Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

ФОЛЬКЛОРНІ СКАРБИ ПРИКАРПАТТЯ. Бібліографічний покажчикББК 91.9:82

Ф 75

Фольклорні скарби Прикарпаття : бібліогр. покажч. / ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. В. Дволітка, вступ. ст. Є. Барана, відп. за вип. Л. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2010. - 62 с.

Бібліографічний покажчик „Фольклорні скарби Прикарпаття" відображає наукову і науково-популярну літературу з фондів Івано-Франківської обласної універсальної бібліотеки ім. І. Франка про фольклорні традиції мешканців краю, народні легенди, казки, пісні, танцювальну культуру, календарно-обрядову творчість. Окремий розділ подає відомості про фольклористів Прикарпаття.

До покажчика включені монографії, матеріали наукових збірників та конференцій, науково-популярна література, електронні документи, статті з періодичних видань. Подаються посилання на Інтернет-ресурси.

В межах розділів покажчика література розташована в алфавітному порядку.

Книги анотуються в тих випадках, коли необхідно розкрити їх зміст.

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснені згідно з діючими в Україні стандартами. Допоміжний апарат складають покажчик імен і назв та географічний покажчик.

Видання розраховане на науковців, викладачів, вчителів, краєзнавців, студентів, працівників культури та бібліотечних працівників.

Укладач В. Дволітка - головний бібліограф відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск Л. В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

Вступна стаття Є. Баран - голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України

ЗМІСТ

Баран Є. До джерел

Розділ I. Фольклорні обереги духовності. Загальні питання

Розділ II. Фольклорні традиції Прикарпаття

Розділ III. Жанри фольклору

1. Легенди. Перекази Прикарпаття

1.1  Дослідження легенд і переказів

2.  Казки

2.1 Дослідження казок

3. Паремії (прислів'я, приказки, загадки)

Розділ IV. Музичний фольклор

1. Пісні

1.1 Дослідження пісень

2. Коломийки

2.1 Дослідження коломийок

Розділ V. Календарно-обрядова творчість

1. Колядки. Щедрівки. Віншування

1.1 Дослідження колядок, щедрівок, віншувань

2. Веснянки. Гаївки. Ягілки

2.1 Дослідження веснянок, гаївок, ягілок

Розділ VІ. Народна хореографія

Розділ VIІ. Народні ігри

Розділ VIIІ. Фольклористи Прикарпаття

ДО ДЖЕРЕЛ

Ми так далеко відійшли від основ нашого буття, що не зауважуємо, як губимо себе: частинами, кавалками, шматками. До мети, задля якої нас покликано і яка нами до кінця так і не усвідомлена, дійдемо не в органічній цілости, якщо взагалі дійдемо, а нагадуватимемо покалічених, пошматованих, зіржавілих роботів-машин.

Не знаю, чому так спішимо і, власне, куди так спішимо. І що знайшли такого потрібного в сучасному майбутньому, що забуваємо і перекреслюємо майбутнє минуле. Не маємо потреби зберігати. Ламаємо, трощимо, нищимо. Що там ті урагани з цунамі. Ми повелителі ПУСТЕЛЬ, які залишаємо після себе.

Єдині острівки нашої справжности - фольклорні джерела і дослідження, які зберігаються у фондах наукових бібліотек. Щоправда і вони вже давно не поповнюються належним чином. Складається враження, що люди, від яких залежить поповнення і збереження культурної спадщини, байдужі до власного минулого. Хоча всі знають банальну істину: людина без минулого - гірше звірини. Маємо на цю тему багато художньої літератури, але, переконаний, нашим можновладцям, власне нашим, треба дарувати примірник роману Романа Іваничука „Мальви", аби заглядали у нього і думали: не тільки про прибутки, які в якийсь один момент перетворяться в прах, і чиясь таємнича рука знову напише на стінах кривавих палаців: „менé, менé, текéл, упарсíн" (пораховане, пораховане, поважене і поділене; див.: Книга пророка Даниїла, 5:25-28), але й про духовне, те, що нетлінне...

Бажання працівників обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка зафіксувати всю літературу, так чи інакше пов'язану з Фольклорними надбаннями краю, треба вітати. Бо такий покажчик стане в пригоді усім шанувальникам народної творчости, усім небайдужим до свого минулого, які розуміють, що йти вперед можна тільки тоді, коли минуле стало твоєю плоттю і кров'ю. Словом, йти вперед можна і треба тоді, коли пам'ятаєш, зберігаєш і примножуєш народну спадщину. Бо народні традиції тим сильні, що вони є основою нашої національної інакшости. Але слабина їхня в тому, що вони постійно потребують передачі з покоління в покоління. І якщо бодай раз на цьому етапі проявимо байдужість, - всі ці традиції ризикують „канути в Лету" (чи як писав з цього приводу німецький філософ Ясперс: традиції передаються, а отже, можуть бути втрачені).

Вже сьогодні майже немає автентичних носіїв фольклорної спадщини (шарлатанів до уваги не беру). Припинена практика збирання фольклору в Прикарпатському національному університеті: все відбувається формально, хоча наслідки цієї формальности вже пожинаємо, але винних і крайніх не знайдемо. Останній великий збирач фольклору на Прикарпатті Степан Пушик, і то в останні роки він вже не має змоги і не встигає фахово проводити записи, а тому окремі його публікації фольклорного характеру більше нагадують белетризовані есеїстичні фантазії автора (дуже часто відсутня паспортизація записів і необхідний в таких випадках науковий коментар).

Структура Покажчика зручна і відповідає найголовнішим проблемним блокам: загальним питанням; жанровим особливостям; календарно-обрядовій творчости; дослідникам фольклору. Гадаю, це той необхідний мінімум, який здатний новим дослідникам і новим ентузіастам подати не тільки загальну інформацію, але й скерувати їх у виборі наукового чи науково-популярного дослідження усної народної творчости.

У цьому завданні Покажчика переконаний і саме в ньому вбачаю глибинний сенс його друкованої з'яви.

Євген БАРАН,

голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменниківУкраїни.

РОЗДІЛ І. ФОЛЬКЛОРНІ ОБЕРЕГИ ДУХОВНОСТI

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Безрукова І. Український дитячий фольклор і його використання в навчальній літературі (ретроспективний аналіз) / І. Безрукова // Рідні джерела. - 2002. - № 2. - С. 7-14.

2. Бібліографія українського народознавства у 3-х томах. Т. 1. Фольклористика. Кн. 2 / зібрав і впоряд. М. Мороз. - К. : Ін-т народознав. НАН України, 1999. - 1097 с.

3. Бріцина О. Ю. Українська усна традиційна проза: питання текстології та виконавства / О. Ю. Бріцина. - К., 2006. - 395 с.

4. Булашов Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях / Г. О. Булашов. - К. : Довіра, 1992. - 425 с.

5. Гайдай М. Ідеї відродження і барокко в слов'янському фольклорі / М. Гайдай // Народна творчість та етнографія. - 2006. - № 1. - С. 79-89.

6. Героїчний епос українського народу : хрестоматія / упоряд. О. Таланчук, Ф. Кислий. - К. : Либідь, 1993. - 432 с.

7. Глушко М. Фольклор: початок вживання терміна в українській науці та його значення / М. Глушко // Народна творчість та етнографія. - 2008. - № 6. - С. 12-23.

8. Гнатюк В. Етнографічні матеріяли з Угорської Руси. Т. 1-5 / В. Гнатюк. - Нови Сад : Руске слово, 1985-1988. 

9. Гнатюк В. Нарис української міфології / В. Гнатюк, іл. О. Кульчицької. - Л. : Ін-т народознав. НАН України, 2000. - 264 с.

10. Горбунова Н. В. На зустріч із дитинством: український фольклор як один із компонентів дитячої субкультури / Н. В. Горбунова // Гуманітарні науки. - 2005. - № 2. - С. 168-174.

11. Гоцалюк А. Світоглядні знання та вірування прадавніх українців у поетичному епосі та фольклорі / А. Гоцалюк // Українознавство. - 2009. - № 3. - С. 253-255.

12. Грицай М. С. Українська література ХVІ-ХVІІІ ст. і фольклор / М. Грицай. - К., 1969. - 114 с.

13. Давиденко Т. Фольклор: можливість захисту / Т. Давиденко, Н. Власюк // Урядовий кур'єр. - 2002. - 24 жовт.

14. Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору / В. Ф. Давидюк. - Вид. 3-є, допов. й переробл. - Луцьк : Волин. кн., 2007. - 320 с.

15. Данилюк Н. Етнолінгвістичні дослідження у другій половині XX ? на початку XXI століть і вивчення мови фольклору / Н. Данилюк // Українська мова. - 2008. - № 3. - С. 90-97.

16. Дей О. І. Сторінки з історії української фольклористики / О. І. Дей. - К. : Наук. думка, 1975. - 271 с.

17. Дей О. І. Українська народна балада / О. І. Дей. - К. : Наук. думка, 1986. - 264 с.

18. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору / І. Денисюк // Слово і час. - 2003. - № 9. - С. 16-24.

19. Денисюк О. Питання виховного потенціалу фольклору в історико-педагогічній думці 1-ої чверті ХХ століття / О. Денисюк // Українознавство. - 2009. - № 4. - С. - 153-157.

20. Дитячий фольклор // Дивосвіт „Веселки" : антол. Т. 1. Українська література. - К., 2004. - С. 12-21.

21. Дмитренко М. К. Міфологічна школа в українській фольклористиці / М. К. Дмитренко // Дивослово. - 2005. - № 7. - С. 60-62.

22. Дмитренко М. К. Українська фольклористика / М. К. Дмитренко. - К., 2001. - 575 с.

23. Єрмоленко С. Мова фольклору / С. Єрмоленко // Українська мова : енциклопедія. - Вид. 2-е, випр. і допов. - К., 2004. - С. 353-354.

24. Єрмоленко С. Фольклор і літературна мова / С. Єрмоленко. - К. : Наук. думка, 1987. - 245 с.

25. Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Праці секції етнографії та фольклористики. - Л. : НТШ, 1992, 1995.

Т. ССХХІІІ. - 1992. - 461 с.

Т. ССХХХ. - 1995. - 596 с.

26. Качкан В. Екскурси і дискурси (українська історія, література, культура, філософія, фольклористика, етнологія, пресологія в епістолярному віддзеркаленні: панорама проблеми) / В. Качкан, О. Качкан. - Івано-Франківськ, 2009. - 210 с.

27. Кириленко Н. Формування особистості учнів середніх класів засобами українського фольклору / Н. Кириленко // Українська література в загальноосвітній школі - 2009. - № 7-8. - С. 31-33.

28. Кирчів Р. Донаукові зацікавлення українським фольклором та етнографією / Р. Кирчів // Народна творчість та етнографія. - 2005. - № 3. - С. 52-65. 

29. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України : нариси й ст. / Р. Кирчів. - Л., 2002. - 352 с.

30. Кирчів Р. Маніфест української фольклористики / Р. Кирчів // Народна творчість та етнографія. - 2008. - № 6. - С. 46-59.

31. Кирчів Р. Початки наукового зацікавлення українським фольклором / Р. Кирчів // Народна творчість та етнографія. - 2006. - № 1. - С. 58-64 ; № 2. - С. 27-36.

32. Кирчів Р. Сім'я в українському фольклорі / Р. Кирчів // Карпати. Людина. Етнос. Цивілізація. - 2009. - № 1. - С. 178-199.

33. Кирчів Р. Фольклор у системі новочасної української культури / Р. Кирчів // Визвольний шлях. - 1999. - № 9. - С. 1108-1112.

34. Кисляковська І. Проблема універсального судження фольклористики / І. Кисляковська // Філософська думка. - 2005. - № 1. - С. 44-65.

35. Киченко О. Міфологічна традиція у фольклорі / О. Киченко // Етнос і культура. - 2005/2006. - № 2-3. - С. 61-66.

36. Кітевські М. Драматичні елементи у фольклорі - традиція та актуальність / М. Кітевські // Народна творчість та етнографія. - 2005. - № 6. - С. 50-54.

37. Коломієць В. Художня трансформація фольклорних мотивів і образів в українській літературі першої половини ХІХ ст. / В. Коломієць // Народна творчість та етнографія. - 2006. - № 2. - С. 37-44.

38. Костомаров М. Слов'янська міфологія : вибрані праці з фольклористики і літературознавства / М. Костомаров. - К. : Либідь, 1994. - 384 с.

39. Крамар Р. До питання фольклоризму та фольклоризації творчості трудових мігрантів / Р. Крамар // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 3. - С. 60-65.

40. Кримський А. Твори. В 5-ти т. Т. 3. Мовознавство. Фольклористика / А. Кримський. - К. : Наук. думка, 1973. - 511с.

41. Лановик М. Українська усна народна творчість : підручник / М. Лановик, З. Лановик. - З-е вид. - К. : Знання, 2005. - 591 с.

42. Лисюк Н. Фольклор як політична зброя / Н. Лисюк // Слово і час. - 2005. - № 11. - С. 65-71.

43. Літературознавча енциклопедія. Т. 2 / авт.-уклад. Ю. Ковалів. - К. : ВЦ : Академія, 2007. - 624 с.

Із змісту ? Фольклор. - С. 537-538 ; Фольклористика : [наука про фольклор]. - С. 539 ; Фольклорне віршування. - С. 540 ; Фольклорний театр. - С. 540-541.

44. Луцюк І. Роль символу в українській фольклористиці / І. Луцюк // Еврика-Х : зб. студ. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 256-259.

45. Маліков В. Залучення фольклорних джерел для вивчення наймитства в українській традиційній народній культурі в дослідженнях другої половини XIX ? початку XXI століття / В. Маліков // Студії мистецтвознавчі. - 2009. - № 4. - С. 111-118.

46. Мистецтво. Фольклор. Етнографія : наук. зап. Т. 1-2. - К. : Акад. Наук Української РСР, 1947. - 312 с.

47. Мистецтво, фольклор та етнографія слов'янських народів. - К. : Наук. думка, 1993. - 197 с.

48. Номис М. Фольклорний збірник: до стодвадцятиріччя першого видання 1864-1984 / М. Номис. - США, 1985. - 59 с.

49. Павлюк Я. Фольклор періоду національно-визвольних змагань: витоки, регіональні особливості, народна символіка / Я. Павлюк // Етнос і культура. - 2008. - № 4-5. - С. 86-90.

50. Павлюк Я. „Чорна гречка, білі кінці, тримаймося, українці!": фольклор періоду національно-визвольних змагань / Я. Павлюк // Українське слово. - 2006. - 19 верес.

51. Петров В. Основні проблеми фольклору й ідеології первіснообщинного періоду / В. Петров // Слово і Час. - 2002. - № 10. - С. 41-45.

52. Петров В. Український фольклор / В. Петров // Берегиня. - 2008. - № 3. - С. 82-92 ; 2008. - № 4. - С. 60-71.

53. Печерська Е. Національне виховання школярів засобами українського фольклору / Е. Печерська // Рідна школа. - 2009. - № 1. - С. 23-27.

54. Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології / С. Плачинда. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 181 с.

55. Поліщук Ф. Український фольклор: давня українська література : навч. посіб. / Ф. Поліщук. - К. : Вища шк., 1991. - 190 с.

56. Радевич-Винницький Я. Витвір народного генія: фольклор як чинник сучасної культури / Я. Радевич-Винницький // Молодь України. - 2003. - 29 трав.

57. Савчук В. Роль міфологічних елементів у художніх творах та фольклорі / В. Савчук // Відродження. - 1995. - № 3. - С. 42-44.

58. Середюк О. Екологічне виховання учнів засобами українського фольклору / О. Середюк, П. Сусак, Л. Фуштей // Українознавство у педагогічному процесі освітніх установ : зб. ст. - Івано-Франківськ, 1997. - С. 266-270.

59. Симонідес Д. Меморат і фабулат у сучасній фольклористиці / Д. Симонідес // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 1. - С. 120-125.

60. Славянский фольклор : Тексты / сост. Н. Кравцов, А. Кулагина. - М., 1987. - 376 с.

61. Таємниці віків : укр. нар. думи, легенди, перекази, пісні, казки... : навч. посіб. / упоряд. О. Мукомела. - К. : Грамота, 2001. - 511 с.

62. Танадайчук С. Рослини-символи в українському фольклорі / С. Танадайчук // Українська культура. - 2002. - № 3, 8, 9-10, 11-12.

63. Титунь О. Фольклор у полікультурному вихованні дошкільника / О. Титунь // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. 17-18. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 283-288.

64. Ткач М. Генеалогія слова та глибини українського фольклору / М. Ткач // Київська старовина. - 2005. - № 1. - С. 109-120 ; Українська культура. - 2007. - № 4. - С. 42-44.

65. Тюрикова О. Чи зникне український фольклор? : дослідження / О. Тюрикова // Українська культура. - 2007. - № 12. - С. 14-15.

66. Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. - К. : Либідь, 1991. - 638 с.

67. Фольклор і фольклористика // Лановик М. Українська усна народна творчість : підручник / М. Лановик, З. Лановик. - З-е вид. - К., 2005. - С. 9-54.

68. Харчишин О. Трансформація фольклорної традиції міста в умовах радянського режиму / О. Харчишин // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття : зб. науково-теорет. ст. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 165-168.

69. Хомляк М. Рослини та фольклор / М. Хомляк // Чумацький шлях. - 2008. - № 1. - С. 25-29.

70. Черкаський Л. Генетичний код українського фольклору / Л. Черкаський // Народна творчість та етнографія. - 2004. - № 5. - С. 30-32.

71. Шаян В. Джерело споконвічної сили української культури [фольклор] / В. Шаян // Народна творчість та етнографія. - 2001. - № 1-2. - С. 46-54.

РОЗДІЛ ІІ. ФОЛЬКЛОРНІ ТРАДИЦІЇ ПРИКАРПАТТЯ

72. Указ Президента України. Про збереження та популяризацію гуцульської культури // Урядовий кур'єр. - 2009. - 9 верес.

73. Береза Т. Архитипи топонімів у фольклорі Рогатинщини / Т. Береза // Рогатинська земля: історія та сучасність : матеріали першої наук. конф. Рогатин, 24-25 берез. 1995. - Л. ; Рогатин, 1995. - С. 224-225.

74. Бець Д. Гуцульське село Ільці: іст. нариси, спогади, нар. оповіді, легенди, обряди, традиції та побут с. Ільці / Д. Бець, М. Бойчук. - Верховина : Гуцульщина, 2002. - 112 с.

75. Бойківське весілля в Лавочнім / записав З. Кузеля. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. - 64 с.

76. Василечко Л. Таїна весільного обряду / Л. Василечко. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. - 127 с.

77. Вертеп: Творчість городенківчан / ред.-упоряд. В. Никифорук. - Коломия : Світ, 1993. - 159 с.

78. Гірська веселка. У 2 ч. Ч. 1 / авт.-упоряд. І. Мисюк. - 2-е вид., випр. - Снятин : ПрутПринт, 2009. - 287 с.

79. Грабовецький В. Історико-фольклористична студія балади про Довбуша / В. Грабовецький // Грабовецький В. Ой, попід гай зелененький ходить Довбуш молоденький: етногенез, поширення, варіанти / В. Грабовецький, М. Козачок, Л. Турянська. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 12-14.

80. Гривнак О. Черченське весілля: фольклорно-побутова сценка традиційного весілля на Рогатинщині / О. Гривнак. - Рогатин, 2000. - 48 с.

81. Грицик М. Питання фольклористики на сторінках галицької преси 1860-1870 рр. / М. Грицик // Українське літературознавство. Вип. 47. - Л., 1986. - С. 105-112.

82. Гуцульське весілля // Історія Гуцульщини. Т. 1 / М. Домашевський. - Чикаго ; Л., 1995. - С. 114-167.

83. Гуцульщина: від першого до десятого фестивалю. - Коломия, 2000. - 23 с.

84. Данів В. Бережниця : іст. нарис, весільний обряд, пісні та приповідки / В. Данів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 185 с.

85. Дем'ян Г. Гуцульщина у визвольній боротьбі ОУН і УПА: нарис історії та фольклористики / Г. Дем'ян // Гражда. - 2009. - № 4. - С. 21-32.

86. Дем'ян Г. Дядько й дядина на Бойківщині : [фольклор. та етногр. матеріали] / Г. Дем'ян // Берегиня. - 2004. - №. 4. - С. 35-45.

87. Дмитрук І. Традиційне мистецтво та фольклор гуцулів в українських етнографічних дослідженнях кінця ХІХ ? першої половини ХХ ст. / І. Дмитрук // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 14. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 125-130.

88. Драбчук І. Сілецьке весілля : присвяч. 570-річниці першої письмов. згадки про с. Сілець / І. Драбчук. - Івано-Франківськ : Сімик, 2008. - 95 с.

89. Довідник учасника фестивалю : [другий Міжнар. фолькл. фест. етногр. регіонів України „Родослав", який відбувся 21-22 верес. в м. Івано-Франківську]. - Івано-Франківськ, 2001. - 76 с.

90. Етнографічні регіони Прикарпаття: матеріальна і духовна культура : рек. бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. В. Дволітка, відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 79 с.

91. Етнографія та фольклор с. Грабівка (експедиційні замальовки Олександри Турянської) // Грабовецький В. Грабівка. Літопис оселі над Луквою / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 185-186.

92. Етнографія та фольклор Іванівців (експедиційні замальовки Олександри Турянської) // Грабовецький В. Іванівці. Літопис села над Прутом / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 182-216.

93. З нуртливого фольклорного джерела // Качкан В. Незнищенне село : сторінки історії Рибного Тисменицького району у слові і фотодокументах / В. Качкан. - Коломия, 2000. - С. 127-130.

94. З фольклорних джерел // Крет Н. Гуцульщина літературна / Н. Крет. - Косів, 2002. - С. 7-44.

95. З історії етнографії і фольклору // Іван Франко. Бібліографічна спадщина : зб. вибр. праць і матеріалів. - Л., 2008. - С. 614-622.

96. З фольклорної криниці Франкового села : нар. пісні, перекази, спогади / записи О. Ошуркевича. - Луцьк : Волин. кн., 2007. - 166 с.

97. Збир І. „Руська трійця" і фольклор Покуття: до питання взаємозв'язків / І. Збир // Мандрівець. - 2006. - № 2. - С. 43-48.

98. Збир І. Фольклор Покуття у розвідках чужоземних дослідників кінця ХVІІІ ? ХІХ ст. / І. Збир // Мандрівець. - 2008. - № 6. - С. 48-57.

99. Зінчук М. Гуцульщина в піснях, легендах, казках та оповіданнях / М. Зінчук // Гуцульський калєндар. - 2005. - № 10. - С. 64-65.

100. Калуська Л. Дивокрай : вибр. дидактико-метод. матеріали народозн. змісту. Кн. 1, 2 / Л. Калуська. - Т. : Мандрівець, 2008.

101. Карась Г. Культурні традиції Гуцульщини у діяльності дитячих фольклорних колективів / Г. Карась // Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні : матеріали наук. конф. Першого світ. конгр. гуцулів в Івано-Франківську 17-18 серп. 1993 р. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 138-139.

102. Кирчів Р. Ф. Епізод з ранньої української фольклористики в Галичині / Р. Ф. Кирчів // Вісник НТШ. - 2006. - № 35. - С. 33-34.

103. Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність „Руської трійці" / Р. Ф. Кирчів. - К.: Наук. думка, 1990. - 339 с. 

104. Кирчів Р. Ф. Усна народна словесність гуцулів : [гуцул. фольклор] / Р. Ф. Кирчів // Історія Гуцульщини. Т. 6 / М. Домашевський, Н. Библюк. - Л., 2001. - С. 18-63.

105. Кирчів Р. Ф. Фольклор / Р. Ф. Кирчів // Бойківщина : історико-етногр. дослідж. - К., 1983. - С. 248-258.

106. Кіліченко Л. З рідного поля : [про сучас. фольклор Прикарпаття] / Л. Кіліченко // Галичина. - 1990. - 11 груд.

107. Кіліченко Л. Знадоби до характеристики сучасного фольклору Гуцульщини / Л. Кіліченко, О. Пилип'юк // Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні : матеріали наук. конф. Першого світ. конгр. гуцулів в Івано-Франківську 17-18 серп. 1993 р. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 79-82.

108. Козачок М. Літературознавчо-фольклористична студія балади про Олексу Довбуша / М. Козачок, В. Грабовецький // Грабовецький В. Ой, попід гай зелененький ходить Довбуш молоденький: етногенез, поширення, варіанти / В. Грабовецький, М. Козачок, Л. Турянська. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 5-11.

109. Коренюк Д. Гуцульський фольклор / Д. Коренюк // Гуцульський калєндар. - 2008. - № 13. - С. 88-90.

110. Кучер Б. Де ти ріс, барвіночку? : [обряд весілля у виконанні фольклор. колективу с. Черче Рогатин. р-ну] / Б. Кучер // Світ молоді. - 1991. - 25 жовт.

111. Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району) / М. Лесюк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 328 с.

112. Матеріали круглого краєзнавчого столу „Коломийська Гуцульщина", який відбувся 25 серпня 2006 р. у м. Коломиї Івано-Франківської області у рамках ХVІ Міжнар гуцул. фест. „Коломийка-2006" / упоряд. М. Савчук. - Коломия, 2006. - 83 с.

113. Мисюк І. Весілля на Гуцульщині / І. Мисюк. - Снятин : ПрутПринт, 1998. - 119 с.

114. Мисюк І. Вінок золочений / І. Мисюк. - Косів : Писаний Камінь, 2002. - 183 с.

Опис весіль в селах Косівщини і Покуття.

115. Мисюк І. Мелодії барв / І. Мисюк. - Косів : Писаний Камінь, 2001. - 291 с.

Кращі зразки гуцульського фольклору, обряди і звичаї.

116. Мовна У. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття (друга половина ХІХ ? початок ХХ століття) / У. Мовна. - Л., 2006. - 208 с.

117. Мохорук Д. Село моє Топорівці. Т. 5 : Мої співочі Топорівці (фольклорний образ села) / Д. Мохорук. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 311 с.

118. Найденова В. Фольклорні мотиви у тревненському та підкарпатському церковному малярстві періоду ХVІІ-ХІХ ст. / В. Найденова // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 10-11. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 47-53.

119. Народ про Довбуша. Збірник фольклорних творів / упоряд. В. Тищенка. - К. : Наук. думка, 1965. - 304 с.

120. Ониськів М. Особливості бойківського весілля у Петранці / М. Ониськів. - Л. : Камула, 2009. - 131 с. + 1 електрон. опт. диск.

121. Павчак С. Байки зі збірника фольклору „Гордиянка" / С. Павчак // Ямгорів. Ч. 7-8. - Городенка, 1994-1995. - С. 152-163.

122. Паньків М. Весілля у селі Вербівцях на Городенківщині / М. Паньків. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - 107 с.

123. Пелипейко І. Гуцульський фольклор: коломийки, співанки-хроніки, колядки, перекази та легенди / І. Пелипейко // Гуцульський калєндар. - 2008. - № 13. - С. 88-91.

124. Плитка-Горицвіт П. Старовіцкі повісторькє / П. Плитка-Горицвіт. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 459 с.

125. Пожоджук Д. Специфіка фольклору гуцульського етноетикету / Д. Пожоджук // Краєзнавець Прикарпаття. - 2003. - № 1. - С. 24-25.

126. Процюк С. Адвокатура фольклору / С. Процюк // Кур'єр Кривбасу. - 2004. - № 6. - С. 160-168.

127. Пушик С. „Бус" не бож, а „галици" не галки... Фольклор і „Слово" / С. Пушик // Літературна Україна. - 1985. - 26 верес.

128. Пушик С. Бусова книга / С. Пушик // Перевал. - 2001. - № 1-4 ; 2002. - № 1-2 ; 2004. - № 1 ; 2007. - № 4 ; 2008. - № 1-4.

129. Пушик С. Гоголівський Вій і Бунь (Буняк, Буньо) Шолудивий як український Арей-Марс : [є про фольклор Карпат] / С. Пушик // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2009. - № 2. - С. 174-181.

130. Пушик С. Мольфарі і мештерки / С. Пушик // Західний кур'єр. - 2008. - 21 серп.

131. Пушик С. Скіфи і Карпати : [до укр. фольклору, звичаїв, обрядів] / С. Пушик // Газета іf. uа. - 2005. - 8 верес.

132. Пушик С. Страж-гора: роман з народних уст / С. Пушик. - К. : Етнос, 2004. - 640 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).

133. Роп'яник І. О. Свято фольклору і ремесел на Прикарпатті / І. О. Роп'яник // Народна творчість та етнографія. - 1987. - № 2. - С. 91-92.

134. Скрипничук Г. А ти, славна Україно, не забудь за мене..: відображення національно-визвольної боротьби українського народу в 40-50 р. ХХ ст. у фольклорі жителів Івано-Франківщини / Г. Скрипничук. - Івано-Франківськ, 2004. - 143 с.

135. Струпківське весілля в записах Ганни Жибак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 95 с.

136. Твардовський В. Фольклорно-етнографічні та наукові дослідження членів „Руської Трійці" / В. Твардовський // Матеріали ІІІ Прикарпатської історико-краєзнавчої наукової конференції. - Коломия, 1997. - С. 81-84.

137. Флояра : хрестоматія з гуцул. фольклору : навч. посіб. / авт.-упоряд. І. Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 1999. - 224 с.

138. Фольклор. Література. Освіта [Розд.] // Історія Гуцульщини. Т. 6 / М. Домашевський, Н. Библюк. - Л., 2001. - С. 7-260.

139. Фольклорні та художні твори про народні ремесла // Калуська Л. В. Народні ремесла у дитячому садку / Л. В. Калуська. - Х., 2004. - С. 47-59.

140. Фольклорно-літературне краєзнавство в школі. Вип. 1 / за ред. Л. Кіліченко. - Івано-Франківськ, 1991. - 30 с.

141. Франко І. Вибрані статті про народну творчість / І. Франко , упорядкув. О. Дея. - К. : АН УРСР, 1955. - 292 с.

142. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у п'ятдесяти томах. Т. 53 : Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876-1895 / І. Франко. - К. : Наук. думка, 2008. - 830 с. 

143. Ходили опришки : збірник / упорядкув. М. Сенька. - Ужгород : Карпати, 1983. - 383 с.

144. Хоткевич Г. Гуцули й Гуцульщина / Г. Хоткевич. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 39 с.

145. Чарівна скринька : зб. фолькл. матеріалів для дітей дошк. віку / підгот. Л. Калуська. - Івано-Франківськ : ОІПОПП, 1995. - 120 с.

146. Штурмак О. Гуцульський фольклор у системі шкільної освіти / О. Штурмак // Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні : матеріали наук. конф. Першого світ. конгр. гуцулів в Івано-Франківську 17-18 серп. 1993 р. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 139-140.

147. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 1-5 / В. Шухевич. - Верховина, 1997-2000.

РОЗДІЛ ІІІ. ЖАНРИ ФОЛЬКЛОРУ

148. Гайдар Т. Жанри фольклору та відображення в них виховного ідеалу українців / Т. Гайдар // Українська мова і література в школі. - 2002. - № 3. - С. 9-12.

149. Кирчів Р. Жанровий склад гуцульського фольклору / Р. Кирчів // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2008. - № 2. - С. 179-194.

150. Пахаренко В. Фольклор : [сутність, жанри, поетика] / В. Пахаренко // Українська мова та література. - 2003. - № 33. - С. 6-27.

151. Прозова народна творчість // Дивосвіт „Веселки". Т. 1. Українська література. - К., 2004. - С. 50-67.

152. Розвиток фольклорних жанрів // Кіндратюк Б. Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства / Б. Кіндратюк. - Л. ; Івано-Франківськ, 2001. - С. 21-36.

153. Фольклорні жанри і література // Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття. Т. 2 / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 237-241.

1. ЛЕГЕНДИ. ПЕРЕКАЗИ ПРИКАРПАТТЯ

154. Бабій В. Помста опришків : оповід. та легенди / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2004. - 22 с.

155. Близнюк В. Слідами забутої бувальщини: легенди, перекази, історія, факти (про с. Старі Кути) / В. Близнюк. - Косів : Писаний Камінь, 1997. - 96 с.

156. Близнюк М. Олекса Довбуш : поема в легендах / М. Близнюк. - Косів : Писаний Камінь, 1999. - 78 с.

157. Вергановська Д. Калина : легенда / Д. Вергановська // Нова Зоря. - 1998. - 20 жовт.

158. Виклади давньослов'янських легенд або міфологія / укладено Я. Головацьким. - К., 1991. - 94 с.

159. Вічне кохання : легенда Карпат про Говерлу і Прут // Писанка. - 1993. - № 1. - С. 32.

160. Вовк В. Легенди / В. Вовк. - Ріо-де-Жанейро : Молоде Життя, 1952. - 28 с.

161. Волошин Б. За два кроки до неба : [легенда про походж. назви гори Говерла] / Б. Волошин // Експрес. - 2003. - 28 серп.

162. Гавучак Я. Карпатські легенди / Я. Павучак. - Снятин : Над Прутом, 1995. - 96 с.

163. Гнатюк В. Етнографічні матеріяли з Угорської Руси. Т. 2. Байки, легенди історичні перекази, новелі, анекдоти з Бачки / В. Гнатюк. - Нови Сад : Руске слово, 1986. - 318 с.

164. Говерла // Легенди нашого краю. - Ужгород, 1972. - С. 26-27.

165. Городенко М. Чарівний край Черемоша й Прута : [легенди і перекази про гори і озера Карпат] / М. Городенко. - Косів : Благовіст, 1999. - 143 с.

166. Городенко М. Д. Чарівне зілля: трави у міфах легендах, переказах, піснях, нар. віруваннях, ритуалах, звичаях і обрядах у нар. та офіц. медицині / М. Д. Городенко. - Косів : Писаний Камінь, 2007. - 271 с.

167. Гоян Я. Світло з неба : есе, легенди, поезії, пісні / Я. Гоян. - К. : Веселка, 2008. - 302 с. : іл.

168. Гринда С. Ватра : [легенда про походж. слів „вогонь" та „ватра"] / С. Гринда // Україна. - 1988. - № 26. - С. 23.

169. Дністер : легенда [записано з уст М. Бордейчук] // Край. - 1998. - 4 лип.

170. Дранчук В. Олекса Довбуш. Ч. 2. Легенди / В. Дранчук. - Івано-Франківськ, 2006. - 155 с.

171. Екологічні легенди-новели: Верба. Калина // Народна воля. - 1995. - 16 груд.

172. Золота земля Опілля : легенди, перекази, прислів'я, приказки та приповідки / упоряд. Б. Тихий. - Бережани ; Т. : Джура, 2010. - 320 с.

173. Золотий плуг. Легенди. Казки. Перекази / упоряд. В. Бабій. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2004. - 72 с.

174. Карпатські легенди з народних уст // Гірська веселка. Ч. 1 / авт.-упоряд. І. Мисюк. - 2-е вид., випр. - Снятин, 2009. - С. 143-152.

175. Карпатські легенди: Чародійний різець ; Рада і зрада ; Кохана Славомирова ; Бартка Довбуша / з нових записів Я. Гавучака // Жовтень. - 1971. - № 4. - С. 141-145.

176. Кіцул Я. Легенда про сорочку: з народних уст / Я. Кіцул // Галичина. - 1991. - 29 черв.

177. Кобилюк В. Несамовите : легенда [про назву озера] / В. Кобилюк // Карпати. Туризм. Відпочинок. - 2004. - № 1. - С. 52.

178. Косило Л. Так виник в Дорі монастир... : легенда / Л. Косило // Гуцульський калєндар. - 2008. - № 13. - С. 77.

179. Костюк Б. Легенда про Камінь Довбуша / Б. Костюк // Гуцульський калєндар. - 2007. - № 12. - С. 95.

180. Легенда про Бойківщину [часів татар. набігів] // Новини Підгір'я. - 2002. - 3 черв.

181. Легенда про озеро Западне : [між селами Підгір'я і Ягодівка Рогатин. р-ну] // Літопис Червоної Калини. - 1991. - № 4. - С. 39.

182. Легенда про Чортову гору // Літопис Червоної Калини. - 1991. - № 2. - С. 68.

183. Легенди // Слабий Б. Містечко, що в низині (Літопис Обертина) / Б. Слабий. - Івано-Франківськ, 1996. - С. 13-17.

184. Легенди Городенківщини / Городенківська ЦРБ ім. Л. Мартовича. - Городенка, 2008. - 59 с.

185. Легенди нашого краю / ред.-упоряд. П. Скунць. - Ужгород : Карпати, 1972. - 216 с.

186. Легенди осені. Як калина стала калиною // Три мости. - 2006. - 11 листоп. - С. 6.

187. Легенди, перекази, народні оповідання // Флояра : хрестоматія з гуцул. фольклору : навч. посіб. / авт.-упоряд. І. Пелипейко. - Косів, 1999. - С. 47-72.

188. Легенди про походження назви селища [Ворохта] // Нагірний М. Ворохта - перлина Карпат: матеріали до історії / М. Нагірний. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 10-12.

189. Легенди та перекази // Література рідного краю. Письменники Івано-Франківщини : хрестоматія / М. Костів, Н. Микула, Я. Скиба, В. Шумей. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 71-82.

190. Лицарі волі. Кн. 1. - К. : Знання України, 1992. - 240 с.

Легенди та перекази про славних лицарів України, що боролися за волю свого народу від часів України-Руси до ХІХ ст.

191. Мадяр Л. Легенда про калину / Л. Мадяр // Поліття. - 1995. - № 42 (груд.).

192. Мандрівка святого Миколая: легенди, казки, оповід. / уклад. З. Жук. - Л. : Свічадо, 2007. - 177 с.

193. Масловська О. Легенди про квіти карпатського краю / О. Масловська // Рідна земля. - 2009. - 13 верес.

194. Никифорук В. Старожитності Городенківщини (у фактах, легендах, домислах) / В. Никифорук, Р. Смеречанський. - Снятин : Над Прутом, 1995. - 112 с.

195. Никорук І. Лебедине озеро: легенда про назву озера Лебедине на Косівщині / І. Никорук // Західна Україна. - 1993. - 12 січ.

196. Павлович О. Говерла з легенди / О. Павлович // Вечірній Івано-Франківськ. - 2010. - 25 берез.

197. Палков Т. Замки Карпат. Історія та легенди : путівник / Т. Палков. - Л. : Ладекс, 2009. - 63 с. : фото.

198. Писана керниця : топонім. легенди та перекази українців Карпат / зібрав і впоряд. В. Сокіл. - Л. : Ін-т народознав. НАН України, 1994. - 208 с.

199. Пушик С. Без чого незмога жити. Тисові гаї ; Гуцульські коні ; Будинок на Чорній горі : легенди / С. Пушик // Вітчизна. - 1985. - № 2. - С. 122-135.

200. Пушик С. Золотий топір : [легенди про топірець Олекси Довбуша та Довбушеві печери] / С. Пушик // Газета if. ua. - 2005. - 22 верес.

201. Різдвяна ніч: легенди, казки, оповід. / уклад. З. Живка. - Л. : Свічадо, 2007. - 152 с.

202. Савчин Я. Відважна Комарівна: легенда з історії с. Липовиці Рожнятів. р-ну / Я. Савчин // Галичина. - 1990. - 29 серп.

203. Сеньків І. Історія Гошева і Гошівського монастиря: легенди, події, факти, дати / І. Сеньків. - Долина, 1994. - 26 с.

204. Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат / В. Сокіл ; відп. ред. Р. Кирчів. - К. : Наук. думка, 1995. - 157 с.

205. Стефанців Б. Село моє рідне село... : іст. нариси, спогади, нар. оповід., легенди, обряди, традиції та побут с. Воскресінці / Б. Стефанців. - Коломия, 1998. - 254 с.

206. Таємниці місцевих назв : народні легенди, перекази, оповіді про походження окремих топонімічних назв Тисменицького району. - Тисмениця, 1995. - 56 с.

207. Трешкова Ж. Вічне кохання : легенди Карпат [про р. Прут] / Ж. Трешкова // Прикарпатський туризм. - 2005. - 12 трав.

208. Угорчак А. Чорнолицька легенда / А. Угорчак. - Івано-Франківськ, 1996. - 169 с.

209. Українські міфи, демонологія, легенди / упоряд. М. Дмитренко. - К. : Муз. Україна, 1992. - 144 с.

210. Федюк-Янків Р. Рідне місто моє : [перекази та легенди про Рогатин і села Рогатин. р-ну] / Р. Федюк-Янків // Рогатинська земля : зб. історико-мемуар., етногр. і побутових матеріалів. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1996. - С. 51-72.

211. Чому гора Сивулею називається, а річка Бистрицею // Золотий плуг. Легенди. Казки. Перекази / упоряд. В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 14-17.

212. Як виникли Карпати // Легенди нашого краю. - Ужгород, 1972. - С. 3-5.

1.1 ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕГЕНД І ПЕРЕКАЗІВ

213. Драбчук І. Дивосвіт опільських легенд / І. Драбчук // Дністрова хвиля. - 2001. - 11 трав.

214. Кочмар М. Семантика антропогонічних мотивів українських етіологічних легенд / М. Кочмар // Мандрівець. - 2009. - № 4. - С. 60-65.

215. Кушнірюк Я. Г. Соціально-утопічні легенди та перекази Карпатського регіону / Я. Г. Кушнірюк // Народна творчість та етнографія. - 1987. - № 2. - С. 55-60.

216. Кушнірюк Я. Топографічні назви Карпатського регіону в народних легендах і переказах / Я. Кушнірюк // Народна творчість та етнографія. - 1978. - № 5. - С. 57-66.

217. Пушик С. Бусова книга. [Розд.]. Легенди як дороговказ до святилищ / С. Пушик // Перевал. - 2001. - № 3-4. - С. 345-349 ; 2002. - № 1-2. - С. 120-121.

218. Пушик С. Чугайстер : [фольклор. розвідка] / С. Пушик // Вечірній Івано-Франківськ. - 2008. - 3, 17, 24, 31 лип., 7 серп.

219. Пушик С. Чугайстер: міфічний персонаж української народної поезії Карпат / С. Пушик // Народна творчість та етнографія. - 1994. - № 2-3. - С. 53-63.

220. Ромазан О. Легендами оповите озеро Несамовите / О. Ромазан // Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 17 верес.

221. Рослинний світ України в легендах і переказах : літ.-худож. композ. // Шкільна бібліотека плюс. - 2008. - № 13-14. - С. 43-46.

222. Сокіл В. Кам'яна епіка Карпат : [про легенди і перекази, пов'язані із скельними комплексами Карпат] / В. Сокіл // Дзвін. - 1990. - № 6. - С. 145-147.

223. Сокіл В. Міфологічні мотиви в топологічних легендах українців Карпат / В. Сокіл // Народна творчість та етнографія. - 1989. - № 4. - С. 28-33.

224. Сокіл В. Перекази про Довбушеві скелі, печери, камені / В. Сокіл // Скелі й печери в історії та культурі стародавнього населення України : зб. тез повідомл. та доп. наук. конф., Львів, 2-3 лют. 1995 р. - Л., 1995. - С. 97-98.

225. Федів Б. Легенди Карпат : [урок народознавства] / Б. Федів // Українська мова і література в школі. - 1990. - № 7. - С. 49-52.

226. Хмелюк М. М. Олекса Довбуш в легендах та переказах / М. М. Хмелюк // Тези доповідей обласної науково-теоретичної конференції, присвяченої 250-річчю від початку антифеодального руху селян-опришків під проводом Олекси Довбуша. - Івано-Франківськ, 1988. - С. 85-87.

2. КАЗКИ

227. Багірова В. Ялинка : вірші, казки, оповід., невеличкі п'єси, пісні для малят та школяриків / В. Багірова. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 144 с.

228. Багірова В. Анелі : феєрії та казки / В. Багірова. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 128 с.

229. Візок казок із Незвиська. - Снятин : ПрутПринт, 1999. - 32 с.

230. Гнатюк В. Казки Закарпаття / В. Гнатюк ; упорядкув., підготовка текстів, вступ. ст., приміт та слов. І. Хланти. - Ужгород : Карпати, 2001. - 382 с.

231. Дерево до неба : укр. нар. казки та легенди на християнські теми / упоряд. М. Зінчук. - Л. : Свічадо, 2000. - 200 с.

232. Дерев'яне чудо : нар. казки. - Ужгород : Карпати, 1981. - 208 с.

233. Диркавець Л. Славний князь Словосил : казки / Л. Диркавець - Л. ; Коломия : Вік, 2007. - 15 с.

234. Жбан казкових перлів Городенківщини (Надністрянського Покуття) / упорядкув., передм. Я. Левкуна. - Снятин : ПрутПринт, 2005. - 260 с.

235. З гуцульського фольклору : казки // Гірська веселка. Ч. 1 / авт.-упоряд. І. Мисюк. - 2-е вид., випр. - Снятин, 2009. - С. 128-143.

236. З невичерпної криниці: казки Українських Карпат / записав і упоряд. М. Зінчук. - Л. : Каменяр, 1994. - 304 с.

237. Золота вежа: українські народні казки, легенди, притчі, перекази, загадки та приповідки / передм., упорядкув., запис і підгот. текстів, слов. С. Пушика. - Ужгород : Карпати, 1983. - 224 с.

238. Зьомковська М. Казки та легенди бабусі Марусі / М. Зьомковська. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 88 с.

239. Казки Бойківщини. - Рожнятів, 2003. - 35 с.

240. Казки Карпат : українські народні казки / упорядкув. І. Хланти. - Ужгород : Карпати, 1989. - 418 с.

241. Казки Підгір'я / запис, літ. підгот. текстів та упорядкув. С. Г. Пушика. - Ужгород : Карпати, 1976. - 206 с.

242. Кольберг О. Казки Покуття / О. Кольберг. - Ужгород : Карпати, 1991. - 331 с.

243. Пачовський В. Золота гвіздка: віршована казка на десять сурм [на давню тему нар. казок] / В. Пачовський. - Івано-Франківськ : Грань, 2007. - 72 с.

244. Попович Н. Співаю тобі, Україно : сценарії свят, літ.-муз. композиції, казки, вистави / Н. Попович. - Івано-Франківськ, 1999. - 222 с.

245. Правда і кривда : казки / вступ. ст. і приміт. І. Хланти. - Ужгород : Карпати, 1981. - 352 с. : іл.

246. Промовляє казка // Качкан В. Незнищенне село: сторінки історії Рибного Тисменицького району у слові і фотодокументах / В. Качкан. - Коломия, 2000. - С. 131-193.

247. Скоморовська Н. Новели. Казки / Н. Скоморовська. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 47 с.

248. Срібний волосок : казки / записав М. Буджак. - Івано-Франківськ : Галичина, 1992. - 264 с.

249. Срібні воли : казки гір і Підгір'я в записах С. Пушика - К. : Веселка, 1992. - 398 с.

250. Українські народні казки : казки Гуцульщини. Кн. 1-3 / упоряд. М. Зінчук. - Л. : Світ, 2003-2008.

251. Українські народні казки : казки Покуття. Кн. 12, 13 / запис, упоряд. М. Зінчук. - Т. : Богдан, 2005.

252. Франко І. Казки / І. Франко. - К. : Україна, 2003. - 320 с.

253. Франко І. Казки : Лис Микита ; Коли ще звірі говорили / І. Франко. - К. : Веселка, 2008. - 215 с. : іл.

254. Цюцяк Б. Квіти для дітей : оповід., казки, загадки / Б. Цюцяк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 31 с.

255. Чарівне горнятко : казки [Івано-Франківщини] / запис текстів С. Далавурака, М. Івасюка, В. Бандурака, С. Пушика. - Ужгород : Карпати, 1971. - 259 с.

2.1 ДОСЛІДЖЕННЯ КАЗОК

256. Бєленька Г. Казка як засіб екологічного виховання дітей / Г. Бєленька // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. 17-18. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 167-175.

257. Демедюк М. Національна специфіка традиційної формульності українських народних казок / М. Демедюк // Мандрівець. - 2010. - № 2. - 58-63.

258. Добржанський О. Багатства народної казки / О. Добржанський // Жбан казкових перлів Городенківщини (Надністрянського Покуття) / упорядкув., передм. Я. Левкуна. - Снятин, 2005. - С. 10-12.

259. Кузишин Г. Казка як засіб формування творчої особистості дитини в полікультурному середовищі / Г. Кузишин // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. 19-20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 259-262.

260. Мушкетик Л. Людина та її доля в народних казках Українських Карпат / Л. Мушкетик // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 5. - С. 4-10.

261. Народні казки // Кіліченко Л. М. Українська дитяча література / Л. М. Кіліченко, П. Я. Лещенко, І. М. Проценко. - К., 1979. - С. 43-50.

262. Пушик С. У прикарпатських казкарів / С. Пушик // Народна творчість та етнографія. - 1973. - № 5. - С. 108-109.

263. Сабат Г. Казка „Осел і лев" як фольклорна імітація / Г. Сабат // Українська мова та література. - 2002. - № 38 (жовт.). - С. 18-19.

264. Сабат Г. Казки - "вандрівки" Івана Франка / Г. Сабат // Слово і Час. - 2008. - № 8. - С. 55-61.

265. Сабат Г. Поетика казкової повісті „Ворони і сови" / Г. Сабат // Українська мова та література. - 2004. - № 36. - 33-35.

266. Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генеалогічні аспекти) / Н. Тихолоз. - Л., 2005. - 316 с. 

267. Черемська О. Українська народна казка як об'єкт лінгвістичного дослідження: лексико-семантичний рівень / О. Черемська, О. Масло // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 21-22. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 65-67.

3.1 ПАРЕМІЇ (ПРИСЛІВ'Я, ПРИКАЗКИ, ЗАГАДКИ)

268. Афоризми : збірник / упоряд. М. Мельник. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - 88 с.

269. Гуцульські приказки // Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 5 / В. Шухевич. - Верховина, 2000. - С. 9-176.

270. Живіцька І. Прислів'я-антитеза як засіб відображення фольклорної картини світу / І. Живіцька // Мандрівець. - 2007. - № 5. - С. 31-34.

271. Знай і пам'ятай : золоті розсипи / зібр. і впоряд. М. Кучірка. - Коломия : Гомін, 2005. - 95 с.

272. Золоте перевесло : прислів'я, приказки Городенківщини / Городенків. ЦРБ ім. Л. Мартовича. - Городенка, 2010. - 16 с.

273. Копцюх Б. Вірші-загадки з історії України / Б. Копцюх. - Л. : Камула, 2004. - 95 с.

274. Малі фольклорні жанри // Кіліченко Л. М. Українська дитяча література / Л. М. Кіліченко, П. Я. Лещенко, І. М. Проценко. - К., 1979. - С. 38-43.

275. Малі фольклорні форми // Дивосвіт „Веселки" : антологія. Т. 1. Українська література. - К., 2004. - С. 68-72.

276. Мацук Л. Вплив малих жанрів фольклору на мовленнєвий розвиток дошкільників / Л. Мацук // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. 17-18. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 260-266.

277. Народ скаже - як зав'яже : прислів'я, приказки та приповідки // Золота земля Опілля : легенди, перекази, прислів'я, приказки та приповідки / упоряд. Б. Тихий. - Бережани ; Т., 2010. - С. 251-298.

278. Номис М. Українські приказки, прислів'я і таке інше / М. Номис. - США, 1985. - 304 с.

279. Пазяк М. Українські прислів'я та приказки: пробл. пареміології та пареміографії / М. Пазяк. - К. : Наук. думка, 1984. - 204 с.

280. Пареміографія // Лановик М. Українська усна народна творчість / М. Лановик, З. Лановик. - З-е вид. - К., 2005. - С. 536-566.

281. Приповідки / почув, записав і впоряд. С. Пушик ; ПНУ ім. В. Стефаника, Ін-т філології. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2009. - 358 с.

282. Прислів'я та приказки. Загадки // Таємниці віків : укр. нар. думи, легенди, перекази, пісні, казки... : навч. посіб. / упоряд. О. Мукомела. - К., 2001. - С. 457-502.

283. Пушик С. У народу взяв - народові повернув : [приповідки] / С. Пушик // Дзвін. - 2009. - № 1-12 ; 2010. - № 1-7.

284. Руданський С. Відомі й маловідомі співомовки сиріч приказки: про різні етноси в Україні / С. Руданський. - Івано-Франківськ : Грань, 2004. - 180 с.

285. Савчук М. Народні усмішки про гуцулів / М. Савчук // Гуцульський калєндар. - 2008. - № 13. - С. 96-97.

286. Савчук М. Торба смішних гостинців для українців : гуморески, коломийки, іронічні вірші, усмішки / М. Савчук. - Коломия, 2006. - 40 с.

287. Сивачук Н. Загадка як фольклорний жанр / Н. Сивачук // Рідна школа. - 2003. - № 4. - С. 25-28.

288. Старі галицькі анекдоти : збірник 2 / упоряд. Р. Дідула. - Л., 1993. - 224 с.

289. 100 прислів'їв та приказок на українській та німецькій мовах / упоряд. та пер. О. Стецюка. - Тлумач ; Івано-Франківськ : Сімик, 2005. - 32 с.

290. Українські приказки, прислів'я і таке інше / уклад. М. Номис. - К : Либідь, 2003. - 350 с.

291. Українські приказки, прислів'я і таке інше / уклад. М. Номис. - К : Либідь, 1993. - 768 с.

292. Українські прислів'я та приказки / упорядкув. С. Мишанича, М. Пазяка. - К. : Дніпро, 1983. - 390 с.

293. Українські тости. - 2-е вид., доп. / записи, упорядкув., передм. С. Пушика. - К. : Б-ка українця, 2003. - 168 с.

294. Чільце : приказки, прислів'я та порівняння Івано-Франківщини / запис та впорядкув. М. Буджака. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 121 с.

РОЗДІЛ ІV. МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР

295. Вивчення фольклору й творів української літератури - основа сприйняття музики церковних дзвонів // Кіндратюк Б. Духовне здоров'я школярів і музика дзвонів: етнопедагогічний аспект / Б. Кіндратюк. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 167-180.

296. Волощук Ю. Професійна реконструкція фольклору у творчості скрипаля Сергія Орла / Ю. Волощук // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 10-11. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 242-248.

297. Гордійчук М. М. Фольклорні традиції і сучасна музична культура / М. М. Гордійчук // Народна творчість та етнографія. - 1988. - № 3. - С. 3-8.

298. Гринишин М. Арканове коло / М. Гринишин. - К. : Юніверс, 2007. - 188 с.

Оригінальність і самобутність гуцульського музичного фольклору.

299. Дрозда П. Деякі особливості фольклорної інтрументальної традиції Західної України у першій третині XX ст. / П. Дрозда // Студії мистецтвознавчі. - 2008. - № 2. - С. 65-68.

300. Дудик Р. Часові та просторові аспекти музичного фольклору Прикарпаття / Р. Дубик // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 2. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 164-169.

301. Загайкевич М. П. Розвиток музичної фольклористики на Західній Україні в ХІХ ст. / М. П. Загайкевич // Народна творчість та етнографія. - 1958. - № 3. - С. 45-58.

302. Іваницький А. Хрестоматія з українського музичного фольклору (з поясн. та комент.) : навч. посіб. / А. Іваницький. - К., 2008. - 519 с.

303. Із фольклорних джерел // Михальчишин Я. З музикою крізь життя / Я. Михальчишин. - Л., 1992. - С. 155-167.

304. Капустинська С. Як струни скрипки, душа співає : з досвіду роботи фольклорно-етнографічного ансамблю с. Нижнів Тлумацького району / С. Капустинська. - Івано-Франківськ : Галичина, 1992. - 4 с.

305. Кириєнко С. Методологія регіональних досліджень музичного фольклору / С. Кириєнко // Вісник Прикарпатського університету Мистецтвознавство. Вип. 9. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 25-32.

306. Кіндратюк Б. Усна народна творчість про церковні дзвони й дзвоніння / Б. Кіндратюк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 4. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 104-113.

307. Лесик Д. Розвиток жанру коломийки у фортепіанній музиці західноукраїнських композиторів / Д. Лесик // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 4. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 81-91.

308. Мацієвський І. В. Музичний фольклор / І. В. Мацієвський // Гуцульщина : історико-етногр. дослідж. - К., 1987. - С. 343- 353.

309. Мозговий М. Фольклор в українській естраді / М. Мозговий // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 14. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 105-109.

310. Музика народна і музика „штучна" // Рудницький А. Про музику і музик / А. Рудницький. - Ню-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1980. - С. 34-39.

311. Музичний фольклор гуцулів // Флояра : хрестоматія з гуцул. фольклору : навч. посіб. / авт.-упоряд. І. Пелипейко. - Косів, 1999. - С. 214-218.

312. Мелодії Карпат [Електронний ресурс]. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1електрон. опт. диск. - (Мелодії Карпатського краю).

313. Розвиток музичної фольклористики // Загайкевич М. Музичне життя Західної України другої половини ХІХ ст. / М. Загайкевич. - К., 1960 - С. 51-73.

314. Савчук В. Український музичний фольклор як засіб виховання дитини / В. Савчук // Джерела. - 2006. - № 3-4. - С. 148-154.

315. Семенчук В. Поетика українського музичного фольклору як засіб виховання національно-мовної особистості / В. Семенчук // Українознавство. - 2009. - № 4. - С. 268-272.

316. Серганюк Л. Давній український фольклор Галичини і використання його сучасними композиторами / Л. Серганюк // Етнос і культура. - 2003. - № 1. - С. 57-64.

317. Співає й грає Печеніжин - Довбушів край [Електронний ресурс]. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 електрон. опт. диск. - (Мелодії Карпатського краю).

318. Степанова Л. Розвиток поліфонічного слуху в молодших школярів засобами українського фольклору / Л. Степанова // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 2. - С. 17-22.

319. Традиційна народна музична культура Бойківщини : зб. ст. і матеріалів / ред-упоряд. Т. Брилинський, Б. Луканюк. - Дрогобич, 1996. - 51 с.

320. Традиційні виконавські манери в сучасному фольклорно-виконавському середовищі // Хай М. Музика Бойківщини / М. Хай. - К., 2002. - С. 74-104.

321. Турянська Л. Музично-фольклористична студія балади про Довбуша / Л. Турянська // Грабовецький В. Ой, попід гай зелененький ходить Довбуш молоденький: етногенез, поширення, варіанти / В. Грабовецький, М. Козачок, Л. Турянська. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 15-25.

322. Хай М. Музика Бойківщини / М. Хай. - К. : Центр дослідж. усної історії та культури „Родовід", 2002. - 304 с.

323. Черепанин М. Музичне мистецтво Гуцульщини / М. Черепанин // Криворівня : матеріали міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 33-39.

324. Шиптур Б. Втратила фольклор, а, значить, душу : [розмова з комп. Богданом Шиптуром / запис Н. Пилипчук] // Вечірній Івано-Франківськ. - 2008. - 6 берез.

325. Яремко Б. Бойківська сопілкова музика / Б. Яремко. - Л. : Сполом, 1998. - 128 с.

326. Яцків О. Оригінальні твори і фольклорні записи „Руської Трійці" у роботі вчителя музики / О. Яцків // Шашкевичіана. Вип. 3-4 : зб. наук. праць. - Л. ; Вінніпег, 2000. - С. 599-600.

1. ПІСНІ

327. А ми тую червону калину підіймемо : зб. повстан. пісень. - Луцьк, 1992. - 111 с.

328. Антологія лемківської пісні / упоряд. М. Байко. - Л. : Афіша, 2005. - 496 с.

329. Верховино, світку ти наш: хор. тв. з репертуару Держ. Гуцул. ансамблю пісні і танцю. - К. : Муз. Україна, 1990. - 120 с.

330. Весільні співанки // Андрушко П. Історія Верхнього Вербіжа / П. Андрушко, Ю. Феняк. - Коломия, 2007. - С. 107-125.

331. Вибрані народні пісні // Буртик П. Книга Марківців / П. Буртик. - Вінніпег ; Івано-Франківськ, 2007. - С. 181-184.

332. Високе небо галицької пісні : галиц. нар. пісні з репертуару і в записах Л. Клопотовської. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. - 204 с.

333. Віночок лемківських пісень // Німець О. Там, на Лемківщині / О. Німець. - Косів, 2009. - С. 181-196.

334. Віночок народних пісень // Українська народна енциклопедія. - Л., 1996. - С. 394-415.

335. Галицькі князі : укр. нар. пісні // Українська народна енциклопедія. - Л., 1996. - С. 588-595.

336. Гижа О. М. Українські народні пісні з Лемківщини / О. М. Гижа. - К. : Муз. Україна, 1973. - 404 с.

337. Глібчук В. Великодні пісні / В. Глібчук // Хрестоматія з гуцульщинознавства. - Косів ; Снятин, 2001. - С. 592-593.

338. Гори, гори, там вдалині... : співаник / зібрала та упорядкув. І. Репетило. - [Б. м.] ; [б.в.], 2009. - 50 с.

339. Губ'як В. Фольклорні обереги духовності : посібник / В. Губ'як. - Івано-Франківськ : ІМЕ, 2001. - 324 с.

Пісні історичної та побутової тематики.

340. Гуцульські пісні // Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 3 / В. Шухевич. - Верховина, 1999. - С. 91-250.

341. Гуцульські співанки, записані Михайлом Ломацьким // Гуцульський калєндар. - 1996. - № 13. - С. 33-36.

342. Дем'ян Г. Повстанські пісні ополян / Г. Дем'ян // Визвольний шлях. - 2003. - № 11. - С. 67-81.

343. З гір Карпатських : укр. нар. пісні-балади. - Ужгород : Карпати, 1981. - 464 с.

344. З любов'ю до України : зб. пісень. Ч. 1-2. - Івано-Франківськ, 2006.

345. З народних джерел : пісні, ладканки, приповідки // Гетьман І. Історія села двох братів (Братківці) / І. Гетьман. - 2-е вид., випр. і допов. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 295-315.

346. За волю України : антол. пісень нац.-визвол. змагань / упорядкув., прим., ст. Є. Гіщинського. - Вид. 2-е, допов. - Луцьк : Волин. кн., 2007. - 392 с.

347. Зелений мій краю [Ноти] : хор. репертуар Гуцул. ансамблю пісні і танцю / упоряд. Б. Дерев'янко. - К. : Муз. Україна, 1983. - 72 с.

348. Карпатський гомін : тв. з репертуару Гуцул. ансамблю. - К. : Мистецтво, 1966. - 94 с.

349. Колесса Ф. Улюблені пісні Івана Франка / Ф. Колесса. - 2-е вид. - К. : Мистец., 1966. - 135 с. 

350. Купальські пісні: укр. нар. пісні : пісенник. - К. : Муз. Україна, 1989. - 195 с.

351. Літопис УПА. Т. 25 : Пісні УПА / зібрав і зред. З. Лавришин. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 1996-1997. - 554 с.

352. Люлі, люлі, люлюсенька [ноти] : укр. нар. дит. пісні / упоряд. В. Савчук, нотографія і транскрипція Я. Бибик. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 47 с.

353. Народні пісні в записах Івана Вагилевича. - К. : Муз. Україна, 1983. - 160 с.

354. Народні пісні в записах Осипа Маковея / упорядкув., вст. ст. і приміт. В. А. Качкана. - К. : Муз. Україна, 1981. - 103 с.

355. Народні пісні в записах Михайла Павлика / упорядкув. і прим. О. І. Дея та В. А. Качкана. - К. : Муз. Україна, 1974. - 320 с. ; Покутська хрестоматія / упоряд. і передм. М. Попадюка. - 2-е вид., стереотип. - Снятин, 2008. - С. 6-15.

356. Народні пісні в записах Івана Франка. - К. : Муз. Україна, 1981. - 335 с.

357. Народні пісні в записах Маркіяна Шашкевича / упорядкув. М. Шалати. - К. : Муз. Україна, 1973. - 110 с.

358. Народні пісні з батьківщини Івана Франка / зібрав та упоряд. В. Сокіл. - Л. : Каменяр, 2003. - 407 с.

359. Народні пісні з голосу Параски Павлюк / зібрав та упоряд. В. Сокіл. - Л., 2009. - 208 с.

360. Ой не коси, бузьку, сіна : народні пісні Покуття / запис та упорядкув. К. Смаля. - Снятин : ПрутПринт, 2008. - 272 с.

361. Пасічник Х. Співанкові барви : зб. пісень / Х. Пасічник. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. - 244 с.

362. Пісні // Кайндль Р. Ф. Гуцули / Р. Ф. Кайндль. - Чернівці, 2000. - С. 147-158.

363. Пісні Бандерівського краю / упоряд. Т. Баран. - Калуш, 2006. - 103 с.

364. Пісні весільні // Марусик П. Белелує, колиско моя / П. Марусик. - Галич, 2000. - С. 177-182.

365. Пісні Городенківщини : збірник / упоряд. та передм. М. Сороки ; Городенків. ЦРБ ім. Л. Мартовича. - Снятин : ПрутПринт, 2008. - 87 с.

366. Пісні з Верховини : вокальні тв. композиторів Івано-Франківщини / упоряд. А. Коломієць. - К. : Муз. Україна, 1974. - 52 с.

367. Пісні з Галичини / упоряд. Р. Береза, М. Дацко. - Л. : Світ, 1997. - 192 с.

368. Пісні з Покуття : [пісні записані в с. Вербівці Городенків. р-ну М. Андрусяком та М. Паньківим]. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 280 с.

369. Пісні з рогатинського Опілля // Рогатинська земля. Т. 2. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1996.- С. 244-249.

370. Пісні Карпат. - Ужгород : Карпати, 1972. - 223 с.

371. Пісні рідного краю [записані на Рожнятівщині]. - Рожнятів, 1995. - 10 листівок.

372. Пісні рідного краю: зб. пісень для хорів та вокал. ансамблів / упоряд. П. Чоловський. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 54 с.

373. Пісні села Міжгір'я Богородчанського району на Івано-Франківщині / зібрала С. Семенишин. - Коломия : Вік, 1994. - 96 с.

374. Пісні у записах І. Франка з уст Я. Сидорука // Левкун Я. Славне покутське село Чортовець: матеріали до історії села / Я. Левкун. - Снятин, 2007. - С. 55-61.

375. Репертуарний збірник пісень // Веселинка : зб. розваг. Кн. 2 / авт.-упоряд. Л. Калуська. - Т., 2009. - С. 55-150.

376. „Русалка Дністрова" : зб. нар. пісень Зах. України. - К. : Дніпро, 1972. - 135 с. 

377. Савчук В. Ой у полі три тополі : зб. іст. пісень / В. Савчук. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2003. - 100 с.

378. Січовий співаник : збірник / упоряд. К. Трильовський. - К. : Глобус, 1992. - 64 с.

379. Сміються, плачуть солов'ї... : зб. укр. нар. пісень про кохання / упоряд. С. Пушик. - К. : Молодь, 1988. - 128 с.

380. Співанка про Гуцульщину // Плай : кн. для читання про Гуцульщину / упоряд. І. Пелипейко. - Івано-Франківськ, 1996. - С. 47-48.

381. Співанки про Коломию / упоряд. О. Козаренко, М. Савчук. - Івано-Франківськ : Галичина, 1992. - 16 с.

382. Стефурак Є. Записи пісень / Є. Стефурак // Городенщина: історично-мемуар. зб. Т. 2 / голов. ред. В. Никифорук. - Нью-Йорк ; Вінніпег ; Городенка, 2002. - С. 320-327.

383. Стрілецькі пісні // Героїчний епос українського народу : хрестоматія. - К., 1993. - С. 385-405.

384. Стрілецькі пісні : пісенник. - К. : Муз. Україна, 1992. - 80 с.

385. У лузі калина так гарно цвіте: зб. укр. нар. пісень. - Івано-Франківськ, 2000. - 95 с.

386. Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка. - К. : Муз. Україна, 1971. - 323 с.

387. Українські народні пісні з репертуару Ольги Велки [Ноти] : вокально-пед. репертуар. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 67 с.

388. Українські народні пісні з репертуару народного артиста України Михайла Кривеня / упоряд. Л. Никорак. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 96 с.

1.1 ДОСЛІДЖЕННЯ ПІСЕНЬ

389. Василик С. Стрілецькі пісні на слова поетів „Молодої музи" / С. Василик // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 3. - С. 89-95.

390. Волощук Н. Українська повстанська пісня / Н. Волощук // Слово Просвіти. - 2003. - 30 квіт.-6 трав. - С. 16.

391. Гнатюк В. М. Публіцистичні пісні-новотвори Гуцульщини / В. М. Гнатюк // Народна творчість та етнографія. - 1990. - № 3. - С. 44-49.

392. Голубенко І. Народні пісні - національне багатство України і його збереження та популяризація / І. Голубенко // Народна творчість та етнографія. - 1998. - № 4. - С. 82-87.

393. Грицишин Б. Українська пісня як засіб психологічного вивчення національної самосвідомості молоді / Б. Грицишин, М. Грицишин // Джерела. - 2002. - № 1-2. - С. 26-29.

394. Гуцульська пісенна (співанкова) творчість // Історія Гуцульщини. Т. 1 / М. Домашевський. - Чикаго ; Л., 1995. - С. 235-240.

395. Дем'ян Г. Християнська тематика в повстанських піснях / Г. Дем'ян // Визвольний шлях. - 2002. - № 5. - С. 38-48.

396. Дем'ян Г. Українські повстанські пісні 1940-2000 рр. (історико-фольклорист. дослідж.) / Г. Дем'ян. - Л. : Галицька вид. спілка, 2003. - 581 с.

397. Драбчук І. Код колискової.. : [про колискові пісні, записані у с. Сілець Тисмениц. р-ну] / І. Драбчук // Галицька Просвіта. - 2008. - 22 лют.

398. Козацькі пісні і думи // Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття. Т. 2. Друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст. / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 237-238.

399. Копаниця Л. Художній простір народної пісенності: жанрові ракурси / Л. Копаниця // „Як много слово важить..." : наук. зб. на пошану проф. В. Качкана. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 207-214.

400. Кравченко К. Музика мого народу: жанри укр. нар. пісень / К. Кравченко // Розкажіть онуку. - 2004. - № 31-32 (листоп.). - С. 20-23.

401. Крупчин М. Наша дума, наша пісня... : [нар. пісня на Бойківщині] / М. Крупчин // Антологія краю. Долина, Болехів, околиці. - Л., 2000. - С. 384-388.

402. Кузьменко О. Внесок ОУН і УПА у фольклоризацію стрілецьких пісень / О. Кузьменко // Визвольний шлях. - 1998. - № 10. - С. 1210-1216.

403. Кузьменко О. Народні пісні про січових стрільців / О. Кузьменко // Народознавчі Зошити. - 1999. - № 3. - С. 326-332.

404. Кузьменко Т. Історичний розвиток стрілецької пісні / Т. Кузьменко // Рідна школа. - 2002. - № 5. - С. 74-76.

405. Липай О. Художня своєрідність української повстанської пісні / О. Липай // Українознавчі студії. - 2000. - № 2. - С. 118-131.

406. Луньо Є. Образ Євгена Коновальця в українських народних піснях / Є. Луньо // Визвольний шлях. - 2004. - № 4. - С. 45-62.

407. Луньо Є. Повстанські пісні ополян / Є. Луньо // Визвольний шлях. - 2003. - № 11. - С. 67-81.

408. Луньо Є. Сатира на гітлерівське військо у повстанських піснях / Є. Луньо // Визвольний шлях. - 2007. - № 10. - С. 17-36. 

409. Матійчин І. Українська духовна пісня в галицьких авторських пісенних збірках кінця ХІХ ? першої половини ХХ ст. : [про церковну нар. пісню] / І. Матійчин // Вісник Прикарпатського університету Мистецтвознавство. Вип. 12-13. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 133-139. 

410. Мостова Л. Поезія М. Шашкевича і народна пісня / Л. Мостова // Шашкевичіана. Вип. 3-4 : зб. наук. праць. - Л. ; Вінніпег, 2000. - С. 627.

411. Мошура Н. Неопалима купина народу [нар. пісня] / Н. Мошура // Вертикаль. - 2000. - № 1. - С. 52-54.

412. Новосад М. Народна пісня як компонент театральних вистав другої половини ХІХ ? початку ХХ ст. / М. Новосад // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. 4. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 114-122.

413. Новосад М. Пісня як домінанта у формуванні духовної культури / М. Новосад // Перевал. - 2001. - № 3-4. - С. 424-430.

414. Орел Л. Історія краю в пісенній народній творчості / Л. Орел // Матеріали першої районної історико-краєзнавчої конференції. - Надвірна, 2000. - С. 34-38.

415. Пісні дідів та прадідів наших. Пісні про тяжку долю народу / зібрав М. Кедик // Галицьке слово. - 1993. - 12 трав.

416. Погребенник Ф. Наша дума, наша пісня : нариси, дослідж. / Ф. Погребенник. - К. : Муз. Україна, 1991. - 208 с.

417. Похилевич Г. Із повстанських пісень Покуття / Г. Похилевич // Воля і Батьківщина. - 1997. - № 1. - С. 119-130.

418. Поясик О. Народні пісні Гуцульщини та їх зв'язок з обрядовими традиціями / О. Поясик // Криворівня : матеріали міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 78-83.

419. Прокопович-Голод М. Старовинні пісні рогатинського Опілля / М. Прокопович-Голод // Рогатинська земля. Т. 1. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1989.- С. 155-161.

420. Романович М. Бойківська пісня / М. Романович // За вільну Україну. - 2005. - 2 серп.

421. Рудницький А. Про музику і музик / А. Рудницький. - Ню-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1980. - 336 с.

Із змісту: Українська народня пісня та її обрібка. - С. 40-45; Реставрація чи обрібка народніх пісень. - С. 46-48.

422. Сабан Л. С. Музыкальный фольклор / Л. С. Сабан // Украинские Карпаты. Культура. - К., 1989. - С. 148-152.

423. Семеног О. Стрілецькі та повстанські пісні / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - № 1. - С. 2-3.

424. Сенько І. Українська історична пісня Карпат / І. Сенько // Культура та побут населення Українських Карпат. - Ужгород, 1972. - С. 60-61.

425. Сінченко Г. Жанрова специфіка української народної пісні Карпат і Прикарпаття / Г. Сінченко. - Чернівці, 1968. - 89 с.

426. Сокіл Г. Побажальні та величальні мотиви календарних пісень / Г. Сокіл // Народна творчість та етнографія. - 2003. - № 5-6. - С. 97-103.

427. Сорохманюк О. На калині мене мама колисала... : [про гуцул. колисанки] / О. Сорохманюк // Прикарпатська правда. - 1990. - 7 січ.

428. Стрілецька пісня : [про умови творення стрілец. пісень] // За волю України : іст. зб. УСС. - Нью-Йорк, 1967. - С. 351-374.

429. Тези доповідей обласної науково-теоретичної конференції, присвяченої 250-річчю від початку антифеодального руху селян-опришків під проводом Олекси Довбуша. - Івано-Франківськ, 1988. - 93 с.

Із змісту: Сигидин М. В. Найстаріша пісня про О. Довбуша. - С. 25-27 ; Пилинський Я. М. Пісні про Довбуша у контексті збойницького і опришківського пісенного фольклору слов'ян. - С. 27-28 ; Кіліченко Л. М. Народні пісні про Довбуша в записах студентів. - С. 34-36.

430. Терешко М. Народна пісня / М. Терешко // Пульс профспілки. - 2009. - № 9 (серп.)

431. Терпелюк М. В. Українська народна пісня - злет душі людської : сценарій / М. В. Терпелюк // Шкільна бібліотека. - 2005. - № 9. - С. 37-39.

432. Українська пісня з Княгинич // Кузик С. Княгиничі : краєзнавчі студії / С. Кузик. - Л., 2002. - С. 400-407.

433. Усна народна творчість. Пісенний фольклор // Мій рідний край Прикарпаття : навч. посіб. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 197-203.

434. Фабрика-Процька О. Виконавська діяльність народної хорової капели „Лемковина" у контексті розвитку українського народно-пісенного мистецтва / О. Фабрика-Процька // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 10-11. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 93-100.

435. Фабрика-Процька О. Дослідження і творче використання лемківського пісенного фольклору / О. Фабрика-Процька // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 8. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 187-196.

436. Цілющі джерела пісенності - незламна фортеця духовності // Губ'як В. Фольклорні обереги духовності : посібник / В. Губ'як. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 8-15.

437. Черевченко В. Особливості найменувань українських страв і продуктів харчування у дитячому фольклорі (на прикладі колискових пісень та забавлянок) / В. Черевченко // Семантика мови і тексту : матеріали ІХ міжнар. науково-практ. конф., 26-28 верес. 2006 р. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 201-203.

438. Шевчук Н. Виховні можливості пісенної весільної обрядовості Придністров'я / Н. Шевчук, М. Прокопенко, М. Соя // Українознавство у педагогічному процесі освітніх установ : зб. ст. - Івано-Франківськ, 1997. - С. 418-422.

439. Шимків П. Повстанські пісні-хроніки / П. Шимків // Воля і Батьківщина. - 1997. - № 3. - С. 95-99.

2. КОЛОМИЙКИ

440. Бережницькі приповідки та коломийки // Данів В. Бережниця : іст. нарис, весільний обряд, пісні та приповідки / В. Данів. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 115-141.

441. Бойківські коломийки. - К. : Мистецтво, 1963. - 16 с.

442. Жартівливі коломийки / упорядкув. та передм. І. Андрусяка. - К. : Школа, 2007. - 224 с.

443. Закарпатські пісні та коломийки. - Ужгород : Карпати, 1965. - 344 с.

444. Зразки рунгурських коломийок // Стефак В. Рунгури : нарис з історії села / В. Стефак. - Коломия, 2002. - С. 380-383.

445. Квіти Верховини : коломийки / упоряд. Ю. Бойчук. - Ужгород : Карпати, 1985. - 360 с.

446. Коломийки // Андрушко П. Історія Верхнього Вербіжа / П. Андрушко, Ю. Феняк. - Коломия, 2007. - С. 126-139.

447. Коломийки / вступ. ст. В. Хоменко. - К. : Рад. письм., 1963. - 207 с.

448. Коломийки // Історія Гуцульщини. Т. 1 / М. Домашевський. - Чикаго ; Л., 1995. - С. 214-219.

449. Коломийки // Закувала зозуленька : антол. укр. нар. поет. творчості. - К., 1998. - С. 410-414.

450. Коломийки / запис М. Кедика // Галицьке слово. - 1993. - № 66, 76, 77.

451. Коломийки // Марусик П. Белелує, колиско моя / П. Марусик. - Галич, 2000. - С. 183-188.

452. Коломийки // Народні пісні з голосу Параски Павлюк / зібрав та упоряд. В. Сокіл. - Л., 2009. - С. 185-196.

453. Коломийки / упоряд., передм. і приміт. Н. Шумади. - К. : Дніпро, 1969. - 604 с.

454. Коломийки / упоряд, передм. і приміт. О. Дея. - Л., 1962. - 280 с.

455. Коломийки // Флояра : хрестоматія з гуцул. фольклору : навч. посіб. / авт.-упоряд. І. Пелипейко. - Косів, 1999. - С. 92-129.

456. Коломийки в записах Івана Франка / упоряд., передм. О. І. Дея. - К. : Муз. Україна, 1970. - 133 с.

457. Коломийки вербізькі, молодятинські, рунгурські й пнівські / упоряд. М. Савчук. - Коломия : Вік, 2008. - 31 с.

458. Коломийки з села Верхня / записи здійснив та коментарі приготував М. Климишин. - Л. : НТШ, 2000. - 170 с.

459. Коломийки : збірник / упоряд. та вступ ст. Н. Шумади. - К. : Наук. думка, 1977. - 136 с.

460. Коломийки : збірник / упоряд. та вступ. ст. Н. Шумади. - К. : Муз. Україна, 1973. - 439 с.

461. Коломийки Коломийської Гуцульщини / упоряд. М. Савчук. - Коломия, 2006. - 59 с.

462. Коломийки підгірського краю / збирач і упоряд. Г. Скрипничук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 134 с.

463. Коломийки Прикарпаття / збирач та впоряд. Я. Куняк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. - 600 с.

464. Лозінська М. Співаночки мого краю : коломийки, укр. нар. пісні / М. Лозінська. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 183 с.

465. Луцак Г. Коломийку заспіваймо / Г. Луцак. - Коломия, 2002. - 12 с.

466. Мартинець Н. Як бабця козу ховала... : гуморист. оповід., бувальщини, коломийки / Н. Мартинець. - Івано-Франківськ, 2007. - 218 с.

467. Ой легонька коломийка / зібрав і упоряд. Д. Волочій. - Івано-Франківськ : Вид. Третяк І. Я., 2007. - 216 с.

468. Ой у саду-винограду : зб. світських величальних пісень / зібрав і упоряд. І. Ребошапка. - Бухарест : Критеріон, 1971. - 286 с.

469. Савчук М. Кишеньковий довідник коломийки / М. Савчук. - Коломия : Вік, 2008. - 47 с.

470. Франків В. Покутські коломийки / В. Франків // Ямгорів: літ.-краєзн. і мистец. альм. №. 9-10. - Городенка, 1997. - С. 154-164.

471. Як зачую коломийку : збірник. - Ужгород : Карпати, 1975. - 200 с.

2.1 ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛОМИЙОК

472. Григораш С. Фразеологія інтимної сфери в українських коломийках (на матеріалі коломийок у записах Івана Франка) / С. Григораш // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 11-12. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 173-180.

473. Зінків І. Трансформація ритмоструктури коломийки / І. Зінків // Народна творчість та етнографія. - 1982. - № 6. - С. 61-64.

474. Коломийки (Переднє слово до збірника „Коломийки") // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. Володимир Гнатюк. Вибрані статті про народну творчість. - Ню-Йорк, 1981. - С. 67-84.

475. Коломийки. Гумористично-сатиричні пісні // Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України : нариси й ст. / Р. Кирчів. - Л., 2002. - С. 85-89.

476. Кривень М. Коломийкова форма у гуцульському фольклорі / М. Кривень // Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні : матеріали наук. конф. Першого світ. конгр. гуцулів в Івано-Франківську 17-18 серп. 1993 р. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 99-100.

477. Лесик Д. Розвиток жанру коломийки у фортепіанній музиці західноукраїнських композиторів / Д. Лесик // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 4. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 81-91.

478. Найстаріша коломийка 1704 року // Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття. Т. 2 / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 241-244.

479. Омеляшко Р. А. Жанрова структура коломийки / Р. А. Омеляшко // Народна творчість та етнографія. - 1981. - № 4. - С. 70-76.

480. Патиківський Ю. На батьківщині коломийки : [з історії і сьогодення коломийок] / Ю. Патиківський // Урядовий кур'єр. - 1998. - 24 жовт.

481. Скаврон Б. Непроста проста пісня [коломийка] / Б. Скаврон // Експрес. - 2002. - 14 верес.

482. Усна народна творчість. Коломийки // Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття. Т. 3. Тисячолітній літопис Гуцульщини / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 221-225.

483. Хай М. Коломийка у весільному обряді бойків / М. Хай // Народна творчість та етнографія. - 1984. № 3. - С. 50-54.

484. Шумада Н. Коломийки [як пісенний жанр] // Історія Гуцульщини. Т. 1 / М. Домашевський. - Чикаго ; Л., 1995. - С. 219-234.

485. Шумада Н. С. Коломийки у взаємозв'язках із східнослов'янською пісенністю / Н. Шумада // Народна творчість та етнографія. - 1991. - № 2. - С. 3-11.

486. Шумада Н. С. Коломийки у слов'янському оточенні / Н. С. Шумада // Культура та побут Українських Карпат. - Ужгород, 1972. - С. 85-88.

РОЗДІЛ V. КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВА ТВОРЧІСТЬ

487. Бабинський Я. Християнські та етнотрадиційні мотиви в музиці різдвяно-новорічних обрядів українців / Я. Бабинський // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 101-105.

488. Багірова В. Дванадцять свят : розробка темат. свят Е. Маркс / В. Багірова. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 233 с.

489. Боян С. П. Аграрні мотиви у весняно-літній календарній обрядовості бойків / С. П. Боян // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 15. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 107-114. 

490. Вербенець О. Обряди і страви Святого вечора / О. Вербенець, В. Манько. - Л. : Свічадо, 2007. - 183 с.

491. Веселинка : зб. розваг. Кн. 1 / авт.-упоряд. Л. Калуська. - Т. : Мандрівець, 2009. - 254 с.

 Із змісту : Календарні свята та розваги. - С. 6-39 ; Обрядові свята та розваги. - С. 40-84.

492. Влад М. Стрітення : кн. гуцул. звичаїв і вірувань. - К. : Укр. письменник, 1992. - 223 с.

493. Вовк В. Зимове дійство / В. Вовк. - Ріо-де-Женейро, 1994. - 46 с.

494. Грабовецький Б. Різдв'яна обрядовість на Гуцульщині в українознавчих енциклопедіях / Б. Грабовецький // Гуцульщина (Торонто). - 2000. - Ч. 58. - С. 8-10.

495. Громова Н. Сучасні магічні обрядодії на Бойківщині, приурочені до різдвяного циклу свят / Н. Громова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Історія. - 2006. - № 82-84. - С. 19-20.

496. Гунчик І. Оказіонально-обрядовий фольклор в дослідженнях українських вчених / І. Гунчик // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 5-6. - С. 31-43.

497. Дмитрів І. Легенди гуцульського краю : [про святкування Великодня у Космачі Косів. р-ну] / І. Дмитрів // Демократична Україна. - 2007. - 7 квіт.

498. Дудик Р. Різдвяні звичаї та обряди українців Карпат / Р. Дудик // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 4. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 100-104.

499. Захарук З. М. Фольклорні традиції села за дібровою: календарно-обрядова та родинно-побутова поезія й весільний обряд с. Задубрівці на Покутті / З. М. Захарук. - Снятин : ПрутПринт, 2006. - 74 с.

500. Календарно-обрядова творчість // Лановик М. Українська усна народна творчість / М. Лановик, З. Лановик. - З-е вид. - К., 2005. - С. 106-192.

501. Киреєва Р. Обрядовий зимовий фольклор / Р. Киреєва // Снятинська вежа. - 2010. - 14 січ.

502. Кожолянко Г. Народний театр українців у період зимової календарної обрядовості: різдвяний вертеп / Г. Кожолянко // Берегиня. - 2008. - № 4. - С. 14-22.

503. Ознайомлення дошкільників із календарною обрядовістю // Калуська Л. Дивокрай : вибр. дидактико-метод. матеріали народозн. змісту. Кн. 1 / Л. Калуська. - Т., 2008. - С. 10-66.

504. Паньків М. Коляда на Покутті / М. Паньків // Берегиня. - 2002. - № 4. - С. 43-48.

505. Подарунок на Великдень / упоряд. В. Пацюрко. - Дрогобич : Добре серце, 1994. - 126 с.

506. Пожоджук Д. Ніч перед Різдвом: обряди Свят-Вечора / Д. Пожоджук // Гражда. - 2009. - № 4. - С. 4-9.

507. Полєк В. Виведи люд мій з дому неволі: Різдво Христове в українській літературі / В. Полєк // Літературна Україна. - 1998. - 6 січ.

508. Ребошапка І. Народження символу: аспекти взаємодії обряду та обрядової поезії / І. Ребошапка. - Бухарест : Критеріон, 1975. - 250 с.

509. Різдвяні історії / упорядкув. та передм. І. Андрусяка. - К. : Школа, 2007. - 255 с.

510. Різдвяні фестини [Електронний ресурс]. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 електрон. опт. диск. - (Мелодії Карпатського краю).

511. Савчук В. Етнографічна атрибутика та драматургія українського вертепу / В. Савчук // Обрії. - 2008. - № 2. - С 74-78.

512. Савчук В. Український вертеп: історія становлення та розвитку / В. Савчук // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 14. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 153-159.

513. Скуратівський В. Місяцелік: укр. нар. календар / В. Скуратівський. - К. : Мистецтво, 1993. - 208 с.

514. Скуратівський В. Обереги пам'яті: нар. агрокалендар / В. Скуратівський. - К. : Скарбниця, 1992. - 105 с.

515. Скуратівський В. Обряди зимового циклу / В. Скуратівський // Берегиня. - 2004. - № 4. - С. 71-80.

516. Скуратівський В. Покуть / В. Скуратівський. - К. : Довіра, 1992. - 240 с.

517. Скуратівський В. Святвечір : нариси, дослідж. У 2-х кн. Кн. 1, 2 / В. Скуратівський. - К., Перлина, 1994.

518. Сокіл Г. Побажальні та величальні мотиви обхідних календарно-обрядових пісень українців / Г. Сокіл // Народна творчість та етнографія. - 2003. - № 8. - С. 99-111.

519. Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора / К. Сосенко. - К. : СІНТО, 1994. - 360 с.

520. Сосенко К. Різдво-коляда і щедрий вечір: культоролог. оповідь / К. Сосенко. - К. : Укр. письм., 1994. - 286 с.

521. Традиції і свята українського народу / М. Шкода. - Донецьк : БАО, 2007. - 383 с.

522. Українські свята : ілюстр. посіб. / упоряд. Л. Стецько. - Л. : Панорама, 2003. - 268 с.

523. Шемберко Т. Календарно-обрядова поезія в рецепції Івана Франка / Т. Шемберко // Мандрівець. - 2007. - № 5. - С. 35-40.

524. Яківчук А. Традиційні народні свята літнього циклу / А. Яківчук. - Чернівці : Прут, 1993. - 21 с.

525. Яківчук А. Традиційні народні свята осіннього циклу / А. Яківчук. - Чернівці : Прут, 1994. - 19 с.

1. КОЛЯДКИ. ЩЕДРІВКИ. ВІНШУВАННЯ

526. Бо йдуть до тебе три празники в гості : [фольклор. зб. колядок, щедрівок Покуття] / упоряд. М. Буджак. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 48 с.

527. Бог ся рождає : зб. коляд і щедрівок для мішаного хору / обробка і упорядкув. І. Легкого. - Івано-Франківськ, 1991. - 50 с. 

528. Бог ся рождає : колядки та щедрівки. - Л. : Євросвіт, 2003. - 63 с.

529. Верховинська коляда [Електронний ресурс]. Ч. 1-2. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 2 електрон. опт. диски. - (Мелодії Карпатського краю).

530. Від Пилипівки до Говіння: звичаї, традиції, колядки, щедрівки зимового циклу, які записав упродовж 1975-2003 рр. М. Савчук у с. Великому Ключеві Коломийського району. - Коломия : Вік, 2003. - 109 с.

531. Віншування // Галицька старовина. - 1991. - 4 січ.

532. Із рунгурських колядок // Стефак В. Рунгури : нарис з історії села / В. Стефак. - Коломия, 2002. - С. 374-379.

533. Іде звізда чудна : колядки, щедрівки та віншування / упоряд. Н. Манько. - Л. : Свічадо, 2006. - 462 с.

534. Колядки // Героїчний епос українського народу : хрестоматія. - К., 1993. - С. 7-15.

535. Колядки / упоряд. Я. Коваль. - Л. : Гердан, 1991. - 64 с.

536. Колядки, щедрівки // Пісні з Галичини / упоряд. Р. Береза, М. Дацко. - Л., 1997. - С. 11-41.

537. Колядки. Щедрівки // Пісні з Покуття : [пісні записані в с. Вербівці Городенків. р-ну М. Андрусяком та М. Паньківим]. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 9-24.

538. Колядки та щедрівки. - Коломия : Б-чка „Агро", 1990. - 32 с.

539. Колядки та щедрівки // Закувала зозуленька. - К., 1998. - С. 24-37.

540. Колядки та щедрівки // Ой не коси, бузьку, сіна. Народні пісні Покуття / запис та упорядкув. К. Смаля. - Снятин : ПрутПринт, 2008. - С. 12-43.

541. Колядки та щедрівки дітворі краю з торби Святого Миколая. - Коломия, 1990. - 31 с.

542. Колядують "Черлені пацьорки" [Електронний ресурс] : Колядує народний вокальний ансамбль "Черлені пацьорки" (смт. Делятин Надвірнянського р-ну). - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 електрон. опт. диск. - (Мелодії Карпатського краю).

543. На славу Божу заколядуймо! : колядки, щедрівки, йорданські пісні та віншівки, записані у селах Марківці, Красилівка та Старі Кривотули / упоряд. М. Гавадзин. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2008. - 266 с.

544. Нова радість стала : колядки // Українська народна енциклопедія. - Л., 1996. - С. 28-33.

545. Початок. Колядка, записана Іваном Вагилевичем у 1830-х рр. на Галичині // Зарубіжна література. - 1998. - № 34. - С. 1.

546. Різдвяні віншування / зібрав Б. Сушинський // Поліття. - 1998. - № 1 (січ.).

547. Українське Різдво [Електронний ресурс] : Камерний хор "Cantemus" церкви Царя Христа монастиря ЧСВВ м. Івано-Франківська. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 електрон. опт. диск. - (Мелодії Карпатського краю).

548. Христос ся рождає: зб. коляд, щедрівок, віншувань, вертепу, різдв'яних листівок / упоряд. Н. Івасик. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2007. - 144 с.

549. Чи дома, дома цей пан господар?: Різдво в Ославах : коляди, колядки та щедрівки / упоряд. В. Левицький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 127 с.

550. Чотири коляди з Косівського району // Агро. - 1992. - 30 груд.

1.1 ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЯДОК, ЩЕДРІВОК, ВІНШУВАНЬ

551. Бабинський Я. Українські колядки та щедрівки: деякі аспекти еволюції жанру / Я. Бабинський // Українознавчі студії. - 1999. - № 1. - С. 260-272.

552. Береза Р. Гуцульська коляда як феномен християнського світогляду і народної моралі / Р. Береза // Гражда. - 2004. - № 9. - С. 49-52.

553. Єфремова Л. Колядки та щедрівки - складова частина каталогу українського пісенного фольклору / Л. Єфремова // Студії мистецтвознавчі. - 2006. - № 2. - С. 7-17.

554. Задорожний В. Еволюція народної релігійної колядки в новітній час / В. Задорожний // Народна творчість та етнографія. - 2004. - № 1-2. - С. 69-76.

555. Коваль В. До питання еволюції колядкових форм (декілька спостережень над колядками с. Дуба, Рожнятів. р-н) / В. Коваль // Народознавчі Зошити. - 1999. - № 3. - С. 376-378.

556. Колядки і щедрівки // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. Володимир Гнатюк. Вибрані статті про народну творчість. - Ню-Йорк, 1981. - С. 97-114.

557. Остапик І. Опілля: contra i pro крізь призму колядно-щедрівочної традиції / І. Остапик // Дзвін. - 2005. - № 5-6. - С. 118-126.

558. Панчук О. Композиційна структура щедрівок / О. Панчук // Слово і Час. - 2005. - № 12. - С. 49-56.

559. Пожоджук Д. „Нас Господь прислав, та й у ваш дім...": родинні зв'язки в гуцульських народних колядках / Д. Пожоджук // Культура і життя. - 1996. - 10 січ.

560. Пожоджук Д. Родинні зв'язки в гуцульських народних колядках / Д. Пожоджук // Мистець Дмитро Пожоджук. - Т., 2000. - С. 134-143.

561. Приймак Д. Коляда в Марківці / Д. Приймак // Матеріали круглого краєзнавчого столу „Коломийська Гуцульщина", який відбувся 25 серпня 2006 р. у м. Коломиї Івано-Франківської області у рамках ХVІ Міжнар гуцул. фест. „Коломийка-2006" / упоряд. М. Савчук. - Коломия, 2006. - С. 53-56.

562. Рибарук І. Звеселімося Колядою : [про гуцул. традиції відзначення Різдва] / І. Рибарук // Галичина. - 2002. - 5 січ.

2. ВЕСНЯНКИ. ГАЇВКИ. ЯГІЛКИ

563. А вже весна, а вже красна // Читанка. Рідний край. 1-2 клас. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 126-136.

564. А вже весна вскресла: гаївки Прикарпаття / збирач і упоряд. П. Сверида. - Коломия : Світ, 1993 - 64 с.

565. Благослови, мати, весну зустрічати (свято ягілок-веснянок): 30 українських автентичних текстів та мелодій з описами-поясненнями / упоряд. З. Боровецький. - Дрогобич : Відродження, 1991. - 40 с.

566. Благослови, мати!: колискові пісні, забавлянки, веснянки, заклички та примовки, скоромовки, лічилки, загадки, коломийки : для дошк. та мол. шк. віку. - К. : Веселка, 2001. - 299 с.

567. Великодня гаївка // Веселинка : зб. розваг. Кн. 1 / авт.-упоряд. Л. Калуська. - Т., 2009. - С. 68-70.

568. Веснянки // Закувала зозуленька. - К., 1998. - С. 77-101.

569. Веснянки // Захарук З. М. Фольклорні традиції села за дібровою: календарно-обрядова та родинно-побутова поезія й весільний обряд с. Задубрівці на Покутті / З. М. Захарук. - Снятин, 2006. - С. 54-59.

570. Веснянки // Таємниці віків: укр. нар. думи, легенди, перекази, пісні, казки... : навч. посіб. / упоряд. О. Мукомела. - К., 2001. - С. 399-406.

571. Веснянки, гаївки // Губ'як В. Фольклорні обереги духовності : посібник / В. Губ'як. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 216-250.

572. Від говіння до зеленої неділі: звичаї, традиції, ігри, пісні весняного циклу, які записав упродовж 1975-2003 рр. М. Савчук у с. Великому Ключеві Коломийського району Івано-Франківської області. - Коломия : Вік, 2007. - 119 с.

573. Гаївки // Дністрова хвиля. - 2000. - 28 квіт.

574. Гаївки [записані від М. С. Кондрат з с. Петрилів Тлумац. р-ну] // Поліття. - 1992. - № 16.

575. Гаївки // Пісні Городенківщини : збірник / упоряд. та передм. М. Сороки ; Городенків. ЦРБ ім. Л. Мартовича. - Снятин, 2008. - С. 14-27.

576. Гаївки // Пісні з Галичини / упоряд. Р. Береза, М. Дацко. - Л., 1997. - С. 42-86.

577. Гаївки, веснянки, ігри та забави на великодні свята / упоряд. М. Сокіл. - Галич : Район. друк., 1991. - 64 с.

578. Ігрові веснянки [Ноти] / упорядкув. Л. Єфремової. - К. : М. Дмитренко, 2005. - 207 с. - (Народна творчість).

579. Народні перла: весільний обряд, нар. пісні та гаївки, записані в с. Чернятин / Городенків. ЦРБ ім. Л. Мартовича. - Городенка, 2010. - 48 с.

580. Шашкевич М. Веснівка / М. Шашкевич // Дивосвіт „Веселки". Т. 1. Українська література. - К., 2004. - С. 148.

2.2 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕСНЯНОК, ГАЇВОК, ЯГІЛОК

581. Бариляк О. Дещо про ягілки / О. Бариляк // Нова Зоря. - 1992. - № 14-16 (квіт.).

582. Доценко В. Гаївка - пісня весни й радости / В. Доценко // Слово Просвіти. - 2006. - 13-19 квіт.

583. Килимник С. До історії веснянок-гаївок / С. Килимник // Визвольний шлях. - 1959. - № 9, 11, 12.

584. Луньо Є. Сатира на іноземних поневолювачів у гаївках-новотворах ХХ ст. / Є. Луньо // Визвольний шлях. - 2005. - № 4. - С. 76-95.

585. Скляр Д. Прийди, весно, прийди, красна! / Д. Скляр // Прикарпатська правда. - 1999. - 20, 27 берез.

586. Сохан М. Веснянки: звичаї, традиції / М. Сохан // Дністрова хвиля. - 2001. - 25 трав.

587. Ткачук М. Жанрова своєрідність літературної веснянки Маркіяна Шашкевича / М. Ткачук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. - № 2. - С. 2-6.

588. Ткачук М. Оновлення жанру веснянки в однойменному циклі Івана Франка / М. Ткачук // Дивослово. - 2005. - № 11. - С. 41-46.

589. Усенко Н. "Весняночко-паняночко, де ти зимувала..." : урок народознавства / Н. Усенко // Шкільна бібліотека. - 2006. - № 3. - С. 69-70.

590. Шпак Д. „На Великдень ранесенько закувала зозуленька, а як вона закувала - всіх дівчат позбирала..." (дещо про гаївки та як вони дійшли до нас) / Д. Шпак // Хрестоматія з гуцульщинознавства. - Косів ; Снятин, 2001. - С. 594-600.

591. Ягілки: Коструб // Нова Зоря. - 1992. - № 17 (трав.)

РОЗДІЛ VІ. НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ

592. Андрусишин Р. Теоретичні основи українського народного танцю в педагогічній творчості В. Верховинця / Р. Андрусишин // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. 12. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 42-47.

593. Болотенюк М. Сербен / М. Болотенюк // Галичина. - 1999. - 3 квіт.

594. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю / В. М. Верховинець. - 4-е вид., випр. і допов. - К. : Мистецтво, 1968. - 150 с.

595. Віночок гуцульських танців // Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю / Є. Зайцев, Ю. Колесниченко. - Вінниця, 2007. - С. 392-399.

596. Волощук Г. Танець „Ковалівка" / Г. Волощук // Матеріали круглого краєзнавчого столу „Коломийська Гуцульщина", який відбувся 25 серпня 2006 р. у м. Коломиї Івано-Франківської області у рамках ХVІ Міжнар гуцул. фест. „Коломийка-2006" / упоряд. М. Савчук. - Коломия, 2006. - С. 51-52.

597. Гарасимчук Р. П. Народні танці / Р. П. Гарасимчук, Г. Й. Горинь // Бойківщина: історико-етногр. дослідж. - К., 1983. - С. 269-271.

598. Гарасимчук Р. П. Бойківські варіанти російських, чеських, польських, угорських та німецьких танців / Р. П. Гарасимчук // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. Вип. 7-8. - К., 1962. - С. 90-135.

599. Гарасимчук Р. П. Особенности украинских народных танцев Карпатского района / Р. П. Гарасимчук. - М. : Наука, 1964. - 9 с.

600. Гнатюк М. Творчий шлях ансамблю народного танцю „Карпати" на тлі хореографічного мистецтва краю / М. Гнатюк // Галичина. - 2005. - № 11. - С. 280-290.

601. Гуцульські танці // Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 3 / В. Шухевич. - Верховина, 1999. - С. 88-90.

602. З історії чортівецького танцю „Сербен" // Левкун Я. Славне покутське село Чортовець : матеріали до історії села / Я. Левкун. - Снятин, 2007. - С. 61-67.

603. Затварська Р. Маестро гуцульського танцю [В. Петрик] / Р. Затварська. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002. - 160 с.

604. Затварська Р. Василина Чуперчук - перлина гуцульського танцю / Р. Затварська. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. - 136 с.

605. Зоря Василя Верховинця // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє. Кн. 5 / В. Качкан. - Л., 2002. - С. 198-203.

606. Капій М. Гуцульський танець / М. Капій // Плай : кн. для читання про Гуцульщину / упоряд. І. Пелипейко. - Івано-Франківськ, 1996. - С. 263-264.

607. Купленник В. Гуцульські танці в дослідженні Романа Володимира Гарасимчука / В. Купленник // Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні : матеріали наук. конф. Першого світ. конгр. гуцулів в Івано-Франківську 17-18 серп. 1993 р. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 43-44.

608. Купленник В. Народний танець у дослідженнях Володимира Гнатюка / В. Купленник // Жовтень. - 1972. - № 11. - С. 128-130.

609. Народна хореографія // Губ'як В. Фольклорні обереги духовності : посібник / В. Губ'як. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 268-294.

610. Народні танці Івано-Франківщини // Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини / Б. Стасько. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 35-240.

611. Пронь А. Становлення сценічних форм хореографічного фольклору в Україні в контексті взаємовпливу регіональних традицій : [на прикл. Покуття] / А. Пронь // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 14. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 164-168.

612. Сабан Л. С. Народні танці / Л. С. Сабан // Гуцульщина: історико-етногр. дослідж. - К., 1987. - С. 353-362.

613. Сабан Л. С. Народные танцы / Л. С. Сабан // Украинские Карпаты. Культура. - К., 1989. - С. 152-156.

614. Синкретизм виконавської стилістики бойківських танців // Хай М. Музика Бойківщини / М. Хай. - К., 2002. - С. 90-95.

615. Сіреджук П. Космацькому ансамблю пісні і танцю - 100 років / П. Сіреджук // Грегіт. - 2007. - № 2. - С. 75-83.

616. Стасько Б. Митці народної хореографії Прикарпаття / Б. Стасько, Н. Марусик. - Івано-Франківськ : Плай, 2009. - 163 с.

617. Стасько Б. Танці з Прикарпаття : навч. посіб. / Б. Стасько. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : Плай, 2009. - 206 с.

618. Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини / Б. Стасько. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. - 311 с. : іл. 

619. Хай М. Мелогеографічні особливості структури танцювально-приспівкової форм у традиції українців (зокрема, Лемківщини, Гуцульщини й Покуття) / М. Хай // Студії мистецтвознавчі. - 2007. - № 2. - С. 86-99.

620. Хай М. Сороміцький елемент в українському танцювально-приспівковому фольклорі / М. Хай // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 2. - С. 22-29.

621. Яремко Б. І. Народні танці / Б. І. Яремко // Гуцульщина: історико-етногр. дослідж. - К., 1987. - С. 353-362.

РОЗДІЛ VIІ. НАРОДНІ ІГРИ

622. Веселинка : зб. розваг. Кн. 1, 2 / авт.-упоряд. Л. Калуська. - Т. : Мандрівець, 2009.

623. Гаївки, веснянки, ігри та забави на Великодні свята записані на Галичині / упоряд. М. Сокіл. - Галич, 1991. - 64 с.

624. Джура та Гетьманівна. Історичні ігри козацько-гетьманської доби : зб. матеріалів / упоряд. Н. Кияк. - К. ; Івано-Франківськ, 2007.- 320 с.

Із змісту: Народні ігри. - С. 148-153 ; Ігри на свіжому повітрі. - С. 158-164 ; Теренові ігри. - С. 165-176.

625. Дитячі ігри та розваги / упоряд. І. Січовик. - К. : Вид. Центр „Просвіта", 2004. - 423 с.

626. Ігровий фольклор // Кіліченко Л. М. Українська дитяча література / Л. М. Кіліченко. - К., 1988. - С. 37-40.

627. Ігровий фольклор // Кіліченко Л. М. Українська дитяча література / Л. М. Кіліченко, П. Я. Лещенко, І. М. Проценко. - К., 1979. - С. 36-38.

628. Луцан Н. Розвиток мовлення дітей в ігровій діяльності : навч.-метод. посіб. / Н. Луцан. - Івано-Франківськ, 2008. - 166 с.

629. Луцан Н. Педагогічні аспекти використання народних ігор Карпатського регіону / Н. Луцан // Гірська школа Українських Карпат. - 2007. - № 2-3. - С. 177-180.

630. Народні ігри // Ковальчук О. Українське народознавство / О. Ковальчук. - К., 1992. - С. 122-128.

631. Народні ігри // Чарівна скринька : зб. фольклор. матеріалів для дітей дошк. віку / підгот. Л. Калуська. - Івано-Франківськ, 1995. - С. 16-17, 36-39, 72-75, 111-112.

632. Народні ігри Покуття / зібрав М. І. Паньків. - Івано-Франківськ : Обл. орг. Т-ва охорони пам'яток історії та культури, 1990. - 14 с.

633. Народні ігри та забави. - Івано-Франківськ : ОІПОПП, 1992. - 57 с.

634. Пісеньки, ігри, лічилки // Дивосвіт „Веселки". Т. 1. Українська література. - К., 2004. - С. 16-20.

635. Пономарьова Н. Відлуння старовини: дидактичні ігри за народознавчими мотивами / Н. Пономарьова // Дошкільне виховання. - 2007. - № 10. - С. 23-25.

636. Сільські ігри // Мохорук Д. І. Село моє Топорівці. Т. 5. Мої співочі Топорівці (фольклорний образ села) / Д. І. Мохорук. - Косів, 2008. - С. 295-299.

637. Українські народні ігри / С. Чабан // Відкритий урок. Розробки. - 2009. - № 2. - С. 47-49.

Розділ VIIІ. ФОЛЬКЛОРИСТИ ПРИКАРПАТТЯ

638. Арсенич П. Збирачі фольклору про О. Довбуша / П. Арсенич // Тези доповідей обласної науково-теоретичної конференції, присвяченої 250-річчю від початку антифеодального руху селян-опришків під проводом Олекси Довбуша. - Івано-Франківськ, 1988. - С. 30-32.

639. Арсенич П. Фольклорно-етнографічна діяльність Заклинських на Гуцульщині / П. Арсенич // Народна творчість та етнографія. - 1993. - № 4. - С. 3-8.

640. Вахніна Л. Корифей української фольклористики : до 80-річчя від народж. Наталі Шумади / Л. Вахніна // Народна творчість та етнографія. - 2006. - № 2. - С. 99-100.

641. Верховинець Я. Василь Верховинець етнограф : [про дослідника укр. фольклору] / Я. Верховинець // Народна творчість та етнографія. - 2008. - № 5. - С. 82-91.

642. Григораш А. Фольклорні мотиви у поетичній творчості М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я. Головацького / А. Григораш // Шашкевичіана. Вип. 3-4 : зб. наук. праць. - Л. ; Вінніпег, 2000. - С. 588-589.

643. Дідик О. П. Основні етапи та видатні постаті в історії української фольклористики / О. П. Дідик // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2009. - № 2. - С. 215-218.

644. Дудик Р. Фольклорні розвідки етнографів Прикарпаття кінця ХІХ ? початку ХХ століття / Р. Дудик // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 3. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 146-151.

645. Збир І. Фольклор Покуття у розвідках чужоземних дослідників кінця ХVІІ ? ХІХ ст. / І. Збир // Мандрівець. - 2008. - № 6. - С. 48-57.

646. Качкан В. Літературно-фольклористичний дискурс Юрія Липи / В. Качкан // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2009. - № 2. - С. 182-198. 

647. Кононенко О. Трансформація українського фольклору як одна з домінант творчості Василя Пачовського / О. Кононенко // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 5-6. - С. 72-75.

648. Мишанич О. Видатний дослідник українського фольклору : штрихи до портр. М. Мушинки / О. Мишанич // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 5-6. - С. 14-19.

649. Народознавчі розвідки Михайла Пачовського // Качкан В. Українське народознавство в іменах. Т. 2 / В. Качкан. - К., 1995. - С. 132-136.

650. Пожоджук Д. Експедиція фольклористів до Космача / Д. Пожоджук // Мистець Дмитро Пожоджук. - Т., 2000. - С. 79-81.

651. Фольклористи на Гуцульщині // Флояра : хрестоматія з гуцул. фольклору : навч. посіб. / авт.-упоряд. І. Пелипейко. - Косів, 1999. - С. 5-9.

652. Фольклористична спадщина Володимира Плав'юка : [про збирача малих форм укр. фольклору в Канаді В. Плав'юка, родом з смт. Кути Косів. р-ну] // Боряк О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. Боряк. - К., 2006. - С. 143-144.

ІВАН ВАГИЛЕВИЧ (1811-1866)

653. Дем'ян Г. Іван Вагилевич - історик і народознавець / Г. Дем'ян. - К. : Наук. думка, 1993. - 152 с.

654. З фольклорних джерел. Іван Вагилевич // Крет Н. Гуцульщина літературна / Н. Крет. - Косів, 2002. - С. 29-33.

655. Кирчів Р. Народна легенда і поема Івана Вагилевича „Мадей" / Р. Кирчів // Народна творчість та етнографія. - 1992. - № 1. - С. 12-16.

656. Піхманець Р. Міфологічна основа фольклорних записів Івана Вагилевича / Р. Піхманець // Етнос і культура. - 2005-2006. - № 2-3. - С. 49-60.

657. Сікора Л. Іван Вагилевич і Бойківщина / Л. Сікора // Етнос і культура. - 2005-2006. - № 2-3. - С. 168-169.

658. Скоць А. Поетизація престольного града Галича та його князів у „думі" Івана Вагилевича „Дністер" / А. Скоць // Галич і Галицька земля у державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 219-223.

659. Твардовський В. Іван Вагилевич - дослідник Гуцульщини // Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні : матеріали наук. конф. Першого світ. конгр. гуцулів в Івано-Франківську 17-18 серп. 1993 р. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 102.

ВОЛОДИМИР ГНАТЮК (1887-1926)

660. Арсенич П. В полоні народних надбань / П. Арсенич // Галичина. - 1996. - 7 трав.

661. Арсенич П. Володимир Гнатюк і гуцульське народне мистецтво / П. Арсенич // Гуцульський калєндар. - 2006. - № 11. - С. 41-43.

662. Арсенич П. Невтомний збирач фольклору / П. Арсенич // Галичина. - 1991. - 9 трав.

663. Головчанська У. Еміграційні мотиви в піснях, записаних Володимиром Гнатюком / У. Головчанська // Екологічні проблеми Прикарпаття. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 78-84.

664. Гришаєнко Н. І. Видатний учений фольклорист / Н. І. Гришаєнко // Українська мова і література в школі. - 1991. - № 5. - С. 91-93.

665. Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. Володимир Гнатюк. Вибрані статті про народну творчість. - Ню-Йорк, 1981. - 288 с.

666. Купленник В. Народний танець у дослідженнях Володимира Гнатюка / В. Купленник // Жовтень. - 1972. - № 11. - С. 128-130.

667. Мушинка М. Академік Володимир Гнатюк як дослідник фольклорних скарбів Закарпатської України / М. Мушинка // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 5-6. - С. 3-14.

668. Найбільший фольклорист і етнограф світу Володимир Гнатюк // Шендеровський В. Нехай не згасне світ науки. Кн. 2 / В. Шендеровський. - К., 2006. - С. 49-55.

669. Ребошапка І. Володимир Гнатюк і румунська фольклористика / І. Ребошапка // Народна творчість та етнографія. - 1993. - № 1. - С. 38-42.

670. Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури : тези доп. і повідомл. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народж. В. Гнатюка, 29 трав.-1 черв. 1991 р. - Т., 1991. - 257 с.

671. Сиваченко М. Володимир Гнатюк і деякі питання фольклорної текстології // Народна творчість та етнографія. - 1971. - № 4. - С. 29-45.

672. Стульківський М. Академік від слов'янської фольклористики / М. Стульківський // Західний кур'єр. - 1991. - 9 трав.

673. Ступінська Г. Семантико-текстологічне поле коломийок у студіях Володимира Гнатюка / Г. Ступінська // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19/20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 128-133.

674. Творець золотого фонду етнології - Володимир Гнатюк // Качкан В. Нариси історії української культури в персоналіях (ХІХ-ХХ ст.) : навч. посіб.-хрестоматія / В. Качкан. - Коломия, 2005. - С. 197-207 ; Качкан В. Українське народознавство в іменах. Ч. 1 / В. Качкан. - К., 1994. - С. 229-243.

675. Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка. - К. : Муз. Україна, 1971. - 323 с.

676. Шумада Н. Коломийка в дослідженнях Володимира Гнатюка / Н. Шумада // Народна творчість та етнографія. - 1992. - № 2. - С. 21-25.

677. Яценко М. Т. Володимир Гнатюк: життя і фольклористична діяльність / М. Т. Яценко. - К. : Наук. думка, 1964. - 288 с.

678. Яценко М. Т. Володимир Гнатюк: набутки й уроки / М. Т. Яценко // Слово і Час. - 1991. - № 5. - С. 31-36.

ЗЕНОН КУЗЕЛЯ (1882-1952)

679. Качкан В. Фольклористична та етнографічна діяльність Зенона Кузелі / В. Качкан // Народна творчість та етнографія. - 2003. - № 5-6. - С. 11-18.

680. Погребенник В. Етнографічно-фольклористичний набуток Зенона Кузелі / В. Погребенник // Народна творчість та етнографія. - 2006. - № 2. - С. 45-51, № 3. - С. 61-73.

ГРИГОРІЙ ІЛЬКЕВИЧ (1803-1841)

681. Григорій Ількевич на терені фольклористики // Качкан В. Українське народознавство в іменах. У 2-х ч. Ч. 2 / В. Качкан. - К., 1995. - С. 21-25.

682. Кирчів Р. Ф. Фольклорна спадщина Григорія Ількевича / Р. Ф. Кирчів // Народна творчість та етнографія. - 1991. - № 1. - С. 22-33.

РАЙМУНД КАЙНДЛЬ (1866-1930)

683. Бабич Н. Фольклорні матеріали як змістовний елемент наукового тексту за працею Р. Ф. Кайндля „Гуцули" / Н. Бабич // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19/20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 98-102.

684. Масан О. Приятель українського народу (Р. Ф. Кайндль та його „Гуцули") / О. Масан // Кайндль Р. Ф. Гуцули / Р. Ф. Кайндль. - Чернівці, 2000. - С. 174-202.

685. Мороз М. Етнографічна діяльність Раймунда Кайндля / М. Мороз // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Т. ССХХІІІ. Праці секції етнографії та фольклористики. - Л., 1992. - С. 197-205.

ВОЛОДИМИР КАЧКАН (нар. 1940)

686. Дмитренко М. Щедрий ужинок народознавця та історика культури України / М. Дмитренко // Народна творчість та етнографія. - 2000. - № 2-3. - С. 77-81.

687. Качкан В. З літературознавчих та фольклористичних зошитів / В. Качкан // Качкан В. Екскурси і дискурси (українська історія, література, культура, філософія, фольклористика, етнологія, пресологія в епістолярному віддзеркаленні: панорама проблеми) / В. Качкан, О. Качкан. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 126-190.

688. Мушинка М. У фундамент українознавства / М. Мушинка // Урядовий кур'єр. - 2001. - 13 лют.

689. Прозаїк, публіцист, літературознавець, фольклорист // Агро. - 1989. - 3 листоп.

690. Пушик С. Атлантида Володимира Качкана / С. Пушик // „Як много слово важить...": Науковий збірник на пошану професора Володимира Качкана / за заг. ред. М. Романюка. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 18-25 ; Літературна Україна. - 2000. - 23 листоп. ; Галичина. - 2000. - 12 серп.

691. Салига Т. „Не належу собі - я належу народу" / Т. Салига // Дзвін. - 2000. - № 9. - С. 135-137.

692. „Як много слово важить...": Науковий збірник на пошану професора Володимира Качкана / за заг. ред. М. Романюка. - Івано-Франківськ : Івано-Франків. держ. мед. ун-т, 2006. - 360 с.

ФІЛАРЕТ КОЛЕССА (1871-1947)

693. Українська усна словесність. Філарет Колесса / вступ. ст. М. Мушинки. - Едмонтон, 1983. - 643 с.

694. Шутак О. Із фольклористичної спадщини Філарета Колесси: українські народні думи / О. Шутак // Мандрівець. - 2002. - № 3. - С. 27-30.

ОСКАР КОЛЬБЕРГ (1814-1890)

695. Болтарович З. Оскар Кольберг і Україна / З. Болтарович // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Т. ССХХІІІ. - Л., 1992. - С. 219-230.

696. Хланта І. Оскар Кольберг і фольклор Карпат / І. Хланта // Етнос і культура. - 2008. - № 4-5. - С. 73-82.

ЛЕСЬ МАРТОВИЧ (1871-1916)

697. Марчук Г. „Надзвичайно пильний спостерігач життя галицького народу" / Г. Марчук // Галичина. - 2001. - 10 лют.

698. Чобанюк В. Фольклорні джерела творчості Леся Мартовича / В. Чобанюк // „Покутська трійця" в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ-початку ХХ століття : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 316-323.

МИХАЙЛО ПАВЛИК (1853-1915)

699. Єрушевич Г. Світогляд М. Павлика : хрестоматія / Г. Єрушевич, Я. Мельник. - Івано-Франківськ : Плай, 2004. - 168 с.

700. Качкан В. Михайло Павлик : нарис життя і творчості / В. Качкан. - К. : Дніпро, 1986. - 175 с.

701. Качкан В. Фольклорні інтереси Михайла Павлика / В. Качкан // Жовтень. - 1973. - № 1. - С. 127-129.

702. Луканюк Б. С. Народнопісенні мелодії з голосу І. Франка і М. Павлика / Б. С. Луканюк // Народна творчість та етнографія. - 1985. - № 5. - С. 65-66.

703. Припадав до неміліючих ручаїв (фольклорно-етнографічна діяльність Михайла Павлика) // Качкан В. Українське народознавство в іменах. Т. 2 / В. Качкан. - К., 1995. - С. 82-94.

СТЕПАН ПУШИК (нар. 1944)

704. Дідик О. П. Фольклористичні записи Степана Пушика: „Приповідки" для вас, дорослі та дітки" / О. П. Дідик // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2009. - № 2. - С. 219-221.

705. Ільєва Г. Фольклористична діяльність Степана Пушика / Г. Ільєва // Народна творчість та етнографія. - 2004. - № 1-2. - С. 59-64.

706. Крайній І. Знавець заклинань і хранитель прокльонів / І. Крайній // Україна молода. - 2007. - 15 черв.

707. Між плугом і престолом (ювілейна сильвета Степана Пушика) // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє. Т. 10 / В. Качкан. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 431-452.

708. Полєк В. Письменник, пісняр, фольклорист / В. Полєк // Народна творчість та етнографія. - 1994. - № 2-3. - С. 51-53.

709. Савчук І. Гуцульщина у дзеркалі поезій Степана Пушика / І. Савчук // Хрестоматія з гуцульщинознавства. - Косів ; Снятин, 2001. - С. 70-75.

710. Слово і доля : зб. на пошану письм., проф. С. Пушика. - Івано-Франківськ : Плай, 2004. - 330 с.

711. Темех Н. Народ скаже, як зав'яже: про С. Пушика та кн. "Приповідки", яку він впорядкував / Н. Темех // Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 30 квіт.

712. Тугай Л. П'ять добрих речей Степана Пушика / Л. Тугай // Галичина. - 2009. - 27 січ.

713. Фольклорна природа прозових творів Степана Пушика // Хороб С. На літературних теренах / С. Хороб. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 370-376.

714. Хороб С. Витоки великої любові (фольклорні засади художнього мислення у прозі Степана Пушика) / С. Хороб // Слово і доля : зб. на пошану письм., проф. С. Пушика. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 108-113.

ВАСИЛЬ СОКІЛ (нар. 1954)

715. Дем'ян Г. Десятий скарб Василя Сокола / Г. Дем'ян // За вільну Україну. - 2004. - 6 листоп.

716. Дем'ян Г. На поклик національного відродження (До 50-річчя фольклориста Василя Сокола) / Г. Дем'ян // Народна творчість та етнографія. - 2004. - № 6. - С. 38-42.

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936)

717. Грещук В. Гуцульсько-покутські діалектні паралелі в мові новел Василя Стефаника / В. Грещук // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19-20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 21-26.

718. Романюк Н. Стилістичне використання структурно-трансформованої говіркової фразеології в мові творів В. Стефаника / Н. Романюк // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19-20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 65-68.

719. Хороб С. Фольклорні та етнографічні елементи в інсценізаціях новел Василя Стефаника / С. Хороб // Етнос і культура. 2003. - № 1. - С. 155-162.

ІВАН ФРАНКО (1856-1916)

720. Арсенич П. З фольклорно-етнографічної діяльності І. Я. Франка на Гуцульщині / П. Арсенич // Праці НТШ. Т. 2. Краєзнавство. - Косів, 2006. - С. 43-47 ; Арсенич П. Криворівня в житті і творчості українських письменників, діячів науки і культури / П. Арсенич. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 23-30 ; Народна творчість та етнографія. - 1981. - № 4. - С. 46-51.

721. Воропай О. І. Франко як етнограф і фольклорист / О. Воропай // Визвольний шлях. - 1996. - № 10. - С. 1144-1151.

722. Гарасим Я. Наукова методологія Франка-фольклориста / Я. Гарасим // Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин. - Л., 1998. - С. 284-289.

723. Горак Р. Ранні мандрівки Бойківщиною Івана Франка в його творчості та епістолярії / Р. Горак // Етнос і культура. - 2005-2006. - № 2-3. - С. 5-15. 

724. Грещук В. Бойківський діалект у ранній творчості Івана Франка / В. Грещук // Етнос і культура. - 2005-2006. - № 2-3. - С. 20-23.

725. Давидюк В. Фольклористичні методи Івана Франка / В. Давидюк // Етнос і культура. - 2008. - № 4-5. - С. 51-60.

726. Демченко В. Вертепно-різдвяна обрядовість українців в етнографічній спадщині І. Я. Франка / В. Демченко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Т. 1. - Чернівці, 2001. - С. 288-292.

727. Дмитренко М. Іван Франко як фольклорист / М. Дмитренко // Слово і Час. - 2006. - № 1. - С. 51-56.

728. Новосад М. Українська народна пісня в літературній творчості І. Франка / М. Новосад // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 2. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 90-97.

729. Полєк В. Іван Франко - збирач і видавець прислів'їв та приказок / В. Полєк // Народна творчість та етнографія. - 1981. - № 4. - С. 37-46.

730. Сабат Г. Казки Івана Франка: особливості поетики „Коли ще звірі говорили" : монографія / Г. Сабат. - Дрогобич : Коло, 2006. - 364 с.

731. Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генеалогічні аспекти) / Н. Тихолоз. - Л., 2005. - 316 с. 

732. Ткачук М. Оновлення жанру веснянки в однойменному циклі Івана Франка / М. Ткачук // Дивослово. - 2005. - № 11. - С. 41-46.

733. Іван Франко і пісні з Чортівця // Левкун Я. Славне покутське село Чортовець: матеріали до історії села / Я. Левкун. - Снятин, 2007. - С. 48-55.

734. Шемберко Т. Календарно-обрядова поезія в рецепції Івана Франка / Т. Шемберко // Мандрівець. - 2007. - № 5. - С. 35-40.

735. Юзвенко В. Українсько-польські фольклористичні взаємини: Концепція Івана Франка / В. Юзвенко // Етнос і культура. - 2005-2006. - № 2-3. - С. 24-26.

ІВАН ХЛАНТА (нар. 1941)

736. Кагарлицький М. П'ятдесят книг закарпатського дослідника фольклору і літератури (Слово про Івана Хланту з нагоди його 60-річчя) / М. Кагарлицький // Народна творчість та етнографія. - 2001. - № 5-6. - С. 100-102.

737. Качкан В. Іван Хланта : біобібліогр. покажч. / В. Качкан. - Ужгород : Патент, 2008. - 457 с.

738. Качкан В. Подвижник / В. Качкан, Д. Юсип // Новий час. - 1996. - 15 черв.

739. Качкан В. „Той, що слухає голос віків" : про визнач. фольклориста із Закарпаття Івана Хланту / В. Качкан // Галичина. - 2007. - 18 груд.

740. Сулятицький М. Літературознавче розкрилля духу : про біобібліогр. покажч. В. Качкана „Іван Хланта" / М. Сулятицький // Перевал. - 2009. - № 1-2. - С. 140-142.

ГНАТ ХОТКЕВИЧ (1877-1938)

741. Арсенич П. Гуцульщина у творчості Гната Хоткевича / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - 94 с.

742. Арсенич П. І. Гнат Хоткевич як дослідник Гуцульщини / П. І. Арсенич // Народна творчість та етнографія. - 1987. - № 6. - С. 48-51.

743. Димченко С. Творчість Гната Хоткевича та українська національна музична культура / С. Димченко // Народна творчість та етнографія. - 1998. - № 1. - С. 75-77.

744. Мельничук А. Ф. Фольклор Гуцульщини в повісті „Камінна душа" Гната Хоткевича / А. Ф. Мельничук // Культура та побут населення Українських Карпат. - Ужгород, 1972. - С. 73-75.

745. Мельничук А. Ф. Фольклористична і етнографічна діяльність Г. Хоткевича / А. Ф. Мельничук // Народна творчість та етнографія. - 1978. - № 2. - С. 57-66.

746. Мельничук А. Ф. Фольклорно-етнографічні інтереси Гната Хоткевича / А. Ф. Мельничук // Народна творчість та етнографія. - 1973. - № 2. - С. 35-44.

747. Музично-фольклористична діяльність Гната Хоткевича // Супрун Н. Гнат Хоткевич - музикант : муз.-теорет. дослідж. / Н. Супрун. - Рівне, 1997. - С. 95-155.

748. Наконечна Л. Явище часової транспозиції в гуцульських говірках: на матеріалі творів Марка Черемшини та Гната Хоткевича / Л. Наконечна // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19-20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 80-84.

749. Русакова О. Засоби вираження послідовності дій у гуцульському діалекті: на матеріалі повісті Г. Хоткевича „Довбуш" / О. Русакова // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19-20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 145-148.

750. Супрун Н. Етномузикознавча діяльність Гната Хоткевича / Н. Супрун // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Т. ССХХІІІ. Праці секції етнографії та фольклористики. - Л., 1992. - С. 77-94.

МАРКО ЧЕРЕМШИНА (1874-1927)

751. Журавльова Н. Відкриття регіональних мовних рис гуцульської поштивості у творчому доробку Марка Черемшини / Н. Журавльова // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19-20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 118-121.

752. Киреєва Р. Віншівка - народнопоетичний жанр в творчості й побуті Марка Черемшини / Р. Киреєва // Снятин. - 2005. - № 2. - С. 48-50.

753. Ковальчук М. Гуцульські діалектні особливості парадигми іменника та дієслова в новелах Марка Черемшини / М. Ковальчук // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 10-20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 77-80. 

754. Наконечна Л. Явище часової транспозиції в гуцульських говірках: на матеріалі творів Марка Черемшини та Гната Хоткевича / Л. Наконечна // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19-20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 80-84.

755. Пушик С. Міфологічний світ Марка Черемшини / С. Пушик // „Покутська трійця" в загальноукраїнському процесі кінця ХІХ-початку ХХ століття : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 308-316.

756. Стеф'юк І. Особливості духовного світогляду Гуцульщини у творчості Марка Черемшини / І. Стеф'юк // Перевал. - 2009. - № 4. - С. 127-134.

МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ (1811-1843)

757. Грабовецький В. Незабутня „Веснівка" Маркіяна Шашкевича та його поетичний вірш про рідне Підлисся / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2009. - 10 с.

758. Шашкевичіана. Вип. 3-4 : зб. наук. праць. - Л. ; Вінніпег, 2000. - 749 с.

Із змісту: Нахлік Є. Фольклорні та літературні джерела версифікації М. Шашкевича. - С. 624-625 ; Калашник В. Фольклорно-пісенні структури в ліриці М. Шашкевича. - С. 625-626 ; Мостова Л. Поезія М. Шашкевича і народна пісня. - С. 627 ; Вахніна Л. Маркіян Шашкевич і польська фольклористика ХІХ ст. - С. 628.

ВОЛОДИМИР ШУХЕВИЧ (1849-1915)

759. Арсенич П. Етнограф і збирач / П. Арсенич // Галицька Просвіта. - 2009. - 21 трав.

760. Арсенич П. Володимир Шухевич (1849-1915): життя і культ.-громад. та етногр. діяльність / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. - 88 с.

761. Етнограф і фольклорист Володимир Шухевич // Левкун Я. Скрижалі Покутської Городенківщини / Я. Левкун. - Городенка, 2009. - С. 48.

762. Купчинський Б. Тишківці в етнографічній спадщині Володимира Шухевича / Б. Купчинський // Краєзнавець Прикарпаття. - 2009. - № 13. - С. 17-24.

763. Мойсієнко В. Про мову гуцульських приказок, спостереження за фонетичними особливостями оповідань зібраних В. Шухевичем / В. Мойсієнко // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19-20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 102-104.

764. Володимир Шухевич // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє. Т. 1 / В. Качкан. - Чернівці, 1994. - С. 101-109.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка