Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Бібліографічний списокВ Україні основна частка національного продукту створюється в окремих галузях та регіонах і актуальними за сучасних умов є завдання зниження територіальних диспропорцій, розширення міжрегіональної взаємодії на ринках товарів, послуг, капіталів і праці.

Даний бібліографічний список представляє літературу з фондів ОУНБ ім. І. Франка за 2006-2010 рр., яка висвітлює особливості  розвитку економіки регіонів, окреслює проблеми на шляху інтеграції регіонів у єдиний економічний і гуманітарний простір держави, пропонує механізми їх розв'язання.  

До нього включені офіційні документи, наукові, навчальні та довідкові видання, статті з наукових збірників та періодики.

Список складається з трьох розділів:

- Регіон у системі національної економіки

- Господарський комплекс України: регіональні аспекти

- Економіка Західного  регіону: особливості та пріоритети

Список розрахований на науковців, управлінців, економістів, підприємців, фахівців, бібліотечних працівників, усіх, кого цікавлять проблеми і перспективи розвитку регіональної економіки. 

Укладач: Пасяка Н. М. - завідувачка відділу економіко-виробничої літератури

РЕГІОН У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Закон УкраїниПро Державний бюджет України на 2010 рік" // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 22-23, № 24-25. - Ст. 263.

Закон України „Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік" від 20 трав. 2010 р. № 2278-VI // Офіційний вісник України. - 2010. - № 49. - Ст. 160. 

Агентства регіонального розвитку в Україні: становлення та перспективи / Київ. центр Ін-ту Схід-Захід ; [С. Бугай, М. Лендьел, Є. Кіш та ін.]. - К. : Міленіум, 2002. - 300 с.

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 6. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2010. - 289 с.

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 6. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2010. - 290 с.

Благун І. С. Моделювання сталого розвитку регіону : моногр. / І. С. Благун, Л. І. Сисак, О. О. Солтисік. - Івано-Франківськ : [вид.-дизайн. від. Центру інформ. технологій], 2006. - 166 с.

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : моногр. / за ред. З. С. Варналія. - К. : НІСД, 2007. - 767 с.

Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети / М. І. Долішній. - К. : Наук. думка, 2006. - 511 с.

Зварич І. Т. Економічне зростання регіону: моделі та методи аналізу і прогнозування : моногр. / І. Т. Зварич. - Івано-Франківськ : [вид.-дизайн. від. Центру інформ. технологій], 2006. - 183 с.

Коваль Я. В. Регіональна економіка / Я. В. Коваль, І. Я. Антоненко. - К. : Професіонал, 2005. - 272 с.

Курочкін Г. Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / Г. Ф. Курочкін. - К. : НАУ, 2004. - 272 с.

Манів З. О. Регіональна економіка / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів. - Л. : Магнолія, 2007. - 561 с.

Регіональна економіка / за ред. Я. Б. Олійника. - 2-е вид., змінене і допов. - К. : КНТ, 2008. - 440 с.

Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. № 2 (10) / М-во освіти і науки України, ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [Плай], 2007. - 206 с.

Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. № 1 (11) / М-во освіти і науки України, ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [Плай], 2008. - 215 с.

Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. № 2 (12) / М-во освіти і науки України, ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [Плай], 2008. - 211 с.

Регіональна політика України: формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку / за ред. Ю. Тищенко ; УНЦПД. - К., 2006. - 332 с.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / за ред. С. І. Дорогунцова. - Вид. 2-е, без змін. - К. : КНЕУ, 2007. - 987 с.

Хвесик М. А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. - К. : Кондор, 2005. - 342 с.

Солтистик О. О. Моделювання стратегій сталого розвитку регіону : автореф. дис. / О. О. Солтистик. - Хмельницький, 2005. - 18 с.

Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни / В. М. Юрківський. - 2-е вид. - К. : Либідь, 2001. - 414 с.

Барановський М. Ключові проблеми ідентифікації сільських депресивних територій / М. Барановський // Економіка України. - 2008. - № 7. - С. 6-73.

Барчук В. П. Інвестиційні особливості економіки регіону / В. П. Барчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип 6. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 86-91.

Білий М. М.  Кооперативи як засіб вирішення соціально-економічних проблем регіону / М. М. Білий // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5 / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 76-82.

Біловодська О. А. Співробітництво у каналах розподілу як засіб економічного розвитку регіону / О. А. Біловодська // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5 / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 278-284.

Бліннікова О. В. Інформаційна база формування науково-технічної та інноваційної політики в регіоні / О. В. Бліннікова // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5 / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 42-47.

Будкін В. Сутнісні характеристики та форми транскордонного економічного співробітництва / В. Будкін // Економіка України. - 2008. - № 12. - С. 52-63.

Бутко М. П. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних господарських системах / М. П. Бутко, О. Ю. Акименко // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 39-47.

Василенко В. Методологія економічної діагностики регіонів / В. Василенко // Економіка України. - 2008. - № 9. - С. 4-17.

Васьківська К. В. Соціально-економічні аспекти розвитку сільських територій / К. В. Васьківська, І. В. Сембай // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 142-148.

Віленчук О. М. Проблеми формування еколого-економічного простору в контексті регіонального розвитку / О. М. Віленчук // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 42-48.

Вовканич С. Й. Соціогуманістична парадигма інтеграційної стратегії розвитку України та її регіонів / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 7-22.

Возняк Г. В. Активи регіону: проблеми обліку та капіталізації / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 237-239.

Ворошан А. Д. Адаптивно-прагматична парадигма інституційного середовища регіону / А. Д. Ворошан // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 43-50.

Галушка З. І. Регіональна диференціація доходів населення як показник соціальної безпеки суспільства / З. І. Галушка // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 145-151.

Герасимчук З. В. Проблеми та перспективи становлення інноваційного потенціалу в регіонах України / З. В. Герасимчук, Н. С. Куций // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 48-52.

Герасимчук З. В. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку / З. В. Герасимчук, І. М. Вахович // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 59-72.

Головатюк В. М. Проблеми поліпшення інноваційної сприятливості регіональних економік / В. М. Головатюк, В. П. Соловйов // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 89-98.

Гончаренко І. В. Ретроспектива формування сільських територій регіонів України / І. В. Гончаренко // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 204-209.

Гощинський А. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі забезпечення конкурентоспроможності  прикордонних територій / А. В. Гощинський // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С. 63-71.

Губані Г. Г. Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил / Г. Г. Губані // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 57-63.

Заблоцький М. Б. Регіональні рівні управління  і регулювання підвищення капіталізації цінних паперів / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 208-215.

Заяць В. С. Вдосконалення методичних засад розробки стратегій регіонального розвитку / В. С. Заяць // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5 / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 58-61.

Зварич І. Т. Модель динаміки зайнятості населення у системі багатофакторного моделювання процесу економічного зростання регіону / І. Т. Зварич // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. - 2007. - № 4. -  С. 3-11.

Зотова О. О. Регіональні аспекти дослідження диференціації населення за доходами в  Україні / О. О. Зотова // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5 / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 67-72.

Ісаченко Д. А. Практика стратегічного планування розвитку регіонів / Д. А. Ісаченко // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 24-32.

Іщук С. О. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку економіки регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 248-249.

Карлін М. І.  Фінансування людського розвитку: регіональний аспект / М. І. Карлін // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5 / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 245-249.

Каспрук Ю. В. Вплив ресурсів місцевого бюджету на темпи економічного зростання області / Ю. В. Каспрук // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С. 38-44.

Козловський С. В. Методичні основи розробки системи індикативного планування в регіоні / С. В. Козловський // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 32-38.

Козоріз М. А. Капіталізація регіональних активів / М. А. Козоріз, Г. В. Возняк // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 151-153.

Колянко О. В. Організаційні аспекти формування сприятливого інвестиційного клімату регіону / О. В. Колянко // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 66-70.

Кореняко М. Г. Муніципальні запозичення як інструмент підтримки економічного розвитку регіонів / М. Г. Кореняко // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С. 32-37.

Костюченко Н. М. Інституційний механізм сталого розвитку як пріоритет регіональної соціально-економічної політики / Н. М. Костюченко // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5 / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 52-58.

Кривов'язюк І. В. Трансформація сутності та суб'єктивна структура регіональних ринків нерухомості на сучасному етапі / І. В. Кривов'язюк, Н. Ю. Смолярчук // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 233-241.

Крисанов Д. Кластеризація економічної діяльності та обслуговування як інструмент сталого розвитку сільських територій / Д. Крисанов, І. Удова // Економіка України. - 2009. - № 10. - С. 69-75.

Кудла Н. Багатофункціональний розвиток сільських територій: від базових ідей до активізації місцевого підприємництва / Н. Кудла // Економіка України. - 2008. - № 1. - С. 62-71.

Кузмішинова В. Підприємства як фактор регіональної конкурентності в середовищі Словаччини / В. Кузмішинова // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 178-186.

Кузьмін О. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень / О. Кузьмін, В. Жежуха // Економіка України. - 2010. - № 2. - С. 14-23.

Лісовий А. Визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів України / А. Лісовий // Економіка України. - 2008. - № 9. - С. 38-45.

Лісовий А. В. Адміністративно-територіальне реформування регіонів України  / А. В. Лісовий // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип 6. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 138-148.

Луцків О. М. Особливості інвестиційного забезпечення просторового розвитку регіонів України / О. М. Луцків // Університетські наукові записки (Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького). - 2010. - № 2. - С. 159-167.

Люткевич О. М. Обгрунтування методологічних підходів до вибору активів регіону як об'єктів оцінки рівня капіталізації / О. М. Люткевич, В. Б. Люткевич // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 67-74.

Мартиняк І. О. Формування кластерної політики як механізму вдосконалення малого і середнього інноваційного бізнесу в регіоні / І. О. Мартиняк // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С. 52-64.

Маслак О. О. Основні проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств регіону / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха, О. В. Григоренко // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 261-169.

Маслак О. О. Регіональні аспекти оцінювання інвестиційної привабливості як чинника стимулювання інноваційної діяльності / О. О. Маслак, Н. Р. Стасюк, В. Й. Жежуха // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 74-79. 

Мельник Л. Г., Кубатко О. В. Економічний розвиток регіонів України з урахуванням екологічної компоненти в контексті сталого розвитку / Л. Г. Мельник, О. В. Кубатко // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 129-135.

Олександренко І. В. Оцінка інвестиційного потенціалу регіонів / І. В. Олександренко // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 80-91.

Палійчук М. В. Постіндустріальний реінжиніринг регіональних суспільних систем / М. В. Палійчук, Є. І. Крижанівський, Я. С. Витвицький, В. П. Петренко // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 27-35.

Палійчук М. В. Функціонування інфраструктури регіонального розвитку на основі віртуальної організаційної структури матричного типу / М. В. Палійчук, В. В. Шкварилюк, В. В. Попович, В. П. Петренко // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С. 24-31.

Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні / В. Пилипів // Економіка України. - 2008. - № 3. - С. 12-19.

Піхоцький В. Ф. Державне забезпечення соціальних потреб регіонів / В. Ф. Піхоцький // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 107-114.

Прокопович-Павлюк І. В. Розробка методології побудови багатовимірного критерію оцінки конкурентоспроможності регіону / І. В. Прокопович-Павлюк // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 52-58.

Романюк Д. М. Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів: територіальні особливості, сучасні тенденції / Д. М. Романюк // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5 / гол. ред. М. Д. Романюк. -Івано-Франківськ, 2007. - С. 62-67.

Румянцева І. І. До питання ефективності функціонування територій пріоритетного розвитку / І. І. Румянцева // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 240-247.

Садула Л. М. Зовнішня торгівля західноукраїнських областей / Л. М. Садула // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 224-231.

Семів Л. К. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону / Л. К. Семів, С. Шульц // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 223-227.

Симоненко В. К. Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України: проблеми центральної влади і регіонів / В. К. Симоненко // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 7-15.

Сторонянська І. Бюджетна політика в умовах формування моделі конвергентного регіонального розвитку в Україні / І. Сторонянська // Економіка України. - 2010. - № 3. - С. 43-52.

Сторонянська І. З. Процеси конвергенції/дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки / І. З. Сторонянська // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 73-84.

Тимечко І. Р. Регіональні дослідження впливу прикордонної торгівлі  на життєдіяльність мешканців прикордоння / І. Р. Тимечко, Н. А. Мікула, О. Є. Музичук // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 175-181.

Угрин М. В. Розвиток малих підприємств регіону : сучасний стан та тенденції / М. В. Угрин // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 6. / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - С. 113-117.

Федулова Л. І. Проблемність регіонів: особливості регіональної політики в умовах нової економіки / Л. І. Федулова, Н. Ю. Буга // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 31-41.

Футало Т. В. Регіональний аспект територіальної оцінки інтенсивності конкурентного середовища у роздрібній торгівлі / Т. В. Футало // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 206-213.

Цапок С. О. Сучасні тенденції деморозвитку та їх врахування у регіональній соціальній політиці / С. О. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 133-139.

Ціжма Ю. І. Оцінка галузевих змін структури зайнятості населення регіону / Ю. І. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5 / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 223-225.

Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС / В. Чужиков // Економіка України. - 2008. - № 3. - С. 51-57; № 4. - С. 56-62.

Шара К. Фонди Євросоюзу в інвестиційній політиці територіального самоврядування / К. Шара // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 120-129.

Шевчук В. О. Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку: регіональний аспект / В. О. Шевчук // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С. 45-53.

Шиманський О. О. Теоретико-методологічні основи регіональної соціальної політики / О. О. Шиманський // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 6. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 194-198.

Шмігельська З. К. Інноваційна привабливість регіону: фактори та умови підвищення / З. К. Шмігельська // Університетські наукові записки (Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького). - 2010. - № 2. - С. 136-145.

Яремко Л. А. Глобальна конкурентоспроможність регіону: джерела конкурентних переваг / Л. А. Яремко // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 51-58.

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: регіональні аспекти

Баланюк І. Ф. Пореформений розвиток сільського господарства регіону / І. Ф. Баланюк, П. Є. Матковський // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5 / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франквіськ, 2007. - С. 16-24.

Бойко Є. І. Методологічні положення прогнозування розвитку промислового виробництва регіону / Є. І. Бойко // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 14-22.

Бочуріна І. В. Продовольча галузь України: регіональні виклики / І. В. Бочуріна, М. П. Бутко // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 59-66.

Волков І. М. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур у системі промислової політики регіону / І. М. Волков // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 6. Т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 3-11.

Газуда М. В. Еколого-економічна реструктуризація та оптимізація аграрного сектора - основа сталого розвитку АПК регіону / М. В. Газуда // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5 / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 135-138.

Горин М. П. Механізм розвитку промислового виробництва регіону / М. П. Горин // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 59-66.

Гринькович О. К. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону / О. К. Гринькович, М. М. Віль // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 40-46.

Діну В. Регіональні аспекти розвитку сталого туризму / В. Діну, К. В. Гапенчук // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 130-143.

Залуцький І. Р. Стан та тенденції промислового розвитку Львівської області / І. Р. Залуцький, І. Ф. Ступницький // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 44-51.

Івасишин О. І. Механізм реалізації промислової політики регіону / О. І. Івасишин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип 6. Т. 1 / за ред.  І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 252-259.

Іртищева І. О. Регіональний інноваційний розвиток агропродовольчої сфери: сучасний стан та завдання управління / І. О. Іртищева // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 71-79.

Іщук С. О. Моделі інтегрального оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності промислових підприємств регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 25-33.

Іщук С. О. Моніторинг розвитку промислових і аграрно-промислових територіальних систем / С. О. Іщук // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 230-231.

Іщук С. О. Комплексна оцінка ефективності функціонування промислових територіальних систем регіону / С. О. Іщук, С. М. Ткач // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 40-48.

Кратінов Р. О. Теоретико-методологічні засади формування регіонального рекреаційно-туристичного комплексу / Р. О. Кратінов // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 36-43.

Кузьменко С. В. Роль програмно-цільового управління при вирішенні регіональних проблем аграрного сектора економіки України / С. В. Кузьменко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 6. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 250-255.

Лендєл М. А. Вплив структурних змін і нових форм господарювання в АПК регіону на використання соціальних ресурсів села / М. А. Лендєл, Н. М. Готько // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 6. / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - С. 81-89.

Мороз О. О.  Нові типи сільськогосподарських підприємств та їх вплив на розвиток аграрного сектора регіону / О. О. Мороз, В. М. Семцов // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 6. Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 262-270.

Пурська І. С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України / І. С. Пурська // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С. 200-207.

Скрипчук П. М. Екологічна сертифікація територіально-господарських систем: концептуальні положення та економічний механізм запровадження / П. М. Скрипчук // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 117-124.

Стеченко Д. М. Актуальність проведення інноваційно-інвестиційної політики регіонального розвитку туризму / Д. М. Стеченко, В. Б. Провозін // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5 / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 295-299.

Стеченко Д. М. Алгоритм визначення стратегічних цілей розвитку регіональної рекреаційно-туристичної системи / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 24-31.

Сус Т. Й. Органічне землеробство та зайнятість сільського населення регіону / Т. Й. Сус // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 6. / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - С. 71-76.

Черчик Л. М. Сільський туризм як ефективна форма самостійної зайнятості у трудонадлишкових регіонах / Л. М. Черчик // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 178-182.

Шевчук В. О. Вплив динаміки промислового виробництва регіону та географії зовнішньої торгівлі на технологічний експорт / В. О. Шевчук, Н. І. Черкас // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 34-43.

Шубравська О. Регіональний аспект сталого економічного розвитку агропродовольчої системи України / О. Шубравська // Економіка України. - 2009. - № 5. - С. 68-76.

 ЕКОНОМІКА ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ: особливості та пріоритети

Концепція сталого розвитку Івано-Франківської області : [природ. ресурси, пром-сть, підприємства, сільське госп-во] // Новітня історія України. Галичина. Вип. 2. - К., 2006. - С. 150-151.

Середньострокова програма соціально-економічного розвитку області на 2007-2011 роки // Вісник Івано-Франківської обласної ради та ОДА. - 2007. - № 11. - С. 11-136.

Стратегія економічного та соціального розвитку територій Івано-Франківської області до 2015 року. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 59 с.

Ділові рекомендації-2010 : щоріч. обл. бізнес-довід. / кер. проекту Г. Соляник ; відп. за вип. В. Фуштей. - Івано-Франківськ, 2010. - 395 с. - (Ділова Івано-Франківщина).

Економетричне моделювання динаміки основних показників соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області до 2011 року / наук. ред. Є. Бойко. - Івано-Франківськ, 2007. - 80 с.

Івано-Франківська область: Пріоритети. Перспективи. Інвестиції / [Головне упр. з питань євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій]. - Івано-Франківськ : [Б. в.], 2008. - 12 с.

Іноземні інвестиції в економіці краю : Івано-Франківщина / Голов. упр. зовнішніх зв'язків і туризму Івано-Франків. ОДА. - [Б. м. ; б. в.]. - 2005. - 14 с.

Рутинський М. Й. Туристичний комплекс Карпатського регіону України / М. Й. Рутинський, М. Р. Рутинський, О. В. Стецюк. - Чернівці : Книги-ХХI, 2008. - 439 с.

Статистичний щорічник Івано-Франківської області : [електрон. ресурс] / Головне упр. статистики в Івано-Франківській обл. - [Б. м. ; б. в.], 2007.

Барчук В. М. Соціально-економічні аспекти зайнятості населення регіону : [на прикл. Прикарпаття] / В. М. Барчук // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 7. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 64-68.

Бідак В. Я. Ризики формування інституту соціального захисту населення України (на прикладі Львівської області) / В. Я. Бідак, М. М. Гладченко // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 163-171.

Буднікевич І. М Принципи побудови маркетингової діяльності туристичних фірм регіону (на прикладі підприємств Чернівецької області) / І. М. Буднікевич, І. Г. Черданцева // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 242-250.

Витвицький Я. С. Рентоутворюючі фактори у сфері видобування нафти і газу (на прикладі Західного нафтогазоносного району України) / Я. С. Витвицький // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 49-56.

Вишиванюк М. М. Діагностика соціально-економічних проблем розвитку малих міст Івано-Франківської області в контексті мінімізації наслідків фінансової кризи / М. М. Вишиванюк // Університетські наукові записки (Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького). - 2010. - № 2. - С. 146-158.

Гамор Ф. Д. Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах / Ф. Д. Гамор // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 247-251.

Горбовий В. І. Підвищення конкурентоспроможності гірських територій як передумова сталого розвитку Карпат / В. І. Горбовий // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 54-61.

Дейнека О. І. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних територій / О. І. Дейнека // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 276-279.

Довганюк О. І. Удосконалення галузевої структури виробництва агроформувань як фактор розвитку сільських територій Прикарпаття / О. І. Довганюк // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5 / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 48-52.

Долішній Д. Б. Про перспективи електрозабезпечення підприємств нафтогазового комплексу Івано-Франківської області / Д. Б. Долішній // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 70-77.

Дяченко Б. І. Еколого-економічні аспекти лісогосподарського комплексу Карпатського регіону / Б. І. Дяченко, Л. М. Газуда, І. Б. Дяченко // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5 / гол. ред. М. Д. Романюк. -Івано-Франківськ, 2007. - С. 25-28.

Зелінська Г. О. Оцінка соціально-демографічної ситуації як один із чинників формування людського капіталу в регіоні (на прикладі Богородчанського району Івано-Франківської області) / Г. О. Зелінська // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5 / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 180-186.

Карлін М. І. Шляхи боротьби з тіньовою економікою в Західному прикордонному регіоні України / М. І. Карлін, Р. Й. Чайковський // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 6. / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - С. 12-17.

Кифяк В. Функціонування єврорегіону "Верхній Прут" та його роль в інтеграційних процесах України / В. Кифяк // Економіка України. - 2008. - № 6. - С. 65-71.

Кривий М. В. Ринок праці Івано-Франківщини: гендерні особливості / М. В. Кривий, С. М. Мацола // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 6. / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - С. 167-171.

Максименко С. Ю. Географічна структура зовнішньої торгівлі підприємств регіонів Українських Карпат / С. Ю. Максименко // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 188-196.

Михайлюк А. Деякі особливості соціально-економічного розвитку Прикарпаття: сучасний стан, проблеми / А. Михайлюк // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 5. - Івано-Франківськ, 2007. -С. 211-214.

Михайлюк А. В. Демографічний вимір трудового потенціалу Карпатського регіону / А. В. Михайлюк // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 7. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 196-200.

Михайлюк А. В. Оцінка якісних характеристик розвитку трудового потенціалу регіонів України / А. В. Михайлюк // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 6. / гол. ред. М. Д. Романюк. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - С. 189-193.

Мікловда В. П. Ефективність діяльності малих підприємств на регіональному ринку послуг (на прикладі Закарпатської області) / В. П. Мікловда, К. С. Товт // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 33-39.

Мікула Н. А. Конкурентоспроможність прикордонних територій / Н. А. Мікула, О. І. Пастернак // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 235-236.

Одрехівський М. В. Інноваційна система регіональної агломерації „Дрогобиччина" / М. В. Одрехівський, О. О. Одрехівська // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 228-239.

Петрина М. Оцінка державного інвестування інноваційного розвитку економіки України / М. Петрина, І. Боднарук // Університетські наукові записки (Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького). - 2010. - № 1. - С. 149-197.

Про Стратегію економічного та соціального розвитку територій області до 2015 року: затв. обл. радою : [економіка обл. 1996-2005 рр., 2006 р., пріоритети, напрямки економіки] // Вісник Івано-Франківської обласної ради та ОДА. - 2007. - № 9. - С. 20-65.

Пухир С. Т. Угода щодо регіонального розвитку - один з механізмів реалізації державної регіональної політики (з досвіду Львівської області) / С. Т. Пухир // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 242-246.

Ригайло С. Я. Аналіз кадрової та матеріально-технічної складових науково-технічного потенціалу Західного регіону України / С. Я. Ригайло, О. Д. Зинюк // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С. 215-222.

Романюк М. Д. Вплив глобалізаційних процесів на соціально-економічний розвиток та демографічну ситуацію регіону: (на прикладі Карпатського регіону) / М. Д. Романюк // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Вип. 7. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 3-9.

Філіповська О. О. Аналіз конкурентоспроможності західних прикордонних територій України в контексті євроінтеграційних процесів / О. О. Філіповська // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 216-224.

Шевчук Л. Т. Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону / Л. Т. Шевчук, С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 232-235.

Шиян Р. Проблеми сталого розвитку Івано-Франківської області як просторової системи / Р. Шиян // Еврика-IХ : зб. студ. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 95-96.

Щурик М. В. Відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону на засадах сталого розвитку / М. В. Щурик // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 47-53.

Яськів О. Оцінка інвестиційної привабливості Івано-Франківської області / О. Яськів // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. - 2009. - № 1. - С. 91-95.

Шановний читачу!

Для ознайомлення з публікаціями даної тематики радимо скористатися також веб-ресурсами:

http://zakon.rada.gov.ua/ - офіційний сайт Верховної Ради України

www.kmu.gov.ua - офіційний сайт Кабінету Міністрів України

www.me.gov.ua - офіційний сайт Міністерства економіки України

www.minfin.gov.ua. - офіційний сайт Міністерства фінансів України

www.mlsp.gov.ua - офіційний сайт Міністерства праці і соціальної політики України

www.dcz.gov.ua - офіційний сайт Державного центру зайнятості

www.if.gov.ua - офіційний сайт Івано-Франківської ОДА
stat.if.ukrtel.net/ - Івано-Франківське обласне управлiння статистики
www.mvk.if.ua/ - портал Івано-Франківської міської ради
www.aedif.if.ua/ - Асоціація Економічного Розвитку Івано-Франківщини
library.if.ua/ - Бібліотека економіста он-лайн
http://www.business.if.ua/ - Бізнес-портал Івано-Франківщини
http://www.rada.com.ua/ukr/Regions_Potential/ Global marketing sistem -Економічний потенціал України. Підприємства Івано-Франківської області.

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка