Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Бібліографічний покажчик.Вип. 2В Україні основна частка національного продукту створюється в окремих галузях та регіонах і актуальними за сучасних умов є завдання зниження територіальних диспропорцій, розширення міжрегіональної взаємодії на ринках товарів, послуг, капіталів і праці.
Даний бібліографічний покажчик представляє літературу з фондів ОУНБ ім. І. Франка за 2010-2011 рр., яка висвітлює особливості розвитку економіки регіонів, окреслює проблеми на шляху інтеграції регіонів у єдиний економічний і гуманітарний простір держави, пропонує механізми їх розв’язання.
До нього включені офіційні документи, наукові, навчальні та довідкові видання, статті з наукових збірників та періодики.
Список складається з трьох розділів:
- Регіон у системі національної економіки
- Господарський комплекс України: регіональні аспекти
- Економіка Західного регіону: особливості та пріоритети.
Видання розраховане на науковців, управлінців, економістів, підприємців, фахівців, бібліотечних працівників, усіх, кого цікавлять проблеми і перспективи розвитку регіональної економіки.
Укладач: Лавришин М. М. –
бібліотекар віддділу економіко-виробничої літератури

Відповідальна Бабій Л. В. –
за випуск: директор ОУНБ ім. І. Франка

Регіон у системі національної економіки

1. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ, 2011. – 318 с.
2. Державне управління регіональним розвитком України : монографія / за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 287 с.
3. Лишиленко В. І. Регіональна економіка / В. І. Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 384 с.
4. Михайлова Л. І. Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах : монографія / Л. І. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 387 с.
5. Моделювання регіональної економіки. № 2 (16). Зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2010. – 387 с.
6. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / за ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. – 9-е вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2009. – 373 с.
7. Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості : аналіт. доп. / за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 88 с.
8. Фінанси регіону / за ред. М. Коваленка. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 312 с.
9. Шевчук Л. Т. Регіональна економіка / Л. Т. Шевчук. – К. : Знання, 2011. – 319 с.
10. Алехин А. Обобщенные признаки предприятий, регионов и национальных экономик: проблема измерения и новые подходы / А. Алехин // Економіст. – 2011. – № 8. – С. 24-29.
11. Антонюк Л. Л. Виробнича конкурентоспроможність регіонів України / Л. Л. Антонюк, В. І. Сацик // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 149-161.
12. Антохов А. А. Якість вищої освіти в системі забезпечення відповідності регіонального ринку освітніх послуг та ринку праці / А. А. Антохов // Регіональна економіка. – 2010. – № 2. – С. 151-157.
13. Ахромкін Є. Інноваційний механізм забезпечення ресурсозбереження у регіоні / Є. Ахромкін // Банківська справа. – 2011. – № 1. – С. 27-31.
14. Ахромкін Є. Напрями активізації ресурсозберігаючої діяльності в регіоні / Є. Ахромкін // Банківська справа. – 2011. – № 2. – С. 51-55.
15. Бабаєв В. М. Регіональний економічний розвиток в контексті проведення економічних реформ в Україні / В. М. Бабаєв, Л. А. Биченко // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С. 20-22.
16. Баланюк С. І. Теоретичні основи розвитку господарств населення регіону / С. І. Баланюк // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 79-86.
17. Батченко Л. В. Кон’юнктура світового ринку і тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України / Л. В. Батченко, О. Г. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 197-206.
18. Бережна І. В. Особливості формування еколого-економічної концепції розвитку регіональної суспільної системи / І. В. Бережна, Н. В. Мельнікова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 180-184.
19. Бідак В. Міграційні ризики трудоресурсного забезпечення регіонального ринку інтелектуальної праці / В. Бідак // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. – С. 35-40.
20. Бідак В. Я. Міграційно-трудові мотивації носіїв духовно-інтелектуального потенціалу в регіональних суспільних системах / В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 109-117.
21. Бобух І. Проблеми регіонального розподілу основного капіталу в Україні / І. Бобух // Економіст. – 2010. – № 3. – С. 45-50.
22. Бондарук Т. Г. Особливості управління місцевими фінансами в Україні / Т. Г. Бондарук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 198-202.
23. Бондарук Т. Г. Регіональна політика у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування / Т. Г. Бондарук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 181-186.
24. Буркинський Б. Інтегральне економіко-екологічне відновлення кризових природно-господарських систем як механізм регіонального природно-ресурсного відтворення (на прикладі реабілітації лиману Сасик) / Б. Буркинський, В. Степанов, О. Рубель // Економіст. – 2010. – № 12. – С. 11-15.
25. Буяк М. М. Рівень життя населення регіону: регіональні аспекти, сучасні проблеми / М. М. Буяк // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 249-257.
26. Вахович І. М. Концептуальні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону / І. М. Вахович, Г. Л. Денисюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 138-144.
27. Вахович І. М. Резерви нарощування фінансової спроможності регіонів України / І. М. Вахович, І. М. Камінська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 187-196.
28. Ващаєва Н. А. Підхід до оптимізації дизайну вибірки для підвищення надійності оцінювання показників на регіональному рівні / Н. А. Ващаєва // Статистика України. – 2010. – № 4. – С. 4-7.
29. Веселий І. О. Регіональна банківська конкуренція: проблеми дефініції і оцінювання / І. О. Веселий // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 136-141.
30. Віттман К. Проблеми регіональної безпеки: чи можлива спільна позиція? / К. Віттман // Економіст. – 2010. – № 4. – С. 55-59.
31. Вовк І. С. Роль бюджетного федералізму в регулюванні соціально-економічного розвитку регіонів / І. С. Вовк // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 65-70.
32. Вовк Р. В. Моделювання регіонального співробітництва у формі коаліційної гри з нечіткими умовами / Р. В. Вовк // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 216-221.
33. Воронич К. М. Активізація підприємницького потенціалу сільських територій регіону / К. М. Воронич // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 131-136.
34. Герасимчук З. В. Інноваційна інфраструктура регіону: методологія формування і розвитку / З. В. Герасимчук, Н. Т. Рудь // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 197-207.
35. Голляк Ю. Б. Визначення конкурентоспроможності регіонально-галузевої економіки в умовах глобалізації / Ю. Б. Голляк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 165-172.
36. Голян В. Фіскальне регулювання природокористування в сучасних умовах: регіональні перспективи та потенціал удосконалення / В. Голян, В. Бардась // Економіст. – 2011. – № 7. – С. 12-15.
37. Гоменюк М. О. Регіональний механізм регулювання інноваційної діяльності / М. О. Гоменюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 188-192.
38. Гордієнко Л. Методика регулювання доходів населення по регіонах / Л. Гордієнко // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 5. – С. 43-49.
39. Гордієнко Т. М. Проблеми інформаційного забезпечення економічної безпеки регіону / Т. М. Гордієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 137-142.
40. Гордієнко Т. М. Розвиток регіональної економіки в контексті економічної кризи / Т. М. Гордієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 162-166.
41. Горячук В. Ф. Оцінка конкурентоспроможності регіонів України на основі результатного підходу / В. Ф. Горячук // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 39-46.
42. Горященко Ю. Проблеми розвитку соціальної сфери економічних районів України / Ю. Горященко // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 1. – С. 37-43.
43. Дейнеко Л. Розвиток транскордонного співробітництва Причорноморського регіону / Л. Дейнеко, І. Іртищева, Є. Бойко // Економіст. – 2010. – № 7. – С. 61-63.
44. Довгалюк В. В. Венчурне інвестування як інструмент фінансування розвитку регіону / В. В. Довгалюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 222-227.
45. Єрмакова О. А. Регіон як самостійний суб’єкт міжнародних економічних відносин / О. А. Єрмакова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 169-175.
46. Жаворонкова Г. В. Науково-методичні підходи до формування регіональних стратегій / Г. В. Жаворонкова, В. О. Жаворонков // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 10. – С. 191-196.
47. Жиляєва Н. М. Перспективи підвищення конкурентоспроможності економіки України: галузеві і регіональні пріоритети / Н. М. Жиляєва // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 51-59.
48. Жуков С. А. Міжнародна маркетингова діяльність прикордонних регіонів України в євроінтеграційних процесах / С. А. Жуков // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 10. – С. 78-84.
49. Жуков С. А. Формування комплексної регіональної моделі входження України в Європейський Союз / С. А. Жуков // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 143-149.
50. Запорожець В. А. О региональной политике саморазвития как базе национальной экономической политики в условиях рынка / В. А. Запорожець // Економічний часопис-ХХІ. – 2010. – № 11-12. – С. 30-32.
51. Звірід Н. В. Кількісні методи аналізу впливу трудової міграції на соціально-економічний розвиток регіону / Н. В. Звірід // Статистика України. – 2010. – № 4. – С. 48-52.
52. Зелінська Г. О. Освітній менеджмент в умовах інноваційного соціально-економічного розвитку регіону / Г. О. Зелінська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2. – С. 93-96.
53. Іляш О. І. Сутнісно-типологічні характеристики соціальної безпеки регіону / О. І. Іляш // Економічний часопис-ХХІ. – 2010. – № 9-10. – С. 37-42.
54. Іщук С. О. Оцінювання інвестиційної привабливості регіону: методичний аспект / С. О. Іщук, Т. В. Кулініч // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 71-78.
55. Кваша Т. К. Креативність – важливий аспект підвищення рівня розвитку регіонів України в умовах глобалізації / Т. К. Кваша, Д. П. Касьяненко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 12. – С. 225-230.
56. Кваша Т. К. Фінансові інструменти стійкого і збалансованого розвитку регіонів / Т. К. Кваша // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 11. – С. 197-204.
57. Кіндзерський Ю. Потенціал особливих економічних зон у виробничій та регіональній модернізації / Ю. Кіндзерський // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 10-16.
58. Кіц О. І. Регулювання зайнятості сільського населення на регіональному рівні / О. І. Кіц // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 38-43.
59. Козик В. В. Оцінювання розвитку регіону як відкритої термодинамічної системи / В. В. Козик, Ю. І. Сидоров // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 41-45.
60. Козловський С. Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем / С. Козловський // Економіка України. – 2011. – № 4. – С. 28-38.
61. Козоріз М. Концептуальні засади управління фінансовим потенціалом регіону / М. Козоріз, І. Сторонянська // Економіст. – 2011. – № 5. – С. 24-27.
62. Козоріз М. А. Методичні підходи до оцінки капіталізації регіональних активів / М. А. Козоріз, Л. В. Ключник // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9. – С. 174-181.
63. Колосюк А. М. Стан і перспективи соціального захисту в регіоні / А. М. Колосюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 10. – С. 100-104.
64. Корецька Н. І. Модель розвитку регіонального банку / Н. І. Корецька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип 7. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 64-67.
65. Корецький Б. М. Формування регіональної політики держави на базі інструментів стратегування розвитку територій / Б. М. Корецький, Т. В. Мамрош // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2. – С. 168-174.
66. Корнілова І. М. Види регіональних інноваційних систем / І. М. Корнілова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 181-188.
67. Король В. С. Деморозвиток – природна основа формування людського потенціалу країни та її регіонів / В. С. Король // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 210-214.
68. Костенок І. В. Проблеми та перспективи залучення іноземного капіталу до інноваційного розвитку регіонів України / І. В. Костенок, Я. В. Хоменко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 195-199.
69. Крайник О. П. Бюджетне управління соціально-економічними процесами в регіоні / О. П. Крайник // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 16-22.
70. Кремпова Н. Л. Формування фінансової стратегії соціально-економічного розвитку регіонів / Н. Л. Кремпова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 200-204.
71. Кулинич Р. О. Визначення рейтингу регіонів України за показниками інтенсивності їх розвитку / Р. О. Кулинич // Статистика України. – 2010. – № 3. – С. 44-47.
72. Кулинич Р. О. Статистичне обґрунтування програм регіонального розвитку / Р. О. Кулинич // Статистика України. – 2011. – № 1. – С. 34-39.
73. Курмаєв П. Ю. Практичні підходи до оцінки ефективності соціально-економічного розвитку на регіональному рівні / П. Ю. Курмаєв // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С. 171-174.
74. Кучерук Т. Г. Визначення природи поняття „інноваційний потенціал регіону” / Т. Г. Кучерук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 12. – С. 124-128.
75. Кушнірецька О. В. Теоретичні підходи до визначення суті організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону / О. В. Кушнірецька, О. М. Демидюк // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 63-70.
76. Ладонько Л. С. Перехід регіональних економічних систем до інноваційного типу розвитку / Л. С. Ладонько, А. В. Ребенок, А. В. Ладонько // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 59-64.
77. Лазарєва Є. В. Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності регіону / Є. В. Лазарєва // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 23-31.
78. Лискова С. С. Методи реалізації регіонального маркетингу / С. С. Лискова // Економічний часопис-ХХІ. – 2010. – № 11-12. – С. 78-81.
79. Лігоненко Л. Науковий аналіз поняття „потенціал регіону’’ / Л. Лігоненко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 182-189.
80. Ліщук В. Динаміка інвестиційного потенціалу регіонів України та економічний цикл / В. Ліщук // Економіст. – 2011. – № 3. – С. 14-16.
81. Ломоносов Д. Оцінка ступеню урбанізації в регіонах України / Д. Ломоносов // Економіст. – 2010. – № 7. – С. 30-33.
82. Луцька Н. І. Пріоритетні напрямки розвитку єврорегіонів в системі транскордонного співробітництва України / Н. І. Луцька // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. – 2011. – № 3. – С. 182-189.
83. Люткевич О. М. Ідентифікація фінансового потенціалу домашніх господарств регіону / О. М. Люткевич // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 72-78.
84. Мазур Н. А. Перспективи підвищення інвестиційної активності Подільського регіону / Н. А. Мазур // Економіка АПК. – 2011. – № 3. – С. 58-63.
85. Макаренко М. В. Концептуальні основи управління конкурентоспроможним розвитком регіонів / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 178-184.
86. Макаренко М. В. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8. – С. 259-264.
87. Мамрош Т. В. Маркетингові стратегії регіону: поняття, їх види та місце в розвитку регіону / Т. В. Мамрош // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 178-181.
88. Мамрош Т. В. Особливості обґрунтування доцільності приватизації об’єктів соціальної сфери регіону / Т. В. Мамрош, О. Ю. Рудченко, М. М. Шкільняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 186-189.
89. Марцин В. С. Заходи щодо покращення інвестиційної привабливості регіону в умовах виходу з кризи / В. С. Марцин // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 46-55.
90. Матрусов Н. Д. Методологические основы целостного подхода к управлению фундаментальными региональными системами „население – хозяйство – территория” / Н. Д. Матрусов, А. А. Чудин // Економічний часопис-ХХІ. – 2010. – № 7-8. – С. 21-24.
91. Мельник Л. Г. Урахування екстернальних ефектів підприємств при еколого-економічному обґрунтуванні регіонального розвитку / Л. Г. Мельник, І. Б. Дегтярьова // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 29-36.
92. Мікула Н. Розвиток нових форм транскордонного співробітництва / Н. Мікула, Є. Матвєєв // Економіст. – 2011. – № 5. – С. 20-23.
93. Моліна О. В. Сталий соціально-економічний розвиток регіону: аналіз підходів та інструментів оцінки / О. В. Моліна, В. М. Осипов // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 25-32.
94. Ніколаєнко І. В. Методологічні підходи до управління економічними ризиками в регіоні / І. В. Ніколаєнко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2. – С. 177-180.
95. Ольшанська О. В. Наукові засади визначення сутності регіону як суб’єкта господарювання та управління / О. В. Ольшанська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 100-108.
96. Ольшанська О. В. Регіон як просторова соціально-економічна система / О. В. Ольшанська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 184-191.
97. Онищенко В. О. Напрями вдосконалення управління процесом фінансового забезпечення регіонального розвитку підприємництва / В. О. Онищенко, Ю. О. Заборовець // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 143-146.
98. Павлюк А. П. Структурно-динамічні процеси у регіонах України в умовах фінансово-економічної кризи / А. П. Павлюк, В. В. Пилипів, А. О. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 176-188.
99. Паленичак О. В. Вплив соціальної та ринкової інфраструктури на розвиток сільських територій регіону / О. В. Паленичак // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 101-107.
100. Панухник О. В. Інноваційна концепція забезпечення формування конкурентоспроможності економіки регіону / О. В. Панухник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С. 161-165.
101. Панухник О. В. Регіон як самодостатня система: проблеми забезпечення / О. В. Панухник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2. – С. 174-177.
102. Парасюк І. В. Інформаційні моделі в оцінюванні економічного розвитку регіону / І. В. Парасюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 10. – С. 231-239.
103. Пепа Т. В. Стратегічний вектор організації інвестиційно-інноваційної діяльності в регіоні (методичний аспект) / Т. В. Пепа // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 258-264.
104. Петренко К. В. Депресивний регіон у контексті державної регіональної політики / К. В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 179-182.
105. Петренко К. В. Депресивні території: особливості трактування, формування та класифікація / К. В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 161-165.
106. Петренко К. В. Розвиток та підтримка депресивних територій України в сучасних умовах / К. В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 10. – С. 188-191.
107. Пилипів В. До питання про федералізацію України: проблеми забезпечення бюджетної самодостатності регіонів / В. Пилипів // Економіка України. – 2011. – № 3. – С. 26-34.
108. Поліщук В. Г. Закордонний досвід використання інструментів стимулювання для забезпечення сталого розвитку регіону / В. Г. Поліщук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С. 188-192.
109. Полозенко Д. В. Вплив валового регіонального продукту на доходи місцевих бюджетів України / Д. В. Полозенко // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 65-69.
110. Пушак Я. Я. Регіональні аспекти інноваційного розвитку підприємств / Я. Я. Пушак, С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 47-55.
111. Райчева О. К. Створення інноваційної інфраструктури регіону з використанням інструментів теорії розпізнавання образів / О. К. Райчева // Регіональна економіка. – 2010. – № 2. – С. 33-38.
112. Реутов В. Є. Концепція трансформації регіональної конкурентоспроможності / В. Є. Реутов // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 17-24.
113. Рибак Ю. В. Стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіонів / Ю. В. Рибак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 192-199.
114. Ригайло С. Я. Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку / С. Я. Ригайло, О. Д. Зинюк // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 171-177.
115. Романюк М. Д. Соціальна політика України: сучасна стратегія, регіональні пріоритети / М. Д. Романюк // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 3-10.
116. Рубель О. Дунайська стратегія ЄС – інституціональний інструмент регіональної економіко-екологічної політики / О. Рубель // Економіст. – 2010. – № 10. – С. 16-19.
117. Рум’янцева Г. І. Особливості оцінки ефективності інвестиційної діяльності в регіоні / Г. І. Рум’янцева // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 270-276.
118. Синиця С. М. Оцінка та аналіз конкурентоспроможності регіонів країни в умовах глобалізації та економічної інтеграції / С. М. Синиця, І. М. Ковбас // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 59-64.
119. Сімонова В. С. Роль держави в організаційному забезпеченні стратегічних напрямів підвищення конкуренто-спроможності регіону / В. С. Сімонова, О. О. Волошина // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 171-176.
120. Сітнікова Н. П. Стратегічне планування на регіональному рівні / Н. П. Сітнікова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 155-161.
121. Сливка О. Основні елементи регіонального соціально-економічного механізму людського розвитку / О. Сливка // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 8. – С. 26-30.
122. Снісаренко О. Б. Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потенціалу / О. Б. Снісаренко, Ю. Ю. Гусєва // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 92-99.
123. Степанов В. Качество регионального развития как категориальный императив / В. Степанов, Н. Шуличенко // Економіст. – 2011. – № 7. – С. 9-11.
124. Сторонянська І. З. Стратегічні пріоритети розвитку економіки регіонів України / І. З. Сторонянська // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 201-202.
125. Стрілецька Т. С. Детермінанти глобалізації конкурентоспроможності міст / Т. С. Стрілецька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 139-142.
126. Ткач О. В. Становлення і розвиток системи сталого розвитку економіки регіонів України / О. В. Ткач // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 21-25.
127. Третяк В. П. Ефективність регіональних програм розвитку соціальної сфери / В. П. Третяк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 174-181.
128. Фаркашова Э. Экологическая политика с точки зрения повышения конкурентоспособности региона / Э. Фаркашова // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 54-62.
129. Хамчук В. П. Розвиток регіонів України і формування валової доданої вартості / В. П. Хамчук // Економіка АПК. – 2010. – № 8. – С. 106-111.
130. Хвесик М. А. Оцінка регіональних особливостей локалізації основних показників розвитку продуктивних сил України / М. А. Хвесик // Економіка АПК. – 2010. – № 6. – С. 17-30.
131. Ходжаян А. О. Сучасний стан і методи оцінки конкурентоспроможності регіонів України / А. О. Ходжаян // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 9. – С. 210-220.
132. Цап С. Д. Диференціація сільського населення за життєвим рівнем: регіональний аспект, проблеми його підвищення / С. Д. Цап // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 282-288.
133. Цеханович В. Б. Государственная политика формирования перспективной структуры региональной экономики / В. Б. Цеханович // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 150-156.
134. Ціхановська О. М. Розвиток інвестиційної діяльності регіону / О. М. Ціхановська, В. М. Ціхановська // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 58-61.
135. Шевчук Л. Просторовий розвиток регіонів України: теоретичні проблеми і практичні завдання / Л. Шевчук, Я. Шевчук, С. Щеглюк // Економіст. – 2011. – № 5. – С. 17-19.
136. Щерба Г. Зарубіжна трудова міграція з України: сучасні виклики і регіональна специфіка / Г. Щерба // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 3. – С. 41-45.
137. Яремко Л. А. Соціально-економічні ефекти регіонального господарювання та зовнішньоекономічна безпека регіону / Л. А. Яремко // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 44-50.
138. Яскал І. В. Оцінка ефективності регіонального розміщення факторів виробництва в Україні / І. В. Яскал // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 34-43.
139. Яскал І. В. Удосконалення методів визначення напрямків і форм виробничо-ресурсної інтеграції у регіоні / І. В. Яскал // Регіональна економіка. – 2010. – № 2. – С. 23-32.
Господарський комплекс України:
регіональні аспекти
140. Артімонова І. В. Формування системи аграрного маркетингу на регіональному рівні / І. В. Артімонова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 4. – С. 166-170.
141. Березівський П. С. Трансформаційні процеси в розвитку сільськогосподарських підприємств регіону / П. С. Березівський // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 93-99.
142. Божидарнік Т. Актуальні проблеми розвитку регіональних АПК / Т. Божидарнік, Ю. Фесіна // Економіст. – 2011. – № 7. – С. 66-67.
143. Бойко В. І. Ринок м’яса: світові тенденції регіонального розвитку виробництва / В. І. Бойко, Л. В. Мамчур // Економіка АПК. – 2011. – № 1. – С. 145-148.
144. Бойко В. І. Формування продовольчих ресурсів в Україні: регіональний аспект / В. І. Бойко, О. А. Козак // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 37-40.
145. Бульчак Т. М. Підходи до стратифікації підприємств оптової торгівлі при формуванні вибіркової сукупності (регіональний аспект) / Т. М. Бульчак // Статистика України. – 2010. – № 2. – С. 52-56.
146. Бурик А. Ф. Підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону / А. Ф. Бурик, А. В. Мовчанюк // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 7-11.
147. Бутко М. Рекреаційний потенціал регіону: методологія оцінки та стратегія використання / М. Бутко // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 42-47.
148. Бутко Н. В. Інтегральна оцінка ресурсного потенціалу регіональних продуктових підкомплексів / Н. В. Бутко // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 61-65.
149. Варламова М. Л. Інвестиційно-інноваційна діяльність на підприємствах переробної галузі як фактор конкурентоспроможності регіону / М. Л. Варламова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 62-65.
150. Васьківська К. В. Пріоритетні напрями діяльності сільськогосподарських підприємств регіону / К. В. Васьківська, С. М. Колач // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 86-91.
151. Ватаманюк-Зелінська У. З. Заходи регіональної політики для сприяння розвитку підприємництва у промисловому секторі економіки / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С. 59-62.
152. Ватаманюк-Зелінська У. З. Інституалізація регіональної політики у напрямку активізації процесів розвитку виробничих галузей економіки / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 128-137.
153. Величко О. В. Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств регіону: використання та відтворення / О. В. Величко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 165-169.
154. Власенко С. Роль та місце торгово-промислової палати у розвитку економічного потенціалу регіону / С. Власенко // Економіст. – 2010. – № 7. – С. 21.
155. Герасименко В. Г. Методика визначення кількісних показників регіонального ринку туристичних послуг / В. Г. Герасименко, В. Я. Павлоцький // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 157-163.
156. Герасименко Ю. В. Методологічні аспекти розробки регіональної інвестиційної програми АПК / Ю. В. Герасименко // Економіка АПК. – 2010. – № 9. – С. 81-85.
157. Германенко Л. М. Модель вимірювання рівня продовольчого потенціалу регіонів / Л. М. Германенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 1. – С. 17-21.
158. Голян В. Антимонопольне регулювання земельних відносин на регіональному рівні / В. Голян, Д. Нірода // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 48-50.
159. Голян В. Ринкова трансформація регіональних водогосподарських комплексів: теоретико-методологічні засади та інституціональні передумови / В. Голян, Б. Самойленко, В. Битов // Економіст. – 2010. – № 12. – С. 27-35.
160. Гулевич О. Ю. Сфера послуг в сучасній економіці: фактори розвитку та регіональні особливості / О. Ю. Гулевич // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 120-125.
161. Гулич О. Регіональні рекреаційно-туристичні комплекси: проблеми і перспективи розвитку / О. Гулич // Економіст. – 2011. – № 5. – С. 41-43.
162. Демидюк С. Проблеми питання еколого-економічного регулювання регіональних ринків лісопродукції / С. Демидюк // Економіст. – 2011. – № 2. – С. 40-42.
163. Довгалюк В. І. Проблеми забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств регіону / В. І. Довгалюк // Економіка АПК. – 2011. – № 1. – С. 126-129.
164. Жарун О. В. Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах регіону / О. В. Жарун // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 83-87.
165. Карачина Н. П. Оцінювання економічної поведінки машинобудівних підприємств регіону / Н. П. Карачина // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 60-68.
166. Коблош М. Державне підприємство науково-виробничий комплекс газотурбобудування „Зоря”-„Машпроект”: вплив на розвиток економіки регіону і України / М. Коблош, О. Цимбал // Економіст. – 2010. – № 7. – С. 36-38.
167. Ковальчук С. Я. Регіональні особливості попередження впливу дії кризових явищ на розвиток аграрних відносин / С. Я. Ковальчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 151-155.
168. Кухарська Н. Диагностика рынка услуг Украины и его региональные приоритеты / Н. Кухарська // // Економіст. – 2010. – № 3. – С. 51-54.
169. Кучеренко С. Запровадження інноваційної технології вирощування соняшнику в аграрних підприємствах регіону / С. Кучеренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 181-185.
170. Кучерук Т. Г. Цілепокладаюча оцінка науково-дослідної діяльності за умов інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів України / Т. Г. Кучерук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 50-54.
171. Малік М. Й. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та еколого-безпечного агропромислового виробництва / М. Й. Малік, М. А. Хвесик // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 3-12.
172. Мельник І. І. Формування стійких визначних переваг підприємств туристично-рекреаційного комплексу Вінниччини як основа забезпечення сталого розвитку галузі / І. І. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 9. – С. 185-190.
173. Милько І. П. Економіко-кібернетичне моделювання у рекреаційному комплексі регіону / І. П. Милько // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 10. – С. 207-214.
174. Пішеніна Т. Формування та використання регіональних екологічних програм у діяльності радіоекологічного комплексу / Т. Пішеніна // Економіст. – 2011. – № 3. – С. 43-44.
175. Позігун М. П. Концепція реформування регіональних ринків теплопостачання міст України / М. П. Позігун, С. В. Сніжко // Енергетика та електрифікація. – 2010. – № 11. – С. 3-6.
176. Позігун М. П. Ринкове регулювання на регіональних ринках теплопостачання / М. П. Позігун, С. В. Сніжко // Енергетика та електрифікація. – 2010. – № 4. – С. 20-23.
177. Свірідова Н. Д. Роль та значення індустріального туризму для соціально-економічного розвитку регіону / Н. Д. Свірідова // Економічний часопис-ХХІ. – 2010. – № 9-10. – С. 30-32.
178. Скриль В. В. Енергозбереження – шлях до реформування теплового господарства регіонів України / В. В. Скриль // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 6. – С. 179-182.

 

179. Стеченко Д. М. Наукові аспекти економічної діагностики природно-рекреаційного потенціалу регіону / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 136-139.
180. Твердохліб І. П. Оцінка асиметрії джерел статистичної інформації щодо регіонального споживання домогосподарствами України продуктів харчування / І. П. Твердохліб, І. В. Блиндюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 256-262.
181. Уляненко Ф. Методологічні аспекти оцінки конкурентних позицій регіональної господарської системи / Ф. Уляненко // Економіст. – 2011. – № 5. – С. 54-57.
182. Хрущ Л. З. Оптимальна стратегія розвитку виробництва в регіоні з урахуванням екологічних вимог / Л. З. Хрущ // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 268-272.
183. Чемісов Б. Г. Методологічні підходи до дослідження структури промислового виробництва регіонів / Б. Г. Чемісов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С. 174-179.
184. Шаповал С. Створення регіональних центрів фундаментальних досліджень та освіти у контексті зміни освітньої парадигми / С. Шаповал // Економіст. – 2010. – № 10. – С. 43-46.
185. Штифанич Р. В. Розвиток агробізнесу в регіоні / Р. В. Штифанич // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 81-83.
Економіка Західного регіону:
особливості та пріоритети
186. Баланюк І. Ф. Аналіз пореформеного розвитку підприємств регіону : [на прикл. Івано-Франків. обл.] / І. Ф. Баланюк, Д. І. Шеленко, Г. В. Баланюк // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 10-15.
187. Балук Н. Р. Визначення впливу комунікаційних засобів на поведінку споживачів страхових послуг Західного регіону / Н. Р. Балук // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 151-156.

 

 

188. Банах О. І. Медико-демографічна ситуація регіону в контексті соціально-економічного розвитку (на прикладі Івано-Франківської області) / О. І. Банах // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 276-281.
189. Барчук В. П. Інноваційна діяльність у структурі промислового потенціалу Прикарпатського регіону: сучасний стан та перспективи / В. П. Барчук // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 39-42.
190. Бойко Є. Оцінка сучасного стану розвитку сільських територій Карпатського регіону / Є. Бойко, Х. Притула // Економіст. – 2011. – № 5. – С. 33-36.
191. Брус А. В. Стан та проблеми розвитку фермерських господарств Прикарпаття / А. В. Брус // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 174-178.
192. Василенька Н. І. Диверсифікація виробничої діяльності сільського населення Львівської області / Н. І. Василенька // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 84-90.
193. Газуда М. В. Природоохоронний аспект ресурсокористування в екологічній мережі та природно-заповідному фонді гірського регіону / М. В. Газуда // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 109-112.
194. Газуда С. М. Поліфункціональність розвитку сільських територій регіону за видами економічної діяльності : [на прикл. Закарпат. обл.] / С. М. Газуда // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 43-46.
195. Галяс В. І. Економічний вимір глобалізаційного впливу на регіональний розвиток (на прикладі Волинської області) / В. І. Галяс // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 175-181.
196. Гринів Л. В. Оцінка інвестиційного потенціалу хімічної та нафтохімічної галузей (на прикладі Івано-Франківської області) / Л. В. Гринів, В. В. Лужний // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 117-121.
197. Діус І. Г. Як зберегти Карпати та інші гірські регіони Європи / І. Г. Діус, А. М. Романенчук // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 246-250.
198. Дмитрук О. Я. Оцінка виробничого потенціалу машинобудівних підприємств Хмельницької області / О. Я. Дмитрук // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. – 2011. – № 3. – С. 152-157.
199. Дяченко І. Б. Природно-заповідний фонд прикордонного регіону в структурі екологічної мережі Українських Карпат / І. Б. Дяченко // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 154-157.
200. Ємець О. І. Сфера соціального сектора Прикарпаття: показники, особливості розвитку / О. І. Ємець, І. І. Івасишин // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 31-35.
201. Жук П. Економічні підйоми у забезпеченні сталого розвитку гірських територій України / П. Жук // Економіст. – 2011. – № 5. – С. 37-40.
202. Іщук С. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості областей Західного регіону України / С. Іщук, Т. Кулініч // Економіст. – 2011. – № 5. – С. 13-16.
203. Кифяк В. Ф. Конкурентні переваги перспективного розвитку територіальної рекреаційної системи Карпатського регіону / В. Ф. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 199-204.
204. Кифяк В. Ф. Розбудова загальної та спеціальної інфраструктури Карпатського регіону як один із факторів подальшого розвитку рекреації і туризму / В. Ф. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 5. – С. 176-180.
205. Кривий М. В. Споживання продуктів харчування жителями Івано-Франківської області: стан, показники, проблеми / М. В. Кривий, Ю. Р. Крива // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 26-31.

 

206. Маджара О. В. Сучасні тенденції інноваційного розвитку промислових підприємств Закарпатської області / О. В. Маджара // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 202-206.
207. Матковський С. О. Оцінка резервів зростання прибутковості аграрних підприємств Львівської області / С. О. Матковський, І. С. Гавука, О. М. Синицький // Статистика України. – 2010. – № 3. – С. 48-51.
208. Мельник М. І. Структурні трансформації в економіці Карпатського регіону: інвестиційний аспект / М. І. Мельник // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 4. – С. 3-12.
209. Михайлюк А. В. Особливості розвитку трудового потенціалу Карпатського регіону: стан, перспективи та стратегія / А. В. Михайлюк // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 241-245.
210. Негрич М. Д. Реформи в розвитку лісового господарства Карпатського регіону / М. Д. Негрич // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. – 2010. – № 2. – С. 38-41.
211. Никорак Х. Розвиток сільського зеленого туризму в Івано-Франківській області: шляхи покращення функціонування / Х. Никорак // Еврика-Х : зб. студ. наук. праць. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 370-372.
212. Олійник Я. І. Прогноз кон’юнктури ринку електроенергії Західного регіону / Я. І. Олійник // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 200-207.
213. Омеляновський П. Й. Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу Західного регіону України / П. Й. Омеляновський, Й. С. Мисак, А. А. Акімов // Енергетика та електрифікація. – 2010. – № 5. – С. 32-37.
214. Петровський Б. Д. СЕЗ ,,Курортополіс Трускавець’’ – реальна перспектива інноваційного розвитку міста / Б. Д. Петровський, О. Б. Петровський // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 197-200.
215. Пітюлич М. М. Гірські території: проблеми інвестиційної політики / М. М. Пітюлич // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 32-38.
216. Синюра-Ростун Н. Р. Особливості територіальної організації закладів дошкільної освіти у Львівській області / Н. Р. Синюра-Ростун // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 208-215.
217. Спаський Г. В. Активізація інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі Закарпатського регіону / Г. В. Спаський // Економіка АПК. – 2010. – № 7. – С. 75-79.
218. Спаський Г. В. Інвестування розвитку сільського господарства Закарпатської області / Г. В. Спаський // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 90-92.
219. Спаський Г. В. Інвестування сільськогосподарського виробництва Закарпатського регіону / Г. В. Спаський // Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 58-62.
220. Спаський Г. В. Іноземні інвестиції в харчовій промисловості Закарпатського регіону / Г. В. Спаський // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 154-157.
221. Спаський Г. В. Обгрунтування модельних інвестиційних проектів розвитку аграрного сектору Закарпаття / Г. В. Спаський // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 73-78.
222. Спаський Г. В. Основні напрями формування інвестиційної стратегії АПК Закарпаття / Г. В. Спаський // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 80-83.
223. Ступень М. Аналіз основних тенденцій у системі землекористування і землеволодіння у передгірській та гірській зонах Карпат / М. Ступень, Р. Таратула // Економіст. – 2010. – № 12. – С. 55-56.
224. Ступень М. Ефективність використання сільськогосподарських земель в аграрному секторі Закарпатської області / М. Ступень, С. Радомський, Р. Таратула // Економіст. – 2011. – № 2. – С. 30-32.
225. Сус Т. Й. Концептуальні засади екологізації агропромислового виробництва в Карпатському макрорегіоні / Т. Й. Сус // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 97-101.
226. Ткачук І. В. Особливості соціально-економічного розвитку регіону після фінансово-економічної кризи (на прикладі Івано-Франківської області) / І. В. Ткачук // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 349-354.
227. Хома В. Б. Маргінальні верстви населення регіону: соціально-економічний стан, шляхи подолання бідності : [на прикл. Івано-Франків. обл.] / В. Б. Хома // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 157-162.
228. Чубарь О. Г. Основні тенденції інституціонального розвитку банківської системи Закарпатської області / О. Г. Чубарь, В. С. Стойка // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 11. – С. 193-197.
229. Шкромида В. В. Оцінка регіонального ринку будівництва : [на прикл. Івано-Франків. обл.] / В. В. Шкромида // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 8. / гол. ред. М. Д. Романюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – С. 35-39.
230. Щур Р. І. Перспективи розвитку інвестиційних процесів у регіоні : [на прикл. Івано-Франків. обл.] / Р. І. Щур // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 305-311.
231. Щурик М. Парадигма використання незадіяних земель АПК у Карпатському макрорегіоні / М. Щурик // Економіст. – 2011. – № 7. – С. 29-31.
232. Щурик М. В. Еколого-економічні засади організації лісового сектора економіки в Карпатському макрорегіоні / М. В. Щурик // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. – 2011. – № 3. – С. 98-105.
233. Ясіновська І. Ф. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств Львівщини / І. Ф. Ясіновська // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 107-112.
Шановний читачу!
Для ознайомлення з публікаціями даної тематики радимо скористатися також веб-ресурсами:
www.zakon1.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України
www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Кабінету Міністрів України
www.me.gov.ua – офіційний сайт Міністерства економіки
www.minfin.gov.ua. – офіційний сайт Міністерства фінансів України
www.mIsp.gov.ua – офіційний сайт Міністерства праці і соціальної політики України
www.dcz.gov.ua – офіційний сайт Державного центру зайнятості
www.if.gov.ua – офіційний сайт Івано-Франківської ОДА
stat.if.ukrtel.net/Івано-Франківське обласне управлiння статистики
www.mvk.if.ua/ – портал Івано-Франківської міської ради
www.aedif.if.ua/Асоціація Економічного Розвитку Івано-Франківщини
library.if.ua/Бібліотека економіста он-лайн
http://www.business.if.ua/ – Бізнес-портал Івано-Франківщини
http://www.rada.com.ua/ukr/Regions_Potential/ Global marketing sistem –Економічний потенціал України. Підприємства Івано-Франківської області.

Оновлено 22-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка