Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Рекреаційні туристичні ресурси ПрикарпаттяРекреаційні туристичні ресурси Прикарпаття

Загальні питання рекреації Карпатського регіону
Рекреаційний потенціал Івано-Франківщини
Природно-заповідний фонд
Ліси Українських Карпат
Курортно - оздоровчий комплекс
Індустрія туризму
Туристичне Прикарпаття
Сільський зелений туризм
Історико-культурні об'єкти області - об'єкти туризму
Алфавітний покажчик авторів книг, описаних за назвою
Географічний покажчик

Прикарпаття - неповторно-мальовничий куточок України, край високих гір, стрімких потоків, чистого повітря, працьовитих і завзятих людей. Рекреаційні ресурси регіону визначаються наявністю цілющого клімату, широкого спектру мінеральних вод, лікувальних грязей, багатою історією і цікавою етнографією, сукупністю оздоровчих закладів. Усе це приваблює в наш край численних відпочиваючих і туристів.

Туризм формує позитивний імідж області, тому реалізація затвердженої Івано-Франківською обласною радою в кінці 2002 року Програми розвитку туризму на 2002-2010 роки передбачає стрімкий розвиток галузі в цілому.

Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню українців та іноземних громадян до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги.

Нині в області налічується понад 120 закладів для розміщення туристів на 12 тисяч місць, що дає можливість нарощувати лікувально-оздоровчі , туристичні, спортивні послуги, зокрема й для іноземних туристів.

Зростає інтерес населення щодо заняття туристичною діяльністю. Зараз в області функціонує більше 70 ліцензованих туристичних підприємств. Сільський зелений туризм налічує понад 250 приватних садиб, що обслуговують туристів.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик "Рекреаційно - туристичні ресурси Прикарпаття-туристичні ресурси Прикарпаття" вміщує наукову і науково-популярну літературу: монографії, матеріали наукових конференцій, довідкову та навчальну літературу, статті із збірників і періодичних видань.

Література у покажчику розміщена у трьох основних розділах:
- загальні питання рекреації Карпатського регіону;
- рекреаційний потенціал Івано-Франківщини;
- індустрія туризму;

та підрозділах:
природно-заповідний фонд, ліси Українських Карпат, курортно-оздоровчий комплекс, туристичне Прикарпаття, сільський зелений туризм, історико-культурні об'єкти області - об'єкти туризму.

У межах розділів та підрозділів література розташована спочатку за алфавітом видань, описаних під назвою, потім статей, розписаних аналітично із збірників та періодики. Матеріали анотуються в тих випадках, коли необхідно розкрити зміст книги або статті, уточнити географічну назву тощо.

Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика авторів і книг, описаних за назвою та географічного покажчика.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик розрахований на вчених, спеціалістів, викладачів та студентів, бібліотечних працівників, широкий загал користувачів.

1. Карпатський єврорегіон. - Ужгород, 2001. - 16 с.
2. Карпатський єврорегіон. - Польща, 1999. - 102 с.
3. Карпатский рекреационный комплекс: Моногр. / Отв.ред. М.Долишний. - К.: Наук. думка, 1984. - 148 с.
4. Недашковская Н. Рекреационная система Советских Карпат: Моногр. - К.: Вища шк., 1983. - 117 с.
5. Фоменко Н. Рекреаційні ресурси та курортологія: Підруч. для студ. екол. спец. вищ. навч. закладів. - Івано-Франківськ: Ін-т менеджменту та економіки, 2001. - 240 с.
6. Адаменко Я. Рекреаційні особливості // Природничі основи екологічного моніторингу Карпатського регіону. - К., 1996. - С. 29.
7. Адаменко Я. Рекреаційні ресурси // Там само. - С. 80-81.
8. Адаменко О., Кравців В. Геоекологічні дослідження регіональних рекреаційних зон Українських Карпат // Дослідження передкризових екологічних ситуацій в Україні: Зб. наук. праць. - К., 1994. - С. 101-103.
9. Бейдик О. Рекреаційне районування // ГЕУ. В 3-х т. Т.3. - К., 1990. - С. 120.
10. Голояд Б. Еколого-рекреаційний напрям розвитку - важлива складова оптимізації інфраструктури Карпатського регіону // Наук. вісн. [ІМЕ]. - 2000. - № 2. - С. 66-69.
11. Голояд Б. Моніторинг в Карпатах для збереження стабільності природного середовища та Рекреаційно - туристичні ресурси Прикарпаттяго використання // Дослідж. передкриз. екол. ситуацій в Україні: Зб. наук. праць. - К., 1994. - С. 104-106.
12. Довганич Я. Рекреація в Карпатському краї як профілююча галузь господарства // Екологічні передумови розвитку рекреації на Гуцульщині: Наук.-практ. конф. - Яремче, 1996. - С. 34-36.
13. Жученко В. Рекреационный комплекс в Карпатском регионе // Бизнес информ. - 1998. - № 3. - С. 12-13.
14. Коробейнікова Я., Долгопола Г. Рекреаційні ресурси Долинського району // Національні природні парки: проблеми становлення і розвитку. - Яремче, 2000. - С. 161-164.
15. Кравців В. Головокружіння на чужих вершинах: Рекреаційні ресурси Карпат. регіону // Зелені Карпати. - 1994. - № 1-2. - С. 27-30.
16. Кравців В., Жук П. Концептуальні основи перспективного розвитку Рекреаційно - туристичні ресурси Прикарпаттяї індустрії в Карпатах // Економіка України. - 1993. - № 12. - С. 57-62.
17. Нудельман М. Рекреационное значение Украинских Карпат // Укр. Карпаты. - К., 1988. - С. 188-197.
18. Пілько А. Карпатський рекреаційний комплекс: сучасні особливості розвитку, проблеми ефективного використання // Матеріали звіт.-наук. студ. конф. за 1998 р. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 20-22.
19. Про розвиток екологічної галузі за десять років незалежності України // Людина і екол. - 2001. - № 12 (верес.)

Рекреаційний потенціал Івано-Франківщини
20. Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Івано-Франківській області на 2000 - 2005 роки // Вісн. обл. ради та ОДА. - 1999. - № 12. - С.5-70.
21. Екологічні передумови розвитку рекреації на Гуцульщині: Наук.-практ. конф. в рамках VI Гуцул. фест. 13 верес. 1996р.: Тези доп. - Яремче, 1996. - 112с.
22. Адаменко О. Інформаційно-керуючі системи розвитку рекреаційних територій в умовах екологічних обмежень // Дослідж. передкриз. екол. ситуацій в Україні: Зб. наук. праць. - К., 1994. - С. 107-108. На прикладі Івано-Франківської області.
23. Голояд Б. Рекреація - пріоритетна галузь соціально-економічного розвитку Івано-Франківщини // За незалежність. - 1996. - 20 січ., 10 лют.
24. Гоцул Л., Яківчук І. З історії розвитку рекреації в Яремчі // Яремчан. вісн. - 1999. - 12 січ.
25. Долгопола Г. Рекреаційні ресурси Івано-Франківщини // Наук. вісн. [ІМЕ] - 2000. - № 2. - С. 69-70.
26. Кобилюк В. Рекреаційне використання Чорногірського хребта Українських Карпат // Екол. передумови розв. рекреації на Гуцульщині: Наук. практ. конф. - Яремче, 1996. - С. 49-50.
27. Коробейнікова Я., Долгопола Г. Рекреаційні ресурси Долинського району //Нац.природ. парки : пробл. становлення та розв. - Яремче, 2000. - С. 161-164.
28. Лаврук Г. Геологічні та ландшафтні особливості Верхопрутської Рекреаційно - туристичні ресурси Прикарпаттяї зони // Геоекологія України: Зб. наук. праць.- К., 1993. - С. 104-107.
29. Ландшафтно-рекреаційний потенціал Гуцульщини / А.Байцар, Р.Гулянич, Матвіїв та ін. // Екол. передумови розв. рекреації на Гуцульщині: Наук. практ. конф. - Яремче, 1996. - С. 6-8.
30. Поздняков О., Філіпчук У. Роль природних ресурсів у розвитку Рекреаційно - туристичні ресурси Прикарпаттяго господарства Івано-Франківщини // Матеріали 3-ї Прикарпат. іст.-краєзн. наук. конф. - Коломия, 1997. - С. 95-96.
31. Приходько М. Рекреаційні ресурси Івано-Франківської області та їх використання // Укр.геогр. журн. - 2003. - № 1.- С. 49-54.
32. Рекреаційні ресурси // Екологія і оптимізація природокористування /М.Приходько, В.Сав'юк, Н.Дмитраш та ін. - Івано-Франківськ, 1996. - С. 37-40.
33. Сем'янів О. Використання факторів навколишнього середовища з лікувальною метою на Гуцульщині в кінці Х1Х-на початку ХХ століття // Довкілля та здоров'я. - 2002. - № 3. - С. 63-65.
34. Трибун П. Рекреаційні зони Івано-Франківської області: їх стан і перспективи розвитку // Геоекол. України: Зб. наук. праць. - К., 1993. - С. 97-99.

Природно-заповідний фонд
35. Положення про порядок оголошення заказників, пам'яток природи та заповідних урочищ. - К., 2004. - 9 с.
36. Про створення заповідних об'єктів: Рішення обл. ради // Вісн. Івано-Франків. ради та ОДА. - 2000. - № 20. - С. 36-37.
37. Заповідні екосистеми Карпат / Під ред. С.Стойка. - Л.: Світ, 1991. - 248с.
38. Карпатський заповідник / С.Стойко, Д.Саїк, К.Татаринов. - Ужгород: Карпати, 1982. -128 с.
39. Масьок / Авт. М.Джаман. - Городенка, 1997. -16с. Урочище Масьок знаходиться на околиці с. Острівець Городенківського району.
40. Природно-заповідний фонд Закарпатської області: Довід. - Рахів, 1998. - 304с.
41. Природно-заповідний фонд Івано-Франківської області: Реєстр-довід.-Івано-Франківськ, 1999. - 74с.
42. Природно-заповідні території та об'єкти Івано-Франківщини. - Івано-Франківськ, 2000. - 272с.
43. Руда О. Музей природи в урочищі ,,Княждвір". - Івано-Франківськ: Облполіграфвидав, 1990. - Буклет.
44. Стойко С. Заповідники та пам'ятки природи Українських Карпат. - Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1966. - 144с.
45. Стойко С. Карпати очима допитливих: Нарис. - Л.: Каменяр, 1976. - 96 с.
46. Гоцул Л. Рекреаційне природокористування на території Карпатського НПП // Карпатський національний. - 2002. - 10 лип.
47. Івано-Франківська область: Заповідні об'єкти місцевого значення // Природно-заповідний фонд Української РСР. - К., 1986. - С.74-76.
48. Кащишин О. ,,Степ Масьок'' - пам'ятка природи загальнодержавного значення // Наук. зап. Івано-Франків. краєзн. музею. Вип. 1. - Коломия, 1993. - С. 117-128.
49. Лейбюк Т. Перлина Карпат - Горгани: [Історія створення, осн. завдання природ. заповідника ,,Горгани"] // Галичина. - 2004. - 22 січ.
50. Маланюк Т. Природно-заповідний фонд Івано-Франківської області // Джерела. - 1999. - № 3. - С. 21-24.
51. Нестерук Ю., Нестерук Н. Чорногора у природно-заповідному фонді // Екол. передумови розв. рекреації на Гуцульщині: Наук. практ. конф. - Яремче, 1996. - С. 68-70.
52. Покиньчереда В. та ін. Об'єкти природно-заповідного фонду як основа розвитку туристично-Рекреаційно - туристичні ресурси Прикарпаттяї індустрії / В.Покиньчереда, В Антосяк, Б.Годованець // Там само. - С. 74-75.
53. Природно-заповідний фонд і рекреаційні ресурси // О.Адаменко, Л.Міщенко. Екологічний аудит територій.- Івано-Франківськ, 2000. - С. 184-186; Адаменко О., Рудько Г. Екологічне картування. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 486-488.
54. Природно-заповідні території та об'єкти (природно-заповідний фонд) // О.Адаменко, М.Приходько. Регіональна екологія і природні ресурси (на прикл. Івано-Франків. обл.). - Івано-Франківськ, 2000. - С. 180-196.
55. Свистович Р. Горгани - перспективний регіон Українських Карпат // Джерела. - № 3. - С.24-34.
56. Трибун П. Збережімо для нащадків: [Природ.-заповід. території та об'єкти Івано-Франківщини] // Рідна земля. - 1992. - № 21 (квіт.)
57. Трибун П. Історія організації природно-заповідних територій в Івано-Франківській області та перспективи їх розширення // Соціально-екологічні і економіко-правові аспекти заповідної справи на Україні. - Рахів, 1992. - 115 с.
58. Фабрика Р. Тисовий заказник у Карпатах: [Ботан. заказник біля с. Княждвір Колом. р-ну] // Рідна земля. - 2004. - 1 січ.


Ліси Українських Карпат
59. Верес В. Зелене намисто Карпат. - Ужгород: Карпати, 1989. - 105 с.: іл.
60. Верес В. Скарби прикарпатського лісу. - Ужгород: Карпати, 1988. - 84 с.
61. Генсірук С. та ін. Ліси Західного регіону України / С.Генсірук, М.Нижник, Л.Копій. - Л., 1998. - 407 с.
62. 25 років дендропарку Прикарпатського університету ім. В.Стефаника: Зб.праць присвяч. ювілею / Під ред. Я. Гладуна. - Івано-Франківськ, 1996. - 31с.
63. Дендрологічний парк " Дружба" ім. Зіновія Павлика: Довід.- путівник. - Івано-Франківськ: Плай; Снятин: Прут-Принт, 1998. - 96 с.
64. Комендар В. та ін. Зелені перлини Карпат / В.Комендар, П.Скунць, М.Гнатюк. - Ужгород: Карпати, 1985. - 88 с.: іл.
65. Національні парки, їх багатофункціональне значення і проблеми охорони природи: Наук.-практ. конф. 26-30 верес. 1990 р.: Тези доп.-Яремче, 1990.-116 с.
66. Національні природні парки: проблеми становлення та розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю Карпат. нац. природ.парку (м. Яремче, 14-17 верес. 2000 р.). - Яремче, 2000. - 406 с.
67. Карпатський національний природний парк. - Чернівці: Золоті литаври, 2000. - 19 с.
68.Нестерук Ю. Рослинний світ Українських Карпат. Чорногора. Екологічні мандрівки. - Л.: Бак, 2003. - 520 с.
69.Середін В., Парпан В. Ліс - база відпочинку. - Ужгород: Карпати, 1988. - 107 с.
70. Терлецький В. та ін. Ботанічні скарбниці Карпат / В.Терлецький, С.Фодор, Я.Гладун. - Ужгород: Карпати, 1985. - 136 с.
71. Фодор С. та ін. Екзоти Карпат / С.Фодор, В.Терлецький, Я.Гладун. - Ужгород: Карпати, 1982. - 120 с.: іл.
72. Бабич Р. Ліси Карпат - важлива складова природно-ресурсного потенціалу України // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Матеріали Міжнар. конф. Т.1. - Рахів, 2002. - С. 241-245.
73. Бойчук І. Традиції та перспективи охорони і Рекреаційно - туристичні ресурси Прикарпаттяго використання ландшафтів прилімнянських Горган // Нац.природ. парки: пробл. становлення і розв.: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Яремче, 2000. - С. 28-30.
74. Геник Я., Дида А. Еколого-біологічні основи лісової рекультивації порушених територій Рекреаційно - туристичні ресурси Прикарпаття-господарських зон // Там само. - С. 61-63.
75. Гетьман В. Рекреаційні гірські ландшафти Івано-Франківської області: питання теорії та практики районування // Там само. - С. 71-76.
76. Голубчак О. Екологічна безпека Рекреаційно - туристичні ресурси Прикарпаттяго лісокористування в приміських лісах Івано-Франківська // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Матеріали Міжнар. конф. Т. 1. - Рахів, 2002. - С. 321-324.
77. Держепільський Л. Дендропарк Тарнавського у Косові // Людина і екол. - 2000. - № 5, 6.
78. Зелений шепіт тисячоліть: [Про тис. ліс у Княждворі] // Зубанич Ф. Довколосвітня мандрівка у пошуках України. Кн. 1. - К., 2003. - С. 488-492.
79. Кащишин О. Про необхідність створення регіонального ландшафтного парку ,,Бистрицький'' // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Матеріали Міжнар. конф. Т.1. - Рахів, 2002. - С. 371-374.
80. Гоцул Л., Тороус О. Стан та перспективи Рекреаційно - туристичні ресурси Прикарпаттяго використання екосистем Карпатського національного природного парку // Екол. передумови розв. рекреації на Гуцульщині: Наук. практ. конф. - Яремче, 1996. - С. 30-32.
81. Клапчук В. До питання впорядкування Рекреаційно - туристичні ресурси Прикарпаттяго господарства на території Карпатського НПП // Там само. - С. 44-45.
82. Кудляк Л. Національні парки як основа розвитку туристично-Рекреаційно - туристичні ресурси Прикарпаттяї індустрії // Наук. вісн. [ІМЕ]. - 2001. - № 3. - С. 222-226.
83. Марків П., Середін В. Стан і особливості використання рекреаційних лісів Карпат // Система ведення лісового господарства в гірських умовах Карпат: Респ. наук.-техн. конф. Ч.2. - Івано-Франківськ, 1990. - С. 241-242.
84. Олійник Р., Трибун П. Проблеми відновлення лісів // Гуцульщина. - 1997. - № 1. - С. 31-32.
85. Парпан В. Екологічні засади використання лісів Українських Карпат // Гуцульщина: перспективи її соц.-екон. і духов. розв. в незалеж. Україні: Матеріали наук. конф. Першого світ. конгр. гуцулів в Івано-Франківську. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 141-142.
86. Парпан В. Лісові екосистеми Опілля, їх сучасний стан і використання // Рогатинська земля: історія та сучасність: Матеріали другої наук. конф. Ч. 2. - Л., 2001. - С. 269-278.
87. Приходько М., Приходько М. Екологічні аспекти використання і відтворення лісів Івано-Франківської області // Нац. природ. парки: пробл. становлення і розв.: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Яремче, 2000. - С. 232-236.
88. Сіреджук П. Косівський регіональний ландшафтний парк; Княждвірський заказник державного значення // Домашевський М., Библюк Н. Історія Гуцульщини. Т. IV. - Л.: Логос, 1999. - С. 113-116.
89. Стойко С. Національні парки та заповідники Українських Карпат, їх соціальне, культурне й етнографічне значення // Українські Карпати. - Ужгород, 1993. - С. 451-459.
90. Трибун П. Екологічні наслідки антропогенної зміни складу лісів Гуцульщини та шляхи підвищення їх Рекреаційно - туристичні ресурси Прикарпаттяго значення // Екол. передумови розв. рекреації на Гуцульщині: Наук. практ. конф. - Яремче, 1996. - С. 86-88.
91. Фабрика Р. Лісопарки довкола Івано-Франківська: [Розмова із зав. каф. географії та народознав. Прикарпат. ун-ту Б.Голоядом] // Рідна земля. - 2003. - 29 трав.
92. Шпарик Ю., Вершило М. Міський парк: від історії до сучасності: [Парк м. Івано-Франківська] // Зах. кур'єр. - 2000. - 14 квіт. - С. 4.

Курортно - оздоровчий комплекс
93. Концепція розвитку санаторно-курортної галузі: Схвалено розпорядж. Кабміну // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 17. - С. 123- 129.
94. Перелік водних об'єктів, що відносяться до категорії лікувальних: Дод. до постанови Кабміну України від 11 груд. 1996 р. // Зібрання постанов Уряду України. - 1997. - № 21. - Ст. 584. Черченське і Мізунське родовища мінеральних вод.
95. Перелік населених пунктів, віднесених до курортних [с. Черче, м. Яремче, с. Микуличин] // Там само. - Ст. 601.
96. Буковель. Зима 2003 - 2004 - Яремче, 2004. - 17 с. Про гірськолижний курорт "Буковель" в с. Паляниця Яремчанської міської ради.
97. Варивода І., Кушнір В. Курорти Прикарпаття. - К.: Здоров'я, 1989.-158 с.
98. Відпочинковий комплекс ,,Карпати" [м. Яремче]. - Яремче, 2003. - Буклет.
99. Коритко Р. Історія санаторію "Черче'': Іст. краєзн. нарис. - Л.: Штабар, 1996. - 116 с.
100. Курорты Прикарпатья / Под ред. Т. Глухенького и Я. Склярова. - Л.: Гос ун-т, 1957. - 158 с.
101. Кушнір В. Лечение заболеваний печени и желчных путей Прикарпатья. - К.: Здоровье, 1986. - 88 с.
102. Торохтин М., Денисюк В. Здравницы Карпат: Путеводитель-справочник. - Ужгород: Карпаты, 1975. - 96 с.
103. Васильківська С. Таємниця Кремінецької ущелини: [Цілющі властивості місцевості, де розташований санаторій ,,Прут'', с. Кремінці біля Яремчі] // Рідна земля. - 1994. - 14 жовт.
104. Гаврилів О. "Шешори" дарують здоров'я: [Про санаторій-профілакторій "Шешори" в Косів. р-ні] // Прикарпат. правда. - 1994. - 1 черв.
105. Гетьман В. Курортна галузь на доленосному перевалі // Наука і сусп-во. - № 5-6. - С. 28-35.
106. Гетьман В. Курортна галузь на теренах Карпат // Зелені Карпати. - 2002. - № 1-2. - С. 20-25.
107. Гетьман В. Курортно-рекреаційні системи Українських Карпат // Укр. геогр. журн. - 1999. - № 3. - С. 34-37.
108. Гетьман В. Стан і перспективи розвитку бальнеологічних курортів Українських Карпат // Регіон. економіка. - 2001. - № 3 .- С. 152-160.
109. Гетьман В. Сучасний стан і перспективи розвитку курортної справи в Карпатському регіоні // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Матеріали Міжнар. конф. Т.1. - Рахів, 2002. - С. 39-41.
110. Гордиця Є. Над Черемошем - туристичне містечко: [Лікувально-оздоровч. комплекс "Верховина" в смт. Верховина] // Галичина. - 2004. - 17 лют.
111. Жулинський В. Туризму розвиватися: [Пробл. розв. курорт.-рекреац. комплексу Прикарпаття] // Прикарпат. правда. - 2003. - 22 трав.
112. Здравниці України: [Адреси, профіль, лікування, сезон] // Все про бух. облік. - 2002. - № 109 (дод.). - 25 листоп.. - С. 1-24.
113. Клапчук В, Клапчук О. З історії Яремчанської курортної зони // Хрестоматія з гуцульщинознавства. - Косів; Снятин, 2001. - С. 242-251.
114. Корчемлюк М., Клапчук В. Природні та мінеральні джерела Карпатського національного парку, їх значення для розвитку туризму та рекреації // Екол. передумови розв. рекреації на Гуцульщині: Наук. практ. конф. - Яремче, 1996. - С. 53-54.
115. Лаврук М. Лімітуючі фактори розвитку відпочинково-оздоровчого комплексу Гуцульщини // Там само. - С. 56-58.
116. Кукурудза С. та ін. Бальнеологічні ресурси Передкарпаття як основа функціонування санаторно-курортної субгалузі / С.Кукурудза, С.Трохимчук, О.Федунь. // Укр. геогр. журн. - 1997. - № 1. - С. 35-38.
117. Оздоровчі комплекси очікують дітей: [Список дит. оздоров. таборів] // Єдність. - 2003. - 13 черв.
118. Парипа П. "Буковель" підняв Паляницю до 12 млн.: [Про плани розв. гірськолиж. курорту "Буковель" у с. Паляниця Яремчан. міськради] // Галичина. - 2004. - 11 берез.
119. Пендерецький О. Як дихаєте, Карпати?: Розвиток оздоровчо-відпочинкової індустрії регіону // За вільну Україну. - 1994. - 2 лип.
120. Пирожук П. Контрасти: [Про гірськолиж. турист. комплекс Буковель в Яремчан. міськраді] // Прикарпат. правда. - 2004. - 11 берез.
121. Прохасько Т. Найдавніші курорти в Карпатах // Анонс контракт. - 2002. - № 44 (листоп.)
122. Ровенчак О. У горах над Лімницею знайшло собі юних друзів "Золоте курча" : [Про обл. дит. санаторій ім. Шептицького, Рожнятів. р-н] // Галичина. - 1999. - 10 квіт.
123. Роп'яник І. Все починається з дороги (індустрія відпочинку): [Про розв. турист. галузі] // Галичина. - 2003. - 13 трав.
124. Скаврон Б. У Карпатах великі зміни: [Про перспективи розшир. турист. розваг на комплексі "Буковель" та на турбазі "Заросляк"] // Експрес. - 2004. - 5-7 берез.
125. Трохимчук С., Федунь О. Бальнеологічний комплекс Передкарпаття як провідна галузь спеціалізації // Регіон. економіка. - 1997. - № 1. - С. 75-83.
126. Федорців Ф. Відкритий скарб: Кілька слів про Черче і черченські води // Рогатинська земля: Зб. іст.-мемор., етногр. і побутов. матеріалів. Т.2. - Нью-Йорк - Париж, 1996. - С. 10-12.
127. Федунь О. Бальнеологічний потенціал Гуцульщини і проблеми його раціонального використання // Екол. передумови розв. рекреації на Гуцульщині: Наук. практ. конф. - Яремче, 1996. - С. 88-90.
128. Фоменко Н. Курортологія // Фоменко Н. Рекреаційні ресурси та курортологія: Підруч. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 143-214.
129.Ходан М. База відпочинку "Карпати" // Перевал. - 1998. - № 4. - С. 135-139.

130. Закон України "Про туризм" // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 50. - С. 34-55.
131. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки: Затв. Постановою України (від 29. 04. 2002 р. № 583) // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 18. - С. 144-154.
132. Агафонова Л., Агафонова О. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутвор., конкуренція, держ. регулювання: Навч.посіб. - К.; Знання України, 2002. - 35 с.
133. Запрошуємо у Карпати: Фотоальб. укр. і рос. мовами / Упоряд. Л.Годований, І.Семенюк. - Ужгород: Карпати, 1984. - 136 с.: іл.
134. Зорин И., Квартальнов В. Энциклопедия туризма. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 365 с.
135. Кифяк В. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. - Чернівці: Зел. Буковина, 2003. - 312 с.
136. Максименко С. Туристская деятельность: Междунар.- правов. аспекты. - Одесса: Латстар, 2001. - 175 с.
137. Мальська М. та ін. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб. / М.Мальська, В.Худо, В.Цибух. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 272 с.
138. Панкова Є. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. - К.: Альтерпрес, 2003. - 352 с.
139. Подорожі в Українські Карпати: Зб. / Упоряд. і вступ. ст. М.Вальо. - Л.: Каменяр, 1993. - 280 с.
140. Рутинський М. Географія туризму України: Навч. метод. посіб. - 2-е вид. переробл. і доп. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 160 с.
141. Федорченко В., Дьорова Т. Історія туризму в Україні. - К.: Вища шк. , 2002. - 196 с.
142. Безносюк В. Туризм і його місце в соціально-економічному розвитку України // Регіон. економіка. - 2001. - № 1. - С. 232-235.
143. Вароді В., Янюк О. Туризм та охорона довкілля як чинник підвищення добробуту горян // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Матеріали Міжнар. конф. Т.1. - Рахів, 2002. - С. 21-23.
144. Воротіна Л., Демура Т. Проектний менеджмент у сфері туристичного підприємництва // Актуальні пробл. економіки. - 2004. - № 5. - С. 54-62.
145. Гетьман В. Екотуризм у контексті збереження ландшафтного різноманіття // Краєзнав. Географія. Туризм. - 2004. - № 11 (берез.). - С. 8-9.
146. Гетьман В. Основні завдання і проблеми розвитку екотуризму в національних природних парках і біосферних заповідниках України // Там само. - 2002. - № 35 (верес.). - С. 4-8.
147. Горішевський П. Тенденція розвитку світового туризму // Наук. вісн. (ІМЕ). - 2002. - № 3. - С. 128-133.
148. Дутчак С. Ландшафтний та економічний підхід до оцінки туристсько-Рекреаційно - туристичні ресурси Прикарпаттяго потенціалу // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Матеріали Міжнар. конф. Т.1. - Рахів, 2002. - С. 344-348.
149. Косило Л. Форми природоохоронної роботи з туристами // Карпат. нац. - 2003. - № 32 (верес.).
150. Косило І., Косило М. Учнівський туризм і краєзнавство як засіб національного виховання // Краєзнавець Прикарпаття. - 2003. - № 2. - С. 60-63.
151. Лихоманова О. Стан і перспективи регіонального розвитку туризму в Україні // Актуальні пробл. економіки. - 2004. - № 6. - С. 149-155.
152. Мороз М. Навчально-виховні та оздоровчі аспекти елементів туризму, які використовуються на уроках фізичної культури // Краєзнавець Прикарпаття. - 2003. - № 2. - С. 10-11.
153. Нестерук Ю., Дмитрах Р. Деякі аспекти безпеки при проведенні туристських походів у горах // Екол. передумови розв. рекреації на Гуцульщині: Наук. практ. конф. - Яремче, 1996. - С. 65-68.
154. Петрович Й., Гавран В. Управління інвестиційною діяльністю в Рекреаційно - туристичні ресурси Прикарпаття-туристичній сфері // Регіон. економіка. - 2004. - № 1. - С. 70-76.
155. Семенишин О. На вершину Україну підніме туризм // Гражда. - 2002. - № 5. - С. 21-26.
156. Якуба В. Великі перспективи українського туризму // Діл. вісн. - 2004. - № 6. - С. 10-11.
157. Якубович І., Владко З. Неіснуючим державним кордоном: Восьмиденна пішохідна мандрівка для підготовлених // Карпати. Туризм. Відпочинок. - 2004. - № 1. - С. 8-13.

158. Програма розвитку туризму в області на 2002-2010 роки // Вісн. обл. ради та ОДА. - 2003. - № 8. - С. 22-42.
159. Завітайте в Українські Карпати: Путівник. - Коломия, 2000. - 31 с.
160. Івано-Франківська область / Івано-Франків. ОДА. - Івано-Франківськ: ППП "Ладекс", 2001. - 110 с.
161. Івано-Франківська область: Турист. довід. / Головне упр. зовніш. зв'язків і туризму Івано-Франків. ОДА. - Івано-Франківськ, 2003. - 29 с.
162. Івано-Франківська область: Турист. путівник / Ред. Д.Криницька. - Івано-Франківськ, 2003. - 32 с.
163. Івано-Франківська область. Туристично-рекреаційні заклади: Турист. довід. / Головне упр. зовніш. зв'язків і туризму Івано-Франків. ОДА. - Івано-Франківськ, 2003. - 24 с.
164. Івано-Франківщина туристична. - Івано-Франківськ, 2004. - 24 с.
165. Косів - Верховина: Путівник / І.Пелипейко. - Ужгород: Карпати, 1972. - 48 с.
166. Мальовничі Карпати України: Турист. довід. - Івано-Франківськ, 2004. - 68 с.
167. Пилип'юк В. В краю Черемоша й Прута: Фотоальб. - Л.: Світло й Тінь, 1995. - 120 с.
168. Пилип'юк В. Древній Галич: Фотоальб. - Л.: Світло й Тінь, 1998. - 137с.: іл.
169. Пилип'юк В. Івано-Франківськ: Фотоальб. / Тексти укр., англ. мовами. - Л.: Світло й Тінь, 1999. - 147 с.: іл.
170. Пилип'юк В. Івано-Франківщина: Фотоальб. / Тексти укр., англ. мовами. - Л.: Світло й Тінь, 1999. - 144 с.: іл.
171. Пилип'юк В. Калуш: Фотоальб. / Тексти укр., англ. мовами. - Л.: Світло й Тінь, 2000. - 50 с.: іл.
172. Підкори свою вершину - Хом'як. - Яремче, 2002. - 8 с.
173. Предприятия Ивано-Франковской области: Кат. продукции и услуг осн. предприятий области / Ред. Д.Криницкая. - Ивано-Франковск: ППП "Ладекс", 2004. - 16 с.
174. Рогатинський район: Турист. довід. - Рогатин, 2000. - 10 с.
175. Розвиток малих міст Івано-Франківської області в регіональному вимірі: досвід, проблеми, перспективи / Ред. М.Вишиванюк. - Івано-Франківськ, 2001. - 108 с.
176. Сітницький Ю. Мандрівки по Карпатах: Популярні турист. маршрути по Укр. Карпатах. Путівник. - Л.: Бібльос-Брук, 1993. - 96 с.
177. Собашко В. Дорогами і стежками Карпат: Турист. путівник. - Л.: Центр Європи, 2003. - 328 с.
178. Туризм і готельний бізнес: Івано-Франківська область / Головне упр. зовніш. зв'язків і туризму Івано-Франків. ОДА. - Івано-Франківськ, 2004. - 52 с.
179.Туристичними стежками Косівщини. Ч.1.Путівник. - Косів, 2004. - 40 с.
180. Украинские Карпаты: Атлас туриста. - М.: Глав. упр. геодезии и картографии, 1987. - 150 с.
181. Украинские Карпаты. Яремча: Турист. карта. - К.: Укргеодезкартография, 1992.
182. Украинские Карпаты. Ясиня: Турист. карта. - К.: Укргеодезкартография, 1992.
183. Це наша земля: Карта-схема Тисменицького району. - Тисмениця, 2001. - 20 с.: іл.
184. Чорногора - гордість Карпат. - Яремче, 2002. - 8 с.
185. Бажал І. З низин до вершин: [Про інформ.-ознайомч. тур по Прикарпаттю] // Дзеркало тижня. - 2002. - 13 лип. - С. 23.
186. Бондаренко В. Мисливський туризм як перспективний напрямок діяльності національного природного парку // Нац. природ. парки: пробл. становлення і розв.: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Яремче, 2000. - С. 30-32.
187. Вацеба О. Перспективи розвитку туризму та спорту на Гуцульщині // Гуцульщина: перспективи її соц.-екон. і духов. розв. в незалежній Україні: Матеріали наук. конф. Першого світ. конгр. гуцулів. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 161-162.
188. Вихрань А., Вихрань В. Карпаты: зимняя сказка: [Зим. туризм в Карпатах] // Тревел ньюс. - 2003. - № 12. - С. 12-15.
189. Гетьман В. Туризм і збереження довкілля Українських Карпат // Географія та основи економіки в шк. - 2000. - № 3. - С. 48-52.
190. Головатий М. Цивілізований туризм? Ми на шляху до нього // Тижневик Галичини. - 1997. - 11 груд.
191. Головатий М. Туризм - галузь пріоритетна//Галичина.- 1999. - 25 верес.
192. Горішевський П. Гуцульщина - туризм для всіх // Яремчан. вісн. - 2003. - 13 черв.
193.Гутирак В. Івано-Франківський туризм виведе нас до об'єднаної Європи: [Про реалізацію проекту ,,Спільним шляхом до об'єднаної Європи"] // Час. - 2003. - № 8 (берез.). - С. 4.
194. Дерев'яний В, Рожко І. Перспективи розвитку туризму в Горганах // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Матеріали Міжнар. конф. Т.1. - Рахів, 2002. - С. 337-340.
195. Денисенко В. Гори перспектив: [Туризм на Прикарпатті] // День. - 2004. - 30 січ. - С. 20.
196. Дудкін І. Прикарпатський феномен , або Різдвяні канікули: [Зим.. туризм в Карпатах] // Міжнар. туризм. - 2004. - № 1. - С. 100-103.
197. Жищинський В. Туризму розвиватися: [Пробл. розв. курорт.-рекреац. і турист. комплексу Прикарпаття] // Прикарпат. правда. - 2003. - 22 трав.
198. Заник В. Витягни крила із рюкзака і стань птахом: [Про щоріч. чемпіонати України з дельтапланеризму та палепланеризму біля с. Одаї Тлумац. р-ну] // Карпати. Туризм. Відпочинок. - 2004. - № 1. - С. 50-51.
199. Зінько Ю., Гетьман В. Розвиток туризму в національних парках Українських Карпат // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Матеріали Міжнар. конф. Т.1. - Рахів, 2002. - С. 337-340.
200. Ивано-Франковская область // Україна туристская: Фотопутеводитель. - К., 1986. - С. 184-196.
201. Івано-Франківська область // Україна: Путівник / Підготував і упоряд. О.Зінкевич, В.Гула. - К.: Балтимор; Смолоскип, 1993. - С. 163-177. Є адреси і телефони музеїв, театрів та інших туристичних об'єктів.
202. Інфраструктура туризму: Перелік закладів рекреації // Природ.-заповід. території та об'єкти Івано-Франківщини. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 159-162.
203.Карпатський економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу // Рутинський М. Географія туризму України. - К.,2004. - С. 39-46.
204. Кифяк В., Кифяк О. Розвиток туризму та його вплив на економічну ситуацію регіону [Карпат] // Регіон. економіка. - 2001. - № 2. - С. 167-171.
205. Клапчук В. З історії українського туризму у Долині Верхнього Пруту // Екол. передумови розв. рекреації на Гуцульщині: Наук. практ. конф. - Яремче, 1996. - С. 46-47.
206. Клапчук В., Клапчук О. Філії Татранського товариства на Галичині // Там само.- С. 47-48. Про перші туристські товариства в Галичині (1873).
207. Кокіна В. Там, де гори, полонини..: [Туризм в Івано-Франків. обл.] // Уряд. кур'єр. - 2003. - 12 черв.
208. Косило М. Учнівський туризм і краєзнавство на Прикарпатті // Джерела. - 1999. - № 3. - С. 3-7.
209. Косило М. Центр туризму і краєзнавства сьогодні і завтра: [До 50-річчя його діяльності] // Оcвітян. сл. - 2003. - 30 жовт.
210. Костюк Б. Прикарпаття - край туризму // Віче. - 2003. - № 9. - С. 27-29.
211. Костюк І. Перспективи карпатського туризму // Експрес. - 2000. - 3-10 серп.
212. Краєзнавчо-туристичні товариства "Плай" і "Чорногора" на західно-українських землях // Федорченко В., Дьорова Т. Історія туризму в Україні. - К., 2002. - С. 66-76.
213. Крайній І. Життя прожити - не Карпати перейти // Україна молода. - 2002. - 24 лип.
214. Крачило М., Моргоч О. Рекреаційні ресурси Гуцульщини та їх використання для розвитку туризму // Гуцульщина: перспективи її соц.-екон. і духов. розв. в незалеж. Україні: Матеріали наук. конф. Першого світ. конгр. гуцулів. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 143-144.
215. Кузик С. Оцінка туристичних ресурсів Рогатинщини // Рогатин. земля: історія та сучасність: Матеріали другої наук. конф. Ч. 2. - Л., 2001. - С. 259-269.
216. Лейбюк Т. Запрошують мальовничі Карпати: [Про розв. туризму в обл. розповідає начальник упр. туризму О.Василів] // Світ молоді. - 2002. - 15 берез.
217. Луцький Я. Історія туризму на Прикарпатті // Джерела. - 1999. - № 3. - С. 14-18.
218. Маланюк Т. Туристично-рекреаційний комплекс Прикарпаття: його стан і перспективи розвитку // Краєзнавець Прикарпаття. - 2003. - № 1. - С. 66-68.
219. Малкіна Л. Про організацію освітнього туризму у Карпатському національному природному парку // Екол. передумови розв. рекреації на Гуцульщині: Наук. практ. конф. - Яремче, 1996. - С. 62-65.
220. Охріменко А. Передумови та особливості формування індустрії туризму в гірських районах України // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Матеріали Міжнар. конф. Т.1. - Рахів, 2002. - С. 427-430.
221. Перелік туристичних спортивних маршрутів по Карпатах // Джерела. - 1999. - № 3. - С. 71-73.
222. Питлюк М. Етнокультура - зваба для туристів: [Про перспективи популяризації гуцул. мистец. серед туристів у курорт. зоні Яремча] // Рідна земля. - 2004. - 11 берез.
223. Підлетейчук І. Туризм - не тільки відпочинок. Це й великий бізнес. [Розмова з головою пост. коміс. обл. ради з питань розв. туризму] // Галичина. - 2002. - 14 листоп.
224. Рекреація і туризм // Природ.- заповід. території та об'єкти Івано-Франківщини. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 155-166.
225. Рожко І. та ін. Географічні аспекти розвитку туризму в межах Карпатського національного природного парку / І.Рожко, І.Стеців, П.Теліш // Нац.природ. парки: пробл. становлення і розв.: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Яремче, 2000. - С. 249-252. 226. Рожко І. та ін. Передумови та перспективи розвитку туризму в межах Карпатського високогір'я Гуцульщини / І.Рожко, Б.Сенчина, М.Швець // Екол. передумови розв. рекреації на Гуцульщині: Наук. практ. конф. - Яремче, 1996. - С. 78-80.
227. Роп'яник Т. Гостям міста - туристично-інформаційний центр: [Центр розташований у міськ. ратуші Івано-Франківська] // Галичина. - 2003. - 1 листоп.
228. Снідавка-річка. Ворохта. Яблуниця. Гута / Я.Адаменко, Г.Городецька, В.Долгополий та ін. // Природ. основи екол. моніторингу Карпат. регіону. - К., 1996. - С. 127-144. Характеристика рекреаційних зон.
229. Стефурак Н. Прикарпаття не потребує реклами: [Про розв. туризму в обл.] // Галичина. - 1997. - 27 верес.
230. Таран Л. Бізнес на красі // Україна. - 2002. - № 10. - С. 41-47.
231. Туризм у Чорногорі: минуле, сьогодення та перспективи розвитку // Нестерук Ю. Рослинний світ Українських Карпат: Чорногора. Екологічні мандрівки. - Л., 2003. - С. 463-468.
232. Туристичні маршрути по Чорногорі // Там само. - С. 469- 491.
233. Туристично-рекреаційний комплекс Прикарпаття // Наша справа. - 1997. - 25 верес.
234. Туристські маршрути [до Каменя Довбуша, скелі Довбуша, гори Довбушанки] // Киселюк Р. Камінь Довбуша: Поезії, новели, турист. маршрути. - Яремче, 1995. - С. 56-69.
235. Цішевська-Ворко Е., Гайдук Л. Організація наукового туризму на території Карпатського НПП // Екол. передумови розв. рекреації на Гуцульщині: Наук. практ. конф. - Яремче, 1996. - С. 97-98.
236. Чобан Р. Навчально-пізнавальна стежка природи як засіб навчання та виховання: [Про стежку природи с. Джурова Снятин. р-ну] // Джерела. - 1999. - № 3. - С. 43-48.
237. Шатурма О. 50-річчя Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді // Краєзнавець Прикарпаття. - 2003. - № 2. - С. 74.
238. Якби Довбушевим печерам скарби опришків!: [Про нові інвестпроекти орг. турист. центрів на Прикарпатті] // Галичина. - 2002. - 29 жовт.
239. Яківчук І., Старунчак М. Туристичне Яремче - перлина Гуцульщини у центрі Європи // Яремчан. вісн. - 2003. - 26 верес.

240. Про особисте селянське господарство: Закон України // Туризм сільський зелений. - 2003. - № 3. - С. 32-34.
241. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Кер.проекту П.Горішевський. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. - 18 с.
242. Горішевський П. та ін. Сільський зелений туризм: організація надання гостинності / П.Горішевський, В.Васильєв, Ю.Зінько. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. - 148 с.
243. Зелений туризм в Карпатах. Івано-Франківська область / Упр. зовніш. зв'язків, туризму і торгівлі ОДА. - Івано-Франківськ, 2003. - 48 с.: іл.
244. Зимове село запрошує. Туризм сільський зелений: Путівник. Вип. 4. - К., 2001. - 63с.
245. Сільські садиби Гуцульщини. Туризм сільський зелений: Путівник Вип. 3. - К., 1999. - 63 с.
246. Туризм сільський зелений: Щокв. наук.-попул. журн. / Голов. ред. М.Халимоненко. - К., 1999-2004.
247. Абетка сільського зеленого туризму // Туризм сіл. зел. - 2003. - Вип. 4. - С. 42-63.
248. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Туризм сіл. зел. - 2004. - Вип.1. - С. 8-13.
249. Бондаренко В. Пік українського туризму: [Про розв. туризму в обл., зокрема про приват. пансіонати в Яремчі] // Дзеркало тижня. - 2003. - 8 берез.
250. Відпочинок в українському селі: Івано-Франківська область // Село - мов писанка: Путівник із зел. туризму. - К., 2001. - С. 32-35.
251. Вінтоняк Б. Дерев'яні фортеці у горах // Карпати. Туризм. Відпочинок. - 2004. - № 1. - С. 36-37.
252. Горішевський П. Чи бути туризму на селі? // Репортер. - 2003. - 10 квіт.
253. Сільське зелене Прикарпаття // Міжнар. туризм. - 2001. - № 3.-С. 66-69.
254. Сільський зелений туризм: історія та сучасний стан // Горішевський П. Сільський зелений туризм. - Івано-Франківськ, 2003. - С.15-29.

255. Андрухів І. Цариця Карпатського краю: Нарис. - 2-е вид. доп. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2002. - 160 с. Про Гошівський монастир.
256. Бабій В. Замки Богородчанського краю: Іст. нарис. - Івано-Франківськ, 2000. - 15 с.
257. Бурдуланюк В. Пам'ятки культури Івано-Франківщини. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1998. - 56 с.
258. Бурнашов Г. Скелі Довбуша: Нарис. - Івано-Франківськ: Просвіта, 1994. - 32 с.
259. Гаврилів Б., Борчук С. Пам'ятники та визначні місця Івано-Франківська. - 2-е вид., доп. - Івано-Франківськ: Тіповіт, 2002. - 56 с.
260. Гаврилів Б., Гаврилів М. Пам'ятки історії та культури Івано-Франківщини: Іст.-краєзн. дослідж. - Івано-Франківськ, 2001. - 96 с.
261. Гаврилів Б. та ін. Давній Галич в пам'ятках історії та культури: Іст.-краєзн. дослідж. в іл. / Б.Гаврилів, І.Деркач, В.Кафарський.- Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1999. - 148 с.
262. Головчанська У., Шокалюк О. Івано-Франківськ: пам'ятки, історія. - Івано-Франківськ: ІМЕ, 2002. - 94 с.
263. Городенко М. Таємниця царських воріт: Нариси-дослідж. - Косів: Благовіст, 1997. - 128 с. Про гуцульські церкви та релігійні пам'ятки.
264. Городенко М. Чарівний край Черемоша й Прута. - Косів: Благовіст, 1999. - 140 с. Про пам'ятки природи Гуцульщини.
265. Данилюк А. Скарби народної архітектури Гуцульщини: Етногр. нарис. - Л.: Логос, 2000. - 135 с.
266. Караїмське кладовище біля Галича: Кат. надмогил. пам'ятників. - Л. Сполом; Галич, 2002. - 252 с.
267. Міста і села Галицького району: історія, пам'ятки, особистості / П.Арсенич, З.Федунків, Р.Гандзюк та ін. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001. - 782 с.
268. Меморіальний сквер в Івано-Франківську. З історії найдавнішого міського цвинтаря /П.Арсенич, Б.Гаврилів, М.Головатий та ін. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. - 112 с.
269. Монастир Скит Манявський описаний Д.Вагилевичем / Авт.-упоряд. Б.Гаврилів. - Івано-Франківськ, 2003. - 44 с.
270. Никифорук В., Смеречанський Р. Старожитності Городенківщини (у фактах, легендах, домислах). - Снятин: Над Прутом, 1995. - 111 с.
271. Пам'ятки природи Косівщини / Упоряд. І.Пилипейко. - Косів: Писаний Камінь, 1997. - 116 с.
272. Полєк В. Майданами та вулицями Івано-Франківська: Іст.-культ. путівник. - Л.: Світло й Тінь, 1994. - 89 с.
273. Руда О. Музей природи в урочищі "Княждвір". - Івано-Франківськ, 1990. - Буклет.
274. Скелі Довбуша. Бубнище: Пам'ятка природи та історії / Текст В.Луцика. - Болехів, 2004. - Буклет.
275. Скит Манявський: Корот. краєзн. путівник / Упоряд., авт. передм. В.Бабій. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. - 16 с.
276. Геологічні пам'ятки природи // Природ.-заповід. території та об'єкти Івано-Франківщини. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 115-124.
277. Дем'янюк П. Унікальна пам'ятка природи - тисовий заказник у Княждворі // Колом.вісн. - 2004. - № 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41.
278. Історико-культурні об'єкти Івано-Франківщини: [Перелік об'єктів туризму] // Природ.-заповід. території та об'єкти Івано-Франківщини. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 164-166.
279. Крайній І. Є ще замки для бажаючих: [Про замки Прикарпаття] // Україна молода. - 2004. - 22 черв.
280. Пелипейко І. Природа - наше багатство: [Заповідники, пам'ятки природи в обл.] // Гуцул. калєндар. - 1999. - С. 58-60.
281. Петришин М. Пам'ятки монументальної архітектури на території Карпатського НПП // Карпат. нац. - 2004. - № 32 (січ.-берез.).
282. Питлюк М. Ботанічний заказник Карпат [с. Княждвір Колом. р-ну] // Укр. думка. - 2004. - 22 квіт.
283. Рудник Р. Писаний Камінь // Краєзнавець Прикарпаття. - 2003. - № 2. - С. 16.
284. Тимів І. Археологічні та архітектурні пам'ятки Калущини // Там само. - С. 19-22.
285. Угорчак Ю. Пам'ятки давнього Станиславова // Краєзнавчий збірник на пошану Б.Гавриліва. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 117-125.


25 років дендропарку... – 62 Кушнір В. – 97, 101
Абетка сільського зеленого – 247 Лаврук Г. – 28
Агафонова Л. – 132 Лаврук М. – 115
Агафонова О. – 132 Ландшафтно-рекреаційний потенціал... – 29
Адаменко О. – 22, 53, 54 Лейбюк Т. – 49, 216
Адаменко Я. – 228 Лихоманова О. – 151
Аналіз сучасного стану... – 241, 248 Луцик В. – 274
Андрухів І. – 255 Луцький Я. – 217
Антосяк В. – 52 Максименко С. – 136
Арсенич П. – 267, 268 Маланюк Т. – 50, 218
Бабич Р. – 72 Малкіна Л. – 219
Бабій В. – 256, 275 Мальовничі Карпати України – 166
Бажал І.– 185 Мальська М. – 137
Безносюк В. – 142 Марків П. – 83
Бейдик О. – 9 Меморіальний сквер... – 268
Библюк Н. – 88 Міста і села Галицького... – 267
Бойчук І. – 73 Міщенко Л. – 53
Бондаренко В. – 186, 249 Монастир Скит Манявський... – 269
Борчук С. – 259 Моргоч О. – 214
Буковель – 96 Мороз М. – 152
Бурдуланюк В. – 257 Національні парки – 65
Вагилевич Д. – (269) Національні природничі парки – 66
Вальо М. – 139 Нестерук Н. – 51
Варивода І. – 97 Нестерук Ю. – 51, 68, 153, 231, 232
Вароді В. – 143 Нижник М. – 61
Василів О. – 216 Никифорук В. – 270
Васильєв В. – 242, 254 Нудельман М. – 17
Васильківська С. – 103 Оздоровчі комплекси очікують... – 117
Вацеба О. – 187 Олійник Р. – 84
Верес В. – 59, 60 Охріменко А. – 220
Вершило М. – 92 Павлик З. – (63)
Вихрань А. – 188 Пам’ятки природи Косівщини – 271
Вихрань В. – 188 Панкова Є. – 138
Вишиванюк М. – 175 Парипа П. – 118
Відпочинковий комплекс „Карпати” – 98 Парпан В. – 69, 85, 86
Відпочинок в українському селі – 250 Пелипейко І. – 165, 271, 280
Вінтоняк Б. – 250 Пендерецький О. – 119
Владко З. – 157 Перелік водних об’єктів... – 94
Воротіна Л. – 144 Перелік населених пунктів... – 95
Гавран В. – 154 Перелік туристичних спортивних... – 221
Гаврилів Б. – 259, 260, 261, 268, 269, (285) Петришин М. – 281
Гаврилів М. – 260 Петрович Й. – 154
Гаврилів О. – 104 Пилип’юк В. – 167-171
Гайдук Л. – 235 Пирожук П. – 120
Гандзюк Р. – 267 Питлюк М. – 222, 282
Геник Я. – 74 Підкори свою вершину... – 172
Генсірук С. – 61 Підлетейчук І. – 223
Геологічні пам’ятки природи – 276 Пілько А. – 18
Гетьман В. – 75, 105-109, 145, 146, 189, 199 Подорожі в Українські Карпати – 139
Гладун Я. – 62, 70, 71 Поздняков О. – 30
Глухенький Т. – 100 Покиньчереда В. – 52
Гнатюк М. – 64 Полєк В. – 272
Годованець Б. – 52 Положення про порядок... – 35
Годований Л. – 133 Предприятия Ивано-Франковской… – 173
Головатий М. –190, 191, 268 Природно-заповідний фонд... – 40, 41, 53
Головчанська У. – 262 Природно-заповідні території – 42, 54
Голояд Б. – 10, 11, 23, 91 Приходько М. – 31, 32, 54, 87
Голубчак О. – 76 Про особисте селянське... – 240
Гордиця Є. – 110 Про розвиток екологічної... – 19
Горішевський П. – 147, 192, 241, 242, 252, 254 Про створення заповідних... – 36
Городенко М. – 263, 264 Програма охорони довкілля – 20
Городецька Г. – 228 Програма розвитку туризму – 158
Гоцул Л. – 24, 46, 80 Прохасько Т. – 121
Гула В. – 201 Рекреаційні ресурси – 32
Гутирак В. – 193 Рекреація і туризм – 224
Данилюк А. – 265 Ровенчак О. – 122
Дем’янюк П. – 277 Рогатинський район – 174
Демура Т. – 144 Рожко І. – 194, 225, 226
Дендрологічний парк „Дружба” – 63 Розвиток малих міст – 175
Денисенко В. – 195 Роп’яник І. – 123, 227
Денисюк В. – 102 Руда О. – 43, 273
Дерев’яний В. – 194 Рудник Р. – 283
Державна програма розвитку... – 131 Рудько Г. – 53
Держепільський Л. – 77 Рутинський М. – 140, 203
Деркач І. – 261 Сав’юк В. – 32
Джаман М. – 39 Саїк Д. – 38
Дида А. – 74 Свистович Р. – 55
Дмитрах Р. – 153 Сем’янів О. – 33
Дмитраш Н. – 32 Семенишин О. – 155
Довбуш – (234), (238), (274) Семенюк І. – 133
Довганич Я. – 12 Сенчина Б. – 226
Долгополий В. – 228 Середін В. – 69, 83
Долишний М. – 3 Сільське зелене Прикарпаття – 253
Домашевський М. – 88 Сільські садиби Гуцульщини – 245
Дудкін І. – 196 Сіреджук П. – 88
Дутчак С. – 148 Сітницький Ю. – 176
Дьорова Т. – 141, 212 Скаврон Б. – 124
Екологічні передумови розвитку... – 21 Скелі Довбуша – 274
Жищинський В. – 197 Скит Манявський – 275
Жук П. – 16 Скляров Я. – 100
Жулинський В. – 111 Скунць П. – 64
Жученко В. – 13 Смеречанський Р. – 270
Завітайте в Українські Карпати – 159 Снідавка-річка – 228
Закон України „Про туризм” – 130 Собашко В. – 177
Заник В. – 198 Старунчак М. – 239
Заповідні екосистеми Карпат – 37 Стефаник В. – (62), (63)
Запрошуємо у Карпати – 133 Стефурак Н. – 229
Здравниці України – 112 Стеців І. – 225
Зелений туризм в Карпатах – 243 Стойко С. – 37, 38, 44, 45, 89
Зелений шепіт тисячоліть – 78 Таран Л. – 230
Зимове село запрошує – 244 Тарнавський – (77)
Зінкевич О. – 201 Татаринов К. – 38
Зінько Ю. – 199, 242, 254 Теліш П. – 225
Зорин И. – 134 Терлецький В. – 70, 71
Зубанич Ф. – 78 Тимів І. – 284
Івано-Франківська область – 47, 160-163, 200, 201 Тороус О. – 80
Івано-Франківщина туристична – 164 Торохтин М. – 102
Інфраструктура туризму – 202 Трибун П. – 34, 56, 57, 84, 90
Історико-культурні об’єкти...– 278 Трохимчук С. – 116, 125
Караїмське кладовище біля... – 266 Туризм і готельний бізнес – 178
Карпатский рекреационный комплекс – 3 Туризм сільський зелений – 246
Карпатський економічний район – 203 Туризм у Чорногорі – 231
Карпатський єврорегіон – 1, 2 Туристичними стежками – 179
Карпатський заповідник – 38 Туристичні маршрути... – 232, 234
Карпатський національний природний... – 67 Туристично-рекреаційний комплекс... – 233
Кафарський В. – 261 Угорчак Ю. – 285
Кащишин О. – 48, 79 Украинские Карпаты – 180-182
Квартальнов В. – 134 Фабрика Р. – 58, 91
Киселюк Р. – 234 Федорців Ф. – 126
Кифяк В. – 135, 204 Федорченко В. – 141, 212
Кифяк О. – 204 Федунків З. – 267
Клапчук В. – 81,113,114, 205, 206 Федунь О. – 116, 125, 127
Клапчук О. – 113, 206 Філіпчук У. – 30
Кобилюк В. – 26 Фодор С.– 70, 71
Комендар В. – 64 Фоменко Н. – 128
Концепція розвитку санаторно... – 93 Халимоненко М. – 246
Копій Л. – 61 Ходан М. – 129
Коритко Р. – 99 Худо В. – 137
Коробейникова Я. – 14, 27 Це наша земля – 183
Корчемлюк М. – 114 Цибух В. – 137
Косило І. – 150 Цішевська-Ворко Е. – 235
Косило Л. – 149 Чобан Р. – 236
Косило М. – 150, 208, 209 Чорногора - гордість Карпат – 184
Косів-Верховина – 165 Шатурма О. – 237
Костюк Б. – 210 Швець М. – 226
Костюк І. – 211 Шептицький – (122)
Кравців В. – 8, 15, 16 Шокалюк О. – 262
Краєзнавчо-туристичні товариства... – 212 Шпарик Ю. – 92
Крайній І. – 213, 279 Юсип Д. – 257
Крачило М. – 214 Якби Довбушевим печерам... – 238
Криницька Д. – 162, 173 Яківчук І. – 24, 239
Кудляк Л. – 82 Якуба В. – 156
Кузик С. – 215 Якубович І. – 157
Курорты Прикарпатья – 100 Янюк О. – 143


„Буковель” – 96, 118, 120, 124Княждвір, с. – 58, 78, 282
„Княждвір”, урочище, заказник – 43, 88, 273, 277Коломийський р-н – 58, 282
«Шешори», санаторій-профілакторій – 104Косів, м. – 77, 88, 165
Богородчанський край – 256Косівський р-н – 104, 179, 271
Бубнище – 274Кремінці, с. – 103
Верхньопрутська зона – 28Лімниця, р. – 122
Верховина, смт – 110, 165Масьок (урочище, степ) – 39, 48
Ворохта – 228Микуличин, с. – 95
Галицький р-н – 267Національні парки – 65-67, 82, 89, 144, 146, 186
Галич, м – 168, 261, 266Одаї, с. – 198
Галичина – 206Опілля – 86
Горгани – 49, 55, 73, 194Паляниця, с. – 118
Городенківщина – 270Печери Довбуша – 238
Гута – 228Писаний Камінь – 283
Гуцульщина – 21, 29, 33, 90, 115, 127, 187, 192, 214, 226, 239, 245, 265Прикарпаття – 97, 100, 101, 111, 116, 125, 185, 195-197, 208, 210, 217, 218, 229, 233, 238, 253, 279
Дендропарк – 62, 63, 77Прут, р. – 167, 205, 264
Джурів, с. – 236Рогатинський р-н – 174, 215
Довбушанка, г. – 234Рожнятівський р-н – 122
Долинський р-н – 14, 27Скелі Довбуша – 234, 258, 274
Європа – 193Скит Манявський – 269, 275
Закарпатська область – 40Снідавка, р.– 228
Західний регіон України – 61Снятинський р-н – 236
Івано-Франківськ, м. – 76, 91, 92, 169, 227, 259, 262, 268, 272Станіслав, м. – 285
Івано-Франківська область – 20, 31, 34, 41, 47, 50, 57, 75, 87, 160-163, 173, 175, 178, 193, 200, 201, 207, 237, 243, 250Тисменицький р-н – 183
Івано-Франківщина – 23, 25, 30, 42, 56, 164, 170, 224, 257, 260, 278Українські Карпати – 8, 17, 26, 44, 55, 68, 85, 89, 107, 108, 139, 159, 166, 176, 180-182, 189
Калуш, м. – 171Хом’як - 172
Калущина – 284Черемош, р. – 110, 167, 264
Камінь Довбуша – 234Черче, с. – 95, 99, 126
Карпатський економічний район – 203, 204Чорногірський хребет – 26
Карпатський єврорегіон – 1, 2Чорногора – 51, 68, 184, 212, 231, 232
Карпатський заповідник – 38Яблуниця – 228
Карпатський край – 255Яремче, м. – 24, 95, 98, 103, 113, 181, 222, 239, 249
Карпатський НПП – 46, 80, 81, 114, 219, 225, 235, 281Ясиня, с. – 182
Карпатський регіон – 10, 13, 109 
Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка