Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ. Інформаційний бюлетень. Вип. 4Економіка - це основа життя людини і суспільства, адже вона утримує усі інші галузі діяльності. Наука, культура, соціальна сфера, мораль, політика, ідеї - усе це людство може дозволити собі лише тому, що для цього є відповідні економічні умови.

Характерною рисою сучасних економічних відносин є інтенсивний розвиток процесів глобалізації із залученням національної економіки у світову господарчу систему, посилення їх взаємної залежності. Відображенням цих процесів стало виникнення єдиного інформаційного простору, інтернаціоналізація й швидке зростання фінансових ринків.

Інформаційний бюлетень „Актуальні проблеми економіки" відображає літературу з питань розвитку національної економіки та її зв'язків зі світовими процесами, яка надійшла до фондів ОУНБ ім. І. Франка за IV кв. 2010 р. До нього включені монографії, навчальні, довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.

Бюлетень складається з трьох розділів:

- Проблеми і перспективи економічного розвитку

- Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини

- Україна і світогосподарські зв'язки

В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань та збірників.

Інформаційний бюлетень розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами  розвитку економіки України.

Укладач: Селянкіна Г. В. - головний  бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Проблеми і перспективи економічного розвитку

Бардиш Г. О. Трансформація економіки України в напрямку соціальної спрямованості : монографія / Г. О. Бардиш. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 584 с.

Гринів Л. С. Національна економіка / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. - Л. : Магнолія, 2010. - 461 с.  

Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку / за ред. І. В. Крючкової. - К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2010. - 480 с.

Національна економіка / за ред. В. М. Тарасевича. - К. : ЦУЛ, 2009. - 280 с.

Сухоруков А. І. Національна економічна безпека / А. І. Сухоруков, С. З. Мошенський, О. М. Петрук. - Житомир : Рута, 2010. - 384 с.

Уманців Ю. Механізм економічної політики / Ю. Уманців, О. Міняйло, В. Косик. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 136 с.

Чухно А. А. Інституціонально-інформаційна економіка / А. А. Чухно, П. М. Леоненко, П. І. Юхименко. - К. : Знання, 2010. - 687 с.

Архангельський  Ю. Деякі питання структурної перебудови економіки України / Ю. Архангельський // Економіка України. - 2010. - № 9. - С. 26-32.

Бондар І. К. До питання продуктивності економіки України / І. К. Бондар // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 20-23.

Буркальцева Д. Д. Державні механізми управління макроекономічною безпекою України / Д. Д. Буркальцева // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С. 29-37.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Методи управління інноваційним розвитком підприємств / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С. 83-95.

Голляк Ю. Визначення конкурентоспроможності регіонально-галузевої економіки в умовах глобалізації / Ю. Голляк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С. 165-172.

Грущинська Н. М. Детермінанти сучасного економічного розвитку / Н. М. Грущинська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 8. - С. 56-59.

Довбенко М. Економічна теорія початку ХХІ століття: криза чи розвиток? / М. Довбенко // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 9 (№ 1). - С. 3-18. 

Економічний розвиток України [у черв.-верес. 2010 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2010. - № 8. - С. 10-21 ; № 9. - С. 10-23 ; № 10. - С. 10-21 ; № 11. - С. 10-22.  

Желюк Т. Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком України: національна модель та глобальні виклики / Т. Желюк // Журнал європейської економіки. - 2009. - Т. 8. (№ 4). - С. 371-382.

Іванова І. І. Структура нової економіки, її складові / І. І. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 81-84.    

Іліяш О. Сучасний стан та ризики розвитку ринку праці України у контексті соціальної безпеки в умовах євроінтеграції / О. Іліяш, Т. Васильців // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 9 (№ 2). - С. 169-179.

Кіндзерський Ю. Проблеми використання інститутів розвитку в сучасній економічній політиці / Ю. Кіндзерський // Економіст. - 2010. - № 9. - С. 7-11.    

Ковальов І. В. Формування номенклатури державного матеріального резерву: проблеми і підходи / І. В. Ковальов, В. М. Колотій // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7. - С. 8-11.

Кожурін Ф. Д. Методологічні засади проекту нагальних системних економічних і соціальних перетворень в Україні / Ф. Д. Кожурін // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С. 3-18.

Коркоц О. М. Напрями формування організаційно-економічного механізму виявлення та попередження тіньової діяльності в Україні / О. М. Коркоц // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 11. - С. 29-33.    

Кузубов М. В. Оцінка структурних зрушень в економіці України та їх оптимізація / М. В. Кузубов, Н. Л. Овандер // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 66-75.

Кулинич Р. О. Визначення рейтингу регіонів України за показниками інтенсивності розвитку / Р. О. Кулинич // Статистика України. - 2010. - № 3. - С. 44-47.

Малій О. В. Відкритість економіки України: компаративний аналіз виміру факторів, що на неї впливають / О. В. Малій // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 9. - С. 32-37.  

Мельникова Т. До питання про механізм державного регулювання інтелектуальної власності / Т. Мельникова // Економіка України. - 2010. - № 9. - С. 78-83.

Нижник Ю. Економічні інтереси України: проблеми визначення та реалізації в контексті інноваційного оновлення (вектор СНД) / Ю. Нижник // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 9 (№ 2). - С. 213-222.

Онишко Св. В. Державне регулювання кластеризації економіки як напрямок розбудови національної інноваційної моделі / Св. В. Онишко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С. 55-61.

Парасюк І. В. Інформаційні моделі в оцінюванні економічного розвитку регіону / І. В. Парасюк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 10. -    С. 231-239.

Пенькова О. Г. Методи і моделі прогнозування показників розвитку економіки на довгострокову перспективу / О. Г. Пенькова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 9. - С. 86-92.

Полозенко Д. В. Розвиток соціальної сфери як важлива умова економічного зростання України / Д. В. Полозенко // Фінанси України. - 2010. - № 10. - С. 15-20.

Предборський В. А. Теорія тіньової економіки в системі сучасних наук / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. -     № 11. - С. 3-7.    

Семко Т. В. Переваги та недоліки формування корпоративного сектору в ринковій економіці України / Т. В. Семко, І. В. Ховрак // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 8. - С. 6-12.   

Сідляр В. В. Спеціальні економічні утворення: цільове спрямування та проблеми розвитку в Україні / В. В. Сідляр // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7. - С. 37-40.

Тарнавська Н. Побудова концепції управління конкуренто-спроможністю суб'єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку / Н. Тарнавська // Економіст. - 2010. - № 9. - С. 30-41.

Токар В. В. Інноваційний базис національної мобілізаційно-інноваційної моделі / В. В. Токар // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. -     № 7. - С. 47-50.

Токар В. В. Сучасний стан соціально-економічної системи України: мобілізаційно-інноваційна модель як шлях подолання кризи / В. В. Токар // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 9. - С. 22-26.

Ходжаян А. О. Сучасний стан і методи оцінки конкуренто-спроможності регіонів України / А. О. Ходжаян // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 9. - С. 210-220.     

Чучка І. М. Транскордонне співробітництво в контексті економічної безпеки України / І. М. Чучка, Р. І. Молдавчук // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 92-98.

Шотік Т. М. Принципи побудови інноваційної інфраструктури національного господарства / Т. М. Шотік // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 10. - С. 25-31.

Юхновський І. В. Інституціоналізація інноваційного підприємництва в транзитивній економіці / І. В. Юхновський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 94-98.  

Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини

Податковий кодекс України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник України. - 2010. - № 92. - Ст. 3248.

Буряк П. Ю. Фінанси / П. Ю. Буряк, С. Д. Смолінська, Н. Б. Татарин. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 392 с.

Волохова І. С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / І. С. Волохова. - Одеса : Атлант, 2010. - 234 с.

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / за ред. І. О. Луніної. - К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2010. - 320 с.

Казначейство банку / за ред. О. А. Кириченка. - К. : ЦУЛ, 2010. - 464 с.  

Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками / Р. В. Пікус. - К. : Знання, 2010. - 598 с.

Стійкість фінансових ринків та механізми її забезпечення / за ред. О. І. Барановського. - К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2010. - 492 с.

Теорія фінансів / за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К. : ЦУЛ, 2010. - 576 с.  

Центральний банк і грошово-кредитна політика / за ред. Т.  Косової, О. Папаіки. - К. : ЦУЛ, 2011. - 328 с.

Чала Н. Д. Бюджетна система / Н. Д. Чала, Л. В. Лазаренко. - К. : Знання, 2010. - 223 с.  

Аржевітін С. Деякі питання фінансового моніторингу в Україні / С. Аржевітін // Економіст. - 2010. - № 8. - С. 47-50.

Бабіч В. В. Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об'єкта оподаткування / В. В. Бабіч, А. М. Поддєрьогін // Фінанси України. - 2010. - № 9. - С. 71-76.  

Бадзим О. С. Удосконалення функціонування ринку лізингових послуг / О. С. Бадзим, А. Р. Древуш // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 182-190.

Баранов І. В. Ще раз про сутність фінансового механізму / І. В. Баранов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 11. - С. 157-161.

Барановський О. На шляху до нової фінансової архітектури / О. Барановський // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 11. - С. 8-15.  

Бідак П. П. Координація управління державним боргом з фіскальною та монетарною політиками / П. П. Бідак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7. - С. 25-29.

Білоус І. В. Посткризові перспективи ринку корпоративних облігацій України / І. В. Білоус // Фінанси України. - 2010. - № 9. - С. 100-106.

Бобиль В. Розвиток сучасної банківської системи України / В. Бобиль // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 7. - С. 44-49.  

Богдан Т. П. Банківські кризи та їх вплив на державні фінанси / Т. П. Богдан // Фінанси України. - 2010. - № 8. - С. 3-14.

Бридун Е. Инвестиционная деятельность страховых компаний в современных условиях / Е. Бридун // Финансовые услуги. - 2010. - № 1-2. - С. 27-28.

Вовчак О. Інституційні детермінанти формування монетарної політики в Україні / О. Вовчак, М. Хмелярчук // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 9. - С. 3-10.

Возьний К. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв'язки та залежності / К. Возьний // Економіка України. - 2010. - № 11. - С. 35-46.

Волосович С. В. Страхування ризиків лізингових операцій / С. В. Волосович // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С. 189-196.  

Воробйова О.  Власний капітал банку як основа формування та розвитку його кредитно-інвестиційного потенціалу / О. Воробйова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 9. - С. 98-104.

Ворсовський О. Фінансове забезпечення та потенційні можливості фінансування інвестиційної діяльності підприємств України / О. Ворсовський // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 8. - С. 18-23.   

Ворсовський О. П. Шляхи підвищення фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств / О. П. Ворсовський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 8. - С. 128-133.

Герасименко В. Управління власним капіталом банку в Україні в умовах фінансової кризи / В. Герасименко, Р. Герасименко // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 10. - С. 12-17.

Герасименко В. В. Економічна природа та сутність кредитної діяльності банків / В. В. Герасименко, Р. А. Герасименко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 64-69. 

Герасименко С. С. Переваги використання різних форм бюджетування в управлінні корпорацією / С. С. Герасименко, О. А. Чуприна // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 10. - С. 49-57. 

Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні / Н. Гребеник // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 10. - С. 3-11.

Гриценко Л. Л. Банківська система України: сучасний стан і напрямки розвитку / Л. Л. Гриценко, Є. Ю. Онопрієнко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 10. - С. 111-116.    

Гриценко О. Дослідження ефективності діяльності комерційних банків на основі декомпозиційного аналізу / О. Гриценко, О. Іщенко // Банківська справа. - 2010. - № 5. - С. 31-42.  

Грищенко Т. В. Формування системи банківського кредитування експортної діяльності українських підприємств / Т. В. Грищенко, В. В. Курищук // Фінанси України. - 2010. - № 9. - С. 107-114.

Гронтковська О. І. Переваги та обмеження інструментів фіскальної політики у зміні структури національної економіки: аналіз теоретичних моделей / О. І. Гронтковська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7. - С. 18-24.

Гупаловська М. Б. Альтернативні підходи в теорії бюджетного контролю та їх застосування у фінансовій науці / М. Б. Гупаловська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 11. - С. 115-119.

Демченко М. Курсова стабільність: переваги, зміст, поняття / М. Демченко, В. Савченко // Економіст. - 2010. - № 9. - С. 12-16.    

Дзюблюк О. Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіці / О. Дзюблюк // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 9 (№ 1). - С. 108-124.

Дзюблюк О. Особливості реалізації валютної політики в Україні в умовах світової фінансової кризи / О. Дзюблюк // Банківська справа. - 2010. - № 5. - С. 55-64.

Дондик І. М. Актуальні питання фінансового контролю органів податкової служби / І. М. Дондик // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 50-53.

Єгоричева С. Методологія розробки інноваційної стратегії комерційного банку / С. Єгоричева // Банківська справа. - 2010. - № 6. - С. 73-84.        

Єгоричева С. Б. Теоретичні аспекти банківських інновацій / С. Б. Єгоричева // Фінанси України. - 2010. - № 8. - С. 86-96.

Захарін С. В. Концептуальні підходи до створення Державного банку розвитку / С. В. Захарін // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 201-205.

Іларіонова Н. М. Модель залежності інноваційного розвитку та прямих іноземних інвестицій  в економіці регіонів України / Н. М. Іларіонова, Н. М. Сукурова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 2. - С. 67-74.

Кваша Т. К. Фінансові інструменти стійкого і збалансованого розвитку регіонів / Т. К. Кваша // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. -  № 11. - С. 197-204.   

Керімов А. Т. Інтенсивність регіональної міжбанківської конкуренції в Україні під впливом світової фінансової кризи / А. Т. Керімов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7. - С. 151-156.   

Кірєєва К. Необхідність створення Єдиного національного платіжного простору в Україні / К. Кірєєва // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 9. - С. 21-25.

Коваленко Ю. М. Структуризація сучасного фінансового ринку / Ю. М. Коваленко // Фінанси України. - 2010. - № 9. - С. 91-99.

Ковальчук Т. Актуалізація висновків теорії грошового обігу в контексті глобальної фінансової кризи / Т. Ковальчук та ін. // Економіка України. - 2010. - № 10. - С. 15-23.

Колеснік Я. В. Банківський капітал як об'єкт статистичного вивчення     / Я. В. Колеснік // Статистика України. -2010. - № 3. - С. 35-38.

Коротаєва Ю. В. Місце і перспективи розвитку підприємств з іноземними інвестиціями у формуванні ринкових відносин в Україні / Ю. В. Коротаєва // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7. - С. 11-14.

Котенок Г. М. Визначення фінансового стану підприємства / Г. М. Котенок // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 137-141.   

Котова С. С. Історичні передумови становлення і розвитку системи державного казначейства України / С. С. Котова // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 8. - С. 23-27.

Крисоватий А. Податкова політика у реформуванні соціально-економічної системи України / А. Крисоватий, Т. Кощук // Економіка України. - 2010. - № 9. - С. 41-50.   

Крючкова І. Вплив фінансово-економічної кризи на інвестиційну діяльність в Україні / І. Крючкова, Р. Попельнюхов // Фінанси України. - 2010. - № 8. - С. 15-23.

Кузнєцов О. Генеза фінансових криз / О. Кузнєцов // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 11. - С. 30-33. 

Лебединська Л. Д. Стратегічні аспекти сталого розвитку страхового ринку України під впливом глобалізаційних процесів / Л. Д. Лебединська, Л. М. Ремньова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 206-214.

Лещенко В. Роль європейських ідей у реформуванні державного внутрішнього фінансового контролю в Україні / В. Лещенко // Фінансовий контроль. - 2010. - № 6. - С. 39-41.

Лісовська В. Податковий контроль у системі оподаткування: зміст та механізм здійснення / В. Лісовська // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 10. - С. 25-28.

Лопушняк Г. С. Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки / Г. С. Лопушняк // Фінанси України. - 2010. - № 10. - С. 38-46.  

Луніна І. О. Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної системи України / І. О. Луніна // Фінанси України. - 2010. - № 9. - С. 3-12.     

Лютий І. О. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України / І. О. Лютий, Н. В. Дрозд // Фінанси України. - 2010. - № 8.- С. 63-72.

Майбуров І. А. Теорія і практика податкових реформ: звіряємо позиції / І. А. Майбуров, Ю. Б. Іванов // Фінанси України. - 2010. - № 9. - С. 61-70.

Макаренко Є. В. Суперечності та перспективи реалізації фінансової політики в Україні на сучасному етапі / Є. В. Макаренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 31-35.

Мельничук Н. Ю. Деякі аспекти управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування / Н. Ю.Мельничук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 11. - С. 93-97.

Михайленко С. Методичні підходи до оцінювання обгрунтованості проектів бюджетів / С. Михайленко // Економіка України. - 2010. - № 10. - С. 54-62.

Міщенко В. І. Особливості посткризового реформування фінансового сектору України / В. І. Міщенко // Фінанси України. - 2010. - № 10. - С. 3-14.

Набок Р. Оцінка гібридного капіталу банку: теорія та практика / Р. Набок // Банківська справа. - 2010. - № 5. - С. 14-30.

Нікітішин А. О. Оптимізація трансакційних та інституційних податкових витрат / А. О. Нікітішин // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 9. - С. 8-13.  

Ніколайчук С. Аналіз стійкості дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України / С. Ніколайчук, Н. Шаповаленко // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 9. - С. 11-20.

Окремі показники діяльності банків України [упродовж І півріч. 2010 р.; станом на 01.10.2010 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2010. - № 8. - С. 48-49 ; № 11. - С. 51-52.

Олейнікова Л. Г. Підвищення фіскальної й економічної результативності податкового адміністрування в Україні / Л. Г. Олейнікова // Фінанси України. - 2010. - № 10. - С. 47-59.  

Паєнтко Т. В. Мінімізація податкових платежів та її наслідки для держави / Т. В. Паєнтко // Фінанси України. - 2010. - № 8. - С. 44-52.

Пила В. І. Управління капіталізацією банків в умовах фінансової нестабільності / В. І. Пила, О. І. Копилюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 9. - С. 3-8. 

Пластун В. Л. Пріоритети розвитку кредитних спілок у сучасних умовах / В. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 10. - С. 131-137.

Полозенко Д. В. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування - важливий чинник соціально-економічної стабільності держави / Д. В. Полозенко // Фінанси України. - 2010. - № 9. - С. 124-126.    

Прут М. О. Основні методи оцінки фінансового ризику в комерційних банках / М. О. Прут // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 223-229.  

Радіонов Ю. Про використання міжбюджетних трансфертів / Ю. Радіонов // Економіка України. - 2010. - № 9. - С. 50-59.

Рибак С. О. Інституційні інвестори фінансової системи: сучасний стан та перспективи розвитку / С. О. Рибак, О. П. Коваль // Фінанси України. - 2010. - № 10. - С. 60-64.   

Римарчук А. М. Економічна сутність оборотних активів та їх класифікація / А. М. Римарчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7. - С. 64-70.

Рисін В. В. Наслідки фінансової кризи для банківського сектору та ризики державного втручання / В. В. Рисін // Фінанси України. - 2010. - № 8. - С. 24-33.

Розвиток фінансового сектору України [у черв.-верес. 2010 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2010. - № 8. - С. 22-47 ; № 9. -     С. 24-49 ; № 10. - С. 22-47 ; № 11. - С. 23-50.   

Рябініна Л. Загальна відкрита валютна позиція банку, її сутність, необхідність і дії НБУ щодо її визначення та використання / Л. Рябініна // Економіка України. - 2010. - № 10. - С. 44-53.

Рябініна Л. Показники ліквідності банківської системи та фактори, які впливають на них / Л. Рябініна, О. Русєва // Банківська справа. - 2010. - № 6. - С. 53-64.

Рябініна Л. М. Чи є в Україні грошово-кредитна політика? / Л. М. Рябініна // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С. 205-213.

Сомик А. Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в період кризи: канали цін активів, обмінного курсу та очікувань суб'єктів ринку / А. Сомик // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 11. - С. 21-27.

Сомик А. Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в період кризи: кредитний та процентний канали / А. Сомик // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 10. - С. 24-32.

Стефанишина А. Характеристика та аналіз методик оцінювання фінансової стійкості банків України та зарубіжжя / А. Стефанишина // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 11. - С. 62-66.  

Страховий ринок України: підсумки 1 півріччя 2010 року // Страхова справа. - 2010. - № 3. - С. 10-16.   

Тимченко О. М. Прогнозування податкового боргу на основі абсолютної та відносної оцінки податкових ризиків / О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська // Фінанси України. - 2010. - № 8. - С. 34-43.

Тодоряк О. Г. Особливості розробки інвестиційної політики підприємства в умовах фінансово-економічної кризи / О. Г. Тодоряк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 10. - С. 73-77.

Токар В. В. Система оподаткування в контексті національної мобілізаційно-інноваційної моделі / В. В. Токар // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 85-89.

Федосов В. М. Микола Цитович - фундатор науки про місцеві фінанси / В. М. Федосов, П. І. Юхименко, С. В. Бойко // Фінанси України. - 2010. -      № 10. - С. 113-124.

Філонова І. Банк розвитку як запорука економічного зростання в Україні / І. Філонова // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 11. - С. 33-36. 

Франченко О. П. Фондовий ринок України як базова структура по перетворенню заощаджень населення в інвестиційні ресурси / О. П. Франченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 104-107.  

Чернікова О. В. Інвестиційний процес в економіці України як визначальний чинник економічного розвитку / О. В. Чернікова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 83-87.

Чижов О. В. Теоретичні засади впливу банків і страховиків на зменшення тіньових грошових потоків / О. В. Чижов // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 242-249. 

Швець Н. Сучасні завдання банківського нагляду / Н. Швець // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 9. - С. 34-39.

Юркевич О. М. Інноваційне спрямування інвестиційного потенціалу фінансових інститутів / О. М. Юркевич // Фінанси України. - 2010. - № 10. - С. 81-86.

Світогосподарські зв'язки і Україна

Андрюшин С. Денежно-кредитная политика Центральных банков в условиях глобального финансового кризиса / С. Андрюшин, В. Кузнецова // Вопросы экономики. - 2010. - № 6. - С. 69-87.

Білорус О. Г. Глобальна інтеграція і тенденції кризової еволюції світу / О. Г. Білорус // Економічний часопис-ХХІ. - 2010. - № 7-8. - С. 3-9.

Вдовенко А. В. Наслідки впливу світової фінансової кризи на глобальну систему приватного пенсійного забезпечення / А. В. Вдовенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 8. - С. 155-163.

Вдовенко А. В. Світовий досвід удосконалення функціонування приватних пенсійних систем / А. В. Вдовенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 9. - С. 169-175.

Горюнова К. С. Економіко-правовий аспект діяльності підприємств з іноземним капіталом на українському ринку / К. С. Горюнова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 11. - С. 33-37.  

Грищенко А. А. Міжнародна координація розвитку національних економік як умова попередження глобальних фінансово-економічних криз / А. А. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 3-10.

Дмітрієв В. С. Вплив експансії транснаціональних банків на розгортання світової фінансової кризи / В. С. Дмітрієв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 2. - С. 75-80.

Долінський Л. Моделювання кредитних рейтингів за національною та міжнародною рейтинговими шкалами / Л. Долінський // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 10. - С. 50-54.

Дорошенко І. Сучасні теоретичні концепції розвитку фінансових ринків капіталу / І. Дорошенко // Банківська справа. - 2010. - № 5. - С. 65-75.

Жуков С. А. Міжнародна маркетингова діяльність прикордонних регіонів України в євроінтеграційних процесах / С. А. Жуков // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 10. - С. 78-84.

Запаранюк Т. Монетарні аспекти регулятивного впливу на економіку в умовах кризових явищ на світових фінансових ринках / Т. Запаранюк // Банківська справа. - 2010. - № 5. - С. 75-82.

Кальченко Т. В. Глобальний етап розвитку міжнародної торгівлі. Якісні характеристики та закономірності / Т. В. Кальченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 2. - С. 23-27.

Кириченко О. М. Стратегічне планування розвитку України: іноземний досвід та механізми впровадження у вітчизняну практику / О. М. Кириченко // Формування ринкових відносин в Україні. -  2010. - № 9. - С. 79-85.

 Ковальов І. В. Можливі наслідки адаптації законодавства сфери державних закупівель України в контексті побудови системи поглибленої торгівлі з Євросоюзом / І. В. Ковальов, В. М. Колотій // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 9. - С. 56-61.   

Ковтонюк О. В. Вплив глобальної фінансової кризи на фінансування міжнародної торгівлі / О. В. Ковтонюк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 11-16.

Ковтонюк О. В. Роль банківських гарантій у фінансовому забезпеченні міжнародних торгових операцій / О. В. Ковтонюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 8. - С. 83-86.

Козюк В. Валютні резерви в умовах глобальної фінансової кризи та у посткризовій перспективі / В. Козюк // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 10. - С. 59-65.

Козюк В. Глобальна економічна інтеграція / В. Козюк, В. Куриляк // Журнал європейської економіки. - 2009. - Т. 8 (№ 4). - С. 461-464.

Крамаренко Г. На шляху до єдиного платіжного простору / Г. Крамаренко, С. Левшаков // Вісник Національного банку України. - 2010. -  № 10. - С. 40-45.

Кузьміна О. В. Нормативне забезпечення гарантування якості в Європейській статистичній системі / О. В. Кузьміна // Статистика України. - 2010. - № 3. - С. 63-67.

Лук'яненко Д. Глобальні фінансові дисбаланси та їх макроекономічні наслідки / Д. Лук'яненко та ін. // Журнал європейської економіки. - 2010. -   Т. 9 (№ 1). - С. 73-92.

Мельник Т. М. Світова торгівля високотехнологічною продукцією: сучасні тенденції розвитку / Т. М. Мельник, О. В. Зубко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 11. - С. 46-52.  

Михайленко С. В. Міжнародний досвід планування бюджету / С. В. Михайленко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 215-222.

Молчанова Е. Ю. Модифікація експортної спеціалізації України під впливом торговельних правил СОТ / Е. Ю. Молчанова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 2. - С. 28-33.    

Огляд розвитку світової економіки [у черв.-верес. 2010 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2010. - № 8. - С. 5-9 ; № 9. - С. 5-9 ; № 10. - С. 5-9 ; № 11. - С. 6-9.

Педь І. В. Вплив податків на заощадження та інвестиції в країнах з відкритою економікою / І. В. Педь // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 2. - С. 105-109.  

Петров М. Трансформация глобальных финансов / М. Петров, Д. Плисецкий // Мировая экономика и международные отношения. - 2010. - № 7. - С. 3-22. 

Районова Л. Б. Досвід справляння єдиного соціального податку в Російській Федерації та можливості його використання в Україні / Л. Б. Районова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 230-241.

Руденко-Сударєва Л. Процеси глобалізації та транснаціоналізації: теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки / Л. Руденко-Сударєва та ін. // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 9 (№ 2). - С. 180-203.

Рябець Н. М. Роль ТНК країн, що розвиваються, в умовах посилення диспропорцій економічного розвитку країн / Н. М. Рябець // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 2. - С. 39-45. 

Саіт-Аметов М. Р. Поточний стан та перспективи розвитку торгівельних відносин України та Канади / М. Р. Саіт-Аметов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 180-185. 

Сливка Т. О. Вплив глобальної фінансової кризи на тенденції злиттів і поглинань корпоративного капіталу / Т. О. Сливка // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 8. - С. 87-90.   

Смірнова О. М. Організаційно-правове регулювання податкового консультування: зарубіжний досвід / О. М. Смірнова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 8. - С. 47-52.

Сохацька О. Новий порядок на світовому фінансовому ринку: післякризові проекти і реалії / О. Сохацька // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 9 (№ 1). - С. 93-107.   

 Тібері М. Деякі нотатки з приводу світової економічної кризи / М. Тібері // Журнал європейської економіки. - 2009. - Т. 8 (№ 4). - С. 398-432.

Товканець С. А. Інформаційне забезпечення міжнародного бізнесу в рамках транскордонного співробітництва / С. А. Товканець, Г. В. Товканець // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 10. - С. 281-287.    

Транскордонні перекази у І півріччі 2010 року [огляд] // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 9. - С. 32-33.

Фищук І. М. Переваги та недоліки первинного розміщення акцій в умовах глобалізації фондового ринку / І. М. Фищук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 9. - С. 48-52.

Фісун А. О. Особливості шведської моделі розвитку економіки / А. О. Фісун // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 9. - С. 52-56.   

Харчук Т. В. Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України / Т. В. Харчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 8. - С. 23-25.

Шаповалова С. М. Спеціальні права запозичення як інструмент глобалізації економіки / С. М. Шаповалова, Г. М. Карамишева // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 17-23.

Юрій С. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрями формування / С. Юрій, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. - 2009. - Т. 8 (№ 4). - С. 353-370. 

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка