Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Бібліографічний покажчик.Вип. 3  В Україні основна частка національного продукту створюється в окремих галузях та регіонах і актуальними за сучасних умов є завдання зниження територіальних диспропорцій, розширення міжрегіональної взаємодії на ринках товарів, послуг, капіталів і праці.
  Даний бібліографічний покажчик представляє літературу з фондів ОУНБ ім. І. Франка за 2011-2012 рр., яка висвітлює особливості  розвитку економіки регіонів, окреслює проблеми на шляху інтеграції регіонів у єдиний економічний і гуманітарний простір держави, пропонує механізми їх розв'язання.  
  До нього включені офіційні документи, наукові, навчальні та довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.
Список складається з трьох розділів:
- Регіон у системі національної економіки
- Господарський комплекс України: регіональні аспекти
- Економіка Західного  регіону: особливості та пріоритети
Список розрахований на науковців, управлінців, економістів, підприємців, фахівців, бібліотечних працівників, усіх, кого цікавлять проблеми і перспективи розвитку регіональної економіки.

Укладач:    Лавришин М. М. - бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:    Бабій Л. В. - директор ОУНБ ім. І. Франка

РЕГІОН У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1.           Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 827 ,,Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку" // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 166. - С. 12.
2.           Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 627-р ,,Про затвердження плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року" // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 169. - С. 21.

3. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2011. - 459 с.
4. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 8. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2012. - 322 с.
5. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 8. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2012. - 322 с.
6.  Регіональна економіка / за ред. Є. П. Качана. - К. : Знання, 2011. - 670 с.
7.  Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку : аналіт. доп. / за ред. С. О. Білої. - К. : НІСД, 2011. - 104 с.
8.  Алєксєєв І. В. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення / І. В. Алєксєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 99-108.
9.  Анішина Н. Формування попиту на робочу силу в регіонах України в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки / Н. Анішина, Л. Колєшня // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 2. - С. 3-7.
10. Балтачеєва Н. Типологізація регіонів України за рівнем соціального й економічного розвитку / Н. Балтачеєва //Україна: аспекти праці. - 2012. - № 3. - С. 31-37.
11. Бережна З. Вивчення досвіду стратегічного управління в містах південного регіону шляхом опитування працівників органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади / З. Бережна, Д. Ломоносов // Економіст. - 2011. - № 9. - С. 23-27.
12.  Бєлікова Н. В. Проблеми безпечного функціонування соціальних систем у регіонах України / Н. В. Бєлікова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 210-215.  
13. Большая О. Вплив стану науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки регіонів на зайнятість населення України / О. Большая // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 4. - С. 11-17.
14. Булах Т. М. Соціальний розвиток як чинник подолання депресивності села / Т. М. Булах // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 3. - С. 225-228.
15. Быстряков И. Современная информационная поддержка развития региональных муниципальных образований / И. Быстряков, Е. Орехова, А. Плякин // Економіст. - 2012. - № 7. - С. 8-12.
16.  Ватченко О. Б. Теоретичне обґрунтування регіональної політики / О. Б. Ватченко // Регіональна економіка. - 2011. - № 3. - С. 27-34.
17. Вахович І. М. Методичні підходи до формування стратегії розвитку інформаційної економіки регіонів України / І. М. Вахович, С. О. Пиріг, Л. І. Іщук // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 4. - С. 208-216.
18.    Возняк Г. В. Фінансовий потенціал реального сектора економіки регіону: підходи до формування та використання / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. - 2012. - № 1. - С. 107-116.
19.    Волківська А. М. Факторний вплив на трансформаційні процеси у сфері регулювання зайнятості населення на регіональному рівні / А. М. Волківська // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 115-120.
20.    Вусятицька М. П. Особливості формування і реалізації регіональної фінансової політики / М. П. Вусятицька //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 8. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 248-253.
21.    Галиця І. Регіональні фінансові мережі як фактор активізації інвестиційно-інноваційних процесів в Україні / І. Галиця, О. Іваницька // Банківська справа. - 2012. - № 3. - С. 81-88.
22.    Гало М. Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізації в рамках програм Європейського Союзу / М. Гало, Л. Алмаші // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 160-168.
23.    Гальків Л. І. Інтегральні оцінки людського капіталу регіонів України / Л. І. Гальків // Регіональна економіка. - 2012. - № 1. - С. 184-193.
24.    Герасименко О. В. Інвестиційний фактор впливу на збалансованість фінансової системи на регіональному рівні / О. В. Герасименко // Статистика України. - 2012. - № 2. - С. 70-75.
25.    Герасимчук З. Теоретичні засади забезпечення конкурентоспроможності регіону / З. Герасимчук // Економіст. - 2011. - № 11. - С. 34-37.
26.    Герасимчук З. В. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону / З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 30-47.
27.    Гірна О. Й. Показники та класифікації банківської концентрації на регіональному рівні / О. Й. Гірна // Регіональна економіка. - 2012. - № 1. - С. 138-148.
28.    Гончаренко І. В. Проблеми збереження соціально-демографічного потенціалу сільських поселень (на прикладі Миколаївської області) / І. В. Гончаренко // Регіональна економіка. - 2012. - № 1. - С. 194-199.
29.    Грищенко В. Ф. Організаційно-економічні основи управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог екологічної безпеки / В. Ф. Грищенко, О. Ю. Древаль, І. В. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 7. - С. 132-145.
30.    Деркач М. І. Проблеми диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах глобальної фінансової кризи / М. І. Деркач // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 221-224.  
31.    Домбровська Л. В. Регіональні диспропорції у розвитку ринку платіжних карток в Україні / Л. В. Домбровська // Регіональна економіка. - 2012. - № 1. - С. 132-137.
32.    Дребот О. І. Система державного управління природно-заповідним фондом України та її регіонів / О. І. Дребот // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 205-209.
33.    Єфімова Г. Економіко-екологічна збалансованість підприємницької діяльності як передумова сталого розвитку регіону / Г. Єфімова, Н. Гришина // Економіст. - 2012. - № 6. - С. 22-24.
34.    Жук П. В. Регіональні природно-техногенні загрози в системі національної безпеки / П. В. Жук, Ю. І. Соха // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 210-216.
35.    Зайчикова В. Пріоритети фінансової політики регіонального розвитку / В. Зайчикова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 138. - С. 30-34.
36.    Западнюк С. О. Міграції населення України: внутрішньо-регіональний вимір / С. О. Западнюк // Український географічний журнал. - 2012. - № 2. - С. 28-33.
37.    Зверяков М. Особенности разработки стратегии экономического и социального развития региона (на примере Одесской области) / М. Зверяков, А. Ковалев, Н. Сментына // Економіст. - 2012. - № 3. - С. 15-18.
38.    Іляш О. І. Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів / О. І. Іляш, Т. Г. Васильців // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 184-191.
39.    Іщенко О. О. Аналіз рівня розвитку регіональної банківської мережі / О. О. Іщенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 7. - С. 20-26.
40.    Іщук С. О. Прогнозні моделі управління розвитком економіки регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 21-29.
41.    Залуцький І. Р. Обґрунтування пріоритетів розвитку сільських територій в умовах системності економічних реформ / І. Р. Залуцький // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 67-75.
42.    Калашникова Х. І. Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України / Х. І. Калашникова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 180-184.
43.    Карпенко А. В. Стратегічне планування як інструмент інноваційного розвитку регіону / А. В. Карпенко //Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 5. - С. 3-7.
44.    Карпець  С. Л. Дисбаланси показників соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах адміністративно-територіальної реформи / С. Л. Карпець // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - С. 187-194.
45.    Козлова Л. В. Місцеве самоврядування як фактор соціально-економічного розвитку регіону / Л. В. Козлова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 8. - С. 231-237.
46.    Козоріз М. А. Методичний підхід до оцінки бюджетного потенціалу регіону / М. А. Козоріз, Я. Я. Пушак // Регіональна економіка. - 2011. - № 3. - С. 61-69.
47.    Козоріз М. А. Механізм управління кредитним потенціалом регіону / М. А. Козоріз, І. С. Музика // Регіональна економіка. - 2012. - № 1. - С. 98-106.
48.    Колісник О. П. Механізм державного управління науково-технічним та інноваційним розвитком регіонів України / О. П. Колісник // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 9-10. - С. 51-53.
49.    Колосюк Г. В. Зарубіжний досвід економіки і управління соціальною інфраструктурою депресивних міст / Г. В. Колосюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - С. 166-170.
50.    Колтунович О. Пріоритетні напрями інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України / О. Колтунович // Економіст. - 2012. - № 4. - С. 27-28.
51.    Копилюк О. І. Принципи побудови, функції та завдання регіональної банківської системи / О. І. Копилюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 3. - С. 176-181.
52.    Корольчук Л. Теоретичні основи та організаційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності економіки транскордонного регіону / Л. Корольчук // Економіст. - 2011. - № 9. - С. 36-38.
53.    Кравців В. С. Інститути регіональних досліджень НАН України за 2006-2010 рр.: здобутки, проблеми, перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. - 2012. - № 1. - С. 7-20.
54.    Кужель Е. В. Інтелектуальна власність як складова інноваційного середовища в регіонах / Е. В. Кужель, В. І. Матюшенко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 185-190.
55.    Кузьминчук Н. В. Інтегральна оцінка рівня розвитку людського потенціалу регіону / Н. В. Кузьминчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 3. - С. 171-176.
56.    Кузьминчук Н. В. Методика розрахунку інтегрального індексу рівня життя населення регіону / Н. В. Кузьминчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - С. 170-175.
57.    Кулай А. В. Транскордонне співробітництво регіону та його вплив на регіональний фінансовий ресурс територіальних громад Волині / А. В. Кулай // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 139-146.
58.    Курій Л. О. Конкурентоспроможність регіону в контексті розвитку людського потенціалу та міграційних процесів (на прикладі Хмельницької області) / Л. О. Курій / Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 93-100.
59.    Кухарська Н. Регіональне стратегування - основа формування стратегії розвитку регіону  / Н. Кухарська // Економіст. - 2012. - № 1. - С. 63-65.
60.    Кушнірчук-Ставнича О. М. Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі / О. М. Кушнірчук-Ставнича // Регіональна економіка. - 2012. - № 1. - С. 208-213.
61.    Лагодієнко В. Вплив соціально-економічного розвитку села на рівень життя сільського населення регіону / В. Лагодієнко, О. Боднар // Економіст. - 2012. - № 2. - С. 50-51.
62.    Лігоненко Л. О. Обґрунтування методології оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіону на основі бенчмаркінгового підходу / Л. О. Лігоненко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 7. - С. 146-156.
63.    Лозова А. Організація системи регіональної допомоги в Україні та її відповідність європейським стандартам та нормам у сфері конкуренції / А. Лозова, Н. Бугаєнко // Банківська справа. - 2012. - № 3. - С. 95-109.
64.    Лутчин Н. Статистичне вивчення якості та стійкості економічного зростання: регіональний аспект / Н. Лутчин // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2011. - № 129. - С. 29-32.
65.    Макаренко М. В. Імідж регіону як головний чинник його конкурентоспроможності / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 180-187.
66.    Макаренко М. В. Методологічні принципи управління конкурентоспроможним регіональним розвитком / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 11. - С. 182-188.
67.    Макаренко М. В. Механізм управління формуванням конкурентних переваг регіону / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - С. 215-223.
68.    Макаренко М. В. Теоретичні основи регіонального інформаційно-аналітичного забезпечення / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 1. - С. 183-191.
69.    Макаренко М. В. Управління економічним потенціалом регіону як основою формування конкурентних переваг регіону / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 4. - С. 217-224.
70.    Макаренко М. В. Формування регіональної кластерної політики / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 12. - С. 197-207.
71.    Макарова О. В. Регіональний індекс людського розвитку: причини та напрями вдосконалення методики розрахунку / О. В. Макарова, О. М. Гладун // Статистика України. - 2012. - № 1. - С. 10-15.
72.    Макоцьоба М. Оцінка прогресу у людському розвитку регіонів України / М. Макоцьоба // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 5. - С. 46-51.
73.    Малий І. Еволюція національного, регіонального та глобального в управлінні економікою / І. Малий, О. Тищенко // Журнал європейської економіки. - 2012. - № 2. - С. 145-160.
74.    Мальчикова Д. С. Планування території регіону: суспільно-географічна концептуалізація / Д. С. Мальчикова // Український географічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 23-29.
75.    Маргасова В. Г. Теоретико-методологічні основи забезпечення економічної безпеки регіону / В. Г. Маргасова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 10. - С. 186-193.
76.    Медвідь В. Ю. Наукові засади визначення сутності регіонального розвитку / В. Ю. Медвідь //Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 7. - С. 157-163.
77.    Мельник А. Структурні дисбаланси розвитку економіки регіонів України / А. Мельник // Журнал європейської економіки. - 2012. - № 1. - С. 115-137.
78.    Михасюк І. Р. Глобалізація і регіоналізація: місце України / І. Р. Михасюк // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 7-13.
79.    Мних О. Б. Особливості інноваційно-організаційного розвитку регіональної економіки в умовах поглиблення кризи / О. Б. Мних, Г. М. Захарчин, Є. В. Гончаров // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 132-139.
80.    Назарко С. О. Забезпечення сталого розвитку регіону через якісну вищу освіту / С. О. Назарко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - С. 176-180.
81.    Осипов В. Концептуальні засади формування регіональних інноваційних ринків в Україні / В. Осипов, А. Панков, О. Ворожейкін // Економіст. - 2012. - № 8. - С. 57-59.
82.    Пазюк О. Аналіз стану регіональних ринків праці України / О. Пазюк, Т. Біденко // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 6. - С. 37-46.
83.    Панухник О. В. Інвестиційні можливості регіону: інтеграційно-управлінські технології формування та реалізації / О. В. Панухник // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 2. - С. 171-175.
84.    Паранчук С. В. Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону / С. В. Паранчук, Я. П. Ухачевич // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 48-56.
85.    Парсяк В. Н. Міста України: занедбана складова потенціалу держави / В. Н. Парсяк, Д. А. Ломоносов //Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 188-199.
86.    Паянок Т. М. Вплив фінансової кризи на економічний розвиток регіонів України / Т. М. Паянок, Л. А. Задорожня // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 76-85.
87.    Петренко К. В. Проблеми та перспективи соціогуманітарного розвитку депресивних територій / К. В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 1. - С. 167-170.
88.    Петренко К. В. Соціальне підприємництво як фактор розвитку депресивної території / К. В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 10. - С. 189-192.
89.    Петренко К. В. Соціогуманітарний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій / К. В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 12. - С. 174-177.
90.    Приймак В. І. Комплексне оцінювання регіонів України для розвитку мережі відділень банку / В. І. Приймак, В. В. Пудрик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 8. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 22-29.
91.    Радіонов Ю. Д. Стан розвитку та деякі напрямки модернізації регіонів України / Ю. Д. Радіонов // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 38-47.
92.    Раєвнєва О. В. Визначення джерел нерівномірності розвитку регіонів України на підставі розкладання індексу Тейла / О. В. Раєвнєва, О. Ю. Бобкова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 200-210.
93.    Рудь Н. Концептуальні основи кадрового забезпечення інноваційних процесів у регіонах / Н. Рудь // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 8. - С. 44-51.
94.    Рудь Н. Т. Інноваційна інфраструктура регіону: методичні підходи до оцінювання / Н. Т. Рудь // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - С. 224-230.
95.    Рудь Н. Т. Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки / Н. Т. Рудь // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 140-150.
96.    Рудь Н. Т. Регіональна політика інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів: обґрунтування вибору / Н. Т. Рудь // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 3. - С. 164-171.
97.    Сазонець І. Л. Діалектична єдність процесів глобалізації і регіоналізації світової економіки / І. Л. Сазонець, А. Ю. Гладченко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 12. - С. 66-72.
98.    Саковська Л. Позика - вагома складова виконання бюджету району / Л. Саковська // Казна України. - 2011. - № 5. - С. 30-31.
99.    Сидорова А. В. Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні / А. В. Сидорова, М. А. Жмайло // Фінанси України. - 2012. - № 2. - С. 80-92.
100.    Смочко В. Ю. Конкурентоспроможність регіону та якісні фактори її забезпечення / В. Ю. Смочко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 3. - С. 182-186.
101.    Соляр В. В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку соціальної інфраструктури регіону / В. В. Соляр // Регіональна економіка. - 2012. - № 1. - С. 200-207.
102.    Соляр В. В. Пріоритетні напрями державної підтримки інфраструктури регіону в контексті концепції сталого розвитку / В. В. Соляр //Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 11. - С. 189-193.
103.    Сторонянська І. З. Інноваційні чинники формування та використання фінансового потенціалу регіону / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. - 2011. - № 3. - С. 89-97.   
104.    Талах В. Методологічні засади формування ресурсного забезпечення економічного потенціалу регіону / В. Талах // Економіст. - 2011. - № 11. - С. 42-44.
105.    Терьошкіна Н. Механізм управління сталим інноваційним розвитком Миколаївського регіону / Н. Терьошкіна // Економіст. - 2012. - № 6. - С. 31-33.
106.    Тищенко О. П. Демографічні та міграційні чинники формування диспропорцій регіонального розвитку національної економіки / О. П. Тищенко // Статистика України. - 2012. - № 1. - С. 41-48.
107.    Ткаченко Л. Порядок здійснення видатків на реалізацію окремих програм розвитку регіонів / Л. Ткаченко //Казна України. - 2012. - № 2. - С. 19-21.
108.    Ткачук В. І. Диверсифікація сільської економіки як напрям регіональної політики ЄС / В. І. Ткачук // Регіональна економіка. - 2011. - № 3. - С. 149-158.
109.    Тульчинська С. О. Концепція інноваційного розвитку регіонів на основі регіональних переваг / С. О. Тульчинська // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 138-142.
110.    Турчіна С. Г. Окремі аспекти інституалізації регіональної інноваційної системи / С. Г. Турчіна // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 8. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 234-239.
111.    Федів А. В. Теоретичні передумови дослідження інноваційного розвитку регіонів України з урахуванням ризиків небезпек / А. В. Федів // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 1. - С. 171-176.
112.    Федулова Л. І. Вплив інноваційно-технологічного фактора на розвиток внутрішнього ринку регіонів / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 8. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 154-162.
113.    Фрунза С. А. Проблеми бюджетного фінансування соціального захисту населення в Кіровоградській області / С. А. Фрунза //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 285-290.  
114.    Халилов А. Э. Инвестиционно-инновационный механизм управления как фактор обеспечения устойчивого развития региона / А. Э. Халилов //Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 8. - С. 23-28.
115.    Холонюк О. Л. Пріоритети регіональної політики щодо зниження цінової диференціації в Україні / О. Л. Холонюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 8. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 301-308.
116.    Холонюк О. Л. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності регіональної диференціації цін та її основні чинники / О. Л. Холонюк // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 177-184.
117.    Цап С. Д. Теоретико-методологічні аспекти оцінки якості життя населення на регіональному рівні / С. Д. Цап // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 8. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 308-314.
118.    Цапок С. О. Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем / С. О. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. - 2012. - № 1. - С. 176-183.
119.    Царенко О. В. Формування інституціональних регуляторів податкового адміністрування в регіоні / О. В. Царенко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 370-377.  
120.    Чаргазія Т. З. Система моніторингу інвестиційної активності в економіці міста / Т. З. Чаргазія // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 9-10. - С. 47-50.
121.    Червен І. Розвиток інвестиційної діяльності в Миколаївському регіоні, проблеми та основні напрями їх вирішення / І. Червен, М. Кареба // Економіст. - 2012. - № 2. - С. 14-16.
122.    Черевко О. М. Прикордонне співробітництво як чинник регіонального розвитку: світовий досвід та українські реалії / О. М. Черевко // Український географічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 29-34.
123.    Шульгіна О. В. Вплив антикризової структурної політики на регіональний розвиток в Україні / О. В. Шульгіна // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 290-293.  
124.    Щеглюк С. Д. Трансформація екістичного простору регіону в умовах формування регіональної політики / С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. - 2011. - № 3. - С. 35-43.
125.    Юрків Н. Я. Регіональні чинники фінансової безпеки реального сектору економіки / Н. Я. Юрків // Фінанси України. - 2011. - № 12. - С. 99-110.

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ:
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

126.    Башта О. І. Інноваційний розвиток рекреаційної системи регіону на засадах стратегії його соціально-економічного розвитку / О. І. Башта // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 10. - С. 186-189.
127.    Бігус М. Науковий дискурс дефініції конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіоні / М. М. Бігус // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 162-167.
128.    Бойченко К. Стратегічний розвиток харчових підприємств Київського регіону в умовах невизначеності зовнішнього середовища їх діяльності / К. Бойченко // Економіст. - 2012. - № 1. - С. 69-71.
129.    Брадул С. В. Науково-методичні основи реалізації програм ресурсозбереження у житлово-комунальному господарстві регіонів України / С. В. Брадул, В. М. Бєлєнцов //Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - С. 162-166.
130.    Бубенко П. Т. Житлово-комунальне господарство регіону як системний об'єкт дослідження якісних характеристик / П. Т. Бубенко, О. В. Димченко // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 57-66.
131.    Бутко М. Методичний інструментарій комплексної  оцінки розвитку торгівлі в регіональному економічному просторі / М. Бутко, В. Мащенко, О. Михайленко // Економіст. - 2011. - № 9. - С. 18-22.
132.    Васильців Т. Г. Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, Н. Я. Юрків // Фінанси України. - 2012. - № 3. - С. 90-101.
133.    Витрищук К. О. Сучасні тенденції регіональної політики розвитку житлово-комунального господарства України в контексті досвіду Польщі та Балтійських держав / К. О. Витрищук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 216-220.  
134.    Вишневська О. Відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки регіону / О. Вишневська, О. Літвак // Економіст. - 2012. - № 2. - С. 32-34.
135.    Вишневська О. Еколого-орієнтований підхід у використанні та збереженні природно-ресурсного потенціалу регіону / О. Вишневська, О. Літвак // Економіст. - 2012. - № 6. - С. 42-43.
136.    Вознюк М. А. Фінансування енергозберігаючих технологій компанією НЕФКО, регіональний досвід та завдання / М. А. Вознюк, В. А. П'ятак // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 109-114.
137.    Волощук Ю. О. Формування та функціонування регіонального ринку плодово-овочевої продукції / Ю. О. Волощук // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 40-44.
138.    Гривківська О. В. Фінансова безпека сільського господарства регіонів України / О. В. Гривківська, В. В. Осипенко // Фінанси України. - 2011. - № 7. - С. 93-103.
139.    Грищенко О. Ю. Ефективність галузевих і регіональних сільськогосподарських виробництв / О. Ю. Грищенко // Економіка АПК. - 2012. - № 6. - С. 80-84.
140.    Грищенко О. Ю. Методичні підходи до визначення регіональних нормативів виробництва продукції тваринництва / О. Ю. Грищенко // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - С. 39-42.
141.    Дієсперов В. С. Ефективність роботи сільськогосподарських підприємств степового регіону / В. С. Дієсперов // Економіка АПК. - 2012. - № 2. - С. 81-89.
142.    Доценко І. О. Сучасний стан і перспективи розвитку підприємств легкої промисловості Хмельницької області / І. О. Доценко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 8. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 157-162.
143.    Драган І. В. Формування регіональної системи управління у сфері природокористування на інноваційній основі / І. В. Драган // Екологічний вісник. - 2012. - № 1. - С. 9-10.  
144.    Ємець О. І. Оцінка ефективності використання населенням регіону державних програм забезпечення житлом / О. І. Ємець // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 8. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 186-193.
145.    Ільчук В. В. Регіональний ринок картоплі: стан, проблеми та шляхи їх розв'язання / В. В. Ільчук // Економіка АПК. - 2012. - № 8. - С. 134-139.
146.    Качуріна Н. М. Методологічне забезпечення аналізу й оцінки промислового потенціалу регіону / Н. М. Качуріна // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 229-237.  
147.    Кашуба Ю. П. Регіональні оптові ринки сільськогосподарської продукції / Ю. П. Кашуба // Економіка АПК. - 2012. - № 2. - С. 57-61.
148.    Коваленко Т. О. Забезпечення ефективного використання енергетичного потенціалу металургійної галузі регіону (на прикладі Запорізької області) / Т. О. Коваленко, П. В. Гудзь // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 101-108.
149.    Козлянченко О. М. Шляхи розвитку господарської діяльності машинобудування (на прикладі Чернігівської області) / О. М. Козлянченко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 47-53.
150.    Королькова О. А. Проблеми та перспективи сталого розвитку автотранспортних підприємств Севастопольського регіону / О. А. Королькова, І. М. Королькова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 12. - С. 177-181.
151.    Корсак В. Франчайзинг - ефективний спосіб організації роздрібної торгівлі та стимулювання розвитку економіки регіонів / В. Корсак // Економіст. - 2012. - № 8. - С. 60-63.
152.    Корсак В. І. ,,Двоєдиний підхід" як основа методології реалізації принципів сталого розвитку регіонів (на прикладі поліпшення якості обслуговування споживачів у роздрібній торгівлі) / В. І. Корсак // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 131-137.
153.    Корсак В. І. Теоретичні аспекти розвитку роздрібних торговельних організацій та їх значення для регіональної економіки / В. І. Корсак // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 5-6. - С. 67-70.
154.    Кудлай В. Г. Стан і проблеми розвитку трудових ресурсів аграрної сфери Київської області / В. Г. Кудлай // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 7. - С. 164-167.
155.    Кухарська Н. О. Обґрунтування розвитку імпортозамінюючих виробництв у регіоні (на прикладі сільського господарства та харчової промисловості Одеської області) / Н. О. Кухарська, О. О. Ворожейкін // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 48-54.
156.    Кучеренко Р. А. Проблеми розвитку переробних підприємств плодоовочевої консервної галузі Черкаської області на інноваційно-інвестиційних засадах / Р. А. Кучеренко // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 11-12. - С. 54-57.
157.    Маковецька Ю. М. Вторинне ресурсокористування в Україні і регіональні аспекти його становлення / Ю. М. Маковецька // Регіональна економіка. - 2011. - № 3. - С. 172-180.
158.    Меречина Ю. О. Типізація сільськогосподарських підприємств регіону радіаційного забруднення / Ю. О. Меречина // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 142-145.
159.    Мітюшкіна Х. С. Створення інтегрованих регіональних енергоринків в умовах розвитку глобалізації / Х. С. Мітюшкіна // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 9-10. - С. 7-10.
160.    Нездоймінов С. Г. Концептуальні підходи до „зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні / С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андрєєва // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 80-88.
161.    Нірода Д. Інституціональні форми землекористування: рівень ефективності в окремих регіонах / Д. Нірода // Економіст. - 2011. - № 10. - С. 41-45.
162.    Одінцов М. М. Основні напрями кластерної організації регіонального агропромислового виробництва / М. М. Одінцов, О. М. Одінцов // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - С. 23-29.
163.    Орлова В. В. Економічна діагностика процесів розвитку регіонального туристичного ринку / В. В. Орлова, Н. І. Остап'юк //Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 9-10. - С. 45-47.
164.    Пашкевич М. С. Комплексний розвиток вугледобувних регіонів України в умовах реформування вугільної галузі / М. С. Пашкевич // Регіональна економіка. - 2012. - № 1. - С. 62-68.
165.    Пила В. І. Роль промислового потенціалу в соціально-економічному розвитку регіонів України / В. І. Пила // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 1. - С. 163-167.
166.    Письменна О. Б. Ресурсозбереження в контексті сталого розвитку уранодобувного регіону / О. Б. Письменна // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 1. - С. 192-199.
167.    Саєнко О. Р. Вплив податків на фінансові результати діяльності машинобудівних підприємств (на прикладі Запорізького регіону) / О. Р. Саєнко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - С. 203-207.
168.    Саковська О. М. Організація та функціонування регіонального ринку зерна / О. М. Саковська // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 45-50.
169.    Сіташ С. Д. Проблеми та фактори підвищення продовольчої безпеки регіону / С. Д. Сіташ // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - С. 184-187.
170.    Стройко Т. Регіональні тенденції розвитку виробництва овочів / Т. Стройко, І. Лесік // Економіст. - 2012. - № 2. - С. 37-39.
171.    Ткачук Г. Ю. Стратегія формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу Житомирщини / Г. Ю. Ткачук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - С. 180-184.
172.    Томілін О. О. Харчова промисловість Полтавської області в період ринкового реформування / О. О. Томілін // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - С. 231-234.
173.    Чемісов Б. Г. Розміщення та просторова організація промислового виробництва і регіональна економіка: етимологія понять / Б. Г. Чемісов // Регіональна економіка. - 2011. - № 3. - С. 167-171.
174.    Якобчук В. П. Концептуальні аспекти формування зернового кластеру в регіоні / В. П. Якобчук, О. В. Захаріна // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - С. 115-120.

ЕКОНОМІКА ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ:
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ

175.    Васильєв О. В. Організаційно-правовий аспект регулювання трудової маятникової міграції населення в Прикарпатті / О. В. Васильєв, Г. Г. Гараніна // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. - 2011. - № 4. - С. 73-79.
176.    Василюк Д. Я. Порівняльна характеристика розвитку середнього класу суспільства в Карпатському економічному районі / Д. Я. Василюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 8. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 261-267.
177.    Гилка М. Д. Проблеми забезпеченості та ефективності використання земельних ресурсів в сільському господарстві Чернівецької області / М. Д. Гилка // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 73-79.
178.    Головчак В. Ф. Трансформація складових геосистеми у процесі природокористування на Калуш-Голинському родовищі калійних руд / В. Ф. Головчак //Український географічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 57-62.
179.    Гречаник Н. Ю. Маркетингова оцінка ринку дитячого харчування в контексті програми ,,Виробництво дитячого харчування з екологічно чистого коров'ячого молока в спеціальній сировинній зоні Рогатинського району" / Н. Ю. Гречаник //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 43-49.
180.    Демків О. І. Вплив фінансової кризи на бюджети органів місцевого самоврядування (на прикладі Львівської області) / О. І. Демків // Фінанси України. - 2011. - № 8. - С. 76-89.
181.    Дмитровська В. С. Особливості наповнення місцевих бюджетів гірських територій / В. С. Дмитровська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 8. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 59-67.
182.    Дяченко Б. І. Вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну діяльність України та регіонів Українських Карпат / Б. І. Дяченко, С. М. Рошко // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 86-92.
183.    Жуков С. Емпіричний аналіз євроінтеграційної діяльності підприємств Закарпатської області / С. Жуков // Журнал європейської економіки. - 2012. - № 3. - С. 276-295.
184.    Зарічна Н. З. Аналіз фінансово-економічних передумов створення фінансового кластеру в Західному регіоні України / Н. З. Зарічна // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 11-12. - С. 48-51.
185.    Качинський А. Б. Оцінка економічного ризику надзвичайних ситуацій в областях Західного регіону України / А. Б. Качинський, С. П. Іванюта // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 64-72.
186.    Корній В. В. Гірські території: проблеми та перспективи сталого розвитку / В. В. Корній // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 217-224.
187.    Кохан І. В. Особливості формування доходів і видатків місцевих бюджетів на прикладі Івано-Франківської області / І. В. Кохан // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 8. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 68-75.
188.    Кравців В. С. Економічна наука в Західному регіоні України за роки незалежності: здобутки та перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. - 2011. - № 3. - С. 7-26.
189.    Крива Ю. Трудовий потенціал Прикарпаття та його використання / Ю. Крива // Еврика-ХІІ : зб. студ. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 129-131.
190.    Кропельницька С. О. Оцінка фінансового забезпечення інвестиційного розвитку Карпатського регіону / С. О. Кропельницька, Р. І. Щур // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 8. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 215-223.
191.    Крупін В. Є. Економічний розвиток сільських територій Карпатського регіону України: стан, тенденції, перспективи / В. Є. Крупін // Регіональна економіка. - 2012. - № 1. - С. 54-61.
192.    Кулініч Т. В. Прогнозна оцінка можливостей активізації інвестиційних процесів в областях Західного регіону України / Т. В. Кулініч // Регіональна економіка. - 2011. - № 3. - С. 70-79.
193.    Куліш І. М. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону) / І. М. Куліш // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 225-228.
194.    Лиско М. Експортний потенціал Івано-Франківської області: стан і перспективи розвитку / М. Лиско // Еврика-ХІІ : зб. студ. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 120-122.
195.    Мельник О. М. Туризм у західному регіоні України і його стратегічні складові / О. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 191-197.
196.    Моршнєва І. Б. Сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку аграрних підприємств Львівщини / І. Б. Моршнєва // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 118-124.
197.    Надворняк Я. М. Тенденції розвитку економіки туризму Івано-Франківської області / Я. М. Надворняк // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - С. 84-89.
198.    Надворняк Я. М. Фінансове забезпечення розвитку підприємств туристичної галузі Івано-Франківської області / Я. М. Надворняк //Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 69-74.
199.    Негрич М. Д. Концепція інституційних змін у сфері управління лісами і лісовим господарством : [на прикл. Івано-Франків. обл.] / М. Д. Негрич // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. - 2011. - № 4. - С. 271-279.
200.    Онисько С. М. Удосконалення кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств Львівської області / С. М. Онисько, І. Б. Моршнєва // Економіка АПК. - 2012. - № 7. - С. 101-107.
201.    Перович Д. М. Роль торгівлі в покращенні добробуту населення Івано-Франківської області / Д. М. Перович // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. - 2012. - № 5. - С. 228-235.
202.    Приходько М. М. Стан земель в регіоні Українських Карпат та їх екологічна безпека / М. М. Приходько // Український географічний журнал. - 2012. - № 2. - С. 43-48.
203.    Спаський Г. В. Інвестиційний розвиток харчової промисловості Закарпаття / Г. В. Спаський // Економіка АПК. - 2012. - № 7. - С. 75-79.
204.    Ступень М. Збалансований розвиток землекористування в Закарпатському регіоні / М. Ступень, С. Малахова, С. Радомський // Економіст. - 2012. - № 1. - С. 43-46.
205.    Сундук А. М. Позиціонування Закарпатської області в системі ,,держава - глобальний вимір" / А. М. Сундук // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 211-218.
206.    Сус Т. Й. Перспективи розвитку екологічного тваринництва в Карпатському макрорегіоні / Т. Й. Сус // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 165-170.  
207.    Тимоць М. В. Кадри як головна компонента генезису новацій в аграрній сфері : [на прикл. Івано-Франків. обл.] / М. В. Тимоць // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. - 2012. - № 5. - С. 211-218.
208.    Ткачук І. Г. Концептуальні підходи до фінансово-економічного механізму функціонування кластера дитячого молочного харчування / І. Г. Ткачук, С. О. Кропельницька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 175-183.  
209.    Харченко М. В. Щодо основних причин негативних результатів геологорозвідувальних робіт у Західному нафтогазоносному регіоні України / М. В. Харченко [та ін.] // Нафтова і газова промисловість. - 2012. - № 3. - С. 8-11.
210.    Ходан М. М. Концептуальне вирішення економічних основ розвитку туризму в напрямку збереження історико-культурної спадщини Прикарпатського регіону / М. М. Ходан // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. - 2012. - № 5. - С. 219-227.
211.    Цюпа О. П. Аналіз надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів Івано-Франківської області / О. П. Цюпа // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 440-445.  
212.    Щурик М. В. Кадровий потенціал аграрного сектора Карпатського макрорегіону: механізми формування та використання / М. В. Щурик // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. - 2011. - № 4. - С. 254-261.
213.    Щурик М. В. Фінансове забезпечення розвитку дрібних земельних господарств [на прикл. Івано-Франків. обл.] / М. В. Щурик // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. - 2012. - № 5. - С. 200-210.
214.    Ярема В. І. Електроенергетичний комплекс Карпатського регіону: фінансово-економічний аспект / В. І. Ярема // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 202-203.
215.    Ярема І. І. Напрямки стимулювання сталого використання лісоресурсного потенціалу гірських територій державними лісогосподарськими підприємствами / І. І. Ярема // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 194-199.

Шановний читачу!

Для ознайомлення з публікаціями даної тематики радимо скористатися також Інтернет-ресурсами:

www.zakon1.rada.gov.ua - офіційний сайт Верховної Ради України
www.kmu.gov.ua - офіційний сайт Кабінету Міністрів України
www.me.gov.ua - офіційний сайт Міністерства економіки
www.minfin.gov.ua. - офіційний сайт Міністерства фінансів України
www.mIsp.gov.ua - офіційний сайт Міністерства праці і соціальної політики України
www.dcz.gov.ua - офіційний сайт Державного центру зайнятості
www.if.gov.ua - офіційний сайт Івано-Франківської ОДА
stat.if.ukrtel.net/ - Івано-Франківське обласне управлiння статистики
www.mvk.if.ua/ - портал Івано-Франківської міської ради
www.aedif.if.ua/ - Асоціація Економічного Розвитку Івано-Франківщини
library.if.ua/ - Бібліотека економіста он-лайн
http://www.business.if.ua/ - Бізнес-портал Івано-Франківщини
http://www.rada.com.ua/ukr/Regions_Potential/Globalmarketingsistem-Економічний потенціал України. Підприємства Івано-Франківської області.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Алєксєєв І. В. - 8
Алмаші Л. - 22
Андрєєва Н. М. - 160
Анішина Н. - 9
Балтачеєва Н. - 10
Башта О. І. - 126
Беновська Л. Я. - 103
Бережна З. - 11
Бєлєнцов В. М. - 129
Бєлікова Н. В. - 12
Бігус М. М. - 127
Бідак В. Я. - 118
Біденко Т. - 82
Біла О. С. - 7
Бобкова О. Ю. - 92
Боднар О. - 61
Бойченко К. - 128
Большая О. - 13
Брадул С. В. - 129
Бубенко П. Т. - 130
Бугаєнко Н. - 63
Булах Т. М. - 14
Бутко М. - 131
Быстряков И. - 15
Василюк Д. Я. - 176
Васильєв О. В. - 175
Васильців Т. Г. - 38, 132
Ватченко О. Б. - 16
Вахович І. М. - 17
Витрищук К. О. - 133
Вишневська О. - 134, 135
Вознюк М. А. - 136
Возняк Г. В. - 18
Волківська А. М. - 19
Волощук Ю. О. - 137
Ворожейкін О. - 81, 155
Вусятицька М. П. - 20
Галиця І. - 21
Гало М. - 22
Гальків Л. І. - 23
Гараніна Г. Г. - 175
Герасименко О. В. - 24
Герасимчук З. - 25, 26
Гилка М. Д. - 177
Гірна О. Й. - 27
Гладун О. М. - 71
Гладченко А. Ю. - 97
Головчак В. Ф. - 178
Гончаренко І. В. - 28
Гончаров Є. В. - 79
Гречаник Н. Ю. - 179
Гривківська О. В. - 138
Гришина Н. - 33
Грищенко В. Ф. - 29
Грищенко І. В. - 29
Грищенко О. Ю. - 139, 140
Гудзь П. В. - 148
Демків О. І. - 180
Деркач М. І. - 30
Димченко О. В. - 130
Дієсперов В. С. - 141
Дмитровська В. С. - 181
Домбровська Л. В. - 31
Доценко І. О. - 142
Драган І. В. - 143
Дребот О. І. - 32
Древаль О. Ю. - 29
Дяченко Б. І. - 182
Ємець О. І. - 144
Єфімова Г. - 33
Жмайло М. А. - 99
Жук П. В. - 34
Жуков С. - 183
Задорожня Л. А. - 86
Зайчикова В. - 35
Залуцький І. Р. - 41
Западнюк С. О. - 36
Зарічна Н. З. - 184
Захаріна О. В. - 174
Захарчин Г. М. - 79
Зверяков М. - 37
Іваницька О. - 21
Іванюта С. П. - 185
Іляш О. І. - 38
Ільчук В. В. - 145
Іщенко О. О. - 39
Іщук Л. І. - 17
Іщук С. О. - 40
Калашникова Х. І. - 42
Кареба М. - 121
Карпенко А. В. - 43
Карпець С. Л. - 44
Качан Є. П. - 6
Качинський А. Б. - 185
Качуріна Н. М. - 146
Кашуба Ю. П. - 147
Ковалев А. - 37
Коваленко Т. О. - 148
Козлова Л. В. - 45
Козлянченко О. М. - 149
Козоріз М. А. - 46, 47
Колєшня Л. - 9
Колісник О. П. - 48
Колосюк Г. В. - 49
Колтунович О. - 50
Копилюк О. І. - 51
Корній В. В. - 186
Королькова І. М. - 150
Королькова О. А. - 150
Корольчук Л. - 52
Корсак В. І. - 151, 152, 153
Кохан І. В. - 187
Кравців В. С. - 53, 188
Крива Ю. - 189
Кропельницька С. О. - 190, 208
Крупін В. Є. - 191
Кудлай В. Г. - 154
Кужель Е. В. - 54
Кузьминчук Н. В. - 55, 56
Кулай А. В. - 57
Кулініч Т. В. - 192
Куліш І. М. - 193
Курій Л. О. - 58
Кухарська Н. - 59, 155
Кучеренко Р. А. - 156
Кушнірчук-Ставнича О. М. - 60
Лагодієнко В. - 61
Лесік І. - 170
Лиско М. - 194
Лігоненко Л. О. - 62
Літвак О. - 134, 135
Лозова А. - 63
Ломоносов Д. - 11, 85
Лупак Р. Л. - 132
Лутчин Н. - 64
Макаренко М. В. - 65, 66, 67, 68, 69,70
Макарова О. В. - 71
Маковецька Ю. М. - 157
Макоцьоба  М. - 72
Малахова С. - 204
Малий І. - 73
Мальчикова Д. С. - 74
Маргасова В. Г. - 75
Матюшенко В. І. - 54
Мащенко В. - 131
Медвідь В. Ю. - 76
Мельник А. - 77
Мельник О. М. - 195
Меречина Ю. О. - 158
Михайленко О. - 131
Михасюк І. Р. - 78
Мітюшкіна Х. С. - 159
Мних О. Б. - 79
Моршнєва І. Б. - 196, 200
Музика І. С. - 47
Надворняк Я. М. - 197, 198
Назарко С. О. - 80
Негрич М. Д. - 199
Нездоймінов С. Г. - 160
Нірода Д. - 161
Одінцов М. М. - 162
Одінцов О. М. - 162
Онисько С. М. - 200
Орехова Е. - 15
Орлова В. В. - 163
Осипенко В. В. - 138
Осипов В. - 81
Остап'юк Н. І. - 163
Пазюк О. - 82
Панков А. - 81
Панухник О. В. - 83
Паранчук С. В. - 8, 84
Парсяк В. Н. - 85
Пашкевич М. С. - 164
Паянок Т. М. - 86
Перович Д. М. - 201
Петренко К. В. - 87,88, 89
Пила В. І. - 165
Пиріг С. О. - 17
Письменна  О. Б. - 166
Плякин А. - 15
Поліщук В. Г. - 26
Приймак В. І. - 90
Приходько М. М. - 202
Пудрик В. В. - 90
Пушак Я. Я. - 46
П'ятак В. А. - 136
Радіонов Ю. Д. - 91
Радомський С. - 204
Раєвнєва О. В. - 92
Рошко С. М. - 182
Рудь Н. Т. - 93, 94, 95, 96
Саєнко О. Р. - 167
Сазонець І. Л. - 97
Саковська Л. - 98
Саковська О. М. - 168
Сидорова А. В. - 99
Сіташ С. Д. - 169
Сментына Н. - 37
Смочко В. Ю. - 100
Соляр В. В. - 101, 102
Соха Ю. І. - 34
Спаський Г. В. - 203
Сторонянська І. З. - 103
Стройко Т. - 170
Ступень М. - 204
Сундук А. М. - 205
Сус Т. Й. - 206
Талах В. - 104
Терьошкіна Н. - 105
Тимоць М. В. - 207
Тищенко О. - 73, 106
Ткаченко Л. - 107
Ткачук В. І. - 108
Ткачук Г. Ю. - 171
Ткачук І. Г. - 3, 4, 5, 12, 20, 30, 90, 112, 113, 115, 117, 119, 123, 133, 142, 144, 146, 176, 179, 181, 187, 190, 206, 208, 211
Томілін О. О. - 172
Тульчинська С. О. - 109
Турчіна С. Г. - 110
Ухачевич Я. П. - 84
Федів А. В. - 111
Федулова Л. І. - 112
Фрунза С. А. - 113
Халилов А. Э. - 114
Харченко М. В. - 209
Ходан М. М. - 210
Холонюк О. Л. - 115, 116
Цап С. Д. - 117
Цапок С. О. - 118
Царенко О. В. - 119
Цюпа О. П. - 211
Чаргазія Т. З. - 120
Чемісов Б. Г. - 173
Червен І. - 121
Червінська О. С. - 8
Черевко О. М. - 122
Шульгіна О. В. - 123
Щеглюк С. Д. - 124
Щур Р. І. - 190
Щурик М. В. - 212, 213
Юрків Н. Я. - 125, 132
Якобчук В. П. - 174
Ярема В. І. - 214
Ярема І. І. - 215

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка