Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Івано-Франківщина: минуле і сьогодення. Анотований бібліографічний покажчик. І кварталДо щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення" увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка у І кварталі 2010 р. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв спочатку книг, а потім статей.

Оскільки бібліотека видає щоквартальні інформаційні бюлетені „Літературне Прикарпаття" та „Пам'ятки історії та культури Івано-Франківської області", до даного покажчика не включена інформація з цих тем.

Бюлетень розрахований на науковців, краєзнавців, освітян, студентів, бібліотечних працівників, усіх тих, хто цікавиться минулим і сучасним розвитком Івано-Франківщини.

Укладачі:              О. І. Черепович - зав. відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

                          І. А. Бурда - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:                     Л.В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ

1.     Про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації : Указ Президента України // Урядовий кур'єр. - 2010. - 18 лют. (№ 29). - С. 3.

2.     Про розширення території Карпатського національного природного парку : Указ Президента України // Урядовий кур'єр. - 2010. - 17 берез. (№ 49). - С. 9.

3.     Зоріна Н. Екологія. Виробнича практика : навч. посіб. / Н. Зоріна ; ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2008. - 340 с.

         У навчальному посібнику викладена методика організації, проведення та звітності студентів екологічних спеціальностей під час виробничих практик  для бакалаврів, спеціалістів і магістрів та переддипломної практики для спеціалістів.

4.     Гаврилюк І. Тече річка невеличка... : [про нищення р. Лімниці] / І. Гаврилюк // Літературна Україна. - 2010. - 25 лют. (№ 7). - С. 1, 3.

5.     Давич Н. Калуш тепер зона надзвичайної екологічної ситуації : [Верховна Рада України ухвалила законопроект] / Н. Давич // Голос України. - 2010. - 13 лют. (№ 26). - С. 1-2.

6.     Загроза екологічної катастрофи загальноєвропейського масштабу : [про передкатастроф. стан у м. Калуш] // Надзвичайна ситуація. - 2010. - № 2. - С. 8-9.

7.     Княжанський В. Запобігти лиху : [м. Калуш визнано зоною еколог. лиха] / В. Княжанський // День. - 2010. - 3 лют. (№ 17). - С. 1-2.

8.     Назарчук Д. Життя між проваллями : [екол. пробл. Калуша] / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 24 лют. (№ 33). - С. 8-9.

9.     Тусовецький А. Заповідник „Гуцульщина" : [про Нац. природ. парк „Гуцульщина" (Косів. р-н): рельєф, клімат, рослин. і тварин. світ, рекреац. потенціал] / А. Тусовецький // Гражда. - 2009. - № 3. - С. 58-60.

 ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

10.  Вибрані методи немедикаментозного лікування / Л. В. Андріюк, О. В. Грабоус, А. Й. Лабінський, Н. В. Мацко. - Снятин : Прут Принт, 2009. - 115 с.

                  В навчальному посібнику представлено теоретичні основи і практичні рекомендації по використанню су-джок, ароматерапії, апітерапії в лікувальних і профілактичних цілях.

11.  Добровольська А. Медична інформатика. Тестові завдання : навч. посіб. / А. Добровольська ; під ред. М. Мойсеєнка. - Вид. 3-є, допов. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 255 с.

                  Посібник складений у відповідності з програмою дисципліни „Медична інформатика" для вищих медичних закладів освіти України ІІІ і ІV рівнів акредитації і призначений для допомоги у здійсненні контролю якості знань студентів.

12.   На вівтар України з Євгеном Нейком [Відеозапис] : фільм / В. Микуляк, оператор ОТБ „Галичина". - [Б. м.], 2009.

13.   На вівтар України. Євген Нейко [Електронний ресурс] : фільм / оператор ОТБ „Галичина" В. Микуляк. - [Б. м.], 2009. - 1 електрон. опт. диск : відео.

14.  Фізична реабілітація в дитячому віці : навч. посіб. / Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2009. - 542 с.

                  У посібнику на сучасному рівні представлено узагальнений матеріал і власний досвід авторів щодо методів та особливостей поетапного оздоровлення хворих дітей із застосуванням фізичних вправ і масажу в лікувально-реабілітаційних та навчальних закладах, домашніх умовах.

15.   Охорона здоров'я в Україні : вебліогр. список /  ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. О. Люба, І. Салій ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ,  2010. - 32 с.

                   Покажчик представляє Інтернет-ресурси з питань організації медичної галузі нашої держави.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ОБЛАСТІ

16.  Артиш І. Історія українського народу, мови та державності України : моногр. / І. Артиш. - Івано-Франківськ : Галицька Акад., 2009. - 104 с.

                  Монографія розкриває історію походження українського народу, його мови та відновлення державності в Україні, розуміння значення їх для культурного і духовного розвитку суспільства.

17.  Борчук С. М. Громадсько-культурна та наукова діяльність Ісидора Івановича Шараневича (1829-1901) / С. М. Борчук ; М-во освіти і науки України, ПНУ ім. В. Стефаника, Ін-т історії та політології. - Івано-Франківськ, 2009. - 210 с.

                  На основі багатого фактичного матеріалу українських та польських архівів, частина якого раніше була не відомою, аналізуються здобутки одного з відомих істориків та культурно-політичних діячів ХІХ століття І. Шараневича в царині історії Княжої доби, Галичини та Волині ХІV-ХVІ століть, в археології та інших спеціальних історичних дисциплінах, висвітлюються суспільно-політичні погляди дослідника.

18.  Галицько-Волинська держава: історія, постаті, культура : бібліогр. покажч. / ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. В. Дволітка ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 88 с.

                  Бібліографічний покажчик присвячений 810-річному ювілею Галицько-Волинської держави. До нього включені книги, монографії, статті з наукових збірників, матеріалів наукових конференцій та періодичних видань.

19. Ідзьо В. Галицький король Коломан І і процеси першої політико-релігійної унії в Галичині в першій чверті ХІІІ століття / В. Ідзьо ; НДІ українознавства. - Л. : СПОЛОМ, 2009. - 46 с.

                  Аналізуючи вітчизняні та іноземні джерела, автор з'ясовує проблему феодальної війни в Галичині, яка призвела до захоплення цієї складової частини України-Русі угорськими та польськими феодалами.

20.  Ідзьо В. Папа Римський Інокентій ІV (1243-1254), король України-Русі Данило Романович Галицький (1253-1264). До питання релігійних та політичних взаємин Української держави та Римської церкви в ХІІІ столітті / В. Ідзьо. - Л. : СПОЛОМ, 2009. - 63 с.

                  Спираючись на науково-історичні праці українських і зарубіжних вчених, висвітлено Унійний релігійний процес і роль визначного українського державного діяча - короля Данила, та інших українських політичних, громадських, культурних та релігійних діячів ХІІІ ст. у відносинах із Римською Церквою та Папою Римським Інокентієм ІV.  

21.  Окуневський Я. Листи з чужини / Я. Окуневський. - К. : Темпора, 2009. - 518 с.

                  Подорожні нотатки Ярослава Окуневського, українського громадського діяча, адмірала флоту Австро-Угорщини, австрійського військового лікаря, - це своєрідна яскрава картина Європи, Азії та північно-східної Африки кінця ХІХ ст. Автор, мандруючи світом, знайомиться з культурою та світоглядом далеких країн і водночас - відчуває нерозривний зв'язок із батьківщиною, бо через пізнання інших народів доходить до глибшого розуміння менталітету українців.

22.  Пачовський В. В пам'ять гетьмана Івана Мазепи і битви під Полтавою (1709 р.) / В. Пачовський. - Івано-Франківськ : Грань, 2009. - 31 с.

                  У книжці в лаконічній формі викладено довголітню діяльність українського гетьмана, його смерть, яка стала початком могутнього мазепинського руху за Незалежність України.

23.  Савчук М. Колумб з Коломиї : розповідь про те, як 400 років тому коломієць Іван Богдан першим з України відкрив Америку / М. Савчук. - Коломия : Вік, 2008. - 60 с.

 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТ.

24. Адамович С. Соборність та реґіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України : монографія / С. Адамович. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 882 с.

                  У монографії досліджено особливості суспільно-політичних процесів кінця ХХ - початку ХХІ ст. у реґіонах України в умовах становлення та розбудови соборної незалежної України, зокрема її західних областей.

25. Великочий В. Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914-1919 рр. : монографія / В. Великочий. - Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника, 2009. - 811 с.

                  У монографії проаналізовано наукову історичну літературу, присвячену суспільно-політичним процесам у Галичині періоду воєнно-революційної доби 1914-1919 рр., що вийшла з-під пера як вітчизняних, так і зарубіжних українських істориків упродовж ХХ - початку ХХІ ст. Окремою проблемою вивчення є українське соборництво як феномен національної історіографії.

26. Грабовецький В. Професор Михайло Марченко - історик України : до 110-річчя уродин / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2009. - 115 с.

                  У книзі прикарпатського краєзнавця подається літопис життя, науково-педагогічної та громадської діяльності українського історика М. Марченка, його наукові здобутки, спогади, листування.

27.   Західно-Українська Народна Республіка, 1918-1923. Уряди. Постаті / упоряд. М. Литвин та ін. - Л. , 2009. - 348 с.

                  У книзі відтворено громадсько-політичну діяльність державних секретарів урядів ЗУНР, їх внесок у реалізацію національної ідеї, розбудову інституцій влади, налагодження соціально-економічного і  культурно-освітнього життя краю.

28.  Ідзьо В. Міжнародні наукові конференції „Українського Університету, Українського Історичного Клубу міста Москви в Україні в першому 10-літті ХХІ століття" / В. Ідзьо ; НДІ українознавства. - Л. : СПОЛОМ, 2009. - 104 с.

                  У наукових працях академіка В. Ідзя досліджено наукову діяльність українських вчених з Росії в контексті взаємин з вченими України та Світовим українством.

29.  Круцик Р. Дем'янів Лаз: Геноцид Галичини : жертвам комуніст. терору 1939-1941 рр. на Прикарпатті присвяч. / Р. Круцик. - К. : Простір, 2009. - 349 с.

                  Книгу написано на основі великої кількості невідомих раніше архівних документів, багатьох свідчень очевидців політичних репресій, матеріалів розкопок більш ніж сотні місць на Прикарпатті.

30.  Малик Я. Катерина Грушевська / Я. Малик ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Л. : ЛРІДУ ; Снятин : Прут Принт, 2009. - 63 с.

                  У дослідженні висвітлюється життєвий шлях, наукова діяльність і трагічна доля видатного українського фольклориста, етнографа та соціолога Катерини Грушевської.

31.  Морозюк В. Пом'яник-8 [Електронний ресурс] / В. Морозюк. - [Б. м.], 2009. - 1 електрон. опт. диск.

32.  Морозюк В. Пом'яник-9 [Електронний ресурс] / В. Морозюк. - [Б. м.], 2009. - 1 електрон. опт. диск.

                  В електронних версіях чергових книг своєї збірки автор подає короткі довідково-бібліографічні замальовки-розповіді про непересічних особистостей, які жили і боролися на землі Українській, зокрема на Прикарпатті.

33.  Слоньовська О. В Афганістані, в „чорнім тюльпані" / О. Слоньовська. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 697 с.

                   Книзі пам'яті з Івано-Франківської області зібрано розповіді про всіх вихідців із Прикарпаття, які віддали своє молоде життя на полі бою чи померли від ран у фронтових госпіталях.

34.  Українознавець. Вип. 8. - Л. : Сполом, 2009. - 100 с.

                  Видання пропонує наукові праці з українознавства, історії, філології, рецензії, які висвітлюють нові аспекти, нові погляди з наукового українознавства.

35.  Українські державники. Український університет у Москві - на межі тисячоліть [Електронний ресурс] : фільм. - [Б. м.], 2009. - 1 електрон. опт. диск.

36. Цепенда І. Українсько-польські відносини 40-50 років ХХ століття: етнополітичний аналіз / І. Цепенда ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009.  - 386 с.

                  У монографії викладено причини та наслідки українсько-польського протистояння в роки Другої світової війни з урахуванням внутрішньо-  та зовнішньополітичних чинників; визначено періодизацію репатріаційно- депортаційних акцій, аналіз їхньої правової бази в контексті радянських геополітичних інтересів післявоєнного устрою Європи.    

37.  Стражник Л. І не так пектиме чужина... : [про заробітчан з Городенківщини] / Л. Стражник // Голос України. - 2010. - 12 січ. (№ 2). - С. 12.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА

38.  Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки (1939-1959). Т. 1-3 / СБУ, Галуз. держ. архів служби зовніш. розвідки України. - К. : Сергійчук М. І., 2009. - Т. 1. - 780 с. ; Т. 2. - 640 с. ; Т. 3. - 647 с.

                  У пропонованій збірці документів з колишніх таємних архівів розповідається про життя і діяльність Голови Революційного Проводу ОУН С. Бандери.

39. Броди : зб. ст. і нарисів / за ред. О. Лисяка. - 6-е вид. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 175 с.

                  Невеличка збірна праця є спробою опису одного з боїв дивізії „Галичина", об'єктивного висвітлення комплексу питань, що називається „справою Дивізії".

40. Іванченко В. Квітка у червоному пеклі: життєвий шлях Людмили Фої / В. Іванченко. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2009. - 127 с. - (Події і люди ; кн. 8).

                  Пропоноване дослідження присвячене життю Л. Фої - „Оксани", „М. Перелесник" (1923-1950), яка була одним із організаторів підпілля ОУН (б) у м. Києві під час Другої світової війни.

41. Іщук О. Життя та доля Михайла Дяченка - „Марка Боєслава" / О. Іщук, відп. ред. П. Й. Потічний. - Л. : Літопис УПА, 2010. - 138 с. - (Події і люди ; кн. 9).

                  Пропоноване дослідження присвячене життю та долі Михайла Дяченка - поета, письменника, підпільника й одного з керівників Карпатського крайового проводу ОУН, автора чималої кількості поетичних творів та оповідань, у яких чітко продемонстровано мету та завдання українського визвольного руху середини ХХ століття.

42. Когут М. Степан Бандера: фотомиті життя Провідника ОУН / М. Когут. - Калуш : Копі-центр, 2009. - 35 с.

                  В проспекті читач ознайомиться із життєписом, політичною діяльністю Провідника ОУН С. Бандери (1909-1959) у фотографіях.

43. Літопис Української Повстанської Армії. Т. 47 : Підпільна пошта України / ред. З. Воробець. - Торонто-Львів : Вид-во „Літопис УПА", 2009. - 328 с.

                  Мета видання - це ознайомлення широкого загалу українського суспільства з існуванням та спадщиною Підпільної Пошти, які направду стали епохальним явищем української історії та української культури.

44. Літопис УПА. Нова серія. Т. 13 : Воєнна округа УПА „Буг" : док. і матеріали 1943-1952. Кн. 2. - К. ; Торонто, 2009. - 1232 с.

                  Збірник містить документи командування воєнної округи і окремих підрозділів, пресові видання, а також звітно-інформативні документи керівництва ОУН на Львівщині.

45. Українська дивізія „Галичина" : історія у світлинах від заснування у 1943 р. до звільнення з полону 1949 р. / вступ. сл. Б. Маців, мовний ред. О. Свідзинська, техн. ред. В. Стебницький ; відп. за вип. ПП „Журавлиний клич". - Л. : ЗУКЦ, 2009. - 255 с.

                  В альбомі вміщено фотографії, які відображають долі вояків Дивізії та шлях, що його вони пройшли. Видання допоможе читачеві сформувати неупереджене уявлення про боротьбу українського народу в роки Другої світової війни.

46. Українська Повстанська Армія. Історія нескорених / В. В'ятрович, Р. Забілий, І. Дерев'яний, П. Содоль ; Центр дослідж. визвол. руху, Укр. ін-т нац. пам'яті. - Вид. 2-ге, випр. та допов. - Л., 2008. - 351 с.

47.  Українська Повстанська Армія : історія нескорених / В. В'ятрович, Р. Грицьків, І. Дерев'яний та ін. ; Центр дослідж. визвол. руху ; СБУ. - Л., 2009. - 83 с.

                  У книгах читач знайде структурований і лаконічний виклад історії повстанської боротьби. Видання проілюстровані великою кількістю унікальних фотографій, документами і свідченнями учасників.

48.  Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті : док. і матеріали. Т. 2, кн. 1 : (1939-1945) / відп. ред. М. Кугутяк. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2009. - 599 с.

                  Книга висвітлює маловідомі широкому загалу героїчні сторінки боротьби українських повстанців проти німецьких загарбників та радянського тоталітаризму, засоби і методи, за допомогою яких вона здійснювалась, повертає нам із забуття імена українських патріотів.

49.  Українські збройні формування: 1939-1945 рр. Дивізія СС „Галичина" : матеріали конф., приуроченої до 65-ої річниці з початку формування Дивізії Зброї СС „Галичина" у Калуші / Калуська міська Рада, Упр. культури, музей Калущини ; упоряд. У. Паньо. - Калуш, 2008. - 60 с.

 ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

50. Івасюк В. Калуське товариство „Відродження" - Рух / В. Івасюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 71 с.

                  Видання містить матеріали з історії створення товариства української мови ім. Т. Шевченка „Відродження" на Калущині.

51. Котик І. Слобода під Чорним лісом / І. Котик. - Калуш : Акцент, 2009. - 199 с.

                  Історія села Слободи-Небилівської Івано-Франківської області написана на основі архівних документів, історичної літератури, споминів і розповідей поважних односельців. У виданні - місцеві коломийки, весільні пісні,  колискові, колядки, приповідки та ін.

52. Романович О. Нариси історії села Гостова / О. Романович. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. - 263 с.

                  Сторінки цієї книги помережані правдивими оповідями про поселенців багатьох поколінь села на Тлумаччині.

53. Скробач Б. Велика історія Рогатина 1184-2007 рр. : монографія / Б. Скробач. - Рогатин, 2009. - 271 с.

                   В монографії розглядаються проблеми, пов'язані з дослідженнями археологічних пам'яток та історії міста Рогатина. Проаналізовані археологічні періоди 150 тис. р. тому - 6 тис. н. е. та період від часу заснування м. Рогатина 1184 р. до сьогоднішнього дня. Особливу увагу присвячено дослідженню становлення громадянського суспільства і розвитку культури в м. Рогатині. 

54. Струк В. Краяни : (нариси історії села Копачинці) / В. Струк. - Вінниця, 2009. - 230 с.

                   В книзі відтворено сторінки історії с. Копачинці Городенківського району, а також розповідається про визначні історичні події, які пов'язані з цим прикарпатським краєм, участь в них мешканців цього невеличкого придністровського села.

55. Фучко В. Етимологія (походження) прізвищ корінних жителів Чукалівки : історико-етимолог. вид. / В. Фучко ; Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2009. - 24 с.

                   Цінність дослідження автора полягає в тому,  що він дає тлумачення прізвищевих назв у конкретному населеному пункті одночасно з позицій двох знаних етимологів з різних регіонів країни - І. Фаріон (Львівщина) і П. Чучки (Закарпаття), погляди яких на походження цих прізвищ переважно співпадають, що більш достовірно пояснює природу їх виникнення.

56. Цюп'як Р. Криваві сорокові : (Войнилів. 1939-1950 рр.) / Р. Цюп'як. - Калуш : Акцент, 2009. - 207 с.

                   В книзі розповідається про життя жителів Войнилова на Калущині і навколишніх сіл за „перших совітів", в роки німецької окупації та тривожні післявоєнні роки.

57. Назарчук Д. Мешканці Калуша оголосили місто зоною екологічного лиха / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 22 січ. (№ 10). - С. 6.

58. Романенко Е. Неповторимое Яремче : [про традиції м. Яремче] / Е. Романенко // Добрые советы. - 2010. - № 1 (янв.). - С. 66-67.

59. Табінський І. Славен Космач і люди в ньому : [Косів. р-н] / І. Табінський // Сільські вісті. - 2010. - 22 берез. (№ 33). - С. 1.

КРАЄЗНАВЦІ ПРИКАРПАТТЯ

60.  Євген Паранюк: краєзнавець, дослідник української еміграції, меценат (до 85-річчя від дня народж.) : матеріали міжнар. наук. читань, 11-12 верес. 2008 р., м. Кам'янець-Подільський / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка, Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії НАН України, НТШ у Словаччині. - Нью-Йорк ; Кам'янець-Подільський ; Пряшів, 2009. - 151 с.

61. На пошану Михайла Васильовича Паранюка : ст. та нариси : до 120-річчя від дня народж. / уклад. В. Бабій. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2009. - 243 с.

                   У книжці постає неординарний образ уродженця Хмелівки Богородчанського району, умільця та ерудита М. Паранюка. Матеріали доповнюють унікальні першоджерела із його  рукописної спадщини та численні історичні і сучасні світлини.

ЕТНОГРАФІЯ

62. Про затвердження плану заходів на період до 2015 року із збереження духовної та матеріальної гуцульської культури : Розпорядження Каб. Міністрів // Урядовий кур'єр. - 2010. - 10 лют. (№ 25). - С. 9.

63. Галик Я. Лемківщина - край наших предків /  Я. Галик. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 190 с.

                   На основі історичних матеріалів змальовано історію, культуру, побут маловідомого краю та трагедію депортації його споконвічних жителів із рідної землі в 1944-1947 роках, а також за розповідями односельців описано подальше життя депортованих лемків в Україні та світі на прикладі однієї лемківської родини.

64. Німець О. Там, на Лемківщині : (до 65-річчя початку депортації лемків) / О. Німець. - Косів : Писаний Камінь, 2009. - 234 с.

                  Пропонований читачам матеріал знайомить з подіями, які розпочалися у далекому 1944 році і тривали до 1947 року, включаючи події, пов'язані з операцією „Вісла".

65.  Ониськів М. Особливості бойківського весілля у Петранці / М. Ониськів. - Л. : Камула, 2009. - 131 с. + 1 електрон. опт. диск.

                   Авторка вперше систематизувала надбання весільної обрядовості бойківського села Петранка Рожнятівського району, проаналізувала звичаєву й обрядову канву весільного дійства на Бойківщині у ХХ ст., вказала шляхи їх збереження і популяризації.

66. Назарчук Д. Ювілей зібрав гуцулів : [урочистості в с. Криворівні Верховин. р-ну з нагоди 20-річчя з дня заснування Всеукр. т-ва „Гуцульщина"] / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 20 лют. (№ 31). - С. 7.

ЕКОНОМІКА

67. Коваль Л. Економічне вчення Михайла Тугана-Барановського / Л. Коваль. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 319 с.

                   Праця д-ра Любомира Коваля, уродженця Галицького району, повертає до наукового обігу багатющу спадщину видатного українського вченого кінця ХІХ - початку ХХ ст., невтомного суспільного реформатора та державного діяча, історика-економіста М. І. Тугана-Барановського.

68.  Історія успіху безробітних, яким допомогла служба зайнятості започаткувати власну справу / Івано-Франків. обл. центр зайнятості. - Івано-Франківськ, 2007-2008.

                   Вип. 1. - 64 с.

                   Вип. 2. - 64 с.

                   Дане видання висвітлює яскраві приклади колишніх безробітних, а тепер успішних підприємців, яким допомогла служба зайнятості започаткувати власну справу.

69. Хриплинський інвестиційно-промисловий вузол / викон. ком. Івано-Франків. міськради. - Івано-Франківськ, 2008. - 4 с.

70. Лобарчук О. Банкіри Прикарпаття створили свою асоціацію : [63 банків. установи Івано-Франківщини об'єдналися в „Асоціацію банківського бізнесу"] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2010. - 26 січ. (№ 14). - С. 8.

71.  Лобарчук О. Землякам Роксолани заздрять сусіди : [про діяльн. агрохолдинга „Росан-агро" на Рогатинщині] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2010. - 18 лют. (№ 31). - С. 6.

72. Стражник Л. Кролі - це не лише хутро, а й... задоволення : [про одноосіб. госп-во на кролячій фермі В. Угрина з Городенки] / Л. Стражник // Голос України. - 2010. - 16 лют. (№ 27). - С. 19.

73. Стражник Л. „Труба" заводу чи ні : [пробл. цукроз-ду у Городенці] / Л. Стражник // Голос України. - 2010. - 23 лют. (№ 32). - С. 14.

74. Ткачук І. Складові та фактори регіонального людського розвитку (на прикладі Івано-Франків. обл.) / І. Ткачук // Статистика України. - 2009. - № 4. - С. 76-80.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

75. Гонський В. Людина і нація / В. Гонський. - К. : Основа-Принт, 2009. - 143 с.

                   Автор книги, уродженець Калущини, подає соціофілософські, історичні та політологічні матеріали на актуальні для нашого часу теми: про національну ідею як рушій прогресу, про героїв національно-визвольної боротьби українського народу, зокрема велич борців УПА, та ін.

76.  Лобарчук О. Сімейний альбом для області : [про обл. естафету молодих родин Івано-Франківщини „Молода галицька родина"] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2010. - 10 лют. (№ 25). - С. 19.

77.  Суди Івано-Франківщини діляться досвідом добору кадрів // Вісник Верховного Суду України. - 2010. - № 2. - С. 2.

 ВІЙСЬКОВА СПРАВА

78.  Мамчак М. Військово-морська символіка України / М. Мамчак. - Снятин : Прут Принт, 2009. - 71 с.

                   Опираючись на широке коло джерел від княжої доби до сьогодення, автор аналізує процес розвитку і становлення всього комплексу військово-морської символіки як складової частини символіки Збройних сил України.

НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ

79. Гуменюк І. Ділова українська мова : навч. метод. посіб. / І. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ТУР-ІНТЕЛЕКТ, 2008. - 218 с.

                   У посібнику подано структуру курсу, зокрема тематичні плани лекційних і практичних занять, методичні рекомендації щодо їх проведення, зміст самостійної та індивідуальної роботи студентів, система оцінювання знань.

80. Івано-Франківський осередок Наукового товариства імені Шевченка : біобібліогр. покажч. (2000-2008) / ред.-упоряд. В. Мойсишин. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 621 с.

                   До покажчика увійшли біографічні довідки, перелік наукових студій та інших праць членів Івано-Франківського осередку Наукового товариства ім. Шевченка, надрукованих у 2000- 2008 рр.

81.  Кононенко В. Українська мова: традиції та сучасність / В. Кононенко. - К. ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 50 с.

                   У книжці на багатому фактичному матеріалі, взятому з художніх творів і публіцистики, відслідковані нові процеси й тенденції в українському мовно-культурному просторі. Вміщено численні поради і рекомендації щодо правильного слововживання, дотримання норм у вимові й правописі.

82.  Хороб С. Літературно-мистецькі знаки життя : (літературознавчі й театрознавчі ст., дослідж., і публіцистика) / С. Хороб ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 389 с.

                   Книга упорядкована автором таким чином, щоб у її тематично-проблемному розмаїтті, з одного боку, було відбито його наукові, літературно-художні та мистецькі зацікавлення, а з іншого, - його концептуально-інтерпретаційну модель постійних дослідницьких пошуків та уподобань як філолога, театрознавця, теоретика, компаративіста й історика національного письменства та сценічного мистецтва.

ОСВІТА

83. Впровадження педагогічних інновацій: організація науково-методичної роботи в реґіоні : наук.-метод. зб. / за ред. О. Я. Мариновської; упоряд. Н. Д. Попович. - Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : Прут Принт, 2009. - 67 с.

                   У збірнику подано теоретичні статті з проблеми організації науково-методичної роботи, психологічного супроводу впровадження педагогічних інновацій та методичні рекомендації до проведення Тижня початкової освіти, Форуму педагогічних інновацій.

84. Завгородня Т. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Василя Луціва (1920-2005) : монографія / Т. Завгородня, І. Піц. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2009. - 238 с.

                   У монографії здійснено цілісний аналіз педагогічних ідей та освітньої діяльності видатного українського педагога, просвітянина, вченого, громадського діяча, літературного критика, журналіста, редактора і видавця Василя-Ореста Луціва, який народився в с. Нижній Струтин Рожнятівського району.

85.  Завгородня Т. Проблеми педагогіки: історія, сучасність, перспективи : зб. наук. праць / Т. Завгородня; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2008. - 427 с.

                   У збірці розглядаються теоретичні питання дидактики, реалізація їх в навчально-виховному процесі різних типів навчальних закладів, концептуальні засади виховання особистості, різні аспекти підготовки педагогічних кадрів та ін.

86.  „Ми - надія твоя, Україно!" - 2009 : інформ. бюл. / упр. освіти і науки Івано-Франків. ОДА ; упоряд. О. Сергійчук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 83 с.

                   Інформаційний бюлетень знайомить з талановитими школярами Івано-Франківщини, які стали переможцями інтелектуальних змагань.

87.  Софія Русова і сьогодення / упоряд. М. Ільків. - Івано-Франківськ : СІМИК, 2009. - 263 с.

                   До збірника увійшли окремі статті С. Русової, історична довідка про загальноосвітню школу-садок І ступеня № 7 міста Івано-Франківська, публікації науковців України та педагогів, модель впровадження ідей С. Русової у практичну роботу та ін. 

88. Царевич О. Барви творчості / О. Царевич. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. - 55 с.

                   Автор книги, вчитель-методист Украінської гімназії № 1 м. Івано-Франківська, подає методику викладання трудового навчання в умовах роботи навчального закладу.

89. Виноградник Т. Родимий талант Покуття: до 120-річчя від дня народж. І. Федорака [вчителя і письм. родом з с. Русова Снятин. р-ну] / Т. Виноградник // Українське слово. - 2010. - 3-9 лют. (№ 5). - С. 4, 10, 11. 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

90. Стельмащук Ю. Козацький гопак / Ю. Стельмащук, І. Шкоропанюк, В. Гаврилюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 75 с.

                   Книга розповідає про філософський зміст і практику бойового гопака, знайомить з українською духовністю і народною мораллю, культурою бойового українського мистецтва.

ТУРИЗМ

91. Івано-Франківщина - край туризму / ПНУ ім. В. Стефаника ; упоряд. Т. Маланюк та ін. - Л. : Манускрипт-Львів, 2009. - 207 с.

                   Ілюстроване видання створює цілісне уявлення про природний потенціал Івано-Франківщини, розкриває етноісторичні та архітектурні цінності краю та його рекреаційно-туристичні можливості.

92. Івченко А. Україна. Захід : путівник / А. Івченко. - К. : Картографія, 2009. - 227 с.

                   У путівнику наводяться дані про природні особливості, зокрема, Івано-Франківської області, історію його розвитку; презентуються природні заповідники, національні природні парки, найбільш цікаві і привабливі пам'ятки природи, найвидатніші археологічні пам'ятки, фортеці і замки тощо.

93. Літо в мальовничих Карпатах : турист. кат. / Рада з туризму Карпат. регіону. - Івано-Франківськ, 2008. - 53 с.

                   Туристичний путівник розкриває рекреаційну цінність Карпатського реґіону України - одного з найбільш привабливих для любителів цікавого та активного відпочинку.

94.  Мыць Л. „Буковель": с претензией на элитарность / Л. Мыць // Украинский туризм. - 2010. - № 1. - С. 38-39.

МУЗЕЇ. МУЗЕЙНА СПРАВА

95.  Музейне коло Прикарпаття / Західноукр. агентство сприяння інозем. інвестиціям. - Івано-Франківськ, 2009. - 53 с.

                   Каталог знайомить з музеями та культурним надбанням Івано-Франківської області.

96. Дундик І. Збирач і хранитель старожитностей : [про Р. Кумлика з Верховини та його колекцію експонатів] / І. Дундик // Гражда. - 2009. - № 4. - С. 51-52.

МИСТЕЦТВО

97.  Доленко В. Талант бачити світ : [про В. Пилип'юка, фотохудож.] / В. Доленко // Трибуна. - 2009. - № 11-12. - С. 44-45.

98.  Пилип'юк В. Кожен справжній чоловік завжди воїн : [розмова з фотомитцем з нагоди 60-літ. ювілею / записала А. Космач] // Українська літературна газета. - 2010. - 22 січ. (№ 2).

99.  Пилип'юк В. Я почуваюся на 45 і маю багато амбітних планів : [розмова з фотомитцем  / записала І. Кушинська] // Високий замок. - 2010. - 16 січ. (№ 9). - С. 17.

 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

100. Про впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів : [Івано-Франків. обл. визнана базовою для впровадж. кластер. моделі] : Розпорядження Каб. Міністрів // Урядовий кур'єр. - 2010. - 10 лют. (№ 25). - С. 14.

101. Вишивки Гуцульщини. Мистецтво геометричного орнаменту та колориту : aльб. 3: 100 узорів / зібрала, вивчила, відшила, систематизувала, описала та ілюструвала фотогр. вишивок й типажами гуцулів в традиційному одязі І. Свйонтек протягом 1970-2008 рр. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 287 с.

102.  Заник В. Майстер мирної зброї : [про косів. майстра зброї-іграшки Р. Стринадюка] / В. Заник // Гражда. - 2009. - № 4. - С. 45-46.

МУЗИКА

103.  Гори, гори, там вдалині... : співаник / зібрала та упоряд. І. Репетило ; крайовий мандрівний вишкільний табір „Говерля 2009". - [Б. м.], 2009. - 51 с.

104.  Ой не коси, бузьку, сіна : нар. пісні Покуття / запис, нотація мелодій та упоряд. К. Смаля. - Снятин : Прут Принт, 2008. - 270 с.

                   У цьому виданні зібрані народні пісні Покуття, записані в родинному селі Василя Стефаника - Русові та інших навколишніх селах Снятинщини.

105.  Співаник таборового літа 2009 / ПЛАСТ ; упоряд. Н. Максименко. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 168 с.

106.  Євробачення - 2010". Вибір Першого" : [про В. Лазаровича, вокаліста родом з Івано-Франківщини] // Віче. - 2010. - № 3. - С. 40.

107.  Жишкович М. У співі все життя : [штрихи біогр. і творчості солістки Віден. та Мюнхен. держ. опер у 50-х і 60-х рр ХХ ст. І. Маланюк (29. 01. 1919, м. Станиславів - 2009, Австрія)] / М. Жишкович // Дзвін. - 2010. - № 1. - С. 105-110.

108. Константинова К. На Євробачення від України поїде чоловік: Василь Лазарович: низький голос, класичний костюм та всенародно обрана пісня / К. Константинова // Дзеркало тижня. - 2010. - 15 січ. (№ 1). - С. 16.

109.  Лазарович В. Василь Лазарович: „Навіть привезеш перше місце - все одно скажуть: купив" : [розмова зі співаком, родом з с. Баня Березів Косів. р-ну / записала Д. Назарчук] // Голос України. - 2010. - 26 лют. (№ 35). - С. 11.

110.  Лазарович В. Я не шанувальник шансону : [інтерв'ю зі співаком / розмовляла Н. Дмитренко] // Україна молода. - 2010. - 29 січ. (№ 17). - С. 21.

111. Лазарович В. „Говорят, что я бандит и вообще нетрадиционал!" : [розмова зі співаком із Прикарпаття / розмову вела Т. Данилова] // Сегодня. - 2010. - 21 янв. - С. 11.

112. Назарчук Д. Пісні його серця : [про нар. арт. України, співака М. Кривеня, родом з Липівки Рогатин. р-ну] / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 2 лют. (№ 17). - С. 20.

ТЕАТР

113. Гоцуленко Р. Фестиваль „Прем'єри сезону 2009" : [про VІІ Регіон. театрал. фест., який відбувся в Івано-Франківську] / Р. Гоцуленко // Театральна бесіда. - 2009. - № 1. - С. 9-11.

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

114. Відродження святині, 1879-2009 : Церква св. Миколая в Городенці / упоряд. В. Никифорук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 15 с.

                   Видання розповідає про історію і відродження церкви св. Миколая - єдиного храму Городенки, зведеного на місці двох більш давніх дерев'яних церков, завдяки чому збереглася не лише її назва. а й місце розташування.

115. Грабовецький В. Андрей Шептицький і Прикарпаття : до 110-ліття його вступу на єпископський престіл Станіславської єпархії. Т. 2 / В. Грабовецький. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2009. - 227 с.

                   У книзі подається короткий життєпис і молитви князя церкви, перевидаються спогади автора про Андрея Шептицького, його активну діяльність за час перебування на престолі Станіславівської Єпархії та погляди на історію України.

116. Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е допов. вид. - Івано-Франківськ, 2009. - 291 с.

                   Монографічне видання з літопису прикарпатських храмів, які століттями підтримували нашу багатовікову духовність, мову, національні вікові традиції. 

117. Гук В. Святиня крізь століття : (історія церкви св. Параскеви у с. Церківна) / В. Гук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 466 с.

                   Ця книга - спроба дослідити історію церкви с. Церківна Долинського району, якій минуло 200 років. Автор вивчає питання про роль священників та парафіян в історії Церкви та України, визначає місце парафії с. Церківна під час заборони УГКЦ та в період підготовки до її легалізації.

118. Ідзьо В. Авторська збірка [Електрон. ресурс] : виступи в ефірі радіо „Воскресіння" (2003-2009 рр) : (до 30-ліття науково-пед. діяльн.) за участю ред. Л. Бурки / В. Ідзьо. - [Б. м.], 2009. - 1 електрон. опт. диск.

119. Ідзьо В. Авторська збірка [Електрон. ресурс] : фонотека радіо „Воскресіння" / В. Ідзьо. - [Б. м.], 2009. - 1 електрон. опт. диск.

120. Романюк В. Богові і Україні. Кн. 1 / В. Романюк, Р. Говдяк, В. Дутковський. - Івано-Франківськ ; Калуш : Акцент, 2009. - 243 с.

                   У книзі зібрано цікаві статті й історичні матеріали краєзнавця Василя Романюка про священника Олексія Заклинського, відомого громадсько-політичного діяча, поета і самодіяльного композитора.

121. Мазур М. Блаженна, гнана за віру : [про сестру Моніку (Марія Полянська), ігуменю Підмихайлів. монастиря Рогатин. р-ну] / М. Мазур // Молодь України. - 2010. - 15 січ. (№ 4). - С. 4.

СЕРІЙНІ ВИДАННЯ

122. Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. Вип. 15-16. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2009. - 249 с.

123. Вісник Прикарпатського університету: Філологія (Мовознавство). Вип. ХХІ-ХХІІ. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2009. - 220 с.

124. Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Вип. 15-16: До 100-річчя від дня народження С. Бандери. - Івано-Франківськ, 2009. - 774 с.

125.  Еврика - Х : зб. студ. наук. праць. - Івано-Франківськ : В-во ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника, 2009. - 392 с.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Адамович С. - 24

Андріюк Л. - 10

Артиш І. - 16

Бабій В. - 61

Бабій Л. - 15, 18

Бандера С. - (38, 42)

Богдан І. (23)

Борчук С. - 17

Бурка Л. - 118

Великочий В. - 25

Виноградник Т. - 89

Воробець З. - 43

В'ятрович В. - 46, 47

Гаврилюк В. - 90

Гаврилюк І. - 4

Галик Я. - 63

Галицький Д. - (20)

Говдяк Р. - 120

Гонський В. - 75

Гоцуленко Р. - 113

Грабовецький В. - 26, 115, 116

Грабоус О. - 10

Грицьків Р. - 47

Грушевська К. - (30)

Гук В. - 117

Гуменюк І. - 79

Давич І. - 5

Данилова Т. - 111

Дерев'яний І. - 46, 47

Дволітка В. - 18

Дмитренко Н. - 110

Добровольська А. - 11

Доленко В. - 97

Дундик І. - 96

Дутковський В. - 120

Дяченко М. - (41)

Жишкович М. - 107

Забілий Р. - 46

Завгородня Т. - 84, 85

Заклинський О. - (120)

Заник В. - 102

Зоріна Н. - 3

Іванченко В. - 40

Івасюк В. - 50

Івченко А. - 92

Ідзьо В. - 19, 20, 28, 118, 119

Ільків М. - 87

Інокентій ІV - (20)

Іщук О. - 41

Княжанський В. - 7

Коваль Л. - 67

Когут М. - 42

Кононенко В. - 81

Константинова К. - 108

Космач А. - 98

Котик І. - 51

Кривень М. - (112)

Круцик Р. - 29

Кугутяк М. - 48

Кумлик Р. - (96)

Кушинська І. - 99

Лабінський А. - 10

Лазарович В. - (106, 108, 109-111)

Лисяк О. - 39

Литвин М. - 27

Лобарчук О. - 70, 71, 76

Луців В. - (84)

Люба О. - 15

Мазепа І. - (22)

Мазур М. - 121

Максименко Н. - 105

Маланюк І. - (107)

Маланюк Т. - 91

Малик Я. - 30

Мамчак М. - 78

Мариновська О. - 83

Марченко М. - (26)

Маців Б. - 45

Мацко Н. - 10

Миць Л. - 94

Мойсеєнко М. - 11

Мойсишин В. - 80

Морозюк В. - 31, 32

Назарчук Д. - 8, 57, 66, 109, 112

Нейко Є. - (12, 13)

Никифорук В. - 114

Німець О. - 64

Окуневський Я. - 21

Ониськів М. - 65

Паньо У. - 49

Паранюк Є. - (60)

Паранюк М. - 61

Пачовський В. - 22

Пилип'юк В. - (97, 98, 99)

Піц І. - 84

Полянська М. - (121)

Попович Н. - 83

Потічний П. - 41

Репетило І. - 103

Романенко Є. - 58

Романович О. - 52

Романюк В. - 120

Русова С. - (87)

Савчук М. - 23

Салій І. - 15

Свідзинська О. - 45

Свйонтек

Сергійчук М. - 38

Сергійчук О. - 86

Скробач Б. - 53

Слоньовська О. - 33

Смаль К. - 104

Содоль П. - 46

Стебницький В. - 45

Стельмащук Ю. - 90

Стражник Л. - 37, 72, 73

Стринадюк Р. - (102)

Струк В. - 54

Табінський І. - 59

Ткачук І. - 74

Туган-Барановський М. - (67)

Тусовецький А. - 9

Угрин В. - (72)

Фаріон І. - 55

Федорак І. - (89)

Фоя Л. - (40)

Фучко В. - 55

Хороб С. - 82

Царевич О. - 88

Цепенда І. - 36

Цюп'як Р. - 56

Чучка П. - 55

Шараневич І. - (17)

Шептицький А. - (115)

Шкоропанюк І. - 90

ЗМІСТ

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА  ОБЛАСТІ

      ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТ

      ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА

      ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

      КРАЄЗНАВЦІ ПРИКАРПАТТЯ

ЕТНОГРАФІЯ

ЕКОНОМІКА

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

ВІЙСЬКОВА СПРАВА

НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ

ОСВІТА

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

ТУРИЗМ

МУЗЕЇ. МУЗЕЙНА СПРАВА

МИСТЕЦТВО

        ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

      МУЗИКА

       ТЕАТР

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

СЕРІЙНІ ВИДАННЯ

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Оновлено 22-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка