Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Перлини архітектурних епох. Пам’ятка користувачуББК    91. 9 : 85. 113

           П 26

Перлини архітектурних епох : пам'ятка користувачу / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [упоряд. Г. І. Пристай, М. В. Дем'янів, Ю. С. Михайлюк ; комп. дизайн С. І. Яковенко ; відп. за вип. Л. В. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2011. - Набір буклетів (7). - (Екскурс видами мистецтва ; вип. ІІ).

Пропоноване видання рекомендується для бібліотечних працівників, викладачів та студентів, що вивчають архітектуру та дизайн, а також всім, хто цікавиться архітектурною спадщиною України та світу.

Пам'ятка користувачу охоплює документальні джерела з фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка від 1990 р. до травня 2011 р.

Матеріали в пам'ятці розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів чи публікацій.

Упорядники: Пристай Г. І. -   завідувачка відділу літератури з мистецтва  

Дем'янів М. В. - головний бібліотекар відділу літератури з мистецтва  

Михайлюк Ю. С. - бібліотекар відділу літератури з мистецтва  

Комп'ютерний дизайн: Яковенко С. І. - бібліотекар відділу літератури з мистецтва  

Відповідальний за випуск: Бабій Л. В. - директор ОУНБ ім. І. Франка  

ЗМІСТ

Історія та теорія архітектури
Архітектура України
Видатні архітектори
Сакральна архітектура
Архітектура Прикарпаття
Замки. Фортеці. Палаци
Архітектура окремих країн

ВСТУП

Архітектура - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси. Функціональні, конструктивні та естетичні якості архітектури, а саме користь, міцність та краса - тісно взаємопов'язані. Від конструкційного рішення багато в чому залежать і естетичність творів архітектури. Серед основних засобів архітектурної композиції є: архітектоніка, масштаб, пропорції та ритмічні відношення, пластика, фактура та кольори.

Як галузь суспільного виробництва мистецтво архітектури залежить від досягнень науково-технічного прогресу, характеру виробничих відносин, від природних і кліматичних умов, художніх смаків та ін. В останні десятиліття якісні зміни будівельної техніки, створення нових конструкцій і матеріалів істотно вплинули на сучасну архітектуру. Багатогранність практичних потреб людства зумовила створення й будівництво найрізноманітніших типів і видів споруд, з яких утворюються ансамблі, комплекси та цілі міста.

В процесі розвитку архітектури окремих країн і народів, залежно від матеріальних, духовних і природних умов суспільного життя, склалися різноманітні архітектурні стилі, що визначаються своєрідністю взаємопов'язаних типів споруд, будівельних конструкцій та архітектурних форм.

Історія та теорія архітектури

Абызов В. А. Архитектура общественных зданий с гибкой планировкой / В. А. Абызов, В. В. Куцевич. - К. :  Будивельник, 1990. - 112 с. : ил.

Архітектура : корот. слов.-довід. / А. П. Мардер, Ю. М. Євреїнов, О. А. Пламеницька [та ін.] ; за заг. ред. А. П. Мардера. - К. : Будівельник, 1995. - 335 с. : іл.

Ауров  В. В. Общественные здания : пособие для архит. и инж.-строит. спец. вузов / под общ. ред. : Н. Н. Миловидова, Б. Я. Орловского, А. Н. Белкина. - М. : Высш. шк., 1987. - 128 с. : ил.

Архитектура : крат. справ. / гл. ред. М. В. Адамчик ; гл. науч. ред. В. В. Адамчик [и др.]. - М. : АСТ ;  Мн. : Харвест, 2007. - 624 с.

Архитектура, строительство, дизайн / под общ. ред. А. Г. Лазарева. - Изд. 4-е. - Ростов н/Д : Фенікс, 2009. - 316, [1] с : ил.

Архитектурное проектирование агро-индустриальных комплексов / Муратов В. В., Бутусов Х. А., Новиков В. А. [и др.] ; под ред. В. В. Муратова. - М. : Агропромиздат, 1990. - 448 с. : ил.

Бархин М. Г. Динамизм архитектуры / М. Г. Бархин. - М. : Наука, 1991. - 192 с.

Батырев В. М. Вокзалы / В. М. Батырев. - М. : Стройиздат, 1988. - 216 с. : ил.

Бельтціг Г. Дитячі ігрові майданчики : пер. з нім. / Г. Бельтціг. - К. : Будівельник, 1991. - 48 с. : іл.

Вергунов А. П. Ландшафтное проектирование  / А. П. Вергунов, М. Ф. Денисов, С. С. Ожегов. - М. : Высш. шк., 1991. - 240 с. : ил.

Гостев В. Ф. Проектирование садов и парков / В. Ф. Гостев, Н. Н. Юркевич. - М. : Стройиздат, 1991. - 340 с. : ил.

Губернский Ю. Д. Жилище для человека / Ю. Д. Губернский, В. К. Лицкевич. - М. : Стройиздат, 1991. - 227 с. : ил.

Гудченко З. С. Эстетическая выразительность застройки села / З. С. Гудченко, Ю. Ф. Хохол ; Киев НИИТИ. - К. : Будивельник, 1988. - 120 с. : ил.

Гутнов А. Э. Мир архитектуры : Лицо города / А. Э. Гутнов, В. Л. Глазычев. - М. : Мол. гвардия, 1990. - 350 с. : ил.

Ежов С. В. Архитектура общественно-торговых комплексов / С. В. Ежов. - К. : Будивельнык, 1988. - 104 с. : ил. - Библиогр. : С. 101-102.

Ефимов А. В. Колористика города / А. В. Ефимов. - М. : Стройиздат, 1990. - 272 с. : ил.

Жлобо Н. Ф. Лучшее в архитектуре : сб. ст. / Н. Ф. Жлобо, М. В. Евсеєва, Р. И. Сорокин. - М. : Знание, 1990. - 64 с.

З минулого в майбутнє : альб. фасадів і архіт. елементів будинків кінця ХІХ - початку ХХ ст. / передм. В. Г. Яцуби ; М-во регіон. розв. та буд-ва України. - К. :  Губернатор, 2007. - 68 с. : іл.

Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна / под общ. ред. Поташева Г. А. - Ростов н/Д : Фенікс, 2008. - 217 с. : ил.

Казаков Г. В. Принципы совершенствования  гелиоархитектуры /  Г. В. Казаков.  - Л. : Свит, 1990. - 152 с.

Колористическое формообразование в архитектуре / Кравець В. И. - Х. : Вища шк. : Изд-во при Харьк. ун-те, 1987. - 132 с.

Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей. Класический труд по европейскому зодчеству от античности до современности / В. Кох. - М. : БММ, 2006. - 528 с. : ил.

Краткий справочник архитектора : Ландшафтная архитектура / под ред. И. Д. Родичкина. - К. : Будивельнык, 1990. - 336 с. : ил.

Петришин Г. П. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси : наук. методи дослідж. / Г. П. Петришин, У. І. Іваночко, Ю. В. Ідак, С. І. Топилко, Х. С. Бойко, Н. С. Соснова, О. П. Олешко,  Л. Б. Гнесь ; за ред. Г. П. Петришин. - Л. : Львів. Політехніка, 2006. - 212 с.

Самин Д. К. 100 великих архитекторов / Д. К. Самин. - М. : Вече, 2000. - 592 с.

Самин Д. К. 100 великих памятников / Д. К. Самин. - М. : Вече, 2001. - 480 с.

Сто чудес современной архитектуры : пер. с англ. - М. : БММ, 2006. - 240 с. : ил.

Теорія та історія архітектури. - К., 1995. - 271 с. : іл.

Уайт Э. Архитектура : формы, конструкции, детали : иллюстр. справ. / Э. Уайт, Б. Робертсон ; пер. с англ. Е. Нетесевой. - М. : Астрель : АСТ, 2003. - 111 с. : ил.

Чинь Ф.  Архитектурная графика : пер. с англ. / Ф. Чинь. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 215 с. : ил.

Чинь Ф.  Архитектура: форма, пространство, композиция / Ф. Чинь ; пер. с англ. Е. Нетесевой. - М. : АСТ :  Астрель, 2005. - 399 с. : ил.

Шимко В. Т. Архитектурное формирование городской среды / В. Т. Шимко. - М. : Высш. шк., 1990. - 223 с. : ил.

Шубин Л. Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий / Л. Ф. Шубин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Строиздат, 1986. - 335 с. : ил.

Яковлєв М. І. Композиція + геометрія / М. І. Яковлєв. - К. : Каравела, 2007. - 240 с.

*****

Вечерський В. Архітектура, містобудування, культурна спадщина (до концепції національно-культурного відродження) / В. Вечерський // Філософська та соціологічна думка. - 1993. - № 3. - С. 11-29.

Деякі питання збереження архітектурних пам'яток в умовах сучасного міста: правові основи // Трибуна. - 2004. - № 3/4. - С. 20-23.

Дем'яненко Б. Розвиток архітектури і образотворчого мистецтва в умовах тоталітаризму / Б. Дем'яненко, В. Дем'яненко // Нова політика. - 2000. - № 3. - С. 60-66.

Ермакова Т. Качество и конкурентоспособность архитектурно-дизайнерских услуг / Т. Ермакова // Маркетинг. - 2006. - № 4. - С. 66-73.

Ефимов А. Архитектурный дизайн или дизайн архитектуры? / А. Ефимов // Архитектура. Строительство. Дизайн. - 1999. - № 2. -  С. 34-37.

Жіллет А. „Нове мистецтво" як світова естетика : [авангард. напрямок в архітектурі] / А. Жіллет // Кур'єр ЮНЕСКО. - 1990. - № 9. - С. 10-11.

Завада В. Архітектура як важливий чинник державного будівництва (України) / В. Завада // Розбудова держави. - 1993. - №5. - С. 57-63.

Куцевич В. Еволюція архітектурно-просторової організації об'єктів культури та духовності / В. Куцевич // Будівництво України. - 2001. - № 1. - С. 11-15.

Кристал М. Модерн возвращается в сад / М. Кристал // Ландшафтный дизайн. - 1998. - № 4. - С. 32-37. 

Лежава И. Архитектурное образование на рубеже XXI века / И. Лежава // Вестник Высшей Школы. - 1998. - № 4. - С. 45-51. 

Могилевський В. Сучасний художній метал в архітектурі історичного міста / В. Могилевський, М. Яковлев // Сучасність. - 1997. - №7/8. -  С. 205-210. 

Плахина А. Архитектура и дизайн: что нового? / А. Плахина // Интерьер-дизайн. - 1999. - № 8. - С. 20-24. 

Прожога Ю. Гармония природы и архитектуры / Ю. Прожога // Архитектура. - 1998. - № 4. - С. 76-77.

Пюрвеев Дж. Архитектура и мировоззрение: некоторые взаимодействия // Полит. образование. - 1988. - № 4. - С. 25-32. 

Раллєв О. Кіч - мистецтво поганого смаку / О. Раллєв, Ф. Аль-Дайрі // Архітектура України. - 1993. - № 1. - С. 55-60.

Сьомка С. Пропорції та гармонія в архітектурі / С. Сьомка // Будівництво України. - 2009. - № 1/2. - С. 24-28. 

Тимофієнко В. Стильові визначення будівель XX століття / В. Тимофієнко // Пам'ятки України. - 2006. - № 3. - С. 58-71. 

Федоренко В. Будівництво і дизайн у ринкових умовах / В. Федоренко, В. Свірко // Будівництво України. - 2000. - № 1. - С. 11-13.

Архітектура України

Архітектурна спадщина України. Вип. 1 : Маловивчені проблеми історії архітектури та містобудування / за ред. В. Тимофієнка. - К., 1994. - 263 с. : іл.

Архітектурна спадщина України. Вип. 2 : Національні особливості архітектури народу України / за ред. В. Тимофієнка. - К., 1995. - 276 с. : іл.

Архітектурна спадщина України. Вип. 3, ч. 1 : Питання історіографії та джерелознавства української архітектури / за ред. В. Тимофієнка. - К. : Українознавство, 1996. - 271 с. : іл.

Архітектурна спадщина України. Вип. 3, ч. 2 : Питання історіографії та джерелознавства української архітектури / за ред. В. Тимофієнка. - К. : Українознавство, 1996. - 272 с. : іл.

Вуйцик В. С. Зустріч зі Львовом : путівник / В. С. Вуйцик, Р. М. Липка ; худож. : О. І. Дмитрієв, Б. Р. Пікулицький. - Л. : Каменяр, 1987. - 175 с. : іл.

Делеур Г. А. Развитие планировки и застройки сел Украины /  Г. А. Делеур ; КиевВНИИТАГ. - К. : Урожай, 1991. - 128 с.

Ерофалов-Пилипчак Б. Л. Архитектура имперского Киева / Б. Л. Ерофалов-Пилипчак. - Изд. 2-е испр. и доп. - К. : АСС : НИИТИАГ, 2001. - 192 с. : ил.

З історії Української Академії архітектури : дод. до щорічника „Архітектурна спадщина України". - К., 1995. - 123 с. : іл.

Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв, В. В. Вечерський, О. М. Годованюк [та ін.] ; за ред. В. І. Тимофієнка. - К. : Техніка, 2003. - 472 с. : іл.

Київ : [альбом] / упоряд. А. Прибєга. - К. : Мистецтво, 2003. - 112 с. : іл.

Кучерявий В. П. Сади і парки Львова / В. П. Кучерявий. - Л. : Світ, 2008. - 360 с. : іл.

Легендарні села України / Х. Й. Роглев, Ю. Л. Бошицький, І. А. Голубах, Г. Б. Мунін ; під заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; пер. з укр.  на англ. мову Г. О. Телечук. - К. : Книга, 2009. - 256 с. : іл.

Пам'ятки архітектури та містобудування України : довід. Держ. реєстру нац. культ. надбання / В. В. Печерський, О. М. Годованок, Є. В. Тиманович [та ін.] ; за ред. : А. П. Мардера та В. В. Печерського. - К. : Техніка, 2000. - 664 с. : іл. - Бібліогр. : с. 311-327.

Проскуряков В. І. Архітектура українського театру. Простір і дія : монографія / В. І. Проскуряков. - Л. : Львів. політехніка, 2001. - 564 с.

Удовід С. Україна. 100 визначних місць : фотокнига / С. Удовід. - К. : Ваклер, 2006. - 160 с.

Чепелик В. В. Український архітектурний модерн / В. В. Чепелик ; упоряд. З. В. Мойсеєнко-Чепелик. - К. : КНУБА, 2000. - 378 с. : іл.

*****

Бойко А. Архітектура малих форм у Києві / А. Бойко // Хроніка 2000. - 2002. - № 41/42. - С. 336-340.

Вечерський В. Архітектурні пам'ятки, пов'язані з діяльністю в Україні Св. Дмитрія Ростовського / В. Вечерський // Народне мистецтво. - 2010. - № 3/4. - С. 18-22.

Вечерський В. Новий погляд на проблему втраченої архітектурної спадщини / В. Вечерський // Пам'ятки України. - 2001. - № 4. - С. 2-10.

Гарбик О. Фундаментальне дослідження про український архітектурний модерн / О. Гарбик // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 1/2. - С. 104-110.

Грабар І. Архітектурні взаємозв'язки України з Росією / І. Грабар // Пам'ятки України. - 1995. - № 1. - С. 82-92.

Гребенюк І. Історичний розвиток мистецтва архітектури з урахуванням синтезу художньо-естетичних якостей / І. Гребенюк // Науково-інформаційний вісник (Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького). - 2010. - № 2. - С. 81-85.

Гудченко З. Архітектурне обличчя українського села за сучасних умов / З. Гудченко // Народна творчість та етнографія. - 2010. - № 6. - С. 56-62.

Данилюк А. Архітектура українських Карпат / А. Данилюк // Гуцульщина. - 1994. - № 1/2. - С. 20-24.

Данилюк А. Скарби народної дерев'яної архітектури України / А. Данилюк // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2004. - лют. - С. 18-20.

Дерхо В. Подорож по середньовічному Києву: архітектура та образотворче мистецтво Київської Русі / В. Дерхо // Історія в школі. - 2007. - № 11/12. - С. 33-46.

Диба Ю. Архітектура ротонд Галицької і Волинської земель XI -XIV століть у контексті проблеми зовнішніх впливів / Ю. Диба // Пам'ятки України. - 2006. - № 1. - С. 17-32.

Дида І. Роль та місце природи в традиціях української архітектури / І. Дида // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - № 40. - С. 8-12.

Дубовик О. Золота корона Київщини : [про дендропарк „Олександрія" в Білій Церкві] / О. Дубовик // Українське слово. - 2008. - 17-23 верес. - С. 14.

Івашко Ю. Східні впливи в київському модерні / Ю. Івашко // Світогляд. - 2009. - № 5. - С. 64-67.

Ілюк О. Сім чудес Коломийщини / О. Ілюк, В. Горук // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - № 40. - С. 15-17.

Казанцева Т. Архітектурна майоліка львівської сецесії. Аналіз типології, стилістики та композиції на базі натурних досліджень / Т. Казанцева // Студії мистецтвознавчі. - 2009. - № 3. - С. 70-92.

Казанцева Т. Майоліка на фасадах Львівських споруд у стилі „піттореск": типологічний та композиційний аналіз : [про виникнення стилю „піттореск"] / Т. Казанцева // // Студії мистецтвознавчі. - 2009. - № 1. - С. 51-66.

Кармазин В. Зв'язок української архітектури з ландшафтом / В. Кармазин // Хроніка 2000. - 2001. - № 41/42. - С. 14-17.

Киркевич В. Київ-Єрусалим: погляд крізь арку Золотих Воріт : [про київ. і єрусалим. Золоті Ворота] / В. Киркевич // Вечірній Київ. - 1997. - 7 трав.

Кійкова С. Архітектурні шедеври Розумовських / С. Кійкова // Пам'ять століть. - 1998. - № 6. - С. 87-91.

Ковпаненко Н. Архітектурно-мистецька спадщина України в працях визначних учених другої половини XIX - XX ст. / Н. Ковпаненко // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 112-128.

Козурак М. Пам'ятки народного будівництва Закарпатської Гуцульщини / М. Козурак // Гражда. - 2007. - № 15. - С. 28-31.

Коломієць В. Невизнане чудо України : [про археол. пам'ятки в Запоріз. обл.] / В. Коломієць // Музеї України. - 2007. - № 5. - С. 7-9.

Кравченко Я. Пам'ятка бойківської архітектури / Я. Кравченко // Народна творчість та етнографія. - 1994. - № 1. - С. 78-81.

Лебедєв Г. Національна своєрідність архітектури (України) / Г. Лебедєв // Образотворче мистецтво. - 1989. - № 1. - С. 27-29.

Линюк Л. Повернення Батурина / Л. Линюк // Народне мистецтво. - 2010. - № 1/2. - С. 70-73.

Логвин Г. Архітектура українського бароко / А. Логвин // Вісник АН України. - 1991. -№ 11. - С. 28-33.

Логвин Г. Бароко в архітектурі Києва XVII-XVIII ст. / Г. Логвин // Хроніка 2000. - 1997. - № 17/18. - С. 45-61.

Лосицький Ю. Давньоруські методи проектування : [з історії архітектури] / Ю. Лосицький // Пам'ятки України. - 1999. - № 1. - С. 48-51.

Майстренко Л. До проблем вивчення архітектури Гетьманщини / Л. Майстренко // Слово і Час. - 1992. - № 2. - С. 77-85.

Матійчук М. Автентичні покрівельні техніки та їх вплив на архітектоніку традиційних будівель в українських Карпатах / М. Матійчук // Народна творчість та етнографія. - 2008. - № 3. - С. 60-70.

Новицький О. Про відродження українського архітектурного стилю / О. Новицький // Хроніка 2000. - 1994. - № 1/2. - С. 166-170.

Остафійчук Р. Збереження архітектурної спадщини України шляхом застосування новітніх комп'ютерних технологій / Р. Остафійчук // Науково-інформаційний вісник (Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького). - 2010. - № 1. - С. 75-82.

Прибєга Л. Архітектурний декор у народному будівництві України і засади його реставрації / Л. Прибєга // Пам'ятки України. - 1997. - № 1. - С. 37-42.

Радченко А. Типологія декоративних деталей міської архітектури Гуцульщини і Покуття кінця XIX - першої третини XX ст. / А. Радченко // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2007. - Вип. 10/11. - С. 32-36.

Ремешило-Рибчинська О. Архітектурний образ Підгірків [Бродівський р-н Львів. обл.] / О. Ремешило-Рибчинська // Пам'ятки України. - 2006. - № 4. - С. 35-45.

Римша Я. Військові мости Траяна : [про походження мосту в Кам'янці- Подільському] / Я. Римша  // Пам'ятки України. - 2000. - № 3/4. - С. 16-21.

Савицький П. Кілька міркувань про історію української архітектури / П. Савицький // Сучасність. - 1993. - № 4. - С. 142-149.

Сирохман Н. Втрачені дерев'яні пам'ятки Закарпаття / Н. Сирохман // Пам'ятки України. - 1993. - № 2/3. - С. 70-75.

Сластьон О. До відродження українського архітектурного стилю / О. Сластьон // Образотворче мистецтво. - 2000. - № 3/4. - С. 25-29.

Смирний Ю. Українська архітектура як символічний текст / Ю. Смирний // Образотворче мистецтво. - 2003. - № 1. - С. 68-73.

Соченко В. Вітчизняна архітектура: від традицій до новацій / В. Соченко // Українська культура. - 2000. - № 5. - С. 38-39.

Соченко В. Українська архітектура: традиції і сучасність / В. Соченко // Сучасність. - 2005. - № 4. - С. 126-134.

Соченко В. У пошуках нової гармонії : [про розвиток укр. архітектури] / В. Сошенко // Дзеркало тижня. - 2002. - 10 серп. - С. 16.

Товстенко Т. Етновияви в стильових рисах сучасної архітектури Києва / Т. Товстенко // Народна творчість та етнографія. - 2010. - № 6. - С. 23-30.

Фенцур В. Національний історико-архітектурний заповідник „Кам'янець": сучасне і майбутнє / В. Фенцур // Пам'ятник України. - 2000. - № 3/4. - С. 7-10.

Філянський М. Майбутнє української архітектури / М. Філянський // Хроніка 2000. - 1994. - № 1/2. - С. 152-159.

Чепелик В. Внесок художників у формування українського архітектурного стилю початку XX століття / В. Чепелик // Образотворче мистецтво. - 1997. - Ч. 1. - С. 66-69.

Чепелик В. І оселя, і храм, і фортеця : [з історії архіт. житла] / В. Чепелик // Родослав. - 1992. - № 23-24. - С. 12.

Чепелик В. Традиції і новаторство в становленні національного стилю архітектури України : [з історії Харків. осередку укр. архіт. модерну] /  В. Чепелик // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 4. - С. 15-25.

Чепелик В. Український стиль в архітектурі шкіл : [невідомі і майже неймовірні факти] / В. Чепелик // Освіта. - 1993. - 17 верес. - С. 8-9.

Ширяєв С. З історії садибної архітектури Криму XVIII - XIX ст. / С. Ширяєв // Хроніка 2000. - № 41/42. - С. 705-753.

Шудрик І. «Перлина Слободжанщини» : [про пам'ятки архіт. мистец. Харківщини] / І. Шудрик // Людина і світ. - 2003. - № 5. - С. 55-57.

Яблонський Д. Духовні багатства українського бароко / Д. Яблонський // Хроніка 2000. - 1994. - № 1/2. - С. 171-187.

Видатні архітектори

Комарова И. И. Архитекторы / И. И. Комарова. - М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 512 с.

*****

Воробець М. Український  зодчий : [про Р. Грицая, відомого архіт. Галичини] / М. Воробець // Краєзнавець Прикарпаття. - 2008. - № 12. - С. 50-52.

Гассанова Н. Академія Григорія Логвина : [про укр. архіт. і худож.] / Н. Гассанова // Образотворче мистецтво. - 2002. - № 4. - С. 6-7.

Гауди А. Сплав традиции и фантазии : [про ісп. архіт.] / А. Гауди // Туристические новости. - 2008. - № 7/8. - С. 32-41.

Горбик О. Вагомий внесок в архітектурну науку та проектування цивільних будівель і споруд / О. Горбик // Будівництво України. - 2005. - № 8. - С. 22-24.

Душейко Т. Сумління майстра : [про архіт. В. Судоргіна] / Т. Душейко // Урядовий кур'єр. - 2007. - 11 жовт. - С. 9.

Жук І. Архітектор Іван Левинський - будівничий Львова / І. Жук // Архітектура України. - 1992. - № 2. - С. 20-28.

Журавлев А. Архитектор В. Лебедєв: мастер, учитель, поэт / А. Журавлев // Архитектура. Строительство. Дизайн. - 2000. - № 1. - С. 60-63.

Журавлев А. Дмитрий Николаевич Чечулин (1901-1981) : [про рос. архіт.] / А. Журавлев // Архитектура. Строительство. Дизайн. - 2001. - № 4. - С. 28-31.

Зюзюкин И. С мечтой о лучезарном городе : [про швейцар. архіт. Ле Карбюзье] / И. Зюзюкин // Смена. - 2002. - № 9. - С. 244-256. 

Кіржаєва І. Залишив нащадкам багату спадщину: Іван Григорович-Барський: архітектор, без якого не можна уявити Києва / І. Кіржаєва // Київський вісник. - 2001. - 11 серп. - С. 9. 

Ковалинський В. Дарунок з минулого : [про архіт. Георгія Шлейфера] / В. Ковалинський // Хроніка 2000. - 1997. - № 17-18. - С. 181-188.

Ковалинский В. Лев Гинзбург - король подряда : [про архіт. Лева Гінзбурга] / В. Ковалинский // Аристократ. - 2004. - № 1. - С. 76-81.

Косенко Т. Мудрець із душею романтика : [інтерв'ю з укр. архіт. О. Силиним] / Т. Косенко // Слово Просвіти. - 2004. - 16-22 верес. - С. 5. 

Кудрявцев Л. Вокзали його мрії : [про архіт. О. М. Вербицького] / Л. Кудрявцев // Наука і суспільство. - 2004. - № 3/4. - С. 26-28. 

Кудрявцев Л. Владислав Городецький: класик київської архітектури / Л. Кудрявцев // Наука і суспільство. - 2004. - № 6. - С. 18-19. 

Кудрявцев Л. Енциклопедист мистецтва : [архіт. Йоган Шедель] / Л. Кудрявцев // Наука і суспільство. - 2003. - № 11/12. - С. 26-29. 

Кудрявцев Л. «Застигла музика» Добровольського : [до 90-річчя від дня народж. укр. архіт. Анатолія Добровольського] / Л. Кудрявцев // Наука і суспільство. - 2004. - № 6. - С. 20-22. 

Кудрявцев Л. Класик київської архітектури : [про укр. архіт. Владислава Городецького] / Л. Кудрявцев // Демократична Україна. - 2000. - 21 верес. - С. 10. 

Кудрявцев Л. Невтомний будівничий: [про архіт. Т. Барського] / Л. Кудрявцев // Українська культура. - 1998. - № 7. - С. 32-33. 

Кудрявцев Л. Незрадливий Дяченко : [про архіт. Д. М. Дяченка] / Л. Кудрявцев // Людина і суспільство. - 2004. - № 3/4. - С. 28-29. 

Кудрявцев Л. Неповторний почерк Степана Ковніра [архіт.] / Л. Кудрявцев // Наука і суспільство. - 2003. - № 9-10. - С. 20-21. 

Кудрявцев Л. Творець київського неоренесансу: архітектор Володимир Ніколаєв / Л. Кудрявцев // Молодь України. - 2006. - 23-29 листоп. - С. 14. 

Кудрявцев Л. У стилі ренесансу: [про архіт. Е. Брадтмана] / Л. Кудрявцев // Наука і суспільство. - 2003. - № 11/12. - С. 23-25. 

Лебедєв Г. Архітектор, мистецтвознавець, педагог Петро Юрченко / Г. Лебедєв // Київська старовина. - 2002. - № 5. - С. 142-147. 

Лебедєв Г. Дослідник народної архітектури: [про укр. архіт. Петра Юрченка] / Г. Лебедєв // Народна творчість та етнографія. - 1996. - № 4. - С. 69-74. 

Лебедєв Г. Київський архітектор Анатолій Добровольський / Г. Лебедєв // Київська старовина. - 2001. - № 6. - С. 163-168. 

Малаков Д. Архітектор Василь Осмак : [про київ. архіт., автора проекту буд. б-ки ім. В. Вернадського] / Д. Малаков // Бібліотечний вісник. - 1998. - № 1. - С. 28-31. 

Малаков Д. Архітектор і мистецтвознавець Володимир Пещанський / Д. Малаков // Столиця. - 2005. - 2-8 груд. - С. 28. 

Малаков Д. Архітектор українських столиць : [про укр. архіт. С. Григор'єва] / Д. Малаков // Дзеркало тижня. - 2006. - 3 черв. - С. 22.

Малаков Д. Повернення з мороку небуття : [про В. Г. Кричевського, архіт., графіка, живописця] / Д. Малаков // Дзеркало тижня. - 2004. - 9 жовт. - С. 27.

Міщенко Г. Образні домінанти у творчості Миколи Дьоміна : [про укр. архіт.] / Г. Міщенко // Українська культура. - 2008. - № 2. - С. 22-23. 

Мєшкова В. Гармонія душі та каменю : [про груз. архіт., худож. Ш. Чедія] / В. Мєшкова // Дзеркало тижня. - 2001. - 6 січ. - С. 17. 

Могилевський В. Музика його життя : [про укр. архіт. і живописця Ю. Хімича] / В. Могилевський // Київ. - 2002. - № 12. - С. 184-185.

Неповторний митець, світла особистість: фрагменти спогадів близьких і друзів про архітектора Еммануїла Миська // Дзвін. - 2004. - № 5-6. - С. 164-171. 

Оглоблин О. Максим Мосціпанов : [укр. архітектор XVIII ст.] / О. Оглоблин // Пам'ятки України. - 2000. - № 1. - С. 16-19.

Омельченко В. Архітектурні казки Владислава Городецького // Українська газета. - 1998. - 21 трав. - С. 5. 

Пучков А. Співець архітектури модерну : [про укр. архіт. Віктора Чепелика] / А. Пучков // Українська культура. - 2002. - № 3. - С. 31. 

Рубан В. Архітектор і художник Микола Степанов / В. Рубан // Київська старовина. - 1999. - № 3. - С. 128-145. 

Рубан О. Збірка документів з архіву Бориса Реріха : [про рос. архіт., худож.] / О. Рубан // Студії мистецтвознавчі. - 2007. - № 1. - С. 137-141. 

Савинова Е. Федор Шехтель: богач-бедняк : [про рос. архіт.] / Е. Савинова // Караван-историй. - 2006. - № 2. - С. 200-214. 

Сікорський Г. Маестро світлих міст : [архіт. Олександр Хорхот] / Г. Сікорський // Київські відомості. - 2007. - 27 квіт.-3 трав. - С. 23. 

Сургай Л. Павло Фетодович Альошин : [укр. архіт.] / Л. Сургай // Історія України. - 2003. - № 18. - С. 13-15. 

Рем Кулхаас - голландский архитектор // Интерьер. - 2002. - апр. - С. 36-39. 

Чепелик В. Кам'яні автографи майстра : [про творч. шлях укр. архіт. А. Добровольського] / В. Чепелик // Родослав. - 1993. - № 10-11. - С. 4. 

Шевченко В. Архітектурне диво Олександра Агеєнка : [про укр. архіт.] / В. Шевченко // Культура і життя. - 2004. - 6 жовт. - С. 7. 

Шпільчак У. Зеновій Соколовський - архітектор-реставратор : [про івано-франків. архіт.] / У. Шпільчак // Краєзнавець Прикарпаття. - 2010. - № 15. - С. 34-36. 

Шибанов Г. Доля митця-новатора: творчість Опанаса Сластьона : [про видат. укр. архіт., етнографа, маляра, графіка] / Г. Шибанов // День. - 2009. - 26 черв. - С. 10.

Сакральна архітектура

Винарчик М. Болонья. Святині, пам'ятки історії : публіцист. вид. / М. Винарчик. - Івано-Франківськ : Сімик, 2007. - 56 с.

Губарева М. В. Сто великих храмов мира / М. В. Губарева, А. Ю. Низовский. - М. : Вече, 2000. - 512 с.

Добрянський І. М. Проектування українських церков : навч. альб.-посіб. / І. М. Добрянський, А. В. Степанюк, Г. К. Лоїк. - Л. : СПОЛОМ, 2005. - 104 с.

Печерський В. В. Українські монастирі / В. В. Печерський. - К. : Наш час, 2008. - 400 с. : іл.

П'ятдесят п'ять дерев'яних храмів Закарпаття. - К. : Грані-Т, 2008. - 88 с.

Сирохман М. Церкви України. Закарпаття / М. Сирохман. - Л. : Мс, 2000. - 880 с. : іл.

Сорок чотири дерев'яні храми Львівщини. - К. : Грані-Т, 2007. - 120 с.

Храми України : альбом / вступ. ст., комент. та упоряд. Л. Прибєги. - К. : Мистецтво, 2000. - 296 с. : іл. - Бібліогр. : с. 293-295.

Храм Христа Спасителя. Печ. по кн.: Историческое описание Храма во имя Христа Спасителя в Москве / сост. зал. части „Воссоздание" Б. Споров. - М. : Столица, 1996. - 288 с. : ил.

Шевцова Г. Дерев'яні церкви України / Г. Шевцова. - К. : Грані-Т, 2007. - 376 с. : іл.

*****

Адруг А. Первісні розписи Троїцького собору в Чернігові: нові атрибуції / А. Адруг // Київська старовина. - 2001. - № 2. - С. 151-156.

Бабій Н. Організація костьольного простору в бароковій культурі Прикарпаття : [сакральна архіт. на Прикарпатті] / Н. Бабій // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 17/18. - Івано-Франківськ, 2009/2010. - С. 178-185.

Бойко О. Церкви - жертви безкультурності та безпам'ятства : [про збереження пам'яток культури] / О. Бойко // Пам'ятки України. - 2008. - № 2. - С. 2-7.

Бродович Є. Малі архітектурні форми у сучасному ансамблі церкви / Є. Бродович, У. Горошко // Гражда. - 2005. - Ч. 12. - С. 62-65.

Власенко А. Обитель Божої краси : [про історію і архіт. Видубецького монастиря] / А. Власенко // Міжнародний туризм. - 2003 - № 2. - С. 82-87.

Галайба В. Миколаївський костьол [у Києві] / В. Галайба // Україна. - 2001. - № 3. - С. 22.

Галайба В. Святоволодимирський собор / В. Галайба // Україна. - 2002. - № 4. - С. 24.

Гнідець Р. Дерев'яне храмобудування України: традиції та сучасність / Р. Гнідець // Будівництво України. - 2008. - № 8. - С. 26-32.

Горенко Л. Чигиринський Троїцький жіночий монастир : іст. нарис / Л. Горенко // Родовід. - 1992. - № 4. - С. 59-67.

Гусак Л. Святогірський монастир XIX-поч. XX ст. в оцінці новітньої історіографії / Л. Гусак // Київська старовина. - 2009. - № 4. - С. 22-30.

Гутій С. Таємниці собору Святого Юра: хоч віки нищили стіни, та дух витає і понині / С. Гутій // Нова Зоря. - 2001. - Ч. 39. - С. 5.

Данилюк А. Бойківська церковна архітектура / А. Данилюк // Київська церква. - 2001. - № 4. - С. 162-165.

Дашкевич Я. Охорона пам'яток церковного мистецтва / Я. Дашкевич // Шлях перемоги. - 2001. - № 23. - С. 4.

Денисенко Н. Що символізує купол? / Н. Денисенко // Науковий світ. - 2009. - № 7. - С. 20-21.

Драбчук І. Гуцульське церковне будівництво / І. Драбчук // Нова Зоря. - 2000. - Ч. 38. - С. 4.

Зруйновані храми і святині Києва // Віра. - 2003. - Ч. 1. - С. 25.

Журавель В. Відродження святині в Чигирині / В. Журавель // Народне мистецтво. - 2009. - № 3/4. - С. 76-80.

Івашко Ю. Стиль бароко в архітектурі українських церков / Ю. Івашко // Людина і світ. - 1997. - № 11/12. - С. 12-15.

Кіндратюк Б. Церковні дзвони в державі Данила Галицького / Б. Кіндратюк // Галичина. - 2001. - 5 лип. - С. 9.

Кузенко П. Надмогильні хрести Прикарпаття (XVIII-перша половина XX ст.) / П. Кузенко // Галичина. - 1999. - № 3. - С. 171-173.

Куцевич В. Містобудівні прийоми розміщення сучасних храмів у міських поселеннях / В. Куцевич // Будівництво України. - 2008. - № 6. - С. 26-32;

Куцевич В. Особливості архітектури історичних та сучасних мусульманських мечетей / В. Куцевич // Будівництво України. - 2010. - № 6. - С. 24-30.

Куцевич В. Храмобудування в поселеннях української діаспори. Історія і сучасність / В. Куцевич // Будівництво України. - 2008. - № 10. - С. 21-28.

Лавріненко Н. Медведівський Миколаївський монастир: від перших згадок до XXI ст. / Н. Лавріненко // Український історичний журнал. - 2008. - № 1. - С. 141-161.

Ластовський В. Трахтемирівський та Канівський монастирі у XVIII ст. / В. Ластовський // Пам'ять століть. - 1997. - № 6. - С. 145-148.

Ленченко В. Скарби січової України / В. Ленченко // Народне мистецтво. - 2010. - № 1/2. - С. 23-25.

Логвин Г. Храми козацької доби / Г. Логвин // Народне мистецтво. - 1997. - №1. - С. 5-11.

Мішнєва О. Хрести-реліквії / О. Мішнєва // Українська культура. - 2000. - № 4. - С. 24-25.

Мосенкінс Ю. Християнський храм Київської Русі й Візантії: ідеї і форми : [Собор Святої Софії у Константинополі] / Ю. Мосенкінс // Демократична Україна. - 2009. - 28 серп. - С. 17.

Моця О. Південноруські храми: розміщення, розміри, хронологія / О. Моця // Український історичний журнал. - 2004. - № 3. - С. 127-133.

Обідняк М. Особливості формування сакральної архітектури в релігіях: юдаїзмі, християнстві та ісламі / М. Обідняк // Гражда. - 2005. - Ч. 12. - С. 51-61.

Поклад Н. Натхненний подих епох : [про дерев'яні храми України] / Н. Поклад // Культура і життя. - 2009. - 25 лют. - С. 8.

Петрик В. Крилоський Катедральний монастир XVI-XVIII століть / В. Петрик // Пам'ятки України. - 2008. - № 2. - С. 8-17.

Попельницька О. Костел святого Гіацинта XVII ст. у Києві / О. Попельницька // Київська старовина. - 2004. - № 6. - С. 16-23.

Пастернак Н. Вірменський собор : довга дорога віднови [у Львові] / Н. Пастернак // Експрес. - 27 жовт. - С. 8.

Пламеницька О. Оборонні храми Поділля / О. Пламеницька // Пам'ятки України. - 2001. - № 1/2. - С. 30-39.

Приймич М. Хрести Закарпаття / М. Приймич // Пам'ятки України. - 2001. - № 1/2. - С. 41-46.

Редченко В. Софія Київська, Софія українська: в чиїх руках пам'ятки нашої старовини? / В. Редченко // Дивослово. - 1995. - № 1. - С. 34-37.

Ричков П. Волинська спадщина Адріана Прахова : [про мистця-дослідника Волин. храмів] / П. Ричков // Пам'ятки України. - 2008. - № 1. - С. 38-49.

Руденко А. Твір, що не має аналогів : [про каплицю Боїмів - історико-архіт. пам'ятку XVII ст. у Львові] / А. Руденко // Демократична Україна. - 2002. - 26 лют. - С. 10.

Рущик Г. Скандинавські дерев'яні храми XVII-XVIII ст. / Г. Рущик // Студії мистецтвознавчі. - 2008. - № 3. - С. 63-71.

Садова Л. Покрова в українській архітектурі / Л. Садова // Шлях перемоги. - 2002. - 4-10 лип. - С. 11.

Самохвал О. Таємниця Володимирського собору / О. Самохвал // Політика і культура. - 2002. - № 37. - С. 44-45.

Свирида Р. Святині Києва в уявленнях народної культури / Р. Свирида, С. Верговський // Образотворче мистецтво. - 2002. - № 1. - С. 36-37.

Слободян В. Втрачені пам'ятки сакральної архітектури Львівщини / В. Слободян // Пам'ятки України. - 2006. - № 3. - С. 18-57.

Слободян В. Церкви і фрески Каппадокії : [про фрески скельних церков Каппадокії] / В. Слободян // Пам'ятки України. - 2008. - № 1. - С. 31-37.

Слободян В. Хрещаті барокові церкви Берестейщини / В. Слободян // Пам'ятки України. - 2002. - № 3/4. - С. 138-141.

Стебельський Б. Вплив Галича на церковну архітектуру і скульптуру Володимиро-Суздальщини / Б. Стебельський // Народна творчість та етнографія. - 1999. - № 1. - С. 3-17.

Сусугарова С. Святині князів Острозьких у Старокостянтинові : [церков. архіт. України] / С. Сусугарова // Слово Просвіти. - 2006. - 7-13 груд. - С. 8.

Тарас Я. Церкви доби Гетьманщини як об'єкт руйнівних заходів тоталітаризму / Я. Тарас // Вісник НТШ. - 2006. - №35. - С. 30-33.

Тимків Л. Речі церковного вжитку у креслениках галицьких архітектів: [про креслення інтер'єрів церков у Львові] / Л. Тимків // Пам'ятки України. - 2008. - № 2. - С. 91-96.

Тимошенко Л. До історії давніх об'єктів сакральної культури Дрогобича / Л. Тимошенко // Літопис Бойківщини. - 2003. - Ч.2. - С. 83-91.

Товкайло М. Реліктові типи надмогильних знаків Середньої Наддніпрянщини / М. Товкайло // Народна творчість та етнографія. - 2006. - № 1. - С. 17-37.

Хведченя С. Гетьман Мазепа - фундатор київських храмів / С. Хведченя // Народна творчість та етнографія. - 1997. - № 5/6. - С. 77-80.

Хом'як Л. Композиційні структури кам'яних надмогильних хрестів в Україні / Л. Хом'як // Українознавчі студії. - 2009. - № 10. - С. 322-328.

Чайка І. Шедевр українського бароко : [Лютенська Успенська Церква на Полтавщині] / І. Чайка // День. - 2008. - 22 лют. - С. 8.

Чуйко О. Збереження та адаптація традицій Галицько-Волинського князівства в культурі монастирів Західної України / О. Чуйко // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 12/13. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 15-20.

Чорна М. Почаївська лавра / М. Чорна // Рідна земля. - 2010. - 11 черв. - С. 5.

Шаповал О. Храми Подолу / О. Шаповал // День. - 2005. - 29 груд. - С. 8.

Щоткіна К. Святиня та її національність : [Почаївська лавра] / К. Щоткіна // Дзеркало тижня. - 2003. - 20 верес. - С. 16.

Якель Р. Галич - княжий і сучасний / Р. Якель // Дзеркало тижня. - 2008. - 8 листоп. - С. 24. 

Ясинська Н. Древня святиня із лона Карпат : [про Скит Манявський] / Н. Ясинська // Репортер. - 2002. - 23 трав. - С. 9.

Архітектура Прикарпаття

Івченко А. С. Вся Україна / А. С. Івченко. - К. : Картографія, 2006. - 656 с. : іл.

Івченко А. С. Україна. Захід / А. С. Івченко. - К. : Картографія, 2009. - 228 с. : іл.

Максим'юк М. Безцінні скарби нашого краю : альбом / М. Максим'юк. - Надвірна : Надвірнянська друк., 2006. - 71 с. : іл.

Мацюк О. Я. Замки і фортеці Західної України. / О. Я. Мацюк. - Л. : Центр Європи, 2005. - 192 с. : іл.

Палков Т. Замки Карпат : путівник / Т. Палков. - 2009. - 63 с. : іл.

*****

Ілюк О. Сім чудес Коломийщини / О. Ілюк, В. Горук // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - № 40. - С. 15-17.

Матійчук М. Автентичні покрівельні техніки та їх вплив на архітектоніку традиційних будівель в українських Карпатах / М. Матійчук // Народна творчість та етнографія. - 2008. - № 3. - С. 60-70.

Поліщук Л. Стиль „сецесія" в контексті розвитку архітектури міста Станіславова 1920-1930 рр. / Л. Поліщук // Науково-інформаційний вісник (Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького). - 2010. - № 2. - С. 86-95.

Шпільчак В. Творчість архітекторів І. Боднарука, І. Гриніва, В. Лукомського в контексті розвитку Івано-Франківська і Прикарпаття 1960-1970 рр. / В. Шпільчак, Л. Ярема // Науково-інформаційний вісник (Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького). - 2010. - № 1. - С. 63-70.

Замки. Фортеці. Палаци

Замки та фортеці : альбом / вступ. ст., комент. та упорядкув. Л. Прибєги. - К. : Мистецтво, 2007. - 352 с. : іл.

Івченко А. С. Україна. Захід. - К. : ДНВП „Картографія", 2009. - 228 с. : іл.

Сто великих замков / авт.-сост. Н. А. Ионина. - М. : Вече, 2003. - 480 с.

*****

Азізян С. Скарби Вавельського Замку : [Вавельський Королівський замок у Кракові] / С. Азізян // Всесвіт. - 2007. - № 9/10. - С. 181-187.

Булгакова Е. Архитектура французких замков рубежа XVI-XVII в. - первой трети XVII в. / Е. Булгакова // Вестник МГУ (серия 8. История). - 2008. - № 6. - С. 70-82.

Вечерський В. Фортифікації Сумщини: фортеці XVII-XVIII століть  / В. Вечерський // Пам'ятки України. - 2001. - № 4. - С. 84-91.

Галелюка О. Олесько та Олеський замок / О. Галелюка // Світогляд. - 2009. - № 6. - С. 2-5.

Голованов О. Київська фортеця у першій половині XIX ст. / О. Голованов // Київська старовина. - 2005. - № 1. - С. 80-108.

Донець Г. Маріїнський палац / Г. Донець // Чумацький шлях. - 2006. - № 2. - С. 8-12.

Жогла Н. Замок трех магнатов : [XV век. Беларусь] / Н. Жогла // Литературная газета. - 2004. - № 51-52. - С. 3.

Іриніна А. Шарм шрамів: у 100 замках Тернопілля привидів більше, ніж туристів. А шкода / А. Іриніна // Україна молода. - 2005. - 31 трав. - С. 9.

Кам'яні свідки подій : [замки Закарпаття] // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2006. - № 39/40. - С. 37-38.

Колодій М. Замки Тернопілля : [про Нац. Заповідник у м. Збаражі] / М. Колодій // Музеї України. - 2007. - № 6. - С. 16-17.

Костенко Т. Дороги, які ведуть до замків: скарби й руїни Львівщини: зберегти, продати, занедбати? / Т. Костенко // Дзеркало тижня. - 2008. - 5 лип. - С. 17.

Кравченко В. Замки України / В. Кравченко // Старожитності. - 1992. - № 13-15. - С. 45-47.

Ленченко В. Відтворення Батуринського замку / В. Ленченко // Пам'ятки України. - 2008. - № 3. - С. 8-17.

Мельник О. Китайський палац у Галичині : [м. Золочів на Львівщині] / О. Мельник // Урядовий кур'єр. - 2004. - 5 черв. - С. 8-9.

Подольська Р. Якби каміння могло говорити... : [Меджибізька фортеця] / Р. Подольська // Урядовий кур'єр. - 2010. - 5 черв. - С. 11.

Пустиннікова І. Свірж: кіно і реальність : про замок у Львів. обл. / І. Пустиннікова // Карпати. Туризм. Відпочинок. - 2008. - № 2. - С. 63-71.

Русин Л. Меджибіж - місто - замок із сивої давнини : [про Меджибізьку фортецю] / Л. Русин // Слово Просвіти. - 2009. - 19-25 березня. - С. 8.

Слободянюк Є. Мужній воїн, прекрасний актор : [про Хотинський замок] / Є. Слободянюк // Слово Просвіти. - 2006. - 27 лип.-2 серп. - С. 16.

Слободянюк Є. Острозький замок / Є. Слободянюк // Слово Просвіти. - 2006. - 13-19 лип. - С. 16.

Слободянюк Є. Фортеця у Дубні : [про Дубненський замок] / Є. Слободянюк // Слово Просвіти. - 2006. - 6-12 лип. - С. 16.

Сокиринський палац: архітектурно-парковий комплекс : Чернігів. обл. // Туризм сільський зелений. - 2009. - № 3. - С. 12-29.

Сонюк В. Волинські велетні вистояли перед часом та людською байдужістю : [Острозький замок, Дубенський замок] / В. Сонюк // День. - 2005. - 26 трав. - С. 8.

Стус Д. Палац Потоцьких / Д. Стус // Пенсія. - 2009. - № 3. - С. 40-41.

Шот. М. Архітектурна краса предивна... : [Бережанський замок] / М. Шот // Урядовий кур'єр. - 2006. - 10 листоп. - С. 14. 

Шурин В. Таємниці замку Потоцьких / В. Шурин // За вільну Україну. - 2006. - 8 черв. - С. 7. 

Якубова Т. Фортеця Очаків у Російсько-польській війні 1654-1656 рр. / Т. Якубова // Київська старовина. - 2004. - № 6. - С. 24-30.

Архітектура окремих країн

Волков Л. М. Архитектура Советской Эстонии / Л. М. Волков. - М. : Стройиздат, 1987. - 319 с. : ил.;

Восстановление памятников архитектуры Ленинграда / А. А. Кедринский, М. Г. Колотов, Б. Н. Ометов, А. Г. Раскин. - 2-е изд., испр. и доп. - Л. : Стройиздат : Ленинград. отд-ние, 1987. - 496 с. :  ил.;

Архитектурное наследство. Вып. 36 : Русская архитектура / ВНИИ теории архитектуры и градостроительство ; под ред. Н.Ф. Гуляницкого. - М. : Стройиздат, 1988. - 255 с. : ил.;

Вергунов А. П. Русские сады и парки / А. П. Вергунов, В. А. Горохов. - М. : Наука, 1987. - 418 с.;

Грані світу. Україна-Японія: дерев'яна архітектура : альбом. - К. : Грані-Т, 2006. - 152 с.;

Кадырова Т. Ф. Архитектура Советского Узбекистана = Architecture of the Soviet Uzbekistan / Т. Ф. Кадрова. - М. : Стройиздат, 1987. - 319 с. : ил.;

Короцкая А. А. Современная архитектура Индии / А. А. Короцкая ; ЦНИИ теории и истории архитектуры. - М. : Стройиздат, 1986. - 225 с. : ил.; 

Тимофієнко В. І. Історія архітектури Стародавнього світу : підруч. для вузів / В. І. Тимофієнко. - К. : Наук. думка, 2006. - 512 с. : іл.

Україна-Польща. Спадщина століть : альбом.  - К. : Грані-Т, 2007. - 160 с.;

Шукурова А. Н. Архитектура Запада и мир исскуства ХХ века / А. Н. Шукурова. - М. : Стройиздат, 1989. - 318 с. : ил.

*****

Антоневська А. Чехія: замок Віхров / А. Антоневська // Історія в серед. і вищ. навч. закл. України. - 2006. - № 1. - С. 28-32;

Берег В. Кишинев духовный : [про історію діючих православних храмів Кишинева] / В. Берег // Киевский телеграф. - 2008. - 24-30 окт. - С. 28;

Бородюк Н. У серці старого світу : [унік. пам'ятки Сирії] / Н. Бородюк // Урядовий кур'єр. - 2005. - 13 груд. - С. 12;

Гаджиева С. Християнство и ислам в культовой архитектуре Азербайджана / С. Гаджиева // Архитектура. - 2000. - № 3. - С. 13-19;

Гончаренко Д. Ф. Бурдж Дубаи - самое высокое здание в мире / Д. Ф. Гончаренко // Будівництво України. - 2011. - № 1. - С. 6-11;

Ґудзик К. Польська мозаїка : [про польські храми] / К. Ґудзик // День. - 2001. - 21 квіт. - С. 28;

Донець Г. Вавілонська вежа / Г. Донець // Чумацький шлях. - 2006. - № 3. - С. 23-26;

Донець Г. Тадж-Махал : [архітектурна пам'ятка Індії XVII ст.] / Г. Донець // Чумацький шлях. - 2004. - №5. - С. 12-15;

Железная дама : [Ейфелева башта] // Секретные материалы. - 2005. - № 5. - С. 21; 

Кияненко К. Жилищная система Голландии: актуальные проблемы и перспективы развития / К. Кияненко // Архит. Стр-во. Дизайн. - 2004. - № 2. - С. 30-33; 

Ковальчик Є. Архітектурні трактати в Польщі нового часу / Є. Ковальчик // Студії мистецтвознавчі. - 2008. - № 3. - С. 34-43; 

Кушнірюк І. Вічна загадка вічного мистецтва : [про єгипет. піраміду фараона Хеопса] / І. Кушнірюк // Високий замок. - 2001. - 23 лют. - С. 7; 

Мамедов М. Архитектура Туркменистана от древних поселений до наших дней / М. Мамедов // Архитектура. - 2000. - № 3. - С. 6-8; 

Міщенко Н. Таїна палацу Бандінемі : [Австро-Угорщина] / Н. Міщенко // Демократична Україна. - 2002. - 18 черв. - С. 20; 

Молодые архитекторы Лондона : [англ. архит. сегодня - актуальные идеи] // Мир дизайна. - 2000. - № 2. - С. 38-43; 

Мосенкіс Ю. Архітектурні феномени Стародавньої Грузії / Ю. Мосенкіс // Демократична Україна. - 2009. - 23 жовт. - С. 20;

Нестуля Л. Собор Парижской Богоматери - шедевр французкой готики / Л. Нестуля // Дивослово. - 2000. - № 6. - С. 45-47; 

Опарин И. Колізей : [антич. амфітеатр] / И. Опарин // Смена. - 2006. - № 4. - С. 4-12; 

Опарин И. Шинон : [Старый замок во Франции] / И. Опарин // Смена. - 2004. - № 11. - С. 4-9; 

Осипчук Е. Новое лицо старого Манхеттена : [США] / Е. Осипчук // Стиль и дом. - 2002. - № 4. - С. 80-85; 

Перлина Камбоджі // Шкільна бібліотека. - 2009. - № 1. - С. 128; 

Пономарев И. Итальянский сад / И. Пономарев // Нева. - 2006. - № 9. - С. 245-250; 

Птичников Г. Американская архитектура и философия прагматизма / Г. Птичникова // США. Канада: Экономика. Политика. Культура. - 2004. - № 11. - С. 67-85;

Світ І. Цікава українська пам'ятка в Пекіні / І. Світ // Хроніка 2000. - 2010. - № 83. - С. 24; 

Сон-Сердюкова О. Великий, грубий та розкішний Рим, що є вічним / О. Сон-Сердюкова // Галерея. - 2009. - № 1/2. - С. 15-17; 

Севернюк Т. Петербурзькі розхрестя українських доріг : [про пам'ятні місця в Петербурзі, пов'язані з іменами видатних українців] / Т. Севернюк  // Вітчизна. - 2004. - № 7/8. - С. 143-151; 

Старостина Л. Традиционные формы в современной архитектуре / Л. Старостина // Жил. Стр-во. - 2002. - № 8. - С. 14-17; 

Сысоев Г. Египет : [Архитектура] / Г. Сысоев // Архитектура. Стр-во. Дизайн. - 2001. - № 5/6. - С. 68-75; 

Степанов Г. Петербургская архітектура графика XVIII / Г. Степанов // Мир музея. - 2000. - № 5. - С. 38-39; 

Уманський Ю. Сім чудес світу / Ю. Уманський // Чумацький шлях. - 2007. - № 2. - С. 19-23; 

Хайт В. Карнавализованность искусства и архитектуры Латинской Америки / В. Хайт // Латин. Америка. - 2000. - № 4. - С. 66-79. 

Халпахч'ян О. Будівнича діяльність вірменів в Україні / О. Халпахч'ян // Пам'ятки України. - 1993. - № 1-6. - С. 26-32;

Храм Изумрудного Будды // Шкільна бібліотека. - 2009. - № 3. - С. 128; 

Чеботарев Е. Хай-тек: новейшая история модернизма : [в архіт.] / Е. Чеботарев // Салон. - 2003. - № 9. - С. 23-79; 

Шамрук А. Поиск национальной идентичности в современной архитектуре Беларуси / А. Шамрук // Народна творчість та етнографія. - 2008. - № 3. - С. 41-52; 

Шамрук А. Стильові напрямки в архітектурі Білорусі 1920-1930-х років / А. Шамрук // Студії мистецтвознавчі. - 2009. - № 3. - С. 93-97; 

Шапченко Ю. Вотчина императрицы: [про архітектурну колекцію Катерини II] / Ю. Шапченко // Мир музея. - 2006. - № 12. - С. 20-24; 

Шипицына А. Архитектура Японии / А. Шипицына // Творчество народов мира. - 2008. - № 9. - С. 64-77; 

Шкаруба Л. Многоцветие архитектуры ислама: единство и разнообразие / Л. Шкаруба // Всесвіт. л-ра та культура в навч. закл. України. - 2005. - № 11/12. - С. 34-38; 

Юкуфджанов С. Древние и новые памятники Таджикистана / C. Юкуфджанов // Архітектура. - 2000. - № 3. - С. 31-33; 

Юрковлянець Т. Скульптурне оздоблення пресвітерії готичного кафедрального собору у Вроцлаві : [Польща] / Т. Юрковлянець // Студії мистецтвознавчі. - 2008. - № 3. -  C. 23-33.

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка