Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Актуальні проблеми економіки”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 1Бібліографічний бюлетень „Актуальні проблеми економіки” відображає літературу з питань розвитку національної економіки та її зв’язків зі світовими процесами, яка надійшла до фондів ОУНБ ім. І. Франка за I кв. 2012 р. До нього включені монографії, навчальні, довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.
Бюлетень складається з трьох розділів:
- Проблеми і перспективи економічного розвитку
- Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини
- Україна і світогосподарські зв’язки
В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей з періодичних видань та збірників.
Бібліографічний бюлетень розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку економіки України.

 

 

 

Укладач:                                   Селянкіна Г. В. – головний бібліотекар
відділу економіко-виробничої літератури
ОУНБ ім. І. Франка

 

 

 

 

 

 

 

 

Тираж 25 пр.
Проблеми і перспективи
економічного розвитку

Національна економіка / В. І. Мельникова, О. П. Мельникова, Т. В. Сідлярук та ін. – 2-ге вид., перероб. – К. : ЦУЛ, 2012. – 248 с.
Регіональна економіка / за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с.
Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / за ред. Л. В. Шинкарука. – К. : НАН України, 2011. – 696 с.

Баліцька В. В. Ресурсне забезпечення національної економіки: проголошені цілі і реальний стан / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 73-84.
Бандура О. Взаємозв’язок між економічними та фінансовими циклами / О. Бандура // Економіст. – 2012. – № 1. – С. 13-15. 
Боярко І. М. Сучасні тенденції розвитку державного сектору економіки під впливом трансформаційних процесів / І. М. Боярко, О. В. Дейнека // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 9. – С. 7-12.
Бутенко А. Програмно-цільове планування як механізм розв’язання проблем інноваційного розвитку економіки / А. Бутенко, Є. Лазарєва // Економіст. – 2011. – № 12. – С. 4-8. 
Власова І. В. Інноваційна складова конкурентоспроможності економіки України / І. В. Власова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 114-118. 
Герасимчук З. Теоретичні засади забезпечення конкуренто-спроможності регіону / З. Герасимчук // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 34-37.
Горчакова О. М. Концепція конструктивної економіки / О. М. Горчакова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 17-24.  
Денисенко Л. О. Стан корпоративного сектору економіки України / Л. О. Денисенко, Т. О. Заєць // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 20-24.
Єфремов В. В. Економічна освіта як необхідна умова для впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку / В. В. Єфремов // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 28-29.
Качала Т. Структурні особливості інституційного середовища економіки України / Т. Качала // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 18-22.
Кірнос І. Передумови вибору національної моделі соціально-економічного розвитку / І. Кірнос // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 30-33.
Колісник О. П. Механізм державного управління науково-технічним та інноваційним розвитком / О. П. Колісник // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 51-53.
Крисоватий А. І. Інституційне середовище фіскального регулювання соціально-економічних процесів / А. І. Крисоватий, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 18-32.
Кулініч О. М. Сталий розвиток національної економіки як ознака цивілізаційних процесів ХХІ століття / О. М. Кулініч // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 25-31.  
Макаренко М. В. Формування регіональної кластерної політики / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 197-207. 
Мицюк С. Вплив інноваційної діяльності на конкуренто-спроможність економіки України / С. Мицюк // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. –     № 128. – С. 39-42.
Мігай Н. Б. Макроекономічні передумови розвитку інноваційного підприємництва / Н. Б. Мігай // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 72-78. 
Огляд економіки України [у ІІІ кв. 2011 р. ; у жовт. 2011 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 17-28 ; № 12. – С. 12-17.
Паянок Т. М. Вплив фінансової кризи на економічний розвиток регіонів України / Т. М. Паянок, Л. А. Задорожня // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 76-85.
Погребняк М. М. Структура методів реалізації принципу планомірності при державному регулюванні ринкової економіки / М. М. Погребняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 45-48.
Січкаренко К. Мережевий принцип організації інноваційної інфраструктури / К. Січкаренко // Економіст. – 2012. – № 1. – С. 20-23. 
Соколова Л. В. Досвід оцінювання конкурентоспроможності підприємства: теорія і графічна підтримка / Л. В. Соколова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 289-302.
Сундук А. М. Розвиток національної економіки в контексті глобальних викликів / А. М. Сундук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 101-110.
Сунцова О. О. Діагностика макроекономічної стабільності національного господарства як чинник попередження кризових явищ в економіці України / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 44-57.
Трохимчук В. В. Інститут економічної влади в системі корпоративних відносин / В. В. Трохимчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 50-58.
Швець С. М. Дослідження факторів економічного зростання України / С. М. Швець // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 12-17.

Фінанси, інвестиції, кредитні
та банківські відносини

Аналіз інвестиційних проектів / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. В. Бугай. – К. : Кондор, 2011. – 260 с.
Бублик Є. О. Іпотечний ринок в Україні: проблеми та перспективи посткризового розвитку : монографія / Є. О. Бублик. – К. : НАН України, 2011. – 220 с.
Шишков С. Є. Фондові біржі України: випробування кризою : монографія / С. Є. Шишков. – К. : Києво-Могилянська акад., 2011. – 206 с.

Азаренкова Г. Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період / Г. Азаренкова, І. Шкодіна // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 2. – С. 3-7. 
Баліцька В. В. Соціальна справедливість оподаткування крізь призму платоспроможності суб’єктів економіки України / В. В. Баліцька // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 33-44.
Боярко І. М. Вплив фінансової кризи на забезпеченість реального сектору економіки оборотними активами / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 10. – С. 22-29.
Бутук О. Ключові питання монетарного регулювання в Україні / О. Бутук // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 27-32. 
Войтюк М. Актуальність і необхідність реформування та удосконалення бюджетної системи України / М. Войтюк // Вісник (Київський інститут бізнесу та технологій). – 2010. – № 3. – С. 68-70.
Волосович С. В. Економічна сутність кредитного страхування / С. В. Волосович // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 250-255. 
Воронько І. Л. Фінансове оздоровлення комерційних банків як фактор економічного зростання в Україні / І. Л. Воронько // Вісник (Київський інститут бізнесу та технологій). – 2010. – № 3. – С. 70-73. 
Герасименко В. В. Методологічні аспекти взаємозв’язку ресурсної бази банків і державної грошово-кредитної політики щодо підтримки розвитку реального сектору економіки / В. В. Герасименко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 8-17.
Гідулян А. Актуальні питання поліпшення методики оцінки кредитоспроможності позичальників банками України / А. Гідулян // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 1. – С. 50-53.
Гребенюк Л. А. Основи формування кредитних стратегій банку / Л. А. Гребенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 208-214.
Гриценко Р. Фінансова привабливість областей України для банківської діяльності / Р. Гриценко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 1. – С. 22-25. 
Грищенко Т. Цілі діяльності та особливості взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів в умовах конкурентного економічного середовища / Т. Грищенко, І. Івахненко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. – № 127. – С. 31-35.
Гудзинська Л. Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків / Л. Гудзинська // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. – № 127. – С. 35-37.
Демків О. І. Вплив фінансової кризи на бюджети органів місцевого самоврядування (на прикладі Львівської області) / О. І. Демків // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 76-89.
Дубихвіст О. Якісне оновлення державних фондових інструментів – передумова подолання проблеми ліквідності ринку облігацій / О. Дубихвіст, В. Лановий // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 1. – С. 3-6.
Зарічна Н. З. Аналіз фінансово-економічних передумов створення фінансового кластеру в Західному регіоні України / Н. З. Зарічна // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 11-12. – С. 48-51.
Захожай К. В. Факторний аналіз динаміки видатків  держбюджету України протягом 2002-2011 років / К. В. Захожай // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 256-263.     
Зварич О. В. Середньострокове прогнозування доходів бюджету та їх взаємозв’язок з макроекономічними показниками / О. В. Зварич // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 59-75.
Ігнатюк А. О. Особливості розвитку фінансової системи України / А. О. Ігнатюк // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. – № 126. – С. 43-48.
Кирилова Л. І. Управління ризиками комерційного банку / Л. І. Кирилова, К. О. Драган // Вісник (Київський інститут бізнесу та технологій). – 2011. – № 2. – С. 22-26.
Кльоба Л. І. Конкурентний механізм розвитку банківської діяльності / Л. І. Кльоба // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 151-159.
Ковальчук Т. Г. Роль комерційних банків у діяльності фондового ринку / Т. Г. Ковальчук, А. В. Лабунець // Вісник (Київський інститут бізнесу та технологій). – 2011. – № 2. – С. 26-29.
Ковтун Н. В. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності. частина 1. Багатовимірна оцінка економіки України за видами діяльності / Н. В. Ковтун, А. І. Ігнатюк // Статистика України. – 2011. – № 4. – С. 31-38.
Козак Д. А. Макроекономічне регулювання фінансовою стійкістю банківських установ / Д. А. Козак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 215-220.
Корень Н. В. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Н. В. Корень // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 48-52.
Кравченко І. Банківська система та проблеми стратегічного розвитку / І. Кравченко, Г. Багратян, Є. Мазіна // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 1. – С. 7-10.
Крещенко І. П. Аналіз причин, що спричиняють неефективне витрачання бюджетних коштів / І. П. Крещенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 48-54.
Кринична О. Система забезпечення фінансового менеджменту / О. Кринична // Вісник (Київський інститут бізнесу та технологій). – 2010. – № 3. – С. 73-76.
Куришко О. О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О. О. Куришко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 267-275.
Лавров Р. В. Інноваційно-фінансові технології у банківській діяльності: сутність, проблеми і можливості розвитку / Р. В. Лавров // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 221-229.
Лагутін В. Д. Пріоритети координації бюджетної та монетарної політики в Україні / В. Д. Лагутін // Фінанси України. – 2011. – № 10. – С. 3-14.
Легка Я. Особливості інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання на фондовому ринку / Я. Легка // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. – № 127. – С. 47-50.
Лондар С. Л. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / С. Л. Лондар, Л. П. Лондар // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 45-58.
Лютий І. Сучасний погляд на теоретичні проблеми грошей і систему їх обігу / І. Лютий // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 2. – С. 32-33.
Макаренко Є. Особливості фінансової політики держави та місце бюджетного дефіциту у механізмі її реалізації / Є. Макаренко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. – № 127. – С. 45-47.
Максимович В. І. Інвестиційний механізм соціальної сфери / В. І. Максимович // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 89-95.  
Мараховська Т. М. Реформування системи соціального страхування в Україні / Т. М. Мараховська, К. С. Луцишена // Вісник (Київський інститут бізнесу та технологій). – 2011. – № 2. – С. 54-57.
Матвійчук Ю. Банківська система України: кризові уроки і нові загрози : [нотатки з конф.] / Ю. Матвійчук // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 12. – С. 24-26.
Махнарилов Ю. В. Структурні показники довіри вкладників банківської системи / Ю. В. Махнарилов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 56-61.
Мельник В. М. Податкові важелі підтримки вітчизняних товаровиробників у посткризовий період: новації Податкового кодексу / В. М. Мельник, Г. С. Мельничук // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 51-58.
Мельник Т. Сучасний стан та перспективи діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні / Т. Мельник // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. – № 127. – С. 20-25. 
Мельохіна М. В. Пропозиції щодо фінансової стабілізації в Україні / М. В. Мельохіна // Вісник (Київський інститут бізнесу та технологій). – 2010. – № 3. – С. 77-78.
Момотюк Л. Є. Основні напрями стандартизації статистики Державного бюджету України / Л. Є. Момотюк // Статистика України. – 2011. – № 4. – С. 67-72.
Монетарний та фінансовий розвиток [у ІІІ кв. 2011 р. ; у жовт. 2011 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 31-62 ; № 12. – С. 21-37.  
Науменкова С. Нові тенденції в механізмі регулювання фінансового сектору / С. Науменкова // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 12. – С. 4-11.
Нестеренко Н. В. Сутність та структура фінансового механізму підприємства / Н. В. Нестеренко, В. В. Немченко // Вісник (Київський інститут бізнесу та технологій). – 2011. – № 2. – С. 62-64.
Носенко М. С. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні / М. С. Носенко, С. І. Півторак // Актуальні проблеми економіки. – 2012. –   № 1. – С. 222-227.  
Обмінні курси та платіжний баланс України [у ІІІ кв.2011 р. ; у жовт. 2011 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2011. –    № 11. – С. 65-72 ; № 12. – С. 41-44.
Островська О. А. Інновації у фінансовій діагностиці вітчизняних підприємств / О. А. Островська // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 110-119.
Пазинич В. І. Напрями державної підтримки впровадження схем проектного фінансування в Україні / В. І. Пазинич, К. П. Штепенко, Ю. М. Попова // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 120-126. 
Паливода К. В. Монетарна політика як інструмент активізації економічного зростання / К. В. Паливода // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 99-109.
Панасенко Г. Банківський сектор як чинник економічного зростання і згладжування фінансових коливань в умовах кризи / Г. Панасенко // Економіст. – 2011. – № 12. – С. 47-49.
Панасюк О. В. Проблеми та перспективи застосування спрощеної системи оподаткування в Україні / О. В. Панасюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 54-58.
Параниця Н. В. Стан фінансового ринку в Україні та його вплив на розвиток економіки / Н. В. Параниця // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 41-45.   
Пернарівський О. Оптимізаційна модель управління ризиками банківського вкладника / О. Пернарівський // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 12. – С. 27-29.  
Підвисоцький Р. Збільшення інвестицій у виробничий сектор забезпечить сталий економічний розвиток : [нотатки з конф.] / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 12. – С. 12-15.
Поліщук Є. А. Ризик-менеджмент інвестиційного проекту / Є. А. Поліщук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 76-80.
Прудніков А. О. Особливості формування кредитної політики кредитними спілками України / А. О. Прудніков // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 88-92.
Рынок государственных ценных бумаг в Украине: правительство на страже достигнутых позиций // Финансовые услуги. – 2011. – № 3-4.– С. 27-30.
Савченко В. Ф. Оцінка рівня податкового навантаження в Україні / В. Ф. Савченко, А. Ф. Лось // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 25-28.
Сарафаннікова Т. Проблеми фінансової системи України / Т. Сарафаннікова // Вісник (Київський інститут бізнесу та технологій). – 2010. – № 3. – С. 79-80.
Семенко Т. Механізм бюджетного відшкодування ПДВ до та після прийняття Податкового кодексу України / Т. Семенко // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С.42-47.
Сибирка Л. А. Фінансова криза в контексті структурних перетворень економіки / Л. А. Сибирка // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 72-76.
Слюсарчук Я. Д. Грошова система – основа стабілізації економіки України / Я. Д. Слюсарчук // Вісник (Київський інститут бізнесу та технологій). – 2010. – № 3. – С. 65-68.
Сунцова О. О. Вплив фінансового розвитку на економічне зростання: теоретичне визначення / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 152-159.
Тимонькіна К. В. Порівняльний аналіз ключових характеристик моделей фондового ринку / К. В. Тимонькіна // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 243-251.
Токар В. В. Інвестиційні пріоритети України в посткризовий період / В. В. Токар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 66-70.
Трохименко В. Лібералізація ринку банківських послуг як прояв фінансової глобалізації / В. Трохименко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. –     № 127. – С. 50-53.
Уманців Ю. Інституційні основи інтеграції банківського та промислового капіталу / Ю. Уманців // Банківська справа. – 2011. –  № 6. – С.33-41.
Умєров Р. Е. Організаційний механізм інвестування інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу / Р. Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 160-164.
Устенко С. В. Ефективність посередництва комерційних банків в Україні: порівняльний аналіз банків з іноземним та українським капіталом / С. В. Устенко, Д. В. Шараєвський // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 69-72.
Федулова Л. І. Фінансування інновацій у посткризовий період: збалансованість фінансової й інвестиційної політик / Л. І. Федулова // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 15-28.    
Футерко О. І. Бюджетний дефіцит і державний борг: динаміка та основні проблеми управління / О. І. Футерко // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 37-40.
Харіна Н. В. Дисфункції інститутів житлового іпотечного кредитування в Україні / Н. В. Харіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 257-264.
Хомутенко В. П. Процедура банкрутства національних кредитних спілок: проблемні питання / В. П. Хомутенко, А. П. Чередниченко, О. Г. Волкова // Фінанси України. – 2011. – № 10. – С. 85-92.
Чаргазія Т. З. Система моніторингу інвестиційної активності в економіці міста / Т. З. Чаргазія // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 47-50.
Чечуліна О. О. Модернізація державного фінансового контролю в контексті розвитку програмно-цільового бюджетування / О. О. Чечуліна // Фінанси України. – 2011. – № 10. – С. 15-31.
Чижов О. В. Механізм зниження тіньової економіки через діяльність банків і страхових організацій / О. В. Чижов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 252-259.
Шульга О. Особливості вдосконалення національної депозитарної системи України / О. Шульга // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 48-53.
Шумська С. Фінансова діяльність у вимірі показників системи національних рахунків / С. Шумська // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 13-17.
Щекін О. Ю. Перспективи розвитку фондового ринку України в умовах посилення інтеграційних процесів / О. Ю. Щекін // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 11-12. – С. 23-25.
Яфінович О. Фінансова політика інноваційного розвитку: сутність та цілі / О. Яфінович // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. – № 127. – С. 37-41.

 

Світогосподарські зв’язки і Україна

Барановський О. Європейські банки: під тиском боргової кризи / О. Барановський // Вісник Національного банку України. – 2011. –    № 12. – С. 16-23.
Баула О. Особливості еволюції офшорних зон в умовах глобалізації економіки / О. Баула // Економіст. – 2012. – № 1. – С. 16-19. 
Бугай Т. В. Порівняльний аналіз бюджетного процесу в Україні та державах – членах Європейського Союзу / Т. В. Бугай // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 7-12.
Вірченко А. Фінансова політика в умовах глобальної фінансово-економічної кризи / А. Вірченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. – № 128. – С. 42-45.
Головаш Б. Е. Досвід Європейського Союзу у формуванні інвестиційно-інноваційної політики / Б. Е. Головаш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 62-66.
Григорська О. С. Світовий досвід формування бюджетної політики / О. С. Григорська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 202-204.
Грущинська Н. М. Інноваційно-інформаційний напрям розвитку нових індустріальних країн Азії: велика стратегія Китаю як досвід для України / Н. М. Грущинська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 17-23.
Грущинська Н. М. Міжнародна спеціалізація економіки України в умовах технологічних трансформацій / Н. М. Грущинська // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 10. – С. 7-12.
Дяченко Б. І. Вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну діяльність України та регіонів Українських Карпат / Б. І. Дяченко, С. М. Рошко // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 86-92. 
Затонацька Т. Зарубіжний досвід середньострокового планування в бюджетному процесі / Т. Г. Затонацька, О. А. Шиманська // Фінанси Укроаїни. – 2011. – № 8. – С. 90-100.
Захарова О. В. Глобальні чинники розвитку потенціалу світової транспортної системи / О. В. Захарова // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 14-17.
Ігнатюк А. Концентрація капіталу та ринків в умовах глобалізації / А. Ігнатюк // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 54-77.
Коблянська О. І. Облік експортних операцій у світлі інтеграції України до Європейського Союзу / О. І. Коблянська, Т. І. Сафонов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 43-47. 
Козюк В. Банківський капітал монетарної трансмісії: аналіз з позиції глобальної макрофінансової стабільності / В. Козюк // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 1. – С. 34-42. 
Колосова В. П. Співробітництво з МВФ: реформа квот країн – членів міжнародного валютного фонду / В. П. Колосова // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 29-34.
Копич Р. Макроекономічний вплив фіскальної політики під час євроінтеграційного процесу / Р. Копич // Економіст. – 2011. – № 12. – С. 14-19.
Кузнєцова Л. В. Вплив глобалізаційних процесів на фінансову стійкість банківської системи / Л. В. Кузнєцова, В. В. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 264-271.  
Лук’янов В. Фінансові ринки: кваліфікаційні ознаки в умовах глобалізаційних впливів / В. Лук’янов // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 78-84. 
Масина О. П. Синдиковані кредити як інструмент залучення ресурсів на міжнародних фінансових ринках / О. П. Масина // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 85-88.
Михайловський О. Трансформація функцій золота у сучасній міжнародній економіці / О. Михайловський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 230-237.
Михасюк І. Р. Глобалізація і регіоналізація: місце України / І. Р. Михасюк // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 7-13.
Міхель Р. В. Європеїзація економічних систем країн-членів ЄС / Р. В. Міхель // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 64-71.    
Міщенко В. Світовий досвід організації та функціонування санаційного банку / В. Міщенко, О. Краснощок // Банківська справа. –2011. – № 6. – С. 3-13.
Обвинцев М. Перспективи розвитку глобальної та української банківської системи в умовах фінансової невизначеності / М. Обвинцев // Вісник (Київський інститут бізнесу та технологій. – 2010. – № 3. – С. 56-64.
Огляд світової економіки [у ІІІ кв. 2011 р. ; у жовт. 2011 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 9-16 ; № 12. – С. 9-11.
Патрікац Л. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків / Л. Патрікац // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 1. – С. 54-55.
Підвисоцький Р. Трансформація світової фінансової системи очевидна і незворотна / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 1. – С. 13-17.
Сазонець І. Л. Діалектична єдність процесів глобалізації і регіоналізації світової економіки / І. Л. Сазонець, А. Ю. Гладченко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 66-72.
Тимонькіна К. В. Особливості становлення та розвитку фондового ринку в країнах з перехідною економікою Центральної і Східної Європи / К. В. Тимонькіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 249-256.
Филюк В. Глобалізація, конкуренція і економічна концентрація: діалектика взаємозв’язку / В. Филюк // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. – № 128. – С. 45-49.
Фондовий ринок Російської Імперії // Финансовые услуги. – 2011. – № 3-4. – С. 31-32. 
Чеберяко О. Сутність і класифікація міжнародних облігацій / О. Чеберяко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. – № 127. – С. 25-31. 
Шнипко О. С. Інноваційно-технологічне оновлення економіки як показник цивілізаційної успішності країни (компаративне співвіднесення США та України) / О. С. Шнипко // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 3-14.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка