Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Європейська економічна інтеграція і УкраїнаЕкономічні відносини в Європейському Союзі
Україна і Європейський Союз

Друга половина ХХ століття пов’язана зі створенням та поглибленням інтеграційних процесів у Європі, де вони набули найдовершеніших форм. Найбільш розвинуте у світі інтеграційне угруповання – Європейський Союз, який пройшов усі основні етапи інтеграційного процесу, розширив своє членство. В регіоні сформувався єдиний господарський простір, в його межах поступово складаються загальні умови відтворення руху факторів виробництва та постають механізми його регулювання.
Даний рекомендаційний список відображає літературу з питань інтеграційних процесів у Європі та їх вплив на економічну ситуацію України. До нього включені монографії, навчальні та довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.
Список складається з двох розділів:
- Економічні відносини в Європейському Союзі
- Україна і Європейський Союз
Список розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, кого цікавлять проблеми євроінтеграції.

Підготувала Пасяка Н. М. –
зав. відділом економіко-виробничої літератури

Економічні відносини в Європейському Союзі

Антидемпінгова політика Європейського Союзу. – К.: Катран груп, 2001.– 150с.
Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини.– К.: Знання, 2004. – 409с.
Боринець С.Я. Міжнародні фінанси. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.
Карлін М.І. Міжнародні фінанси. – К.: Кондор, 2004. – 384с.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – К.: Знання-Прес, 2001. – 277с.
Майєр Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Пер. з англ. – К.: Либідь, 2002. – 703с.
Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн. – К.: Центр навч. літ., 2003. – 240с.
Міжнародна економіка / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча та ін.; За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання-Прес, 2003. – 447с.
Міжнародні організації / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288с.
Міжнародні стратегії економічного розвитку / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 351с.
Міжнародні фінанси / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін.; За ред. О. І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784с.
Податкова політика в Європейському Союзі / Пер. з англ. В. Мардак. – К., 2001. – 42с.
Савельєв Є.В. Європейська інтеграція і маркетинг. – Т.: Карт-бланш, 2003. – 482с.
Світова економіка / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582с.
Сорос Дж. Джордж Сорос про глобалізацію / Пер з англ. А. Фролкін. – К.: Основи, 2002. – 173с.
Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси. – К.: КНЕУ, 2001. – 119с.
Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації. – К.: КНЕУ, 2001. – 340с.
Чистилин Д.Н. Самоорганизация мировой экономики: Евразийский аспект. – М.: Экономика, 2004. – 237с.
Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. – К.: Знання, КОО, 1999. – 359с.
Антропов В. Модели социальной защиты в странах ЕС // Миров. экономика и междунар. отношения. – 2005. – №11. – С.70-77.
Балян А. Особливості та принципи здійснення регіональної політики в країнах-членах ЄС // Економіст. – 2005. – №2. – С.50-51.
Волошко В. Інституційне забезпечення регіональної політики Європейського Союзу // Регіон. економіка. – 2005. – №1. – С.148-155.
Галан Н.І. Державна підтримка малих та середніх підприємств в ЄС // Фінанси України. – 2005. – №5. – С.147-154.
Галиць О. Особливості здійснення транскордонних переказів у Європейському Союзі // Вісн. Нац. банку України. – 2004. – №2. – С.25-27.
Гончаров Ю. Застосування системи рейтингових оцінок як засіб ефективного управління процесом євроінтеграції // Економіка України. – 2005. – №11. – С.73-82.
Грозна В.В. Розширення ЄС на Схід. Нові виклики // Акт. пробл. економіки. – 2006. – №1. – С.122-131.
Гутник В. Европейский экономический и валютный союз: предварительные итоги и перспективы развития // Миров. экон. и междунар. отношения . – 2005. – №5. – С.3-15.
Дзяд О.В. Фінансові аспекти інноваційної політики ЄС // Фінанси України. – 2005. – №5. – С.140-146.
Дідівська Л.І. Захист конкуренції в Європейському Союзі та сучасні новації // Акт. пробл. економіки. – 2005. – №9. – С.117-123.
Загоруйко Ю. Під знаком лісабонської стратегії: План дій, згідно якого економіка Євросоюзу до 2010 р. має стати найбільш конкурентоспроможною // Дзеркало тижня. – 2005. – 24 верес. (№37). – С.11.
Зубілевич С. Нові вимоги аудиту в ЄС //Бух. облік і аудит.– 2004.– №7.– С.55-60.
Капіца Ю. Митні заходи на кордоні щодо контрафактної та піратської продукції в Європейському Союзі // Інтелект. власність. – 2005. – №12. – С.45-48.
Кашпір Р. Фінансово-економічні передумови і окремі проблеми монетарної інтеграції нових членів ЄС // Економіка України. – 2004. – №1. – С.64-69.
Кошелєва Г. Пільги в країнах ЄС і система соціального забезпечення у США // Соц. захист. – 2005. – №5. – С.41-44.
Крамар Р. Польські католики в дискусії про ЄС // Нар. творчість та етнографія. – 2005. – №2. – С.44-49.
Краснікова Н.О. Формування системи протекціонізму в умовах лібералізації економіки на прикладі ЄС // Фінанси України. – 2005. – №5. – С.130-139.
Ларін М. Криза європейської пенсійної системи: [Євросоюз] // Юрид. вісн. України. – 2005. – 22-28 січ. (№3). – С.11.
Ларін М. Податкова гармонізація в ЄС: [Система податкового регулювання в Європі] // Юрид. вісн. України. – 2005. – 24 верес. (№38). – С.11.
Ліневич Ю.В. Концентрація капіталу в банківській сфері: європ. досвід // Акт. пробл. економіки. – 2004. – №11. – С.54-62.
Могильний О.М. Спільна аграрна політика Європейського Союзу щодо сталого сільського розвитку: уроки для України // Економіка АПК. – 2004. – №7. – С.3-12.
Набок Р., Шитко О. Фондові ринки у країнах – нових членах ЄС: становлення і перспективи // Вісн. Нац. банку України. – 2005. – №7. – С.29-33.
Новиков В. Концептуальні засади соціально орієнтованої економіки: Практика європ. країн // Україна: аспекти праці. – 2004. – №6. – С.30-35.
Онищук М. Основне досягнення минулого року: Економічні вигоди членства Польщі в ЄС // Сіл. вісті. – 2005. – №19. – С.5.
Папієв М. Міжнародний досвід реформування пенсійного забезпечення // Україна: аспекти праці. – 2004. – №1. – С.3-11.
Пищик В. Европейская конституция и ее роль в валютной интеграции // Миров. экономика и междунар. отношения. – 2005. – №1. – С.66-74.
Радыгин А. Нормы корпоративного управления в России и ЕС: перспективы унификации // Миров. экономика и междунар. отношения. – 2004. – №4. – С.14-26.
Савчук С. Суперечності в торгівлі сталлю на прикладі ЄС та США // Економіст. – 2005. – №6. – С.58-59.
Сігайов А. О. Фінансова система Австрії // Фінанси України. – 2005. – №6. – С.125-130.
Хома О. Ринок праці Європейського Союзу // Географія та основи економіки в шк. – 2004. – №5. – С.43-46.
Хохлов И. Субсидиарность как принцип и механизм политики Евросоюза //Миров. экономика и междунар. отношения. – 2004. – №5. – С.95-101.
Чумак Т., Дубровіна О. Основні положення директив Європейського Союзу щодо справляння ПДВ // Вісн. податк. служби України. – 2004. – №32. – С.30-37.
Яковюк І. Історичні передумови і основні етапи європейської інтеграції // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2003. – №4. – С.82-92.

Наверх

Україна і Європейський Союз

Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470с.
Губський Б. Євроатлантична інтеграція України. – К.: Логос, 2003. – 328с.
Волошин О. Индивидуальное мастерство: [Україна на ринку ЄС] // Компаньон. – 2004. – №34. – С.40-42.
Голов С. Гармонізація фінансової звітності відповідно до плану дій „Україна-ЄС” // Бух. облік і аудит. – 2005. – №4. – С.7-16.
Данилишин Б. Формування нової парадигми підготовки кадрів у контексті інтеграції України в світову економічну систему // Україна: аспекти праці. – 2004. – №4. – С.14-18.
Загоруйко Ю. Всесвітній форум у Давосі... І Україна, якої там не було //Дзеркало тижня. – 2006. – 4 лют. (№4) – С.7.
Костюченко В. Огляд іпотеки. Україна та ЄС // Вісн. Нац. банку України. – 2005. – №5. – С.40-44.
Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісн. Нац. банку України. – 2004. – №2. – С.3-6.
Максимець К.П. Податкові аспекти європейської інтеграції України в комерційній діяльності: проблеми та перспективи // Акт. пробл. економіки. – 2004. – №6. – С.49-59.
Мартинов А. Українська економіка між єдиним економічним простором та Євросоюзом // Демокр. Україна. – 2004. – 21 верес. – С.2.
Пабат А. Стратегічний менеджмент конкурентоспроможності національної економіки в перспективі євроінтеграції // Економіст. – 2005. – №12. – С.59-61.
Перспективи діяльності України на ринках ЄС // Діл. вісн. – 2004. – №7. – С.10–11.
Пирожков С. Проблеми реалізації транзитного потенціалу України у контексті розширення ЄС і формування ЄЕП // Економіка України. – 2005. –№3. – С.4-19.
Полюшкевич Н. Яку конкуренцію може скласти Україна в ЄС? // Юрид. журн. – 2004. – №9. – С.45-46.
Почерніна Н.В. Ринкова інфраструктура зовнішньоекономічних зв’язків АПК // Економіка АПК. – 2004. – №7. – С. 121-126.
Притикіна О. Л. Інноваційна політика України та інтеграція до ЄС // Фінанси України. – 2005. – №5. – С.36-43.
Пухлій В. Розширення ЄС: наслідки для України // Політика і час. – 2004. – №2. – С.21-24.
Рибак С. О. Розвиток інтеграційної стратегії України // Фінанси України. –2004. – №3. – С.30-33.
Сіденко В., Барановський Е. Важкий шлях до ринку Європейського Союзу // Дзеркало тижня. – 2004. – 10 січ. – С.1,8.
Скрипник А. Бюджетна децентралізація як шлях до Євросоюзу // Економіст. – 2005. – №3. – С.26-29.
Смовженко Т. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект // Вісн. Нац. банку України. – 2005. – №11. – С.34-37.
Соловйова О.А. Перспективи розвитку страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Фінанси України. – 2005. – №5. – С.122-129.
Терещенко О.О. Гармонізація державної політики фінансової підтримки підприємств із законодавством Європейського Союзу // Фінанси України.–2004. – №10. – С.108-116.
Туранський Ю. Перспективи діяльності Державної служби зайнятості в контексті євроінтеграційних процесів в Україні // Україна: аспекти праці. – 2004. – №8. – С.3-5.
Фомін С. Розширення ЄС: момент істини для України: (Економічні критерії ЄС для України) // Політика і час. – 2004. – №7-8. – С.44-49.
Харламова Г.О. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок в умовах глобалізації // Акт. пробл. економіки. – 2004. –№12. – С.71-76.
Шнирков О. Торгівля з ЄС: структурні бар’єри//Уряд. кур’єр. – 2005.– 6 груд.– С.5.

Наверх

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка