Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ. Бібліографічний список. Вип. 1Основою розвитку різних галузей діяльності є нові досягнення  у науці, техніці, технології, організації виробництва.

Для вітчизняної системи господарювання саме інновації й інноваційний поступ є тим визначальним фактором, який здатний забезпечити економічну незалежність України, її статус як розвиненої держави та власний шлях у руслі світових процесів.

Даний бібліографічний список представляє літературу, яка висвітлює сучасну інноваційну політику України, проблеми та досягнення науки, техніки, технологій, світовий досвід інноваційної діяльності.

До нього включені офіційні документи, наукові, навчальні та довідкові видання, статті з наукових збірників та періодики.

Список складається з чотирьох розділів:

- Інновації - основа економічного зростання

- Наука, техніка, технології. Інтелектуальний капітал

- Науково-технологічний потенціал окремих галузей

- Світовий досвід розвитку інновацій

Список розрахований на науковців, управлінців, економістів, підприємців, фахівців, бібліотечних працівників, усіх, кого цікавлять проблеми науково-технологічного розвитку України. 

Укладачі: Пасяка Н. М. - завідувачка відділу економіко-виробничої літератури

               Басараб О. Д. - бібліотекар відділу

Інновації - основа економічного зростання

Балабанова Н.  Суспільство знань та інновацій: шлях до майбутнього України / Н. Балабанова. - К. : Арістей, 2005. - 104 с.

Гречаник Б. В. Інноваційно спрямований розвиток підприємств: організаційно-економічні аспекти / Б. В. Гречаник. - Івано-Франківськ : ЗЕПУ, 2007. - 187 с.

Економіка й організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька, О. І. Мозіль, І. Г. Ткачук. - К. : Центр навч. л-ри, 2004. - 128 с.

Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник / під ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. - К. : Професіонал, 2004. - 959 с.

Економічні та правові аспекти формування стратегії інноваційного розвитку західного регіону : тези доп. регіон. студ. наук.-практ. конф., 16-17 берез. 2004 р. - Івано-Франківськ, 2004. - 53 с.

Зянько В. В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку : монографія / В. В. Зянько. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 262 с.

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : навч. посіб. / С. М. Ілляшенко. - Суми : Унів. кн., 2003. - 278 с.

Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України : [монографія] / [за ред. В. В. Онікієнка] ; НАН України, РВПС України. - К. : [б. в.], 2006. - 479 с.

Інноваційна політика України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць / за заг. ред. В. П. Горбуліна. - К. : Євроатлантикінформ, 2007. - 263 с. - (Дослід. і розробки  у сфері євроатлант. інтеграції України ; вип. 1).

Інноваційний розвиток промисловості України : навч. посіб. / під ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. - К. : КНТ, 2006. - 645 с.

Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. - К. : Акад., 2005. - 400 с.

Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Н. В. Краснокутська. - К. : КНЕУ, 2003. - 504 с.

Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України / Держ. агенство України з інвестицій та дослід. - К. : НІСД, 2006. - 120 с.

Святоцький О. Д. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні: питання теорії і практики / О. Д. Святоцький, П. П. Крайнєв, С. Ф. Ревуцький ; за ред. О. Д. Святоцького. - К. : Ін Юре, 2003. - 80 с.

Стадник В. В. Іноваційний менеджмент : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. - К. : Академвидав, 2006. - 463 с.

Степанов О. П. Інноваційний бізнес : навч. посіб. / О. П. Степанов, Н. П. Гончарова, Г. О. Андрощук. - К. : Книжк. вид-во Нац. авіац. ун-ту, 2007. - 415 с.

Управління інноваційною діяльністю в економіці України : кол. наук. моногр. / за ред. С. А. Єрохіна. - К. : Нац. акад. упр., 2008. - 112 с.

Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України : матеріали конф. / за ред. А. С. Гальчинського, А. М. Гуржія, М. З. Згуровського, В. С. Новицького. - К. : НТУУ „КПІ", 2003. - 32 с.

Федулова Л. І. Інноваційна економіка : підручник / Л. І. Федулова. - К. : Либідь, 2006. - 478 с.

Шнипко О. С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст : монографія / О. С. Шнипко. - К. : Генеза, 2009. - 247 с.

Барадим О. Класифікація новаторів на основі аналізу їх компетенції / О. Барадим // Економіст. - 2009. - № 9. - С. 45-49.

Борейко В. І. Інновації як основа економічного зростання / В. І. Борейко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 9. - С. 42-48.

Васильева Т. А. Взаємодія держави і банків при формуванні національної мережі венчурних фондів України / Т. А. Васильева // Актуальні проблеми економіки. - 2008 - № 4. - С. 204-212.

Вовканич С. Інноватори суспільства знань (ціннісно-мотиваційний вектор підготовки знаннєвого працівника в контексті інтенсифікації інноваційного розвитку) / С. Вовканич, Н. Андрусишин, О. Риндзак // Вісник Національної академії наук України. - 2009. - № 10. - С. 36-45.

Галиця І. О. Внутрішні венчури як механізм стимулювання інноваційного процесу / І. О. Галиця // Наука та інновації. - 2008. - № 4. - С. 85-94.

Денисенко М. П. Проблеми формування національної інноваційної системи України / М. П. Денисенко, Т. Є. Воронкова, С. В. Ладика // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 73-81.

Денисюк В. Фактори та модель інноваційно орієнтованого економічного розвитку / В. Денисюк, А. Марков // Економіст. - 2009. - № 4. - С. 20-25.

Денисюк В. В. Відкриті інновації: новітні реалії у комерціалізації результатів досліджень, розробок та технологій / В. В. Денисюк // Економіст. - 2008. - № 12. - С. 34-37.

Жук М. В. Інфраструктура забезпечення інноваційного процесу в Україні / М. В. Жук, О. М. Бородіна // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 8. - С. 66-70.

Жук М. В. Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки / М. В. Жук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 7. - С. 30-36.

Зянько В. В. Критерії та чинники ефективності моделі інноваційного розвитку економіки України / В. В. Зянько, Б. Є. Грабовецький // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 4. - С. 28-33.

Ковалишин П. Формування інвестиційного клімату та ефективність діяльності на ринку венчурного інвестування / П. Ковалишин // Економіст. - 2009. - № 2. - С. 44-48.  

Кузнецова І. С. Інститут венчурних інвестицій: стан та перспективи розвитку в Україні / І. С. Кузнецова // Наука та інновації. - 2008. - № 1. - С. 87-95.

Кучерова З. Правове забезпечення інноваційного розвитку в Україні / З. Кучерова // Юридичний вісник України. - 2008. - 31 трав. - 6 черв. (№ 22). - С. 8-9.

Маслак О. О. Основні проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств регіону / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха, О. В. Григоренко // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 261-269.

Мельник О. Г. Інформація як складова іноваційного розвитку / О. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 9. - С. 136-141.

Мельник О. Г. Сутність інновації та інноваційного розвитку / О. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 12. - С. 20-26.

Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / П. П. Микитюк. - К. : Центр навч. л-ри, 2007. - 399 с.

Михайловська О. Інноваційний прорив України: політичний міф чи реальна можливість у глобалізованому світі / О. Михайловська // Економіст. - 2008. - № 8. - С. 34-38.

Орлюк О. П. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні // Наука та інновації. - 2008. - № 1. - С. 68-73.

Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України в ньому / О. Пічкур // Інтелектуальна власність. - 2009. - № 11. - С. 38-47.

Пшик Б. І. Шляхи розвитку фінансово-кредитного забезпечення інноваційних процесів в Україні / Б. І. Пшик, В. Т. Сухарєва // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 144-150.

Сидорова А. Напрями інноваційного розвитку в промисловості України / А. Сидорова, Г. Анісімова // Економіка України. - 2009. - № 3. - С. 19-26.

Сидорова А. Процесні інновації в системі управління розвитком підприємства / А. Сидорова // Економіст. - 2008. - № 1. - С. 28-32.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів : до Парламентських слухань // Економіст. - 2009. - № 6. - С. 18-27.

Тарасевич В. Про синергетику інновацій / В. Тарасевич // Економіка України. - 2009. - № 4. - С. 65-73.

Наука, техніка, технології. Інтелектуальний капітал

Закон України „Про наукові парки" [від 25 черв. 2009 № 1563 - VI] // Голос України. - 2009. - 12 серп. - С. 10-11.

Указ Президента України „Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України" // Вісник Національної академії наук України. - 2008. - № 9. - С. 4-5.

Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на  європейську та євроатлантичну інтеграцію : науково-інформ. зб. - К. : Євроатлантикінформ, 2006. - 272 с.

Крайнєв П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю : монографія / П. Крайнєв. - К. : Ін Юре, 2004. - 444 с.

Науково-технічні досягнення українських вчених та винахідників на сторінках Інтернету : метод. поради бібліотекарям з використ. Інтернет-ресурсів. - Х. : ХДНБ, 2004. - 43 с.

Петренко В. Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах : наук. моногр. / В. Петренко. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 352 с.

Борщевський В. Про модель економічного розвитку України / В. Борщевський // Профспілки України. - 2008. - № 5. - С. 24-31.

Бравый К. Л. „Мир разума" в эпоху постиндустриальной цивилизации / К. Л. Бравый // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2008. - № 6. - С. 64.

Бурлака В. Г. Экономика высоких технологий // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - С. 95-102.

Варич Ю. М. Визначальні чинники постіндустріального розвитку економіки / Ю. М. Варич // Проблеми науки. - 2008. - № 2. - С. 29-32.

Вовканич С. Людський та інтелектуальний капітали в економіці знань / С. Вовканич, Л. Семів // Вісник Національної академії наук України. - 2008. - № 3. - С. 13-22.

Гординська Л. В. Управління інтелектуальним капіталом і забезпечення підприємств інтелектуальними ресурсами / Л. В. Гординська // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - С. 127-132.

Гузар І. Є. Економіка знань та її перспективи для України / І. Є. Гузар // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 27-35.

Діяльність технопарків в Україні. 2007 рік. За даними Міністерства освіти та науки України // Наука та інновації. - 2008. - № 5. - С. 97-101.

Дмитришин В. С. Економіка, заснована на інтелектуальній власності, запорука успішної держави / В. С. Дмитришин // Наука та інновації. - 2008. - № 4. - С. 20-25.

Докторук Є. Інтелектуальний потенціал промислових підприємств: проблеми та перспективи використання / Є. Докторук // Економіст. - 2009. - № 7. - С. 40-45.

Дюндін В. Аналіз динаміки розвитку інтелектуального потенціалу України / В. Дюндін // Економіст. - 2008. - № 8. - С. 43-44.

Єрмілов С. Японські рецепти від наших хвороб: Україна в змозі здійснити технологічний прорив / С. Єрмілов // День. - 2009. - 31 берез. ( № 54). - С. 1, 5.

Жаров В. О. Вільний доступ до патентно-інформаційних ресурсів України - запорука ефективного створення об'єктів права інтелектуальної власності / В. О. Жаров, Г. П. Добриніна // Наука та інновації. - 2009. - № 4. - С. 25-30.

Жовтанецький М. І. Інформаційне моделювання життєвого  циклу третього технологічного укладу економіки України / М. І. Жовтанецький // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 10. - С. 20-28.

За що платимо? Оцінка ефективності ІТ-системи на підприємстві / А. Романов, О. Данильченко // Консалтинг в Україні. - 2008. - № 4. - С. 34-36.

Захарченко В. Новая экономика для новой Украины / В. Захарченко // Економіст. - 2009. - № 2. - С. 16-22.

Килимник О. І. Вплив прямих іноземних інвестицій на технологічний розвиток виробничого потенціалу України / О. І. Килимник // Стратегія розвитку України. - 2008. - № 1/2. - С. 479-491.

Локтєв В. Фундаментальна наука і суспільний розвиток / В. Локтєв // Вісник Національної академії наук України. - 2009. - № 3. - С. 6-13.

Лузан Г. С. Аналіз впливу ресурсних чинників на результативність наукової діяльності в академічній науці України шляхом побудови моделі множинної лінійної регресії / Г. С. Лузан,  К. О. Лузан // Проблеми науки. - 2008. - № 1. - С. 30-33.

Максимова В. Впливові чинники розвитку університетської науки на загальнонаціональному та регіональному рівнях / В. Максимова // Економіст. - 2008. - № 1. - С. 50-53.

Меншун В. Українська наука - все ще велика сила / В. Меншун // Трибуна. - 2009. - № 5-6. - С. 18-19.

Моніторинг результатів наукових досліджень в Україні / Т. В. Шокун, В. М. Куранда, А. П. Гончаренко та ін. // Проблеми науки. - 2008. - № 5. - С. 20-26.

Наукові відкриття учених України, зроблені за період 1938-1990 рр. (державна реєстрація) // Наука та інновації. - 2008. - № 5. - С. 39-62.

Наумець А. Фундаментальні науки та виклики сьогодення / А. Наумець // Вісник Національної академії наук України. - 2008. - № 11. - С. 10-24.

Обзор различных программных комплексов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2008. - № 1. - С. 39-46.

Окландер М. Маркетингові дослідження перспектив науково-технологічного розвитку України / М. Окландер, О. Яшкіна // Економіка України. - 2008. - № 4. - С. 47-56.

Паладій М. В. Адаптація законодавства України в сфері ІВ - крок до інтеграції в ЄС / М. В. Паладій // Наука та інновації. - 2008. - № 4. - С. 15-19.

Паладій М. В. Ефективне використання інтелектуального потенціалу нації - необхідна умова інноваційного розвитку економіки держави / М. В. Паладій // Наука та інновації. - 2009. - № 3. - С. 51-56.

Паладій М. В. Удосконалення механізмів реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності / М. В. Паладій // Наука та інновації. - 2008. - № 2. - С. 53-62.

Падучак Б. М. Обмежувальні умови в договорах про трансфер технологій / Б. М. Падучак // Наука та інновації. - 2008. - № 4. - С. 95-101.

Попович О. Оцінка реальних пріоритетів у фінансуванні української науки / О. Попович, Т. Червінська // Економіка України. - 2009. - № 12. - С. 41-49.

Прушківська Е. В.  Походження, сутність і розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових перетворень / Е. В. Прушківська, А. В. Переверзєва //  Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - С. 196-202.

Рак Н. Є. Економіка знань: сутність та фактори управління знаннями // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 224-232.

Ригайло С. Я. Аналіз кадрової та матеріально-технічної складових науково-технічного потенціалу Західного регіону України / С. Я. Ригайло // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С. 215-222.

Тарнавська Н. Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яке базується на знаннях / Н. Тарнавська // Економіка України. - 2008. - № 2. - С. 4-16.

Третьяк О. О. Поліпшення якісної підготовки наукових кадрів України - запорука успішного просування в Європейський економічний простір / О. О. Третьяк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. V, т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 352-360.

Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України / Л. Федулова // Економіка України. - 2008. - № 7. - С. 24-36.

Федулова Л. Проблеми та перспективи виробничої та науково-технологічної кооперації підприємств України і Російської Федерації: експертна оцінка / Л. Федулова, О. Балакірєва // Економіка України. - 2009. - № 8. - С. 56-67.

Федулова Л. І. Методологічні підходи до оцінки технологічного рівня промислового виробництва / Л. І. Федулова // Наука та інновації. - 2008. - № 4. - С. 65-84.

Федулова Л. І. Підходи до формування дієвої інноваційної стратегії України / Л. І. Федулова, І. А. Шовкун // Наука та інновації. - 2009. - № 3. - С. 5-15.

Федулова Л. І. Стан та проблеми України в контексті розвитку ринків високотехнологічних товарів та послуг / Л. І. Федулова // Наука та інновації. - 2009. - № 3. - С. 40-50.

Федулова Л. І. Тенденції розвитку високотехнологічного сектору України / Л. І. Федулова // Економіст. - 2009. - № 1. - С. 32-36.

Федулова Л. І. Технологічна структура економіки України / Л. І. Федулова // Економіст. - 2008. - № 5. - С. 28-34.

Фундаментальні та прикладні дослідження - основа створення наукоємного виробництва // Вісник Національної академії наук України. - 2009. - № 5. - С. 3-11.

Українські прориви: наукове підгрунтя Програми діяльності Уряду // Вісник Національної академії наук України. - 2008. - № 1. - С. 3-11.

Хаустов В. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях / В. Хаустов // Економіст. - 2009. - № 1. - С. 37-42.

Хаустов В. Набуття прав на об'єкти промислової власності в системі оцінювання результативності наукових досліджень / В. Хаустов // Економіст. - 2008. - № 5. - С. 45-47.

Чехун В. О. Оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України / В. О. Чехун // Проблеми науки. - 2008. - № 3. - С. 36-41.

Чухно А. Науково-технологічний розвиток як об'єкт дослідження еволюційної економічної теорії / А. Чухно // Економіка України. - 2008. - № 1. - С. 12-22.

Якубовський М. Науково-інноваційне забезпечення модернізації української промисловості / М. Якубовський // Економіка України. - 2009. - № 10. - С. 4-14.  

Науково-технологічний потенціал окремих галузей

Беззубко Л. В. Інноваційний потенціал будівництва / Л. В. Беззубко // Будівництво України. - 2008. - № 7. - С. 8-11.

Білокриницький В. Нова парадигма лікування хвороб у сучасних умовах життєдіяльності людини / В. Білокриницький // Вісник Національної академії наук України. - 2009. - № 8. - С. 27-34. 

Блюм Я. Б. Впровадження методів оцінки наявності та вмісту генетично модифікованих компонентів у продуктах харчування, кормах і парфюмерно-косметичних виробах / Я. Б. Блюм // Наука та інновації. - 2008. - № 2. - С. 40-48.

Верес О. Аналіз економіко-технологічних факторів інноваційного розвитку підприємств з вторинної переробки ресурсів / О. Верес, О. Гугля // Економіст. - 2008. - № 12. - С. 42-45.

Воднева енергетика: перспективи України // Діловий вісник. - 2009. - № 7. - С. 18-19.                                              

Гаврушко Т. А. Наукові та прикладні аспекти створення інтегрованої структури господарювання у малому підприємництві харчової промисловості України / Т. А. Гаврушко // Проблеми науки. - 2008. - № 3. - С. 42-47.

Гродзинський Д. Обрії вітчизняної біоенергетики (внесок учених Національної академії наук України в розв'язання проблем виробництва рідкого біопалива) / Д. Гродзинський, О. Левчук // Вісник Національної академії наук України. - 2008. - № 1. - С. 22-31.

Долінський А. Державна цільова програма (проект) модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки / А. Долінський // Вісник Національної академії наук України. - 2009. - № 10. - С. 3-11.

Долінський А. А. Особливості технології виробництва нового вітчизняного функціонального продукту харчування / А. А. Долінський, Н. О. Шаркова, Л. Ю. Авдєєва [та ін.] // Наука та інновації. - 2008. - № 1. - С. 45-48.  

Драговоз І. В. Технологія виготовлення комплексного регулятора росту зернових культур „Біовітрекс" / І. В. Драговоз, В. П. Антонюк. М. В. Волкогон, В. К. Яворська // Наука та інновації. - 2009. - № 3. - С. 32-44.

Зеленский О. И. Нанотехнологический менеджмент в инновационных системах / О. И. Зеленский, И. И. Зеленская, Ю. В. Горелкина // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2009. - № 1. - С. 33-35.

Івлєва Н. П. Економічні аспекти науково-технічного супроводу будівельних об'єктів / Н. П. Івлєва // Будівництво України. - 2008. - № 7. - С. 12-15.

Карп И. Н. Энергосберегающие технологии / И. Н. Карп, К. Е. Пьяных, Е. Е. Никитин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2009. - № 2. - С. 18-24.

Кислов А. Кризис в машиностроении - от угроз и упущенных возможностей к решениям для повышения эффективности / А. Кислов // Мир техники и технологий. - 2009. - № 3. - С. 8-13.

Ковальчук М. В. Нанотехнологии - фундамент новой наукоемкой экономики / М. В. Ковальчук // Наука та інновації. - 2009. - № 1. - С. 5-28.

Концепція Державної цільової науково-технічної програми „Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки // Вісник Національної академії наук України. - 2009. - № 6. - С. 27-31.

Концепція Державної цільової науково-технічної програми „Утилізація твердих побутових відходів і знешкодження небезпечних відходів" // Наука та інновації. - 2008. - № 5. - С. 92-96.

Котков С. В. Проблемні питання енергозбереження як напрям інноваційного спрямування діяльності підприємств / С. В. Котков // Стратегія розвитку України. - 2008. - № 1/2. - С. 474-479.

Литвинова О. М. Техніко-технологічна оснащеність сільськогосподарських підприємств та конкурентоспроможність продукції / О. М. Литвинова, М. Ф. Даниленко // Економіка АПК. - 2009. - № 10. - С. 39-41.

Микитенко В. В. Інноваційні підходи до оптимізації виробничо-економічних систем у паливно-енергетичному комплексі України / В. В. Микитенко, Г. Г. Кузьменко // Проблеми науки. - 2008. - № 1. - С. 39-44.

Нанотехнології для енергетики // Енергетика та ринок. - 2008. - № 4. - С. 32-33.

Носов Ю. Р. На пути в наноэлектронику / Ю. Р. Носов, А. Ю. Степанов // Мир техники и технологий. - 2009. - № 1. - С. 48-52.

Патон Б. Нанонаука і нанотехнології: технологічний, медичний та соціальний аспект / Б. Патон, В. Москаленко, У. Чекман, Б. Мовчан // Вісник Національної академії наук України. - 2009. - № 6. - С. 18-26. 

Перспективные материалы // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2009. - № 2. - С. 31-32.

Прогрессивные технологии ремонта деталей машин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2009. - № 4. - С. 35-40.

Пути снижения энергозатрат в машиностроительном производстве // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2009. - № 5.  - С. 29-30.

Расширение технологических возможностей металлорежущего оборудования // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2009. - № 3. - С. 43-44.

Романов Ю. Продовольчій безпеці - наукове підгрунтя / Ю. Романов // Діловий вісник. - 2009. - № 1. - С. 25.

Семенов В. І. Україна без нафти: стан і перспективи розвитку виробництва та застосування екологічно чистого біодизельного палива / В. І. Семенов // Наука та інновації. - 2008. - № 1. - С. 81-86.

Суркова Ю. О. Проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку у вітчизняному будівельному комплексі / Ю. О. Суркова // Фінанси України. - 2008. - № 6. - С. 99-110.

Хареба В. Наукове забезпечення розвитку харчової і переробної промисловості України / В. Хареба // Харчова і переробна промисловість. - 2009. - № 2/3. - С. 4-7.

Чекман І. С. Нанонаука: перспективи наукових досліджень / І. С. Чекман // Наука та інновації. - 2009. - № 3. - С. 89-93.

Шепель А. Топливо ХХI века [альтернативные источники] / А. Шепель // Винахідник і раціоналізатор. - 2009. - № 3. - С. 24-28.

Шірінян А. С. Національне науково-технологічне агенство наноматеріалів - запорука успішного розвитку майбутньої техносфери України / А. С. Шірінян // Наука та інновації. - 2009. - № 2. - С. 85-97. 

Энергосберегающие технологии в промышленности // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2009. - № 5. - С. 45-49.

Світовий досвід розвитку інновацій

Інноваційний розвиток ЄС: сучасні тенденції та перспективи для України : матеріали, повідомл., реф. / Центр європейських та трансантлантичних студій ; Благодійний Фонд „Місія Інтелектуальних Ініціатив" ; Фонд Генріха  Бьоля. - К. : Т. А. Кінько, 2007. - 64 с.

Інструменти підтримки інноваційності малих і середніх підприємств: Досвід Польщі та ЄС / А. Бонковскі, М. Клепка, К. Матусяк [та ін.] - К. : Познань, 2005. - 186 с.

Стратегія і тактика науково-технологічної політики: зарубіжний досвід, проблеми та перспективи України : наук.-інформ. зб. / Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. - К. : КПІ, 2006. - 219 с.

Андрощук Г. О. Інноваційна політика Європейського Союзу / Г. О. Андрощук, Р. Є. Еннан // Наука та інновації. - 2009. - № 5. - С. 85-97.

Андрощук Г. О. Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини: стратегія високих технологій / Г. О. Андрощук // Наука та інновації. - 2009. - № 3. - С. 72-78.

Зарубежные технологии механообработки // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2009. - № 4. - С. 45-48.

Зеленский О. И. Состояние развития нанотехнологий в мире и в Украине / О. И. Зеленский, В. Н. Романов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2008. - № 6. - С. 62-64.

Лихолет С. І. Зарубіжний досвід трансферу технологій / С. І. Лихолет // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 9. - С. 93-98.

Макарчук О. Г. Світові та вітчизняні тенденції виробництва біопального / О. Г. Макарчук // Економіка АПК. - 2008. - № 7. - С. 152-155.

Малицький Б. А. Про науково-технологічну та інноваційну політику Росії / Б. А. Малицький // Наука та інновації. - 2008. - № 6. - С. 103-105.

Міжнародний салон винаходів і нових технологій // Наука та інновації. - 2009. - № 4. - С. 74-80.

Назарчук В. Л. Современные общемировые тенденции развития инноваций / В. Л. Назарчук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 9. - С. 42-48.

Олійничук С. Сучасні й перспективні технології виробництва біопалив на світовому ринку / С. Олійничук, Г. Кизюн, П. Шиян // Харчова і переробна промисловість. - 2009. - № 6. - С. 11-13.

Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції „Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки регіону" // Економіка АПК. - 2009. - № 11. - С. 152-157.

Сальник О. М. Використання досвіду функціонування технологічних парків країн - членів ЄС в Україні / О. М. Сальник // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 10. - С. 20-28.

Фісун А. Японська модель розвитку економіки / А. Фісун // Економіка України. - 2009. - №  9. - С. 78-87.

Хаустов В. Патентна активність за класами техніки і технологій у світі та в Україні / В. Хаустов // Економіст. - 2009. - № 7. - С. 26-31.

Шановний читачу!

Інформація про проблеми науково-технологічного розвитку України може бути доповнена електронними публікаціями, які представлені на веб-сайтах періодичних видань:

www.intelvlas.com.ua   „Інтелектуальна власність"

www.nauka-tehnika.com.ua  „ Наука и техника"

www.mtt.com.ua   „Мир техники и технологий"

www.jet.com.ua    „Восточно-Европейский журнал передовых технологий"

www.nas.gov.ua/sсin   „Наука та інновації"

www.i-r.ru     „Изобретатель и рационализатор"

www.vir.ukrsmb.info   „Винахідник і раціоналізатор"

 

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка