Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Педагогічні науки та народна освіта . Бібліографічний покажчик.Ч.1.ББК 91.9 : 74
П 24.

Педагогічні науки та народна освіта [Текст ] : бібліогр. покаж. в 2-х ч. Ч. 1 / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. О. І. Тимофійчук ; наук. ред., відп. за вип. Л. В. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2012. - 80с.

Документальні ресурси покажчика різнобічно висвітлюють питання педагогічної науки і народної освіти в Україні та світі в історичному розвитку.

Посібник розрахований на освітян, студентів та широкий загал всіх, хто цікавиться процесами та змінами, що відбуваються в освітянській галузі України.

Укладач:     О. І. Тимофійчук, бібліограф довідково-бібліографічного відділу ОУНБ ім. І. Франка

Комп'ютерний набір та макет оформлення обкладинки:    О. І. Тимофійчук

Науковий редактор, відповідальний за випуск:     Л. В. Бабій, директор ОУНБ ім. І. Франка

Зауваження, пропозиції та замовлення просимо надсилати за адресою :
Довідково-бібліографічний відділ
Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка
Тел. 3-14-26
E-mail: libifua@gmail.com
Тираж 50 прим.

Передмова

Освіта - це наука і мистецтво озброїти людей різного віку знаннями про труднощі і проблеми, з якими їм, імовірно, доведеться зіткнутися, та засобами подолання труднощів і розв'язання проблем.
Система освіти в Україні і світі безперервно розвивається, і для неї характерне постійне відновлення і саморозвиток.
Відправною точкою посібника, є структура самої галузі знань (Педагогіка).
Бібліографічний покажчик „Педагогічні науки та народна освіта" складається з двох частин. В першу частину входять матеріали з питань загальної педагогіки, історії та організації освіти, дошкільного виховання, навчально-виховного процесу, методики викладання предметів в загальноосвітній школі, спеціальних шкіл.
Частина ІІ бібліографічного покажчика висвітлює проблеми професійно-технічної освіти, вищої освіти та сімейного виховання.
У покажчику представлені наукові, офіційні, інформаційні, періодичні документні ресурси Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка за 2008-2012рр. В кінці розділів є посилання на режим доступу до електронних ресурсів.
Література згрупована в розділах за абеткою прізвищ авторів та назв. Запроваджена система пов'язуючих посилань (див. також №).
Видання доповнене покажчиком авторів та назв, а також персоналій присутніх в тексті.
Бібліографічний покажчик виданий як у традиційному, так і в електронному вигляді. Тому читачі та користувачі бібліотеки мають можливість замовити його у зручному для кожного форматі.
 
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
1.    Аванесов В. Основи теорії педагогічних завдань / В. Аванесов // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 7/8. - С. 24-26.
2.    Андрущенко В. "Електронна педагогіка": впроваджуємо черговий новаторський проект / В. Андрущенко, А Кудін // Освіта. - 2009. - 4-11 листоп. (№ 46/47). - С. 4-5.
3.    Базалук О. Філософія освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Базалук, Н. Юхименко. - К. : Кондор, 2010. - 161 с.
4.    Бех І. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. Бех // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 2. - С. 26-31.
5.    Виненко В. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / В. Виненко. - М. : Дашков и К, 2008. - 297 с.
6.    Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Текст] : навч. посіб. / О. Вишневський. - 3-є вид., доопрац. і допов. - К. : Знання, 2008. - 566 с.
7.    Волкова Н. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Н. Волкова. - 3-є вид., стер. - К. : Академвидав, 2009. - 615 с.
8.    Гончаренко С. Методологічні особливості наукових поглядів на педагогічний процес / С. Гончаренко // Шлях освіти. - 2008. - № 4. - С. 2-10.
9.    Горецький П. Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування [Текст] / П. Горецький ; НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. - Відтворення вид. 1928 р. - К. : [б. в.], 2008. - 112 с.
10.    Драйден Г. Революція в навчанні [Текст] / Г. Драйден, Джаннетт Вос ; пер. з англ. М. Товкало. - Л. : Літопис, 2011. - 541 с.
11.    Кремень В. Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін / В. Кремень // Філософія освіти.- 2008. - № 1/2. - С. 15-21.
12.    Кулик О. Становлення та розвиток сучасної філософії освіти в Україні / О. Кулик // Науковий світ. - 2010. - № 5. - С. 8-10.
13.    Миследіяльнісна педагогіка - теорія і практика // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 3. - С. 16-17.
14.    Огнев'юк В. Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену освіти / В. Огнев'юк // Шлях освіти. - 2009. - № 4. - С. 2-6.
15.    Пальчевський С. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / С. Пальчевський. - К. : Кондор, 2009. - 560 с.
16.    Педагогика [Текст] : соврем. энцикл. / [под общ. ред. А. Астахова]. - Минск : Соврем. шк., [2010]. - 719 с.
17.    Педагогічна мудрість віків [Текст] : навч. посіб. / уклад. : В. Омельяненко, А. Кузьмінський. - К. : Знання, 2009. - 411 с.
18.    Сергейчук Е. Философия образования и педагогика / Е. Сергейчук // Философские науки. - 2009. - № 8. - С. 6-19.
19.    Соціальна педагогіка [Текст] : підручник / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за ред. А. Капської. - 4-е вид., переробл. і допов. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 487 с.
20.    Степанова М. Психологическая наука и философия в сфере образования: современное состояние и актуальные задачи / М. Степанова // Вопросы философии. - 2010. - N6. - С. 67-79.

21.    Сухомлинська О. Колектив і особистість у контексті філософії освіти / О. Сухомлинська // Шлях освіти. - 2011. - № 4. - С. 2-5.
22.    Фурман А. Педагогіка як сфера миследіяльності: функції, предмет, метод / А. Фурман // Освіта і управління. - 2010. - № 1. - С. 30-44.
    Див. також: №№ 86(1), 102(1), 109(1), 150(1), 153(1), 191(1), 194(1), 247(1), 253(1).

ІСТОРІЯ НАРОДНОЇ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ
23.    1020-річна історія шкільної освіти в Україні : [міжнар. наук. конф.] // Освіта України. - 2009. - 17 квіт. (№ 29/30). - С. 1-9.
24.    28 вересня 2008 р. виповнюється 90 років від дня народження видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського // Шкільна бібліотека. - 2008. - № 18. - С. 4-19.
25.    Абаринов О. Втомлене серце : [до 70-річчя від дня смерті укр. педагога А. Макаренка] / О. Абаринов // День. - 2009. - 11 квіт. - С. 7.
26.    Адаменко О. Особливості і тенденції розвитку педагогічної науки в Україні у другій половині ХХ століття / О. Адаменко, В. Курило // Рідна школа. - 2012. - № 4/5. - С. 39-43.
27.    Ананьєва Н. Формування освітнього простору полілінгвістичної гімназії : [перша міська гімназія м. Черкаси] / Н. Ананьєва // Рідна школа. - 2012. - № 1/2. - С. 48-55.
28.    Андрущенко В. Він зробив себе сам... : [про укр. педагога, Героя України Леоніда Васильовича Губерського] / В. Андрущенко // Освіта. - 2011. - 28 верес.-5 жовт (№ 39). - С. 4.
29.    Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ століття [Текст] : навч. посіб. / за ред. Т. Завгородньої. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - 479 с.
30.    Антоненко Н. К. Д. Ушинський як реформатор Смольного інституту / Н. Антоненко // Шлях освіти. - 2008. - № 4. - С. 41-49.
31.    Багно Ю. Деякі аспекти підготовки та перепідготовки вчителів сільської початкової школи в Україні (20-ті роки ХХ ст.) / Ю. Багно // Рідна школа. - 2010. - № 12. - С. 58-61.
32.    Беллецца С. Освіта в Україні під час нацистської окупації : на матеріалах Дніпропетров. обл. / С. Беллецца // Український історичний журнал. - 2010. - № 3. - С. 78-91.
33.    Бенера В. Відображення проблеми самостійної роботи студентів у вітчизняній педагогічній думці : друга половина ХІХ - початок ХХ ст. / В. Бенера // Рідна школа. - 2011. - № 1/2. - С. 40-44.
34.    Бенера В. Проблеми розвитку самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищих закладів освіти України (1884-1904 рр.) / В. Бенера // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 3-6.
35.    Березівська Л. Наслідки та досвід реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст. / Л. Березівська // Рідна школа. - 2010. - № 1/2. - С. 45-49.
36.    Березівська Л. Основоположні засади історико-педагогічних досліджень: теорія і методологія / Л. Березівська // Шлях освіти. - 2010. - № 1. - С. 37-42.

37.    Березівська Л. Статут єдиної школи (1919) як проект диференційованого підходу до розвитку шкільної освіти в Україні / Л. Березівська // Шлях освіти. - 2011. - № 2. - С. 34-37.
38.    Бєлова І. Освітні традиції Волині: проблеми і перспективи в контексті національної системи освіти / І. Бєлова // Визвольний шлях. - 2008. - № 3. - С. 33-40.
39.    Біда О. О. А. Захаренко про роль учителя в самореалізації учня / О. Біда, Л. Прокопенко // Рідна школа. - 2010. - № 3. - С. 17-19.
40.    Бойко А. Взаємини Г. Г. Ващенка і А. С. Макаренка / А. Бойко // Освіта. - 2012. - 11-18 квіт. (№ 17/18). - С. 12-13.
41.    Бондар Л. В. О. Сухомлинський: висока духовність і професіоналізм учителя / Л. Бондар // Педагогіка і психологія. - 2008. - № 3/4. - С. 27-33.
42.    Бондар Л. В. О. Сухомлинський: піклування про здоров'я і духовне життя школярів / Л. Бондар // Рідна школа. - 2012. - № 6. - С. 33-36.
43.    Бондар Л. Внесок М. Корфа у вітчизняну педагогіку : [до 175-річчя від дня народж.] / Л. Бондар // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 2. - С. 5-12.
44.    Бондар Л. Липецька школа імені П. В. Щепкіна. З історії початкової школи в Україні : 60-ті рр. ХІХ ст. - 30-ті рр. ХХ ст. / Л. Бондар // Рідна школа. - 2009. - № 5/6. - С. 67-71.
45.    Бондар Л. Особливості організації навчального процесу в державних гімназіях і реальних училищах (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Л. Бондар // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 4. - С. 130-142.
46.    Бондар Л. Питання співдружності школи і сім'ї у творчій спадщині В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Л. Бондар // Педагогіка та психологія. - 2010. - № 2. - С. 79-87.
47.    Бондарчук О. В. П. Науменко - вчитель, педагог, просвітний діяч / О. Бондарчук, Р. Палійчук // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 4. - С. 134-141.
48.    Бондарчук О. Життєвий і творчий шлях професора М. Ф. Даденкова / О. Бондарчук // Шлях освіти. - 2010. - № 4. - С. 37-40.
49.    Бубін Л. Розвиток суспільного дошкільного виховання на Волині (початок ХХ століття) / А. Бубін // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХ. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 15-21.
50.    Будзак І. Розвиток освіти на Гуцульщині / І. Будзик // Україна, Галичина, Гуцульщина: історія, політика, культура : зб. ст. та повідомл. Наук. конф. - Коломия, 2009. - С. 185-187.
51.    Будник О. Народознавчий аспект педагогічної спадщини Василя Сухомлинського / О. Будник // Обрії. - 2008. - № 2. - С. 68-70.
52.    Булавко В. Берегиня дошкільної педагогіки Софія Русова / В. Булавко // Освіта України. - 2011. - 14 берез. (№ 19/20). - С. 11.
53.    Бурдун О. Особливості впровадження інформаційних технологій у загальноосвітніх школах України (1950-1985 рр.) / О. Бурдун // Рідна школа. - 2010. - № 1/2. - С. 67-71.
54.    В ім'я розвитку національної освіти : до 150-річчя від дня народж. М. І. Демкова (1859-1939) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2009. - № 1. - С. 77-84.
55.    Вантух В. Іван Филипчак - просвітитель і педагог / В. Вантух // Освіта України. - 2008. - 13 трав. (№ 35). - С. 7.
56.    Великий українець : з нагоди 130-річчя видат. педагога Г. Ващенка // Шлях перемоги. - 2008. - 14 трав. (№ 20). - С. 6.
57.    Вишневський В. "Початок" - відправна точка педагогічного подвижництва Спиридона Черкасенка / В. Вишневський // Шлях освіти. - 2009. - № 2. - С. 41-43.
58.    Вишневський О. Г. Ващенко і А. Макаренко на роздоріжжі української педагогіки ХХ ст. / О. Вишневський // Освіта. - 2008. - 19-26 берез. (№ 13/14). - С. 2.
59.    Вовченко Г. Слово про наставника : [про В. О. Сухомлинського] / Г. Вовченко // Рідна школа. - 2010. - № 6. - С. 72-73.
60.    Гавриленко Т. Україномовна навчальна література для початкової школи (1905-1914 роки) / Т. Гавриленко // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 61-65.
61.    Гаврилів Б. Хроніка школи в Опришівцях (1840-1937) [Текст] / Б. Гаврилів. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 96 с.
62.    Гаєвська Л. Дискусії навколо проекту Статусу нижчих і середніх училищ Міністерства народної освіти (1860) як форма залучення громадськості до вирішення проблем управління освітою / Л. Гаєвська // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2008. - № 1. - С. 262-269.
63.    Гентош О. Служіння Богові й Батьківщині як моральний вибір і сенс життя : [до 130-річчя від дня народж. укр. педагога Г. Ващенка] / О. Гентош // Освіта. - 2008. - 28 трав.-4 черв. (№ 22/23.). - С. 3.
64.    Гентош О. Сподвижник : до 50-річчя пед. діяльн. проф. Омеляна Вишневського / О. Гентош // Освіта. - 2008. - 10-17 верес. (№ 35). - С. 4.
65.    Герасименко Т. Елементи педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського як виховні інновації у формуванні особистості студента - майбутнього сім'янина / Т. Герасименко // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 4. - С. 57-66.
66.    Гончар О. Гордість вітчизняної педагогіки: Антон Макаренко / О. Гончар // Історія України. - 2009.- Берез. (№ 11). - С. 5-8.
67.    Гончаров В. Хороший учитель пояснює, Великий учитель - надихає / В. Гончаров // Освіта. - 2011. - 16-23 листоп. (№ 46/47). - С. 10.
68.    Горащук В. Погляд В. О. Сухомлинського на валеологізацію навчально-виховного процесу у школі / В. Горащук // Шкільна бібліотека плюс. - 2008. - № 17. - С. 13-16.
69.    Городецька О. Формування науково-педагогічного світогляду Івана Верхратського в контексті розвитку науки та освіти в Галичині: друга половина ХІХ - початок ХХ ст. / О. Городецька // Рідна школа. - 2010. - № 12. - С. 49-53.
70.    Городиська В. Національно-естетичне виховання учнівської молоді у творчому доробку західноукраїнських педагогів: ІІ половини ХІХ - поч. ХХ ст. / В. Городиська // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 3. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 9-11.
71.    Григорій Ващенко: моя автобіографія : [до 130-річчя з дня народж. укр. педагога] // Слово Просвіти. - 2008. - 24-30 квіт. (№ 17). - С. 6.
72.    Гусак Л. Святогірська монастирська школа в кінці ХІХ - на початку ХХ століття / Л. Гусак // Київська старовина. - 2008. - № 5. - С. 40-45.
73.    Джус О. Ціннісні імперативи творчості Софії Русової у контексті сучасних національних процесів в Україні / О. Джус // Шлях освіти. - 2011. - № 2. - С. 38-40.

74.    Дічек Н. До втілення ідей К. Д. Ушинського про педагогічну психологію : експерим. дослідж. І. О. Сікорського / Н. Дічек // Шлях освіти. - 2008. - № 3. - С. 35-40.
75.    Дічек Н. Спадщина А. С. Макаренка - феномен світового освітньо-виховного процесу / Н. Дічек // Педагогіка і психологія. - 2008. - № 3/4. - С. 5-14.
76.    Дічек Н. Універсальність педагогічного новаторства В. О. Сухомлинського / Н. Дічек // Рідна школа. - 2010. - № 3. - С. 8-11.
77.    Дічек Н. Ціннісний вибір В. О. Сухомлинського: аксіологічна драма педагога / Н. Дічек // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 1 - С. 14-25.
78.    До невичерпного джерела творчості В. О. Сухомлинського // Розкажіть онуку. - 2008. - № 8. - С. 125-140.
79.    Дубова Л. Іван Олексійович Сікорський - видатний діяч української педагогіки, психології та медицини : 1842-1919 / Л. Дубова // Рідна школа. - 2012. - № 1/2. - С. 75-77.
80.    Єресько О. Софія Русова та журнал "ДВ" : до 155-річчя від дня народж. Софії Русової / О. Єренко // Дошкільне виховання. - 2011. - № 2. - С. 2-3.
81.    Жаровська І. Жіноча освіта в Україні у ХІХ - на початку ХХ століття / І. Жаровська // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 5. - С. 37-41.
82.    Жерносек І. Сторінки педагогічної історії : до 10-річчя "Педагогічного словника" / І. Жерносек // Освіта України. - 2010. - 28 тарв. (№ 40). - С. 13.
83.    З історії освіти Тлумаччини [Текст]. Т. ІІ / [упоряд. : І. Попадинець, Д. Боднарчук]. - Коломия : Вік, 2009. - 461 с.
84.    Завгородня Т. Зміст початкової освіти в українських школах на західноукраїнських землях (1919-1939 рр.) [Текст] : монографія / Т. Завгородня, Г. Лемко. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 211 с.   
85.    Завгородня Т. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Василя Луціва (1920-2005) [Текст] : [монографія] / Т. Завгородня , І. Піц. - Івано-Франківськ : [ЛІК], 2009. - 238 с.
86.    Завгородня Т. Проблеми педагогіки: історія, сучасність, перспективи [Текст] : [зб. наук. праць] / Т. Завгородня ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [Третяк І. Я.], 2008. - 427 с.
87.    Загарницька І. Взірець високого людинознавства : [про укр. педагога Борисову Зою Назарівну] / І. Загарницька // Освіта. - 2011. - 27 квіт.-4 трав. (№ 20/21). - С. 9.
88.    Зайченко І. Історія педагогіки [Текст] : навч. посіб. : у 2 кн. / І. Зайченко. - К. : Слово, 2010. - Кн. 1 : Історія зарубіжної педагогіки. - 622 с. Кн. 2 : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. - 1032 с.
89.    Зайченко І. Проблеми фізичного виховання у творчій спадщині Г. Ващенка (1878-1967) / І. Ващенко // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХІV. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 3-12.
90.    Зайченко І. Психологічні основи педагогіки Григорія Ващенка / І. Зайченко // Джерела. - 2009. - № 1/2. - С. 3-12.
91.    Захаренко С. Педагогічні погляди О. А. Захаренка на родинне виховання / С. Захаренко // Рідна школа. - 2010. - № 3. - С. 14-17.
92.    Захаров Д. Освіта в Козацькій державі / Д. Захаров // День. - 2010. - 8 ків. - С. 6.

93.    Зубко А. Освіта Херсонщини: історія та сьогодення / А. Зубко, О. Чабаненко, З. Філончук // Географія та економіка в школі. - 2012. - № 3. - С. 2-6.
94.    Іващенко В. Педагогічна спадщина М. О. Корфа у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / В. Іващенко // Шлях освіти. - 2010. - № 2. - С. 42-46.
95.    Ільченко О. Благодійниця княгиня Варвара Рєпніна - подвижниця жіночої освіти на Полтавщині / О. Ільченко // Рідна школа. - 2010. - № 6. - С. 54-58.
96.    Інженер людських душ : до 120-річчя від дня народж. А. С. Макаренка // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2008. - № 1. - С. 80-89.
97.    Калініченко Н. І. Г. Ткаченко про трудову підготовку учнів сільської школи : до 90-річчя від дня народж. / Н. Калініченко // Рідна школа. - 2010. - № 1/2. - С. 50-54.
98.    Калінська А. Проблеми економічного виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського / А. Калінська // Географія та основи економіки в школа. - 2010. - № 5. - С. 32-34.
99.    Калошин В. Творче надбання В. Ф. Шаталова в освітню практику / В. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 8. - С. 71-73.
100.    Калуська Л. Видатні українські педагоги [Текст] : інформ. довідка : Г. Сковорода, Г. Ващенко, С. Русова, В. Сухомлинський, М. Стельмахович / Л. Калуська. - Вид. 2-е. - Т. : Мандрівець, 2010. - 223 с.
101.    Кирій С. Відзначення 155-річниці від дня народження С. Ф. Русової / С. Кирій // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 80.
102.    Клочек Г. Педагогіка - наука для всіх : [до 90-річчя від дня народж. В. Сухомлинського] / Г. Клочек // Освіта України. - 2008. - 26 верес. (№ 74) . - С. 3.
103.    Коваленко О. Макаренко: свій серед чужих, чужий серед своїх? / О. Коваленко // Освіта України. - 2012. - 18 черв. (№ 25). - С. 16.
104.    Коваленко О. Педагог готує або щастя, або нещастя : [про К. Д. Ушинського] / О. Коваленко // Освіта України. - 2012. - 9 лип. (№ 28). - С. 16.
105.    Коляда І. Повсякденне життя української освітянської інтелігенції: матеріально-побутовий аспект: друга половина ХІХ ст. / І. Коляда // Краєзнавство. - 2010. - № 3. - С. 132-141.
106.    Коноваленко О. Золота підкова долі : [про педагога Н. С. Побірченко] / О. Коноваленко // Освіта. - 2012. - 7-14 берез. (№ 11/12). - С. 6-7.
107.    Коноваленко О. Справа честі : [про укр. вченого і педагога Олега Падалка] / О. Коноваленко // Освіта. - 2012. - 11-18 квіт. (№ 17/18). - С. 8-9.
108.    Корень Р. Проблемы непрерывного казачьего образования / Р. Корень // Вопросы культурологии. - 2008. - № 11. - С. 50-53.
109.    Корифей української етнопедагогіки [Текст] : зб. матеріалів на пошанівок акад. М. Г. Стельмаховича / упоряд. : Л. Калуська, Н. Попович ; ОІППО. - Івано-Франківськ [б. в.], 2008. - 71 с.
110.    Королюк І. Уклін тобі, школо [Текст] : до 40-річчя з дня існування середньої школи у Ганьківцях / І. Королюк. - Снятин : Прут Принт, 2008. - 127 с.
111.    Кошолап О. Розвиток Європейської освіти на територіях Поділля наприкінці ХІХ ст. / О. Кошолап // Шлях освіти. - 2012. - № 1. - С. 41-45.
112.    Кравченко В. Історія університетів України / В. Кравченко // Освіта і кар'єра. - 2009. - № 3/4. - С. 26-28.

113.    Кремень В. Життєве кредо Івана Зязюна - виховання особистості "облагородженої великою метою добра й любові, істини й краси" : гуманіст. концеп. педагога / В. Кремень // Освіта України. - 2008. - 29 лют. (№ 16). - С. 5.
114.    Крутенко О. Виховання гуманістичних цінностей особистості школяра в педагогічній спадщині Олександра Захаренка / О. Крутенко // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 22-25.
115.    Кузь В. В. О. Сухомлинський: лонгітюдне дослідження в Павлиші / В. Г. Кузь // Педагогiка i психологiя. - 2010. - № 1. - С. 5-13.
116.    Кузь В. Виховання громадянина у контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / В. Кузь // Шкільна бібліотека плюс. - 2008. - № 17. - С. 27-30.
117.    Кузьменко В. Вірний покликанню : [про укр. педагога Г. Є. Левченка] / В. Кузьменко , Н. Слюсаренко // Освіта. - 2011. - 6-13 квіт. (№ 18). - С. 14
118.    Кузьмін І. В. О. Сухомлинський про виховання відповідальності у дітей / І. Кузьмін // Початкова школа. - 2012. - № 7. - С. 32-33.
119.    Кузьмінський А. Феномен педагогічного успіху О. А. Захаренка / А. Кузьмінський // Рідна школа. - 2010. - № 3. - С. 12-13.
120.    Куліш Т. Теоретичні засади українського дошкілля в творчій спадщині Наталії Лубенець / Т. Куліш // Рідна школа. - 2012. - № 1/2. - С. 61-65.
121.    Курищук В. Школа на Яблунівщині [Текст] / В. Курищук. - Косів (Івано-Франків. обл.) : Писаний Камінь, 2010. - 336 с.
122.    Курок О. Учительський інститут стояв біля витоків системи народної освіти : до 135-ї річниці Глухів. держ. пед. ун-ту ім. О. Довженка / О. Курок, В. Борисенко // Освіта України. - 2009. - 21 серп. (№ 61/62). - С. 8-9.
123.    Левітас Ф. Шляхи і завдання українського шкільництва : до 1020-річчя шкільництва Русі України / Ф. Левітас // Історія в школі. - 2009. - № 4. - С. 1-4.
124.    Лемко Г. Зміст професійної освіти майбутніх учителів для українських початкових шкіл на Західноукраїнських землях міжвоєнної доби / Г. Лемко // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 31-34.
125.    Логвиненко О. Взаємодія фізичного та духовного розвитку особистості як предмет педагогічних досліджень Григорія Ващенка / О. Логвиненко // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 39-42.
126.    Лях Г. Позакласна виховна робота у гімназіях східноукраїнського регіону (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Г. Лях, С. Фатальчук // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 48-51.
127.    Манько О. Читаючи Ващенка : [про укр. педагога Г. Ващенка] / О. Манько // Освіта. - 2012. - 11-18 квіт. (№ 17/18). - С. 11.
128.    Мацько Л. Видатна особистість української лінгводидактики : на честь Марії Іванівни Пентилюк / Л. Мацько // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 2. - С. 61-64.
129.    Машовець М. Педагог, вчений, громадянин : до 90-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського / М. Машовець // Киевский вестник. - 2008. - 27 сент. (№ 93). - С. 6.
130.    Мелещенко А. Хедер - єврейська початкова школа на Волині другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / А. Мелещенко // Початкова школа. - 2012. - № 2. - С. 53-54.
131.    Мельничук С. Перспектива в системі навчально-виховної роботи молодших школярів : на основі методики А. С. Макаренка / С. Мельничук // Початкова школа. - 2008. - № 11. - С. 55-57.
132.    Мірошниченко Г. Вплив видатних педагогічних персоналій на розвиток університецької освіти у другій половині ХІХ ст. / Г. Мірошниченко // Вища школа. - 2012. - № 2. - С. 94-101.
133.    Міхно О. Проблеми формування національної самосвідомості в публікаціях С. Русової в журналі "Світло" (1910-1914рр.) / О. Міхно // Шлях освіти. - 2011. - № 2. - С. 41-44.
134.    Могилюк С. Середньо-професійна освіта Дніпропетровщини: пріоритетні напрямки та етапи становлення під час німецької окупації (1941-1943) / С. Могилюк // Історія в школі. - 2011. - № 11/12. - С. 11-14.
135.    Мостова Т. Авторитарній педагогіці протиставив гуманну : до 90-річчя В. Сухомлинського / Т. Мостова // Голос України. - 2008. - 27 верес. - С. 6.
136.    Музика О. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка і сучасні підходи до розвитку здібностей / О. Музика // Педагогіка і психологія.- 2008. - № 3/4. - С. 15-26.
137.    Мушка О. Організація навчально-виховного процесу київських комерційних училищ на початку ХХ століття / О. Мушка // Шлях освіти. - 2009. - № 2. - С. 36-41.
138.    На пошану Романа Скульського [Текст] / ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [Плай], 2009. - 131 с.
139.    Народний учитель України Петро Лосюк [Текст] : ст., дослідж., док. / Нац. акад. пед. наук України. - Снятин (Івано-Франків. обл.) : Прут Принт, 2011. - 150 с.
140.    Наумов М. Філософсько-педагогічні ідеї В. Сухомлинського / М. Наумов // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2008. - № 2. - С. 22-24.
141.    Німчук В. Відгук про дисертаційне дослідження Олександри Сергіївни Цалай-Якименко "Київська школа музики ХVІІ століття" / В. Німчук // Студії мистецтвознавчі. - 2009. - № 2. - С. 119-122.
142.    Німчук В. Вінницький осередок освіти у ХVІІ ст. / В. Німчук // Українська мова. - 2009. - № 1. - С. 109-112.
143.    Новицька О. Організація науково-дослідної роботи як складової реформування системи освіти в Україні (1920-1924 рр.) / О. Новицька // Шлях освіти. - 2011. - № 4. - С. 42-47.
144.    Олексій Романовський: "Вертають з вирію літа..." : [до 90-річчя з дня народж. укр. педагога О. Романовського] // Освіта. - 2008. - 6-13 лют. - С. 8, 9.
145.    Онищенко Н. Колиска Софії Русової / Н. Онищенко // Слово Просвіти. - 2011. - 17 груд. (№ 48). - С. 6.
146.    Орел С. "Виховати людину яка б уміла трудитися і головою, і руками - колосально важлива річ..." : [про педагог. спадщину Івана Ткаченка] / С. Орел // Дзеркало тижня. - 2009. - 21 берез. (№ 10). - С. 12.
147.    Освіта в Галицько-Волинському князівстві // Зайченко І. Історія педагогіки. У 2-х т. Т. 2. / І. Зайченко. - К., 2010. - С. 60-61.
148.    Осипчук Н. Повернення Григорія Ващенка / Н. Осипчук // Дивосвіт. - 2008. - № 4. - С. 20-23.
149.    Паладьєва А. Реформування гімназійної освіти: дискусії з приводу проекту статуту нижчих і середніх училищ (1860р.) / А. Паладьєва // Рідна школа. - 2009. - № 2/3. - С. 73-76.
150.    Паламарчук Л. Василь Сухомлинський про роль етнопедагогіки у вихованні підростаючого покоління / Л. Паламарчук // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 11/12. - С. 38-40.
151.    Палатна В. Формування педагогічного світогляду С. Х. Чавдарова у контексті шкільної освіти в Україні / В. Палатна // Рідна школа. - 2008. - № 10. - С. 78-80.
152.    Пам'яті Віктора Петровича Корнєєва // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 3. - С. 39.
153.    Панасенко Е. Класифікація гіпотез експериментальних досліджень у педагогічній науці та практиці радянської доби / Е. Панасенко // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 48-52.
154.    Пасемко І. Сторіччя - п'єдесталу для новизни : [до 100-річчя Сквирів. ліцею в Київ. обл.] / І. Пасемко // Освіта. - 2009. - 16-23 верес. (№ 41). - С. 6-7.
155.    Пасічник І. Острозька академія - перлина вищої освіти України / І Пасічник , П. Кралюк // Освіта України. - 2008. - 22 квіт. (№ 31). - С. 6.
156.    Пасічник І. Традиції і новаторство : [Острозька акад.] / І. Пасічник // Вища школа. - 2008. - № 10. - С. 73-78.
157.    Петро Миколайович Щербань // Освіта. - 2012. - 28 берез.-4 квіт. (№ 16). - С. 11.
158.    Петрощук Н. До проблеми профільного навчання: особливості диференціації освіти та підготовки вчителів (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Н. Петрощук // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 52-55.
159.    Печенежська О. В. О. Сухомлинський про роль книжки в духовному житті людини / О. Печенежська // Шкільна бібліотека плюс. - 2008. - № 17. - С. 17-21.
160.    Пивовар В. Становлення та розвиток чоловічої гімназійної освіти в Житомирі у ХІХ ст. / В. Пивовар // Історичний журнал. - 2009. - № 6. - С. 61-69.
161.    Пироженко Л. Розвиток змісту початкової школи у середині 60-х - на початку 70-х років ХХ ст. / Л. Пироженко // Шлях освіти. - 2009. - № 4. - С. 41-46.
162.    Пироженко Л. Розробка основних положень теорії структури змісту освіти : 70-ті рр. ХХ ст. / Л. Пироженко // Рідна школа. - 2009. - № 5/6. - С. 58-62.
163.    Платаш Л. Твори патріотичного спрямування у літературній спадщині Омеляна Поповича / Л. Платиш // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХІІ. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 25-30.
164.    Плитус О. Роль товариства "Рідна школа" у книжковому русі Галичини кінця ХІХ-першої третини ХХ ст. [Текст] : автореф. дис. / О. Плитус. - К. : [б. в.], 2012. - 19 с.
165.    Пляченко А. Як повернути свідомість українця в Україну? : дещо про пед. спадщину великого педагога Григорія Ващенка / А. Пляченко // День. - 2010. - 18-19 черв. - С. 9.
166.    Подвижник на ниві народної освіти: до 175-річчя від дня народж. М. О. Корфа (1834-1883) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2009. - № 3. - С. 25-36.
167.    Покась В. Шкільництво в Україні: становлення та історична генеза інтернатної освіти / В. Покась // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 43-47.
168.    Попелюк О. Мати українських дітей : пед. праці Софії Русової і сьогодні є основою для нац. освіти в Україні / О. Попелюк // Україна молода. - 2010. - 18 лют. (№ 31). - С. 12.
169.    Посохова Л. Вчителювання студентів православних колегіумів України ХVІІІ ст. у родинах козацької старшини / Л. Посохова // Київська старовина. - 2008. - № 5. - С. 3-18.
170.    Процай Л. Принципи наступності в методичній спадщині Василя Євтушенка / Л. Процай // Обрії. - 2010. - № 2. - С. 25-26.
171.    Рогова П. Біобібліографія К. Д. Ушинського в контексті розвитку сучасної педагогічної науки / П. Рогова, А. Доркену // Шлях освіти. - 2010. - № 4. - С. 40-42.
172.    Розсоха А. Реформаторські погляди Миколи Ланге на шкільну освіту / А. Розсоха, О. Коваленко // Рідна школа. - 2010. - № 12. - С. 41-45.
173.    Руденко О. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського на уроках геогафії / О. Руденко // Географія. - 2008. - Трав. (№ 10). - С. 9-10.
174.    Салига Н. Українознавчий дискурс педагогічної спадщини Романа Скульського / Н. Салига // Обрії. - 2007. - № 1. - С. 7-10.
175.    Сахній М. Розвиток земської освіти на Лівобережній Україні (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) [Текст] : [монографія] / М. Сахній. - Івано-Франківськ : [Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника], 2010. - 154 с.
176.    Світ педагогіки Східної Галичини й українського зарубіжжя ХХ століття: ідеї, афоризми, висловлювання [Текст] : [навч. посіб.] / ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [Третяк І. Я.], 2010. - 210 с.
177.    Семеренко Г. Лідер : [про укр. педагога Бондара В. І.] / Г. Семеренко // Освіта. - 2011. - 19-26 січ. (№ 4). - С. 6.
178.    Серце віддаю дітям: до 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського // Знаменні дати: календар. - 2008. - № 1. - С. 174-181.
179.    Синекоп Л. Софіїн день : 155 років від дня народж. Софії Русової / Л. Синенко // Дзеркало тижня. - 2011. - 1 жовт. (№ 35). - С. 11.
180.    Слепін О. Педагогічна симфонія Олександра Захаренка // Дзеркало тижня. - 2008. - 17 трав. (№ 18). - С. 17.
181.    Собко Ю. Микола Дарманський: педагог-новатор / Ю. Собко // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХ. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 56-61.
182.    Созанський В. Перші академії й прогрес цивілізацій / В. Созанський // Слово Просвіти. - 2009. - 22-28 жовт. (№ 42). - С. 12-13.
183.    Соломах С. Талант бути неповторною : [про педагога Н. Миропольську] / С. Соломах // Мистецтво та освіта. - 2011. - № 2. - С. 61-62.
184.    Сопівник І. Громадянське виховання сільської молоді у творчій спадщині Василя Сухомлинського - головне джерело моральної чистоти юної особистості / І. Сопівник // Вісник книжкової палати. - 2008. - № 3. - С. 38-40.
185.    Софія Русова і сьогодення [Текст] / Загальноосвітня шк.-садок І ступеня № 7 ; [упоряд. М. Ільків]. - Івано-Франківськ : СІМИК, 2009. - 263 с.
186.    Стасюк В. Історіографія становлення суспільного дошкільного виховання на Буковині другої половини ХІХ ст. / В. Стасюк // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХІІІ. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 32-36.
187.    Стрілець Х. Василь Сухомлинський: "У вихованні культури мислення цільне місце відводиться шахам" / Х. Стрілець // Молодь України. - 2008. - 2-6 жовт. (№ 72). - С. 12-13.
188.    Стукало Н. Виховання культури мислення та його розвитку у процесі навчання математики : з історії Київ. фізико-мат. т-ва: кінець ХІХ початок ХХ ст. / Н. Стукало // Рідна школа. - 2010. - № 1/2. - С. 55-61.
189.    Сухомлинська О. В. О. Сухомлинський і моральне виховання: трансформація педагогічних цінносей / О. Сухомлинська // Рідна школа. - 2010. - № 3. - С. 3-7.
190.    Сухомлинська О. Педагогічна спадщина як предмет вивчення : на прикл. доробку К. Д. Ушинського / О. Сухомлинська // Шлях освіти. - 2008. - № 4. - С. 37-41.
191.    Сухомлинська О. Педагогічний дискурс ХІХ ст. - диференціація й інтеграція ідей / О. Сухомлинська // Шлях освіти. - 2009. - № 4. - С. 36-41.
192.    Тарапон О. Розвиток освіти на Переяславщині в 20-х роках ХХ ст. / О. Тарапон // Рідна школа. - 2008. - № 10. - С. 68-73.
193.    Терлецький В. Чи достойні ми великої спадщини : на пошанування К. Д. Ушинського до 140-річчя від дня його смерті / В. Терлецький // Київ. - 2010. - № 11/12. - С. 22-30.
194.    Ткаченко Л. Г. С. Сковорода і В. О. Сухомлинський про розвиток особистості: традиції гуманістичної педагогічної думки / Л. Ткаченко // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 2. - С. 77-83.
195.    Ткачов С. Педагогічна спадщина Костянтина Ушинського в контексті вдосконалення сучасної громадської освіти молоді / С. Ткачов // Обрії. - 2010. - № 2. - С. 22-24.
196.    Тхоржевська Т. Православне виховання в історії педагогіки України [Текст] : моногр. / Т. Тхоржевська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - 2-е вид., допов. та перероб. - К. : [Фенікс], 2008. - 431 с.
197.    Українська педагогічна думка в іменах (Східна Галичина - українське зарубіжжя ХХ ст.) [Текст] : навч. посіб. / за ред. Т. К. Завгородньої. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2009. - 480 с.
198.    Улюкаєва І. Київські педагогічні товариства: 105-та річниця з часу заснування / І. Улюкаєва // Дошкільне виховання. - 2012. - № 2. - С. 30-31.
199.    Федірко А. Використання педагогічної спадщини К. Д. Ушинського під час навчальних екскурсій з краєзнавства / А. Федірко // Шлях освіти. - 2011. - № 1. - С. 44-47.
200.    Філімонова Т. До питання про діяльність дитячих містечок в Україні (1920-ті рр.) / Т. Філімонова // Шлях освіти. - 2009. - № 1. - С. 37-42.
201.    Фундатор вітчизняної дефектології: до 120-річчя від дня народж. І. П. Соколянського (1889-1960) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2009. - № 2. - С. 29-37.
202.    Харитонова Н. В. Сухомлинський в історії української педагогіки / Н. Харитонова // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 1. - С. 43-46.
203.    Хархан Г. Виховання сім'янина в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / Г. Хархан // Соціальна педагогіка та практика. - 2010. - № 1. - С. 66-71.
204.    Хлебникова Т. Подвижница София Русова / Т. Хлебникова // Рабочая газета. - 2008. - 5 янв. (№ 2). - С. 3.
205.    Ходанич П. Михайло Лучкай і проблеми підручника рідної мови в шкільництві Закарпаття першої половини ХIХ ст. / П. Ходанич // Шлях освіти. - 2010. - № 2. - С. 38-42.
206.    Ціборовський О. Реформування медичної освіти в Україні на початку ХХ століття / О. Ціборовський // Охорона здоров'я. - 2008. - № 3. - С. 86-91.
207.    Черненко Г. Особливості побудови змісту підручників для початкової школи в Україні (1920-1933 роки) / Г. Черненко // Рідна школа. - 2010. - № 12. - С. 62-66.
208.    Чернишов О. Розвиток ідеї В. О. Сухомлинського в реалізації оздоровчої функції освіти / О. Чернишов // Початкова школа. - 2012. - № 5. - С. 1-3.
209.    Шевченко С. Роль Н. К. Патканової-Кранковської у функціонуванні школи-притулку для глухонімих дітей у м. Києві (1902-1925 рр.) / С. Шевченко // Рідна школа. - 2009. - № 12. - С. 51-55.
210.    Шоліна Т. Теорія і практика формування української національної свідомості в умовах полі культурності Буковини освітній діяльності Степана Смаль-Стоцького / Т. Шоліна // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХІІ. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 52-56.
211.    Шулікін Д. Василь Сухомлинський : діалог із сучасністю / Д. Шулікін // Освіта України. - 2008. - 7 листоп. (№ 84/85). - С. 4,5.
212.    Якель Р. Столітнє братство : [ім. князів Острозьких на Волині] / Р. Якель // Дзеркало тижня. - 2009. - 1 серп. (№ 28). - С. 15.
213.    Яковенко В. Духовний батько : рік Олександра Захаренка / В. Яковенко // Освіта. - 2012. - 4-11 січ. (№ 1/2). - С. 6.
214.    Яковенко В. Школа Олександра Захаренка - храм знань, високої моралі і необмеженої творчості / В. Яковенко // Освіта України. - 2010. - 14 верес. (№ 68). - С. 4-5.
215.    "А зорі червоні - від стрілецької крові" : до 130-річчя від дня народж. М. М. Галушинського (1878-1931) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2008. - № 3. - С. 131-139.
216.    "Вчителю, перед ім'ям твоїм..." : до 130-річчя від дня народж. Іларія Івановича Карбулицького (1880-1961) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2010. - № 2. - С. 57-63.

ІСТОРІЯ НАРОДНОЇ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

217.    Арцишевський Р. Мислитель, педагог, гуманіст : до 420-річчя від дня народж. Яна Амоса Коменського / Р. Арцишевський // Шлях освіти. - 2012. - № 2. - С. 44-47.
218.    Біницька К. Вища педагогічна освіта в Польщі - досвід двадцяти років (1945-1965 рр.) трансформація суспільства / К. Біницька // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХІІІ. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 3-9.
219.    Василюк А. Реформування шкільної освіти Польщі в історичний період 1945-1989 рр. / А. Василюк // Рідна школа. - 2009. - № 5/6. - С. 76-79.
220.    Веремюк Л. Основоположні принципи школи дії у педагогічній спадщині В. А. Лая / Л. Веремюк // Рідна школа. - 2012. - № 1/2. - С. 66-70.
221.    Гаєвська Л. Шкільні реформи початку 60-х років ХІХ століття в Російській імперії / Л. Гаєвська // Статистика України. - 2008. - № 3. - С. 108-114.
222.    Галина Николаевна Храповицкая : [рос. педагог] // Филологические науки. - 2010. - № 5/6. - С. 120-122.
223.    Головко І. Пошук шляхів удосконалення технічної освіти країнами Європи наприкінці ХІХ століття: історична ретроспектива / І. Головко // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 17-21.
224.    Головко І. Роль громадськості у розвитку технічної освіти в Англії: історичний досвід / І. Головко // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 16-20.
225.    Гоштанар І. Історія в портретах її творців: вплив "виховального навчання" Й. Ф. Гербарта на розвиток педагогіки / І. Гоштанар // Рідна школа. - 2009. - № 1. - С. 76-80.
226.    Гоштанар І. Й. Ф. Гербарт про виховання як естетичне відображення світу / І. Гоштанар // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 2. - С. 83-87.
227.    Гоштанар І. Філософсько-педагогічні ідеї Й. Ф. Гербарта / І. Гоштанар // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 2. - С. 124-130.
228.    Гречкіна Н. Заповіти старого лікаря... : укр. сторінки життя і творчості Януса Корчака / Н. Гречкіна // Еврика-ІХ : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2008. - С. 153-155.
229.    Гусачек Н. Обучение и воспитание у африканских народов в доколониальный период / Н. Гусачек // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2010. - № 1. - С. 93-100.
230.    Жебровський Б. Її люблять діти і ненавидять диктатори : [про італ. педагога Марію Монтессорі] / Б. Жебровський // Освіта України. - 2011. - 18 квіт. (№ 29/30). - С. 9.
231.    Иванова Н. Преподование истории в училищах Смоленской губернии во второй половине ХІХ в. / Н. Иванова // Вопросы истории. - 2010. - № 2. - С. 135-138.
232.    Калинова О. Український вільний університет: празький період / О. Калинова // Історія в школах України. - 2009. - № 12. - С. 29-32.
233.    Карбовська Л. Еволюція підходів до державного регулювання освіти в перших державах Сходу та античні часи / Л. Карбовська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 7/8. - С. 79-85.
234.    Клапиюк В. Московскому государственному университету культуры и искусств - 80 лет: страницы истории и перспективы / В. Клапиюк // Библиотековедение. - 2010. - № 6. - С. 102-107.
235.    Клочек Г. Педагогічна сила любові і краси : [про рос. педагога Ш. О. Амонашвілі] / Г. Клочек // Освіта України. - 2010. - 12 листоп. (№ 84). - С. 3.
236.    Коваленко О. Він вигадав навчальний план і методички : [про нім. педагога В. Ратке] / О. Коваленко // Освіта України. - 2012. - 5 листоп. (№ 45). - С. 15.
237.    Копилець Є. Еволюція екологічної освіти і виховання учнів у початковому курсі географії (1960-ті рр.) / Є. Копилець // Географія та основи економіки в школі. - 2012. - № 4. - С. 34-36.
238.    Лаухіна І. Становлення і розвиток світської школи у Франції: кінець ХVІІІ - перша половина ХІХ ст. / І. Лаухіна // Рідна школа. - 2008. - № 12. - С. 77-79.
239.    Лубенко В. Универсум. Школа будущего [Текст]. Кн. 3 : Семья / В. Лубенко. - К. : Информационно-аналит. агенство, 2010. - 138 с.
240.    Маслій Г. Початкова жіноча освіта в реформах шкільництва Австро-Угорщини другої половини ХІХ століття / Г. Маслій // Обрії. - 2010. - № 2. - С. 26-28.
241.    Місечко О. Розвиток шкільної практики раннього навчання іноземних мов у царській Росії, СРСР та в сучасній Україні (ХVІІІ-ХХІ ст.) / О. Місечко // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 2. - С. 70-77.
242.    Молчанова Т. Особенности приема студентов в ленинградские вузы 1950-1960 гг. / Т. Молчанова // Вопросы истории. - 2012. - № 1. - С.141-148.
243.    Нефедова О. Традиції навчання у Стародавньому Єгипті / О. Нефедова // Сучасна освіта. - 2010. - № 6. - С. 24-25.
244.    Павко А. Служив не особі, а справі, вітчизні, науці : [про рос. педагога М. І. Пирогова] / А. Павко, Л. Курило // Освіта. - 2011. - 6-13 квіт. (№ 18). - С. 13.
245.    Потапенко Т. Університецька освіта іноземних громадян у Великій Британії: друга половина ХХ ст. / Т. Потапенко // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 3. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 29-31.
246.    Прокопчук О. Актуальність поглядів Роберта Оуена щодо виховання дітей для українського дошкілля / О. Прокопчук // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХІV. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 33-36.
247.    Салига Н. Естетичний потенціал вальдорфської педагогіки : до 150-річчя від дня народж. Рудольфа Штайнера / Н. Салига // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 3. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 34-36.
248.    Сторонська О. Педагогічна спадщина М. Монтессорі в контексті розвитку сучасної німецької мови / О. Сторонська // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 3. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 39-42.
249.    Сысоева Е. Век ХVІІІ - веку ХХ: из истории российского народного образования / Е. Сысоева // Вестник МГУ. Серия 8: История. - 2012. - Вип. 5. - С. 152-166.
250.    Улюкаєва І. Він випередив свій час : до ювілею видат. чес. педагога Яна Амоса Коменського / І. Улюкаєва // Дошкільне виховання. - 2012. - № 3. - С. 4-7.
251.    Філософські основи педагогічної системи Коменського // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 5. - С. 16-17.
252.    Харченко Т. Тенденції розвитку педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття / Т. Харченко // Шлях освіти. - 2009. - № 1. - С. 15-20.
253.    Цибулько Л. Організація соціально-педагогічної роботи з вихованцями-сиротами в педагогічній спадщині Я. Корчака / Л. Цибулько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2012. - № 1. - С. 108-112.
254.    Чепіль О. Пансофія Я. А. Коменського і німецькомовні наукові дослідження : ІІ половина ХХ ст. / О. Чипіль // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 3. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 47-49.
255.    Чернов Б. Розвиток ідеї щодо методів навчання в історії педагогічної думки (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Б. Чернов // Рідна школа. - 2010. - № 12. - С. 54-57.
256.    Шевченко В. Педагог і географ Ян Амос Коменський / В. Шевченко // Географія та основи економіка в школі. - 2010. - № 3. - С. 46-47.
257.    Школа Володимира Лубенка [Текст] = Школа Владимира Лубенка : 15 р. творч. співпраці / упорядкув. В. Оксьон. - К. ; С.Пб. : Новий друг, 2010. - 305 с.
258.    Школа - центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду збереження освітніх послуг у сільській місцевості [Текст] : зб. ст. та доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. семінару [26-27 берез. 2011 р., м. Луганськ] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. - Луганськ : Рєзніков В. С., 2011. - 268 с.
259.    Шпарик О. Розвиток освіти у стародавньому Китаї: доконфуціанська доба / О.Шпарик // Шлях освіти. - 2011. - N 1. - С. 38-43.
260.    Шугалій Н. Датський просвітитель Микола Грунтвіг (1783-1872) / Н. Шугалій // Шлях освіти. - 2009. - № 1. - С. 43-46.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
261.    Рекомендації парламентських слухань на тему: "Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання" : Схвалено постановою Верховної Ради України від 07.06.2012 р. № 4949-VІ // Голос України. - 2012. - 30 черв. (№ 112). - С. 4.
262.    Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року : Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. № 494 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - 2012. - № 1/2. - С. 16-42.
263.    Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. № 1392 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - 2012. - № 4/5. - С. 3-56.
264.    Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2012р. № 353 // Урядовий кур'єр. - 2012. - 4 трав. - С. 11.
265.    Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2011р. № 1283 // Вісник ТІМО. - 2012. - № 7/8. - С. 5-6.
266.    Положення про регламентну комісію регіонального оцінювання якості освіти : Наказ МОНМС України від 03.11.2011р. № 1254 // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 1. - С. 6.
267.    Про підсумки розвитку загальної середньої і дошкільної освіти у 2010/11 навчальному році та завдання на 2011/12 навчальний рік : рішення колегії М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 26.08.2011 р. № 2/1-2 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2011. - № 28/29/30. - С. 3-13.

***
268.    Богданова Т. Колегія МОНмолодьспорту: технічний прогрес заважає об'єктивному оцінюванню знань / Т. Богданова // Освіта України. - 2012. - 5 листоп. (№ 45). - С. 4.
269.    Буцька О. Освітня діяльність вищих навчальних закладів та її фінансове забезпечення на регіональному рівні / О. Буцька // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 4. - С. 159-165.
270.    Вакарчук І. Пріоритетом діяльності Міністерства є і буде якість надання освітніх послуг / І. Вакарчук // Освіта України. - 2009. - 13 жовт. (№ 76). - С. 2-3.
271.    Волканова В. Профільне навчання (глосарій) / В. Волкова // Історія та правознавство. - 2010. - Квіт. (№ 10). - С. 1-16.
272.    Горська С. Народження ідеї слово школярам : [на ІІІ Всеукр. з'їзді працівників освіти обговорювали проект Нац. стратегії розв. освіти в Україні на 2012-2021рр.] / С. Горська // Освіта. - 2011. - 19-26 жовт. (№ 42/43). - С. 3.
273.    Гриневич Л. Українсько-польське співробітництво у сфері освіти в контексті європейських інтеграційних процесів на прикладі Києва / Л. Гриневич // Освіта України. - 2009. - 19 трав. (№ 37). - С. 7.
274.    Деревянко Б. Надання освітніх послуг: правовий статус суб"єктів [Текст] : [монографія] / Б. Деревянко. - Донецьк : [Кальміус], 2011. - 336 с.
275.    Дзвінчук Д. Безперервна освіта в суспільстві знань [Текст] : наук.-попул. нарис / Д. Дзвінчук ; Т-во "Знання" України. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 87 с.
276.    Дробноход М. Національна стратегія розвитку освіти в Україні як вирок / М. Дробноход // Освіта і управління. - 2011. - № 4. - С. 7-17.
277.    Дробноход М. Про реформування освітньої галузі України в контексті проблем і тенденцій розвитку глобалізованого світу / М. Дробноход // Освіта і управління. - 2010. - № 4. - С. 7-17.
278.    Жорнова О. Дискурс модернізації освіти: чи впізнана освітня реальність? / О. Жорнова // Вища школа. - 2012. - № 1. - С. 32-42.
279.    Заклади нового типу Івано-Франківщини [Текст] : інформ. довід. / ОІППО, Голов. упр. освіти і науки Івано-Франків. облдержадмін. ; [за заг. ред. З. Болюк]. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 87 с.
280.    Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання [Текст] : матеріали парлам. слухань у ВР України 9 черв. 2010 р. / редкол. : Д. В. Луцький, Д. В. Табачник, С. А. Давимука [та ін.] ; [відп. за вип. Є. В. Крясняков] ; ВР України, Ком. з питань науки і спорту. - К. : Парлам. вид-во, 2010. - 168 с.
281.    Звіт за 2009-2010 навчальний рік / Укр. гімназія № 1. - Івано-Франківськ : [Симфонія форте], 2010. - 206 с.
282.    Звіт про роботу гімназії за 2010-2011 навчальний рік [Текст] / Укр. гімназія № 1 ; [ред. М. Грицишин]. - Івано-Франківськ : [НАІР], 2011. - 207 с.
283.    Зменшення терміну навчання і підвищення якості освіти: парламентські слухання // Освіта України. - 2010. - 15 черв. (№ 45). - С. 1-3.
284.    Карбовська Л. Методичні підходи до цілей, завдань та інструментів державного регулювання освіти / Л. Карбовська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 9. - С. 36-41.
285.    Карпенко М. Перспективи реалізації в Україні концепції освіти протягом життя: чинники і механізми / М. Карпенко // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 4. - С. 45-51.
286.    Квіт С. Інноваційність як норма освітніх реформ / С. Квіт // Дзеркало тижня. - 2009. - 28 лют. (№ 7). - С. 13.
287.    Ковальчук Р. Право на освіту як одне з конституційних прав громадян України / Р. Ковальчук // Університецькі наукові записки. Часопис Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького. - 2011. - Вип. 3. - С. 292-298.
288.    Кононенко П. Українська освіта: проблеми реформування / П. Кононенко // Освіта і управління. - 2010. - № 1. - С. 7-29.
289.    Короденко М. Ефект мультимедіа : [впровадж. ІКТ в освіт. закл.] / М. Короденко // Освіта України. - 2012. - 4 черв. (№ 23). - С. 6.
290.    Короденко М. Міністри освіти і науки України і Росії підписали протокол про співпрацю / М. Короденко // Освіта України. - 2010. - 2 листоп. (№ 81). - С. 1,2.
291.    Корсак К. ХХІ - епоха освітніх доктрин і форсайтів / К. Корсак, О. Поляк // Науковий світ. - 2010. - № 2. - С. 4-6.
292.    Красняков Є. Державна освітня політика: сутність, поняття, системність, історико-політичні аспекти / Є. Красняков // Віче. - 2011. - № 20. - С. 21-24.
293.    Кремень В. Профільне навчання: шлях до ефективної реалізації / В. Кремень // Освіта України. - 2010. - 15 січ. (№ 3/4). - С. 4.
294.    Кучинський М. Інноваційність в управлінні навчальними закладами / М. Кучинський // Освіта України. - 2010. - 25 серп. (№ 61/62). - С. 9.
295.    Лебідь Є. Державно-громадський тип управління освітою: європейський досвід та українські реалії / Є. Лебідь // Наука і суспільство. - 2009. - № 11/12. - С. 9-13.
296.    Левчишина О. Регулятор політики в галузі вищої освіти / О. Левчишина // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 90-97.
297.    Любиш село - зроби щось для нього корисне : [парлам. слухання на тему: "Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання"] // Освіта. - 2012. - 14-21 берез. (№ 13). - С. 1.
298.    Марцева Л. Результати дослідження якості освіти як джерело її розвитку / Л. Марцева // Вісник ТІМО. - 2010. - № 1. - С. 26-28.
299.    Медведська Л. Пора збирати розумне, добре, вічне : підсумки 2011 року довели, що укр. освіт. нива - багата, родюча і доглянута / Л. Медведська // Освіта України. - 2012. - 26 берез. - № 13. - С. 2-3.
300.    Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні [Текст] / Нац. акад. пед. наук України ; за заг. ред. В. Г. Кременя. - (2-е вид.). - К. : [Пед. думка], 2011. - 303 с.
301.    Обличчя школи - школа в обличчях [Текст] : презентація роботи шк. / Івано-Франків. загальноосвітня шк. І-ІІІ ступенів № 22. - Івано-Франківськ : [Місто НВ], 2011. - 63 с.
302.    Освіта - 2010 [Текст] / Упр. освіти і науки виконкому Івано-Франків. міськради, Інформ.-метод. центр. - Івано-Франківськ : [Місто НВ], 2011. - 91 с.
303.    Паращенко Л. Наукове обгрунтування критеріїв і показників для національної системи моніторингу якості освіти / Л. Паращенко // Освіта і управління. - 2009. - № 3/4. - С. 110-117.
304.    Перспективи української школи і дошкілля : матеріали розшир. засід. колегії М-ва освіти і науки України // Освіта. - 2010. - 31 серп. (№ 64). - С. 3-6.
305.    Рак Ю. Моніторингові дослідження якості освіти / Ю. Рак // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 3. - С. 51-53.
306.    Реформування освіти в Україні як система планових завдань урядової політики впродовж 2010р. // Наука сьогодні. - 2010. - № 3. - С. 13-14.
307.    Рідей Н. Міжнародні стандарти та настанови із забезпечення й управління якістю освіти / Н. Рідей, Д. Шофолов, А. Ільчик // Освіта і управління. - 2012. - № 1. - С. 23-32.
308.    Синюра-Ростун Н. Проблеми оптимізаціїї територіальної організації загальноосвітніх навчальних закладів регіону / Н. Синюра-Ростун // Регіональна економіка. - 2011. - № 1. - С. 140-147.
309.    Сисоєва С. Створення Національної системи кваліфікацій - проблеми загальнонаціонального рівня / С. Сисоєва // Рідна школа. - 2010. - № 6. - С. 7-13.
310.    Смага О. Упровадження інформаційного моніторингу в документаційне забезпечення управління закладів освіти України / О. Смага // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 1. - С. 32-36.
311.    Смагін І. Управління освітою: синергетичні підходи / І. Смагін // Освіта і кар'єра. - 2010. - № 1. - С. 6-9.
312.    Табачник Д. Дмитро Табачник: Наша система освіти має потенціал, щоб стати однією з найкращих у Європі : [інтерв'ю з міністром освіти і науки, молоді та спорту України Дмитром Табачником / розмовляв Андрій Слюсарчук] // Освіта України. - 2011. - 1 серп. (№ 57/58). - С. 4-5.
313.    Табачник Д. Дмитро Табачник: Якісна освіта дитини залежить від кваліфікації вчителя : [інтерв'ю з міністром освіти і науки, молоді та спорту України Дмитром Табачником / розмовляла Людмила Заглада] // Освіта України. - 2012. - 29 жовт. (№ 44). - С. 4-5.
314.    Тертична Ю. Погляд на сучасну освіту / Ю. Тертична // Українське слово. - 2010. - 13-19 жовт. (№ 41). - С. 2.
315.    Тимошенков І. Системність і економічна обгрунтованість - головні умови успішного реформування / І. Тимошенков // Освіта. - 2012. - 9-16 трав. (№ 22). - С. 8-9.
316.    Тимощук О. Школа жіночності та лідерства : [ідеї розділ. жіноч. та чоловіч. освіти в Україні і світі] / О. Тимощук // Дзеркало тижня. - 2010. - 30 груд. (№ 49). - С. 15.
317.    Фініков Т. Пропозиції з удосконалення структури, змісту та організації підготовки магістрів в Україні / Т. Фініков // Освіта України. - 2010. - 12 січ. (№ 1/2). - С. 4,7.
318.    Химинець В. Інноваційно-гуманістичне спрямування сучасної освіти / В. Химинець // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 4. - С. 15-24.
319.    Черватюк Л. Трансформація освіти та освітнього простору / Л. Черватюк // Стратегія розвитку України. - 2008. - № 1/2. - С. 591-604.
320.    Черненко Т. Впровадження завнішнього незалежного оцінювання та актуальні проблеми освіти як стратегічної галузі модернізації України / Т. Черненко // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 2. - С. 62-66.
321.    Чичановська А. Методологічний аспект аналізу інновацій у системі освіти / А. Чичановська // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 4. - С. 11-15.
322.    Шовкалюк В. Розвиток інноваційної діяльності: стан і проблеми / В. Шовкалюк // Освіта України. - 2008. - 16 трав. (№ 36). - С. 2-3.
323.    Шулікін Д. Державні програми у сфері науки і освіти / Д. Шулікін // Освіта України. - 2008. - 22 січ. (№ 6). - С. 4.
324.    Шулікін Д. Є робота, житло, дороги - буде і школа : [про пробл. сіл. освіти і шляхи їх розв'язання] / Д. Шулікін // Освіта України. - 2012. - 19 берез. (№ 12). - С. 3.
325.    Шулікін Д. Профільне навчання - один із шляхів модернізації освіти / Д. Шулікін // Освіта України. - 2008. - 16 груд. - (№ 94). - С. 4.
326.    Шульга В. Реформування освіти починається з управління / В. Шульга // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 1. - С. 8-9.
327.    Ярощук Л. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти [Текст] : навч. посіб. / Л. Ярощук. - К. : Слово, 2010. - 297 с.
    Див. також: №№ 32(1), 38(1), 62(1), 83(1), 93(1), 111(1), 134(1), 143(1).

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

328.    Авшенко Н. Міжкультурний вимір розвитку навчального плану освіти в Європі / Н. Авшенко // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 1. - С. 96-104.
329.    Андрощук Г. Патентна політика зарубіжних університетів / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. - 2010. - № 6. - С. 31-40.
330.    Андрюшина О. Освітні інвестиції в контексті національного моніторингу загальної освіти : досвід США / О. Андрюшина // Вища школа. - 2011. - № 3. - С. 62-68.
331.    Бабич І. Порівняльне правознавство в системі професійної підготовки юристів у Сполучених Штатах Америки / І. Бабич // Юридична Україна. - 2008. - № 6. - С. 10-15.
332.    Білоусова Л. Єдиний державний іспит з інформатики в Росії тенденції і перспективи / Л. Білоусова // Вісник ТІМО. - 2010. - № 6. - С. 36-42.
333.    Бйорджес Д. Місія освітніх вимірювань : [розв. освіти за кордоном] / Д. Бйорджес // Вісник ТІМО. - 2010. - № 6. - С. 28-35.
334.    Бордюк Н. Один університет - два дипломи : [освіта в Болгарії] / Н. Бордюк // Урядовий кур'єр. - 2012. - 1 листоп. - С. 10.
335.    Боголіб Т. Фінансові аспекти розвитку вищої освіти у США / Т. Боголіб // Фінанси України. - 2010. - № 2. - С. 70-82.
336.    Бондарчук Н. Європейська та міжнародна співпраця Чехії в галузі освіти / Н. Бондарчук // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2008. - № 1. - С. 230-240.
337.    Бучнєва Н. На олімп... до знань! Вища освіта в Греції / Н. Бучнєва // Сучасна освіта. - 2010. - № 5. - С. 10-11.
338.    Бучнєва Н. Навчання за кордоном: з чого розпочати? / Н. Бучнєва // Сучасна освіта. - 2010. - № 1/2. - С. 7-10.
339.    Бучнєва Н. Освіта на краю світу. Навчання у Новій Зеландії / Н. Бучнєва // Сучасна освіта. - 2010. - № 6. - С. 10-12.
340.    Бучнєва Н. Підтримати Римську імперію. Освіта по-італійськи / Н. Бучнєва // Сучасна освіта. - 2010. - № 4. - С. 10-12.
341.    Бучнєва Н. Побачити Париж... і стати студентом / Н. Буянєва // Сучасна освіта. - 2010. - № 3. - С. 10-11.
342.    Вакуленко Т. Використання тесту здатності до навчання у національних системах вступних випробувань: світовий досвід / Т. Вакуленко // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 2. - С. 36-40.
343.    Вакуленко Т. Моніторинг якості освіти у Великобританії / Т. Вакуленко // Вісник ТІМО. - 2012. - № 5/6. - С. 21-23
344.    Васильченко І. Удосконалення та реформування освітніх систем у провідних країнах світу / І. Васильченко, З. Васильченко // Вища школа. - 2009. - № 5. - С. 77-89.
345.    Верхогляд О. Аналіз діяльності акредитаційних агенцій США / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа. - 2011. - № 2. - С. 72-84.
346.    Верхогляд О. Незалежний (приватний) сектор вищої освіти США в контексті діяльності ВНЗ України / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Освіта і управління. - 2009. - № 3/4. - С. 175-189.
347.    Верхогляд О. Розвиток американського законодавства у сфері вищої освіти в ХХ - ХХІ сторіччі / О. Верхогляд, О. Романовський // Вища школа. - 2010. - № 5/6. - С. 68-78.
348.    Використання національних стандартизованих тестувань (НСТ) в Ізраїлі // Вісник ТІМО. - 2012. - № 1/2. - С. 48-53.
349.    Волинець Л. Інформаційне забезпечення загальної мистецької освіти у Франції / Л. Волинець // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 4. - С. 14-18.
350.    Воронка Г. Виробничо-тренувальне працевлаштування студента у Канаді та Великобританії / Г. Воронка // Шлях освіти. - 2010. - № 1. - С. 23-24.
351.    Воронка Г. Інформаційно-поліграфічне "забезпечення" навчального процесу у британських ВНЗ / Г. Воронка // Шлях освіти. - 2009. - № 4. - С. 21-22.
352.    Габович О. Японські враження: освіта, наука, культура / О. Габович // Економіст. - 2008. - № 3. - С. 66-70.
353.    Гарбуза Т. Основні функції тьютора у процесі дистанційного навчання іноземної мови студентів ВНЗ Великої Британії / Т. Гарбуза // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 69-72.
354.    Гелмс Р. Прийом до університетів: світовий досвід / Р. Гелмс // Вісник ТІМО. - 2010. - № 4/5. - С. 5-13.
355.    Голубенко О. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища освіта. - 2009. - № 3. - С. 44-56.
356.    Горох В. Про систему вступу до вищих навчальних закладів у Російській Федерації / В. Горох // Вісник ТІМО. - 2012. - № 1/2. - С. 4-8.
357.    Грабська А. Вакації з євроінтеграції : [про умови навчання пол. студ.] / А. Грабська // Україна молода. - 2009. - 14 листоп. (№ 213). - С. 11.
358.    Гриневич Л. Розроблення і впровадження регіональних систем оцінювання якості природничої освіти : досвід США / Л. Гриневич // Освіта і управління. - 2011. - № 4. - С. 145-151.
359.    Грищенко І. Характерні особливості розвитку освіти в Японії / І. Грищенко // Трибуна. - 2009. - № 11/12. - С. 28-29.
360.    Громадський моніторинг освіти в Польщі : за матеріалами одноім. сайту // Вісник ТІМО. - 2012. - № 5/6. - С. 14-15.
361.    Грузія: система вступу до ВНЗ // Вісник ТІМО. - 2012. - № 1/2. - С. 21-29.
362.    Даниленко Д. Освіта: радикальні зміни : [Оксфорд] / Д. Даниленко // Демократична Україна. - 2008. - 17 жовт. (№ 41). - С. 6.
363.    Деев И. На немецкой стороне, на чужой планете / И. Деев // Эхо планеты. - 2010. - № 39. - С. 23-35.
364.    Дяков О. Роль українських освітньо-наукових закладів Австралії у збереженні ідентичності української діаспори / О. Дяков // Освіта і управління. - 2011. - № 1. - С. 151-157.
365.    Еверсон Х. Практика оптимізації моделей конкурсного відбору вступників : [США] / Х. Еверсон // Освіта. - 2010. - 21-28лип. (№ 33). - С. 2-3.
366.    Егоров Е. Инновационное развитие вузов России / Е. Егоров // Вестник МГУ. Серия 6: Экономика. - 2008. - № 5. - С. 102-105.
367.    Завгородня Т. Досвід США в організації моніторингу вищої освіти / Т. Завгородня, О. Пермякова // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 73-77.
368.    Заглада Л. Педагогіка, вільна від ідеології : [в Білорусії відбувся ІІІ Міжнар. наук.- практ. семінар "Дошкільна освіта: досвід, проблеми, перспективи"] / Л. Заглада // Освіта України. - 2012. - 21 трав. (№ 21). - С. 10.
369.    Зварич І. Впровадження стандартів оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США / І. Зварич // Вища школа. - 2012. - № 2. - С. 42-51.
370.    Зварич І. Критерії оцінювання педагогічної компетентності викладачів у США та застосування методу відеозапису / І. Зварич // Вища школа. - 2012. - № 7. - С. 56-64.
371.    Зварич І. Стандарти педагогічної компетентності викладачів США / І. Зварич // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 2. - С. 53-59.
372.    Ібадов Н. Освітня реформа: Болонський процес та автономія вищих навчальних закладів. Азербайджанський досвід / Н. Ібадов // Маркетинг в Україні. - 2011. - № 1. - С. 54-56.
373.    Каверина Э. Доходы американских вузов: современные тенденции и особенности / Э. Каверина // США и Канада: экономика, политика, культура. - 2009. - № 1.- С. 109-123.
374.    Каверина Э. Кадровый потенциал американских университетов / Э. Каверина // США и Канада: экономика, политика, культура. - 2009. - № 8. - С. 61-77.
375.    Канада : [вища освіта] // Освіта і кар'єра. - 2011. - № 1/2. - С. 17-20.
376.    Карпенко О. Державне управління сучасною системою освітніх послуг у Чеській Республіці / О. Карпенко, А. Сірко, В. Ткаченко // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 1. - С. 89-94.
377.    Карпенко О. Перспективи розвитку освітньої галузі Республіки Казахстан: нормативно-правові акти та державно-управлінські рішення / О. Карпенко // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 1. - С. 125-142.
378.    Карпенко О. Сучасне реформування системи державних освітніх послуг у Туреччині / О. Карпенко, О. Литовченко, В. Ткаченко // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 2. - C. 88-93.
379.    Карпенко О. Тенденції державного реформування освітніх послуг у Республіці Польща / О. Карпенко // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 4. - С. 125-135.
380.    Кікіна Н. Навчання професійному іншомовному спілкуванню студентів у технічних університетах США за кредитно-модульною системою / Н. Кікіна // Вища школа. - 2012. - № 7. - С. 65-71.
381.    Кожевников М. Город и его университеты : [г. Саратов] / В. Кожевников // Химия и жизнь - ХХІ века. - 2010. - № 6. - С. 48-51.
382.    Кофанова О. Якісні та кількісні аспекти хімічної підготовки студентів-екологів у ВНЗ Канади та США / О. Кофанова // Вища школа. - 2012. - № 2. - С. 30-41.
383.    Кочетков Г. Система инженерного образования в США / Г. Кочетков // США и Канада: экономика, политика, культура. - 2008. - № 8. - С. 109-121.
384.    Кочеткова Г. Американские исследовательские университеты / Г. Кочеткова, В. Супян // США и Канада: экономика, политика, культура. - 2009. - № 3. - С. 75-92.
385.    Краснянський М. Ліга Плюща. або Вища освіта у США / М. Краснянський // День. - 2011. - 13 жовт. (№ 184). - С. 6.
386.    Кухаренко В. Масові відкриті дистанційні курси у світовому просторі / В. Кухаренко // Освіта і управління. - 2011. - № 4. - С. 18-25.
387.    Кучай Т. Екологічне виховання учнів під час педагогічної практики в університетах Великої Британії / Т. Кучай // Рідна школа. - 2008. - № 11. - С. 77-78.
388.    Ломакович С. Система вступу до ВНЗ у Сполучених Штатах Америки / С. Ломакович, В. Терещенко // Вісник ТІМО. - 2012. - № 1/2. - С. 37-44.
389.    Луговий В. Світовий досвід професіоналізації освіти концептуальні засади і практична реалізація / В. Луговий // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 2. - С. 5-22.
390.    Лютов А. Рабочая сила и система образования в США : проблемы иммигрантов / А. Лютов // США и Канада: экономика, политика, культура. - 2008. - № 2. - С. 84-95.
391.    Мартиненко К. На навчання за кордон! / К. Мартиненко // Дім і сім'я. - 2010. - № 5/6. - С. 48-49.
392.    Мелеті Дж. Національний та міжнародний вплив результатів тестування PISA в Фінляндії на рівень підготовки вчителів молодших класів / Дж. Мелеті // Вісник ТІМО. - 2010. - № 6. - С. 43-48.
393.    Миляник А. Додана освітня вартість. Польський досвід / А. Миляник // Вісник ТІМО. - 2011. - № 1. - С. 46-48.
394.    Миляник А. Психометричний вступний тест в Ізраїлі : мат. складова, і не тільки / А. Миляник // Вісник ТІМО. - 2010. - № 1. - С. 40-44.
395.    Мізаєвич А. Чечня яка прагне діалогу : [розмова з міністром освіти й науки Анзором Музаєвим і представником чечен. діаспори в Україні Абді Нурадіновим, про те, чому республіка робить ставку на освіту і яким може бути її подальший розв. / записала Вікторія Скуба] // День. - 2012. - 24 трав. - С. 5.
396.    Монастирний А. Інформаційні технології підтримки педагогічних інновацій у системі освіти Республіки Білорусь / А. Монастирний, І. Дзюба // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 4. - С. 25-30.
397.    Моніторинг навчальних досягнень у США: дослідження NAEP // Вісник ТІМО. - 2012. - № 5/6. - С. 10-13.
398.    Москаль Ю. Світові тенденції розвитку заочної та дистанційної вищої освіти / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. - 2008. - № 3. - С. 116-122.
399.    Назаренко Т. Географічна освіта в США / Т. Назаренко // Географія та основи економіки в школі. - 2009. - № 5. - С. 19-20.
400.    Николаев Б. Развитие правового регулирования высшего образования в США во второй половине ХХ в. / Б. Николаев // Государство и право. - 2008. - № 8. - С. 94-98.
401.    Німеччина : [вища освіта Німеччини] // Освіта і кар'єра. - 2011. - № 5/6. - С. 16-20.
402.    Новиков В. Европейский опыт модернизации образования и Россия / В. Новиков // Современная Европа. - 2009. - № 2. - С. 122-128.
403.    Нодія Г. Реформа вищої освіти в Грузії / Г. Нодія // Маркетинг в Україні. - 2011. - № 1. - С. 50-53.
404.    Нос Л. Дидактичні особливості підготовки вчителів початкової школи в Канаді / Л. Нос // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 1. - С. 134-143.
405.    Образование в России: выбор пути // Освіта і кар'єра. - 2010. - № 6. - С. 16-20.
406.    Образование на родине Гете и Шиллера : [Німеччина] // Сучасна освіта. - 2009. - № 12. - С. 8-11.
407.    Обучение в Великобритании - мечта любого студента // Туристические новости. - 2009. - № 7/8. - С. 128-135.
408.    Освіта за кордоном : [Австрія] // Освіта і кар'єра. - 2010. - № 2. - С. 16-20.
409.    Освіта за кордоном : [Греція] // Освіта і кар'єра. - 2010. - № 3. - С. 16-18.
410.    Освіта за кордоном : [Ізраїль] // Освіта і кар'єра. - 2010. - № 4. - С. 16-18.
411.    Освіта за кордоном : [Ірландія, Голландія] // Освіта і кар'єра. - 2009. - № 3/4. - С. 18-20.
412.    Освіта за кордоном : [Канада] // Освіта і кар'єра. - 2010. - № 1. - С. 16-21.
413.    Освіта за кордоном : [Німеччина] // Освіта і кар'єра. - 2009. - № 5. - С. 17-20.
414.    Освіта за кордоном : [Норвегія] // Освіта і кар'єра. - 2010. - № 5. - С. 16-19.
415.    Освіта за кордоном : [Португалія, Іспанія] // Освіта і кар'єра. - 2009. - № 8/9. - С. 16-21.
416.    Освіта за кордоном : [США] // Освіта і кар'єра. - 2009. - № 12. - С. 16-21.
417.    Освіта Іспанії // Освіта і кар'єра. - 2010. - № 7/8. - С. 16-19.
418.    Павлюк С. Розвиток освітньо-наукового комплексу Німеччини в умовах європейської інтеграції / С. Павлюк // Вища школа. - 2011. - № 5/6. - С. 61-70.
419.    Панфилова Т. Реформирование высшего образования в России: демократизация или бюрократизация? / Т. Панфилова // Общественные науки и современность. - 2010. - № 4. - С. 65-72.
420.    Пономаренко О. Особливості профорієнтаційної роботи у навчальних закладах Великої Британії / О. Пономаренко // Вища школа. - 2011. - № 3. - С. 60-77.
421.    Пономаренко О. Педагогічні підходи до формування лідерських якостей майбутніх учителів у США / О. Пономаренко // Рідна школа. - 2011. - № 11. - С. 41-44.
422.    Пурваненекіене Г. Реформи системи вищої освіти в Литві / Г. Пурваненекіене // Маркетинг в Україні. - 2011. - № 1. - С. 56-61.
423.    Раков С. АСТ-тест вступу до університетів США: засади, зміст, використання / С. Раков, Т. Вакуленко // Вісник ТІМО. - 2011. - № 1. - С. 28-45.
424.    Раков С. Система оцінювання й шкалювання результатів національних стандартизованих вступних іспитів до ВНЗ : аналіз світового досвіду / С. Раков // Вісник ТІМО. - 2009. - № 4. - С. 23-28.
425.    Рамірес М.-Ж. Національна система моніторингу якості освіти Чилі: уроки для світу / М.-Ж. Рамірес // Вісник ТІМО. - 2012. - № 5/6. - С. 16-20.
426.    Рейтинг вищих навчальних закладів у Росії / Ю. Похолков, О. Чучалін, Б. Агранович, С. Могильницький // Вища школа. - 2010. - № 5/6. - С. 79-91.
427.    Репида В. Из опыта вхождения Молдовы в Болонский процесс: на примере Славянского университета / В. Репида // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 48-60.
428.    Роман З. Учиться продано: сколько стоит образование за рубежом / З. Роман // Известия. - 2010. - 16 июля. (№ 129). - С. 6.
429.    Романовський О. Зовнішнє оцінювання якості освіти в контексті досвіду США / О. Романовський // Освіта і управління. - 2008. - № 4. - С. 47-57.
430.    Русанова О. Історико-педагогічні аспекти розвитку системи освіти в Канаді / О. Русанова // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 1. - С. 82-88.
431.    Рябоконь Л. Что хорошего можно взять из американской системы образования? / Л. Рябоконь // День. - 2008. - 28 марта (№ 57). - С. 6.
432.    Силичев Д. Болонский процесс и модернизация образования в России / Д. Силичев // Вопросы философии. - 2009. - № 8. - С. 81-91.
433.    Скрипник Е. Поступаем в вузы Чехии : [про переваги вищ. освіти Чехії] / Е. Скрипник // Заграница. - 2008. - Нояб. (№ 22). - С. 8.
434.    Соколов О. Досвід Польщі у використанні результатів тестування при вступі до ВНЗ / О. Соколов // Вісник ТІМО. - 2012. - № 1/2. - С. 13-20.
435.    Сротіна О. Дослідження змін у парадигмі підготовки викладачів вищої школи у США / О. Сротіна // Вища школа. - 2011. - № 2. - С. 99-106.
436.    Студенти-інваліди в Німеччині : рівні права, різні умови // Урядовий кур'єр. - 2009. - 19 трав. - С. 13.
437.    США : [вища освіта] // Освіта і кар'єра. - 2011. - № 1/2. - С. 21-23.
438.    Сыромятин А. Иностранные граждане в университетах США / А. Сыромятин // США и Канада: экономика, политика, культура. - 2009. - № 3. - С. 115-127.
439.    Тест здібностей SAT (Reasoning Test SAT) для вступу до університетів США // Вісник ТІМО. - 2009. - № 6. - С. 36-48.
440.    Ткач Л. Серед кращих вузів Європи : [вища освіта Барселони] / Л. Ткач // Зовнішні справи. - 2008. - № 12. - С. 48-49.
441.    Філатова Л. Профільне навчання за кордоном / Л. Філатова // Інформатика. - 2010. - Квіт. (№ 14/15). - С. 35-45.
442.    Фінляндія // Освіта і кар'єра. - 2010. - № 12. - С. 18-20.
443.    Фісин Е. Освіта США: погляд пересічного вчителя з України / Е. Фісин // Історія України. - 2008. - Лют. (№ 8). - С. 8-10.
444.    Хаатайнен Т. Підвищення якості освіти для всіх: установлення стандартів і моніторингу якості освіти : [Франція] / Т. Хаатайнен /// Вісник ТІМО. - 2012. - № 5/6. - С. 7-9.
445.    Харченко Т. Індивідуальний підхід у підготовці майбутніх учителів як чинник гуманізації педагогічної освіти у Франції / Т. Харченко // Шлях освіти. - 2011. - № 4. - С. 11.
446.    Харченко Т. Нормативно-правове забезпечення індивідуального розвитку вчителя в системі підготовки педагогічних кадрів Франції / Т. Харченко // Шлях освіти. - 2012. - № 2. - С. 28-33.
447.    Ходов Л. Вузы Германии : к чему приводит плата за обучение / Л. Ходов // Современная Европа. - 2010. - № 2. - С. 111-123.
448.    Ходов Л. Оплата научно-педагогических кадров в Германии: проблемы и решения / Л. Ходов // Современная Европа. - 2009. - № 4. - С. 47-84.
449.    Ходов Л. Проблемы высшей школы Германии / Л. Ходов // Вопросы экономики. - 2009. - № 7. - С. 147-152.
450.    Шаповалова Л. Професіоналізм як один із напрямів сучасної вищої освіти у Франції / Л. Шаповалова // Вища школа. - 2010. - № 1. - С. 59-70.
451.    Шестаков В. Система высшего образования в Великобритании : pro et contra / В. Шестаков // Вопросы культурологии. - 2008. - № 10. - С. 31-37.
452.    Шкалювання результатів вступних тестувань: світовий досвід // Вісник ТІМО. - 2012. - № 5/6. - С. 50-64. - Зміст : Білорусія ; Великобританія ; Вірменія ; Грузія ; Ізраїль ; Литва ; Польща ; США.
453.    Шоув К. Экономическое развитие регионов как функция американских университетов / К. Шоув // США и Канада: экономика, политика, культура. - 2008. - № 3. - С. 97-104.
454.    Шулікін Д. На навчання - до країни вранішнього сонця : [освіта Японії] / Д. Шулікін // Освіта України. - 2012. - 26 берез. (№ 13). - С. 11.
455.    Шулікін Д. Побачити Париж і... : [вища освіта у Франції] / Д. Шулікін // Освіта України. - 2011. - 5 груд. (№ 93/94). - С. 10.
456.    Шулікін Д. Система освіти Москви: гра за новими правилами / Д. Шулікін // Освіта України. - 2011. - 26 верес. (№ 73/74). - С. 6-7.
    Див. також: №№ 111(1), 219(1), 221(1), 223(1), 224(1), 226(1), 227(1), 228(1), 229(1), 230(1), 231(1), 235(1), 236(1), 238(1), 242(1). 245(1), 252(1), 259(1), 316(1).

Електронний ресурс. Режим доступу.

 http://www.etravel.com.ua/ Компанія "Есперанто Тревел" допомагає українським школярам і студентам отримати освіту за кордоном

http://vyvchay.com Освітня агенція "Вивчай!" надає якісні послуги у сфері освіти за кордоном для дітей і дорослих.

 www.dec-edu.com консультаційні послуги з освітніх програм за кордоном.

 http://www.ih.kiev.ua/uk/ Агенція освіти за кордоном International House надає консультації з освіти за кордоном.

 www.startplus.com.ua Освітня агенція "Старт Плюс".
Спеціалізоване освітнє агентство, яке надає широкий спектр послуг у сфері навчання за кордоном.

ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

457.    Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1204 // Урядовий кур'єр. - 2011. - 1 груд. - С. 4.
458.    Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах : Наказ М-ва освіти і науки України від 28.10.2008р. № 985 // Дошкільне виховання. - 2008. - № 12. - С. 3-4.
459.    Примірні інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах : Затв. наказом М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012р. № 1059 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - 2012. - № 31/32/33. - С. 19-56.
460.    Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" : Затв. наказом М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012р. № 604 // Палітра педагога. - 2012. - № 3. - С. 4-39.
461.    Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу : Наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України 25.11 2011р. № 1368 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - 2012. - № 3. - С. 17.
462.    Про дотримання порядку прийому дитини до шкільного закладу : Лист М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011р. № 1/9-389 // Дошкільне виховання. - 2011. - № 10. - С. 7.
463.    Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів : Наказ М-ва освіти і науки України від 04.11.2010р. № 1055 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 91. - С. 62-67.
464.    Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах : Лист М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 29.07.2011р. № 1/9-577 // Дошкільне виховання. - 2011. - № 9. - С. 6-7.
***
465.    Аніщук А. Оптимізація мовленнєвого самовираження старших дошкільників / А. Аніщук // Дошкільне виховання. - 2008. - № 10. - С. 8-12.
466.    Аносов Л. Національні куточки в дитсадку / Л. Аносов // Дошкільне виховання. - 2008. - № 8. - С. 20-22.
467.    Архипчук В. Дитина і садок : як уникнути перших стресів / В. Архипчук // Освіта Україна. - 2010. - 8 жовт. (№ 75). - С. 6.
468.    Базарницька І. Інтегроване навчання для підготовки майбутніх першокласників / І. Базарницька // Початкова школа. - 2011. - № 12. - С. 37-39.
469.    Барабаш О. Створення оптимальних умов для соціалізації дітей дошкільного віку в умовах гірського села / О. Барабаш // Джерела. - 2009. - № 1/2. - С. 42-45.
470.    Бенера В. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Бенера, Н. Маліновська. - К. : Слово, 2010. - 374 с.
471.    Бех І. Педагогічне виховання дошкільної ситуації / І. Бех // Дошкільне виховання. - 2010. - № 4. - С. 2-3.
472.    Біла І. Конструювання як засіб розвитку творчості дошкільнят / І. Біла // Дошкільне виховання. - 2010. - № 5. - С. 10-13.
473.    Білоусько Л. Шляхи формування мовної (математичної) компетенції дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу / Л. Білоусько // Рідна школа. - 2008. - № 10 - С. 58-60.
474.    Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років [Текст] : монографія / А. Богуш. - 2-е вид. - К. : Слово, 2010. - 374 с.
475.    Богуш А. Передшкільна освіта: наступність дошкільної і початкової ланок освіти як педагогічної проблеми / А. Богуш // Обрії. - 2010. - № 2. - С. 45-48.
476.    Бурковська О. Цілісний підхід до розвитку і виховання наймолодших / О. Бурковська // Дошкільне виховання. - 2010. - № 6. - С. 10-12.
477.    Веселинка [Текст] : зб. розваг. Кн. 1 / авт.-упоряд. Л. Калуська. - Т. : Мандрівець, 2009. - 254 с.
478.    Веселинка [Текст] : зб. розваг. Кн. 2 / авт.-упоряд. Л. Калуська. - Т. : Мандрівець, 2009. - 224 с.
479.    Гаращенко Л. Методика загартування в умовах дитсадка / Л. Гаращенко // Дошкільне виховання. - 2010. - № 3. - С. 16-20.
480.    Григоренко Г. Виховуємо бережливість / Г. Григоренко // Дошкільне виховання. - 2009. - № 7. - С. 15-18.
481.    Грицюк Л. Модернізація змісту дошкільної освіти згідно з Базовою програмою "Я у Світі" / Л. Гриценко, М. Каратаєва // Дошкільне виховання. - 2009. - № 5. - С. 5-7.
482.    Грушко О. Плекаймо критичне мислення: технологія "Слухання з передбаченням" / О. Грушко // Дошкільне виховання. - 2009. - № 3. - С. 9-11.
483.    Грушко О. Плекаймо критичне мислення: [дошк. педагогіка] / О. Грушко // Дошкільне виховання. - 2008. - № 11. - С. 4-6.
484.    Губанова Н. Игровая деятельность в детском саду [Текст] : прогр. и метод. рек. для занятий с детьми 2-7 лет / Н. Губанова ; [гл. ред. А. Дорофеева ; ред. В. Вавилонова]. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. - 128 с.
485.    Гусаківська С. До проблеми розвитку особистості дошкільника / С. Гусаківська // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХІІІ. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 170-173.
486.    Демченко О. Фізичне виховання в різновіковій групі / О. Демченко // Дошкільне виховання. - 2012. - № 3. - С. 14-15.
487.    Дем'яненко О. Розвиток мислення у дітей дошкільного віку / О. Дем'яненко // Психолог. - 2008. - Квіт. (№ 16). - С. 1-24.
488.    Денисенко Н. Сто кроків уперед і ні кроку назад! : [про Базову прогр. "Я у Світі"] / Н. Денисенко // Освіта. - 2010. - 19-26 трав. (№ 24). - С. 9.
489.    Детский Развивашка [Текст] : рецепты, уроки рисования, комиксы, игры : [журнал. № 20] / [гл. ред. Н. Н. Седова]. - [Х. : Фактор-Друк], 2010. - 34 с.
490.    Дичківська І. Базова програма "Я у Світі": інноваційна компетентність педагога / І. Дичківська // Дошкільне виховання. - 2010. - № 1. - С. 7-11.
491.    Долинна О. Методична робота в системі дошкільної освіти / О. Долинна, А. Бурова // Дошкільне виховання. - 2008. - № 8. - С. 6-10.
492.    Долинна О. Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період : [дод. до листа МОНмолодьспорту України від 16.03.2012р. № 1/9-198] / О. Долинна // Дошкільне виховання. - 2012. - № 5. - С. 2-4.
493.    Дошкільна освіта - запорука процвітання і добробуту нації : доп. Д. Табачника, Міністра освіти і науки України // Дошкільне виховання. - 2010. - № 12. - С. 2-5.
494.    Дошкільне тіловиховання [Текст] : Вплив рухової активності на здоров"я дитини дошкільного віку / авт.-упоряд.: Л. Калуська, З. Калуський, М. Гуменюк. - Т. : Мандрівець, 2010. - 180 с.
495.    Дуброва Н. Методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності під час занять з фізичної культури і проведення спортивно-масових заходів у дошкільних навчальних закладах / Н. Дуброва, Н. Лимаренко // Безпека життєдіяльності. - 2010. - № 3. - С. 35-40.
496.    Заболоцька С. Умови становлення моральних форм поведінки на етапі дошкільного дитинства / С. Заболоцька // Психологія особистості. - 2011. - № 1. - С. 245-253.
497.    Завалко К. Групові методи навчання гри на скрипці дошкільників / К. Завалко // Мистецтво та освіта. - 2010. - № 2. - С. 17-21.
498.    Загранична С. Я - хлопчик, я - дівчинка : заняття для середньої групи / С. Загранична // Дошкільне виховання. - 2011. - № 3. - С. 22-23.
499.    Заранська Н. Педагогічні умови прилучення дошкільників до духовних цінностей на заняттях музики / Н. Заранська // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХІІІ. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 131-136.
500.    Інновації в дошкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід [Текст] : посібник / авт.-упоряд.: Л. Калуська, М. Отрощенко. - Т. : Мандрівець, 2010. - 376 с.
501.    Калуська Л. Дивокрай [Текст] : вибр. дидактико-метод. матеріали для працівників дошкільних закл. : [у 2-х кн.]. Кн. 1-2 / Л. Калуська. - Т. : Мандрівець, 2008. - Кн. 1. - 319 с., Кн. 2. - 334 с.
502.    Калуська Л. Казковий дивосвіт [Текст] : Формування життєвої компетентності та базових якостей дошкільника на основі казок Василя Сухомлинського : наук.-метод. практ. орієнт. посіб. / Л. Калуська. - [Івано-Франківськ : Симфонія форте], [2010]. - 160 с.
503.    Канафоцька Л. Україна - Киівська Русь: комплексне заняття для старших дошкільнят / Л. Канафоцька // Дошкільне виховання. - 2009. - № 8. - С. 18-19.
504.    Канафоцька Л. Я залишився сам: інтелектуально-розважальна гра / Л. Канафоцька // Дошкільне виховання. - 2010. - № 1. - С. 23-25.
505.    Козак І. Вчимо малят читати за методикою М. О. Зайцева / І. Козак // Дошкільне виховання. - 2011. - № 12. - С. 18-21.
506.    Кононенко П. Програма виховання дітей дошкільного віку "Українознавець" / П. Кононенко // Освіта і управління. - 2008. - № 2/3. - С. 131-148.
507.    Куліш Р. Формування природних уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичних ігор / Р. Куліш // Обрії. - 2012. - № 2. - С. 80-82.
508.    Лаба Н. До розвитку шляхом інтеграції : [розв. дошк. освіти] / Н. Лаба // Дошкільне виховання. - 2009. - № 3. - С. 6-8.
509.    Лазаревич С. Емоційно-цілісний розвиток дошкільників / С. Лазаревич // Дошкільне виховання. - 2009. - № 8. - С. 12-14.
510.    Лазаревич С. Пріоритет - фізичне здоров'я вихованців / С. Лазаревич // Дошкільне виховання. - 2008. - № 12. - С. 12-13.
511.    Лазарович Н. Розвиток пізнавальної активності обдарованих дошкільників у пошуково-дослідницькій діяльності як чинник їх особистісного виховання / Н. Лазарович // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 122-125.
512.    Лахтарид О. Робота психолога ДНЗ з дітьми раннього та молодшого дошкільного віку / О. Лахтарид // Психологічна газета. - 2010. - № 8. - С. 11-20.
513.    Лещенко Н. Християнські традиції в системі дошкільного виховання / Н. Лещенко // Дошкільне виховання. - 2009. - № 4. - С. 14-15.
514.    Литвин Т. Кабінет безпеки життєдіяльності - важлива складова навчально-матеріальної бази дошкільного навчаьного закладу / Т. Литвин // Безпека життєдіяльності. - 2010. - № 6. - С. 27-28.
515.    Луцан Н. Розвиток мовлення дітей в ігровій діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Луцан. - Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника], 2008. - 166 с.
516.    Макаренко С. Образотворчо-мовленнєва діяльність у дітей дошкільного віку / С. Макаренко // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 1. - С. 106-113.
517.    Макаренко С. Формування естетичної логосфери дошкільнят в образотворчій діяльності / С. Макаренко // Дошкільне виховання. - 2010. - № 4. - С. 8-12.
518.    Миргород О. Від експерименту до впровадження : [Базова прогр. "Я у Світі"] / О. Миргород // Дошкільне виховання. - 2009. - № 8. - С. 5.
519.    Молодушкіна І. Розвиток творчості старших дошкільнят: корекційно-розвивальна програма / І. Молодушкіна // Психолог. - 2009. - Січ. (№ 2). - С. 3-8.
520.    Наливайко О. Блочно-тематичне планування організації жеттєдіяльності дітей середньої групи / О. Наливайко, І. Дуля, Л. Пугуль // Дошкільне виховання. - 2009. - № 1. - С. 14-20.
521.    Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи в етнічному вихованні дітей [Текст] : навч.-метод. посіб. / Нац. акад. пед. наук України ; за ред. Н. Лисенко. - К. ; Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 254 с.
522.    Нерянова С. Проблеми дошкілля на засіданнях колегії профільного Міністерства / С. Нерянова // Дошкільне виховання. - 2012. - № 2. - С. 2-3.
523.    Нечай С. Вводимо дитину у світ звуків / С. Нечай // Дошкільне виховання. - 2009. - № 6. - С. 22-26.
524.    Нечай С. Музика для інтелекту / С. Нечай // Дошкільне виховання. - 2010. - № 4. - С. 4-8.
525.    Нікітченко С. Вивчаємо математику з паличками Кюїзенера / С. Нікітченко // Дошкільне виховання. - 2012. - № 3. - С. 16-19.
526.    Нікітченко С. Палички Кюїзенера на заняттях з математики / С. Нікітченко // Палітра педагога. - 2012. - № 2. - С. 12-14.
527.    Олійник М. Теоретичні основи організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі / М. Олійник, Х. Микитейчук // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 129-132.
528.    Панасюк Т. Розвиток дошкільної освіти: досягнення і перспективи / Т. Панасюк // Дошкільне виховання. - 2012. - № 1. - С. 2-4.
529.    Пасічник А. Навчання переказу: формуваня монологічної компетентності / А. Пасічник // Дошкільне виховання. - 2008. - № 11. - С. 12-16.
530.    Пащенко О. Ейдетика в навчанні / О. Пащенко // Дошкільне виховання. - 2010. - № 5. - С. 20-22.
531.    Пащенко О. Креативний розвиток: ейдетика для дорослих і малих / О. Пащенко // Дошкільне виховання. - 2012. - № 2. - С. 24-26.
532.    Плохій З. Еколого-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу (інноваційні підходи) / З. Плохій // Дошкільне виховання. - 2010. - № 7. - С. 6-10.
533.    Поніманська Т. Виховання людяності / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. - 2008. - № 2. - С. 6-9.
534.    Решетило О. Весняні пригоди Білосніжки та Гномів: сюжетне заняття з пріоритетом сенсорного розвитку для першої молодшої групи / О. Решетило // Дошкільне виховання. - 2010. - № 4. - С. 20-23.
535.    Розгон В. Філософські концепти виховання дітей у перші роки життя: теорія і практика / В. Розгон // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХ. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 138-142.
536.    Соколовська О. Наступність дошкільної і початкової освіти в навчанні дітей старшого дошкільного віку / О. Соколовська // Обрії. - 1010. - № 2. - С. 48-50.
537.    Сорокопуд В. "Хто тебе любить найбільше?" - "Галина Олексіївна" : [про муніцип. та приват. дитсадки] / В. Сорокопуд // Дзеркало тижня. - 2010. - 14 серп. (№ 29). - С. 14.
538.    Сухопарова І. Пізнати світ серцем і розумом : філос. для дітей за творами В. Сухомлинського / І. Сухопарова // Дошкільне виховання. - 2012. - № 5. - С. 14-18.
539.    Тищенко В. Як навчити дитину правильно розмовляти: від народження до п"яти років [Текст] : поради батькам / В. Тищенко , Ю. Рібцун. - К. : Літера, [2009]. - 127 с.
540.    Товкач І. Гендерне виховання дошкільнят / І. Товкач // Дошкільне виховання. - 2012. - № 3. - С. 8-11.
541.    Тоцька Т. Моделювання освітньої роботи / Т. Тоцька, І. Туник // Дошкільне виховання. - 2011. - № 1. - С. 18-23.
542.    Трифонова О. Наступність у формуванні мовленнєвої особистості дітей дошкільної та початкової ланок, освіти / О. Трифонова // Обрії. - 2010. - № 2. - С. 71-75.
543.    Тюлюнова Л. Ліки від вередливості: інтегроване заняття соціально-морального спрямування для старших дошкільнят / Л. Тюлюнова // Дошкільне виховання. - 2010. - № 5. - С. 16-19.
544.    Харченко А. Плануємо за новою Програмою "Я у Світі" / А. Харченко // Дошкільне виховання. - 2009. - № 7. - С. 7-9.
545.    Червинська О. Інформаційні технології - в освітній процес / О. Червинська // Дошкільне виховання. - 2011. - № 1. - С. 12-15.
546.    Шелестова Л. Навчаємо читання: яку методику обрати? / Л. Шелестова // Дошкільне виховання. - 2009. - № 4. - С. 18-20.
547.    Шелестова Л. Формування цілісної картини світу в старших дошкільнят / Л. Шелестова // Дошкільне виховання. - 2010. - № 3. - С. 5-7.
548.    Шкваріна Т. Сім законів ефективного навчання іноземної мови / Т. Шкваріна // Дошкільне виховання. - 2010. - № 5. - С. 14-15.
549.    Шулікін Д. Програма розвитку дошкілля стане пріоритетною в державі / Д. Шулікін // Освіта України. - 2010. - 22 жовт. (№ 79). - С. 1,6.
550.    Щербакова К. Підготовка майбутніх вихователів до забезпечення логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку / К. Щербакова, О. Брежнєва // Рідна школа. - 2011. - № 4/5. - С. 35-39.
551.    Якименко Л. Базова програма в освітньому просторі українського дошкілля / Л. Якименко // Дошкільне виховання. - 2010. - № 7. - С. 2-5.
552.    Янковська С. Спортивні розваги - для розвитку й забави / С. Янковська // Дошкільне виховання. - 2011. - № 2. - С. 27-30.
    Див. також: №№ 49(1), 52(1), 120(1), 186(1), 246(1), 368(1).

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА. ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

553.    Про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про загальну середню освіту" щодо запобігання дискримінації школи : Закон України від 06.09.2011р. № 3701-VІ // Урядовий кур'єр. - 2011. - 5 жовт. - С. 4.
554.    Концепція профільного навчання в старшій школі : Затв. наказом МОН України від 11.09.2009р. № 854 // Інформатика. - 2010. - Квіт (№ 14/15). - С. 5-9.
555.    Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти : Наказ МОНМСУ від 13.04.11 р. № 329 // Географія. - 2011. - Верес. (№ 17). - С. 7-9.
556.    Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр): Наказ М-ва освіти і науки України від 08.12.2008р. № 1119 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - 2009. - № 13. - С. 17-32.
***
557.    Баєва Т. Соціальна служба в загальноосвітньому навчальному закладі : пробл. пошуки, персп. розв. / Т. Баєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2010. - № 2. - С. 10-17.
558.    Бєлий В. Мережа класів і мережа шкіл: яка різниця? / В. Бєлий // Відктритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 5. - С. 42-45.
559.    Булавко В. Компетентнісний підхід - важливий чинник модернізації шкільної освіти / В. Булавко // Освіта України. - 2008. - 8 лют. (№ 11). - С. 2.
560.    Васьківська Г. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика / Г. Васьківська // Рідна школа. - 2012. - № 3. - С. 25-30.
561.    Горська С. Вечірні чи школи соціальної допомоги? / С. Горська // Освіта. - 2011. - 19-26 січ. (№ 4). - С. 2.
562.    Гудзик І. Двомовне навчання різних предметів шкільної програми: його сутність і перспективи / І. Гудзик // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 4. - С. 55-58.
563.    Данилова Г. Акмеологічна школа: нова якість освіти / Г. Данилова // Освіта і управління. - 2009. - № 2. - С. 96-108.
564.    Дубяга А. Основні компетентності учнів загальноосвітньої школи: дослідження рівня розвитку / А. Дубяга // Психолог. - 2009. - Груд. (№ 45). - С. 26-28.
565.    Єресько О. Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах / О. Єресько // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2009. - № 12. - С. 22-23.
566.    Жерносек І. Загальноосвітні навчальні заклади сьогодні і завтра / І. Жерносек // Освіта України. - 2 лют. (№ 9). - С. 7.
567.    Загарук О. Самостійна робота як засіб розвитку і формування пізнавальної самостійності старшокласників / О. Загарук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. - № 2. - С. 20-22.
568.    Калініна Л. Загальноосвітній навчальний заклад як соціально-педагогічна система й об'єкт педагогічної дійсності / Л. Калініна // Рідна школа. - 2009. - № 5/6. - С. 12-17.
569.    Калініна Л. Факторно-критеріальна модель та технологія оцінювання ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів / Л. Калініна // Освіта і управління. - 2010. - № 1. - С. 52-62.
570.    Кремень В. Профільна школа: як досягти перспективи / В. Кремень // Освіта. - 2010. - 10-17 берез. (№ 12). - С. 4-5.
571.    Ландсман В. Про результати використання альтернативних методів моніторингових процедур в оцінюванні якості загальної середньої освіти / В. Ландсман, О. Деменко, Б. Житник // Вісник ТІМО. - 2009.- № 6. - С. 20-30.
572.    Малієнко Ю. Тестування в контексті дослідницького навчання профільної школи / Ю. Малієнко // Історія в школах України. - 2010. - № 2. - С. 28-31.
573.    Матвієнко В. Організація допрофільної економічної освіти в сучасній середній школі / В. Матвієнко // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 29-31
574.    Пальчевський С. Сугестопедія: історія, теорія, практика [Текст] : навч. посіб. / С. Пальчевський. - К. : Кондор, 2006. - 358 с.
575.    Паращенко Л. Європейський вимір у системі загальної середньої освіти України / Л. Паращенко // Освіта і управління. - 2012. - № 1. - С. 7-13.
576.    Паращенко Л. Приватна школа як чинник демократизації освіти України / Л. Паращенко // Освіта і управління. - 2009. - № 2. - С. 138-142.
577.    Паращенко Л. Проблеми трансформації системи державного управління загальною середньою освітою в Україні : метод. аспект / Л. Паращенко // Освіта і управління. - 2010. - № 1. - С. 72-81.
578.    Пастовенський О. Вплив громадських чинників на розвиток системи управління загальною середньою освітою / О. Постовенський // Рідна школа. - 2011. - № 11. - С. 5-9.
579.    Пастовенський О. Мережева модель управління загальною середньою освітою / О. Пастовенський // Рідна школа. - 2012. - № 6. - С. 13-18.
580.    Пастовенський О. Поліструктурна модель громадського державного управління загальною середньою освітою / О. Пастовенський // Шлях освіти. - 2012. - № 1. - С. 12-18.
581.    Петрухін В. Акмеологічні технології в підвищенні якості освіти / В. Петрухін // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 2. - С. 29-31.
582.    Підоріна Л. Рівневе навчання у профільній школі / Л. Підоріна, Н. Гавриленко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - Берез. (№ 10). - С. 3-6.
583.    Пісарєв В. Об'єктивне оцінювання - фундаментальна задача освіти / В. Пісарєв // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 2. - С. 22-26.
584.    Полонська Т. Зміст і структура допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Т. Полонська // Педагогіка і психологія. - 2008. - № 3/4. - С. 34-44.
585.    Поясик О. Методика виховної роботи [Текст] : навч. посіб. / О. Поясик, В. Лаппо. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 201 с.
586.    Савченко О. Розвивальний потенціал змісту освіти у 12-річній школі / О. Савченко // Педагогіка і психологія. - 2008. - № 2. - С. 26-40.
587.    Савченко О. Системний підхід до модернізації змісту загальної середньої освіти / О. Савченко // Рідна школа. - 2010. - № 1/2. - С. 3-7.
588.    Сазоненко Г. Якість загальної середньої освіти: множинність проблеми / Г. Сазоненко // Освіта і управління. - 2009. - № 3/4. - С. 133-140.
589.    Стельмахович М. Вибрані педагогічні твори [Текст] : у 2 т. Т. 1 / Стельмахович М.; Мирослав Стельмахович ; [упоряд. : Л. Калуська, В. Ковтун, М. Ковтун ; відп. за вип. З. Болюк, Б. Остафійчук, і. Будзак, Р. Зуб"як ; за заг. ред. Л. Калуської]. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : Вік, 2011. - 520 с.
590.    Строяновська О. Психологічна служба в системі освіти [Текст] : практикум з навч. курсу : навч. посіб. / О. Строяновська. - К. : Каравела, 2010. - 175 с.
591.    Тимченко С. Загальна середня освіта в Україні: деякі проблемні питання забезпечення конституції рівності прав громадян у доступі до початкової освіти / С. Тимченко, О. Кондик // Освіта і управління. - 2011. - № 4. - С. 83-87.
592.    Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної освіти // Історія України. - 2009. - Квіт. (№ 13). - С. 1-9.
593.    Федоров А. Медіаосвіта : творчі завдання для школярів / А. Федоров // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2008. - № 1. - С. 56-60.
594.    Шорс В. Робота соціального педагога з обдарованими дітьми в загальноосвітньому закладі / В. Шорс // Психологічна газета. - 2009. - Трав. (№ 9). - С. 19-25.
595.    Шпак О. Теоретичні основи профільного навчаня в загальноосвітній школі / О. Шпак, К. Гоцуляк // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 3. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 179-181.
596.    Щекатунова Г. Аналіз методологічних засад та механізмів реалізації інноваційного розвитку ЗНЗ / Г. Щекатунова // Рідна школа. - 2012. - № 6. - С. 19-26.
597.    Щекатунова Г. Впровадження педагогічних інновацій як механізм ефективного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / Г. Щекатунова // Рідна школа. - 2010. - № 6. - С. 23-26.
    Див також: №№ 110(1), 263(1), 280(1).

ОКРЕМІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ

598.    Алекс С. Не вчи мене, але дозволь мені вчитися [Текст] : інтерактивні ігри / Алекс С. ; [пер. Н. Крец]. - Л. : Свічадо, 2009. - 123 с.
599.    Альманах дитячих оздоровчих закладів України [Текст]. Вип. 1 / [авт.-упоряд. Н. Г. Гороховська]. - К. : Престиж Медіа Інформ, 2011. - 245 с.
600.    Андрущенко В. Характер особистості - гармонія національних і загальнолюдських цінностей / В. Андрущенко, Ю. Руденко // Освіта. - 2008. - 24-31 груд. (№ 53). - С. 10-11.
601.    Березовська Л. Самовиховання як засіб формування морально-духовної культури особистості підлітка / Л. Березовська // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 133-135.
602.    Болдовський В. Виховання патріотизму серед учнівської молоді / В. Болдовський, Т. Щербина, С. Маринчук // Все для вчителя. - 2009. - № 19/20. - С. 12-28.
603.    Буряк Б. Освітньо-філософська концептуалізація агенств сучасного політичного виховання молоді / Б. Буряк // Мандрівець. - 2012. - № 2. - С. 72-80.
604.    Виховні години для сучасних дітей [Текст] : 5-6 кл. / [упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко]. - К. : Шк. світ, 2008. - 127 с.
605.    Виховні години для сучасних дітей [Текст] : 7-8 кл. / [упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко]. - К. : Шк. світ, 2008. - 127 с.
606.    Виховні години для сучасних дітей [Текст] : 9-11 кл. / [упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко]. - К. : Шк. світ, 2008. - 127 с.
607.    Вівчарук Л. Упровадження екологічної освіти і виховання в навчально-виховному процесі шкіл і позашкільних закладів / Л. Вівчарук // Освітянське слово. - 2008. - 22 трав. (№ 15). - С. 2.
608.    Вороненко Т. Екологічні значення як компонент екологічної освіти і виховання / Т. Вороненко // Рідна школа. - 2012. - № 3. - С. 21-24.
609.    Гаврилюк О. Виховання толерантності на уроках української мови та літератури / О. Гаврилюк // Бібліотечка "Дивослова". - 2011. - № 2. - С. 2-3
610.    Гарнійчук В. Аналіз конкретних ситуацій як один з методів виховання патріотизму старших підлітків / В. Гарнійчук // Історія в школі. - 2009. - № 4. - С. 16-18.
611.    Гарнійчук В. Дискусія як один з методів виховання патріотизму старших підлітків / В. Гарнійчук // Історія в школі. - 2009. - № 3. - С. 27-30.
612.    Жданович Ю. Вчимося і граємося [Текст] : метод. рек. для організаторів дозвілля дітей / Ю. Жданович. - К. : Шк. світ, 2008. - 127 с.
613.    Журавля І. Як сформувати світогляд патріота / І. Журавля // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - Груд. (№ 47). - С. 1.
614.    Кислашко О. Духовно-моральне виховання особистості в Руси-Україні / О. Кислашко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - № 6. - С. 41-44.
615.    Кобиляков М. Виховання учнів на козацьких традиціях / М. Кобиляков // Освіта. - 2008. - 13-20 серп. (№ 31). - С. 4,5.
616.    Колонькова О. Роль самовиховання у формуванні доцільної поведінки школярів / О. Колонькова // Екологічний вісник. - 2009. - № 4. - С. 21-22.
617.    Копилець Є. Проблеми екологічного виховання учнів : бачення вчителів географії / Є. Копилець // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 10. - С. 41-45.
618.    Косило М. Мандруйте з нами [Текст] : Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді / М. Косило, М. Човган. - Івано-Франківськ : [Лілея-НВ], 2009. - 28 с.
619.    Костенкова Р. Школьный театр - одно из средств эстетического воспитания / Р. Костенкова // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 3. - С. 51-55.
620.    Костійчук О. Естетичне виховання учнів / О. Костійчук // Шкільна бібліотека плюс. - 2010. - № 21. - С. 30-31.
621.    Кремеченко Г. Формування екологічного світогляду молоді - запорука майбутнього / Г. Кремеченко, С. Терлецька // Безпека життєдіяльності. - 2010. - № 5. - С. 28-30.
622.    Куланіна А. Естетичне виховання засобами художньої літератури / А. Куланіна // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 3. - С. 56-61.
623.    Левшунова Н. Методи превентивного виховання / Н. Левшунова // Психолог. - 2010. - Лип. (№ 26). - С. 26-31.
624.    Маланюк Т. Туристсько-краєзнавча робота як засіб патріотичного виховання учнівської молоді / Т. Маланюк // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХ. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 123-126.
625.    Маргулян І. Питання статевого виховання дітей / І. Маргулян // Психолог. - 2008. - Берез. (№ 11). - С. 10-16.
626.    Миронюк К. Екологічне виховання на уроках географії / К. Миронюк // Географія. - 2009. - Верес. (№ 18). - С. 6-9.
627.    Нікітіна І. Статево-рольове виховання дітей / І. Нікітіна // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 3. - С. 71-72.
628.    Олійник Л. До проблеми родинного та суспільного статевого виховання дітей / Л. Олійник // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 12. - С. 66-71.
629.    Петрова Г. Казка у вихованні моральних почуттів / Г. Петрова, Л. Москальова // Відкритий урок.Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 6. - С. 32-33.
630.    Печерська Е. Національне виховання школярів засобами українського фольклору / Е. Печерська // Рідна школа. - 2009. - № 1. - С. 23-27.
631.    Практика шкільного виховання // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 12. - С. 32-35.
632.    Приходько В. Моніторинг як продуктивна технологія громадянського виховання учнів / В. Приходько // Вісник ТІМО. - 2010. - № 6. - С. 11-15.
633.    Сало М. Формування національної свідомості у школі / М. Сало // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 7/8. - С. 10-11.
634.    Скільський Д. До питання естетичного виховання школярів у навчальному процесі / Д. Скільський // Рідна школа. - 2012. - № 3. - С. 41-44.
635.    Статеве виховання? А навіщо? // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 12. - С. 36-37.
636.    Стратегії виховання у сучасній школі // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 2. - С. 32-35.
637.    Сухомлинська О. Програми національного виховання в умовах освітніх модернізаційних змін / О. Сухомлинська // Шлях освіти. - 2010. - № 4. - С. 4-8.
638.    Сухушин М. Військово-патріотичне виховання молоді [Текст] : підручник / М. Сухушин, В. Палагеша. - К. : Слово, 2009. - 485 с.
639.    Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці [Текст] : монографія / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [авт. кол. : Н. А. Побірченко, В. В. Синявський, Н. І. Литвинова та ін.]. - К. : Пед. думка, 2011. - 255 с.
640.    Тітова А. Громадянське виховання як метод правової соціалізації учнів / А. Тітова // Початкове навчання та виховання. - 2010. - Берез. (№ 8). - С. 15-17.
641.    Топоркова О. Екологічне виховання школярів - актуальна проблема сьогодення / О. Топоркова // Початкове навчання та виховання. - 2008. - Берез. (№ 7). - С. 24-27.
642.    Українська звитяга і мужність [Текст] : хрестоматія з військово-патріот. виховання укр. молоді / [упоряд. Рудюк С. П.]. - Т. : Навч. кн.-Богдан, [2010]. - 572 с.
643.    Фіщук В. Виховання і самовиховання сільських школярів як соціально-педагогічна проблема / В. Фіщук // Шлях освіти - 2012. - № 1. - С. 34-35.
644.    Цивінський В. Теоретичні аспекти превентивного виховання школярів / В. Цивінський // Психолог. - 2009. - Листоп. (№ 42/43). - С. 5-7.
645.    Цюпака О. Громадянське виховання сучасної молоді / О. Цюпака // Еврика-ІХ : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2008. - С. 150-152.
646.    Черкашенко В. Громадянське виховання : пробл., досвід / В. Черкашенко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2008. - № 12. - С. 37.
647.    Чорна К. Національна ідея як фактор становлення патріотизму у дітей та молоді / К. Чорна // Шлях освіти. - 2008. - № 3. - С. 5-11.
648.    Шабельник Н. Екологічне виховання на уроках фізичної географії / Н. Шабельник // Географія. - 2008. - Жовт. (№ 19). - С. 2-3.
649.    Шиприкевич О. Патріотичне виховання на традиціях українського народу : проблеми і досвід / О. Шиприкевич // Народна творчість та етнографія - 2010. - № 4. - С. 58-63.
650.    Шкребтієнко Л. Проблема виховання патріотичних почуттів у дітей старшого шкільного віку : теорет. аспект / Л. Шкребтієнко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2008. - № 1. - С. 149-153.
651.    Яцишин Р. Метод проектів у художньо-естетичному вихованні учнів / Р. Яцишин // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 1. - С. 11-13.
    Див. також: №№ 42(1), 68(1), 70(1), 73(1), 89(1), 97(1), 98(1), 114(1), 125(1), 126(1), 131(1), 151(1), 184(1), 189(1), 196(1), 585(1).

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

652.    Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення : Наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 22.03.2012 р. № 345 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - 2012. - № 10. - С. 13-14.
***
653.    Артюшенко В. Популяризація краєзнавства в навчальних закладах / В. Артюшенко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - Черв. (№ 24). - С. 4-6.
654.    Бондаренко С. Шкільні краєзнавчі екскурсії / С. Бондаренко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2009. - Лют. (№ 8). - С. 11-18.
655.    Борисов В. Культура читання - культура самостійної дослідницької діяльності / В. Борисов // Бібліотечний вісник. - 2010. - № 2. - С. 26-29.
656.    Борисова Т. Залучення читачів-дітей до систематичного читання / Т. Борисова // Світ дитячих бібліотек. - 2008. - № 2. - С. 9-13.
657.    Ванеев А. К дискуссии о руководстве чтением / А. Ванеев // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 10. - С. 13-18.
658.    Вареник Т. Розвиток читацького інтересу школярів / Т. Вареник // Шкільна бібліотека. - 2008. - № 12. - С. 34-35.
659.    Вербицька В. Формування практичного інтелекту учнів в умовах позакласного еколого-натуралістичного закладу / В. Вербицький // Рідна школа. - 2011. - № 12. - С. 3-6.
660.    Вербицький В. Модернізація позашкільної освіти України: орієнтир на Болонський процес / В. Вербицький // Рідна школа. - 2012. - № 4/5. - С. 59-63.
661.    Вилегжаніна Т. "Книги служать для того, щоб ними користуватися" / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2008. - № 4. - С. 4-5.
662.    Вирганова Г. Читающая нация формируется с детства: система работы с детьми и подростками / Г. Вирганова // Библиотечное дело. - 2008. - № 12. - С. 5-8.
663.    Войтова Л. Архівна база дослідження розвитку шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20-30 роки ХХ ст.) / Л. Войтова // Краєзнавство. - 2011. - № 4. - С. 7-13.
664.    Вострикова О. Змагання з техніки в'язання вузлів : метод. рек / О. Вострикова // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - Лют. (№ 8). - С. 12-15.
665.    Гаврилюк С. Система роботи бібліотеки у формуванні читацьких інтересів / С. Гаврилюк // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 3. - С. 70-73.
666.    Гончаренко С. Дитячі будинки сімейного типу - нова форма подолання сирітства / С. Гончаренко // Рідна школа. - 2009. - № 1. - С. 12-16.
667.    Громова О. Роль школьных библиотек в развитии грамотности и чтения детей / О. Громова // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 1. - С. 83-84.
668.    Дашко О. Туризм - це здоровий спосіб життя : заняття гуртка / О. Дашко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - Берез. (№ 12). - С. 21-23.
669.    Дитячо-юнацький туризм і краєзнавство в Україні та формування гармонійно розвиненої творчої особистості [Текст] : матеріали доп. та виступів Всеукр. наук.-практ. конф., 26-28 трав. 2009 р. / Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учн. молоді. - Івано-Франківськ : [Нова Зоря], 2009. - 226 с.
670.    Дубовий С. Роль позакласної роботи у формування творчої особистості учня / С. Дубовий // Рідна школа. - 2012. - № 3. - С. 61-63.
671.    Жалковська В. Проведення туристичного походу : метод. рек. / В. Жалковська // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2012. - Черв. (№ 24). - С. 7-11.
672.    Жебровський О. Позакласна освіта у вимірі ХХІ століття / О. Жебровський // Рідна школа. - 2011. - № 12. - С. 21-24.
673.    Загоруйко Н. "Читать - это круто!": украинский опыт отношения к чтению детей / Н. Загоруйко, Н. Дзюба // Библиотечное дело. - 2008. - № 1. - С. 23-25.
674.    Інноваційна діяльність бібліотекаря у формуванні читацької культури учнів : за матеріалами Всеукр. акції "Живи, книго!" // Шкільна бібліотека плюс. - 2010. - № 22. - С. 5-6.
675.    Іщенко О. Внутрішній та міжнародний туризм : розробка уроку / О. Іщенко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2012. - Квіт. (№ 16). - С. 21.
676.    Казанцева В. Яка книга потрібна читачеві? / В. Казанцева // Вісник книжкової палати. - 2008. - № 5. - С. 50-51.
677.    Капустіна Н. Регіональний дослідницький проект "Харків - територія читання молоді": підгрунтя формування регіональної програми молодіжного читання / Н. Капустіна, Ю. Ходарєва // Бібліотечна планета. - 2010. - № 1. - С. 18-20.
678.    Картавий П. Світ осиротілих дітей: крізь біль і міфи - до справжності [Текст] : есе про дит. будинки мовою док. та в спогадах вихованця, допов. віршами і фото / П. Картавий. - Суми : МакДен, 2011. - 71 с.
679.    Кириченко В. Оцінювання конкурсних програм заходів краєзнавчо-туристського напряму / В. Кириченко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - Верес. (№ 36). - С. 10-17.
680.    Китиченко С. Організація туристсько-краєзнавчих подорожей з учнівською молоддю / С. Китиченко, В. Портретна // Географія. - 2009. - Трав. (№ 10). - С. 23-27.
681.    Козин М. Облаштування туристської смуги перешкод у спортзалі школи / М. Козин // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2012. - Квіт. (№ 16). - С. 22-23.
682.    Косило М. Позашкільна туристсько-краєзнавча робота в Україні: ретроспективний аналіз / М. Косило // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 3. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 144-147.
683.    Косило М. Туристсько-краєзнавча робота у позашкільних закладах України: ретроспективний погляд / М. Косило // Краєзнавство Прикарпаття. - 2010. - № 16. - С. 38-40.
684.    Костолович М. Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи / М. Костолович // Рідна школа. - 2010. - № 3. - С. 64-66.
685.    Крупницкий Д. Грани сотворчества: руководство чтением старшеклассников в соврем. соц. условиях / Д. Крупницкий // Библиотечное дело. - 2008. - № 17. - С. 21-24.
686.    Крупницкий Д. Організація туристсько-краєзнавчої роботи / В. Куйбіда, Н. Пангелова // Рідна школа. - 2008. - № 10. - С. 55-57.
687.    Литовченко О. Виховання соціально компетентної особистості в позашкільному навчальному закладі / О. Литовченко // Шлях освіти. - 2009. - № 4. - С. 28-31.
688.    Лібіга Л. Екологоорієнтована діяльність дитячих бібліотек / Л. Лібіга // Шкільна бібліотека плюс. - 2010. - № 8. - С. 15-20.
689.    Маланюк Т. Туризм і краєзнавство в школі [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Маланюк ; М-во освіти і науки України, Ін-т туризму Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [Кушнір Г. М.], 2009. - 91 с.
690.    Мельничук М. Проблеми розвитку позашкільної освіти у другій половині ХХ століття / М. Мельничук // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХІV. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 23-26.
691.    Митник О. Позакласна робота - складова цілісного творчого процесу / О. Митник // Початкова школа. - 2011. - № 2. - С. 56-59.
692.    Михайленко Є. Вивчення читацького попиту у шкільних бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів України / Є. Михайленко // Шкільна бібліотека плюс. - 2010. - № 23/24. - С. 7-10.
693.    Мозгова В. Читання старшокласників у контексті якості освіти / В. Мозгова // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 2. - С. 10-14.
694.    Одарченко С. Розвиток читацьких навичок учнів / С. Одарченко // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 6. - С. 44-46.
695.    Озерчук В. Спортивний туризм : прогр. гуртка / О. Озерчук // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2009. - Берез. (№ 12). - С. 17-22.
696.    Оляшин Т. Зміна місця читання серед інших форм діяльності у вільний час / Т. Оляниш, О. Мельников // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 4. - С. 45-48.
697.    Палагняк Л. Спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу / Л. Палагняк // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 6. - С. 59-61.
698.    Пантюхова Т. Читательская культура в обществе коммуникаций / Т. Пантюхова // Библиотековедение. - 2008. - № 3. - С. 61-64.
699.    Париловська Г. Метод проектів у краєзнавчій роботі / Г. Париловська // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - Листоп. (№ 44). - С. 20-23.
700.    Петренко О. Популяризація дитячої книги та читання - одна з умов розвитку духовності підростаючого покоління / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 11. - С. 44-48.
701.    Петринка Л. Шкільне краєзнавство - ефективний засіб активізації навчально-виховного процесу / Л. Петринка // Географія та економіка в сучасній школі. - 2012. - № 2. - С. 43-47.
702.    Петришак З. Книга - велика річ, поки людина вміє нею користуватися / З. Петришак // Шкільна бібліотека. - 2009. - № 8. - С. 71-72.
703.    Пикало В. Інформаційна культура сучасного учня / В. Пикало // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 7. - С. 67-69.
704.    Поперечна Л. Бібліотечні заняття в системі загальноосвітньої підготовки школярів / Л. Поперечна // Шкільна бібліотека плюс. - 2010. - № 5. - С.15-23.
705.    Пустовіт Г. Позашкільна освіта та виховання крізь призму сьогодення / Г. Пустовіт // Рідна школа. - 2010. - № 3. - С. 28-32.
706.    Пустовіт Г. Системний підхід до освіти і виховання учнів у позашкільних навчальних закладах / Г. Пустовіт // Рідна школа. - 2008. - № 11. - С. 6-13.
707.    Рехвіашвілі Г. Організація роботи щодо виховання в учнів бережливого ставлення до книги / Г. Рехвіашвілі // Шкільна бібліотека. - 2009. - № 8. - С. 57-62.
708.    Рубан А. Дитяче читання в освітньо-культурологічному вимірі / А. Рубан // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 5. - С. 38-42.
709.    Сиротенко В. Місце для багаття в природних умовах: заняття туристського гуртка / В. Сиротенко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - Жовт. (№ 40). - С. 18-22.
710.    Сорокопуд В. "Життя непросте, коли тобі тринадцять...", або що читають сучасні підлітки / В. Сорокопуд // Дзеркало тижня. - 2008. - 25 жовт. - С. 22.
711.    Спортивно-оздоровчий комплекс "Смерічка" збирає друзів [Текст] / ПНУ ім. В. Стефаника ; [упоряд. М. Соя]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2010. - 28 с.
712.    Степичева Т. К вопросу о традиции семейного чтения / Т. Степичева // Библиотековедение. - 2010. - № 5. - С. 59-62.
713.    Сучасний учень і культура читання // Шкільна бібліотека. - 2008. - № 12. - С. 28-29.
714.    Томків Л. Роздуми щодо кризи дитячого читання / Л. Томків // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 4. - С. 24-26.
715.    Туристсько-пізнавальні ігри / О. Дмитрук, І. Бондаренко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - Лип. (№ 28). - С. 3-22.
716.    Федун Г. Трудове виховання в позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю / Г. Федун // Рідна школа. - 2011. - № 12. - С. 73-77.
717.    Хемчян І. Вести "у дивовижний квітучий сад": роль шкільної бібліотеки у розвитку дитячого читання / І. Хемчян // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 5. - С. 27-30.
718.    Швець М. Краєзнавство й туризм у системі навчально-виховної роботи / М. Швець // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2009. - Листоп. (№ 28). - С. 3-15.
719.    Швець М. Краєзнавчий гурток як засіб формування компетентності учнів / М. Швець // Географія та основи економіки в школі. - 2009. - № 6. - С. 20-27.
720.    Шипко А. Виховний простір дитячо-юнацького туризму / А. Шипко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2008. - Січ. (№ 4). - С. 3-5.
721.    Шкільний туризм // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2009. - Листоп. (№ 44). - С. 3-24.
722.    Шрамченко О. Краєзнавство як складова змісту шкільної історичної освіти України / О. Шрамченко // Історія в школі. - 2012. - № 1. - С. 7-10.
723.    Щабанова Л. Формування життєтворчих компетентностей молодших школярів засобами казкотерапії / Л. Щабанова // Шкільна бібліотека плюс. - 2011. - № 1. - С. 7-9.
724.    Юлевич В. Школа інтернат - це і дім, і родина / В. Юлевич // Освіта України. - 2008. - 14 жовт. (№ 78/79). - С. 6.
725.    Юшина О. Залучення молодих користувачів до книги на правову тематику / О. Юшина // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 6. - С. 88-90.
726.    Якункіна О. Розвиток навичок читання як засіб формування життєвої компетентності особистості / О. Якункіна // Шкільна бібліотека. - 2009. - № 8. - С. 44-49.
727.    Яценко Н. Система позакласної туристсько-краєзнавчої роботи / Н. Яценко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - Листоп. (№ 44). - С. 13-16.
    Див. також: №№ 126(1), 167(1), 200(1).

ДИДАКТИКА

728.    Аналіз уроку [Текст] / [упоряд. Н. Мурашко]. - К. : Шк. світ, 2008. - 127 с.
729.    Арзянцева А. Інтерактивні методи навчання / А. Арзянцева // Освіта. - 2010. - 3-10 лют. (№ 7/8). - С. 8.
730.    Бондар В. Інклюзивне навчання як соціально-педагогічний феномен / В. Бондар // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 10-14.
731.    Бугрій О. Формування уміння навчатися / О. Бугрій // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 17-21.
732.    Буряк В. Методологічні основи розвивального навчання / В. Буряк // Рідна школа. - 2009. - № 5/6. - С. 3-7.
733.    Волканова В. Сучасні технології навчання / В. Волканова // Історія та правознавство. - 2008. - Жовт. (№ 28). - С. 1-8; Листоп. (№ 31). - С. 1-8.
734.    Волошина Г. Обійняти безмежне : презентація як метод навчання / Г. Волошина // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 7/8. - С. 22-23.
735.    Гейко В. Метод проектів: від теорії до практики / В. Гейко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 12. - С. 26-31.
736.    Геніч С. Використання інтерактивних технологій в умовах групового навчання / С. Геніч // Історія та правознавство. - 2008. - Листоп. (№ 33). - С. 10-13.
737.    Герасимович Н. Інтерактивні методи навчання: семінар для педагогів / Н. Герасимович // Психолог. - 2009. - Трав. (№ 17). - С. 12-14.
738.    Голоднюк Н. Інтенсивні методики у школі / Н. Голоднюк // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 5. - С. 11-13.
739.    Гончаренко Л. ІКТ та підвищення якості навчання / Л. Гончаренко, О. Костенко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 5. - С. 25-28.
740.    Гриценко А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках / А. Гриценко // Історія та правознавство. - 2010. - Верес. (№ 25). - С. 6-8.
741.    Данілова І. Мультимедійні ресурси : використ. та розробка для навчання школярів / І. Данілова // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 2. - С. 19-21.
742.    Десятов Д. Використання комп'ютерних програм для створення мультимедійних опорних конспектів / Д. Десятов // Історія в школі. - 2008. - № 11/12. - С. 53-55.
743.    Дудка Л. Технологія проблемного навчання: теоретико-прикладний аспект / Л. Дудка // Історія України. - 2009. - Трав. (№ 19). - С. 12-16.
744.    Ершова А. Режиссура урока, общения и поведения учителя [Текст] : пособие / А. П. Ершова , В. М. Букатов. - М. : Флинта : НОУВПО "МПСИ", 2010. - 344 с.
745.    Єфімова І. Педагогічна технологія "Створення ситуації успіху" та інтерактивні методи перевірки знань / І. Єфімова // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 1. - С. 30-35.
746.    Зайцева І. Розвиток дидактичної компетентності вчителя з метою забезпечення якості освіти / І. Зайцева // Початкове навчання та виховання. - 2010. - Січ. (№ 1). - С. 4-22.
747.    Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі: психолого-педагогічні аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб./ За ред. М. Смульсон ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. Костюка. - К. : Пед. думка, 2008. - 254 с.
748.    Зеленська О. Практичне застосування інтерактивних методів навчання / О. Зеленська, С. Гриценко // Початкова школа. - 2009. - № 2. - С. 12-15.
749.    Іванова-Комарщук О. Корисність інтерактивних методів навчання / О. Іванова-Комарщук // Віркритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 2. - С. 16-17.
750.    Ільніцька Л. ІКТ з метою формування профільних компетентностей / Л. Ільницький // Віркритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 3. - С. 22-23.
751.    Інтернет та нові можливості із залучення додаткових ресурсів для школи [Текст] : [посібник] / Східноукр. центр громад. ініціатив ; [відп. за вип. О. М. Дрєпіна]. - Луганськ : [Перша друк. на паях], 2011. - 54 с.
752.    Ісаєва Г. Компетентнісний підхід до навчання учнів / Г. Ісаєва // Краєзнавство. Географі. Туризм. - 2010. - Лют. (№ 7). - С. 3-6.
753.    Кириленко І. Профільне навчання та допрофільна підготовка учнів / І. Кириленко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 4. - С. 22-23.
754.    Кобернік С. Оновлення навчальних програм як необхідна умова розвитку географічної освіти в основній школі / С. Кобернік // Географія та економіка в сучасній школі. - 2012. - № 7/8. - С. 48-52.
755.    Ковінчук В. Інтерактивне навчання / В. Ковінчук // Все для вчителя. - 2011. - № 1. - С. 58-65.
756.    Кравченко О. Традиційні та комп'ютері технології: сучасний синтез / О. Кравченко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 7/8. - С. 8-9.
757.    Красільнікова В. Понятійний апарат комп'ютерного навчання / В. Красільнікова // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 1. - С. 18-21.
758.    Крисильникова В. Разновидность компьютерных технологий обучения / В. Крисильникова // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 3. - С. 18-21.
759.    Кульбаба Л. Формування поля креативності засобами сучасних педагогічних технологій / Л. Кульбаба // Історія України. - 2008. - Груд. (№ 45). - С. 5-7.
760.    Кучерук О. Дидактичні технології комунікативного розвитку школярів / О. Кучерук // Дивослово. - 2009. - № 4. - С. 8-12.
761.    Липова Л. Диференціація як провідний принцип допрофільної підготовки учнів основної школи / Л. Липова, М. Войцехівська, П. Замаскіна // Рідна школа. - 2011. - № 1/2. - С. 56-60.
762.    Ляшенко О. Диференціація як основоположний принцип шкільного навчання / О. Ляшенко // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 1. - С. 40-45.
763.    Максименко С. Диференційоване навчання: до проблеми психологічного супроводу / С. Максименко // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 1. - С. 46-53.
764.    Максимова Н. Інтерактивні методи навчанн: крок у майбутнє / Н. Максимова, Л. Порох // Рідна школа. - 2008. - № 12. - С. 35-38.
765.    Марцінко Т. Виховний потенціал інтерактивного навчання як засіб формування риторичних умінь / Т. Марцінко // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 1. - С. 17-21.
766.    Мельник Ю. Основи організації індивідуального профільного навчання в умовах сільської школи / Ю Мельник // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 26-29.
767.    Методи інноваційного навчання // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2010. - № 4. - С. 59.
768.    Навчальний кабінет у школі [Текст] / [упоряд. Н. Мурашко]. - К. : Шк. світ, 2008. - 127 с.
769.    Назарук В. Эйдетические формы обучения / В. Назарук // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 4. - С. 56-58.
770.    Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи в етнічному вихованні дітей [Текст] : навч.-метод. посіб. / Нац. акад. пед. наук України ; за ред. Н. Лисенко. - К. ; Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 254 с.
771.    Нич С. Як використати проектну технологію / С. Нич // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2010. - № 1. - С. 22-24.
772.    Обдарована дитина: пошук, навчання, розвиток [Текст] : (матеріали наук.-практ. конф.) / Івано-Франків. ОІППО, Лаб. упр. та орг. освіти ; [відп. за вип. Л. Шелемей]. - Івано-Франківськ : [Просвіта], 2011. - 188 с.
773.    Обрізан К. Навчальний проект як прояв самостійної творчості учнів / К. Обрізан // Інформатика. - 2009. - Квіт. (№ 13). - С. 19-24.
774.    Обухова Н. Сучасні інформаційні технології : [впровадж. в навч. процес новіт. інформ. технологій] / Н. Обухова // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 2. - С. 22-23.
775.    Осадчук Р. Диференціація самостійної роботи учнів основної школи на навчальних заняттях / Р. Осадчук // Історія в школі. - 2009. - № 4. - С. 10-12.
776.    Парахіна С. Продуктивне навчання - особливий вид діяльності / С. Парахіна // Географія. - 2008. - Черв. (№ 11/12). - С. 63-71.
777.    Пелагейченко М. Методи навчання у проектній діяльності / М. Пелагейченко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 5. - С. 22-24.
778.    Петровська Н. Проектна технологія: сутність, досвід, використання, перспективи / Н. Петровська // Початкове навчання та виховання. - 2009. - Верес. (№ 25). - С. 2-11.
779.    Пищик О. Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок / О. Пищик // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2010. - № 3. - С. 26-30.
780.    Пометун О. Навчання: що є результатом і чи можна його покращити / О. Пометун // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 10-14.
781.    Попова М. Домашнє навчання: лазівка чи перспектива? : [чи можливе в Україні навчання на дому, або екстернатне] / М. Попов // Дзеркало тижня. - 2010. - 11 груд. (№ 46). - С. 14.
782.    Проекти в початковій школі [Текст] : тематика та розробки занять. - К. : Шк. світ, 2008. - 128 с.
783.    Рева Н. Проектні технології в роботі учителя / Н. Рева // Географія. - 2010. - Берез. (№ 5). - С. 8-11.
784.    Ревак І. Безпека використання інформаційних технологій в освіті / І. Ревак // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 10. - С. 190-197.
785.    Рябуха А. Дидактична гра в успішності учнів / А. Рябуха // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2010. - № 1. - С. 47-50.
786.    Святенко О. Діалог і дискусія як провідні форми технологій інтерактивного навчання / О. Святенко // Зарубіжна література. - 2008. - Серп. (№ 29). - С. 15-18.
787.    Сисоєва С. Інтерактивні технології навчання дорослих / С. Сисоєва // Рідна школа. - 2010. - № 11. - С. 3-8.
788.    Сікорський П. Дидактичне структування навчального матеріалу з фундаментальних дисциплін як педагогічна проблема / П. Сікорський, О. Вітер // Вища школа. - 2009. - № 6. - С. 80-87.
789.    Сорока М. Дискусія та дебати як інтерактивні технології навчання / М. Сорока // Географія та основи економіки в школі. - 2010. - № 3. - С. 5-12.
790.    Срібняк О. Педагогічний дизайн мультимедійного уроку / О. Срібняк, О. Худобець // Історія України. - 2008. - Жовт. (№ 39). - С. 9-11.
791.    Стрілько В. Аксіологічні інтереси і мотиви навчальної діяльності школярів / В. Стрілько // Освіта і управління. - 2009. - № 2. - С. 114-119.
792.    Сухомлинська О. Диференційоване навчання: в історії української школи / О. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 1. - С. 54-60.
793.    Титар О. Інтеграція навчального процесу / О. Титар, Г. Пінчук // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 3. - С. 43-45.
794.    Ткачук О. Ще раз про інтеракцію : [про інтеракт. технології навчання] / О. Ткачук // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 12. - С. 22-25.
795.    Федорук П. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій [Текст] : [монографія] / П. І. Федорук ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. - 324 с.
796.    Хуторська О. Організація еврестичного навчання / О. Хуторська // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2008. - № 11. - С. 22-26.
797.    Хуторський А. Інноваційна практика навчання / А. Хуторський // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2008. - № 1. - С. 32-34.
798.    Чуприна М. Дидактичні вправи та ігри з використанням наочності / М. Чуприна // Історія та правознавство. - 2010. - Квіт. (№ 11). - С. 2-7.
799.    Шпир Н. Інтерактивне навчання: майстер-клас / Н. Шпир // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2009. - Берез. (№ 11). - С. 2-6.
800.    Ярмошук І. Інклюзивне навчання в системі освіти / І. Ярмошук // Шлях освіти. - 2009. - № 2. - С. 24-28.
    Див. також: №№ 255(1), 262(1), 289(1).

ШКОЛОЗНАВСТВО
801.    Бєлий В. Інновація у шкільних формах: шляхи формалізації / В. Бєлий // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 2. - С. 8-11.
802.    Бочкарьова Н. Рольова позиція педагога у навчальному закладі / Н. Бочкарьова // Вища школа. - 2010. - № 12. - С. 73-77.
803.    Вакарчук І. Массова профільна школа стає реальністю / І. Вакарчук // Освіта України. - 2009. - 28 серп. (№ 63/64). - С. 1,2,3.
804.    Ваколюк І. Тиждень профорієнтації у школі / І. Ваколюк // Психолог. - 2009. - Груд. (№ 46). - С. 17-24.
805.    Вовчук І. Батьківський всеобуч. На допомогу класному керівнику / І. Вовчук, Ю. Петік // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 4. - С. 36-37.
806.    Вовчук І. Учитель, пізнай себе / І. Вовчук // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2010. - № 4. - С. 83-84.
807.    Габидуллина А. "Диалог текстов" в школьном учебнике / А. Габидуллина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. - 2008. - № 6. - С. 29-38.
808.    Гатаулліна А. Інтерактивне й мультимедійне обладнання у школі / А. Гатаулліна // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 2. - С. 27-28.
809.    Гончарова І. Класне керівництво як самореалізація вчителя / І. Гончарова // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2010. - № 3. - С. 36-38.
810.    Горна Е. Діяльність методичної служби як умова підвищення професіоналізму педагогів та вдосконалення освітньої системи району / Е. Горна // Рідна школа. - 2011. - № 4/5. - С. 68-71.
811.    Гузенко О. Учень - активний співтворець уроку / О. Гузенко // Українська мова та література. - 2008. - Лют. (№ 8). - С. 6-10.
812.    Дибський С. Глосарій керівника школи / С. Дибський // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 7/8. - С. 52-56.
813.    Жадан К. Компетентність вчителя - умови розвитку особистості учня / К. Жадан // Розкажіть онуку. - 2009. - Жовт. (№ 19/20). - С. 8-22.
814.    Завалевський Ю. Управління процесом професійного зростання вчителя / Ю. Завалевський // Рідна школа. - 2012. - № 4/5. - С. 52-58.
815.    Зайцева І. Модернізація форм і методів роботи методичного об'єднання / І. Зайцева // Географія. - 2009. - Серп. (№ 15/16). - С. 23-25.
816.    Зінченко В. Колективний портрет українського вчителя / В. Зінченко // Відкритий урок. Розробки. Технології Досвід. - 2008. - № 12. - С. 11-12.
817.    Золотоверха О. Сучасні форми роботи методичного об'єднання вчителів у початкових класах / О. Золотоверха, З. Вайштейн // Початкова школа. - 2011. - № 1. - С. 43-44.
818.    Зязюн І. Нема педагогіки без педагога... / І. Зязюн // Рідна школа. - 2012. - № 4/5. - С. 19-23.
819.    Зязюн І. Учительська професія в якісних вимірах нашого часу / І. Зязюн // Освіта України. - 2009. - 23 жовт. (№ 79). - С. 4-5.
820.    Іванова-Комарщук О. Особистий учитель очима дітей / О. Іванова-Комарщук // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2010. - № 5. - С. 85-86.
821.    Казеїчева І. Про місію вчителя високим стилем / І. Казеїчева // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009 - № 6. - С. 16-17.
822.    Каліта В. Навігація методичної роботи з учителями / В. Каліта // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2010. - № 2. - С. 59-63.
823.    Квітка Д. Сучасний учитель чи вчитель сучасності? / Д. Квітка // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2008. - № 2. - С. 83-87.
824.    Класному керівнику усе для роботи // Географія. - 2008. - Верес. (№ 18). - С. 1-16.
825.    Клименко І. Чи прагне вчитель самовдосконалення / І. Клименко // // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 12. - С. 84-85.
826.    Клименко І. Яка вона - сучасна школа? / І. Клименко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2010. - № 4. - С. 12-13.
827.    Ковальчук В. Управління інноваційним процесом у школі / В. Ковальчук // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2010. - № 6. - С. 10-11.
828.    Колесник О. Перетворення середовища школи в середовище колективу / О. Колесник // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2010. - № 2. - С. 21-23.
829.    Колишкіна А. Науково-практичне обґрунтування педагогічних умов формування екологічно доцільної поведінки при взаємодії сім'ї та школи / А. Колишкіна // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 109-112.
830.    Комарщук О. Об'єктивна оцінка праці вчителів / О. Комарщук // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 12. - С. 13-14.
831.    Комп'ютеризація шкіл // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 1. - С. 20-24.
832.    Конструювання і змістовне наповнення електронних підручників // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 2. - С. 52-54.
833.    Короденко М. Кожному школяреві треба створити такі умови, щоб він відчував задоволення від виконання завдань / М. Короденко // Освіта України. - 2009. - 21 серп. (№ 61/62). - С. 10.
834.    Корюненко М. Класний керівник - це з'єднаний ланцюжок між дітьми і батьками / М. Корюненко // Освіта України. - 2009. - 23 черв. (№ 46). - С. 3.
835.    Красовський О. Дослідження ефективності використання електронних підручників як засобів самонавчання учнів / О. Красовський // Педагогіка і психологія. - 2008. - № 3/4. - С. 166-173.
836.    Кудря Н. Шкільна методична комісія - осередок зростання педагогів / Н. Кудря, О. Криворотова // Відкритий урок. Розробки. Технологіїх. Досвід. - 2009. - № 2. - С. 42-44.
837.    Купрянов Б. Як взаємодіє класний керівник? / Б. Купрянов // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 4. - С. 64-65.
838.    Куцевол О. Педагогічна імпровізація як вид творчої методичної діяльності словесника / О. Куцевол // Дивослово. - 2009. - № 4. - С. 25-29.
839.    Куцманд К. Адаптація молодого вчителя сільської школи / К. Куцманд, О. Коссе // Рідна школа. - 2011. - № 4/5. - С. 77-80.
840.    Литвиненко Г. Науково-методичній роботі - сучасне нормативно-правове зебезпечення / Г. Литвиненко // Рідна школа. - 2009. - № 1. - С. 63-72.
841.    Літвінова Т. "Суржикізація" шкільних підручників / Т. Літвінова // Українська мова та література. - 2011. - Черв. (№ 21). - С. 14-19.
842.    Лященко М. Взаємодія батьків та педагогів - необхідна для нового покоління / М. Лященко // Рідна школа. - 2011. - № 11. - С. 71-74.
843.    Мажикеєв Т. Учитель нової формації як великий учитель / Т. Мажикеєв // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 2. - С. 36-37.
844.    Матвеєва Н. Український учитель: історико-педагогічний аспект / Н. Матвеєва // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 3. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 161-163.
845.    Межериця О. Формуваня професійно-педагогічного іміджу вчителя / О. Межериця // Початкове навчання та виховання. - 2010. - № 36. - С. 2-5.
846.    Мелешко В. Компетентний учитель як умова розвитку педагогічної системи сільської школи / В. Мелешко // Початкова школа. - 2010. - № 1. - С. 1-4.
847.    Методика створення електронних підручників / В. Волинський, О. Красовська, О. Чорноус та ін. // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 3. - С. 13-15.
848.    Мицька М. Інноваційний потенціал сільської школи / М. Мицька // Все для вчителя. - 2009. - № 9/10. - С. 7-16.
849.    Моськіна Г. Як організувати роботу методичного об'єднання / Г. Моськіна, В. Стьопіна // Географія. - 2008. - Серп. (№ 15/16). - С. 27-37.
850.    Мохнач І. Методичне забезпечення виховної роботи / І. Мохнач, О. Пищик // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2010. - № 12. - С. 32-36.
851.    Моцик Л. Варіативні підручники з математики / Л. Моцик // Освіта. - 2011. - 6-13 лип. (№ 29/30). - С. 7.
852.    Олійник Н. Портфоліо як система роботи вчителя й учня / О. Олійник // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 3. - С. 18-21.
853.    Отич О. Особистість і діяльність учителя у вимірах педагогічної естетики / О. Отич // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 21-24.
854.    Оцінка діяльності класного керівника // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 7/8. - С. 66-68.
855.    Павленко О. Сучасна робота класного керівника / О. Павленко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 1. - С. 61-63.
856.    Пата О. Електронний журнал у школі / О. Пата // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 5. - С. 18-22.
857.    Перехейда О. Школа повного дня як інноваційна, відкрита соціально-педагогічна система / О. Перехейда // Рідна школа. - 2009. - № 7. - С. 4-12.
858.    Петрович Н. Коли молодий педагог прийшов до школи: на допомогу молодому педагогові / Н. Петрович // Розкажіть онуку. - 2010. - № 2. - С. 6-32.
859.    Петухова Л. Вихідні концептуальні положення формування інформатичних компетентностей учителя / Л. Петухова // Обрії. - 2010. - № 2. - С. 51-56.
860.    Пісарєв В. Об'єктивне оцінювання - фундаментальна задача освіти / В. Пісарєв, В. Пісарєва // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 3. - С. 22-26.
861.    Подолян І. Школа, яка змінить світ? / І. Подолян // Освіта України. - 2010. - 1 черв. (№ 41/42). - С. 5.
862.    Пономаренко А. Репрезентація історичного контексту в підручниках з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів: підходи до аналізу / А. Пономаренко // Освіта і управління. - 2012. - № 1. - С. 47-51.
863.    Проблеми атестації педагогів // Географія. - 2010. - Берез. (№ 6). - С. 1-20.
864.    Пузиревич К. Організація шкільного самоврядування / К. Пузиревич // Психолог. - 2009. - Жовт. (№ 40). - С. 4-7.
865.    Рева Ю. Педагогічна майстерність учителя в контексті професійного розвитку / Ю. Рева // Рідна школа. - 2009. - № 12. - С. 13-17.
866.    Решетько Т. Система роботи вчителя - основа творчої педагогічної діяльності / Т. Решетько // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2010. - № 1. - С. 42-44.
867.    Рибіна Н. Лінгвістична концепція розвивального підручника з іноземної мови в Україні / Н. Рибіна // Мандрівець. - 2011. - № 5. - С. 83-85.
868.    Робота з батьками молодших школярів [Текст] / [упоряд. Т. Бишова]. - К. : Шк. світ, 2008. - 127 с.
869.    Руденко Ю. Українська школа: сутність і національна самобутність / Ю. Руденко // Українське слово. - 2011. - № 38. - С. 14.
870.    Рудим Т. Форми та методи роботи з батьками / Т. Рудим, Л. Шевченко, С. Бєляков // Відкритий урок. Розробки. Технології Досвід. - 2012. - № 5. - С. 7-75.
871.    Ружицька В. Розвиток художніх умінь учителів образотворчого мистецтва в процесі підвищення кваліфікації / В. Ружицька // Мистецтво та освіта. - 2012. - № 3. - С. 24-37.
872.    Савченко О. Дидактико-методичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної діяльності вчителя / О. Савченко // Початкова школа. - 2011. - № 2. - С. 7-11.
873.    Самохіна А. Що таке бренд школи / А. Самохіна, М. Самохін // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 1. - С. 10-13.
874.    Свінтковська С. Завдання - стимулювати розквіт особистості потенціалу учителя / С. Свінтковська // Українська мова і література в середніх школах, ліцеях та колегіумах. - 2009. - № 12. - С. 9-12.
875.    Система оцінки якості діяльності школи // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 7/8. - С. 59-61.
876.    Сільські школи: досвід роботи // Все для вчителя. - 2009. - № 21/22. - С. 2-28.
877.    Стаценко О. Учнівське самоврядування / О. Стаценко // Все для вчителя. - 2010. - № 19. - С. 14-22.
878.    Терно С. Методичні дискусії ХІХ - початку ХХ століття та сьогодення: біг по колу? / С. Терно // Історія в школах України. - 2010. - № 4. - С. 23-28.
879.    Тиханська Т. Технологія управління школою / Т. Тиханська // Все для вчителя. - 2008. - № 10. - С. 13-22.
880.    Тітаренко Н. Пошукова функція підручника / Н. Тітаренко // Освіта. - 2011. - 23-30 берез. (№ 16/17). - С. 12.
881.    Харківська Н. Полікультурно компетентний педагог - вимога часу / Н. Харківська // Історія та правознавство. - 2009. - Серп. (№ 22/24). - С. 15-20.
882.    Щекатунова Г. Практика організації оцінювання діяльності ЗНЗ в умовах розвитку сучасної школи / Г. Щекатунова // Рідна школа. - 2009. - № 2/3. - С. 30-32.
883.    Якубова О. Учні в комп'ютеризованому класі / О. Якубова // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 1. - С. 10-11.
884.    Якушева Г. Критерії діяльності вчителя / Г. Якушева // Історія та правознавство. - 2009. - Жовт. (№ 29). - С. 7-9.
    Див. також: №№ 27(1), 35(1), 37(1), 41(1), 45(1), 53(1), 61(1), 72(1), 110(1), 123(1), 154(1), 167(1), 172(1), 175(1), 199(1), 205(1), 241(1), 301(1).

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

885.    Бєлий В. Школа - середній бал - ВНЗ: досвід Франції / В. Бєлий // Вісник ТІМО. - 2012. - № 5/6. - С. 43-45.
886.    Даценко Л. Основи геоінформаційних систем і технологій у школах світу / Л. Даценко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - Груд. (№ 46). - С. 15-21.
887.    Десятов Д. Вивчення суспільствознавчих дисциплін в американській школі / Д. Десятов // Історія та правознавство. - 2009. - Жовт. (№ 30). - С. 5-7.
888.    Імангулова Т. Вивчення географії в середніх загальноосвітніх школах Казахстану / Т. Імангулова // Географія та основи економіки в школі. - 2009. - № 4. - С. 11-14.
889.    Как много школ хороших : [освіта Англії] // Туристические новости. - 2008. - № 5/6. - С. 50-67.
890.    Катунін П. Індійська школа сьогодні... / П. Катунін // Все для вчителя. - 2008. - № 3. - С. 106-110.
891.    Козловський Б. До незалежного тестування консервативні німці наразі не додумалися... : про шк. освіту в Німеччині / Б. Козлов // Високий Замок. - 2009. - 26 верес. (№ 173). - С. 7.
892.    Кузьменко О. Підготовка американських школярів до вивчення конституції / О. Кузьменко, І. Цяцька // Історія в школах України. - 2009. - № 12. - С. 17-20, 48.
893.    Лаухіна І. Проблеми релігієзнавчої освіти в сучасному Французькому шкільництві / І. Лаухіна // Шлях освіти. - 2010. - № 1. - С. 17-22.
894.    Локшина О. Зміст початкової освіти в країнах Європейського Союзу: спільні координати розвитку / О. Локшина // Початкова школа. - 2009. - № 12. - С. 1-5.
895.    Мельниченко Б. Зміст, форми і методи суспільного виховання учнів у трьохрічній загальноосвітній гімназії Польської Республіки / Б. Мельниченко // Історія в школі. - 2010. - № 3. - С. 30-31.
896.    Мельниченко Б. Нормативно-педагогічне забезпечення змісту суспільствознавчої освіти у чотирирічних гімназіях Чеської Республіки / Б. Мельниченко // Історія в школі. - 2007. - № 11/12. - С. 12-16.
897.    Мельниченко Б. Програма навчання з предметів "Громадське виховання" для початкових і середніх загальноосвітніх шкіл Польської Народної Республіки / Б. Мельниченко // Історія в школі. - 2010. - № 1. - С. 10-13.
898.    Мельниченко Б. Реформування сучасної шкільної середньої освіти у Чеській, Словацькій та Польській Республіках / Б. Мельниченко // Історія в школі. - 2008. - № 1. - С. 13-18.
899.    Мельниченко Б. Роль курсу "громадянське виховання" у формуванні морального обличчя учнів основної загальноосвітньої школи Чеської Республіки / Б. Мельниченко // Історія в школі. - 2009. - № 4. - С. 13-15.
900.    Мельниченко Б. Роль курсу "Основи соціології" у громадянському вихованні учнів середньої загальноосвітньої школи Словацької республіки / Б. Мельниченко // Історія в школі. - 2010. - № 4. - С. 26-28.
901.    Паращенко Л. Індикатори розвитку загальної середньої освіти підходи і методи / Л. Паращенко // Освіта і управління. - 2011. - № 1. - С. 52-58.
902.    Першукова О. Імерсійна освіта, або опанування загальноосвітніх предметів з використанням іноземної мови як засобу навчання в країнах Європи / О. Першукова // Педагогіка і психологія. - 2007. - № 4. - С. 106-113.
903.    Першукова О. Іноземні мови у формуванні світогляду американських школярів / О. Першукова // Шлях освіти. - 2011. - № 2. - С. 20-26.
904.    Писарева Л. Экологическая культура и образование за рубежом / Л. Писарева // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - Черв. (№ 21/23). - С. 50-53.
905.    Плахотнюк О. Концепція виховання характеру в сучасній системі шкільної освіти США / О. Плахотнюк // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 4. - С. 117-125.
906.    Плахотнюк О. Концепція громадського виховання у шкільній практиці США / О. Плахотнюк // Рідна школа. - 2010. - № 1/2. - С. 72-77.
907.    Плахотнюк О. Реалізація ідей гуманістичного виховання в системі шкільної освіти США / О. Плахотнюк // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 77-80.
908.    Постоленко І. Планування і цілеспрямування педагогічного процесу у школах Великої Британії / І. Постоленко // Рідна школа. - 2010. - № 6. - С. 68-71.
909.    Романко І. Механізми діалогічної взаємодії вчителя та учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії / І. Романко // Рідна школа. - 2009. - № 12. - С. 65-68.
910.    Самойленко П. Профільне навчання в середній школі Російської Федерації: стан і проблеми / П. Самойленко // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 1. - С. 68-75.
911.    Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу [Текст] : [монографія] / Г. Єгоров, Н. Лавриченко, Б. Мельниченко. - К. : Пед. думка, 2008. - 144 с.
912.    Тхуго И. География в японской школе / И. Тхуго // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2008. - Черв. (№ 21/23). - С. 50-54.
913.    Федоренко С. Позакласна робота в середніх спеціалізованих школах мистецтв Великобританії / С. Федоренко // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 3. - С. 11-14.
914.    Шеверун Н. До питання змісту іншомовної освіти у загальноосвітніх навчальних заклада Польщі / Н. Шеверун // Рідна школа. - 2010. - № 11. - С. 75-78
915.    Шуйский А. Качественная школа английского языка в Лондоне / А. Шуйский // Заграница. - 2008. - Май (№ 10). - С. 12.
    Див. також: №№ 219(1), 221(1), 258(1).

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

916.    Амерханян С. Інтегрований урок як сучасний / С. Амерханян // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 7/8. - С. 60-64.
917.    Аристова Л. Використання відеоматеріалів на уроках художньої культури / Л. Аристова // Мистецтво та освіта. - 2011. - № 3. - С. 56-58.
918.    Ачкосов А. Ігрові та дискусійні методи проведення уроків історії / А. Ачкосов // Історія та правознавство. - 2010. - Трав. (№ 15). - С. 6-12.
919.    Баханов К. Дослідницька робота учнів на уроках історії / К. Баханов // Історія та правознавство. - 2012. - № 12. - С. 2-3.
920.    Белорусская Л. Формы и методы обновления содержания обучения и способов преподавания русского языка и литературы / Л. Белорусская // Русский язык и литература в учебных заведениях. - 2010. - № 2. - С. 36-39.
921.    Бондарева О. Використання проектних технологій на уроках української мови та літератури / О. Бондарева // Українська мова та література. - 2010. - Трав. (№ 17/18). - С. 33-38.
922.    Бутенко І. Інтеграція на уроках світової літератури / І. Бутенко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 5. - С. 45-48.
923.    Бушакова О. Впровадження мультимедійних технологій у практику викладання світової літератури / О. Бушакова // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 5. - С. 12-13.
924.    Вальчук Н. Організація інтегрованого уроку світової літератури та інформатики / Н. Вальчук, О. Лабнюк // Зарубіжна література. - 2012. - № 2. - С. 42-45.
925.    Вдовіка Т. Нові освітні методи навчання іноземної мови / Т. Вдовіка // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 5. - С. 23-24.
926.    Вертій О. Методика вивчення української літератури на сучасному етапі: основні ознаки і поняття / О. Вертій // Дивослово. - 2012. - № 4. - С. 28-36.
927.    Гайдай О. Групова робота на уроках трудового навчання / О. Гайдай // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 3. - С. 65-66.
928.    Гламаздіна І. Упровадження інтерактивних технологій на уроках української мови / І. Гламаздіна // Рідна школа. - 2009. - № 7. - С. 60-62.
929.    Голобородько Е. Особенности изучения русского языка в школах Украины с украинским языком обучения на современном этапе / Е. Голобородько // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. - 2011. - № 6. - С. 22-25.
930.    Голуб Н. Самостійна робота учнів старших класів з риторичними текстами / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 8. - С. 2-9.
931.    Григор'єва І. Компетентнісний підхід до вивчення світової літератури в загальноосвітній школі / І. Григор'єва // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 1. - С. 11-13.
932.    Дегтярьова Г. Застосування комп'ютерних методичних систем на уроках української мови та літератури / Г. Дегтярьова // Дивослово. - 2010. - № 4. - С. 2-4.
933.    Денисенко Б. Сучасні інформаційні технології у навчанні географії / Б. Денисенко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2012. - № 14/15. - С. 3-5.
934.    Денисюк Л. Застосування проектних технологій на уроках української літератури / Л. Денисюк // Українська мова та література. - 2010. - Трав. (№ 17/18). - С. 3-32.
935.    Десятов Д. Використання навчальних можливостей YоuTube на уроках історії / Д. Десятов // Історія в школі. - 2012. - № 1. - С. 19-21.
936.    Десятов Д. Організація віртуальних екскурсій на уроках історії / Д. Десятов // Історія України. - 2010. - Черв. (№ 21). - С. 6-9.
937.    Дєдова С. Використання комп'ютерної підтримки на уроках географії / С. Дєдова // Географія. - 2012. - № 5. - С. 19-23.
938.    Дороз В. Крос-культурне навчання української мови як дидактична система / В. Дороз // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 1. - С. 12-17.
939.    Дороз В. Переосмислення процесу навчання і виховання національно свідомої мовної особистості на уроках української мови з ціннісних позицій / В. Дороз // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 2. - С. 6-11.
940.    Доронюк В. Основи української музичної етнопедагогіки: навчальне і виховне функціонування [Текст] : навч. посіб. / В. Доронюк. - Івано-Франківськ : [Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника], 2010. - 438 с.
941.    Дячок С. Імагологічні аспекти проектної технології на уроках світової літератури / С. Дячок // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 11/12. - С. 14-15.
942.    Єрмолова В. Олімпійська освіта у школі [Текст] : метод. посіб. / В. Єрмолова ; Нац. Олімп. ком. України, Олімп. Акад. України. - К. : [б. в.], 2009. - 85 с.
943.    Жидкова Н. Формування вмінь аналізувати нормативно-правові акти на уроках правознавства / Н. Жидкова // Історія в школі. - 2011. - № 2/3. - С. 14-22.
944.    Заболотний О. Уроки української мови: традиції й інновації / О. Заболотний // Бібліотечка "Дивослова". - 2009. - № 5. - С. 2-56.
945.    Загродська О. Бінарний урок з алгебри та інформатики / О. Загродська // Інформатика. - 2010. - Листоп. (№ 41/43). - С. 50-54.
946.    Закревська О. Використання мультимедійних технологій на уроках української словесності / О. Закревська // Дивослова. - 2009. - № 2. - С. 17-19.
947.    Зарубіжна література за новою програмою [Текст] : 7 кл. 2 семестр / [упоряд. Н. Жданова]. - К. : Шк. світ, 2008. - 127 с.
948.    Калюжна О. Завдання для розвитку творчих здібностей школярів на уроках мови та літератури / О. Калюжна // Дивослово. - 2009. - № 5. - С. 11-13.
949.    Камінська-Клецкова Я. Інноваційне навчання іноземних мов / Я. Камінська-Клецкова // Рідна школа. - 2009. - № 7. - С. 64-65.
950.    Карпенко А. Місце і роль відеоносіїв на уроках історії / А. Карпенко // Історія в школі. - 2012. - № 2. - С. 42-43.
951.    Качак Т. Зарубіжна дитяча література [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Качак ; К. Лариса ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 90 с.
952.    Кирова О. Использование интерактивных технологий на уроках русского языка / О. Кирова // Русский язык и литература в учебных заведениях. - 2012. - № 1. - С. 50-53.
953.    Клюка Т. Особливості використання інтерактивних технологій на уроках іноземної (англійської) мови / Т. Клюка // Еврика-ІХ : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2009. - С. 223-225.
954.    Коваль Г. Методика викладання української мови [Текст] : навч. посіб. / Г. Коваль, Н. Деркач, М. Наумчук ; РЕГУ. - Вид. 2-е, доопрац. та допов. - Т. : Астон, 2008. - 286 с.
955.    Коваль Г. Методика викладання української мови [Текст] : навч.-метод. посіб. : рек. до викон. наук.-дослід. тематики / Г. Коваль, Т. Суржук. - Т. : Навч. кн.-Богдан, [2010]. - 367 с.
956.    Колісник В. Організація самостійної роботи на уроках історії / В. Колісник // Історія в школі. - 2012. - № 4. - С. 26-27.
957.    Коліщук С. Ефективність використання таблиць і схем під час викладання історії України / С. Коліщук // Історія та правознавство. - 2010. - Трав. (№ 14). - С. 12-15.
958.    Колосова В. Лінгвістичний експеримент на уроках української мови і літератури / В. Колосова // Українська мова і література в школі. - 2008. - № 6. - С. 6-10.
959.    Кондратова В. Застосування методу проектів на уроках художньої культури / В. Кондратова // Мистецтво та освіта. - 2010. - № 4. - С. 42-47.
960.    Концепція та програми викладання історії України в школі [Текст] : (проект) : матеріали ІV та V Робочих нарад з моніторингу шк. підруч. історії України / Укр. ін-т нац. пам"яті. - К. : Стилос, 2009. - 126 с.
961.    Корнєєв В. Інноваційні підходжи до навчання географії / В. Корнєєв // Географія та основи економіки в школі. - 2009. - № 7/8. - С. 21-25.
962.    Корсун Т. Інтегровані підходи до вивчення курсу української літератури / Т. Корсун // Українська мова та література. - 2012. - Квіт. (№ 8). - С. 4-31.
963.    Кошелюк В. Мультимедійні матеріали як компонент сучасного уроку географії / В. Кошелюк // Географія. - 2010. - Трав. (№ 10). - С. 2-4.
964.    Красюк Т. Використання сучасних технологій в процесі викладання курсу "Природознавства" / Т. Красюк // Географія. - 2012. - № 6. - С. 2-6.
965.    Кретова М. Використання методів проектів на уроках інформатики / М. Кретова // Рідна школа. - 2010. - № 4/5. - С. 35-37.
966.    Кудирко В. Впровадження електронних топографічних карт у шкільну географію - один із шляхів удосконалення картографічної культури учня / В. Кудирко // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 6.- С. 41-43
967.    Кульбаба Л. Ігрові креативні технології на уроках історії / Л. Кульбаба // Історія України. - 2009. - Листоп. (№ 43). - С. 4-45.
968.    Кутищева А. Технології уроків німецької мови як другої іноземної / А. Кутищева // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 5. - С. 25-30.
969.    Кучерук О. Концепція системи методів навчання мови в основній школі / О. Кучерук // Українська мова і література в школі. - 2008. - № 7/8. - С. 10-16.
970.    Лазаренко Л. Екологічна освіта в школі / Л. Лазаренко, В. Дивак // Безпека життєдіяльності. - 2008. - № 11/12. - С. 25-26.
971.    Ларіна Т. Невербальні засоби спілкування на уроках літератури / Т. Ларіна // Українська мова та література. - 2008. - Черв. (№ 22/24). - С. 5-8.
972.    Левченко Т. Бінарні уроки / Т. Левченко, С. Левченко // Географія. - 2012. - № 4. - С. 4-6.
973.    Ліннік О. Методика викладання освітньої галузі "Людина і світ" [Текст] : навч. посіб. / О. Ліннік. - К. : Слово, 2010. - 247 с.
974.    Література. Діти. Час [Текст] : [вісник. Вип. 1] / Центр дослідж. л-ри для дітей та юнацтва ; [упоряд. та літ. ред. У. Гнідець та ін.]. - Т. : Навч. кн.-Богдан, [2011]. - 190 с.
975.    Луценко В. Метод проектів як форма інноваційного навчання рідної мови / В. Луценко // Дивослово. - 2010. - № 12. - С. 6-7.
976.    Максимчук Г. Інтерактивні методи навчання української мови / Г. Максимчук, І. Хом'як // Дивослово. - 2012. - № 8. - С. 18-21.
977.    Матюшенко О. Інтерактивні методи навчання на уроках музики / О. Матюшенко // Мистецтво та освіта. - 2010. - № 3. - С. 22-24.
978.    Машкевич С. Сучасні освітні технології: компаративний підхід при викладанні зарубіжної літератури / С. Машкевич // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - № 6. - С. 13-17.
979.    Маяцька Р. Інтерактивне навчання на уроках правознавства / Р. Маяцька // Історія та правознавство. - 2009. - Жовт. (№ 28). - С. 13-16.
980.    Москаленко О. Нові інформаційні технології на літературних заняттях / О. Москаленко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. - № 2. - С. 46-48.
981.    Назаренко Л. Методичні засади використання інформаційних технологій у навчанні літератури: теоретичний і практичний аспект / Л. Назаренко // Українська мова і література в школі. - 2012. - № 3. - С. 22-27.
982.    Назаренко Т. Електронні карти та методика роботи з ними на уроках географії / Т. Назаренко // Географія. - 2009. - Трав. (№ 9). - С. 2-3.
983.    Нищета В. Принципи вивчення риторики в загальноосвітній школі / В. Нищета // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 1. - С. 16-20
984.    Омельчук С. Дослідницький метод у навчанні української мови / С. Омельчук // Українська мова і література в школі. - 2012. - № 2. - С. 7-10.
985.    Омельчук С. Дослідницькі завдвння в системі навчаня морфологічної української мови / С. Омельчук // Українська мова і література в школі. - 2012. - № 4. - С. 2-6.
986.    Осовський Ю. Використання картографічного матеріалу на уроках географії / Ю. Осовський // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2012. - Трав. (№ 17). - С. 21-23.
987.    Остапенко Н. Компетентнісний підхід до навчання української мови та його складники / Н. Остапенко // Українська мова і література в школі. - 2012. - № 1. - С. 51-53.
988.    Остапенко Н. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності учня загальноосвітньої школи на уроках української мови / Н. Остапенко // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 3. - С. 5-8.
989.    Остапенко Н. Технологія сучасного уроку рідної мови [Текст] : навч. посіб. / Н. Остапенко, Т. Симоненко, В. Руденко. - К. : Академія, 2011. - 245 с.
990.    Островська Г. Реалізація принципу діалогічності під час вивчення життя та творчості письменника / Г. Островська // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 3. - С. 16-21.
991.    Панченко В. Застосування мультимедійних технологій під час викладання дисципліни "безпека життєдіяльності" / В. Панченко, Т. Погосян // Безпека життєдіяльності. - 2009. - № 2. - С. 33-34.
992.    Петрович М. Практичне використання ігор на уроках сольфеджіо / М. Петрович, С. Симоненко // Початкова школа. - 2011. - № 3. - С. 27-29.
993.    Площинні засоби навчання природознавства в основній школі [Текст] : метод. рек. / [за ред. Т. В. Коршевнюк]. - К. : [Фітосоціоцентр], 2008. - 81 с.
994.    Подранецька Н. Проектні технології на уроках літератури / Н. Подранецька // Зарубіжна література в школах України. - 2010. - № 4. - С. 52-54.
995.    Покась Л. Методика організації та проведення уроку-конференції з географії / Л. Покась // Рідна школа. - 2008. - № 11. - С. 57-59.
996.    Полякова О. Основні підходи до аналізу лірико-епічних творів у старшій школі / О. Полякова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 5. - С. 40-42.
997.    Попович І. До проблеми підвищення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів / І. Попович // Українська мова і література. - 2010. - № 3. - С. 13-18.
998.    Поясик О. Музична освіта та виховання учнів і молоді Галичини (20-30-ті рр. ХХ ст.) [Текст] : монографія / О. Поясик. - Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника], 2008. - 158 с.
999.    Рак Ю. Використання мережі Інтернет на уроках географії / Ю. Рак // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 6. - С. 55.
1000.    Редько В. Сучасні підходи до навчання іноземних мов / В. Редько // Рідна школа. - 2011. - № 1/2. - С. 54-55.
1001.    Россихіна О. Збагачення словникового запасу учнів на уроках української мови з огляду на їх профільне самовиховання та майбутню професійну орієнтацію / О. Россихіна // Рідна школа. - 2011. - № 1/2. - С. 74-76.
1002.    Сагайдак Т. Методика використання казкових сюжетів на уроках музики / Т. Сагайдак // Еврика-ІХ : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2009. - С. 215-217.
1003.    Савчук Н. Особливості використання інтерактивних методів і технологій на уроках географії / Н. Савчук // Еврика-ІХ : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2009. - С. 205-207.
1004.    Селютіна М. Застосування комп'ютерних навчальних програм на уроках французької мови / М. Селютіна // Рідна школа. - 2009. - № 7. - С. 54-56.
1005.    Синюта В. Український мовленнєвий етикет [Текст] : програма та заняття / В. Синюта. - К. : Шк. світ, 2008. - 127 с.
1006.    Сиплива Л. Використання прикладного педагогічного засобу для навчання інформатики у школі / Л. Сиплива // Інформатика. - 2009. - Листоп. (№ 41). - С. 7-15.
1007.    Скуратівський Л. Інформаційні технології як засіб мовленнєвого розвитку учнів у процесі навчання української мови в основній школі / Л. Скуратівський // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 4. - С. 32-35.
1008.    Соболик Т. Інтерактивні технології на уроках географії / Т. Соболик // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 2. - С. 20-25.
1009.    Солодюк Н. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках української мови / Н. Солодюк // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 4. - С. 18-21.
1010.    Ставська Н. Застосування технологій кооперативного навчання на уроках інформатики / Н. Ставська // Інформатика. - 2009. - Жовт. (№ 37). - С. 3-6.
1011.    Стулень В. Групповая форма роботы : [на уроках химии] / В. Стулень // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 7/8. - С. 49-53.
1012.    Толстенкова М. Біографічні та автобіографічні твори на уроках літератури / М. Толстенкова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 4. - С. 8-10.
1013.    Топузов О. Сучасні методичні прийоми навчання географії / О. Топузов, Л. Вішнікіна // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 6. - С. 35-40.
1014.    Трайнев В. Интенсивные педагогические игровые технологии в гуманитарном образовании [Текст] : методология и практика / В. Трайнев ; И. Трайнев. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2008. - 281 с.
1015.    Трейтяк В. Ілюстративні засоби навчання на уроках історії України / В. Трейтяк // Історія України. - 2010. - Жовт. (№ 37). - С. 16-17.
1016.    Турчин С. Це істина. Ось ключі. Пізнавай [Текст] / С. Турчин. - Івано-Франківськ : [б. в.] ; [Калуш : Акцент], 2009. - 143 с.
1017.    Уліщенко В. Особливості інтерсуб'єктного навчання української літератури в основній загальноосвітній школі / В. Уліщенко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2008. - № 12. - С. 14-16.
1018.    Урок літератури за новими програмами / Л. Баранова, Т. Тунда, О. Страшко, С. Заболотня // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 6. - С. 56-61.
1019.    Уткіна Л. Ейдетика на уроках української літератури / Л. Уткіна // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 7/8. - С. 54-55.
1020.    Фасоля Т. Уроки літератури особистісно-орієнтованого навчання / Т. Фасоля // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 5. - С. 24-28.
1021.    Фідря О. Просторова компетенція та картографічні вміння й навички у курсах шкільної історії / О. Фідря, Н. Фідря // Історія в школах України. - 2009. - № 5. - С. 17-23.
1022.    Фоміних Н. Інформатика з англійською: інтегровані завдання з інформатики та англійської мови / Н. Фоміних // Інформатика. - 2010. - Листоп. (№ 8). - С. 10-19.
1023.    Ходос Б. Полілог на уроках англійської мови як засіб реалізації комунікативного підходу до навчання / Б. Ходос // Рідна школа. - 2010. - № 4/5. - С. 55-58.
1024.    Хом'як І. Методика формування орфографічних умінь і навичок / І. Хом'як // Дивослово. - 2012. - № 3. - С. 41-50.
1025.    Хроменко І. Інформаційно-комунікаційні технології на уроках світової літератури / І. Хроменко // Зарубіжна література. - 2012. - № 1. - С. 22-26.
1026.    Шевченко Т. Використання групових форм роботи на уроках географії / Т. Шевченко // Географія. - 2012. - № 15/16. - С. 18-22.
1027.    Шевчук О. Інтерактивні технології у вивченні іноземної мови / О. Шевчук // Освітянське слово. - 2009. - 21 квіт. (№ 13/14). - С. 2.
1028.    Шейко О. Проектна діяльність на уроках світової літератури / О. Шейко // Зарубіжна література. - 2010. - Жовт. (№ 39/40). - С. 14-24.
1029.    Шелехова Г. Концептуальні засади навчання української мови в профільній школі / Г. Шелехова, Н. Бондаренко, В. Новосьолова // Українська мова і література в школі. - 2008. - № 6. - С. 2-5.
1030.    Шипілова І. Комп'ютерні технології на уроках математики / І. Шипілова // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2010. - № 4. - С. 26-30.
1031.    Шуляр В. Методика організації рефлексії на уроці літератури / В. Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 6/7. - С. 16-20.
1032.    Шуляр В. Проектно-конструкторські моделі уроків за літературною темою / В. Шуляр // Бібліотечка "Дивослова". - 2010. - № 3. - С. 42-56.
1033.    Шуляр В. Сучасний урок літератури і проблеми художньої рецепції свідомості/пам'яті в методиці середньої школи / В. Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 1. - С. 19-21.
1034.    Шуляр В. Типологія і структура сучасного уроку української літератури / В. Шуляр // Бібліотечка "Дивослова". - 2010. - № 3. - С. 15-35.
1035.    Янкович О. Інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) на уроках літератури / О. Янкович // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2008. - № 11/12. - С. 2-4.
1036.    Ярмолюк А. Соціокультурна змістова лінія в структурі уроку української мови / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 4. - С. 28-33.
1037.    Ярмолюк А. Шлях реалізації соціокультурного підходу до вивчення української мови в старшій школі / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 8. - С. 19-23.
    Див. також: №№ 173(1), 188(1), 237(1).

СПЕЦІАЛЬНІ ШКОЛИ. ДЕФЕКТОЛОГІЯ.
СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

1038.    Положення про школу соціальної реабілітації : Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовт. 1993 р. № 859 (у ред. постанови Кабінету Міністрів України від 8 серп. 2012 р. № 734 // Урядовий кур'єр. - 2012. - 29 серпня. - С. 15-16.
1039.    Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 62. - С. 65-67.
1040.    Концепція розвитку інклюзивної освіти : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 01.10.2010р. № 912 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - 2010. - № 34/35/36. - С. 46-50.
1041.    Положення про навчально-реабілітаційний центр : Затв. наказом М-ва освіти і науки України від 16.08.2012р. № 920 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - 2012. - № 31/32/33. - С. 58-74.
1042.    Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах : Наказ М-ва освіти і науки України від 9.12.2010р. № 1224 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2011. - № 2/3.- С. 30.
1043.    Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку : Наказ М-ва освіти і науки України від 15.09.2008 р. № 852 // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 2009. - № 1/2/3. - С. 68-92.
***
1044.    Акішина С. "Діти дощу" : [аутисти] / С. Акішина // Початкове навчання та виховання. - 2012. - Черв. (№ 16/18). - С. 60-61.
1045.    Бріо Ж. Очима чи вухами? Аудіокниги як вони є / Ж. Бріо // Пані вчителька. - 2009. - № 11. - С. 18-19.
1046.    Верава О. Мониторинг коррекционно-логопедической работы с детьми, страдающими детским церебральным параличом / О. Верава // Початкове навчання та виховання. - 2009. - № 30. - С. 45-47.
1047.    Ворощук О. Соціально-культурна реабілітація дітей з функціональними обмеженнями засобами етнопедагогіки / О. Ворощук // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХІ. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 130-134.
1048.    Горобець С. Подолання вад звуковимови та звукосприймання / С. Горобець // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 4 - С. 60-61.
1049.    Гусєва О. Запобігаємо дислексії та дисграфії / О. Гусєва // Палітра педагога. - 2012. - № 4. - С. 16-23.
1050.    Дегтяренко Т. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами [Текст] : навч. посіб. / Т. Дегтяренко, Л. Вавіна. - Суми : Унів. книга, 2008. - 301 с.
1051.    Епштейн І. Психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху / І. Епштейн // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2012. - № 4. - С. 31-34.
1052.    Єсіп О. Учні з особливими потребами : ["Корекційно-розвивальна програма психологічного супроводу учнів 1-9 класів індивідуальної форми навчаня"] / О. Єсіп, В. Литовченко, С. Олейник // Психолог. - 2012. - Серп. (№ 15/16). - С. 102-113.
1053.    Ілляшенко Т. Діти з гіпердинамічним розладом та дефіцитом уваги / Т. Ілляшенко // Початкова школа. - 2009. - № 6. - С. 54-56.
1054.    Ілляшенко Т. Діти з церебральним паралічем у загальноосвітній школі / Т. Ілляшенко // Початкова школа. - 2008. - № 11. - С. 58-61.
1055.    Ілляшенко Т. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному закладі / Т. Ілляшенко // Психолог. - 2009. - Берез. (№ 10). - С. 14-18.
1056.    Ілляшенко Т. Як допомогти дітям з особливими освітніми потребами в ЗОШ / Т. Ілляшенко // Психолог. - 2009. - Жовт. (№ 37). - С. 6-11.
1057.    Кадемія М. Особистісно-орієнтований підхід до навчання дітей з вадами слуху / М. Кадемія // Все для вчителя. - 2009. - № 3/4. - С. 28-30.
1058.    Колупаєва А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи [Текст] : монографія / А. Колупаєва - К. : Саммит-Книга, 2009. - 269 с.
1059.    Конопляста С. Логопсихологія [Текст] : навч. посіб. / С. Конопляста , Т. Сак ; за ред. М. Шеремет. - К. : Знання, 2010. - 293 с.
1060.    Короденко М. Кримська освіта для студентів інвалідів / М. Короденко // Освіта України. - 2009. - 27 жовт. (№ 80). - С. 5.
1061.    Косова К. Викладання "Основ інформатики і комп'ютерної техніки" для молодших школярів з порушенням зору / К. Косова // Початкова школа. - 2009. - № 6. - С. 33-39.
1062.    Кравець Н. Корекція рухових порушень: зарубіжний досвід роботи з дітьми, які мають порушення опорно-рухового апарату / Н. Кравець // Дошкільне виховання. - 2009. - № 8. - С. 21-23.
1063.    Красномовець В. Впровадження інновацій в освіті як передумова соціального розвитку в Україні осіб з обмеженими можливостями / В. Красномовець // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 199-203.
1064.    Кулик Н. Інклюзивна освіта: поспішати треба повільно / Н. Кузик // Освіта України. - 2012. - 14 трав. (№ 19/20). - С. 10.
1065.    Лавриненко О. Корекційні казки, ігри вправи / О. Лавриненко // Палітра педагога. - 2012. - № 1. - С. 24-26.
1066.    Любарська О. Система логопедичних занять для початкових класів з фонематичною дисграфією / О. Любарська // Початкове навчання та виховання. - 2009. - N 30. - С. 37-44.
1067.    Лялюк П. Робота над виправленням вад мовлення у дітей шестирічного віку / П. Лялюк // Початкове навчаня та виховання. - 2009. - № 6. - С. 44-47.
1068.    Макаренко Л. Розвиток мовлення учнів молодших класів спеціальної школи на уроках курсу "Я і Україна" / Л. Макаренко // Початкове навчання та виховання. - 2012. - № 12. - С. 16-31.
1069.    Малишевська І. Історичний аспект розвитку логопедичної допомоги (кінець ХІХ - середина ХХ ст.) / І. Малишевська // Рідна школа. - 2008. - № 12. - С. 63-66.
1070.    Маліновська Н. "Нестандартні" діти - не пасинки суспільства : [як треба відноситись до дітей з псих. вадами] / Н. Маліновська // Урядовий кур'єр. - 2010. - 20 квіт. - С. 12.
1071.    Малюта Я. Забезпечення рівного доступу до якості освіти дітей з особливими потребами / Я. Малюта // Західний кур'єр. - 2008. - 18 верес. (№ 37). - С. 11.
1072.    Міщенко Н. Удосконалення правильної звуковимови [р]-[р'] / Н. Міщенко // Початкове навчання та виховання. - 2009. - № 30. - С. 23-36.
1073.    Мозгова П. Специфіка роботи вчителя з учнями, які мають заїкання: консультація логопеда / П. Мозгова // Початкова школа. - 2009. - № 1. - С. 54.
1074.    Мозгова Т. Діагностика порушень читання: консультація логопеда / Т. Мозгова // Початкове навчання та виховання. - 2008. - № 14. - С. 28-31.
1075.    Немикіна Л. Інтерактивні методи корекції усного і писемного мовлення молодших школярів з вадами мовлення / Л. Немикіна // Початкове навчання та виховання. - 2009. - № 30. - С. 2-22.
1076.    Оржаховська Л. Специфіка роботи з розумово відсталими учнями / Л. Оржаховська // Початкове навчання та виховання. - 2012. - Черв. (№ 16/18). - С. 56-59.
1077.    Орлова О. Педагогіка орієнтована на дитину / О. Орлова // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2012. - № 6. - С. 68-71.
1078.    Особливості розвитку, виховання та навчання дітей з порушеннями слуху дошкільного віку [Текст] : наук.-метод. посіб. / Нац. акад. пед. наук України ; [за ред. С. В. Литовченко]. - К. : Пед. думка, 2011. - 127 с.
1079.    Павловська Н. Використання інформаційних комп'ютерних технологій у логопедичній роботі / Н. Павловська // Початкове навчання та виховання. - 2010. - № 19/21. - С. 71-74.
1080.    Програма виховної роботи у спеціальній загальноосвітній школі-інтернат [Текст] / Печеніжин. спеціальна загальноосвітня шк.-інтернат. - [Б. м. : б. в.], 2008. - 130 с.
1081.    Пузиревич К. Діти з вадами розвитку / К. Пузиревич // Відкритий урок. розробки. Технології. Досвід. - 2010. - № 12. - С. 37-39.
1082.    Радченко О. Як важливо чути світ... / О. Радченко // Дошкільне виховання. - 2009. - № 4.- С. 26-28.
1083.    Рибчинська О. Особливі діти - особливі умови / О. Рибчинська, О. Рачкінда // Дошкільне виховання. - 2010. - № 3. - С. 28-29.
1084.    Рібцун Ю. Ігрові прийоми з розвитку лексико-граматичної складової мовлення дітей з порушенням мовлення / Ю. Рібцун // Початкова школа. - 2010. - № 12. - С. 52-55.
1085.    Скрипник Н. Усна народна творчість, як засіб формування довільної регуляції поведінки розумово відсталих молодших школярів / Н. Скрипник, Г. Безпалько // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХІІ. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 153-157.
1086.    Солодовик О. Любити дитину - означає приймати її вади : чи можуть діти з розумовою відсталістю навчатися разом зі здоровими / О. Солодовик // Освіта України. - 2011. - 5 верес. (№ 67/68). - С. 13.
1087.    Солодовнік О. Коли перше слово забарилось... : [хворі на алалію] / О. Солодовнік // Освіта України. - 2011. - 24 жовт. (№ 81/82). - С. 11.
1088.    Сухіна Н. Психологічний супровід батьків дітей з особливими потребами / Н. Сухіна // Психолог. - 2009. - Груд. (№ 47). - С. 27-30.
1089.    Сушко В. Про деякі психолого-педагогічні і методичні аспекти роботи з учнями-інвалідами на уроках історії у вечірній школі: факти, знахідки, проблеми / В. Сушко // Історія та правознавство. - 2008. - № 6. - С. 4-7.
1090.    Червоножка В. Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами / В. Червоножка // Права людини. - 2008. - Листоп. (№ 33). - С. 8-9.
1091.    Шевченко В. Трудове навчання в закладах України для глухих дітей до 1917 р. / В. Шевченко // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 1. - С. 115-119.
1092.    Юхименко В. Зростання : [про гімназію гуманіт. профілю смт Тетерів (Київ. обл.)] / В. Юхименко // Освіта. - 2008. - 30 січ.-6 лют. (№ 5). - С. 4,5.
    Див. також: №№ 201(1), 209(1).

Покажчик за алфавітом авторів та назв, а також персоналій присутніх в тексті

А зорі червоні - 215
Абаринов О. - 25
Аванесов В. - 1
Авшенко Н. - 328
Адаменко О. - 26
Акішина С. - 1044
Алекс С. - 598
Альманах дитячих - 599
Амерханян С. - 916
Амонашвілі Ш. - 235
Аналіз уроку - 728
Ананьєва Н. - 27
Андрощук Г. - 329
Андрущенко В. - 2, 28, 600
Андрюшина О. - 330
Аніщук А. - 465
Аносов Л. - 466
Антологія педагогічної - 29
Антоненко Н. - 30
Арзянцева А. - 729
Аристова Л. - 917
Артюшенко В. - 653
Арцишевський Р. - 217
Архипчук В. - 467
Ачкосов А. - 918
Бабич І. - 331
Багно Ю. - 31
Баєва Т. - 557
Базалук О. - 3
Базарницька І. - 468
Базлик М. - (197)
Барабаш О. - 46
Барвінський О. - (197)
Баханов К. - 919
Бачинська О. - (197)
Беллецца С. - 32
Белорусская Л. - 920
Бенера В. - 33, 34, 470
Березовська Л. - 601
Бех І. - 4, 471
Березівська Л. - 35, 36, 37
Бєлий В. - 558, 801, 885
Бєлова І. - 38
Біда О. - 39
Біла І. - 472
Біланюк П. - (197)
Біленький Т. - (197)
Біленький Я. - (197)
Білоусова Л. - 332, 473
Біницька К. - 218
Бйорджес Д. - 333
Блажкевич І. - (197)
Богданова Т. - 268
Боголіб Т. - 335
Богуш А. - 474, 475
Бойко А. - 40
Болдовський В. - 602
Бондар В. - 177, 730
Бондар Л. - 41, 42, 43,44, 45, 46
Бондарева О. - 921
Бондаренко С. - 654
Бондарчук Н. - 336
Бондарчук О. - 47, 48
Борисов В. - 655
Борисова Т. - 656
Бордюк Н. - 334
Бочкарьова Н. - 802
Бріо Ж. - 1045
Бубін Л - 49
Бугрій О. - 731
Будзак І. - 50
Будник О. - 51
Булавко В. - 52, 559
Бурдун О. - 53
Бурковська О. - 476
Буряк Б. - 603
Буряк В. - 732
Бутенко І. - 922
Буцька О. - 269
Бучнєва Н. - 337, 338, 339, 340, 341
Бушакова О. - 923
В ім'я розвитку - 54
Вакарчук І. - 270, 803
Ваколюк І. - 804
Вакуленко Т. - 342, 343
Вальчук Н. - 924
Ванеев А. - 657
Вантух В. - 55
Вареник Т. - 658
Василюк А. - 219
Васильченко І. - 344
Васьківська Г. - 560
Ващенко Г. - 40, 56, 58, 63, 71, 89, 90, 100, 125, 127, 148, 165
Вдовіка Т. - 925
Велигорський І. - (197)
Великий українець - 56
Вербицька В. - 659, 660
Верава О. - 1046
Веремюк Л. - 220
Вертій О. - 926
Верхогляд О. - 345, 346, 347
Верхратський І. - 69
Веселинка - 477, 478
Використання національних - 348
Вилегжаніна Т.- 661
Виненко В. - 5
Вирганова Г. - 662
Виховні години - 604, 605, 606
Вишневський В. - 57
Вишневський О. - 6, 58, 64
Вівчарук Л. - 607
Вовченко Г. - 59
Вовчук І. - 805, 806
Войтова Л. - 663
Волинець Л. - 249
Волканова В. - 271, 733
Волкова Н. - 7
Волошина Г. - 734
Вороненко Т. - 608
Воронка Г. - 350, 351
Ворощук О. - 1047
Вострикова О. - 664
Врецьона Г. - (197)
Вчителю, перед ім'ям - 216
Габидуллина А. - 807
Габович О. - 352
Гавриленко Т. - 60
Гаврилів Б. - 61
Гаврилюк О. - 609
Гаврилюк С. - 665
Гаєвська Л. - 62, 221
Гайдай О. - 927
Галина Николаевна - 222
Галущинський М. - (197) , 215
Гаращенко Л. - 479
Гербарт Й - 225, 226, 227
Гарбуза Т. - 353
Гарнійчук В. - 610, 611
Гатаулліна А. - 808
Гейко В. - 735
Гелмс Р. - 354
Геніч С. - 736
Гентош О. - 63, 64
Герасименко Т. - 65
Герасимович І. - (197)
Герасимович Н.- 738
Гламаздіна І. - 928
Голобородько Е. - 929
Головко І. - 223, 224
Голоднюк Н. - 738
Голуб Н. - 930
Голубенко О. - 355
Гончар О. - 66
Гончаренко Л. - 739
Гончаренко С. - 8, 666
Гончаров В. - 67
Гончарова І. - 809
Горащук В. - 68
Горецький П. - 9
Горна Е. - 810
Горобець С. - 1048
Городецька О. - 69
Городиська В. - 70
Горох В. - 356
Горська С. - 272, 561
Гоштанар І. - 225, 226, 227
Грабська А. - 357
Гречкіна Н. - 228
Григоренко Г. - 480
Григор'єва І. - 931
Григорій Ващенко - 71
Гриневич Л. - 273, 358
Гриценко А. - 740
Грицюк Л. - 481
Грищенко І. - 359
Громадський моніторинг - 360
Громова О. - 667
Грузія: система - 361
Грунтвіг М. - 260
Грушко О. - 482, 483
Губанова Н. - 484
Губернський Л. - 28
Гудзик І. - 562
Гузенко О. - 811
Гусак Л. - 72
Гусаківська С. - 485
Гусачек Н. - 229
Гусєва О. - 1049
Даденко М. - 48
Даниленко Д. - 362
Данилова Г. - 563
Данілова І. - 741
Дарманський М. - 181
Дашко О. - 668
Даценко Л. - 886
28 вересня - 24
Дегтяренко Т. - 1050
Дегтярьова Г. - 932
Демков М. - 54
Демченко О. - 486
Дем'яненко О. - 487
Денисенко Б. - 933
Денисенко Н. - 488
Денисюк Л. - 934
Деревянко Б. - 274
Державна цільова - 262
Десятов Д. - 742, 887, 935, 936
Дєдова С. - 937
Дибський С. - 812
Дитячо-юнацький - 669
Деев И. - 363
Детский Развивашка - 489
Джус О. - 73
Дзвінчук Д. - 275
Дзерович Ю.-К. - (197)
Дичківська І. - 490
Дічек Н. - 74, 75, 76,77
До невичерпного - 78
Долинна О. - 492
Домбровськи М. - (197)
Домбровський А. - (197)
Дороз В. - 938, 939
Доронюк В. - 949
Дошкільна освіта - 493
Дошкільне тіловиховання - 494
Драйден Г. - 10
Дробноход М. - 276, 277
Дубова Л. - 79
Дубовий С. - 670
Дуброва Н. - 495
Дубяга А. - 564
Дудка Л. - 743
Дучимінська О.-О. - (197)
Дяков О. - 364
Дячок С. - 941
Еверсон Х. - 365
Егоров Е. - 366
Епштейн І. - 1051
Ершова А. - 744
Євтушенко В. - 170
Євшан М. - (197)
Єресько О. - 80, 565
Єрмолова В. - 942
Єсіп О. - 1052
Єфімова І. - 745
Жадан К. - 813
Жалковська В. - 671
Жаровська І. - 81
Жданович Ю. - 612
Жебровський Б. - 230
Жебровський О. - 672
Жерносек І. - 82, 566
Жидкова Н. - 943
Жорнова О. - 278
Журавля І. - 613
З історії освіти - 83
Заболотний О. - 944
Заболоцька С. - 496
Завалевський Ю. - 814
Завалко К. - 497
Завгородня Т. - 84, 85, 86, 86, 367
Загарницька І. - 87
Загарук О. - 567
Заглада Л. - 368
Загоруйко Н. - 673
Загранична С. - 498
Загродська О. - 945
Зайцева І. - 746, 815
Зайченко І. - 88, 89, 90
Заклади нового - 279
Заклинський Б. - (197)
Закревська О. - 946
Залізняк О. - (197)
Запровадження 12-річної - 280
Заранська Н. - 499
Зарубіжна література - 947
Застосування телекомунікаційних - 747
Захаренко О. - 39, 46, 91, 114, 119, 180, 213, 214
Захаренко С. - 91
Захаров Д. - 92
Зварич І. - 369, 370, 371
Звіт за - 281
Звіт про - 282
Зеленська О. - 748
Зінченко В. - 816
Зменшення терміну - 283
Золотоверха О. - 817
Зубко А. - 93
Зязюн І. - 113, 818, 819
Ібадов Н. - 372
Іванова-Комарщук О. - 749, 820
Іванчук О. - (197)
Иванова Н. - 231
Іващенко В. - 94
Ілляшенко Т. - 1053, 1054, 1055, 1056
Ільніцька Л. - 750
Ільченко О. - 95
Імангулова Т. - 888
Інженер людських - 96
Інноваційна діяльність - 674
Інновації в дошкіллі - 500
Інструкція з організації - 458
Інтернет та нові - 751
Ісаєва Г. - 752
Іщенко О. - 675
Каверина Э. - 373, 374
Кадемія М. - 1057
Казанцева В. - 676
Казеїчева І. - 821
Как много школ - 889
Калинова О. - 232
Калініна Л. - 568, 569
Калініченко Н - 97
Калінська А. - 98
Каліта В. - 822
Калошин В. - 99
Калуська Л. - 100, 501, 502
Калюжна О. - 948
Камінська-Клецкова Я. - 949
Канада - 375
Канафоцька Л. - 503, 504
Капустіна Н. - 677
Карбовська Л. - 233, 284
Карбулицький І. - 216
Карпенко А. - 950
Карпенко М. - 285
Карпенко О. - 376, 377, 378, 379
Картавий П. - 678
Катунін П. - 890
Качак Т. - 951
Кислашко О. - 614
Кирова О. - 952
Квіт С. - 286
Квітка Д. - 823
Кириленко І. - 753
Кириченко В. - 679
Кирій С. - 101
Китиченко С. - 680
Кікіна Н. - 380
Клапиюк В. - 234
Класному керівнику - 824
Клименко І. - 825, 826
Клочек Г. - 102, 235
Клюка Т. - 953
Кобернік С. - 754
Кобиляков М. - 615
Коваленко О. - 103, 104, 236
Коваль Г. - 954, 955
Ковальчук В. - 827
Ковальчук Р. - 287
Ковінчук В. - 755
Кожевников М. - 381
Козак І. - 505
Козин М.- 681
Козловський Б. - 891
Кокорудз І. - (197)
Колесник О. - 828
Колишкіна А. - 829
Колісник В. - 956
Коліщук С. - 957
Колонькова О. - 616
Колосова В. - 958
Колупаєва А. - 1058
Коляда І. - 105
Комарщук О. - 830
Коменський Я. - 217, 250, 251, 254, 256
Комп'ютеризація шкіл - 831
Кондратова В. - 959
Коноваленко О. - 106, 107
Кононенко П. - 288, 506
Конопляста С. - 1059
Конструювання і змістовне - 832
Концепція - 554, 960, 1040
Копилець Є. - 237, 617
Коренець Д. - (197)
Корень Р. - 108
Корифей української - 109
Корнєєв В. - 152, 961
Короденко М. - 289, 290, 833, 1060
Королюк І. - 110
Корсак К. - 291
Корсун Т. - 962
Корфа М. - 43, 94, 166
Корчак Я. - 228, 253
Корюненко М. - 834
Косило М. - 618, 682, 683
Косова К. - 1061
Костенкова Р. - 619
Костійчук О. - 620
Костолович М. - 684
Кофанова О. - 382
Кочетков Г. - 383, 384
Кошелюк В. - 963
Кошолап О. - 111
Кравець Н. - 1062
Кравченко В. - 112
Кравченко О. - 756
Красільнікова В. - 757, 758
Красномовець В. - 1063
Красняков Є. - 292
Краснянський М. - 385
Красовський О. - 835
Красюк Т. - 964
Кремень В. - 11, 113, 293, 570
Кремеченко Г. - 621
Кретова М. - 965
Крупницкий Д. -685, 686
Крутенко О. - 114
Крушельницький А. - (197)
Кудирко В. - 966
Кудря Н. - 836
Кузь В. - 115, 116
Кузьменко В. - 117
Кузьменко О. - 892
Кузьмів Я. - (197)
Кузьмін І. - 118
Кузьмінський А. - 119
Куланіна А. - 622
Кулик Н. - 1064
Кулик О. - 12
Куліш Р. - 507
Куліш Т. - 120
Кульбаба Л. - 759, 967
Купрянов Б. - 837
Курищук В - 121
Курок О. - 122
Кутищева А. - 968
Кухаренко В. - 386
Кучай Т. - 387
Кучерук О. - 760, 969
Кучинський М. - 294
Куцевол О. - 838
Куцманд К. - 839
Лаба Н. - 508
Лавриненко О. - 1065
Лагне М. - 172
Лазаревич С. - 509, 510
Лазаренко Л. - 970
Лазарович Н. - 511
Лай В. - 220
Ландсман В. - 571
Ларіна Т. - 971
Лаухіна І. - 238, 893
Лахтарид О. - 512
Лебідь Є. - 295
Левітас Ф. - 123
Левченко Г. 117
Левченко Т. - 972
Левчишина О. - 296
Левшунова Н. - 623
Лемко Г. - 124
Лещенко Н. - 513
Липова Л. - 761
Литвин Т. - 514
Литвиненко Г. - 840
Литовченко О. - 687
Лібіга Л. - 688
Ліннік О. - 973
Літвінова Т. - 841
Література - 974
Логвиненко О. - 125
Локшина О. - 894
Ломакович С. - 388
Лосюк П. - 139
Лубенець Н. - 120
Лубенко В. - 239, 257
Луговий В. - 389
Лук'янович Д. - (197)
Луцан Н. - 515
Луценко В. - 975
Луців В. - 85, (197)
Лучкай М. - 205
Любарська О. - 1066
Любиш село - 297
Лютов А. - 390
Лялюк П. - 1067
Лях Г. - 126
Ляшенко О. - 762
Лященко М. - 842
Мажикеєв Т. - 843
Макаренко А. - 25, 58, 66, 75, 96, 98, 103, 131, 136, 203
Макаренко Л. - 1068
Макаренко С. - 516, 517
Макарушка О. - (197)
Маковей О. - (197)
Максименко С. - 763
Максимова Н. - 764
Максимчук Г. - 976
Маланюк Т. - 624, 689
Малишевська І. - 1069
Малицька К. - (197)
Малієнко Ю. - 572
Маліновська Н. - 1070
Малюта Я. - 1071
Манько О. - 127
Маргулян І. - 625
Марипольська Н. - 183
Мартиненко К. - 391
Марцева Л. - 298
Марцінко Т. - 765
Маслій Г. - 240
Матвеєва Н. - 844
Матвієнко В. - 573
Матюшенко О. - 977
Мацько Л. - 128
Маяцька Р. - 979
Машкевич С. - 978
Машовець М. - 129
Медведська Л. - 299
Межериця О. - 845
Мелеті Дж. - 392
Мелешко В. - 846
Мелещенко А. - 130
Мельник Ю. - 766
Мельниченко Б. - 895, 896, 897, 898, 899, 900
Мельничук М. - 690
Мельничук С. - 131
Методи інноваційного - 767
Методика створення - 847
Микитей Г. - (197)
Миляник А. - 393, 394
Миргород О. - 518
Миронюк К. - 626
Миследіяльнісна педагогіка - 13
Митник О. - 691
Михайленко Є. - 692
Мицька М. - 848
Мізаєвич А. - 395
Мірошниченко Г. - 132
Місечко О. - 241
Міхно О. - 133
Міщенко Н. - 1072
Могилюк С. - 134
Мозгова В. - 693
Мозгова П. - 1073
Мозгова Т. - 1074
Молодушкіна І. - 519
Молчанова Т. - 242
Монастирний А. - 396
Моніторинг навчальних - 397
Монтессорі М. - 230, 248
Москаленко О. - 980
Москаль Ю. - 398
Мостова Т. - 135
Моськіна Г. - 849
Мохнач І. - 850
Моцик Л. - 851
Музика О. - 136
Мушка О. - 137
На пошану - 138
Навчальний кабінет - 768
Назаренко Л. - 981
Назаренко Т. - 399, 982
Назарівна З. - 87
Назарук В. - 769
Наливайко О. - 520
Народний учитель - 139
Наступність дошкільного - 521, 770
Науменко В. - 47
Наумов М. - 140
Національна доповідь - 300
Немикіна Л. - 1075
Нерянова С. - 522
Нефедова О. - 243
Нечай С. - 523, 524
Николаев Б. - 400
Нич С. - 771
Нищета В. - 983
Нікітіна І. - 627
Нікітченко С. - 525, 526
Німеччина - 401
Німчук В. - 141, 142
Новицька О. - 143
Новиков В. - 402
Нодія Г. - 403
Нос Л. - 404
Обдарована дитина - 772
Обличчя школи - 301
Образование в России - 405
Образование на родине - 406
Обрізан К. - 773
Обухова Н. - 774
Обучение в Великобритании - 407
Огнев'юк В. - 14
Одарченко С. - 694
Озерчук В. - 695
Олексій Романовський - 144
Олійник Л. - 628
Олійник М. - 527
Олійник Н. - 852
Оляшин Т. - 696
Омельчук С. - 984, 985
Онищенко Н. - 145
Орел С. - 146
Оржаховська Л. - 1076
Орлова О. - 1077
Осадчук Р. - 775
Осипчук Н. - 148
Освіта - 2010. - 302
Освіта в Галицько-Волинському - 147
Освіта за кордоном - 408, 409, 410, 411, 412, 413,414, 415, 416
Освіта Іспанії - 417
Особливості розвитку - 1078
Осовський Ю. - 986
Остапенко Н. - 987, 988, 989
Островська Г. - 990
Отич О. - 853
Оуен Р. - 246
Оцінка діяльності - 854
Павко А. - 244
Павленко О. - 855
Павловська Н. - 1079
Павлюк С. - 418
Падалко О. - 107
Палагняк Л. - 697
Паладьєва А. - 149
Паламарчук Л. - 150
Палатна В. - 151
Пальчевський С. - 15, 574
Пам'яті Віктора - 152
Панасенко Е. - 153
Панасюк Т. - 528
Пантюхова Т. - 698
Панфилова Т. - 419
Панченко В. - 991
Парахіна С. - 776
Паращенко Л. - 303, 575, 576, 577, 901
Париловська Г. - 699
Партицький О. - (197)
Пасемко І. - 154
Пасічник А. - 529
Пасічник І. - 155, 156
Пата О. - 856
Патканова-Красновська Н. - 209
Пастовенський О. - 578, 579, 580
Пачовський В. - (197)
Пащенко О. - 530, 531
Педагогика - 16
Педагогічна мудрість - 17
Пелагейченко М. - 777
Пентилюк М. - 128
Перехейда О.- 857
Перспективи української - 304
Першукова О. - 902, 903
Петренко О. - 700
Петринка Л. - 701
Петришак З. - 702
Петрів Д. - (197)
Петрів І. - (197)
Петро Миколайович - 157
Петрова Г. - 629
Петрович М. - 992
Петрович Н. - 858
Петровська Н. - 778
Петрощук Н. - 158
Петрухін В. - 581
Петухова Л.- 859
Печенежська О. - 159
Печерська Е. - 630
Пивовар В. - 160
Пироженко Л. - 161, 162
Пикало В.- 703
Пищик О. - 779
Підоріна Л. - 582
Пісарєв В. - 583, 860
Писарева Л. - 904
Платаш Л. - 163
Плахотнюк О. - 905, 906, 907
Плитус О. - 164
Плохій З. - 532
Площинні засоби - 993
Пляченко А. - 165
Побірченко Н. - 106
Подвижник на ниві - 166
Подолян І. - 861
Подранецька Н. - 994
Покась В. - 167
Покась Л. - 995
Положення про - 266, 1038, 1041
Полонська Т. - 584
Полякова О. - 996
Пометун О. - 780
Поніманська Т. - 533
Пономаренко А. - 862
Пономаренко О. - 420, 421
Попелюк О. - 168
Поперечна Л. - 704
Попова М. - 781
Попович І. - 997
Попович О. - 163
Посохова Л. - 169
Постоленко І. - 908
Потапенко Т. - 245
Поясик О. - 585, 998
Практика шкільного - 631
Примірні інструкції - 459
Приходько В. - 632
Про внесення - 457, 553
Про дотримання - 462
Про затвердження - 263, 264, 265, 461, 463, 555, 556, 652, 1039, 1042, 1043
Про організацію - 464
Про підсумки - 267
Проблеми атестації - 863
Програма виховної - 1080
Програма розвитку - 460
Проекти в початковій - 782
Прокопчук О. - 246
Процай Л. - 170
Пузиревич К. - 864, 1081
Пурваненекіене Г. - 422
Пустовіт Г. - 705, 706
Радченко О. - 1082
Рак Ю. - 305, 999
Раков С. - 423, 424
Рамірес М.-Ж. - 425
Ратне В. - 236
Рева Н. - 783
Рева Ю.- 865
Ревак І. - 784
Редько В. - 1000
Рейтинг вищих - 426
Рекомендації парламентських - 261
Репида В. - 427
Реформування освіти - 306
Рехвіашвілі Г. - 707
Решетило О. - 534
Решетько Т. - 866
Рєпніна В. - 95
Рибіна Н. - 867
Рибчинська О. - 1083
Рібцун Ю. - 1084
Рідей Н. - 307
Робота з батьками - 868
Рогова П. - 171
Розгон В. - 535
Розсоха А. - 172
Роман З. - 428
Романко І. - 909
Романовський О. - 144, 429
Россихіна О. - 1001
Рубан А. - 708
Руденко О. - 173
Руденко Ю. - 869
Рудим Т. - 870
Рудницька М. - (197)
Ружицька В. - 871
Русанова О. - 430
Русова С. - 52, 80, 100, 101, 133, 145, 168, 179, 185, 204
Рябоконь Л. - 431
Рябуха А. - 785
Савченко О. - 586, 587, 872
Савчук Н. - 1003
Сагайдак Т. - 1002
Сазоненко Г. - 588
Салига Н. - 174, 247
Сало М. - 633
Самойленко П. - 910
Самохіна А. - 873
Саранська Н. - 499
Сахній М. - 175
Свінтковська С. - 874
Світ педагогіки - 176
Святенко О. - 786
Селютіна М. - 1004
Семеренко Г. - 177
Сергейчук Е. - 18
Серце віддаю - 178
Синекоп Л. - 179
Синюра-Ростун Н. - 308
Синюта В. - 1005
Сиплива Л. - 1006
Сиротенко В. - 709
Сисоєва С. - 309, 787
Система оцінки - 875
Сікорський І. - 74, 79
Сікорський П. - 788
Силичев Д. - 432 (Рос)
Сільські школи - 876
Скільський Д. - 634
Сковорода Г. - 100, 194
Скрипник Е. - 433
Скрипник Н. - 1085
Скульський Р. - 138, 174
Скуратівський Л. - 1007
Слепін О. - 180
Смага О. - 310
Смагін І. - 311
Смаль-Стоцький С. - 210
Собко Ю. - 181
Соболик Т. - 1008
Созанський В. - 182
Соколов О. - 434
Соколовська О. - 536
Соколянський І. - 201
Солодовик О. - 1086
Солодовнік О. - 1087
Солодюк Н. - 1009
Соломах С. - 183
Сопівник І. - 184
Сорока М. - 789
Сорокопуд В. - 537, 710
Софія Русова - 185
Соціальна педагогіка - 19
Спортивно-оздоровчий - 711
Срібняк О.- 790
Сротіна О. - 435
Ставська Н. - 1010
Стасюк В. - 186
Статеве виховання - 635
Стаценко О. - 877
Стельмахович М. -100, 109, 589
Степанова М. - 20
Степичева Т. - 712
Сторонська О. - 248
Стратегії виховання - 636
Стрілець Х. - 187
Стрілько В. - 791
Строяновська О. - 590
Студенти-інваліди - 436
Стукало Н. - 188
Стулень В. - 1011
Сухіна Н. - 1088
Сухомлинська О. - 21, 189, 190, 191,637, 792
Сухомлинський В. - 24,41, 42, 46, 51, 59, 65, 68, 76, 77, 78, 100, 102, 115, 116, 118, 129, 135, 140, 150, 159, 173, 178, 184, 187, 189, 194, 202, 208, 211
Сухопарова І. - 538
Сухушин М. - 638
Сучасний учень - 713
Сушко В. - 1089
США - 437
Сыромятин А. - 438
Сысоева Е. - 249
Табачник Д. - 312, 313
Тарапон О. - 192
Тенденції реформування - 911
Терлецький В. - 193
Терно С.- 878
Тертична Ю. - 314
Тест здібностей - 439
Технології професійної - 639
Тимошенков І. - 315
Тимощук О. - 316
Тимченко С. - 591
Типові навчальні - 592
1020-річна - 23
Титар О. - 793
Тиханська Т. - 879
Тищенко В. - 539
Тітаренко Н. - 880
Тітова А. - 640
Ткач Л. - 440
Ткаченко І. - 97, 146
Ткаченко Л. - 194
Ткачов С. - 195
Ткачук О. - 793
Товкач І. - 540
Толстенкова М. - 1012
Томків Л. - 714
Топоркова О. - 641
Топузов О. - 1013
Тоцька Т. - 541
Трайнев В. - 1014
Трейтяк В. - 1015
Трифонова О. - 542
Туристсько-пізнавальні - 715
Турчин С. - 1016
Тхоржевська Т. - 196
Тхуго И. - 912
Тюлюнова Л. - 543
Українська звитяга - 642
Українська педагогічна - 197
Уліщенко В. - 1017
Улюкаєва І. - 198, 250
Урок літератури - 1018
Уткіна Л.- 1019
Ушинський К. - 30, 74, 104, 171, 190, 193, 195, 199
Фасоля Т. - 1020
Федірко А. - 199
Федоренко С. - 913
Федоров А. - 593
Федорук П. - 795
Федун Г. - 716
Филипчак І. - 55, (197)
Фідря О. - 1021
Філатова Л. - 441
Філімонова Т. - 200
Філософські основи - 251
Фініков Т. - 317
Фінляндія - 442
Фісин Е. - 443
Фіщук В. - 634
Фоміних Н. - 1022
Фундатор вітчизняної - 201
Фурман А. - 22
Хаатайнен Т. - 444
Харитонова Н. - 202
Харківська Н. - 881
Хархан Г. - 203
Харченко А. - 544
Харченко Т. - 252, 445, 446
Хемчян І. - 717
Химинець В. - 318
Хлебникова Т. - 204
Ходов Л. - 447, 448, 449
Ходос Б. - 1023
Ходанич П. - 205
Хом'як І. - 1024
Храповицкая Г. - 222
Хроменко І. - 1025
Хуторська О. - 796
Хуторський А. - 797
Цалай-Якименко О. - 141
Цибулько Л. - 253
Цивінський В. - 644
Ціборовський О. - 206
Цюпака О. - 645
Чавдарова С. - 151
Чепіль О. - 254
Черватюк Л. - 319
Червинська О. - 545
Червоножка В. - 1090
Черкасенко С. - 57
Черкашенко В. - 646
Черненко Г. - 207
Черненко Т. - 320
Чернов Б. - 255
Чернишов О. - 208
Чичановська А. - 312
Чорна К. - 647
Чуприна М. - 798
Шабельник Н. - 648
Шаповалова Л. - 450
Шаталов В. - 99
Шевчук О. - 1027
Швець М. - 718, 719
Шеверун Н. - 914
Шевченко В. - 256, 1091
Шевченко С. - 209
Шевченко Т. - 1026
Шелестова Л. - 546, 547
Шелехова Г. - 1029
Шестаков В. - 451
Шипілова І. - 1030
Шипко А. - 720
Шиприкевич О. - 649
Шкалювання результатів - 452
Шкваріна Т. - 548
Шкільний туризм - 721
Школа Володимира - 257
Школа - центр - 258
Шкребтієнко Л. - 650
Шовкалюк В. - 322
Шоліна Т. - 210
Шорс В. - 594
Шоув К. - 452
Шпак О. - 595
Шпарик О. - 259
Шпир Н. - 799
Шрамченко О. - 722
Штайнер Р. - 247
Шугалій Н. - 260
Шуйский А. - 915
Шулікін Д. - 211, 323, 324, 325, 454, 455, 456, 549
Шульга В. - 326
Шуляр В. - 1031, 1032, 1033, 1034
Щабанова Л. - 723
Щекатунова Г. - 596, 597, 882
Щербакова К. - 550
Щербань П. - 157
Юлевич В. - 724
Юхименко В. - 1092
Юшина О. - 725
Ющишин І. - (197)
Якель Р. - 212
Яким Я. - (197)
Якименко Л. - 551
Яковенко В. - 213, 114
Янкович О. - 1035
Янковська С. - 552
Якубова О. - 883
Якункіна О. - 726
Якушева Г. - 884
Ярмолюк А. - 1036, 1037
Ярмошук І. - 800
Ярощук Л. - 327
Ясінчук Л. - (197)
Яценко Н. - 727
Яцишин Р. - 651

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка