 336 с.

1507.         На славу Божу заколядуймо! : колядки, щедрівки, йорданські пісні та віншівки записані у с. Марківці, Красилівка та Старі Кривотули / упоряд. М. Гавадзин. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2008. - 266 с.

1508.         Пам'ятники героям УПА у Тисменицькому районі. - Івано-Франківськ : Сімик, 2008. - 10 с. : іл.

1509.         Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т. 4 : Галицький, Рогатинський, Тисменицький райони / упоряд. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002. - 636 с.

1510.         Дорогами пам'яті: Люди, хроніка подій і пережитого / Д. Сатур ; Тисмениц. район. орг. Укр. Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). - Івано-Франківськ : Сімик, 2010. - 295 с.

1511.         Таємниці місцевих назв: нар. легенди, перекази, оповіді про походження окремих топоніміч. назв Тисмениц. р-ну. - Тисмениця, 1995. - 56 с.

1512.         Тисмениччина. Вип. 2-й зі змінами та допов. / відп. за вип. В. Гонський. - Тисмениця, 2003. - 52 с.

1513.         *Тисмениччина духовна : буклет. - Тисмениця, 2009.

1514.         Тисмениччина : інформ. рекл. вид. - Тисмениця, 2002. - 20 с.

1515.         Тисмениччина : фотоальбом / Тисменицька РДА. - Івано-Франківськ : Сімик, 2008. - 12 с.

1516.         У вирі боротьби : спогади про підпільників ОУН-УПА на території Тисменицького р-ну: мартиролог  підпільників ОУН-УПА, загиблих, засуджених, репресованих, вивезених без суду і слідства. - Івано-Франківськ : Сімик, 2008. - 399 с.

1517.         Україна молода: твори учнів загальноосвітніх шкіл Тисменицького району. Вип. 1-6 / упоряд. : Л. Кондрат, Й. Карпів. - Тисмениця, 2000 - 2006. 

1518.         Це наша земля: Тисмениц. р-н за роки Незалежності. - Тисмениця, 2001. - 20 с.

1519.         Андрухів І. Тисмениця / І. Андрухів, С. Гаврилюк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. - 486 с.

1520.         Андрухів І. Тисмениця / І. Андрухів, С. Гаврилюк. - Вид. 2-е, допов. і випр. - Івано-Франківськ : Лілея- НВ, 2008. - 491 с.

1521.         Кучма В. З вірою, правдою і надією : [про долю родини Лозинських з Тисмениці] / В. Кучма. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 79 с.

1522.         Перцович В. Сльози горя не падають на землю : [краєзн. та етногр. матеріали з Тисмениці та її околиць] / В. Перцович. - Івано-Франківськ : Б-чка газ."Вперед", 2008. - 144 с.

1523.         Перцович В. Сповідь зраненого серця : [про повстанців УПА з Тисмениці та її околиць]/ В. Перцович. - Коломия, 2006. - 187 с.

1524.         Слідами копаного м'яча: 850-річчя Тисмениці, 100-річчя галиц. футболу. - Івано-Франківськ, 1994. - 15 с.

1525.         Тикаферлюкс: нова колекція виробів з хутра - 98/99, 2001. - Тисмениця, 1998 - 2001.

1526.         Тисмениця в минулому та сучасному: історія, економіка і культура : матеріали науково-краєзн. конф., присвяч. 950-річчю заснув. м. Тисмениці, 18 трав. 2012 р. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ ; Тисмениця, 2012. - 256 с.

1527.         Тисмениця літературна. Вип. 2 / упоряд. Й. Карпів, Я. Єфімчук. - Івано-Франківськ : Сімик, 2001. - 64 с.

1528.         Харитон В. „Просвіта" в Тисмениці / В. Харитон. - Тисмениця, 1994. - 29 с.

1529.         Відзначення 80-річчя Романа Федоріва [в Братківцях] / упоряд. І. Гетьман ; ред. Й. Карпів. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 64 с.

1530.         Гетьман І. Історія села двох братів [Братківці] / І. Гетьман. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. - 237 с.

1531.         Гетьман І. Історія села двох братів [Братківці] / І. Гетьман. - Вид. 2-е, випр. і допов. - Івано-Франківськ : Б-чка газ. „Вперед", 2007. - 335 с.

1532.         З погляду у тисячоліття. Братківцям - 570 : краєзн. альм. / ред. В. Федорів. - Івано-Франківськ, 1997. - 29 с.

1533.         Спогади про Романа Федоріва / упоряд. І. Гетьман. - Івано-Франківськ : Сімик, 2010. - 59 с.

1534.         Фольклор на батьківщині Романа Федоріва : нар. пісні записав у с. Братківці учитель-краєзнавець Іван Гетьман / ред. Й. Карпів. - Івано-Франківськ : Сімик, 2010. - 63 с.

1535.         Федорів В. Вільхові перехрестя : кн. пам'яті с. Вільшаниці / В.  Федорів. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. - 156 с.

1536.         Остапович В. Мальовниче село під горою: нариси з історії Ганнусівки / В. Остапович. - Івано-Франківськ : Факел, 2000. - 138 с.

1537.         Остапович В. Мальовниче село під горою : нариси з історії Ганнусівки. Кн. 2 / В. Остапович. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : Сімик, 2007. - 79 с.

1538.         Остапович В. Нариси з історії села Ганнусівки / В. Остапович. - Х. : Приват. музей міськ. садиби, 2012. - 312 с. : іл.

1539.         Гаврилів Б. Володимир Войцюк - патріот і меценат з Єзуполя / Б. Гаврилів, Ф. Мединська, Ю. Угорчак. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2002. - 104 с.

1540.         Дейчаківський І. Єзупіль. Від перших поселень до сьогодення / І. Дейчаківський. - Івано-Франківськ, 1997. - 192 с.

1541.         Драбчук І. З вірою у серці : [про священиків Єзуполя і Сільця] / І. Драбчук. - Івано-Франківськ : Б-чка газ. „Вперед", 2004. - 64 с.

1542.         Кушнір Г. Єзупіль в роки незалежності / Г. Кушнір. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2001. - 152 с.

1543.         Ципердюк М. Загвіздя: 600 років / М. Ципердюк. - Івано-Франківськ, 1994. - 22 с.

1544.         Карпів Й. 10 років Клубовецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів / Й.  Карпів. - Івано-Франківськ : Сімик, 2005. - 240 с.

1545.         Карпів Й. Клубівці : нариси з історії села / Й. Карпів. - Івано-Франківськ : Сімик, 2001. - 292 с.

1546.         Пісенна царина Марії Турик [с. Клубівці] / упорядкув. Й. Карпіва. - Івано-Франківськ : Сімик, 2012. - 192 с.

1547.         Козина: село над Дністром : буклет / упоряд. Б. Мохняк. - [Б.м.], 2007.

1548.         Дзвіночок : літ. альм. / упоряд. М. В. Луцан. - Липівка, 2008 - 2009. 

Вип. 2. - 2008. - 24 с. : іл.

Спец. вип.(творчість жителів с. Липівка). - 2008. - 16 с. : іл.

Вип. 4: присвяч. 100-річчю від дня народж. С. Бандери. 2009. - 32с. : іл.

1549.         Любчик І. Через роки і долі: нарис історії с. Липівка / І. Любчик. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2002. - 155 с.

1550.         Село над Стримбою-рікою [Липівка] : корот. іст. нарис / матеріали зібрав М. В. Луцан. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. - 96 с.

1551.         Гаврилів Б. Нариси історії Лисця (1628-1998 рр.) / Б. Гаврилів, В. Скоморовський, В. Харитон. - Івано-Франківськ, 1999. - 45 с.

1552.         Васьків Л. Історія села Майдан / Л. Васьків. - Івано-Франківськ : Б-чка газ. „Вперед", 2000. - 64 с.

1553.         Буртик П. Книга Марківців : оповідково-краєзн. літопис / П.  Буртик. - Вінніпег ; Івано-Франківськ : Тіповіт, 2007. - 222 с.

1554.         Когуч Б. Нариси з історії села Павелча (Павлівки) / Б. Когуч, О. Сас. - Івано-Франківськ : Лік, 1998. - 260 с.

1555.         Когуч І. Павло Когуч - сотенний УПА [з Павлівки] / І. Когуч. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 108 с. - (Наші партизани).

1556.         Підлужжю - 630. 1378-2008 : буклет. - [б. м.], 2008.

1557.         Харитон В. Пшеничники: причинки до історії села / В. Харитон. - Тисмениця : Поліграфлюкс, 1999. - 27 с.

1558.         Качкан В. Кетяги Рибнянської осені: зошит лірики писаний болем душі (1974-1994) / В. Качкан. - Івано-Франківськ, 1995. - 115 с.

1559.         Качкан В. Незнищенне село: сторінки історії с. Рибного у сл. і фотодок. / В. Качкан. - Коломия : Вік, 2000. - 198 с.

1560.         Слово про отчий край : корот. іст. нарис села Рошнева. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2005. - 64 с.

1561.         Драбчук І. До світла знань: стор. історії Сілец. шк. / І. Драбчук. - Івано-Франківськ : Сімик, 2006. - 128 с.

1562.         Драбчук І. Сілецьке весілля: присвяч. 570 р. першої письмової згадки про с. Сілець / І. Драбчук. - Івано-Франківськ : Сімик, 2008. - 95 с. : іл.

1563.         Драбчук І. Як почуєш вночі... : [про перебування І. Франка в Сільці] / І. Драбчук. - Івано-Франківськ : Сімик, 2007. - 63 с.

1564.         Перед вівтарем серця : зб. віршів сілецьких поетів / упоряд. І. Драбчук. - Івано-Франківськ : Сімик, 2003. - 63 с.

1565.         Цюцьмаць Т. Сілець з найдавніших часів по наші дні / Т. Цюцьмаць, І. Драбчук, В. Цюцьмаць. - Івано-Франківськ : Б-чка газ. „Вперед", 2002. - 169 с.

1566.         Дмитрів Р. В. Хроніка старолисецького футболу (1958-2008): до 50-річчя створення футбольної команди в Старому Лисці / Р. В. Дмитрів. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 343 с.

1567.         Мелодії весняних струмочків : зб. поезій вихованців літ. студії Старолисецької шк. / упоряд. І. В. Рибак. - Івано- Франківськ, 2002. - 40 с.

1568.         Михайлів Т. Нариси історії освіти села Старий Лисець : 1855-2005 рр. / Т. Михайлів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 72 с.

1569.         Моє село Старий Лисець (1416-2011). - [Б. м. : б. в.], 2011. - 15 с. : іл.

1570.         Обереги вічності : нар. обряди, звичаї, пісні та гумор с. Старий Лисець / упорядкув. І. В. Рибак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 259 с.

1571.         Перевесло: зб. поетич. та прозових творів вихованців літ. студії Старолисецької шк. / упоряд. І. Рибак. - Івано-Франківськ, 2006. - 59 с.  

1572.         Пташинська Г. І. Мальовниче село понад річкою: нарис історії села Старий Лисець / Г. І. Пташинська. - Снятин : Прут Принт, 2006. - 240 с. : іл. - (Літопис краю).

1573.         Світ, у якому мешканці - серця : зб. проз. тв. вихованців літ. студії Старолисец. шк. - Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2004. - 36 с. 

1574.         Старий Лисець: 590 р. прикарпат. с. Старий Лисець, 1416-2006. - [Б.м : б. в.], 2006. - 6 с. : іл.

1575.         Харитон В. Стриганці: сторінки історії / В. Харитон. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2012. - 99 с. : іл., фото.  

1576.         Дейчаківський І. Йосип Гурик - селянський посол [народився в с. Угринів] / І. Дейчаківський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. - 116 с.

1577.         Ідзьо В. Село Угринів Тисменицького району Івано-Франківської області в археологічній, історичній та мовознавчій традиції / В. Ідзьо. -  Івано-Франківськ : Сімик, 2010. - 110 с.

1578.         Історія Угринова : нариси з історії  / за ред. В. Костіва. - Івано-Франківськ : Плай, 2000. - 280 с.

1579.         Харитон В. Хриплин: корот. іст. нарис / В. Харитон. - Тисмениця, 1995. - 23 с.

1580.         Харитон В. На Чорній Бистриці село : [нариси з історії с. Чернієва. 1399-1939 роки] / В. Харитон. - Івано-Франківськ, 1993. - 77 с.

1581.         Фучко В. Етимологія (походження) прізвищ корінних жителів Чукалівки : історико-етимолог. вид. / В. Фучко ; Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2009. - 24 с.

1582.         Фучко В. Чукалівка. Трагедії і страждання односельчан періоду війни та її відгомону : історико-краєзн. вид. / В. Фучко. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2005. - 112 с.

1583.         Грабовецький В. Борець за народну волю Іван Смицнюк : [про антикріпос. діяльність громади с. Ямниці] / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2000. - 28 с.

1584.         Дейчаківський І. Історія ямницького футболу / І. Дейчаківський. - Івано-Франківськ, 1992. - 15 с.

1585.         Дейчаківський І. Ямниця: історія села. Долі людей / І. Дейчаківський. - Л. : Червона Калина, 1994. - 208 с.

1586.         Дейчаківський І. Ямничани / І. Дейчаківський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. - 336 с.

1587.         *Сніжак А. Ямниця в період Першої світової війни (1914-1918 рр.) / А. Сніжак. - 2012.

ТЛУМАЦЬКИЙ РАЙОН

1588.         Богайчук Я. На сторожі здоров'я Тлумаччини / Я. Богайчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. - 264 с.

1589.         Богайчук Я. Сліди у майбутнє : [про славних людей Тлумаччини] / Я. Богайчук. - Тлумач : Злагода, 2009. - 187 с.

1590.         Буджак М. Золоте жниво: розповіді про відомих людей Тлумаччини. Кн. 1-3 / М. Буджак. - Тлумач, 1993-1996.

1591.         З історії освіти Тлумаччини. Т. ІІ / упоряд. : І. Попадинець, Д. Боднарчук. - Коломия : Вік, 2009. - 461 с.

1592.         Книга пам'яті полеглих за волю України Тлумацького району Івано-Франківської області / Р. Кащук, В. Татарчук, М. Дземан, В. Ганчак. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. - 349 с.

1593.         Книга пам'яті України : Івано-Франківська область. У 3-х т. - Л. : Каменяр, 2001. - 2003.

Т. 2 : Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони. - 2001. - 758 с.

Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. - 2003. - 295 с.

1594.         Провесінь : зб. тв. молодих поетів Тлумаччини. - Тлумач, 1999. - 45 с.

1595.         Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т. 5 : Городенківський, Снятинський, Тлумацький райони / упоряд. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. - 559 с.

1596.         Тлумаччина - перлина Покуття : турист. путівник. Ч. 1 : Дністровський каньйон / Тлумацька райрада. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 47 с. : фото.

1597.         Туристичний довідник Тлумаччини = The Tlumach district Tourist guide : довідник. - Тлумач, 2011. - 21 с.

1598.         Буджак М. По забутих стежках: з історії м. Товмача /  М. Буджак. - Тлумач, 1993. - 104 с.

1599.         Буджак М. По забутих стежках: худож.-докум. нарис з історії м. Тлумача / М. Буджак. - Вид. 2-е, допов. - Тлумач : Злагода, 2001. - 153 с. : іл.

1600.         Дземан М. Іван Макух, адвокат із Товмача, - міністр ЗУНР : докум. повість / М. Дземан. - Тлумач : Злагода, 2010. - 187 с.

1601.         Макух І. На народній службі : спогади міністра ЗУНР /  І. Макух. - К. : Основні цінності, 2001. - 570 с. - (Спадщина).

1602.         Сасєвич А. Палке горіння двох сердець : [історія м. Тлумача] / А. Сасєвич, Н. Сасєвич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 104 с.

1603.         Тлумацькій центральній районній лікарні 30 років з часу будівництва і введення в дію сучасного типового приміщення / відп. за вип. І. Бойчук. - Тлумач, 2007. - 67 с.

1604.         Тлумач : путівник. - Т. : Наш Світ, 2003. - 1 к. в обкл., текст, фото. - (Історія-культура-туризм).

1605.         Тлумач - стародавнє місто Прикарпаття / упоряд. М. Дземан. - Тлумач : Злагода, 2008. - 94 с.

1606.         Тимів І. Бортники і Тлумаччина 1939-1959 рр. : дослідж., док., матеріали / І. Тимів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 491 с. - (Села і міста Покуття ; Т. 4).

1607.         Тимів І. Бортники на Тлумаччині ХІХ - тридцяті роки ХХ ст. / І. Тимів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 183 с. - (Села і міста Покуття ; Т. 3).

1608.         Тимів І. Історія народної школи в Бортниках. Середина ХІХ - кінець тридцятих рр. ХХ ст.: до 150-річчя заснування шк. / І. Тимів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 111 с. - (Села і міста Покуття).

1609.         Тимів І. Історія церкви в селі Бортники XVI-ХХ ст. / І. Тимів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. - 96 с.

1610.         Тимів І. Село на Покутті в ХV-XVI ст. Історія Бортників від найдавніших часів до ХІХ ст. / І. Тимів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 176 с. - (Села і міста Покуття ; Т. 1).

1611.         Рибчин Р. Історія зведення і відновлення храмів села Буківна : іст. нарис / Р. Рибчин. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2011. - 79 с.    

1612.         Томенчук Б. Буківна - літописний Биковен на Дністрі. Другий археологічний шар. VІІІ-ХІ ст. (матеріали розкопок 1987-1992 рр.) / Б. Томенчук, М. Филипчук. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2001. - 56 с.

1613.         *Вікняни: з правіків і до сьогодення / С. Андрусяк, М. Двояк, Д. Білий, Я. Качорак. - Л., 2008.

1614.         Горигляди: історія села та його мешканців : [до 1958 р. с. Горигляди належало Тлумац. р-ну] / М. В. Григорців, М. А. Михайлюк, М. Ф. Підгірний та ін. - Т. : Підруч. і Посіб., 2004. - 303 с.

1615.         Романович О. Нариси історії села Гостова / О. Романович. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. - 263 с.

1616.         Тимчук М. Обпалена земля: історія с. Грушки / М. Тимчук. - Тлумач, 1994. - 65 с.

1617.         Іванцев І. Делева : іст. нарис / І. Іванцев, І. Мандар. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - 56 с.

1618.         Іванцев І. Музей Дениса-Лева Іванцева в Делеві : путівник / І. Іванцев. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2010. - 27 с. : фото.

1619.         Грабовецький В. Долина над Дністром: ілюстр. історія села / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. - 272 с.

1620.         Лаба В. Історія села Долина від найдавніших часів до 1939 року ; Хто такий Антін Полюга та яке відношення він має до Долини? / В. Лаба. - Л., 2004. - 80 с.

1621.         Данюк Н. Духовні скарби отчого краю: історико-краєзн. нарис про с. Жабокруки / Н. Данюк, М. Пілецька. - Снятин : Прут Принт, 2001. - 88 с.

1622.         Моя свята обертинська земля: 595 р. першої згадки про с-ще (1416-2011...) / уклад. : О. Бойцан, Н. Мосорко, Н. Гринюк. - [Б. aм. : б. в.], 2011. - 25 с. : іл.

1623.         Поезії струни дзвінкі: твори поетів початківців Обертинщини / Обертин. с-щна б-ка, Обертин. дит. б-ка ; уклад. : О. І. Бойцан, Н. Й. Мосорко. - Обертин, 2011. - 28 с. : іл. 

1624.         Слабий Б. Містечко, що в низині: літопис Обертина / Б. Слабий. - Івано-Франківськ, 1996. - 238 с.

1625.         Батіг М. Крізь гомін віків: розповідь про долю покутського села Олеша, людей, котрі жили і живуть у ньому / М. Батіг. - Тлумач, 1996. - 29 с.

1626.         Гачинський М. Нарис з історії села Петрова / М. Гачинський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 516 с.

1627.         Бойцан В.   Історія села Підвербці / В. Бойцан. - Коломия : Вік, 2009. - 77 с. : фото.

ДОДАТОК

1628.         Бабій В. Рідна школа завжди з нами : (1925-2000) : [з історії шк. в с. Хмелівка] / В. Бабій, М. Возняк. - [Б. м. : б. в.], 2000. - 14 с. : іл.

1629.         Бондарев І. Привіт зі Станиславова = Pozdrowienie ze Stanislawowa : іст. путівник / І. Бондарев, О. Гречаник ; пер. на пол. мову Т. Заяць. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2012. - 64 с. : іл. - Текст парал. : укр., пол.

1630.         *Борис М. - Під покровом Богородиці / М. Борис. - 2012.

1631.         Верховинщина за 20 років незалежної України / упоряд. Д. Ватаманюк. - Верховина : Гуцульщина, 2011. - 336 с. : іл.

1632.         Відкрийте для себе Рожнятівщину = Discover the Land of Rozhniativ! / Упр. економіки Рожнятів. райдержадмін. ; кер. проекту М. Філіпович. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 14 с. : фото. - Текст парал. : укр., англ. 

1633.         Гук В. Шлях до волі : [нац.-визвол. змагання на Прикарпатті] / В. Гук. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2012. - 627 с. : іл.

1634.         ХХ століття - століття мегасмерті, диктатури Гітлера та Сталіна : спогади, факти, хроніка подій : [про в'язнів концтаборів з Івано-Франківщини] / уклад. І. Дмитрук та ін. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 135 с. : іл.

1635.         Долина = Dolyna : Місто в Україні / Долинська міськрада ; текст В. Смолія. - [Б. м. : б. в.], 2012. - 16 с. : фото. - Текст парал. : укр., англ.

1636.         Звід пам'яток Івано-Франківської області: Надвірнянський район : енцикл. вид. У 2-х кн. Кн 1: м. Надвірна / Р. Гандзюк, Л. Поліщук, З. Федунків, М. Головатий та ін. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 132 с.

1637.         Зьомковська М. Довгий Войнилів колись і тепер / М. Зьомковська. - Калуш : Акцент, 2011. - 313 с. : іл.

1638.         Зьомковська М. Мова моїх батьків : тлумач. слов. призабутих сл. укр. мови, колискові, гаївки, весільні латканки, щедрівки, коляди, вертеп, віншування з с. Довгий Войнилів / М. Зьомковська. - Калуш : Акцент, 2010. - 183 с.

1639.         *Іваничук Р. Торговиця / Р. Іваничук. - 2012.

1640.         *Кметюк І. Зродились ми великої години : [участь Надвірнянщини у нац.-визвол. русі з кінця 30-х до середини 50-х рр. ХХ ст.] / І. Кметюк. - 2012.

1641.         Когут М. Ріп'янка: село на берегах Лукви-ріки (іст. хроніка) / М. Когут, Б. Струтинський, І. Артемович. - Калуш, 2012. - 110 с. : іл.

1642.         Коломия [Образотворчий матеріал] = Kolomyia : альбом : 770-річчю першої літопис. згадки про Коломию присвяч. / Коломийська міськрада та ін. ; упоряд. М. Петрів ; авт. графік Р. Кочержук ; авт. іст. довідок М. Кочержук. - Т. , 2011. - 72 с. : іл. - Текст парал. : укр., англ.

1643.         Крушельницька Л. Археологічні дослідження в селі Спас / Л. Крушельницька. - Коломия, 2010. - 20 с.

1644.         Кузик А. Підпільна штабна квартира Романа Шухевича у Княгиничах / А. Кузик. - Л. : Опілля-Л, 2009. - 35 с. : фото. - (Скарбниця Опілля: Музеї).

1645.         Кузь І. (протоієрей). Становлення і розвиток Галицької Православної парафії Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого [м. Галич] : іст.-худож. нарис / І. Кузь (протоієрей). - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 126 с. : іл.

1646.         Культурно-мистецька панорама Івано-Франківська: 350-річчю надання місту магдебурз. права присвяч. : монографія / Г. Карась, В. Дутчак, І. Монолатій, І. Дундяк [та ін.]. - Івано-Франківськ, 2012. - 178 с. : іл.

1647.         Лаба В. Літопис парафії Лолин : дослідження / В. Лаба. - Л., 2012. - 60 с.

1648.         *Лаба В. Літопис парафіяльного життя в с. Перекоси / В. Лаба. - 2012.

1649.         Літературний StanislawIФ від Ф. Карпінського до наших днів : антологія / упоряд. : В. Л. Єшкілєв, І. М. Бондарев ; гол. ред. Є. В. Мєзенцева. - Х. : Фоліо, 2012. - 385 с. : іл., фото.

1650.         Мацієвський І. Музичні інструменти гуцулів [Ноти] / І. Мацієвський. - Вінниця : Нова Кн., 2012. - 463 с.

1651.         Меморіальний комплекс „Дем'янів Лаз" / Упр. культури Івано-Франків. ОДА [та ін. ; авт. О. Романів]. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 23 с. : фото.

1652.         Микуличин. Вип. 2 / редкол. : Ю. Ю. Боберський, О. І. Киселюк, В. П. Яремчук. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. - 196 с.

1653.         Мистецька палітра Надвірнянщини / Від. культури і туризму Надвірн. РДА ; кер. проекту О. Зварчук. - [Б. м. : б. в.], 2012. - 33 с. : фото.

1654.         Моє місто : хрестоматія з історії Івано-Франківська : 350-річчю надання місту магдебурського права присвяч. / редкол. : І. Бондарев, М. Головатий, З. Жеребецький (голова) [та ін.] ; упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2012. - 672 с. : іл. ; в супер обкл.

1655.         Морозюк В. Острови пам'яті [Електронний ресурс] / В. Морозюк. - [Б. м. : б. в.], 2012. - 1 електрон. опт. диск (DVD-R). - Систем. вимоги: 8-16Х, 4.7GВ, 120 Міn.

1656.         Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського / ред.-упоряд. Б. Ткачук ; відп. за вип. А. Ємчук ; пер. англ. мовою Г. Стефанюк. - Коломия, 2011. - 59 с. : іл.

1657.         „Освіта Прикарпаття - 2012" : збірник. Вип. 1 / уклад. : Т. Вилущак, О. Стельмах. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 60 с. : фото.

1658.         Пам'ятки історії та культури Івано-Франкіська. Кн. 4: Некрополі Івано-Франківська / авт.-упоряд. : З. Федунків, Р. Гандзюк, М. Головатий, О. Максимонько [та ін.]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 224 с. : іл.

1659.         Рожнятівщина [Електронний ресурс]. - Калуш : Незалежність, 2011. - 1 електрон. опт. диск.

1660.         *Сакральна Бойківщина. Історико-культурна спадщина. - 2012. - 300 с.

1661.         Терпеливець-Кондрат І. Краснополь-Солотвин: Історія і сьогодення / І. Терпеливець-Кондрат. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. - 120 с.

1662.         Тисмениччина: Багата талантами земля / Від. культури та туризму Тисмениц. райдержадмін. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. - 29 с. : фото.

1663.         Харитон В. Село моїх снів: сторінки історії Чернієва / В. Харитон. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 104 с. : іл.  

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ І НАЗВ

 

Адаменко О. М. - 203, 397

Адамів С. - 1313

Адамович С. - 359

Аліман І. - 559

Алкос - 1106

Альманах Станиславівської  землі - 1

Андріїв В. - 926

Андріїшин С. - 975, 976

Андрійчук Ф. - 1479

Андрусяк М. - 747, 750, 927, 928, 960

Андрусяк С. - 1614

Андрухів І. О. - 2, 3, 98-102, 117, 769, 823, 1519, 1520

Андрухович Ю. - 454

Андрушко В. - 1237

Андрушко П. - 1050

Андрущенко В. П. - 300

Антологія краю - 783

Антонюк Р. - 103

Арсак М. - 1013, 1038

Арсенич П. - 104, 105, 136-143, 170, 171, 369, 448, 520, 619, 620, 625, 646, 1130, 1138, 1449, 1465

Артемович І. - 1641

Археологічними та сакральними - 784

Архітектурно-мистецька - 345

Асоціація економічного - 929

Атаманюк Я. - 353

Бабій В. - 4, 170, 346-350, 387, 525-530, 541, 544-555, 559, 562-565, 571, 579, 581, 583, 584, 593, 594, 596, 597, 599, 603, 762, 763, 766, 1628

Бабій Л. В. - 19, 46, 87, 94, 182, 184, 311, 312, 438

Багатокультурність Івано - 293

Бажанський М. - 1370-1372, 1376

Байда Т. - 785

Бакай С. - 1061

Степан Бандера - 919

Бандерівський край - 900

Бандрівський М. - 654, 1107

Барабаш Г. - 211

Барабаш О. Д. - 300

Баран Є. - 87, 602

Баранський К. - 351

Барасюк М. - 1105

Барви Коломийщини - 930

Барвисте диво - 1173

Баронч С. - 352

Батіг М. - 1625

Батюженко Л. - 621

Батьківщина Бандери - 922, 923

Бахматюк Д. - 876

„Без пісень нема життя..." - 294

Безцінні скарби - 1177

Белей Д. - 1334

Бенич З. - 828

Береговський О. - 48, 67, 644, 694

Бережничі Карпат - 190

Березуни - 1139

Бершадська Т. - 196, 353

Бець Д. - 617

Библюк З. - 1108, 1129

Библюк Н. - 49

Бирчак Н. В. - 106

Битківська Х. Г. - 306

Бібик А. - 821

Бібліографічний покажчик - 295

Бігайлюк М. - 1215

Бійовський М. - 1492

Білавич-Кузич Л. - 107

Білий Д. - 1613

Білик П. Й. - 1225

Білинкевич І. - 144, 977

Білоус О. М. - 467

Біля повстанської ватри - 1498

Біль і сльози - 1325

Більчич В. - 1373

Біографічний словник - 354

Благословенна Богом - 721

Близнюк В. - 108, 1160, 1472

Боберський Ю. - 1178, 1260, 1652

Богайчук Я. - 1588, 1589

Богородчани - 556

Богородчанщина - 531-534

Бода Б. - 704

Боднар І. - 1057

Боднарчук Д. - 1591

Боєчко М. І. - 1064

Божі храми - 1263

Бойкевич О. - 1284

Бойків М. - 753

Бойківщина - 5

Бойко А. І. - 311

Бойко В. - 473

Бойко Є. - 249

Бойко Л. - 67

Бойцан В. - 1627

Бойцан О. І. - 1622, 1623

Бойчук Б. - 18

Бойчук В. - 678

Бойчук З. - 149, 150, 155, 365, 368

Бойчук І. - 1604

Бойчук М. - 617

Болгов І. - 188, 189

Болехів - 842

Болюк З. - 307,

Бондар П. - 739, 1419  

Бондарев І. М. - 355, 489, 491, 496, 1629, 1649, 1654

Бондаренко І. - 575

Бондарчук Ю. - 779

Борис М. - 786, 787, 802, 803, 810, 811, 814, 822, 824, 835, 1630

Борчук С. - 371, 655

Боцюрко В. - 715

Братусь М. - 1318

Брик І. - 838

Брилинський Т. - 336

Бродович М. - 228

Брус В. Х. - 300

Бугрій С. - 788, 812

Буджак М. - 1590, 1598, 1599

Будитель національного духу - 1368

Будуйкевич Н. - 478

Будь благословенна - 877

Бузуляк С. - 1145

Букатка-Чоланюк М. П. - 1161, 1162

Bukovel - 1254

Бурда І. - 182

Бурдуланюк В. - 6-9, 296, 622

Бурнашов Г. - 109, 656, 850

Буртик П. - 1555

Бурштинський енергетичний - 698

Бучко В. - 632

Бучко Д. - 10

Вайгель Л. - 978

Вакуленко Л.  - 931

Вардзарук Л. - 127, 128

Василащук О. - 1166, 1167

Василечко Л. - 1365-1367

Михайло Василишин - 1335

Василів Б. - 852, 868, 912

Василів М. - 912

Васильчук В. - 11

Васильчук Л. - 345

Васильчук М. М. - 145, 928, 932-938, 944, 955, 970, 979-983, 987, 999, 1004, 1005, 1012, 1040

Васильчук-Кобилянська М. - 1060

Васьків Л. - 1552

ВАТ „Івано..." - 356

ВАТ „Калуський..." - 878

ВАТ „Нафтохімік..." - 1179

Ватаманюк Д. - 603, 1631

Ватра гімназійна - 1421

Вах І. С. - 297, 1136

Вегеш М. М. - 52, 53

Великий Скит - 566

Великочий В. С. - 218, 250

ВелоКраїна - 939, 1241

Вєльоха А. - 201

Верес М. - 1321

Верховино, світку - 603

Верховинська коляда - 604

Верховинський край - 605

Верховинщина - 606-608, 1631

Вечірні школи Прикарпаття - 298

Вєльоха А. - 78

Видавництво „Нова Зоря" - 357 

Видавництво „Снятин" - 1422

Вилущак Т. - 1657

Винничук В. - 1448

Винничук Ю. - 1474

Виноградник Т. - 1374, 1485, 1486

Випасняк І. - 776

Витвицький С. - 11

Вишиванюк М. - 26, 283

Вишивки Гуцульщини - 299

Вища педагогічна освіта - 300

Вище художнє - 358

Від Говіння до - 1046

Від граду Рівери - 359

Від задуму - 1375

Від „пасіки" - 1233

Від Станиславова - 360

Відзначення 80-річчя - 1529

Відкрийте для себе -1632

Відроджена пам'ять - 699

Відродження святині - 740

Візок казок - 756

Віками оповитий - 1055

Віки говорять - 1376

Вікняни - 1615

Вініцковський І. П. - 535

Вісник Львівської - 1109

Водний фонд - 191

Водопостачання в Івано - 192

Возняк В. - 434, 510

Возняк М. - 559, 586, 1628

Возняк Т. - 993

Волошинський Б. І. - 250

Воля і доля - 629

Воробець К. - 914, 915

Воробець М. - 1285

Воробець Я. - 1377, 1423, 1445

Воробій Л. - 1310

Воронцова Ю. - 207

Врятовані скарби - 361

Вуянко М. В.  - 146, 362, 363, 1156

Вчені Прикарпаття - 147

Габорак М. М. - 193-195

Гавадзин В. - 1499, 1548

Гавриленко Т. - 1212

Гаврилів Б. М. - 8, 9, 14-16, 113, 122, 139, 148-156, 161, 172-174, 301, 302, 338, 365-373, 383, 418, 448, 516-519, 570, 655, 657, 658, 925, 1240, 1286, 1287, 1335, 1539, 1551

Гаврилів М. - 156, 301, 370

Гаврилюк І. - 1497

Гаврилюк О. - 955

Гаврилюк С. - 1519, 1520

Гавриш В. - 513, 514

Гаврищук В. - 1084

Гаєцький Ю. - 1

Гайдич М. - 774

Гайковський С. - 374

Галик Я. - 17

Галицька брама - 375, 557, 659

Галицька земля - 630

Галицька митрополія - 631

Галицький національний - 632

Галицькі іконостаси  - 18

Галицько-Волинська держава - 19, 20

Галич - 660-663

Галич в доісторії - 661

Галич і Галицька земля - 633-637

Галич та його довкілля - 638

Галичу - 1100 років - 664, 665

Галушко М. - 376, 1032

Гандзюк Р. - 177, 521, 646, 713, 1212, 1636, 1658

Ганчак В. - 1594

Гапчук Я. - 603

Гап'як О. Г. - 806

Гачинський М. - 1626

Гачка І. - 830

Гембарська В. - 694, 695, 714

Гембарська Д. - 695, 714

Геник В. - 580

Геоекологічні проблеми - 203

Герасимчук Д. - 1209

Гетьман І. - 1529-1531, 1533

Гілецький Й. Р. - 196-198, 536

Гірська веселка - 303

Глаголюк В. - 110

Гладій В. - 1470

Гладій М. - 1470

Гладун Я. - 391

Гнатишин-Скульська К. - 377  

Гнатюк М. В. - 304

Гнатюк Н. - 1242

Голинський І. М. - 494

Голобин А. С. - 199, 537, 1110

Голобородько В. Ф. - 481

Головатий М. - 365, 367, 372, 378, 379, 418, 427, 448, 507, 1636, 1654, 1658

Головенський О. - 224

Головчанська У. - 380

Голояд Б. Я. - 200

Гонський В. - 1512

Гора Божої Матері - 825

Горак Р. - 831

Гораль С. - 1094-1096

Горан Л. - 1357

Горбань Г. В. - 44, 45, 93, 183, 312, 328, 432

Горбань Р. - 381

Гординський С. - 983

Гори Гуцульщини - 201

Горигляди - 1617

Городенка - 741, 742

Городенківський район - 722

Городенківський район - 722

Городенківщина - 723, 724

Городенко М. - 202

Городенщина - 725

Городецька Д. - 1289

Городецький Д. - 765

Горохолина - 559

Грабовецький Б. - 22

Грабовецький В. - 15, 22-32, 149, 150, 157-165, 382-389, 511, 567, 584, 655, 666, 667, 789, 853, 879, 911, 984, 1059, 1085-1089, 1144, 1156, 1163, 1289, 1290, 1500, 1583, 1619

Грабовецький М. - 415

Грепиняк М. І. - 304

Гречаник О. - 1629

Грибович М. - 390

Гривнак О. - 1328

Григор'єва Г. - 1083

Григорук В. - 593

Григорук І. - 748

Григорців М. В. - 1615

Гриджук І. - 1187

Грималюк І. М. - 166

Гринішак В. - 1215

Гринюк В. - 1051

Гринюк М. - 1145

Гринюк Н. - 1623

Гриньків Д. - 940, 985, 1484

Грицай Т. - 400

Грицан А. - 111, 294

Грицишин М. - 403, 423

Гриців Б. - 866

Грицюк Ф. - 773

Грищук Н. А. - 306

Громадою творимо - 986

Гук В. - 836, 837, 941, 1633

Гула І. - 242

Гулюк Ю. - 615

Гунько О. - 1466

Гурський Р. - 243

Гусар Т. - 701

Гутиряк В. - 1243

Гуцули, бойки, лемки - 33, 34

Гуцули у Визвольній - 1130

Гуцуляк Г. Д. - 1113

Гуцуляк М. - 1431

Гуцульські та покутські - 305

Гуцульщина - 35-37, 244

Гушул М. - 38, 1158

Данилишин І. - 1495, 1496

Данилів М. - 432

Данів В. - 901

Данюк Н. - 1621

ХХ століття - 1634

25 років дендропарку - 391

Двадцять років незалежності - 639

Дволітка В. - 19, 46, 47, 87, 93, 94, 183, 328, 432

Двояк М. - 1615

Дейчаківський І. - 423, 1540, 1576, 1584-1586

Делятинський Р. - 39, 381

Демчук М. - 327

Дем'янюк П. - 942, 943, 1078-1080, 1111

Дендрологічний парк - 392

Депутат Б. І. - 1359

Дерев'янко С. - 113  

Державний архів - 40

Державний контроль - 116, 245

Держипільський Л. - 1112

Держипільський Р. - 1128

Деркач А. - 366

Деркач І. - 148, 657

Джаман М. - 760, 1605

Джичка М. - 419

Джура О. - 147

Дзвіночок - 1548

Дзвінчук Д. - 178

Дземан М. - 1592, 1600

Дзурак М. - 626

Дидич І. - 894

Дикий І.  - 41

Дичка Н. - 42

Діда Р. - 393

Дідишин М. - 167, 1147

Дідух В. - 48, 631, 636, 660, 668

Діжевський М. В. - 832

Ділова Долина - 813

Ділова Калущина - 854

Ділова Івано-Франківщина - 246

Діловий Івано-Франківськ - 394

Діловий Рогатин - 1291

Діловий Рожнятів - 1347

Дмитерко С. - 134

Дмитрів М. - 558

Дмитрів Р. В. - 1566

Дмитрук І. - 1634

Дні Івано-Франківської області - 247

До чарівної Бистриці - 1218

Добрянський В. В. - 328

Довган Л. - 454

Довган Я. - 410, 743, 798, 881, 1250, 1296

Довжинський М. - 1377

Довідник професій - 306

Довірак М. - 1090

Долина - 814, 815, 1635

Долинський краєзнавчий - 816

Долинський міський - 817

Долинський район - 791

Долинському нафто - 792

Долинщина - 793, 794

Долінська Ю.-Ю. - 1071

Долотко В. - 568

Домашевський М. - 49

Дорошенко Я. - 1209, 1240

Досин Г. - 1070

Дослідження якості - 395

Дошкільна освіта - 307

ДП „Лісівничо-екологічний..." - 538

Драбчук І. - 43, 168, 668-670, 1501-1503, 1541, 1561-1565

Друковане слово - 44-46, 1424, 1425

Дундяк І. - 1646

Дутчак В. - 294, 1646

Духович С. - 676

Дяк О. - 783

Дякун С. - 1221

Дячишин О. - 1330

Екологічні проблеми - 204, 205

Екологія міста - 397

Еколого-науково - 539

Економетричне моделювання - 249

Енциклопедія Коломийщини - 944

Енциклопедія Рогатинщини - 1264

Енциклопедія Хмелівки - 598

Етнографічні реґіони - 47

Євангелізація і душпастирство - 398

Європейська традиція - 250

Єдиний реєстр - 399

Ємчук А. Б. - 1040, 1656

Єфімчук Я. - 1505, 1527

Єшкілєв В. Л. - 1649

Жбан казкових перлів - 726

Жеребецький З. - 410, 1654

Жерноклеєв О. - 114

Жибак Г. - 1101, 1102

Жибак М. - 1100

Жниво на стерні - 1180

Жовнірович С. - 396

Жолоб Я. - 710

Жолобайло Я. - 1075

Журналісти Прикарпаття -169

З історії Долини - 818

З історії освіти - 1591

З Коломиєю у серці - 987

З людьми і для людей - 112

З погляду у - 1532

З чарівного намиста - 1336

З Черемшинівського духу - 1426

За волю України - 945

Завальська „Січ" - 1467

Завірач В. - 693

Завітайте в „Гуцулочку" - 400

Загреба В. - 1241

Загребельна С. - 855

Задоволеність населення - 988

Зайшлий М. - 905

Заклади нового типу - 251

Заленський С. - 401

Замки України - 48

Заповідна перлина Карпат - 206

Засади сталого розвитку - 1113

Засвітитися крилатим словом - 1181

Затварська Р. - 402, 989

Захарук З. М. - 1469

Захожа В. - 988

Заяць Т. - 1629

Збереження та використання - 640

Зварчук О. - 1192, 1207, 1653

Звід пам'яток - 540, 1636

Звіт - 252-255, 403, 990, 1265, 1266

Здвиженський храм - 1146

Зеленими шляхами - 795

Зелені садиби - 796

Зеленчук В. - 603

Зеленчук І. - 608

Зінковська О. - 1433

Зінковський М. - 1377

Зірниця національного - 797

Золота земля - 308

Золоте перевесло - 727

Золотий плуг - 541

ЗУНР в пам'ятках історії - 113

Зьомковська М. - 1637, 1638

Іваничук Є. - 1168

Іваничук Р. - 991, 1639

Іванійчук І. - 1481

Івано-Франківськ - 404-421

Івано-Франківськ та область - 207

Івано-Франківська державна - 309

Івано-Франківська дитяча - 422

Івано-Франківська обласна письменницька орг. - 149

Івано-Франківська обласна універсальна б-ка - 310-313

Івано-Франківська область - 208, 209, 256-261, 314

Івано-Франківська Станиця - 115

Івано-Франківська українська - 423, 424

Івано-Франківське обласне - 262, 263

Івано-Франківський державний - 425

Івано-Франківський національний -426

Івано-Франківський некрополь - 427

Івано-Франківський осередок - 116

Івано-Фанківский художній - 428

Івано-Франківському краєзнавчому - 429, 430

Івано-Франківському обласному - 315, 316

Івано-Франківську - 431, 432

Івано-Франківщина - 210-218, 264-266

Іванов О. - 954, 956, 1439

Іваночко В. - 462

Іванцев І. - 1617, 1618

Іванчук І. - 477

Івасишин Г. - 641

Івасюк В. - 880

Іваськів М. - 701

Івашків Г. - 1131

Ігнатюк В. - 1159

Ідзьо В. - 1577

Ікона „Іван Хреститель..." - 1292

Ільїв О. - 321

Інститут історії - 114

Інтелектуальний продукт - 267, 268

Інформаційний бюлетень - 609, 728, 798, 881, 992

Іроденко О. - 256

Ісаїв П. - 433

Історико-етнографічний - 700

Історико-краєзнавчий довідник - 170

Історико-культурна спадщина - 171

Історико-меморіальний - 924

Історико-релігійні - 642

Історію творимо - 269

Історія бібліотек - 1337

Історія Гуцульщини - 49

Історія міліції - 117

Історія Осмолодської - 1358

Історія села Сопова - 1099

Історія Угринова - 1578

Історія української - 1427

Ї. Вип. 55, 62 - 434, 993

Каблак П. - 917

Кавацюк М. - 930, 958

Каглян О. - 743

Календар чемпіонату - 270

Калуське училище культури - 882

Калуш - 883-887

Калущина - 856-858

Камінецький В. - 782

Кам'янський П. - 2, 102

Канарська-Луцан О. - 1292

Караїми Галича - 671

Караїмське кладовище - 672

Карась Г. - 383, 418, 435, 459, 1646

Карий В. - 85, 1411, 1418, 1424, 1425, 1426, 1428, 1436, 1443

Карпати - 610, 1114, 1247

Карпатський національний - 219

Карпів Й. - 1498, 1505, 1517, 1527, 1529, 1534, 1544-1546

Карта-схема - 436

Касіян Р. - 1477

Каспрук С. - 118

Каталог видань - 643, 644

Каталог виробників - 271

Каталог членів - 272, 273

Кафарський В. - 657

Качкан В. - 1561

Качковська Н. - 695

Качорак М. В. - 184, 438

Качорак Я. - 1615

Кащишин Й. - 905, 916, 920

Кащишин О. - 905

Кащук Р. - 1593

Кияк С. - 18

Кедик М. - 708, 709

Кейван М. - 1482

Киселюк О. І. - 1652

Кізима О. - 239

Кіреєва Р. - 85, 1411, 1428, 1431

Кіркор А. Г. - 50  

Кісь Я. - 16

Клапчук В. М. - 51, 238, 275, 1226-1228, 1260

Клапчук М. М. - 1068, 1226, 1228

Кленові листки - 1429

Климишин М. - 1, 904

Клим'юк І. - 973

Клюба Я. - 67

Кляшторна Н. - 81, 799

Кметюк І. - 1640

Книга пам'яті полеглих - 1592

Книга пам'яті України - 119

Книги Володимира Грабовецького - 52, 53

„Княждвірський" Ботанічний - 1062

Княжолука - 827

Кобута С. - 122

Коваль В. - 1380

Коваль І. - 18, 639, 673-679, 685, 696, 710

Коваль Р. - 843, 1130

Ковальчук В. - 1301

Ковтун В. - 185, 987, 994, 995, 1003, 1041

Когут М. - 860-862, 888, 889, 898, 917, 1380, 1641

Когуч Б. - 1554

Когуч І. - 1555

Коженьовський Ю. - 54

Козар І. - 967

Козаренко С. - 1036

Козаччина у збірці - 947

Коземчук Я. - 1105

Козина: - 1547

Козленко М. - 1381

Козлик І. -120

Козло Я. - 761

Козубський О. - 1382

Колекція книг - 438

Колімбровський М. М. - 266,  271, 289

Коломиєць М. - 863-865

Коломийки - 317, 560, 904, 948, 949

Коломийська Гуцульщина - 950

Коломийська дитяча - 996

Коломийська хвиля - 951

Коломийський літопис - 952

Коломийський музей - 953, 997

Коломийщина - 954-960

Коломия - 961, 998-1007, 1642

Коломияни - лауреати - 1008

Коломієць Р. - 1009

Степан Коляджин - 840

Коляджин-Бойків Г. О. - 840

Колядують „Черлені пацьорки" - 1229

Комар В. - 114

Комар Н. - 314

Комплексна програма - 274

Конвенція - мовою олівця - 318

Кондрат Л. - 1517

Кононенко В. - 300

Кононенко К. - 1262

Кооперативний рух - 1383

Копцюх Б. - 55

Коритко Р. - 1263, 1307, 1308, 1313, 1317, 1323, 1324, 1326, 1330-1332

Корнута М. - 287

Королюк І. М. - 1455-1457

Король Данило Галицький - 172

Король М. - 1327

Королько А. - 70

Короп І. - 477, 478

Корпанюк В. - 1173

Корпанюк П. - 56

Косило М. Ю. - 167, 173, 220-222, 679, 1335

Косівський музей - 1116

Косівщина туристична - 1117

Косменко М. - 1487, 1488

Костик М. - 663, 680

Костишин А. - 890

Костів В. - 1580

Костюк І. - 581

Костюк М. - 1239

Котик І. - 1364

Котів І. - 1091

Кочержук М. - 1642

Кочержук О. - 1010, 1355

Кочерган М. М. - 57

Кравців Б. - 1

Крайчук Ю. - 26-28

Кратюк О. - 997

Крет Н. - 319

Кречковський Л. - 982

Кривий М. - 265

Криворівня - 627

Крижанівський Є. І. - 397

Крилос - серце княжого - 711

Криницька Д. - 215

Крицяк В. - 1463

Крупей М. - 1373, 1430

Круцик Р. - 121, 439, 1266

Крушельницька Л. - 1643

Кугутяк М. - 58, 71, 78, 114, 122, 131, 132, 264, 1148

Кузик А. - 1644

Кузик С. П. - 1314, 1315

Кузич-Березовський І. - 1140

Кузня знань - 1065

Кузь І. - 1645

Культурно-мистецька панорама - 1646

Кульчицький Б. - 1316

Куняк Я. - 317

Купчинський Б. - 440, 751, 768, 770

Курищук В. - 1169, 1170

Курчій Д. - 995

Кути та околиці - 1152

Кучма В. - 1521

Кушнір Г. - 1542

Лаба В. - 1318, 1620, 1647, 1648

Ласійчук М. - 1081

Левицький В. - 1222, 1224

Левицький О. - 441

Левицький П. - 1238

Левко В. - 1454

Левкун Я. - 721, 723, 726, 730, 752, 756-758, 780, 781

Легенди Городенківщини - 731

Легкий П. - 962, 963, 1011

Лемішко Б. - 1320

Ленько М. - 1445

Лесівка - перлина - 562

Лесюк М. - 1066

Лехник Л. - 1025

Лещишин Р. С. - 123

Лисенко О. - 3

Лисишин А. - 1154

Литвин С. - 1354

Литвин (Василишин) П. - 1354

Лицарі рідного краю - 964

Настя Лісовська - 1293

Літа пам'яттю зігріті - 1463

Літературна Городенківщина - 732

Літературний музей - 320

Літературний StanislawIФ - 1649

Літературно-видавнича - 1012

Літературно-меморіальний - 1431, 1487, 1488

Літо на Івано-Франківщині - 223

Літопис Бойківщини - 124

Літопис коломийський - 1013

Літопис краєзнавців - 219

Літоплин над Бистрицею - 1183

Лозинський Т. - 1131

Лосюк П. - 1173-1175

Лудчак І. - 1081

Луканюк Б. - 336

Лукомський Ю. - 654, 663, 681

Луцан М. В. - 1548, 1550

Луцик В. - 845, 851

Луців Є. - 1184, 1233

Луцький І. М. - 59

Любінець В. - 154, 301, 370

Любінець І. - 174

Любчик І. Д. - 60, 1550

Лясковський І. Є. - 306

Макар В. - 442, 443

Максимонько О. - 1658

Максим'юк М. - 1185-1188, 1220, 1235, 1236

Макух І. - 1601

Маланюк В. - 1240

Маланюк Т. - 214

Маловічко Г. М. - 220

Мальована кераміка - 1131

Мамчак М. - 1475

Мандар І. - 1617

Мандзюк О. - 1014

Мандруючи Городенківщиною - 733

Манів З. - 1015

Манчук О. - 616

Марій Г. - 866

Маріямпіль - місто Марії - 715

Марків Я. - 1309

Мартищук Ф. - 618

Марунчак М.-Г. - 725

Марусик Н. - 332

Марусик П. - 1450

Марусяк М. - 1421

Марчук В. В. - 157, 444, 775

Марчук Г. І. - 774, 775

Марчук Н. В. - 775

Масляк П. - 697

Масьок - 760

Матеріали (документи) - 276

Матеріали круглого - 965

Матеріали міжнародної - 445

Матеріали нуково-теоретичної - 1384

Матеріали ХІ Гуцульського - 628

Матеріали першої - 1189

Матеріали ІІІ Прикарпатської - 61

Матіїв І. І. - 806

Маціборська Д. М. - 717

Мацієвський І. - 1650

Мацкевий Л. - 1107

Мацюк О. - 1107

Мединська Ф. - 1540

Медицина в Івано-Франківську - 447

Мелодії весняних - 1567

Мелодії Покуття - 321

Мельник В. - 322, 428, 865, 1279, 1302

Мельник М. - 1311

Мельниченко Т. - 215

Мельничук В. - 1493

Мельничук О. - 673, 674

Мельничук Я. - 676

Меморіальний комплекс - 1651

Меморіальний сквер - 448

Меридіанами досвіду - 1385

Метафізика Карпат - 224

Мєзенцева Є. В. - 1649

Микуличин - 1260, 1652

Миронюк І. - 151, 153, 172, 467, 569, 677, 679, 1287

Миронюк М. - 1069, 1223

Мистецька Городенківщина - 734

Мистецька палітра - 1653

Мистецька творчість - 323

Мистецько-творча -1213

Мисюк І. Ю. - 74, 1118, 1134

Михайлів Л. - 828, 829, 1348, 1349

Михайлів Т. - 1568

Михайловський Р. - 899

Михайлюк М. А. - 1614

Мицан М. - 449

Мицкан А. - 1173

Мій рідний край - 62

Мікроелементози - 277

Міліція Калущини - 866

Мірошниченко О. - 1016

Міста і села - 646

Міста Карпатського регіону - 225

Місто для людей - 450

Місто-курорт - 1248

Моє місто - 1654

Моє село - 1569

Мойсишин В. - 116

Молитовник Мальтійської - 451

Молодь Івано-Франківщини - 278

Молодь Прикарпаття - 279

Момот В. - 591

Монастир Скит - 570

Монолатій І. С. - 63, 84, 250, 485, 487, 488, 964, 1000, 1003, 1017-1023, 1646, 1654

Мончак Л. С. - 226, 227

Мороз В. - 587

Морозюк В. - 64, 175, 324, 325, 1655

Мосорко Н. - 1622, 1623

Мосюк І. - 592, 593

Мохняк Б. - 228, 1547

Мохорук Д. - 771, 772

Мошура О. - 1360

Моя гостинна - 833

Моя свята - 1623

Мрочко К. - 1387

Мудрий С. - 1156

Музеї Івано-Франківська - 452

Музеї Коломийщини - 966

Музеї Надвірнянщини - 1190

Музей визвольних змагань - 326

Музей етнографії - 588

Музей історії - 844, 1191

Музей „Писанка" - 1024

Музейна кімната - 453

Музейне коло Прикарпаття - 327

Музичка І. - 1322

Музичний фестиваль - 1025

Мулярчик В. - 762, 763

Мулярчик М. - 762

Мураль І. - 1192

Мухін А. - 135

На варті доленосних літ - 1432

На зламі тисячоліть - 845

На зорі національного - 1505

На крилах - 867   

На межі життя - 1506

Нагірний В. - 1026, 1027

Нагірний М. - 1255-1257

Нагоняк М. М. - 494

Надвірна - 1214, 1215

Надвірнянська центральна - 1193, 1194

Надвірнянщина - 1195-1199

Назарчук В. - 1211

Наконечний О. - 632

Народні перла - 778

Нас оцінить історія - 1268

Населені пункти - 1119

Натуркач В. Я. - 292

Наукова еліта - 176

Науковий вісник - 65

Науково-методичний - 1028

Науково-популярний - 925

Нафта і люди - 801

Національний музей - 1656

Національний природний парк - 229, 230

Наш Станиславів - 454

Наше місто - 455

Негрич М. - 1141

Нейко Є. - 354, 397

Непеляк Є. - 1234

Непийвода Л. Т. - 1294

Нескорена Долинщина - 802

Нижній Струтин - 1357

Никируй Л. І. - 467

Никифорук В. - 95, 725, 735, 740, 743, 744

Никифорук І. - 66

Німець О. - 125, 1153

Ніньовський В. - 126

Обереги вічності - 1570

Обереги нашої спадщини - 803

Обличчя школи - 456

Обушак О. - 1076

Овчар Д. - 412

Озаришин О. М. - 1337

Ой не коси, бузьку, сіна - 1387

Окрепкий М. - 1269

Олійник А. - 413

Олійник В. - 797, 834, 839

Олійник І. - 228

Олійник М. - 520

Ониськів М. - 1362

Опілля - 67

Організація навчально - 457

Організація підвищення - 248

Орнат В. - 718

Орнат Я. - 718

Освіта й „Просвіта" - 1388

„Освіта Прикарпаття..." - 1657

Особисті селянські - 1244

Остапович В. - 1536-1538

Остафійчук Б. - 295

Островська Г. - 298

Островська І. - 1157

Островський В. - 68

Откович В. - 1145, 1292

Павлусь М. - 649

Павлюк С. П. - 784

Пам'ятай свій рід - 868

Пам'ятки історії - 1200, 1658

Пам'ятки Крилоської гори - 712

Пам'ятки природи - 1120

Пам'ятники героям УПА - 1508

Пам'ятники Т. Шевченкові - 1201

Паньків М. - 458, 749, 750, 818, 1202

Паньо У. - 895

Паранюк Є. - 585, 599

Паранюки - рід - 600

Паращак-Василів М. - 868, 912, 913

Парпан В. - 1358

Паспорт села - 1369

Паспорти населених - 1203

Пастернак Я. - 682

Педич В. - 152, 658

Пелехатий І. - 482, 693

Пелипейко І. - 69, 137, 341, 1119-1121, 1132, 1133, 1172

Пенгрин М. - 827

Пендерецький О. - 647

„Первоцвіт" - 515

Перевесло - 1571

Перегінське - 1361

Передерко В. - 152

Перепічка В. - 648

Перлина Покуття - 1433

Перцович В. - 1142, 1522, 1523

Перцович С. - 1139

Перший Всеукраїнський - 459

Петраш І. - 649

Петраш О. - 512

Петренко В. - 290

Петрик Н. - 1487

Петрич С. - 460

Петрів М. - 868, 912, 1642

Петров І. - 1215

Петрук Д. - 1103

Петрук М. - 1103

Пилипів Б. - 1336

Пилипів І. - 3

Пилип'юк В. - 231, 461, 683, 891, 1389, 1442, 1477

Пилип'юк О. - 622

Писанкове Прикарпаття - 232, 233

Письменницькій спілці - 328

Підберезька Л. - 833

Підгірний М. Ф. - 1614

Підлужжю - 630 - 1556

Пілецька М. - 1622

Пірус П. С. - 882

Пісенна царина - 1546

Пісні Городенківщини - 736

Пісні з Покуття - 750

Пісні Прикарпаття - 329

Піхманець Р. - 184

Пласт у Станиславові - 462

Плахта В. - 169, 955, 957, 1454

Площанський В. - 463

По місцях перебування - 177

Побуцький С. - 650

Поварчук П. - 1221

Повінь 23-27 липня  - 234

Повх В. - 1029

Погребенник Ф. - 1390, 1490

Подорожі по Гуцульщині - 1245

Поезії струни - 1623

Пожоджук Д. - 1149, 1150

Покутська хрестоматія - 1391

Покуття - 70

Полегенький С. - 987, 1041

Полєк В. - 178-180, 465, 756, 777

Політичні партії - 280

Поліщук Л. - 1636

Польовий Я. - 1270, 1319

Помаранчева революція - 892

Попадинець І. - 1591

Попадюк М. - 1379, 1383, 1385, 1391-1396, 1409, 1463, 1464

Попадюк Ф. - 902

Попович В. В. - 243, 268

Посол із Ляхівців - 582

Поташник Я. - 716

Почуй мене - 1030

Праці Наукового товариства - 1122

Презентація опільської ноші - 701

Прикарпатський національний - 466, 467

Прикарпатський туристичний - 235, 1246

Прикарпатський університет - 468, 469

Прикарпатський юридичний - 470

Прикарпаття - писанковий край - 236

Прикарпаття: спадщина віків - 71

Природно-заповідні території - 237

Приходько М. - 237

Провесінь - 1596

Програма інвестиційного - 471

Продукція та послуги - 281

Проект програми - 472

Прокіпчин В. - 1035

Пронь В. - 562

Пророчук В. В. - 229, 1124

„Просвіта"  - 72, 473

„Просвіта" Івано-Франківська - 473

Іван Проскурницький - 1397

Прохасько Т. - 474

Процак Р. - 73-75, 282, 369, 475, 476

Проців М. - 820

Проців О. Р. - 275

Проців Я. - 957

Процюк С. - 182

Профіль громади - 893

Психологічна служба - 1398

Пташинська Г. І. - 1572

Путівник - 477, 478

Пушик С. - 231

50 найвідоміших людей - 967

П'ять років разом - 846

Равлюк В. - 1216, 1217, 1399

Равшер М. - 1146

Радевич Ю. - 1404, 1422, 1434, 1435

Рапсодія - 479

Реабілітовані історією - 127, 128

Ревчук І. Й. - 519

Рега В. - 719

Рекетчук М. - 759

Рекламно-інформаційний - 1031

Рекреаційний потенціал - 238

Репела І. - 516

Рибак І. В. - 1567, 1570, 1571

Рибчак М. В. - 1337, 1343

Рибчин Р. - 1612

Рибчинський М. - 1154

Ризуняк М. - 1137

Римар С. - 233

Римарчук І. В. - 200

Рід Шухевичів - 769

Різець творить казку - 1134

Ріпецький Й. - 1039

Рогатин - 1295, 1296

Рогатинська земля - 1273-1276

Рогатинський район - 1278

Рогатинці в боротьбі - 1279

Рогожин О. О. - 278

Рогозіна-Марусяк Г. - 1063

„Родону" - двадцять - 481

Рожнятів - 1350, 1351

Рожнятівський район - 1340

Рожнятівщина - 1341-1345, 1659

Розвадовський М. В. - 1452, 1453

Розвиток малих міст - 283

Розмалюй наше місто - 482, 894

Романенчук Б. - 961

Романів О. - 1651

Романович О. - 1615

Романюк Л. - 1058, 1458

Романюк М. - 5, 1032

Романюк Р. - 532, 1432

Романюк Я. - 1058, 1401, 1407, 1412, 1416, 1458, 1462

Рубан В. - 715

Рубановська О. - 454

Рубель А. - 483

Руско Н. - 870, 918, 919

Рябий В. - 1030, 1053

Савчук Б. - 484

Савчук В. - 185

Савчук І. - 952

Савчук М. - 560, 944, 948-950, 952, 961, 965, 969-971, 986, 999, 1004, 1033, 1034, 1036, 1047-1049, 1073, 1074

Савчук П. - 706, 707

Сав'юк М. - 1065, 1067, 1155

Сав'юк П. - 1155

Сав'юк Р. - 1155

Сакральна Бойківщина - 1660

Салига Н. - 1232

Салик С. - 1255

Сандуляк І. - 1482

Санкович М. - 1258

Сас О. - 1554

Сасєвич А. - 1602

Сасєвич Н. - 1602

Сатур Д. - 1510

Сверида П. - 329

Свєтков О. - 1249

Світ, у якому мешканці - 1573

Свйонтек І. - 299

Сворак С. Д. - 494

Свято стрілецької дивізії - 485

Село над Стримбою - 1550

Семаньків І. - 871

Семенів І. - 493

Семків В. - 233

Семків М. - 1357

Семкіяш М. - 1189, 1205, 1206

Семкович Л. - 561

Сенів Т. Л. - 806, 818

Сенюк Б. - 1056, 1097

Сеньків І. - 76, 826, 1354

Серафинецький футбол - 766

Серафинці - село театральне - 767

Середньовічні замки - 1207

Середюк Б. І. - 267, 268, 284-286

Середюк Г. - 601

Сигидин М. - 27, 367

Сидорук С. - 701

Симовонюк М. - 1491

Симчич С. - 1139

Сім незабутніх вражень - 239

Сім чудесних місць - 1436

70 років творення - 486

Сінітович В. - 624

Сінітович Р. - 624

Сіреджук П. - 77, 1151, 1454, 1477

„Січ Покуття" - 1402

Сіщук М. - 1208, 1231

Сіючи розумне - 1035

Скаврон Б. - 447

Скворій Р. - 819, 847-849

Скелі Довбуша - 851

Скит Манявський - 571

Скоморовський В. - 146, 1092, 1551

Скрипник І. - 572-574

Скрипничук Г. - 129

Скробач Б. М. - 1264, 1280, 1281, 1297-1300

Скульптурна Шевченкіана - 181

Слабий Б. - 720, 1624

Сливка Л. - 536

Сливка Р. О. - 536, 613

Слідами копаного - 1524

Слободян В. - 1282

Слободян О. - 1157

Слово про отчий - 1560

Слоньовська О. - 130

Слюзар В. М. - 892

Смаль К. - 1387

Смеречанський Р. - 735, 738, 743

Смирнов В. - 330

Смолій В. - 1635

Сніжак А. - 1587

Снісаренко А. - 1249

Снятин - 1403, 1404, 1437-1441

Снятине мій - 1442

Снятине сивочолий - 1443

Снятинська ратуша - 1444

Снятинщина - 1405-1408

Собашко В. - 240, 1250

Соколовський З. - 507

Соловка Л. - 487

Соломон Н. - 1398

Солотвинській районній лікарні - 589

Соляник Г. О. - 246

Соневицький М. - 745

Сорич М. - 1077

Сорока М. - 736

Сорохтей В. - 874

Соціально-економічний портрет - 287

Соя М. - 1261

Співає й грає Печеніжин - 1093

Співає лемківська - 331

Співанки про Коломию - 1035

Спогади про - 1533

Спортивно-оздоровчий - 1261

Станиславів і голодомор - 487

Станиславів у часи - 488

Станиславівська фортеця - 489

Станиславівські ратуші - 491

Станіславська українська - 490

Старий Лисець - 1574

Старожитності Гуцульщини - 78, 79

Стасюк В. - 509

Стасько Б. - 332-334

Cтатистичний щорічник - 288, 289

Статут територіальної - 492

Стах Т. - 493

Стельмах О. Р. -  2226, 227, 1657

Стефак В. - 1098

Василь Стефаник і Прикарпаття - 182

Стефанів В. - 1363

Стефанців Б. - 1052

Стефанюк Г. - 1656

Стефурак І. - 1124

Стеф'юк В. - 623, 1125, 1135

Столиця Франкового серця - 834

100-ліття церкви - 1484

Сторінки півстолітньої - 494

Страгора - 1209

Стратегічне планування - 290

Стратегічний план - 495

Стратегія врівноваженого - 1283

Стратегія економічного - 291

Стрийщина - 80

Стрітення: - 1409

Струк В. - 755

Струмінський Б. - 919

Струмінський М. - 496

Струпківське весілля - 1101

Струтинська О. - 1213

Струтинський Б. - 1641

Ступарик Б. - 424, 1301, 1470

Суслик Р. - 654

Сушевський Б. С. - 457, 505

Таємниці місцевих назв - 1511

Тарантюк З. - 833

Тарантюк Ф. - 1105

Тарас Шевченко і Прикарпаття - 330

Тарас Я.- 335

Тарновецька Н. - 930, 958

Татарчук В. - 1592

Твердохліб В. - 361

Творці високої духовності - 1410

Творчий дім - 1053

Терпеливець-Кондрат І. - 1661

Театральна Перлина - 624

Тебешевська О. - 867

Телятинський І. - 576

Терпеливець-Гуревич І. - 590

Ти навік полонив - 1352

Тикаферлюкс - 1525

Тимів І. - 1606-1610

Тимків Б. - 872-874

Тимків В. - 248

Тимофійчук М. - 1446

Тимчук М. - 1616

Тисмениця - 1526, 1527

Тисмениччина - 1512-1515, 1662

1000 джерел про бойків - 81

1100 років Галичу - 684

Тихий Б. - 308

Тишківці запрошують - 770

Ткач О. В. - 267

Ткач Ю. - 243

Ткаченко Н. - 1055

Ткачівський М. - 674, 685

Ткачук Б. - 953, 1656

Ткачук В. - 1423, 1445

Ткачук Я. - 1024

Тлумацькій центральній - 1603

Тлумач - 1604, 1605

Тлумаччина - 1596

Товариство - 1038

Толстенкова М. - 184

Томащук М. - 972, 1143

Томенчук Б. П. - 82, 363, 1478, 1612

Томенчук М. - 1139

Топографія історична - 1039

Топольницький В. - 903

Традиційна народна - 336

Третяк А. - 497

Третяк П. - 1359

Треф'як Я. - 159, 170

Тріфонова Л. - 1198

Трушик О. - 1173

Туризм і готельний бізнес - 241

Туристична Долинщина - 806

Туристична Косівщина - 1126

Туристичний довідник - 1597

Туристичний путівник по - 652

Туристичними стежинами - 1127

Турковський М. - 1040

Турянська Ж. - 1109

Тутуруш В. - 1128

У вирі боротьби - 1516

У краю Черемоша - 614

У плині часу - 498

Угорчак А. - 777

Угорчак Ю. - 83, 139, 151, 178, 337, 338, 1539

Україна, Галичина - 84

Україна молода - 1517

Україна у поштовій - 1041

Українська видавнича - 1042

Українська старовина - 339

Українське Різдво - 499

Український Афон - 575, 576

Український національно- - 131, 132

Український світ - 85, 1411

Успенський собор Галича - 686

Українські збройні - 895

Устинський В. - 415

Фабрика Р. - 86

Фабрика-Процька О. - 340

Федак С. - 1255

Федор Л. - 966

Федорак В. - 177

Федорак І. - 1489

Федоренко Р. - 1351

Федорів В. - 1532, 1535

Федорів Т. - 875, 922

Федорчук Я. - 807

Федунків З. - 177, 440, 489, 500, 646, 653, 702, 703, 705, 715, 1636, 1658

Феняк Ю. - 1050

Фесенко О. - 1373

Фесюк М. - 1054

Филипчук М. - 1613

Фіглевський М. - 569

Фіголь М. П. - 687-691

Фіголь О. - 688

Філіпович М. - 1632

Флис С. - 1259, 1261

Фоєрман Ю. - 501

Фольклор на батьківщині - 1534

Фольклорні скарби - 87

Фостун С. М. - 692

Франків В. - 779

Франко І. - 341

Іван Франко і Прикарпаття - 183

Франкознавство - 184

Француз А. Й. - 99, 101

Фреїв Ю. - 820

Фреїшин Г. М. - 1342

Фросиняк Б. - 701

Футулуйчук В. - 1063

Фучко В. - 1581, 1582

Хавлюк М. - 1082, 1104

Харитон В. - 88, 1396, 1398, 1399, 1401, 1407, 1408, 1412-1416, 1432,  1437, 1440, 1444, 1446, 1447, 1492, 1493, 1500, 1528, 1551, 1557, 1575, 1579, 1580, 1663

Харкевич М. - 1473

Хімей Р. - 1043, 1102

Хіцяк І. - 1334

Хмелліт - 602

Хованець Ч. - 502

Хомин В. Р. - 226, 227

Хомів - 1418

Хоткевич Г. - 89

Храми княжого Галича - 693

Храпко Є. - 1469

Хресна дорога - 503

Хресто-Воздвиженський - 577

Хриплинський інвестиційно - 522

Хто є хто - 188, 189, 544

Худаш М. - 90, 91

Цапів В. - 896

Це наша земля - 1518

Цеклер Л. - 504

Целевич Ю. - 578

Центр професійно-технічної - 505

Церква Святого Духа - 1302-1304

Церква Успення - 746

Цимбала О. - 759

Цимбалюк О. - 1164

Ципердюк М. - 1543

Цюп'як Р. О. - 906-910

Цюцьмаць В. - 1565

Цюцьмаць Т. - 1565

Чабан Д. - 1384, 1401, 1412, 1460, 1494

Андрій Чайковський - 1044

Чемеринський А. - 462

Черепович О. - 46, 182, 184, 431

Чернега І. - 639, 701

Черненко В.  - 973  

Четверта регіональна - 1128

Чеховець В. - 866

Чехольська С. - 353

Чи дома, дома - 1224

Човган М. Б. - 222

Чолій М. В. - 1279, 1305, 1325

Чоловський П. М. - 331, 340

Чопей М. - 208

Чоповський В. - 92

Чорней І. - 1418

Чорнобиль - 974

Чудотворна ікона - 754

Шарловський А. - 506

Швайчек Я. - 1350

Шевченко М. - 396

Тарас Шевченко і Прикарпаття - 185

Шематизм Івано- - 133, 134

Шеремет О. - 135

Шимків І. - 295

Шиптур М. - 186, 187, 1045

Широкий світ малої - 93, 94

Шишка О. - 557

Шиян Г. - 1451

Шищак Н. В. - 1342

Школа здібностей - 1175

Шлемкевич І. - 763

Шляхтич Л. М. - 268

Шокалюк О. - 380

Шпенюк Я. - 897

Шпільчак В. - 507

Штрайт Л. - 508

Штрихи до портрета - 1419

Шутка Р. М. - 221

Ювілейна книга - 1306

Ювілейний вісник - 509

Юзич Ю. - 1130

Юзюк В. - 1245

Юра О. - 416

Юридична освіта - 292

Юркевич Ю. - 305, 1219

Юрченко І. - 342

Юрчишин Г.  М. - 343, 1136       

Юсипчук Ю. - 710

Яблонський І. - 558

Яблуневий цвіт - 1171

Яблунів - 1172

Яворівський фотоархів - 1176

Яковин Т. - 421

Ямгорів - 95

Яневич Б. - 900

Янко І. - 96, 97, 1230

Янко М. - 343

Яремко Б. - 1165

Яремча - 1251

Яремче - 1252, 1253

Яремчук В. М. - 103, 1260

Яремчук В. П. - 1652

Яримович М. - 741

Ярич І. - 808, 809

Ясінський Я. - 1072

Яхневич Р. - 1461

Яценюк Я. - 776

Яцура Я. - 1210, 1211

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 

Афганістан - 130

Акрешори - 1137

Балинці - 1448

Баня Березів - 1138, 1139

Белелуя - 1449-1451

Бережниця - 900, 901

Березови - 1141-1143

Бистриця р. - 581

Бистриця с. - 1218, 1219

Битків - 1220

Білі Ослави - 1221-1224

Більшівці - 694, 695

Бовшів - 696

Богородчани - 545-558

Богородчанського край - 525, 526, 536

Богородчанський район -119, 128, 199, 525-602

Богородчанщина - 529, 531-534, 559

Боднарів - 902, 903

Бойківський край - 239

Бойківщина - 5, 12, 81, 92, 124, 217, 336, 1660

Болехів - 783, 842-847

Болехівщина - 80, 841

Бортники - 166, 1606-1610

Борщів - 1452, 1453

Борщівська Турка - 1452

Братківці - 1529-1534

Бринь - 697

Брошнів-Осада - 1352

Брустури - 1144, 1145

Бубнище - 848-851

Буківна -1611, 1612

Буковель - 235, 1245, 1246, 1254

Бурштин - 698-703

Велдіж див.Шевченкове - 838, 839

Велика Тур'я - 821

Великий Ключів - 1047-1049

Вербівці - 748-750

Верхній Вербіж - 1050

Верхня - 904

Верховинський край - 605, 609

Верховинський район - 119, 128, 603-628

Верховинщина - 303, 606-608, 1631

Вигода - 822

Вижній Березів - 1138, 1139

Вікно - 751

Вікняни - 1613

Вільшаниця - 1535

Вістова - 918

Вовчинець - 510

Вовчківці - 1454

Водоспади - 537

Войнилів - 905-910

- Довгий - 1637, 1638

Волоський тракт - 355

Вороненко - 1242, 1245

Воронів Городенків. р-н - 752

Воронів Рогатин. р-н - 1317

Ворохта - 235, 1246, 1247, 1256-1258

Воскресінці - 1051-1054

Галицька земля - 306, 323, 630, 633-637, 649

Галицький реґіон - 642

Галицький район - 119, 128, 629-720

Галицько-Волинська держава - 19, 20

Галич - 630, 633-638, 654-693, 1645

Галичина - 2, 6, 23, 58, 63, 84, 121, 275, 322, 390, 654, 976, 1023

Ганнусівка - 1536-1538

Ганьківці - 1455, 1457

Гвіздець - 1055, 1056

Глушків - 753

Гнила Липа - 1317

Голосків - 1057

Гори - 194, 195, 201

Горигляди - 1614

Горішнє Залуччя - 1458

Городенка - 739-746

Городенківська земля - 721

Городенківський район - 119, 128, 721-782

Городенківщина - 723, 724, 726, 727, 731, 732, 734-736, 738

- Покутська - 730

Городенщина - 725, 733

Горохолина - 559

Гостів - 1615

Гошів - 823-826

Грабівка - 911, 915

Грушка -1616

Гуцульщина - 12, 36, 37, 49, 51, 54, 57, 69, 78, 79, 84, 89, 108, 136, 137, 141, 162, 167, 201, 205, 217, 244, 299, 304, 319, 339, 341, 603, 953, 1121, 1143, 1144, 1245, 1656

- Галицька - 13, 297

- Коломийська - 949, 950, 965

Далешове - 754

Данильче - 1307

Делева - 1617, 1618

Деліїв - 704

Делятин - 1229

Делятинщина - 1225-1228

Дем'янів - 705

Дем'янів лаз - 121, 439, 441, 503, 1651

Дендропарк - 392, 535

Джурів - 1459-1461

Дзвиняч - 560

„Діброва" урочище - 539

Дністер - 1547, 1612, 1619

Дністровський каньйон - 217, 1596

Добринів - 1308

Добровляни - 912, 913

Добротів - 1230

Долина м. - 783, 809-820, 1635

Долина с. - 1619, 1620

Долинська земля - 811

Долинський район - 119, 128, 783-925

Долинщина - 80, 784, 787-789, 793-796, 801, 802, 805, 808

Долішнє Залуччя - 1462

Дора - 1242, 1259

Дубівці - 706, 707

Духова Криниця - 1501-1503

Єзупіль - 1539-1542

Жаб'є - 615, 616

Жабокруки - 1621

Жидачівщина - 80

Журавенщина - 80

Журів - 1309

Забережжя - 561

Заболотів - 1463, 1464

Завалля - 1465-1468

Завій - 914-916

Загвіздя - 1543

Загір'я Княгиницьке - 1310

Задубрівці - 1469, 1470

Заланів - 1311

Залип'я - 1312

Заліщанщина - 77

Залуччя - 1058

Західна Україна - 1

Зелена - 1231

Зібранівка - 1472

Іванівці - 1059

Івано-Франківськ - 119, 128, 344-524, 1646, 1654, 1658

Івано-Франківщина - 14, 153, 176, 184, 188, 189, 193-195, 203, 210-218, 223, 231, 237, 247, 251, 264-266, 271, 278, 280, 287, 290, 296, 302, 334, 1634

Ілемня - 1353

Іллінці - 1473

Ільці - 617

Калуський район - 119, 128, 852-925

Калуш - 879-897

Калущина - 852-866, 873-875

Карлів - див. Прутівка

Карпати - 29, 158, 199, 206, 224, 240, 335, 537, 610, 717, 1114

- Верховинські - 613

-  Українські - 37, 78, 79, 197, 198,  931

Карпатський регіон - 203, 225

Карпатський НПП - 206, 219

Кліщівна - 1313

Клубівці - 1544-1546

Ключів - 1060

Княгинин - 511, 512

Княгиничі - 1314, 1315, 1644

Княждвір - 1061-1063

Княже - 1474, 1475

Княжолука - 827

Князівське - 1354

Кобаки - 1146

Ковалівка - 1064-1067

Козина - 1547

Коломийська земля - 971

Коломийський район - 119, 128, 926-1105

Коломийщина - 929, 930, 934-937, 940-945, 954-961, 966, 967, 969, 972-974

Коломия - 934, 961, 964, 975-1045, 1642

Конюшки - 1316

Копанки - 917

Копачинці - 755

Корнич - 1068

Королівка - 1069

Коршів - 1070

Косів - 1129-1136

Косівський район - 107, 119, 128, 199, 537, 1106-1176

Косівщина - 303, 1107, 1108, 1111-1113, 1119, 1120, 1124-1128

Космач - 1147-1151

Красилівка - 1507

Красник - 618

Красноїлля - 619-624

Краснополь - 1661

Кремидів - 708, 709

Кривня - 1317

Криворівня - 625-628

Крилос - 710-712

Крилоська гора - 710, 712

Кропивник - 828, 829

Курів - 713

Кути - 1152, 1153

Лемківщина - 17, 60, 125

Лесівка - 562

Лецівка - 1355

Липівка Рогатин. р-н - 1317

Липівка Тисмен. р-н - 1548-1550

Лисець - 1551

Ліски - 1071, 1072

Лолин - 831-834, 1647

Лоп'янка - 1356

Луква р. - 911, 914, 916, 1641

Люча - 1154

Лючка - 1089

Ляхівці - див. Підгір'я

Львівщина - 157

Майдан - 1552

Малий Ключів - 1073

Манява - 570

Манявський Скит - див. Скит Манявський

Маріямпіль - 714, 715

Марківка - 1074

Марківці - 1507, 1553

Маркова - 579

Масьок  урочище - 760

Матіївці - 1075

Мединя - 716

Микитинці Івано-Франків. міськрада - 513-515

Микитинці Косів. р-н - 1155

Миколаївщина - 80

Микулинці - 1476

Микуличин - 235, 1242, 1246, 1260, 1261, 1652

Мишин - 1076, 1077

Молодятин - 1078-1080

Монастирчани - 580

Надвірна - 1212-1217, 1636

Надвірнянський район - 107, 119, 128, 1177-1240, 1636

Надвірнянщина - 177, 1180, 1185-1188, 1190-1192, 1195, 1201, 1205, 1207, 1209, 1211, 1640, 1653

Назавизів - 1232

Національний природний парк - 229, 230

Незвисько - 756-758

Нижній Вербіж - 1081

Нижній Струтин - 1357

Новоселиця - 1477

Обельниця - 1318

Обертин - 1622-1624

Олеша - 1625

Олешків - 1478

Олієво-Королівка - 759

Опілля - 12, 67, 217, 308, 1269, 1308

-        Рогатинське - 1281, 1323

Опільський край - 1307, 1313, 1326

Опольське воєводство - 247, 293

Опришина р.- 1499

Опришівці - 516-519

Осмолода - 1358

Острівець - 760

Отинія - 1082

Павлівка - 1554, 1555

Париж - 347, 348

Пасічна - 1233

Перегінське - 1361

Перекоси - 1648

Перерів - 1083

Перерісль - 1234

Петранка - 1362

Петрів - 1626

Печеніга - 1089

Печеніжин - 1084-1093

Підвербці - 1627

Підгайчики - 1094-1097

Підгірки - 898, 899

Підгірський край - 529

Підгір'я - 581, 582, 1491

Підлужжя - 1556

Підмихайлівці - 1319

Підмихайля - 918, 919, 1129-1136

Пістинь - 1131, 1156, 1157

Пістинька - 1151

Пнів - 1235, 1236

Покутська земля - 26, 28

Покуття - 10, 38, 50,  70, 85, 110, 217, 304, 321, 339, 953, 1383, 1387, 1406, 1596, 1610, 1656

-        Наддністрянське - 726

Полонини - 195

Поляниця - 235, 1242, 1245, 1246

Попельники - 1479

Потік - 1320

Поточище - 761

Похівка - 583

Прикарпаття Галицько-Буковинське - 82

Природний парк - 246, 632

Прут - 202, 389

Прутівка - 1480-1483

Пуків - 1321-1323

Путятинці - 1324

Пшеничники - 1557

Радванівка - 1325

Рибне - 1558, 1559

Рибниця - 1133, 1459, 1477

Ріп'янка - 1641

Рогатин - 1283-1306

Рогатинська земля - 1272-1276

Рогатинський район - 119, 128, 1263-1334

Рогатинщина - 1263, 1264, 1270, 1280, 1282, 1309, 1520

Рожнятів - 1158, 1348-1351

Рожнятівський район - 119, 128, 1335-1369

Рожнятівщина - 80, 1335-1338, 1341-1346, 1632, 1659

Росільна - 584, 585

Рошнів - 1560

Рудники - 1484

Рунгури - 1098

Русів - 1485-1489

Саджава - 586-588

Саджавка - 1237

Серафинці - 762-767

Середнє - 920

Середній Березів - 1138, 1139, 1159

Середній Майдан - 1238

Сівка р. - 920

Сілець - 1541, 1561- 1565

Скелі Довбуша - 850, 851

Скит Манявський - 564-578

Скільщина - 80

Сливки - 1363

Слобода [Небилівська] - 1364

Снятин - 1403, 1419-1447

Снятинський район - 119, 128, 1370-1497

Снятинщина - 1371, 1376, 1377, 1381, 1382, 1386, 1388, 1396, 1398, 1401-1409, 1416

Солотвин - 589, 590, 1661

Сопів - 1099

Спас - 1643

Станиславів - 351, 352, 360, 379, 390, 433, 434, 442, 443, 454, 462, 463, 483, 485, 487, 488, 500, 502, 506, 507, 1629, 1649

Станиславівський повіт - 506

Станіслав - 376, 496, 501

Станіславів (див. також Івано-Франківськ) - 7, 344, 350, 373-375

Станіславівська земля - 1

Станиславівське воєводство - 123

Станіславівське довкілля - 476

Станіславщина - 98, 99, 101, 102, 144,

Станківці - 837

Старий Лисець - 1566-1574

Старий Мартинів - 717

Старий Угринів - 922-925

Старі Богородчани - 591

Старі Кривотули - 1507

Старі Кути - 1160

Старуня - 592-594

Стецева - 1490

Стратин - 1326, 1327

Стриганці - 1575

Стрийщина - 80

Стримба р. - 1550

Струпків - 1100-1102

Студений Потік р. - 1324

Татарів - 235, 1242, 1245, 1246, 1262

Темирівці - 718

Тенетники - 719

Тисмениця - 1519-1528

Тисменицький район - 119, 128, 1498-1589

Тисменичани - 1239

Тисмениччина - 1500, 1512-1515, 1662

Тишківці - 166, 768-770

Тлумацький район - 119, 128, 277, 1588-1627

Тлумач - 1598-1605

Тлумаччина - 1588-1591, 1596, 1597, 1606, 1607

Товмач див. Тлумач

Товмачик - 1103

Топорівці - 771, 772

Торговиця - 773-775, 1639

Тростянець - 1491

Тулова - 1492

Тучапи - 1493, 1494

Тюдів - 1161, 1162

Тяпче - 835

Угорники Івано-Франків. міськрада - 520, 521

Угорники Колом. р-н - 1104

Угринів - 1576-1578

Україна - 48, 84, 97, 119, 168, 265, 266, 300, 640, 769, 1011, 1017, 1043, 1321

Уторопи - 1163-1165

Хмелівка - 595-602, 1628

Хомів заказник - 1417

Хом'яківка - 1495, 1496

Хриплин - 1579

Церківна - 836, 837

Цінева - 1365-1367

Цуцилів - 1240

Черемош - 202, 614, 1058, 1389, 1458, 1494

Черемхів - 1105

Чернелиця - 776, 777

Черніїв - 1580, 1663

Чернятин - 778, 779

Черче - 1328-1333

Чесники - 1334

Чешібіси - 669

Чортовець - 780, 781

Чукалівка - 1581, 1582

Шевченкове Долин. р-н  див. Велдіж - 838

Шевченкове Снятин. р-н - 1497

Шешори - 1166, 1167

Яблуниця - 235, 1242, 1245, 1246

Яблунів Галиц. р-н - 720

Яблунів Косів. р-н - 1168-1172

Яворів Долин. р-ну - 840

Яворів Косів. р-ну - 1173-1176

Ямна - 1242-1253

Ямниця - 1583-1587

Яремчанський регіон - 1241

Яремчанщина - 1185, 1241-1262

Яремче - 235, 1242, 1246-1253

Ясенів Пільний - 782

Ясень - 1363, 1368

Ясна гора - 824

 

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка