Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Виявлення читацьких інтересів до бібліотечного фонду з питань мистецтва : соціологічний моніторингІ. Обґрунтування доцільності проведення дослідження
   Мистецтво - винятково важливий культурний потенціал, який має величезний вплив на розвиток духовної культури нації.
Головне завдання відділу літератури з мистецтва полягає в оперативному та ефективному обслуговуванні усіх категорій користувачів, забезпеченні інформаційних запитів і потреб читачів бібліотеки за допомогою документів на традиційних та електронних носіях.
Якісне обслуговування можливе лише на основі грамотно укомплектованого, науково підібраного фонду.
   Фонд відділу літератури з мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка є спеціальним, різножанровим та різновидовим.
ІІ. Мета і завдання дослідження
   Мета дослідження - досягнення відповідності складу фонду з питань мистецтва потребам читачів у зв'язку з введенням у навчальний процес нових предметів.
   Основними мотивами проведення соціологічного моніторингу виступає необхідність мати найбільш актуальну та змістовну інформацію про ті документи мистецького спрямування, якими потрібно укомплектувати фонд відділу.
Завдання дослідження:
1.    Визначити мотиви звернення до мистецьких видань.
2.    Дослідити, чи задоволені читачі повнотою фонду відділу літератури з мистецтва.
3.    Отримати інформацію щодо переліку літератури, яка найбільше цікавить читачів.
4.    Виявити відмовлення читачам при пошуку інформації, які виникають у зв'язку з введенням у навчальний процес нових предметів.
ІІІ. Об'єкт дослідження
   Об'єкт дослідження - фонд відділу літератури з мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка.
ІV. Методика дослідження
Вирішення поставлених завдань передбачає застосування таких методів:
-    cоціологічні - анкетування, спостереження;
-    аналітичні - аналіз статистичних даних.
   Для реалізації дослідницьких процедур розроблені анкети для респондентів.
V. Основні етапи проведення дослідження
1 етап - вивчення проблеми та розробка програми і методики дослідження. Підготовка бланкової продукції.
2 етап - збирання інформації.
3 етап - обробка та аналіз отриманих даних. Підведення підсумків дослідження.
4 етап - узагальнення матеріалів соціологічного моніторингу. Підготовка висновків, інформацій та рекомендацій щодо впровадження результатів у практику роботи відділу літератури з мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка.
VІ. Бази дослідження
Дослідження було проведене на базі:
- Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.
- Вищого професійного художнього училища №3 м. Івано-Франківська.  
- Відділу літератури з мистецтва.

1. На запитання „Що спонукає Вас звертатися до мистецьких видань?" респонденти дали наступні відповіді (рис. 1).

Читачі в основному звертаються до мистецьких видань у зв'язку із навчанням. Соціологічний моніторинг виявив, що респонденти користуються мистецькими виданнями для саморозвитку, самовдосконалення. 2,7% займає пізнавальна та літературна мета у користувачів відділу.
2. Проведений аналіз свідчить про те, що не всі респонденти задоволені повнотою мистецького фонду. Так, 15,2 % опитуваних висловили думку про необхідність доукомплектування фонду. Вони зацікавлені у збільшенні кількості довідкових та періодичних видань, а також аудіовізуальних матеріалів.
Слід зазначити, що нетрадиційні види мистецьких документів, такі, як грамплатівки, не користуються великим попитом серед користувачів через відсутність технічних засобів їх прослуховування.
4. Серед видань мистецької тематики, які зацікавили користувачів і були використані у навчальній та науковій роботі, респонденти назвали наступні: „Українське кіномистецтво", „Сучасна українська ікона", „Архітектурна композиція", серія „Сто великих", серія „Музеи мира", „Методика музичного виховання дітей", книги про іконопис, вітражі, боді-арт, сакральну архітектуру.
5. Щодо періодичних видань мистецької тематики, читачі в основному користуються часописами: „Артанія", „Идеи вашого дома", „Искусство кино", „Культура і життя", „Мистецтво та освіта", „Музеї України", „Народне мистецтво", „Пам'ятки України", „Українська культура", „Уютная квартира", „Караван историй".
6. Для досягнення відповідності складу фонду з питань мистецтва запитам читачів важливе значення має хронологічна структура видань. Більшу частку фонду становить мистецька література 1960-1990-хх рр.
На рис. 2 відображено результати аналізу читацької думки за хронологічною структурою відповідності мистецьких видань запитам користувачів. На першому плані читачі виокремили видання, які видані за останні 10 років (45,7%). Досить високий показник отримала мистецька література 1960-1990 років (31,4%). Звертаються користувачі і до видань останнього десятиліття ХХ століття.

7. Визначаючи джерела інформування, якими респонденти користуються при пошуку необхідної літератури, статистика наступна:
Джерела інформації    Відсотки
Каталоги та картотеки бібліотеки     18,5%
Рекомендація бібліотекаря     16%
Бібліографічні матеріали, що видає відділ    13,6%
Поради викладачів, знайомих    12,4%
Перегляд книг на виставках    11,1%
Інтернет     9,9%
Масові заходи     6,2%
Джерела державної бібліографії    4,9%
Пресса, радіо, телебачення    3,7%
Веб-сайт бібліотеки; БД „Мистецтво"    3,7%
З отриманих результатів видно, що джерелами інформування для користувачів на першому плані є каталоги та картотеки бібліотек, на другому - рекомендації бібліотечних фахівців, а за ними - бібліографічні матеріали, що видає відділ, перегляд книг на виставках.
Оцінка користувачів про діяльність відділу:
- відділ працює ефективно;
- робота працівників націлена для повного задоволення читацьких запитів;
- високий ефект в обслуговуванні мають саме рекомендації бібліотечних працівників.
8. На запитання „З яких навчальних предметів у Вас виникають труднощі при пошуку інформації?", користувачі надали перелік тем: вододизайн, проектування одягу, психологія мистецтва, сакральна тематика, графічний дизайн, давнє українське мистецтво, музичне інструментознавство (28,5% опитуваних).
61,3% респондентів взагалі не дали відповіді на запитання, а 10,2% опитуваних відповіли, що у них не виникає ніяких труднощів при пошуку інформації, фонд відділу літератури з мистецтва завжди задовільняє їхні потреби.
9. Що стосується відмовлень при пошуку необхідної літератури, то попит користувачів задовільняється далеко не повною мірою і основною причиною відмов є відсутність видань у фонді. Відмовлення отримували 16,1% респондентів.
10. Анкетування виявило, що більшість опитаних є читачами бібліотеки, які і надалі будуть відвідувати відділ літератури з мистецтва (96,8%).
11. На запитання „Чи задоволені Ви обслуговуванням працівників відділу літератури з мистецтва?" користувачі з впевненістю відповіли, що „Так" (100%).
12. При аналізі кількісного і якісного складу опитуваних виявилося, що в дослідженні взяло участь 67,7% читачів віком від 17 до 30 років. 22,6% опитуваних - респонденти віком 31-55 років, 9,7% - вікова категорія старших за 56 років.
Що стосується роду занять, то в процесі дослідження результати виявилися різноманітними:

Рід занять    Відсотки
Студент    51,6%
Викладач, аспірант    29%
Працівник культури    12,9%
Науковець    6,5%
Серед опитуваних:
    студенти та викладачі з кафедр Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника:
-    музикознавства і акордеонного мистецтва;
-    академічного інструментального виконавства;
-    співу;
-    хорового диригування ім. В. Їжака;
-    народних інструментів і музичного фольклору;
-    театрального і хореографічного мистецтва;
-    декоративно-прикладного мистецтва;
-    образотворчого мистецтва ім. М. Фіголя;
-    дизайну і теорії мистецтва.
    студенти та викладачі Вищого професійного художнього училища №3 м. Івано-Франківська.

Висновки
Cоціологічний моніторинг підтвердив відповідність складу фонду з питань мистецтва потребам читачів. Проте, проведений аналіз засвідчив те, що не всі респонденти задоволені його повнотою. Це, насамперед, викликане відсутністю окремих видань з певної тематики у зв'язку з введенням у навчальний процес нових предметів.
Основними джерелами інформування про необхідну інформацію опитувані виокремили: каталоги та картотеки бібліотеки; бібліографічні матеріали, що видає відділ; рекомендації бібліотечних працівників; поради викладачів, знайомих; перегляд книг на виставках; масові заходи.
Таким чином, дослідження засвідчило, що запити читачів на літературу мистецької тематики є стійкими, постійно поглиблюються. А це, в свою чергу, вимагає від бібліотечних працівників підвищення фахового рівня, вдосконалення послуг, розширення форм, методів і технологій популяризації літератури з мистецтва.  

Рекомендації
1. Доукомплектувати фонд відділу літератури з мистецтва з тематики проблем: вододизайну, графічного дизайну, проектування одягу, психології мистецтва, музичного інструментознавства.
2. Постійно працювати з відмовленнями, аналізувати їх причини.
3. При закупівлі літератури орієнтуватися на результати незадоволеного читацького попиту.
4. Передплатити наступні журнали: „Народне мистецтво", „Образотворче мистецтво".
5. Придбати технічні засоби для прослуховування грамплатівок.
6. Популяризувати веб-сайт бібліотеки, де представляється інформація про нові видання з питань мистецтва, про цікаві масові заходи, книжкові та мистецькі виставки.
7. При плануванні випуску друкованої продукції враховувати побажання користувачів.
8. Продовжувати випуск поточних бібліографічних бюлетнів „Мистецька палітра", „Музичний арсенал".
9. Удосконалювати партнерські взаємини з викладачами, студентами та учнями мистецьких навчальних закладів.

Шановний читачу!
Запрошуємо Вас взяти участь у соціологічному моніторингу, мета якого - досягнення відповідності складу фонду з питань мистецтва потребам читачів у зв'язку з введенням у навчальний процес нових предметів.
Ваші відповіді та побажання сприятимуть кращому укомплектуванню фонду відділу літератури з мистецтва та допоможуть накреслити шляхи і напрямки удосконалення його роботи.
Заздалегідь вдячні Вам за допомогу у
виявленні читацької думки!

1. Що спонукає Вас звертатися до мистецьких
видань:

 • навчання
 • професійні інтереси
 • підвищення кваліфікації
 • інша мета (вкажіть)_________________

2. Чи задоволені Ви повнотою фонду відділу літератури з мистецтва?

 • так
 • ні

3. Якщо ні, то якими документами, на Вашу думку, потрібно укомплектувати фонд відділу?

 • книгами
 • довідковими виданнями
 • періодичними виданнями
 • аудіовізуальними матеріалами
 • грамплатівками


4. Назвіть, будь ласка, конкретні видання (останніх 2-3 років), що зацікавили Вас і були  використані у навчальній та науковій роботі: ------------------------------------------------------------------------
5. Якими журналами та газетами мистецької тематики Ви цікавитеся?
----------------------------------------------
----------------------------------------------
6. Які за хронологічною структурою мистецькі видання відповідають Вашим запитам?

 • за період 1960-1990-х рр.
 • за період 1990-2000-х рр.
 • видані за останні 10 років

7. Вкажіть основні джерела інформування про необхідні Вам документи?

 • джерела державної бібліографії;
 • каталоги та картотеки бібліотеки;
 • бібліографічні матеріали, що видає

відділ;

 • перегляд книг на виставках;
 • масові заходи;
 • веб-сайт бібліотеки; БД "Мистецтво";
 • рекомендації бібліотекаря;
 • поради викладачів, знайомих;
 • преса, радіо, телебачення;
 • інтернет;
 • інше_________________________

_______________________________

8. З яких навчальних предметів у Вас виникають труднощі при пошуку інформації?
------------------------------------------
------------------------------------------
9. Чи отримували Ви відмовлення при пошуку необхідної літератури?

 • Так
 • Ні


Якщо так, то вкажіть причини:

 • відсутність потрібних видань у фонді

відділу

 • недостатня кількість джерел з певної

тематики

 • обмежена екземплярність (не видається

на абонемент)
10. Чи будете Ви і надалі користуватися послугами відділу?

 • так
 • ні
 • не знаю


11. Чи задоволені Ви обслуговуванням працівниками відділу літератури з мистецтва?

 • так
 • Якщо „Ні", то чому:_________________

_____________________________________

12. Повідомте деякі дані про себе:
Ваш вік:_______________
Рід занять (учень, студент, викладач та ін.):
_________________________________________

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка