Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

ОСЕРЕДОК НАШОЇ ДУХОВНОСТІ (ДО 140-ЛІТТЯ ТОВАРИСТВА ”ПРОСВІТА”). Рекомендаційний бібліографічний покажчикТОВАРИСТВО „ПРОСВІТА": СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

1. Андрухів І. „Просвіта" та її роль у збереженні і розвитку національної духовності / І. Андрухів // Проблеми національно-культурного відродження України. - Івано-Франківськ, 1990. - С. 26-38.

2.  Арсенич П. Видавнича діяльність „Просвіти" / П. Арсенич, В. Харитон // „Просвіта": історія, постаті, чин. - Івано-Франківськ, 1993. - С. 105-113.

3.  Бабій Л. Роль „Просвіти" в культурно-національному відродженні Галичини / Л. Бабій // „Просвіта": історія, постаті, чин. - Івано-Франківськ, 1993. - С. 114-119.

4.  Видання „Просвіт" Галичини : книги та аркушева продукція (1868-1938) : бібліогр. покажч. Вип. 1 / укладач С. Зворський. - К. : Абрис, 1996. - 248 с.

В даному бібліографічному покажчику, частково анотованому, подаються відомості про неперіодичні  (книжкові та аркушеві) видання львівської „Просвіти" та її філій у краї, що вийшли друком у 1868-1939 рр.

5.  Герман О. Товариства „Просвіти" як обереги культурно-освітньої спадщини / О. Герман, В. Гринчуцький // Культурне відродження в Україні. - Л., 1993. - С. 177-190.

6.  Головин Б. Нації незгасний вогонь : ст., інтерв'ю, спогади / Б. Головин. - Т. : Просвіта, 2003. - 340 с.

У виданні зібрані статті, нариси, спогади, інтерв'ю чільного організатора відродження „Просвіти" на Тернопільщині.

7.  Грабовецький В. Біля витоків просвітницького руху в Галичині / В. Грабовецький // „Просвіта": історія, постаті, чин. - Івано-Франківськ, 1993. - С. 3-6.

8.  Гринів О. „Просвіта": історія і сучасність / О. Гринів // Українська народна енциклопедія. - Л., 1996. - С. 145-151.

9.  Грицан А. Галицька „Просвіта" у період між світовими війнами / А. Грицан // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. - Івано-Франківськ, 1997. - С. 433-437.

10. Дольницький М. Від Бескидських розворів до польських болот: з 25 образками й 1 мапкою / М. Дольницький. - Л. : Накладом Товариства „Просвіта", 1935. - 88 с.

Товариство „ Просвіта" у Львові в 1935 р. видало 35 книжечок. Це одна із них, у формі оповідання про гуцульський край, який на той час був під владою Польщі.

11.  Духовні джерела „Просвіти" : метод. рекомендації культ.-просвіт. працівникам до святкування 125-річчя Т-ва „Просвіта" / ОУНБ ім. І. Франка. - Івано-Франківськ, 1993. - 31 с.

Методичні рекомендації містять інформаційну довідку про основні  напрямки діяльності Товариства, примірне положення про художньо-просвітницький гурт та сценарій його виступу.

12.  Зворський С. Від „Руської трійці" до „Просвіти" : боротьба галиц. інтелігенції за розвиток укр. нац. культури в 1830-х - 1860-х роках / С. Зворський // Збірник статей аспірантів Київського державного інституту культури. - К., 1994. - С. 40-54.

13. Іванчук С. Роль „Просвіти" у розвитку аматорського театру / С. Іванчук // Українство: національно-духовний вимір : зб. наук. праць і матеріалів. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 99-106.

14. Качор А. Роля „Просвіти" в економічному розвитку Західної України / А. Качор. - Вінніпег : Просвіта, 1960. - 31 с.

Автор, керівник „Просвіти" у Львові до часу її ліквідації в 1939 р., розповідає про діяльність товариства в Галичині.

15. Кравців Б. „Просвіта" / Б. Кравців // Енциклопедія Українознавства : словникова ч. Т. 6. - Париж ; Нью-Йорк, 1970. - С. 2365-2372.

16. Кравців Б. 100-річчя матері Просвіти / Б. Кравців // Альманах УНС. 1968. - Нью-Йорк, 1968. - С. 175-183.

17. Кунанець Н. Бібліотеки Товариства „Просвіта": особливості діяльності / Н. Кунанець // Записки Львівської національної бібліотеки ім. В. Стефаника. Вип. 11. - Л., 2003. - С. 181-188.

18. Кунанець Н. Мандрівні бібліотеки товариства „Просвіта" Галичини (за матеріалами період. вид. першої половини ХХ ст.) / Н. Кунанець // Збірник праць НДЦ періодики. Вип. 10. - Л., 2002. - С. 366-370.

19. Лев В. Сторіччя „Просвіти" / В. Лев // Альманах-календар „Провидіння" на рік 1968. - Нью-Йорк, 1968. - С. 157-166.

20. „Молода Просвіта" Тернопільщини. - 2-е вид. доп. / упоряд. Б. Головин. - Т. : Просвіта, 2006. - 192 с.

Цей методичний посібник розповідає про молодіжні об'єднання „Молодої Просвіти", створені в умовах польської займанщини при читальнях „Просвіти", а також  містить сценарії численних календарно-обрядових і побутових дійств.

21. Нарис історії „Просвіти". - Л. ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. - 231 с.

Подаються в стислій формі історія Товариства „Просвіта", утвореного у Львові у 1868 р., короткі біографічні довідки діячів, Статути Товариства та інші довідкові матеріали.

22. Нев'янучий цвіт українства: до 140-річчя від заснування Т-ва „Просвіта" // Знаменні дати: календар. - К., 2008. - С. 232-240.

23. Побірченко Н. Просвіта / Н. Побірченко // Енциклопедія освіти. - К., 2008. - С. 719-721.

24. Просвіта // Українська Загальна Енцикльопедія. В. 3-х т. Т. 2. - Л. ; Станиславів ; Коломия, 1935. - 1158.

25. „Просвіта" в історії і культурі українського народу : [зб. доп., виголошених на наук. конф. 8 груд. 1990 р., присвяч. 122-й річниці Т-ва „Просвіта"]. - Івано-Франківськ, 1992. - 67 с.

У збірнику вміщені доповіді науковців м. Івано-Франківська, виголошені на науковій конференції, присвяченій 122-ій річниці утворення Товариства „Просвіта".

26. „Просвіта": історія, постаті, чин : матеріали наук. конф., присвяч. 125-й річниці заснування „Просвіти". - Івано-Франківськ, 1993. - 148 с.

Доповіді висвітлюють історію становлення і розвитку товариств „Просвіта" в Галичині. Чимало матеріалів присвячено видатним діячам „Просвіти".

27. „Просвіта" : історія та сучасність (1868-1998). - К. : Просвіта ; Веселка, 1998. - 486 с.

Подано документи та ухвали Товариства „Просвіта" ім. Т. Шевченка. Окремим розділом висвітлено діяльність обласних і регіональних об'єднань.

28. Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації / Я. Радевич-Винницький. - Дрогобич : Відродження, 1997. - 360 с.

Із змісту : „Просвіта" й українська національна ідея. - С. 314-322.

29. Рудницький Я. Бібліотека Товариства „Просвіта" в Порт Артурі, Онтаріо / Я. Рудницький. - 2-е вид. - Вінніпег ; Порт Артур, 1961. - 16 с.

Культурно-освітня діяльність Товариства „Просвіта" в Порт Артурі в рамках роботи  бібліотеки товариства.

30. Рудницький Я. Бібліотека читальні Просвіти у Вінніпегу / Я. Рудницький. - 2-е вид. - Вінніпег, 1956. - 30 с.

Про працю читальні „Просвіти" у Вінніпегу з нагоди її 50-річчя.  

31. Савчук Б. Волинська „Просвіта" / Б. Савчук. - Рівне : Ліста, 1996. - 149 с. : іл.

Досліджується історія Товариства „Просвіта" на Волині від часу створення до сьогоднішніх днів.

32. Савчук Б. Просвітницька та соціально-економічна діяльність українських громадських товариств у Галичині (остання третина ХІХ - кінець 30-х років  ст.) / Б. Савчук. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - 138 с.

У монографії на основі джерельних матеріалів висвітлюється роль галицьких українських громадських організацій, зокрема товариства „Просвіта", у розвитку видавництва україномовної літератури, створенні бібліотек, заснуванні музейних установ та інших напрямів культурно-просвітницької та національно-патріотичної роботи.

33. Сварник І. „Просвіта" / І. Сварник // Світова історія: ХХ століття: Енцикл. словн. - Л., 2008. - С. 666-667.

34. Семчишин М. Загально-освітні організації. Діяльність Т-ва „Просвіта" / М. Семчишин // Семчишин М. Тисяча років української культури : іст. огляд культ. процесу / М. Семчишин. - Ню-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1985. - С. 495.

35. Середяк А. „Просвіта" / А. Середяк // Довідник з історії України. - 2-е вид., доп. - К., 2001. - С. 624-626.

36. Середяк А. Протоколи засідань Головного Виділу товариства „Просвіта" (1868-1923) : з надбань ЦДІА України у Львові / А. Середяк // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісії НТШ в Україні. Вип. 2. - Л., 1999. - С. 329-332.

37. Товариства „Просвіти" як обереги культурно-освітньої спадщини // Культурне вдродження в Україні. - Л., 1993. - С. 177-190.

38. Чепіль М. Книга як засіб формування національної свідомості дітей і молоді у діяльності „Просвіти" (1868-1939) / М. Чепіль // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. 3. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 156-165.

39. Чоповський В. Будителі національного духу : діяльність культ.-освіт. т-в „Просвіта" та „Рідна школа" на західноукр. землях (друга половина ХІХ ст. - 20-30-ті роки ХХ ст.) / В. Чоповський. - Л., 1993. - 64 с.

На основі заборонених до недавнього часу документальних матеріалів розповідається про діяльність на західноукраїнських землях культурно-освітніх товариств „Просвіта" та „Рідна школа". Більшість архівних документів вводиться в науковий обіг уперше.

40. Андрухів І. Світильник розуму й любові  / І. Андрухів // Вперед. - 1988. - 27 груд.

41. Андрухів І. Українська „Просвіта" / І. Андрухів // Червоний прапор. - 1991. - 13, 16, 13 квіт., 18 трав.

42. Апуневич О. І тоді зійде зоря : [до 125-річчя „Просвіти"] / О. Апуневич // Просвіта. - 1993. - № 3 (січ.). - № 20 (черв.).

43. Арсенич П. Економічна діяльність „Просвіти" / П. Арсенич // Вперед. - 1993. - 16 жовт.

44. Арсенич П. Мати українських товариств / П. Арсенич, Л. Вардзарук // Новий час. - 1990. - 6 груд.

45. Бабій Л. „Просвіта" і розвиток культури в Галичині / Л. Бабій // Західний кур'єр. - 1990. - 15 груд.

46. Бандилко Л. Бібліотечна діяльність товариства „Просвіта" на Волині: з початку ХХ ст. до 1939 р. / Л. Бандилко // Бібліотечний вісник. - 1998. - № 2. - С. 33-35.

47. Бросаліна О.  Діяльність „Просвіти" у Західній Україні в міжвоєнний період (1919-1939) / О. Бросаліна, І. Зуляк // Мандрівець. - 2006. - № 5. - С. 82-84.

48. Бурмей Л. З історії „Просвіти" в Галичині / Л. Бурмей // Дністрова хвиля. - 1998. - 22, 29 січ.

49. Винник Н. Українські громадські організації в суспільно-політичному житті Галичини кінця ХІХ-початку ХХ століть: історіографія проблеми  / Н. Винник // Мандрівець. - 2007. - № 4. - С. 19-21.

50. Галущинський М. Новими шляхами : з історії т-ва „Просвіта" : передрук 1926 р. / М. Галущинський // Дністрова хвиля. - 1998. - 30 квіт., 14 трав.

51. Гринів О. Товариство „Просвіта" : традиції і проблеми / О. Гринів // Українське слово. - 1993. - 22 жовт.

52. Гринішак Є. Осередок духовності народу / Є. Гринішак // Вісник Надвірнянщини. - 1990. - 27 верес.

53. Грицан А. „Просвіта" у боротьбі за збереження історичної пам'яті народу / А. Грицан // Перевал. - 1999. - № 3. - С. 110-114.

54. Грицан А. „Просвіта" в боротьбі за збереження історичної пам'яті українського народу на Прикарпатті в 1930-1939 роках / А. Грицан // Галичина. - 1999. - № 3. - С. 35-38.

55. Гриців П. Наша національна гординя / П. Гриців // Народна воля. - 1993. - 2 квіт.

56. Дмитерко С. Українське греко-католицьке духовенство і „Просвіта" / С. Дмитерко // Нова Зоря. - 1993. - № 39 (листоп.).

57. Довірак М. Без „Просвіти" були б неможливі політичні здобутки України : до 127-ї річниці Всеукр. т-ва „Просвіта" / М. Довірак // Вільний голос. - 1995. - 6 груд.

58. Доценко Ю. Що може „Просвіта" / Ю. Доценко, В. Краснодемський // Голос України. - 1991. - 16 трав. - С. 12-13.

59. Дрогомирецький П. На перехресті історії : [до 125-ліття „Просвіти"] / П. Дрогомирецький // Галичина. - 1993. - 5 жовт.

60. Ерстенюк Б. В історії та культурі / Б. Ерстенюк // Новий час. - 1990. - 13 груд.

61. З історії матірньої „Просвіти" // Бюлетень Івано-Франківського ОО ВУТ „Просвіта" ім. Т. Шевченка. - 1995. - № 2. - С. 8.

62. За народну справу // Галичина. - 1990. - 13 жовт.

63. Заслуги „Просвіти" великі // Народна воля. - 1993. - 13 квіт.

64. Зуляк І. Взаємовідносини Головного виділу „Просвіти" з управителем маєтку товариства в Угерцях Виняцьких Антоном Галяком / І. Зуляк // Мандрівець. - 2006. - № 2. - С. 26-32.

65. Зуляк І. Реалізація „Просвітою" програми ліквідації неписменності в міжвоєнний період (1919-1939 рр.) / І. Зуляк // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 103-112.

66. Зуляк І. Репертуар аматорсько-театральних гуртків „Просвіти" міжвоєнного періоду / І. Зуляк // Мандрівець. - 2005. - № 6. - С. 12-21.

67. Качкан В. Невгасиме полум'я „Просвіти" : до 130-річчя заснування / В. Качкан // Галичина. - 1999. - 20 квіт.

68. Климишин І. Чи здолаємо Чорнобиль духовний? : До 125-річчя Всеукр. Т-ва „Просвіта" / І. Климишин // Рідна земля. - 1993. - 30 листоп.

69. Коваль М. „Просвіта" в умовах „нового порядку" (1941-1944) / М. Коваль // Український історичний журнал. - 1995. - № 2. - С. 37-42.

70. Ковба Ж. Товариство „Просвіта": історія й сучасність / Ж. Ковба // Друкарство. - 1996. - № 6. - С. 4-7.

71. Косів М. „Просвіта" давня і сьогочасна / М. Косів // Слово. - 1991. -  № 13. - С. 6-7.

72. Куделя М. Ювілей „Просвіти" : 130 років / М. Куделя // Українське слово. - 1998. - 26 листоп.

73. Кунанець Н. Мандрівні бібліотеки товариства „Просвіта" Галичини (перша половина ХХ ст.) / Н. Кунанець // Бібліотечна планета. - 2005. - № 1. - С. 31-33.

74. Левада О. Ностальгія за минулим : [про відновлення діяльності т-ва „Просвіта"] / О. Левада // Єдність. - 1993. - 12 листоп.

75. Лисенко О. В. Значення українських „Просвіт" для справи шкільного навчання / О. В. Лисенко // Рідна школа. - 1992. - № 3-4. - С. 20-22.

76. Лігостова О. Новий храм на руїнах : [про історію укр. „Просвіти"] / О. Лігостова, С. Білокінь // Людина і світ. - 1992. - № 3. - С. 12-18.

77. Ліцовський М. Центр національного життя / М. Ліцовський // Слово Просвіти. - 2008. - 17-23 лип.

78. Лозинська Л. „Просвіта" просвіщала кожного / Л. Лозинська // За вільну Україну. - 2003. - 9 груд.

79. Мисюк І. Гімни „Просвіти" / І. Мисюк // Гуцульський край. - 1991. - 12 листоп.

80. Мізернюк С. Вони несли світло знань / С. Мізернюк // Слово Просвіти. - 2008. - 29 трав. - 4 черв.

81. Мовчан П. „Просвіта" - найбільша „партія" / П. Мовчан // Культура і життя. - 1994. - 5 лют.

82. Мороз В. Волі шукати нам треба в ясного сонця „Просвіти" / В. Мороз // Прикарпатська правда. - 1990. - 13 жовт.

83. Ода „Просвіті" : [текст і ноти, сл. і музика Б. Данилишина] // Галицька Просвіта. - 2008. - 19 верес.

84. Поясик О.  Внесок товариства „Просвіта" у розвиток музичного виховання молоді Галичини (20-30-ті роки ХХ століття) / О. Поясик // Обрії. - 2006. - № 1. - С. 27-29.

85. Скоморовський І. Роль культурно-просвітницьких товариств в організації бібліотек у Західній Україні (1919-1939 рр.) : [„Просвіта", „Пласт", „Рідна школа"] / І. Скоморовський // Обрії. - 2007. - № 2. - С. 3-6.

86. Скочиляс І. До історії прапора „Просвіти" / І. Скочиляс // Знак. - 1994. - № 6. (лип.).

87. Сторінки історії Товариства „Просвіта" в Україні за матеріалами Всеукраїнського товариства „Просвіта" // Українське слово (подарунок т-ва „Просвіта" в Сербії). - 2007. - № 12. - С. 6-9.

88. Товариство „Просвіта" // Галичина. - 1990. - 3 жовт.

89. Товариство „Просвіта" в діаспорі // Слово Просвіти. - 2008. - 19 берез.

90. Усе починалося з малого : [публ. мовою оригіналу із газ. „Діло" (1926 р.) / підготував І. Драбчук] // Галицька Просвіта. - 2006. - 26 жовт.

91. Ференц В. „Просвіта" як система  / В. Ференц // Слово Просвіти. - 2006. - 21-27 груд.

92. Ференц В. Феномен „Просвіти" в українській політиці / В. Ференц // Тижневик Галичини. - 1999. - 12 серп.

93. Фостун С. 130-річчя товариства „Просвіта" / С. Фостун // Визвольний шлях. - 1999. - № 1. - С. 13-24.

94. Харитон В. Мати українських товариств : [до 125-річчя „Просвіти"] / В. Харитон, П. Арсенич // Вперед. - 1993. - 7 серп. ; 18 серп.

95. Цапко О. Політична спрямованість діяльності „Просвіт" наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть / О. Цапко // Нова політика. - 1998. - № 5. - С. 9-12.

96. Шулепа С. „Просвіта" в історії і культурі українського народу / С. Шулепа // Писанка. - 1993. - № 3-4. - С. 30.

97. Щеглюк В. „Просвіта" кличе : [є слова гімну Т-ва] / В. Щеглюк // Галичина. - 1991. - 24 верес.

98. Що таке „Просвіта" // Червоний прапор. - 1990. - 15 верес.

99. Янів В. Всенародність „Просвіти" : слово на святі 100-ліття, що відбулося в Парижі 18 травня 1969 р. / В. Янів // Просвіта. - 1993. - № 8 (берез.). - С. 5.

 „ПРОСВІТА" НА ПРИКАРПАТТІ

100. Альманах Станиславівської землі: зб. матеріалів до історії Станиславова і Станиславівщини. - Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. - 959 с.

Із змісту : „Просвіта" у Станиславівщині. - С. 393-394 ; Ставничий І. Станиславівська „Просвіта" 1918 року. - С. 395-397 ; Островерха М. „Просвіта" у Станиславівщині в 1923-1926 роках. - С. 398-414.

101. Арсенич П. „Просвіта" на Гуцульщині / П. Арсенич // „Просвіта": історія, постаті, чин. - Івано-Франківськ, 1993. - С. 13-17 ; Гуцульщина (Торонто). - 1994. - № 37. - С. 21-22.

102. Арсенич П. Просвітянський календар на 2007 рік / П. Арсенич, Г. Горбань.  - Івано Франківськ : Просвіта, 2007. - 88 с.

Івано-Франківське ОО ВУТ „Просвіта" пропонує історичний та літературно-мистецький календар Івано-Франківської області на 2007 рік. Усі дати подан іу хронологічнфй послідовності.

103. Арсенич П. Просвітянський календар на 2008 рік / П. Арсенич.  - Івано Франківськ, 2007. - 96 с.

104. Арсенич П. Угорники коло Станиславова (Івано-Франківська) / П. Арсенич, М. Олійник. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2005.

Із змісту: Культурно-просвітницьке життя. Читальня „Просвіти". - С. 41-53.

105.  Бабій В. Історія „Просвіти" в Хмелівці / В. Бабій // Бабій В. Історія Хмелівки. Факультативний курс / В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 38-42.

106.  Бажанський М. Творчий динамізм патріотизму моїх земляків: від перших проявів організованих сусп. гуртків, церков. братств, ремісн. цехів - аж до „Січей", „Соколів", „Просвіт", „Рідних Шкіл" та бойових формацій і політ. партій : гаслова енцикл. / М. Бажанський. - Дітройт, 1983. - 256 с.

Автор, громадський діяч в діаспорі, родом із Снятинщини, присвячує  книгу-енциклопедію своїм землякам. В чужих краях, в новому оточенні створена ця праця. З історії „Просвіти" вцілому, і зокрема про діяльність товариства, його читалень, бібліотек Снятинщини.

107. Борис М. Сіячі зерна „Просвіти" [в с. Тяпче Долин. р-ну]  / М. Борис // Борис М. Тяпче. Історія, спогади, світлини / М. Борис. - Долина, 2004. - С. 93-106.

108.  Братусь М. Історія села Обельниця  / М. Братусь, В. Лаба. - Л., 2007. - 107 с.

Із змісту: Читальня „Просвіти" в селі. - С. 86-93.

109. Буджак М. По забутих стежках. (З історії міста Товмача) / М. Буджак. - Тлумач, 1993. - 107 с.

Із змісту : На вогник „Просвіти". - С. 52-59 ; Оновлена „Просвіта". - С. 71-72.

110. Буртик П. Книга Марківців / П. Буртик. - Вінніпег ; Івано-Франківськ : Тіповіт, 2007. - 224 с.

Із змісту : Заходи та будова читальні „Просвіти". - С. 110-111; Перша вистава в читальні „Просвіти". - С. 113-115.

111. Возняк В. Товариство „Просвіта" / В. Возняк // Возняк В. Село моє - України цвіт. Історія Вовчинця / В. Возняк. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 21-31.

112. Воробій Л. Просвіта / Л. Воробій // Воробій Л. Загір'я Княгиницьке: історико-краєзн. студії / Л. Воробій. - Л., 2005. - С. 257-302.

113. Воробій Л. Філія  тавариства „Просвіта" в Рогатині / Л. Воробій // Рогтинська земля: історія та сучасність. Т. 4. - Л., 2005. - С. 158-172.

114. Гандзюк Р. Просвітянський рух. Читальня і філія „Просвіти" / Р. Гандзюк // Гандзюк Р. Надвірна : іст. нарис. - Івано-Франківськ,1999. - С. 149-159.

115. Гачка І. Творення „Просвіти" / І. Гачка // Гачка І. Тут витав у мріях молодий Франко. З історії Лолина / І. Гачка. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 276-324.

116. Гетьман І. Історія села двох братів (Братківці) / І. Гетьман. - Івано-Франківськ, 2002. - 238 с.

Із змісту : Життя під променем „Просвіти", але в неволі (1887-1913). Товариство „Просвіта". - С. 42-50 ; Виписки із звітів „Просвіти" - С. 79-81.

117. Глаголюк В.  „Просвіта" Коломийщини: становлення і розвиток / В. Глаголюк //  Коломия давня і нова: міська цивілізація в історії та культурі. - Коломия, 2005. -С. 113-135.

118. Городенщина : історико-мемуар. зб. / зредагував Г. Марунчак. - Ню-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. - 871 с.

Із змісту : Білинський Б. Філія Просвіти в Городенці. - С. 261-266 ; Семенюк С. „Просвіта" в Городенці в 1937-38 роках. - С. 267-289.

119. Грабовецький В. З історії культурно-освітнього руху / В. Грабовецький // Грабовецький В. Історія Калуша. З найдавніших часів до початку ХХ ст. / В. Грабовецький. - Дрогобич, 1997. - С. 163-173.

120. Грабовецький В. „Просвіта" в гуцульських селах / В. Грабовецький // Грабовецький В.  Ілюстрована історія Прикарпаття. Тисячолітній літопис Гуцульщини. Т. 3. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 333-337. 

121. Грабовецький В. „Просвіта" в Княгинині / В. Грабовецький // Грабовецький В. Нарис історії Княгинина / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 94-101.

122. Грабовецький В. „Просвіта" в Станіславові / В. Грабовецький // Грабовецький В. Історія Івано-Франківська (Станіславова). З найдавніших часів до початку ХХ століття. Ч. 1 / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 197-210.

123.  Грабовецький В. „Просвіта" над Дністром / В. Грабовецький // Грабовецький В. Долина над Дністром. Ілюстрована історія села / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 155-162.

124. Грабовецький В. „Просвіта" над Луквою / В. Грабовецький // Грабовецький В. Грабівка. Літопис оселі над Луквою / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 134-141.

125. Грабовецький В. „Просвіта" над Прутом / В. Грабовецький // Грабовецький В. Іванівці. Літопис села над Прутом / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 146-154.

126. Грицан А. „Просвіта" і кооперативний рух на Прикарпатті у міжвоєнний період (1920-1930) / А. Грицан  // Наукові записки. Серія: Історія / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Вип. 5. - Т., 2002. - 60-65.

127. Грицан А. „Просвіта" у боротьбі за збереження історичної пам'яті українського народу на Прикарпатті / А. Грицан // Наукові записки (Івано-Франків. краєзн. музею). Вип. 4. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 25-31.

128. Грицан А. Просвітня зоря Прикарпаття : нариси про історію Т-ва „Просвіта" на Прикарпатті між двома світ. війнами (1921-1939) / А. Грицан. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. - 180 с.

Книга написана на основі фактичного матеріалу, головним чином - неопублікованих архівних документів. Вона дає цілісну, широку картину діяльності „Просвіти" на Прикарпатті між двома світовими війнами. Книга багато ілюстрована.

129. Грицан А. Становлення філії „Просвіти" у Галичі / А. Грицан // Галицька земля: історія та сучасність : матеріали наук. конф. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 40-42.

130. Гук В. Церківна і Станківці. Історико-етнографічний нарис / В. Гук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря,  2004. - 640 с.

Із змісту : Гімн „Просвіти". - С. 158-166 ; „Просвіта" у Станківцях. -  С. 178-179.

131. Іванійчук Г. „Просвіта" / Г. Іванійчук // Іванійчук Г. Карлів - перлина мого серця / Г. Іванійчук. - Снятин, 2007. - С. 139-148.

132. Карпів Й. Під промінням „Просвіти" / Й. Карпів // Карпів Й. Клубівці (Нариси з історії села) / Й. Карпів. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 224-237.

133. Качкан В. Полум'я „Просвіти" : [про кн. А. Грицана „Просвітня зоря Прикарпаття"] / В. Качкан // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє. Кн. 5 / В. Качкан. - Л., 2002. - С. 328-332.

134. Клапчук В. М. „Просвіта" на Делятинщині / В. М. Клапчук // Клапчук В. М. Делятинщина: історико-геогр. дослідж. / В. М. Клапчук, М. М. Клапчук.  - Делятин, 2007. - С. 454-459.

135. Коломиєць М. „Просвіта" Калущини: далеке і близьке / М. Коломиєць. - Калуш, 2003. - 186 с.

Дослідження відтворює історію просвітницького руху на Калущині за сторіччя, розкриває історію діяльності читалень, містить короткі біографічні довідки діячів „Просвіти як минулого, так і сучасного". Видання ілюстроване маловідомими і рідкісними історичними фотоматеріалами.

136. Кравченюк О. Просвітянський рух в Рогатинщині / О. Кравченюк // Рогатинська земля. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1989. - С. 183-192.

137. Кузик С. Громадські організації Княгинич. „Просвіта" / С. Кузик  // Кузик С. Княгиничі. Краєзнавчі студії / С. Кузик. - Л., 2002. - С. 152-173.

138. Купчинський Б. Товариство „Просвіта" / Б. Купчинський // Купчинський Б. Вікно. Історія села від найдавніших часів до наших днів / Б. Купчинський. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 108-173.

139. Левицький В. Село „Просвітою" славне / В. Левицький // Левицький В. Білі Ослави. Село моє - колиска моя / В. Левицький. - Білі Ослави ; Надвірна, 2000. - С. 119-126.

140. Любчик І. Зоря „Просвіти" / І. Любчик // Любчик І. Через роки і долі. (Нарис історії села Липівка) / І. Любчик. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 106-118.

141. Лялька Я. Літопис нескореної України. Кн. 5. Ольга Басараб та її доба : док., матеріали, спогади, біогр. нариси / Я. Лялька. - Л. : Гал. вид. спілка, 2007. - 1248 с., 44 с. іл.

Із змісту : Повідомлення Рогатинського староства про заборону станіславським воєводою читальні „Просвіти" в Підгородді (Рогатин, 12 жовт. 1932). - С. 645 ; Відкликання Товариства читальня „Просвіти" в с. Підгородді до міністерства внутрішніх справ Польщі проти заборони читальні станіславським воєводою (жовт. 1932 р.). - С. 647 ; Прохання жителів Підгороддя Правлінню „Просвіти" про заснування читальні (2 жовт. 1934 р.). - С. 730 ; Відклик читальні „Просвіти" на рішення рогатинського старости про заборону заснування читальні (27 берез. 1938 р.). - С. 890-891 ; Заборона рогатинського старости Янецького товариству „Рідна школа" в Підгородді святкувати 70-ліття „Просвіти" (15 квіт. 1938 р.). - С. 891 ; Лист гуртка Товариства „Рідної Школи"у Підгородді правлінню Товриства „Просвіта" у Львові про заборону святкування 70-ліття „Просвіти" (18 квіт. 1938 р.). - С. 892.

142. Максим'юк М. „Просвіта" на Надвірнянщині / М. Максим'юк. - Надвірна : ЗАТ „Надвірнянська друкарня" 1999. - 64 с.

На основі архівних джерел та публікацій показано історію заснування та розвитку до сьогодення Товариства „Просвіта", її читалень на Надвірнянщині.

143. Марків Я. Село Журів - колишнє містечко Рогатинщини / Я. Марків. - Журів ; Коломия, 2001. - 214 с.

Із змісту : Роль товариства читальні „Просвіта" в піднесенні освіти та культури журів'ян і їх боротьба за духовне і національне відродження. - С. 93-100 ; Пацифікація і „Просвіта". - С. 101-107.

144. Михайлів Л. Товариство „Просвіта"  / Л. Михайлів // Михайлів Л. Рожнятів і околиці / Л. Михайлів. - Снятин, 2000. - С.  52-57.

145. Монолатій І. „Просвіта" на Коломийщині: слово без діла є мертве / І. Монолатій // „Просвіта": історія та сучасність (1868-1998). - К., 1998. - С. 292-294.

146. Мохорук Д. Село моє Топорівці. Т. 2 / Д. Мохорук. - Косів : Писаний Камінь, 2006. - 250 с.

Із змісту : Створення товариства „Просвіта". - С. 74-75 ; Відновлення роботи товариства „Просвіта". - С. 150-167.

147. Петраш О. Товариство „Просвіта" / О. Петраш // Петраш О. Наш Княгинин. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 20-27.

148. Полєк В. Народний Дім „Просвіта": сторінки історії  [в м. Івано-Франківську] / В. Полєк // „Просвіта": історія, постаті, чин : матеріали наук. конф., присвяч. 125-річниці заснування „Просвіти". - Івано-Франківськ, 1993. - С. 49-55.

149. Попадюк Ф. З історії сільської „Просвіти" та інших громадських організацій / Ф. Попадюк // Попадюк Ф. Боднарів. Історія розвитку села від найдавніших часі до наших днів / Ф. Попадюк. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 42-56.

150. „Просвіта" Івано-Франківська: минуле й сучасне. Кн. 1 / за заг. ред. В. Бойка. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. - 208 с.

Висвітлюється історія і діяльність філії „Просвіти" у Станиславові (1877-1944) та Івано-Франківського міського об'єднання Всеукраїнського товариства „Просвіта" ім. Т. Шевченка, подаються короткі біографії її видатних діячів.

151. Пташинська Г. Діяльність осередку „Просвіти" / Г. Пташинська // Пташинська Г. Мальовниче село понад річкою : нарис історії с. Старий Лисець / Г. Пташинська. - Снятин, 2006. - С. 34-38.

152. Санкович М. Ворохта спорудила будинок „Просвіти" / М. Санкович //  Санкович М. Ворохта. Історія, люди, традиції / М. Санкович. - Ворохта, 2001. - С. 39.

153. Сіреджук П. Роль „Просвіти" і „Січі" в розвитку культури Гуцульщини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)  / П. Сіреджук // Матеріали ХІ Гуцульського Міжнародного фестивалю. - Верховина, 2001. - С. 207-210.

154. Сорич М. Подвижництво „Просвіти" / М. Сорич // Сорич М. Історія Мишина / М. Сорич. - Коломия, 2000. - С. 135-145.

155. Федунків З. Читальня й філія „Просвіти" / З. Федунків // Федунків З. Коштовний камінь Прикарпаття: іст. нариси про минувшину й сучасність м. Бурштина / З. Федунків. - Івно-Франківськ, 2006. - С. 294-305.

156. Харитон В. Заснування „Просвіти" у Станіславові // „Просвіта": історія, постаті, чин / В. Харитон. - Івано-Франківськ, 1993. - С. 6-12.

157. Харитон В. На Чорній Бистриці село (нариси з історії с. Чернієва: 1399-1939 роки). - Івано-Франківськ, 1993. - 78 с.

Із змісту: Тернисті дороги „Просвіти". - С. 22-32 ; Діяльність „Просвіти"  в  с. Черніїв у 1933-1938 рр. мовою документів. - С. 49-55.

158.  Харитон В. „Просвіта" / В. Харитон // Харитон В. Снятин над Прутом. Ч. 1 / В. Харитон, Тимофійчук. - Снятин, 2003. - С. 162-165.

159.  Харитон В. „Просвіта" в Тисмениці / В. Харитон. - Тисмениця, 1994. - 29 с.

Праця воскрешає десятки імен, фактів, подій  товариства „Просвіта" Тисмениці.

160. Янко І. Добротівська „Просвіта". ОУН / І. Янко // Янко І. Добротів. Історія села / І. Янко. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 73-80.

161. Апуневич О. І тоді зійде зоря: [про садівничо-госп. шк. „Просвіти" в с.  Милування Тисмениц. р-ну] / О. Апуневич // Просвіта. - 1993. - № 6 (лют.).

162. Арсенич П. Господарсько-садівнича школа в Милувані : [про діяльність у селі т-ва „Просвіта"] / П. Арсенич // Вперед. - 1994. - 5 лют.

163. Арсенич П. З історії „Просвіти" на Прикарпатті / П. Арсенич // Галицька Просвіта. - 2006. - 26 січ, 2, 9, 16 лют., 2, 16, 23, 30 берез., 6, 13, 20, 27 квіт.

164. Арсенич П. „Ми світла армія „Просвіти", що з тьмою стала до борби" : [до 120-річчя від дня заснування станиславів. „Просвіти"] / П. Арсенич // Галичина. - 1997. - 29 берез.

165. Арсенич П. Філія „Просвіти" в Коломиї / П. Арсенич // Бюлетень Івано-Франківського ОО ВУТ „Просвіта" ім. Т. Шевченка. - 1997. - № 10. - С. 7.

166.  Арсенич П. Філія „Просвіти" у Станиславові : до 120-річчя заснування / П. Арсенич // Бюлетень Івано-Франківського ОО ВУТ „Просвіта" ім. Т. Шевченка. - 1997. - № 9. - С. 7.

167. Бабій Л. „Просвіта" і розвиток культури в Галичині / Л. Бабій // Західний кур'єр. - 1990. - 15 груд.

168. Балкова М. Світи „Просвіто"! : [минуле й сучасне Городенків. т-ва „Просвіта"] / М. Балкова // Край. - 1994. - 15 листоп.

169. Березівський П. Долинській „Просвіті" - 100 років / П. Березівський // Галицька Просвіта. - 2005. - 1 верес.

170. Боберський Ю. Товариство „Просвіта" в Микуличині відновлене / Ю. Боберський // Яремчанський вісник. - 1997. - 8 берез.

171. Бойко І. Діяльність читальні товариства „Просвіта" в с. Гаврилівці / І. Бойко // Краєзнавець Прикарпаття. - 2005. - № 5 . - С. 56-57.

172. Бойко І. „Читальня" в Князівці : [заснована 9 черв. 1884 р.] / І. Бойко // Новини Підгір'я. - 1990. - 27 жовт.

173. Бойко С. Маю на „Просвіту" опертя" : [Бурштин. „Просвіті" 100 р.] / С. Бойко // Слово Просвіти. - 2007. - 31 груд.

174. Бойцан В. Коломийська „Просвіта": кілька штрихів до історії / В. Бойцан // Коломийський вісник (Всевідо). - 2003. - 28 лют.

175. Буджак М. Золоте вруно слова : [до 100-річчя „Просвіти" на Товмаччині] / М. Буджак // Злагода. - 1996. - 10 лют.

176. Бурдуланюк В. „Просвіта" і просвітяни села Стопчатова / В. Бурдуланюк // Краєзнавець Прикарпаття. - 2004. - № 3. - С. 53-55.

177. Бурмей Л. З історії „Просвіти" в Галичині / Л. Бурмей // Дністрова хвиля. - 1998. - 21, 29 січ.

178. Вишиванюк М. Коломийська „Просвіта": етап перший [1874-1914] / М. Вишиванюк  // Вільний голос. - 1998. - 18 лют.

179. Гаврилюк С. „Просвіта" кличе : [з історії „Просвіти" в Тисмениці і Тисмениц. повіті] / С. Гаврилюк, Т. Піщак // Вперед. - 1993. - № 87-88, 93-94.

180. Гандзюк Р. „Просвіта" у Надвірній і повіті : [з архів. джерел] / Р. Гандзюк // Народна воля. - 1994. - 1 січ.

181. Глібчук В. Читальня ім. І. Я. Франка: м. Косів, Москалівка / В. Глібчук // Гуцульський край. - 1997. - 8 листоп.

182. Головатий М. Будинки „Руської бесіди" й „Просвіти" в Станіславові  / М. Головатий // Галицька Просвіта. - 2004. - 15 лип.

183. Головатий М. Станіславська „Просвіта": імена і адреси / М. Головатий // Західний кур'єр. - 1990. - 15 груд.

184. Гордієнко М. Тужлива мелодія забутої пісні : [Про шк. „Просвіти" в с. Милування] / М. Гордієнко // Вперед. - 1990. - 8 берез.

185. Грепиняк М. „Просвіта" у Березові Вижньому / М.  Грепиняк // Гуцульський край. - 1993. - 1 груд.

186. Грицан А. Діяльність товариства „Просвіта" у відродженні народних свят, обрядів і традицій на Прикарпатті у міжвоєнний період (1920-1939 рр.) / А. Грицан // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2000. - № 2. - С. 107-113.

187. Грицан А. Міжпартійна боротьба за вплив на „Просвіту" на Прикарпатті в 1921-1939 роках / А. Грицан // Галичина. - 2000. - № 4. - С. 61-65.

188.  Грицан А. „Просвіта" в боротьбі за збереження історичної пам'яті українського народу на Прикарпатті в 1920-1939 роках / А. Грицан // Галичина. - 1999. - № 3. - С. 35-38.

189. Гук В. Читальня „Просвіти" в Церківні / В. Гук // Галицька Просвіта. - 2008. - 18 січ.

190. Дзьоба Г. Повернення. У Буківні відновлена „Просвіта" / Г. Дзьоба // Галицька Просвіта. - 2006. - 2 лют.

191. Дичка Н. І в Галичині були труднощі... : [100 років „Просвіті" в Долин.  р-ні] / Н. Дичка // Слово Просвіти. - 2005. - 6-12 жовт.

192. Драбчук І. До історії осередків „Просвіти" [в селах Станіславського повіту, за матеріалами архіву] / І. Драбчук // Галицька Просвіта. - 2005. - 11, 18, 25 серп., 1 верес.

193. Драбчук І. Зоря „Просвіти" у Галичі : [за дописом львів. газ. „Діло" від. 10 берез. 1925 р.] / І. Драбчук // Галицька Просвіта. - 2005.- 19 трав.

194. Драбчук І. „Просвіта" в Єзуполі / І. Драбчук // Галицька Просвіта. - 2007. - 26 квіт., 5 трав.

195. Драбчук І. Як постала тязівська „Просвіта" / І. Драбчук // Галицька Просвіта. - 2007. - 8, 15 листоп.

196. Жибак М. Відродження українського національного духу на Коломийщині: з історії та сьогодення Колом. „Просвіти" / М. Жибак // Коломийський вісник. - 1998. - 24 верес., 1, 6 жовт.

197. Злагода В. Сто просвітянських літ : [урочистості з нагоди 100-річчя долин. „Просвіти"] / В. Злагода // Свіча. - 2005. - 7 верес.

198. Кардащук М. Зародження просвітянства в селі Старі Кути / М. Кардащук // Галицька Просвіта. - 2008. - 19, 26 верес.

199. Мазуркевич І. Долина з відчуттям висоти : [з історії т-ва „Просвіта" в Долині] / І. Мазуркевич // Свіча. - 1998. - 2 груд.

200. Максим'юк М. Знання простолюдинам несли : [з історії розв. т-ва „Просвіта" на Надвірнянщині] / М. Максим'юк // Народна воля. - 1993. - 3 груд.

201. Михайлів Л. Золотий ювілей у Ясені : [про святкування 100-річчя заснування т-ва „Просвіта"] / Л. Михайлів // Галицька Просвіта. - 2005. - 19 трав.

202. Михайлів Л. Товариство „Просвіта" у Рожнятові / Л. Михайлів // Бюлетень Івано-Франківського ОО ВУТ „Просвіта" ім. Т. Шевченка. - 1998. - № 13. - С. 4.

203. Мороз Л. Джерела духовності : [„Просвіта" на теренах Болехівщини] / Л. Мороз, Р. Скворій // Свіча. - 1993. - 1 груд.

204. Мошура О. Як село освідомлювалося : [спогади поета про читальню „Просвіти" в Перегінську в 20-х рр. ХХ ст.] / О. Мошура // Світ молоді. - 1993. - 5 листоп.

205. Організація товариства „Просвіта" в Галичі // Галицька Просвіта. - 2006. - 20 квіт.

206. Павліха І. Калуській „Просвіті" - 100 років! / І. Павліха // Дзвони Підгір'я. - 2003. - 26 листоп.

207. Піщак Т. „Просвіта" кличе : [з історії „Просвіти" в Тисмениці] / Т. Піщак, С. Гаврилюк // Вперед. - 1993. - 20 листоп.

208. Полєк В. Народний Дім „Просвіта" у Станиславові / В. Полєк // Рідна земля. - 1993. - 19 листоп.

209. Пушик С. Світочі „Просвіти" : [с. Вікторів Галиц. р-ну] / С. Пушик // Галичина. - 1993. - 13, 16, 19 листоп.

210. Ровенчак О. Початком був 1905-й... : [з історії створення Долин. „Просвіти"] /  О. Ровенчак // Галичина. - 1996. - 12 січ.

211. Рудковський С. Бурштинській „Просвіті" - 100 років / С. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2007. - 26 жовт.

212. Скальська У. Українські „Просвіти" та бібліотеки / У. Скальська // Слово Просвіти. - 2003. - 3-9 груд.

213. Спалах серед ночі. Томашівській „Просвіті" - 110 років // Галицька Просвіта. - 2008. - 24, 31 жовт.

214. Стеф'юк В. Слова світилися зірницями в душі : [з історії „Просвіти" в Косові] / В. Стеф'юк // Гуцульський край. - 1993. - 27 листоп.

215. Стеф'юк C. Діяльність „Просвіти" на теренах Ворохти /  С. Стеф'юк // Новий час. - 1993. - 24 жовт.  

216. Фащук В. „Найвідоміше село була Ямниця" : [з історії „Просвіти"] / В.  Фащук // Галичина. - 1993. - 11 груд.

217. Федоришин М. Світло нашої духовності : [з історії „Просвіти" у Надвірній] / М. Федоришин // Народна воля. - 1993. - 7 трав.

218. Флис С. З історії товариства „Просвіти" в селі Дора / С. Флис // Галицька Просвіта. - 2007. - 26 січ.

219. Флис С. З історії товариства „Просвіта" в Яремчі / С. Флис // Галицька Просвіта. - 2007. - 2 лют.

220. Харитон В. Будні і свята „Просвіти" : [з історії діяльності читальні в с. Черніїв Тисмениц. р-ну] / В. Харитон // Вперед. - 1993. - 31 берез.

221. Харитон В. Мати українських товариств : [до 125-річчя „Просвіти" на Станіславщині] / В. Харитон // Вперед. - 1993. - 24 лип.

222. Харитон В. „Просвіта" в борні за незалежність : [з історії діяльності „Просвіти" на Станіславщині в 1941-1944 рр.] / В. Харитон // Вперед. - 1993. - 7, 24 лип.

223.  Харитон В. Цифри і факти : до 125-річчя „Просвіти" : [м. Станіславів, Тисменичани, Угринів Горішній, Черніїв, Чукалівка, Хриплин, Ямниця, Яструбець (присілок Ганнусівки)] / В. Харитон // Вперед. - 1993. - 11 груд.

224.  Харитон В. Що ми втратили : док. про діяльність „Просвіти" в с. Черніїв у 1933-1938 рр. / В. Харитон // Вперед. - 1992. - № 17, 18 (берез.).

225. Шевчук П. 100-річчя Калуської „Просвіти" / П. Шевчук // Галичина. - 2004. - 3 січ.

226. Шиян В. Свій до свого по своє : [з історії кооператив. і просвітниц. руху на Снятинщині] / В. Шиян // Галицька Просвіта. - 2008. - 25 лип.

227. Шулепа С. „Просвіта" - історія і сучасність / С. Шулепа // Бюлетень Івано-Франкіівського ОО ВУТ „Просвіта" ім. Т. Шевченка. - 1999. - № 17. - С. 2-3, 5.

228. Янковський С. На видноколах національного відродження: Долинській „Просвіті" - 100 / С. Янковський // Свіча. - 2005. - 20 серп.

229. Ясінський М. Історія одного проекту : [з історії читальні „Просвіти" в с. Потічок Снятин. р-ну] / М. Ясінський // Галицька Просвіта. - 2006. - 21 верес.

 З КОГОРТИ СЛАВНИХ ПРОСВІТЯН

230. Арсенич П. Видатні діячі матірної „Просвіти" (1877-1939) у Станиславові / П. Арсенич // Просвіта Івано-Франківська: минуле й сучасне. Кн.1 / за ред. В. Бойка. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 50-72.

231. „Просвіта": історія, постаті, чин : матеріали наук. конф., присвяч. 125-й річниці заснування „Просвіти". - Івано-Франківськ, 1993. - 148 с.

232. Середяк А. Діячі „Просвіти" / А. Середяк // Нарис історії „Просвіти". - Л. ; Краків ; Париж, 1993. - С. 118-185.

233. Арсенич П. Діячі „Просвіти" / П. Арсенич // Бюлетень Івано-Франківського  ОО ВУТ „Просвіта" ім. Т. Шевченка. - 1996. -  № 6, 7 ; 1997. - № 12 ; 1998. - № 14 ; Галицька Просвіта. - 2006. - 4, 11 трав.

234. Арсенич П. Діячі товариства / П. Арсенич // Просвіта. - 1995. - 9 груд. ; 1996. - 20 січ., 3 берез., 25 трав., 22 черв., 12 жовт.

235. Зродились ми великої години... : діячі „Просвіти" [Івано-Франків. міськ. об-ня ВУТ „Просвіта"] // Галицька Просвіта. - 2006. -  7 груд.

236. Почесні члени „Просвіти" : [повний список за 1878-1938 рр.] // Галицька Просвіта. - 2005. - 9 черв.

237. Фабрика Р. Апостоли „Просвіти" : про просвітян М. Саєвича та П. Тимківа з Калус. р-ну / Р. Фабрика // Репортер. - 2008. - 12 черв. - С. 4.

238. Харитон В. Діячі „Просвіти" / В. Харитон // Вперед. - 1993. - 30 жовт.

ЮРІЙ БОБЕРСЬКИЙ

239. Арсенич П. Просвітянин та етнолог [Ю. Боберський] / П. Арсенич // Галицька Просвіта. - 2007. - 23 лют.

240. Боберський Ю. Сліди на плаях / Ю. Боберський. - Коломия, 2007. - 320 с.

Спогади з життя Юрія Боберського, голови Яремчанської міської організації Всеукраїнського товариства „Просвіта" (1995-2005), етнолога, лісівника.

МЕЛІТОН БУЧИНСЬКИЙ

241. Арсенич П. Будівничий „Просвіти" [Мелітон Бучинський] / П. Арсенич // Галицька Просвіта. - 2007. - 23 лют.

242. Полєк В. Мелітон Бучинський: голос правди і громадськості / В. Полєк, П. Арсенич // Українство: національно-духовні виміри. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 354-366.

 АНАТОЛЬ ВАХНЯНИН

243. Батенко Т. Постать Анатоля Вахнянина на тлі галицького суспільно-політичного руху ХІХ ст. / Т. Батенко // Республіканець. - 1995. - № 1-2. - С. 43-47.

244. Білавич Л. Композитор і просвітянин / Л. Білавич // Просвіта. - 2003. - № 2. - С. 6.

245. Горак Я. Вшанували засновника „Просвіти" / Я. Горак // Слово Просвіти. - 2007. - 21-27 черв.

246. Качкан В. Анатолій Вахнянин в українській культурі / В. Качкан // Наукові записки (краєзнавчого музею). Вип. 5-6. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 122-132.

 МИХАЙЛО ГАЛУЩИНСЬКИЙ

247. Голяк В. Ми рвемося до культури,  до науки, до поступу / В. Голяк // Просвіта. - 1993. - № 20 (черв.).

248. Горинь В. Михайло Галущинський - педагог, просвітянин, військовий і громадський діяч / В. Горинь // Воля і Батьківщина. - 2003. - № 1-2. - С. 187-191.

249. Доронюк І. Життя, віддане ідеї / І. Доронюк // Рогатинська земля. - 2008. - 4, 11 жовт.

250. Качкан В. DESTRUAM ET AEDIFICABO / В. Качкан  // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє. Кн. 3 / В. Качкан. - Л., 1998. - С. 129-142.

251. Коритко Р. Михайло Галущинський - педагог, просвітянин, військовий і громадсько-політичний діяч / Р. Коритко // Рогатинська земля: історія та сучасність, Вип. 1. - Л. ; Рогатин, 1995. - С. 199-201.

252. Ступарик Б. Життя, віддане національній ідеї / Б. Ступарик, В. Ковальчук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. - 56 с.

 ЄВГЕН ЖЕЛЕХІВСЬКИЙ

253. Євген Желехівський у національно-культурному відродженні України / за заг. ред. В. Грещука. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - 150 с.

Це перше монографічне дослідження про різнобічну діяльність Є. Желехівського (1844-1885) в національно-культурному відродженні України кінця ХІХ ст. та, про основну працю його життя „Малоруско-німецкий словар".

254. Арсенич П. Видатний діяч „Просвіти" [Є. Желехівський] / П. Арсенич // Новий час. - 1997. - 13 лют.

255. Арсенич П. Є. Желехівський - засновник „Просвіти" в Станиславові / П. Арсенич // Західний кур'єр. - 1994. - 23 груд.; Вперед. - 1994. - 24 груд.

256. Драбчук І. Вони були першими : [про Є. Желехівського і М. Коцюбу] / І. Драбчук // Галицька Просвіта. - 2006. - 4 трав.

257. Дрогомирецький П. Лексикограф і просвітянин / П. Дрогомирецький // Рідна земля. - 1995. - 6 січ.

КОРНИЛО ЗАКЛИНСЬКИЙ

258. Арсенич П. Родина Заклинських / П. Арсенич. - Івано-Франківськ, 1995. - 56 с.

На основі архівних джерел та публікацій і в діаспорі  і в Галичині розповідається про славну родину Заклинських, і зокрема Корнила Заклинського (1857-1884), українського історика, фольклориста і культурно-громадського діяча.

259. Арсенич П. Історик та просвітній діяч / П. Арсенич // Галицька Просвіта. - 2007. - 15 черв.

260. Мушинка М. Син славного роду / М. Мушинка // Шлях перемоги. - 2001. - № 30 (лип.).

РОМАН ЗАЛОЗЕЦЬКИЙ

261. Фабрика Р. Лідер нафтовиків Галичини : [про Р. Залозецького - проф., діяча „Просвіти", родом з Болехова] / Р. Фабрика // Репортер. - 2008. - 21 серп.

ВОЛОДИМИР КАЛЬБА

262. Рудковський М. Легенда галицького просвітительства : [про нац. свідомого священика В. Кальбу] / М. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2006. - 31 серп.

ІВАН КОРЧИНСЬКИЙ

263. Драбчук І. Іван Корчнський - активіст Галицької „Просвіти" / І. Драбчук // Галицька Просвіта. - 2005. - 14 квіт.

КОСТЬ ЛЕВИЦЬКИЙ

264. Андрухів І. Кость Левицький: сторінки життя / І. Андрухів. - Івано-Франківськ, 1995. - 64 с.

Про активного діяча товариства „Просвіта"в Станиславові та Тисмениці К. Левицького (1859-1941).

265. Харитон В. Кость Левицький як діяч „Просвіти" (маловідомі сторінки біографії) / В. Харитон // Харитон В. „Просвіта" в Тисмениці / В. Харитон. - Тисмениця, 1994. - С. 22-24, 27.

 БОГДАН ЛЕПКИЙ

266. Головин Б.  Просвітительство - стиль його життя : [про діяльність Б. Лепкого у Бережан., Львів. та Краків. філіях „Просвіти"] / Б. Головин // Богдан Лепкий в духовній історії України : матеріали наук. конф. - Т., 2006. - С. 107-115.

267. Погребенник Ф. Богдан Лепкий - визначний письменник-просвітянин / Ф. Погребенник // „Просвіта": історія та сучасність (1868-1998). - К., 1998. - С. 141-143.

ІВАН МАКУХ

268. Макух І. На народній службі : спогади / І. Макух. - Дітройт, 1958. - 628 с.

Автор спогадів Іван Макух (1872-1946), голова філії товариства „Просвіта" у Товмачі (тепер Тлумач), висловлює критичний погляд на політичну діяльність різних українських організацій і окремих діячів. В 1944 році емігрував в Австрію.

269. Буджак М. Іван Макух (1872-1946)  / М. Буджак // Буджак М. Золоте жниво: розповіді про відомих людей Тлумаччини. Кн. 2-3 / М. Буджак. - Тлумач, 1996. - С. 15-20.

РУДОЛЬФ МОХ

270. Бойко Л. Він був взірцем для усіх галичан / Л.  Бойко // Галицька Просвіта. - 2006.- 8 черв.

271. Кукула С. Просвітитель / С. Кукула // Галицька Просвіта. - 2006. - 15,22 черв, 3 серп. - (Постаті „Просвіти").

ОМЕЛЯН ОГОНОВСЬКИЙ

272. Качкан В. „Шлях до витиченої мети..." (сторінками писань Омеляна Огоновського) / В. Качкан  // Качкан В. Українське народознавство в іменах / В. Качкан. - К., 1994. - С. 59-68.

273. Цюп'як Р. Керманич „Просвіти" / Р. Цюп'як // Галичина. - 1994. - 27 жовт.

ІГНАТІЙ ПОЛОТНЮК

274. Арсенич П. Жив і діяв для людей : [станиславів. дяк і діяч „Просвіти"] / П. Арсенич // Галицька Просвіта. - 2006. - 28 груд.

ВАСИЛЬ РАВЛЮК

275. Арсенич П. Діяч „Просвіти" / П. Арсенич // Галичина. - 1990. - 9 груд. - С. 4.

276. Василь Равлюк (1872-1955) // Снятинщина: люди, події, факти / авт.-упоряд. В. Харитон, Я. Романюк. - Снятин, 2003. - С. 146-148.

ОМЕЛЯН РЕМЕЗОВСЬКИЙ

277. Драбчук І. Омелян Ремезовський - подвижник „Просвіти" / І. Драбчук // Галицька Просвіта. - 2007. - 1 черв.

ЮЛІЯН РОМАНЧУК

278. Дейчаківський І. Юліан Романчук - педагог, громадський діяч, політик / І. Дейчаківський. - Івано-Франківськ, 1999. - 74 с.

279. Качкан В. Освітянсько-просвітницька та культорологічна діяльність Юліана Романчука / В. Качкан // Українство: національно-духовні виміри. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 82.

280. Качкан В. Рвав кайдани з думки і волі / В. Качкан // Качкан В. Хай святиться імєя твоє. Кн. 3 / В. Качкан. - Л., 1998. - С. 32-43.

281. Черемська О. Між культурою і політикою : [про Ю. Романчука, одного із засновників „Просвіти"] / О. Черемська // Новий час. - 1992. - № 5.

МИКОЛА САЄВИЧ

282. Когут М. Саєвич Микола-Амбросій  / М. Когут //  Когут М. Калущина: люди і долі : біогр. довід. / М. Когут. - Калуш, 2006. - С. 182.

283. Фабрика Р. Освітянський апостол / Р. Фабрика // Галичина. - 2000. - 23 груд.

284. Фабрика Р. Микола Саєвич - подвижник рідного слова, січовий стрілець, просвітитель... / Р. Фабрика // „Просвіта": історія та сучасність (1868-1998). - К., 1998. - С. 148-150.

ІЛЛЯ СТЕБЕЛЬСЬКИЙ

285. Ганущак І. Вінок шани подвижникові „Просвіти" [Іллі Стебельському] / І. Ганущак // Тижневик Галичини. - 1998. - 24 груд.

286. Когут М. Ілля Стебельський / М. Когут // Когут М. Калущина: люди і долі. : біогр. довід. / М. Когут. - Калуш, 2006. - С. 195-196.

ВОЛОДИМИР ШУХЕВИЧ

287. Антонович М. В. Шухевич - репрезентатор „Просвіти" в Лондоні / М. Антонович // „Просвіта": історія, постаті, чин. - Івано-Франківськ, 1993. - С. 98-100.

288. Арсенич П. Володимир Шухевич (1949-1915): життя і культурно-громадська та етнографічна діяльність / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. - 86 с.

На основі архівних джерел, раритетних видань, листування, газетно-журнальної періодики широко висвітлюється життя, культурно-громадська діяльність автора п'ятитомної праці „Гуцульщина". В. Шухевич був членом всіх українських Товариств.

ВОЛОДИМИР ЯНОВИЧ

289. Арсенич П. Доктор Володимир Янович - просвітній діяч Станіславщини / П. Арсенич // Західний кур'єр. - 1990. - 15 груд.

290. Грабовецький В. Володимир Янович (1868-1931) / В. Грабовецький // Грабовецький В. Нарис історії Княгинина / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 124-128.

291. Драбчук І. Життєвий подвиг в ім'я „Просвіти" / І. Драбчук // Галицька Просвіта. - 2005. - 13 жовт.

„ПРОСВІТА" НА ШЛЯХУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

292. Кленові листки. Творчість „Молодої Просвіти" Снятинської загально-освітньої школи імені Василя Стефаника. - Снятин : ПрутПринт, 2005. - 52 с.

293. Освіта й „Просвіта" Снятинщини / відп. за вип. М. Попадюк. - Снятин : Прут Принт, 2005-2006.

Вип. 5. - 2005. - 124 с.

Вип. 6. - 2006. - 120 с.

Зокрема, про заходи щодо виконання Снятинської районної програми розвитку і функціонування української мови на 2005-2010 роки в рамках проекту „Просвіта" і рідна мова".

294. Умови конкурсу на здобуття звання лауреата премії імені Марійки Підгірянки : [премія присуджується обл. Т-вом  укр. мови ім. Т. Шевченка „Просвіта"] // Бурнашов Г. Краю милішого нема / Г. Бурнашов. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 35-36.

295. Хімей Р. Пильнуй Україно! [Ноти] : зб. патріот. пісень із репертуару нар. хору „Просвіта" м. Коломия / Р. Хімей. - Коломия : Вік, 2007. - 80 с.

296. Шулепа С. „Просвіта" Івано-Франківщини: на варті національного відродження / С. Шулепа // „Просвіта": історія та сучасність (1868-1998). - К., 1998. - С. 289-291.

297.  Заходи з підготовки та відзначення 140-річчя Всеукраїнського товариства „Просвіта" // Галицька Просвіта. - 2008. - 27 черв.

298. Арсенич П. Взаємини галичан з одеськими діячами „Просвіти" / П. Арсенич // Галицька Просвіта. - 2007. - 9, 16 лют.

299. Арсенич П. Звіт голови обласного об'єднання ВУТ „Просвіта" за 2007 / П. Арсенич // Галицька Просвіта. - 2007. - 8 груд.

300. Арсенич П. „Просвіта" - 2006: день за днем / П. Арсенич, М. Боднар, М. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2006. - 7 груд.

301. Арсенич П. „Просвіта" на шляху державотворення : хроніка з 1989р. / П. Арсенич, М. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2006. - 17, 24 серп., 7, 14, 21 верес., 5, 19, 26 жовт.

302. Боднар М. Храм духовності : [про Народний Дім „Просвіта" в м. Івано-Франківську, який відновив свою роботу 1993 р.] / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2008. - 31 жовт.

303. Будзик Ю. „Просвіта" вчора, сьогодні, завтра : [Івано-Франківська міська]  / Ю. Будзик // Вечірній Івано-Франківськ. - 2008. - 16 жовт.

304. Вівчар Б. Не перерветься той духовний зв'язок / Б. Вівчар // Галичина. - 2006. - 12 груд.

305. Волковецький С. Відновлення сільських „Просвіт" - історичне завдання для нашого краю / С. Волковецький // Рідна земля. - 2004. - 19 лют.; Слово Просвіти. - 2004. - 25 берез.

306. Волковецький С. „Просвіта" відіграла і відіграватиме важливу роль у національному відродженні України / С. Волковецький // Галицька Просвіта. - 2004. - 2004. - 23 черв.

307. Волковецький С. „Просвіта" та реалізація національної ідеї [на Івано-Франківщині] / С. Волковецький // Слово Просвіти. - 2005.  - 31 берез.-6 квіт.

308. Гаврилович І. „Просвіта" повертається до джерел..." / І. Гаврилович // Галичина. - 2004. - 28 лют.

309. Данилишин Б. Сценарій святочної академії, присвяченої 140-річчю з дня заснування ВУТ „Просвіта" ім.Т. Шевченка / Б. Данилишин // Галицька Просвіта. - 2008. - 4 квіт.

310. Коваль І. „Просвіта" є і буде дзвонарем українства / І. Коваль // Галичина. - 2002. - 5 жовт.

311. Мельник М. „Просвіта" у контексті розвитку / М. Мельник // Голос Опілля. - 2000. - 28 листоп.

312. „Просвіта": день за днем : [підсумки роботи ОО ВУТ „Просвіта" за 2007 р.] // Галицька Просвіта - 2007. - 8 груд. 

313. Просвіта Снятинщини в національно-духовному відродженні краю // Галицька Просвіта. - 2007. - 26 жовт.

314. П'ять років боротьби : [з хроніки діяльності обл. Т-ва: 1987-1991] // Бюлетень Івано-Франківського ОО ВУТ „Просвіта" ім. Т. Шевченка. - 1995. - №№ 1-5 ; 1996. - №№ 6-7.

315. Сопронюк О. Задля чого відродилася „Просвіта"? / О. Сопронюк // Вісті з України. - 1991. - № 7 (лют.). - С. 3.

316. Стефурак Н. Оновленим складом до нових обріїв : [про урочистості з нагоди 135-річчя заснування „Просвіти"] / Н. Стефурак // Галичина. - 2003. - 20 груд.

317. Тихий Б. Відродимо „Просвіту" / Б. Тихий // Слово народу. - 1990. - 15 груд.

318. Ференц В. Нова якість осередків Товариства / В. Ференц // Слово Просвіти. - 2007. - 19-25 квіт.

319. Ференц В. Феномен „Просвіти" в українській політиці / В. Ференц  // Тижневик Галичини. - 1999. - 12 серп. ; Західний кур'єр. - 1999. - 23 квіт. - С. 9.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

Андрухів І. - 1, 40, 41, 264

Антонович М. - 287

Апуневич О. - 42, 161

Арсенич П. - 2, 43, 44, 94, 101-104, 162-166, 230, 233, 234, 239, 241, 242, 254, 255, 258, 259, 274, 275, 288, 289, 298-301

Вабій В. - 105

Бабій Л. - 3, 45, 167

Бажанський М. - 106

Балкова М. - 168

Бандилко Л. - 46

Басараб О. - (141)

Батенко Т. - 243

Березівський П. - 169

Білавич Л. - 244

Білокінь С. - 76

Боберський Ю. - 170, (239), (240)

Боднар М. - 300, 302

Бойко В. - 150, 230

Бойко І. - 171, 172

Бойко Л. - 270

Бойко С. - 173

Бойцан В. - 174

Борис М. - 107

Братусь М.- 108

Бросаліна О. - 47

Буджак М. - 109, 175, 269

Будзик Ю. - 303

Бурдуланюк В. - 176

Бурмей Л. - 48, 177

Бурнашов Г. - 294

Буртик П. - 110

Бучинський М. - (241), (242)

Вахнянин А. - (243)-(246)

Винник Н. - 49

Вишиванюк М. - 178

Вівчар Б - 304

Возняк В. - 111

Волковецький С. - 305-307

Воробій Л. - 112, 113

Гаврилів Б. - 113а

Гаврилович І. - 308

Гаврилюк С. - 179, 207

Галущинський М. - 50, (247)-(252)

Галяк А. - (64)

Гандзюк Р. - 114, 180

Ганущак І. - 285

Гачка І. - 115

Герман О. - 5

Гетьман І. - 116

Глаголюк В. - 117

Глібчук В. - 181

Головатий М. - 182, 183

Головин Б. - 6, 20, 266

Голяк В. - 247

Горак Р. - 245

Горбань Г. - 102

Горинь В. - 248

Гордієнко М. - 184

Грабовецький В. - 7, 119-125, 290

Грепиняк М. - 185

Грещук В. - 253

Гринів О. - 8, 51

Гринішак Є. - 52

Гринчуцький В. - 4

Грицан А. - 9, 53, 54, 126-129, (133), 186-188

Гриців П. - 55

Гук В. - 130, 189

Данилишин Б. - 83, 309

Дейчаківський І. - 278

Дзьоба Г. - 190

Дичка Н. - 191

Дмитерко С. - 56

Довірак М. - 57

Дольницький М. - 10

Доронюк І. - 249

Доценко Ю. - 58

Драбчук І. - 90, 192-195, 256, 263, 277, 291

Дрогомирецький П. - 59, 257

Ерстенюк Б. - 60

Желехівський Є. - (253)-(257)

Жибак М. - 196

Заклинський К. - (258)-(260)

Залозецький Р. - (261)

Зворський  С. - 4, 12

Злагода В. - 197

Зуляк І. - 64-66

Іванійчук Г. - 131

Іванчук С. - 13

Кальба В. - (262)

Кардащук М. - 198

Карпів Й. - 132

Качкан В. - 67, 133, 246, 250, 272, 279, 280

Качор А. - 14

Клапчук В. М. - 134

Клапчук М. М. - 134

Климишин І. - 68

Коваль І. - 310

Коваль М. - 69

Ковальчук В. - 252

Ковба Ж. - 70

Когут М. - 282, 286

Коломиєць М. - 135

Коритко Р. - 251

Корчинський І. - (263)

Косів М. - 71

Коцюба М. - (256)

Кравців Б. - 15, 16

Кравченюк О. - 136

Куделя М. - 72

Кузик С. - 137

Кукула С. - 271

Кунанець Н. -  17, 18, 73

Купчинський Б. - 138

Лаба В. - 108

Лев В. - 19

Левада О. - 74

Левицький В. - 139

Левицький К. - (264), (265)

Лепкий Б. - (266), (267)

Лисенко О. В. - 75

Лігостова О. - 76

Ліцовський М. - 77

Лозинська Л. - 78

Любчик І. - 140

Лялька Я. - 141

Мазуркевич І. - 199

Максим'юк М. - 142, 200

Макух І. -  268, (268), (269)

Марків Я. - 143

Марунчак Г. - 118

Мельник М. - 311

Мисюк І. - 79

Михайлів Л. - 144, 201, 202

Мізернюк С. - 80

Мовчан П. - 81

Монолатій І. - 145

Мороз В. - 82

Мороз Л. - 203

Мох Р. - (270), (271)

Мохорук Д. - 146

Мошура О. - 204

Мушинка М. - 260

Огоновський О. - (272), (273)

Олійник М. - 104

Островерха М. - 100

Павліха І. - 206

Петраш О. - 147

Піщак Т. - 179, 207

Погребенник Ф. - 267

Побірченко Н. - 23

Полєк В. - 148, 208, 242

Полотнюк І. - (274)

Попадюк М. - 283, 293

Попадюк Ф. - 149

Поясик О. - 84

Пташинська Г. - 151

Пушик С. - 209

Равлюк В. - (275), (276)

Радевич-Винницький Я. - 28

Ремезовський О. - (277)

Ровенчак О. - 210

Романчук Ю. - (278)-(281)

Романюк Я. - 276

Рудковський М. - 300, 301

Рудковський С. - 211, 262

Рудницький Я. - 30

Савчук Б. - 31

Саєвич М. - (237), (282)-(284)

Санкович М. - 152

Сварник І. - 33

Семчишин М. - 34

Середяк А. - 35, 36, 232

Сіреджук П. - 153

Скальська У. - 212

Скворій Р. - 203

Скоморовський І. - 85

Скочиляс І. - 86

Сопронюк О. - 315

Сорич М. - 154

Ставничий І. - 100

Стебельський І. - (285), (286)

Стефурак Н. - 316

Стеф'юк В. - 214

Стеф'юк С. - 215

Ступарик Б. - 252

Тимків П. - (237)

Тихий Б. - 317

Фабрика Р. - 237, 261, 283, 284

Фащук В. - 216

Федоршин М. - 217

Федунків З. - 155

Ференц В. - 92, 318, 319

Флис С. - 218, 219

Фостун С. - 93

Харитон В. - 2, 94, 156-159, 220-224, 238, 265, 276

Хімей Р. - 295

Цюп'як Р. - 273

Цяпко О. - 95

Чепіль М. - 38

Черемська О. - 281

Чоповський В. - 39

Шевчук П. - 225

Шиян В. - 226

Шулепа С. - 96, 296, 319

Шухевич В. - (287), (288)

Щеглюк В. - 97

Янів В. - 99

Янко І. - 160

Янковський С. - 228

Янович В. - (289)-(291)

 

Ясінський М. - 229

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 

Бережани - 266

Березів Вижній - 185

Білі Ослави - 139

Боднарів - 149

Болехів - 261

Болехівщина - 203

Братківці - 116

Буківна - 190

Бурштин - 155, 173, 211

Вікно - 138

Вікторів - 209

Вінніпег - 30

Вовчинці - 111

Волинь - 31, 46

Ворохта - 152, 215

Гаврилівка - 171

Галич - 129, 193, 205, 263

Галичина - 4, 7, 18, 32, 45, 48,  49, 73, 84, 167, 177, 261

Ганнусівка - 223

Городенка - 118, 168

Городенщина - 118

Грабівка - 124

Гуцульщина - 101, 153

Делятинщина - 134

Добротів - 160

Долина м. - 169, 197, 199, 210, 228

Долина с. - 123

Долинський р-н - 191

Дора - 218

Єзупіль - 194

Журів - 143

Загір'я Княгиницьке - 112

Західна Україна - 14, 47, 85

Іванівці - 125

Івано-Франківськ - 148, 150, 235, 302, 303

Івано-Франківщина - 296, 307

Калуський р-н - 237

Калуш - 119, 206, 225

Калущина - 135, 282, 286

Карлів - 131

Клубівці - 132

Княгинин - 121, 147, 290

Княгиничі - 137

Князівка - 172

Коломийщина - 117, 145, 196

Коломия - 117, 165, 174, 178,   196, 295

Косів - 181, 214

Краків - 266

Липівка - 140

Лолин - 115

Лондон - 287

Львів - 193, 266

Марківці - 110

Микуличин - 170

Милування - 161, 162, 184

Мишин - 154

Москалівка - 181

Надвірна - 114, 180, 217

Надвірнянщина - 142, 180, 200

Обельниця - 108

Перегінськ - 204

Підгороддя - 141

Польща - 141

Порт Артур - 29

Потічок - 229

Прикарпаття -

Рогатин - 113, 141

Рогатинщина - 136, 143

Рожнятів - 144, 202

Снятин - 158, 292

Снятинщина - 106, 226, 276,   293, 313

Станиславів - 104, 122, 156, 164, 166, 182, 183, 208, 223, 230, 255, 264, 274

Станиславівська земля - 100

Станіславський повіт - 192

Станіславщина - 222, 289

Станківці - 130

Старий Лисець - 151

Старі Кути - 198

Стопчатів - 176

Тернопільщина - 20

Тисменицький р-н -  179

Тисмениця - 159, 179, 207, 265

Тисменичани - 223

Тлумаччина - 269

Товмач - 109, 175, 268

Томашівці - 213

Топорівці - 146

Тязів - 195

Тяпче - 107

Угорники - 104

Угринів Горішній - 223,

Хмелівка - 105

Хриплин - 223

Церківна - 130, 189

Черніїв - 157, 220, 223, 224

Чукалівка - 223

Ямниця - 216, 223

Яремча - 219

Ясень - 201

Яструбець - 223

ЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛОВО. А. Грицан 

ТОВАРИСТВО „ПРОСВІТА": СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

„ПРОСВІТА" НА ПРИКАРПАТТІ

З КОГОРТИ СЛАВНИХ ПРОСВІТЯН

„ПРОСВІТА" НА ШЛЯХУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛА

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка