Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Рисунок. Живопис. Іконопис. Пам’ятка користувачуББК    91. 9 : 85. 14
           Р 54
Рисунок. Живопис. Іконопис : пам'ятка користувачу / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [упоряд. Г. І. Пристай, М. В. Дем'янів, С. В. Джоголик ; комп. дизайн Н. М. Чабан ; відп. за вип. Л. В. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2012. - Набір буклетів (6). - (Екскурс видами мистецтва ; вип. ІІІ).

Видання рекомендується для бібліотечних працівників, викладачів та студентів, всіх, хто цікавиться видами образотворчого мистецтва, зокрема живописом, рисунком, іконописом.
Пам'ятка користувачу охоплює документальні джерела з фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка з 1980 р. до травня 2012 р.
Матеріали в пам'ятці розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів чи публікацій.
Упорядники:      
Пристай Г. І. -  завідувачка відділу літератури з мистецтва  
Дем'янів М. В. - головний бібліотекар відділу літератури з мистецтва  
Джоголик С. В. - бібліотекар відділу літератури з мистецтва                          
Комп'ютерний дизайн: Чабан Н. М. - бібліотекар відділу літератури з мистецтва                                                   
 Відповідальний за випуск: Бабій Л. В. - директор ОУНБ ім. І. Франка                                       
            
ВСТУП
Рисунок - геометричний (або схематичний) малюнок, виконаний  на площині від руки за допомогою графічних засобів або комп'ютера: лінії, штриха, плями та їхніх комбінацій.
Як правило технічні креслення в роботах описуються, як рисунок, а не малюнок.
Іконопис - "писання" ікон, рід настінного і станкового малярства, створених мистцями-іконописцями, що "милостю Божою зображують надприродні речі, виконані самою вірою".
Ікона - складний твір, що має літургійне призначення й, разом з тим, є людським документом присутності часу - це відкрите „вікно" в духовний світ минулого й у світ вічного буття.
Живопис - вид образотворчого мистецтва пов'язаний з передачею зорових образів нанесенням фарб на тверді, гнучкі або тканеві поверхні, а також твори мистецтва, створені таким способом.
Існує значна кількість різновидів техніки живопису:

  • Фреска - найважливіший різновид монументального малярства, у котрому як основна сполучна речовина використовується вапно.
  • Мозаїка - різновид живопису, який ґрунтується на своєрідному принципі «моделювання» з шматочків природного каменю чи кольорового скла.
  • Олійний розпис - різновид живопису, який дає змогу створити фактурність зображення.
  • Тампера - різновид живопису, назва якого походить від назви фарби. Основу фарби складає яєчний жовток.
  • Акварель - малюнок водяними фарбами на папері.
  • Пастель - це рисунок, який виконується кольоровими олівцями, а тому сприймається як живопис.

Рисунок

   1. Барбар Б. Основы пейзажного рисунка : практ. курс / Б. Барбар. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 207 с. : ил.
   2.  Берн Х. Динамическая анатомия для ху-дожников / Х. Берн. - Тула : Росничок ; М. : Астрель, 2001. - 216 с.
   3. Бирч Л. Как рисовать масляными крас-ками: пошаговое руководство для начинающих / Л. Бирч. - М. : АСТ : Астрель, 2003. - 96 с. : ил.
   4. Бриджмен Дж. Человек как художест-венный образ /  Дж. Бриджмен. - М. : Эксмо, 2005. - 350 с. 
5.  Волошин Л. Ярослав Лукавецький  Малярство. Рисунки. Сценографія /     
      Л. Волошин. - Л. ; Івано-Франківськ :  ЗУЦК, 2008. - 123 с.

6.  Глассфорд К. Рисунок пером и тушью / К. Глассфорд. - М. : АСТ : Астрель, 2009. - 63 с. : ил.
7. Дворник Ю. Жива вода рисунка / Ю. Дворник. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2009. - 176 с.
8. Западноевропейский рисунок / сост. Е. Левитин. - М. : Изобраз. искусство, 1991. - 218 с.
9. Искусство рисунка / сост. Г. Ельшевская. - М. : Сов. худож., 1990. - 368 с. : ил.
10.  Кирцер Ю. Рисунок и живопись / Ю. Кирцер. - М. : Высш. шк., 1992. - 270 с.
11.   Корнилова А. Мир альбомного рисун-ка / А. Корнилова. - Л. : Искусство, 1990. - 287 с.
12.  Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного  академического рисунка : учебник / Н. Г. Ли. - М. : Эксмо, 2007. - 480 с. : ил.
13.  Лукань В. Рисунок : метод. посіб. до навч. курсу / В. Лукань. - Івано-Франківськ : Плай, 2005. - 112 с.
14.  Материалы и техники рисунка / под ред. В. А. Королева. - М. : Изобраз. искусство, 1987. - 96 с.
15.  Нестеренко В. Рисунок головы чело-века / В. Нестеренко. - Минск : Высш. шк., 1992. - 126 с.
16.  Основы техники создания портрета / ред. Р. Вулф. -  Минск : Попурри, 2004. - 128 с. : ил.
17.  Пармон Ф. Рисунок и графика костю-ма : учебник  / Ф. Пармон. - М. : Легпромбытиздат, 1987. - 208 с.
18.   Пенова В. Рисуем карандашом. Дере-вья. Цветы. Животные / В. Пенова. - Х. ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2008. - 112 с. : ил.
19.   Рабба К. Рисуем цветы / К. Рабба. - М. : Эксмо, 2008. - 128 с.
20. Рисунок. Живопись. Композиция : хресто-матия / сост. Н. Ростовцев. - М. : Просвещение, 1989. - 207 с.
21.   Рисунок : учеб. пособие для вузов / Ф. Анто-нов, Н. Бесчастнов, Б. Бурмистров и др. - М. : Легпромбытиздат, 1988. - 176 с. : ил.
  22.  Русский рисунок XVIII-начала  XX века / сост. Ю. Забродина. - Л. : Аврора, 1989. - 167 с.
  23.  Симблет С. Рисунок. Полное собрание тех-ник. Новый практичный подход к передаче образов в рисунке / С. Симблет. - М. : АСТ : Астрель, 2006. - 264 с. : ил.
  24. Соловьева Б. Искусство рисунка / Б.   Соловьева. - Л. : Искусство, 1989. - 256 с.
  25.  Таранов Н. Основы учебного рисунка и про-изводственной графики / Н. Таранов, С. Иванов. - Л. : Свит, 1992. - 208с. 
  26.  Туманов І. Рисунок. Живопис. Скульптура: Теоретико-методологічні основи комплекс-ного навчання : навч. посіб. / І. Туманов. - Л. : Аверс, 2010. - 496 с.
  27.   Фостер У. Анатомия человека / У. Фостер. -  М. : АСТ ; Астрель, 2004. - 31 с. : ил.

28. Хальбингер В. Рисуем портрет: про-порции, пластика, техника / В. Хальбингер. - М. : Эксмо, 2006. - 208 с. : ил.
29.  Хэммонд Л. Портрет / Л. Хэммонд. - Минск : Попурри, 2003. - 144 с. : ил.
30.  Хогарт Б. Игра света и тени для художников : уч. пособ. / Б. Хогарт. - Тула : Родничок ; М. : Астрель : АСТ, 2001. - 152 с. : ил.
31.   Хогарт Б. Рисование динамичных рук для художников / Б. Хогарт. - Тула : Родничок ; М. : Астрель: АСТ, 2001. - 136 c. : 136 c. : ил.
32.   Хогарт Б. Рисунок человека в движении / Б. Хогарт. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 176 с.
33.    Чиварди Д. Лицо и голова человека Анатомия, морфология, мимика / Д. Чиварди. - М. : Эксмо, 2005. - 240 c. : ил.
34.  Чиварди Д. Рисунок. Пейзаж : методы, техника, композиция / Д. Чиварди. - М. : Эксмо, 2004. - 64 с. : ил.
35. Шидер Ф. Анатомический атлас для художников / Ф. Шидер. - М. : Эксмо, 2004. - 224 с. : ил.
Живопис України XI-XIX століть

1.    Антонович Д. Шевченко-маляр / Д.  Анто-нович. - К. : Україна, 2004. - 271 с.

2.  Жаборюк А. Давнє українське малярство (ХІ-ХVІІІ ст.) / А. Жаборюк. - О. : Маяк, 2003. - 208 с.
     3.  Жаборюк А. Український живопис остан-ньої третини ХІХ-початку ХХ століття / А.     Жаборюк. - К. ; О. : Либідь, 1990. - 309 с.

4.   Жолтовський П. Монументальний живопис на Україні XVII-XVIII століття / П. Жолтовський. - К. : Наук. думка, 1988. - 159 с.
5.   Костів О. Живопис : каталог / О. Костів. - К. : Нац. музей у Львові, 1993. - 37 с.
6.  Лильо-Откович З. Український пейзажний живопис ХІХ-початку ХХ сторіччя / З. Лильо-Откович. - К. : Балтія-Друк, 2007. - 120 с.
7.  Откович В. Народна течія в українському живописі XVII-XVIII ст. / В. Откович. - К. : Наук. думка, 1990. - 94 с.
***
          1. Александрович В. Майстер Юрій Шимо-нович-старший : [про укр. живописця ХVІІ ст.] / В. Александрович // Образотворче мистецтво. - 1990. - № 1. - С. 17-18.
  2.  Александрович В. Малярський осеред у Бродах : [з історії розвитку живопису в західноукр. землях ХVІІ ст.] / В. Александрович // Дзвін. - 1990. - № 3. - С. 113-118.
       3.  Александрович В. Нотатки про київсь-ких малярів ХVІ-ХVІІ століть / В. Александрович // Пам'ятки України. - 1997. - № 3. - С. 76-80.
    4.    Блюміна І. Української козаччини співець : [до 125-річчя з дня народж. укр. худож. Фотія Красицького] / І. Блюміна // Культура і життя. - 1998. - 16 верес. - С. 26-27.
      5.  Бушак С. „Козак Мамай" - легендарна картина українського народного живопису / С. Бушак // Народне мистецтво. - 2010. - № 3/4. - С. 56-64.
   6.  Бушак С. Мамаї та сміхова культура українського народу : [про твори нар. живопису] / С. Бушак // Слово і Час. - 1999. - С. 76-79.
   7.  Бушак С. Народномистецький образ захисника незалежності України : [давньоукр. нар. картина  „Козак Мамай"] / С. Бушак // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 1-2. - С. 3-12.
   8.   Галенко О. Рецензії : [про нар. картину „Козак Мамай"] / О. Галенко // Студії мистецтвознавчі. - 2009. - №1. - С. 151-158.
     9.    Жбанкова О. Митець та його муза :    [про худож. Петра Левченка (1856-1917)] / О. Жбанкова // Art-line. - 1999. - № 3. - С. 52-53.
    10.    Іванченко М. Світло душі митця : [про укр. худож. Г. Лапченка (1801-1876)] / М. Іванченко // Наша культура. - 1979. -  № 2. - С. 10-11.
11.  Ковальчук С. Козак-живописець: най-кращий портретист ХVІІІ ст. наро-дився у Миргороді : [про живописця В. Боровиковського] / С. Ковальчук // Україна молода. - 2002. - 7 серп. - С. 6.
12.    Красицька Л. Тарас Шевченко та Фотій Красицький : [про життя і твор-чість талановитого худож. Ф. Красицького] / Л. Красицька // Основа. - 1994. - № 26. - С. 110-115.
  13.  Мисюга Б. Маляр січового стрілецтва : [до 130-річчя від дня народж. Осипа Куриласа] / Б. Мисюга // Образотворче мистецтво. - 2001. - № 2. - С. 58.
          14. Митець Шевченкової доби : [до 200-річчя від дня народж. А. М. Мокрицького (1810-1870)] // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2010. - № 3. - С. 65-69.
15.  Мішнєва О. Живописна емаль доби бароко / О. Мішнєва // Українська культура. - 1998. - № 8. - С. 24-25.
16.   Найден О. Ще раз про „Козака Мамая" : [про дослідж. картини] / О. Найден // Народне мистецтво. - 2002. - № 1-2. - С. 28-29.
  17.   Откович В. Народна течія в живописі : [про нар. малярство на терит. укр. Карпат у ХVІІ-ХVІІІ ст.] / В. Откович // Етнос і культура. - 2008. - № 4/5. - С.  83-85.
18.   Пуцко В. Волинські портрети : [про укр. портр. живопис ХVІ-ХVІІІ ст.] / В.  
        Пуцко // Дзвін. - 1993. - № 4-6. - С. 117-120.

19. Сержант Л. Орнаментальне мистецтво козацької доби / Л. Сержант // Образотворче мистецтво. -  1998. - №5. - С. 27-28.
        20.  Сидор-Гібелинда О. Пейзаж перед бит-вою : [Волин. пластика ХVІІ-ХVІІІ ст.] / О. Сидор-Гібелинда // Art-line. - 1997. - № 10-11. - С. 68-69.

21. Татарин А. „Справдешній художник!" : [до 190-річчя від дня народж. В. І.  
      Штернберга, укр. живописця] / А.  Татарин // Образотворче мистецтво. -   
      2008. - № 2. - С. 9-11.

     22. Трифонова О. Перший український    живописець: Алімпій / О.Трифонова  // Урядовий кур'єр.  - 2001. - 18 лип. - С. 16.

23.   Федоренко Д. „Козак Мамай" - народна картина / Д. Федоренко // Рідна школа. - 2003. - № 7. - С. 66-68.
24. Федорук О. Жива легенда Григорія Лапченка : [про укр. худож. (1801-1876)] / О. Федорук // Образотворче мистецтво. - 2008. - № 2. - С. 118-121.
25.   Шкурка М. Художники-кріпаки Третя-чевські / М. Шкурка // Чумацький шлях. - 2005. - № 5. - С. 6-10.
26.   Шудря М. ,,Ім'я не встановлене..." : [про дослідж. живописних робіт Т. Г. Шевченка „Портрет Горленко"] / М. Шудря // Україна. - 1999. - № 2. - С. 32-33.
Живопис України XX століття
1.   Аронець М. Денис-Лев Іванцев. Життя і творчість : монографія / М.  
      Аронець. - К. : Грані-Т, 2008. - 160 с.

2.    Белічко Ю. Палітра століть : вибр. твори живопису з музеїв України / Ю. Белічко. - К. : Балтія-Друк, 2006. - 198 с.

3.    Володимир Винниченко / упоряд. С. Гальченко. - К. : Мистецтво, 2007. - 224 с.

4.    Данилюк В. Живопис / В. Данилюк. - Івано-Франківськ, 2009. - 15 с.

5.    Дивосвіт наших пращурів: кат. вист. Сергія Глушко. - Ужгород : ПОВЧ Р.М., 2007. - 46 с.

6.    Заливаха О. Живопис. Графіка. Різьба : альбом-каталог / О. Заливаха. - Івано-Франківськ : Лілея - НВ, 1996. - 40 с.

7.    Жаборюк А. Український живопис останньої третини ХІХ-початку ХХ століття / А. Жаборюк. - К. ; О. : Либідь, 1990. - 309 с.

8.    Живопис Олександра Коровая / упоряд. М. Аронець. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 124 с.

9.    Катерина Білокур очима сучасників / упоряд. М. Кагарлицький. - К. : Томіріс, 2000. - 432 с.

10.    Катерина Білокур / ред. Т. Смолякова. - К. : Спалах, 2001. - 128 с.

11.    Касіян В. Автопортрет / упоряд. Я. Гоян. - К. : Веселка, 2004. - 671 с. : іл.

12.    Коваль І. Михайло Фіголь / І. Коваль. - Галич : Давній Галич, 2004. - 128 с.

13.    Лильо-Откович З. Український пейзажний живопис ХІХ-початку ХХ ст. / З. Лильо-Откович. - К. : Балтія-Друк, 2007. - 120 с. : іл.

14.    Анатоль Коломієць. Альбом / ред.-упоряд. М. Маричевський. - К. : Софія-А, 2005. - 148 c.

15.    Начерки (із мистецької спадщини Михайла Фіголя) / упоряд. В. Лукань. - Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2007. - 81 с.

16.    Марчук І. Живопис / І. Марчук. - Івано-  Франківськ : Форумс, 2008. - 64 с.

17.    Микола Стороженко / упоряд. В. Войтович. - К. : Дніпро, 2008. - 184 с.

18.    Михайло Дейнега / упоряд. М. Дейнега. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2010. - 13 с.

19.    Український живопис ХІХ-ХХ ст. з колекції НХМУ : альбом / упоряд О. Жбанкова,  Т. Мустафіна, Л. Толстова. - Хм. : Галерея ; К. : Артанія Нова, 2005. - 272 с.

20.    Український живопис ХХ-ХХІ ст. з   колекції НХМУ : альбом / упоряд О.  Жбанкова,  Т. Мустафіна, Л. Толстова. -  Хм. : Галерея ; К. : Артанія Нова, 2006. -  304 с.

21.    Параска Хома : альбом / упоряд. Я. Хома. - Івано-Франківськ, 2005. - 56 с.

22.    Яблонська Т. Живопис. Графіка : альбом / упоряд. І. Бугаєнко.- К. : Мистецтво, 1991. - 176 с. : іл.
***
      1. Алексєєва О. На мистецьких теренах За-поріжжя: тенденції і злети : [про вист. запоріз. худож.] / О. Алексєєва // Українська культура. - 2006. - № 12. - С. 22-23.

2.  Бевза П. Мистецтво довкілля : [про сучас. те-чії в живописі] / П. Бевза // Українська культура. - 2010. - № 1/4. - С. 58-61.

3.   Білякова Л. Чарівність петриківського розпи-су : [про худож. Марфу Тимченко та Івана Скицюка] / Л. Білякова // Україна і світ сьогодні. - 2000. - 12-18 лют. - С. 14.

4.  Денисенко О. Філософія левкасу : [про ху-дож. І. Моргунову і О. Єрофєєву] / О. Денисенко // Українська культура. - 2004. - № 5. - С. 20-21.

   5.  Жеплинська О. Українське портретне маляр-ство / О. Жеплинська // Образотворче мистецтво. - 2001. - № 1. - С. 64-65.

   6.  Землянський О. Кулаков Олексій, Папірна Наталія : [про укр. худож.] / О. Землянський // Художники України. - 2006. - № 30. - С. 3-22.

   7.  Кобальчинська Р. Взори лемківських хиж : [про настін. розпис лемків в альб. О. Добрянської] / Р. Кобальчинська // Народне мистецтво. - 2007. - № 4. - С. 55.

   8. Куліненко Л. Розмаїття українського на-тюрморту / Л. Куліненко // Музеї України. - 2009. - № 1. - С. 34-35.

   9.  Левицька Я. Подарунок юних митців до 20-ї річниці Незалежності : [про вист. творів студ. ін-ту мистецтв Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника в Івано-Франків. краєзн. музеї] / Я. Левицька // Культура і життя. - 2011. - № 32. - С. 2.

  10.  Местеренко П. На сторожі історичної досто-вірності : [про худож. картини із геральд. символікою] / П. Местеренко // Образотворче мистецтво. - 2009/2010. - № 4/1. - С. 127-129.
11.   Микільський І. Тральфреалізм - український джаз візуал. арту : [про укр. мистец. візуального арту] / І. Микільський // Галерея. - 2008. - № 3/4. - С. 51-52.

12.   Мудрак М. „Місто сонця" Томмазо Кампане-лли й утопічне мистецтво Бойчукістів : [про укр. худож. угруповання Бойчукістів] / М. Мудрак // Образотворче мистецтво. - 2009/2010. - № 4/1. - С. 22-25.

13.    Онищенко В. Канони Феодосія Гуменюка : [до 70-ліття укр. худож.] / В. Онищенко // Культура і життя. - 2011. - № 36. - С. 13.

14.    Онищенко В. Осяяний сонцем живопис : [про укр. худож. О. Солов'я] / В. Онищенко // Культура і життя. - 2011. - № 34. - С. 9.

15.   Павлова Т. Малярство і світлопис у пейзаж-них візіях Харкова на межі ХІХ-ХХ століть / Т. Павлова // Образотворче мистецтво. - 2008. - № 2. - С. 23-27.

16. Паньок Т. Жіночі образи у творчості харківських художників / Т. Паньок // Образотворче мистецтво - 2010. - № 2/3. - С. 56.

17.   Петрова О. Двоє з родини митців : [про худож. Ганну Файнерман і Любов Рапорт] / О. Петрова // Дзеркало тижня. - 2002. - 13 лип. - С. 17.

18.    Підгірняк С. Необароковий живопис у  кон-тексті культурного життя 70-80-х років ХХ ст. / С. Підгірняк // Київська старовина. - 2004. - № 1. - С. 169-171.

   19.     Побожій С. Мунк: „Якщо ви хочете стільки заплатити, беріть картину" : [про творч. худож. Е. Мунка] / С. Побожій // Галерея. - 2010. - № 1/2. - С. 69-71.

   20.    Савицька Л. Етнографічний живопис Укра-їни як відображення національного менталітету / Л. Савицька // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 3. - С. 36-48.

   21. Саєнко О. Становлення і розвиток українського малярського мистецтва ХХ ст. / О. Саєнко // Українське слово. - 2004. - Ч. 14. - C. 15.
22.   Український майстер портрета : [до 100-річчя від дня народж. М. Божія (1911-1990)] // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2011. - № 3. - С. 104-109.

23.    Федорук О. Бурлюк прилетів з Нью-Йорка : [про укр. худож. перш. пол. ХХ ст.] / О. Федорук // Образотворче мистецтво. - 2008. - № 1. - С. 96-99.

24.  Чердинцева А. Зі Львова з любов'ю : [про відкриття персон. вист. Ореста Манюка „Барви рідної землі" у Нац. музеї Тараса Шевченка] / А. Чердинцева // Культура і життя. - 2011. - № 28. - С. 5.

25.  Чердинцева А. Крізь сяючу порожнечу : [про вист. сучас. живопису] / А. Чердинцева // Культура і життя. - 2011. - 25 листоп.-1 груд. - С. 5.

26.  Чердинцева А. Те, що не вмирає : [до 100-річчя укр. худож. С. Шишки] / А. Чердинцева // Культура і життя. - 2011. - № 31. - С. 13.

   27. Шаповал М. „Веселі Боковеньки" Івана Михайлова та Максима Німенка : [про вист. укр. худож.] / М. Шаповал // Українська культура. - 2008. - № 4. - С. 28-29.

    28.   Шупікова В. Дзвін над водоспадом : [про укр. худож. П. Пугу] / В. Шупікова // Артанія. - 2011. - № 2. - С. 82-83.

Історія українських ікон. Іконопис. Іконостаси
1.    Вороневич Г. Сакральне мистецтво древнього Галича ( ХІ-ХІV ст.) : збірник / Г. Вороневич. - Івано-Франківськ : Еврика, 2008. - 30 с.

2. Врятовані скарби : каталог рестав-рованих ікон XVII-XX ст. з колекції Івано-Франківського краєзнавчого музею / Б. Мисюга. - Л. : Ману-скрипт-Львів, 2009. - 128 с.
3.  Давня українська ікона / упоряд. О. Сидор. - К. : Родовід, 2003. - 336 с.
4. Жаборюк А. Давнє українське ма-лярство / А. Жаборюк. - О. : Маяк, 2003. - 208 с.

5.   Жолтовський П. Монументальний жи-вопис на Україні ХVІІ- ХVІІІ ст. / П.   Жолтовський. - К. : Наук. думка, 1988. - 159 с.
6.  Лихач Л. Ікони Шевченкового краю / Л. Лихач. - К. : Родовід, 2000. - 231 с.
7.  Лукань В. Ікономалярство на склі / В. Лукань. - Івано-Франківськ : Прикар-патський національний університет ім. В. Стефаника, 2009. - 8 с.
8.  Свєнціцька В. Спадщина віків: Укра-їнське малярство ХІV - ХVІІІ століть у музейних колекціях Львова / В. Свєнціцька, О. Сидор. - Л. : Каменяр, 1990. - 72 с. : іл.
9.    Степовик Д. Іконологія й іконографія   /   Д. Степовик. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. - 62 с.

10. Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть / Д. Степовик. - К. : Либідь, 2004. - 440 с.
11.    Степовик Д. Українська ікона. Іконотворчий досвід діаспори / Д. Степовик. - К. : Балтія Друк, 2003. - 160 с.
12. Тимків Б. Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова / Б. Тимків. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 312 с.
13. Український іконопис ХІІ-ХІХ ст. з колекції НХМУ : альбом / упоряд. Ю. Литвинець. - К. : Артанія Нова, 2005. - 256 с.
14. Українське народне малярство XII-XX століть / упоряд. В. Свєнціцька. - К. : Мистецтво, 1991. - 304 с.
15. Яцюк  В. Віч-на-віч із Шевченком: Іконографія 1838-1861 рр. / В. Яцюк. - К. : Балтія-Друк, 2004. - 112 с.
***
 1. Александрович В. Візантійські іко-нографічні взірці ХІ століття в українському малярстві ХІІІ-ХІV століть / В. Александрович // Студії мистецтвознавчі. - 2006. - № 1. - С. 38-49.
2.  Бєлкіна Є. Вікно в минуле : [з іст. укр. іконопису] / Є. Бєлкіна // Мистецтво та освіта. - 2000. - № 1. - С. 10-14.

3. Біскупський Р. Українські ікони XVI століття з Нерукотворним образом та сценами історії його явлення / Р. Біскупський // Пам'ятки України. - 2010. - № 1-2. - С. 30-45.
4.  Горда-Цибко О. Найстарші ікони з церкви Успіння Богородиці у Вовчому в Перемишлі / О. Горда-Цибко // Пам'ятки України. - 2010. - № 1-2. - С. 21-29.
5.  Городецький Б. Повернення іконостасу : [про реставр. іконостасу церкви Воздвиження Чесного Хреста у Манявському скиті] / Б. Городецький // Молода Галичина. - 2005. - 24 листоп. - С. 8.
6. Давиденко В. Новітній живопис ста-ровинного мистецтва : [іконостас київ. худож. Тетяни і Сергія Колечків] / В. Давиденко // Слово Просвіти. - 2006. - 7-13 груд. - С. 9.
7. Дундяк І. Особливості іконографії агіографічних зображень Західно-українських процесійних ікон ХVІІ-ХІХ ст. / І. Дундяк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. - 2004. - Вип. VІ. - С. 192-198.   
8. Зборовський А. Живописець вишитих іконостасів : [Д. Блажейовський] / А. Зборовський // Народна творчість та етнографія. - 1996. - № 5-6. - С. 90.
9.  Клочко Д. Різдво Христове в Україні : [іконопис] / Д. Клочко // Art-line. - 1998. - № 12. - С. 40-41.
10. Косів Р. Іконографія українських церков-них корогов ХVІІІ-ХІХ століть / Р. Косів // Пам'ятки України. - 2008. - № 2. - С. 86-90.
11. Литвин М. Недремне око : [про вист. укр. нар. іконопису „Славімо його"] / М. Литвин // Літературна Україна. - 2003. - 30 січ. - С. 5.   
12. Макаров Ю. Останні дні Сорочинського іконостасу : [про зберігання пам'ятки ХVІІІ ст.] / Ю. Макаров // Політика і культура. - 2003. - № 39. - С. 34-35.
13. Палій Н. Українська ікона : [кінець ХVІІ-ХVІІІ ст.] / Н. Палій // Пенсія. - 2005. - № 6. - С. 54-55.
14.  Палій Н. Українська ікона : [ХV - поч. ХVІІ ст.] / Н. Палій // Пенсія. - 2005. - № 5. - С. 42-43.
15.  Піщанська В. Знакова символіка мистецтва іконопису / В. Піщанська // Мистецтво та освіта. - 2010. - № 2. - С. 21-24.

 16. Протасов С. Рождество Христово в   искустве Византии и Древней Руси: ико- нография / С. Протасов // Творчество народов мира. - 2008. - № 12. - С. 50-62.
 17.  Сидор О. Ікони козацької доби / О. Сидор // Народне мистецтво. - 2010. - № 1-2. - С. 27-35.
 18.    Смирний Ю. Алімпій Печерський і Андрій Рубльов у традиціях українського іконописання / Ю. Смирний // Образотворче мистецтво. - 2001. - № 3. - С. 83-85.   
19.  Степовик Д. Ікони козацької доби : [ренесанс.-барок. синтез] / Д. Степовик // Українська культура. - 1995. - № 7/8. - С. 39-41.
20. Степовик Д. Ікони Ростислава Гливка : [до 80-річчя з дня народж.] / Д. Степовик // Українське слово. - 2007. - 10-16 жовт. - С. 8.
21.  Степовик Д. Українська ікона крізь віки / Д. Степовик // Українська культура. - 1993. - № 7. - С. 39-40.
22.  Степовик Д. Церковна іконографія ранніх віків християнства / Д. Степовик // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 4. - С. 83-90.
23.     Тимків Б. Сакральна дереворізьба та  ікономалярство у творчості сучасних мистців / Б. Тимків // Образотворче мистецтво. - 2008. - № 3. - С. 89-92.
24.  Третяк А. Ікони пишуться не пер-стами, а серцем : [про шк. іконопису в Україні] / А. Третяк // Українське слово. - 2007. - 1-7 серп. - С. 13.
Ікони. Чудотворні ікони

   1.     Андрухів І. Цариця Карпатського краю / І. Андрухів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. - 160 с.

   2. Береговський О. Санктуарій Матері Бо-жої Більшівцівської / О. Береговський. - Галич : Давній Галич, 2007. - 126 с.

   3.    Драбчук І. Чудотворні ікони Прикарпатя / І. Драбчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. - 48 с.
   
   4.    Ікони та сучасне українське мистецтво. - К. : Вертеп, 1994. - 153 с.

   5.    Овсійчук В. Оповідь про Ікону / В. Овсійчук. - Л. :  Інститут народознавства НАН України, 2000. - 398 с.

6.    Степовик Д. Українська ікона. Іконотворчий досвід діаспори / Д.  Степовик. - К. : Балтія Друк, 2003. - 160 с.

7.    Чудотворна ікона Божої Матері     Далешівської / ред. протоієрей М. Гелетюк. - Івано-Франківськ : Рідна Церква, 2002. - 20 с.

8.   Чудотворні ікони / уклад. Баран І. - Л. : 
      Свічадо, 2009. - 12 с. : іл.

***
 
1.  Бурковський Л. Волинська ікона „Пре-ображення Господнє" середини XVII століття зі збірки Національного музею народної архітектури та побуту України в контексті розвитку іконографії сюжету / Л. Бурковський // Студії мистецтвознавчі. - 2010. - № 4. - С. 102-111.

2.    Верещагіна Н. Найдавніша чудотворна Київська ікона / Н. Верещагіна // Родовід. - 1995. - Ч. 3. - С. 80-85.

3.    Вірста Д. Чудотворна ікона : [про історію ікони Божої матері „Призри на смирение"] / Д. Вірста // Вечірній Київ. - 1999. - 30 січ. - С. 3.

4.  Горбачов Д. Українська ікона як символ культурного єднання / Д. Горбачов // Студії мистецтвознавчі. - 2010. - Ч. 2. - С. 20-28.

5.    Грибунина Н. Г. Икона как одна из художественных форм христианского культового действа / Н. Г. Грибунина // Вопросы культурологии. - 2009. - № 1. - С. 33-37.

6.    Дмитрів І. Сакральна дивовижа : [про вишиті ікони Д. Блажейовського] / І. Дмитрів // Демократична Україна. - 2007. - 21 верес. - С. 23.

7.    Живкова О. Візантійські ікони / О. Живкова // Пам'ятки України. - 2009. - № 3. - С. 8-13.

8.    Івченко В. Чисті барви народної ікони : [про вист. у Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповіднику] / В. Івченко // Шлях перемоги. - 2000. - 15 листоп. - С. 14.

9.    Ільєва Г. Чудотворна ікона Богородиці (Далешівської) / Г. Ільєва // Українська культура. - 2003. - № 11-12. - С. 21.

10.    Кабанець Є. Легендарна намісна ікона Успенського Печерського собору / Є. Кабанець // Людина і світ. - 2000. - № 9. - С. 9-13.

11.    Кабачинська С. Диво, що творить дива: [про чудотвор. Козельщинську ікону Божої Матері, що на Полтавщині] / С. Кабачинська // Дзеркало тижня. - 2010. - 23 січ. - С. 12.

12.    Кияк З. Чудотворні ікони Ярославщини / З. Кияк // Нова Зоря. - 2002. - Ч. 48. - С. 5.

13.    Клименко К. Відреставрована ікона св. Великомучениці Варвари // Образотворче мистецтво. - 2007. - № 2. - С. 106.

14.    Коломієць П. Вічні пошуки „Чаші Грааля" : [про ікону Успіння Богоматері в Успен. соборі Києво-Печер. лаври] / П. Коломієць // Науковий світ. - 2004. - № 12. - С. 20-22.

15.    Колос О. Ікона „Марія Єгипетська" з Войнилова: іконографія та мистецтвознавчий аналіз // Образотворче мистецтво - 2007. - № 2. - С. 100-101.

16.    Кузик В. Заплакала Матір Божа сльозами святими... : [про Іржавецьку ікону Богоматері] / В. Кузик // Українська культура. - 1998. - № 8. - С. 33-35.

17.    Лехман Т. Кристинопільська чудотворна ікона Богоматері / Т. Лехман // Шкільна бібліотека. - 2005. - № 8. - С. 133-134.

18.    Лужницький Г. Словник чудотворних Богородичних ікон України / Г. Лужницький // Народна творчість та етнографія. - 1999. - № 5-6. - С. 102-105.

19.    Масловська О. Сакральні святині [у Бурш-тині] / О. Масловська // Рідна земля. - 2009. - 26 черв. - С. 11.

20.    Осадча О. Хатня ікона у віруваннях і обрядах / О. Осадча // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. - Вип. 17/18. - Івано-Франківськ, 2009/2010. - С. 170-177.

21. Павличко Я. Ікона „Архангел Михаїл та Параскева п'ятниця" (др. пол. ХVІІ ст.) / Я.
       Павличко // Пам'ятки України. - 2002. - № 3-4. - С. 162-163.

22.    Питель С. З історії Крилоської Чудотворної ікони / С. Питель // Нова Зоря. - 2004. - Ч. 15/16. - С. 5.

23.     Підгора В. Сучасна українська ікона Олександра Охапкіна / В. Підгора // Культура  і життя. - 2003. - 24 груд. - С. 7.

24.     Процак Р. Чудотворний образ з   Вірменського костьолу в Івано-Франківську / Р. Процак // Нова Зоря. - 1997. - 6 трав. - С. 4.

25.    Пуцко В. Ікона Богородиці Ігорівської / В. Пуцко // Людина і світ. - 1998. - № 5-6. - С. 53-54.
       
26. Пуцко В. Печерська ікона Успіння Богородиці: легенди і дійсність / В. Пуцко // Родовід. - 1995. - Ч. 3. - С. 65-72.

27.   Пуцко В. Українські ікони воздвиження Чесного Хреста / В. Пуцко // Людина і світ. - 1994. - № 10. - С. 18-22.

28. Станкевич М. Народна ікона на склі: соціологічний аспект / М. Станкевич // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. - Вип. 12/13. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 3-6.

29.  Cтеповик Д. Ікона волинської Богоматері / Д. Степовик // Валеологія. - 2004. - № 23/24. - С. 32-33.

30.  Степовик Д. Ікони Михайла Халака / Д. Степовик // Нова Зоря. - 2000. - Ч.  
       17/18. - С. 7.
31. Чечелюк П. Повернення з небуття : [Холмська Чудотвор. ікона (музей Волин.  
             ікони)] / П. Чечелюк // Дзеркало тижня. - 2002. - 14 верес. - С. 18.
32.  Швець І. Чудотворна ікона школярів та спудентів : [про Києво-Братську ікону  
              Божої Матері] / І. Швець // Столиця. - 2001. - № 17.
33.  Шевчук А. Богородичні чудотворні ікони Миколи Бідняка / А. Шевчук //  
              Українська мова й література в середній школі. - 2004. - № 2. - С. 176-180.

34.   Шереда Н. Охтирська ікона Божої Матері / Н. Шереда // Народна творчість та етнографія. - 1999. - № 4. - С. 107-108.

35.     Ярошевський Д. Икона Божией Матери „Порт-Артурская" / Д. Ярошевський //    Наука и религия. - 2003. - № 12. - С. 32-33.

Майстри українського іконопису
1. Жаборюк А. Давнє українське ма-лярство /   А. Жаборюк. - О. : Маяк, 2003. -  
   208 с.

2.   Лихач Л. Ікони Шевченкового краю / Л. Лихач. - К. : Родовід, 2000. - 231 с.

3.  Скоп Л. Майстер мініатюр Пересоп-ницького Євангеліє - Федуско, маляр зі  
     Самбора / Л. Скоп. - Дрогобич : Коло, 2011. - 80 с. : іл.

4. Степовик Д. Історія української іко-ни Х-ХХ століть / Д. Степовик. - К. :  
     Либідь, 2004. - 440 с.

5. Степовик Д. Українська ікона. Іко-нотворчий досвід діаспори / Д. Степовик. -  
    К. : Балтія Друк, 2003. - 160 с.

                     ***
1. Гах І. Іконописець нерукотворних образів : [про Ю. Мокрицького] / І. Гах // За 
    вільну Україну. - 1994. - 26 листоп. - С. 4.

2. Гах І. Сакральна тематика у твор-чості Антона Манастирського : [про укр.   
    худож.] / І. Гах // Київська старовина. - 2008. - № 5. - С. 155-160.

3.     Гойденко О. Сто років - ще не старість : [про Д. Блажейовського] / О.  
       Гойденко // Україна молода. - 2010. - 4 верес. - С. 10.

   4.  Драбчук І. Юліан Панькевич у Єзу- полі та Сільці : [укр. худож. іконопи-су] /  
        І. Драбчук // Вперед. - 2008. - 9 трав. - С. 8.

5. Змієвський С. Роман Василик іконописець з благословення Божого / С.  
    Змієвський // Культура і життя. - 2006. - 24 трав. - С. 3.
           
6.   Зузяк Л. Вони малюють ,,очі Бога" : [про іконописців Миколу та Людмилу   
     Рибенчуків] / Л. Зузяк // Верховинські вісті. - 2001. - 26 жовт. - С. 12.

7.  Ігнатюк В. Осип Курилас в Бе-резові : [укр. худож.-іконописця] / В. Ігнатюк // 
       Голос краю. - 2001. - 31 січ. - С. 5.

8. Ісаєв В. Подружжя іконописців : [Олексій і Оксана Соловйови з Рівного] / В.   
      Ісаєв // Експрес. - 2001. - 9-16 серп. - С. 16.

9.Катеринич П. Життєві ,,академії" Сергія Захарчука : [іконописця] / П. Катеринич  
      // Молодь України. - 2010. - 8 жовт. - С. 1, 7.

10. Квітка В. ,,Апокаліпсис" Сергія Перехожука : [про худож.-іконописця] / В.  
       Квітка // Час. - 2001. - № 19. - С. 10.

11. Кульова В. Ікони на склі : [про вист. худож. О. Ковальчук] / В. Кульова //   
    Демократична Україна. - 2008. - 7 берез. - С. 25.

12. Кушніренко Н. Дорога до Ольги Солудчик : [про майстра іконопису] / Н. 
     Кушніренко // Галицький кореспондент. - 2006. - 12 січ. - С. 24.

13. Мельник О. Божий талант Миколи Стороженка : [нар. худож. України] / О. 
     Мельник // Українська газета. - 2000. - 8 черв. - С. 7.

14. Орнарович І. Воскресіння в стилі бароко : [про іконописця Олександра
     Охапкіна] / І. Орнарович // Україна молода. - 2000. - 11 трав. - С. 12.

15. Садова Л. Молитва у малюнках Романа Василика : [про вист. іконопис. робіт у  
      Львові] / Л. Садова // Шлях перемоги. - 2005. - 13 лип. - С. 13.

16. Садова Л. Роман Василик - творець ікон / Л. Садова // Шлях перемоги. - 2004.  
         - 1 січ. - С. 15.

17. Стельмащук Г. Провідник сакрального мистецтва : [про живописця і графіка  
        Романа Василика] / Г. Стельмащук // Образотворче мистецтво. - 2008. - № 1. - 
        С. 102-103.

 18. Степовик Д. Благословенний пен-зель : [про майстра іконопису Р. Губка] / Д.  
      Степовик // Культура і життя. - 2007. - 24 жовт. - С. 3.

 19. Степовик Д. Ікони Ростислава Гливка : [до 80-річчя з дня народж.] / Д.   
      Степовик // Українське слово. - 2007. - 10-16 жовт. - С. 8.

 20. Степовик Д. Михайло Дмитренко -     ікономаляр і портретист : [до 100-річчя  
       з дня народж. митця] / Д. Степовик // Українське слово. - 2008.  - 10-16 груд.  
       - С. 8-9.

 21. Сухоліт Н. Сакральне бачення  реальності : [про укр. худож. Віктора  
       Хоменка] / Н. Сухоліт // Образотворче мистецтво. - 2005. - № 4. - С. 90-91.

 22. Тарасенко О. Живописець небес Во-лині : [про іконописця М. Конського] / О.  
       Тарасенко // Українська культура. - 2000. - № 4. - С. 20-21.

 23. Телеховська Н. Микола Бенедищук : ,,Рукою іконописця водить Господь" :  
        [розмова з засн. і вчителем шк. канон. письма М. Бенедищуком] / Н.
        Телеховська // Демократична Україна. - 2008. - 29 серп. - С. 9.

24. Феденко Л. Майстер та його учні : [про іконописця М. Стороженка] / Л.  
          Феденко // Образотворче мистецтво. - 1997. - Ч. 3-4. - С. 32.

 25. Юрченко Н. Душа козака : [про укр. худож. Олександра Ковальчука] / Н.  
          Юрченко // Образотворче мистецтво. - 2008. - № 2. - С. 86-87.

 

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка