Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

"Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасність"Бібліографічний покажчик : "Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасність" охоплює документальний інформаційний потік 1998-2003 років та окремі ретроспективні видання.

Репрезентовано виявлений вітчизняний та зарубіжний інформаційний масив українською та російською мовами - книги, статті з наукових збірників, періодичних видань.

Розташування документів в середині розділів традиційне - алфавітне ( за прізвищами авторів чи назв творів). Застосовується система посилань: див № , див також № .

Тематичний спектр покажчика:

Довідниково - методичний апарат посібника дає можливість орієнтуватись у пошуковій роботі користувачам інформації (покажчик авторів та назв, список переглянутих джерел).

Відбір матеріалу закінчено в травні 2003 року.

Покажчик розраховано на науковців, викладачів, студентів, широкий загал тих, хто цікавиться проблемами становлення і розвитку міжнародних відносин України.

Зауваження, пропозиції та замовлення просимо надсилати на адресу:
м. Івано – Франківськ, вул. Чорновола 22. ОУН. ім. І. Франка,
довідково-бібліографічний відділ, тел. 3 – 14 – 26.

e-mail alba@lib.if.ua, admin@lib.if.ua

Укладач: А.Г. Габер
Відповідальний за випуск: М.В. Альба

1. Андрухів І. Гадяцька угода між Польщею і Україною 1658 року.-Тисмениця,1990.-26с.
2. Аппатов С.Й., Макан І.М. Українсько-румунські відносини: історія ісучасність// Укр.іст.журн.-1999.-№5.с.87-100.-Бібліогр.:48 назв
3. Бежуашвілі А. Україна і Грузія: дипломатичні відносини 1918-1920 років// Хроніка – 2000-2002.-Вип. 47-48.-с.20-24.
4. Будков Д. Міжнародна інформаційна діяльність за часів української державигетьмана П.Скоропадського // Пам’ять століть.- 2003.- № 2.-с.64-71.
5. Боплан Г.Л.де .Опис України, кількох провінцій Королівства Польського,що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхнімизвичаями, способом життя і ведення воєн.-К.Наук.думка ;Кембрідж : Укр.наук.ін-т, 1990.-256с.: іл..-(Україна в міжнар. зв’язках: хроніки, мемуари, щоденники).
6. Віднянський С.В. Зовнішня політика України предмет історичного аналізу:концептуальні підходи та перспективи // Укр..іст. журн. – 2001.-№4.-с.41-57.
7. Головач А. Інституційний розвиток двостороннього співробітництва Угорщиниз незалежною Україною у90-х роках ХХ ст.. // Людина і політика .-2002.-№5.-с.59-68
8. Головченко В. Формування міжнародного іміджу України: Маловідомі сторінкиісторії. // Нова політика.-2001.- №5.-с.28-31.
9. Головченко В., Шамраєва В. Проблема визначення зовнішньополітичноїорієнтації Української народної республіки під час перебування на чоліДиректорії Володимира Винниченка // Нова політика.-1999с. -№6-с.26-33.
10. Гончар Б.М. Городня Н.Д. Відносини між Францією та УНР: (грудень 1918- квітень 1919 рр.) // Укр. іст. журн. – 2000. №2. с. – 47-57. №3 – с.44-52.
11. Горобець В.М. Українська зовнішня політика після Переяслава: стратегічніцілі та тактичні відступи після другої половини 1655р. // Укр.. іст. журн.– 2000. - №1 - с.32-44.
12. Городня Н.Д. Боротьба за міжнародне визнання незалежності Українипо закінченні Першої світової війни // Іст. України.-1999.- №18(трав.)
13. Демкович-Добрянський М. Україна і Росія: Історичні нариси на темиросійського імперіалізму.-Л.- Краків – Париж: Просвіта, 1993.- 204с.
14. Держалюк М.С. Міжнародне становище України та її визвольна боротьбау 1917-1922 роках. -.К:Оріяни, 1998.-240с.
15. Держалюк М. С. Українсько-російські відносини у 1917-1922 рр. // Пам’ятьстоліть.- 2000. №5- с. 74-93.
16. Дерев’нко І. Українсько-польські взаємовідносини у 1918р. // Пам’ятьстоліть 2002. - № 2.-с.68-72.
17. Довганюк С. Коротка історія відносин між Україною і Францією // Визвол.шлях. – 2002. – кн. 7.- с.58-67.
18. Дубрава О., Овсій І. Наперекір правді і здоровому глузду: Проблемивстановлення державного кордону між Україною та Російською Федерацією1918-1924 рр. // Політика і час. – 1999. - №4. –с.70-77. – Бібліогр.:с.77.
19. Єгремій О.І. Єпископ Григорій Хомишин і питання українсько-польськогопорозуміння, 1904-1939.-Івано-Франківськ: Плай, 2001.-71с.
20. Жулинський М. Україна: випробування свободою // Сл. і час. – 2001.- №8. –
с. 4 – 11.
21. З таємних документів польської окупації Західної України. – Торонто– Канада: Сріб. сурма, 1983. – 288 с.
22. Івченко О. Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспективата сучасний стан. – К.: РІЦ УАННП, 1997. – 688 с.
23. Ісаєвич Я. Українсько-польські відносини періоду Другої світової війни:інтерпретації істориків і політиків // Історія в шк. України. – 2003.-№ 2. – с. 39 – 40.
24. История международных отношений и внешней политики СССР, 1917 – 1987:В 3 т. / Моск. гос. ин-т междунар. отношений.- М.: Междунар. отношения,1986.
25. Калінічева. Г. І. Наукове співробітництво України з Німеччиною заРаппальської доби: [1922-1932рр.] // Трибуна.-2003.- №3-4. – с.36 – 37.
26. Кляшторна Н. Пам’ять, повернута в інший бік: [Щодо трагіч. сторінокукр. – пол. стосунків у ХХ ст.: За матеріалами наук. конф. „Лемківщина1939 – 1947 : війна, окупація, виселення”, Краків] // Україна мол. – 2001.– 21 черв.(№ 111). – с.5.
27. Колесса О. Погляд на історію українсько-чеських взаємин Х – ХХ ст.//Хроніка – 2000. – 1999. – Вип. 25 – 26. – с. 18 – 29.
28. Комар В. Українське питання в політиці Польщі (1935 – 1939 рр.) //Галичина. – 1998. - № 1. – с. 99 – 105.
29. Кривонос Р., Овсій І. Українсько – німецькі відносини у 90-х рокахХХ століття // Людина і політика. – 1999. - № 3. – с. 3 – 10.
30. Лещенко Л. О. Україна на міжнародній арені (1945 – 1949). – К.: Наук.думка, 1969. – 283 с.: іл.
31. Матвієнко В. Україна і Балтія у 1920-ті роки: перший досвід налагодженнясоюзницьких міждержавних відносин // Київ. старовина. – 2002. - № 4. –с. 66 – 78.
32. Матвієнко В. Українсько – фінські відносини у 1918 – 1921 рр. // Київ.старовина. – 2001. - № 6. – с. 95 – 101.
33. Матвіїшин В. Г. Українсько – французькі літературні зв’язки ХІХ –початку ХХ ст. – Л.: Вища шк., 1989. – 166 с.
34. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: Респ. міжвід.зб. наук. праць. Вип. 1. – К.: Наук. думка, 1991. – 96 с.
35. Михальський Ю. В. Польська суспільність та українське питання у Галичинів період виборів 1908 р.: З історії польсько – укркраїнських стосунків.– Л.: Каменяр, 1997. – 46 с.
36. Москаленко В. А. Українсько – болгарські літературні та наукові зв’язкикінця ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Наук. думка, 1986. – 215 с.
37. Моцок В. Вплив політики західних країн на розвиток українсько – польськихвзаємовідносин у 90-х роках ХХ ст. // Людина і політика . – 2001. - №5. – с. 26 – 34.
38. Мушкудіані О. Н. З історії українсько – грузинських літературно –культурних взаємин ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Наук. думка, 1986. – 207с.
39. Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ –ХУІІІ ст. – К.: Основи, 1998. – 578 с.
40. Овсій І. О. Зовнішня політика України: Від давніх часів до 1944 р.:Навч. посіб. для вузів. – К.: Либідь, 1999. – 238 с.
41. Павлюк О. Українсько – чехословацька конфедерація ? (З історії взаєминУкраїни і ЧСР у 1917 – 1921 рр.) // Київ. старовина. – 1999. - № 1. –с. 65 – 77.
42. Петрів Р. В. Проблеми українсько – польських відносин у Східній Галичині(ХІХ – поч. ХХ ст.). – Коломия: Вік, 1996. – 47 с.
43. Плав’юк М. Небезпечні тенденції міжнародного життя та Україна // Розбудовадержави. – 2003. - № 1/4. – с. 2 – 10.
44. Плохий С. Н. Папство и Украина : политика римской курии на украинскихземлях (в ХУІ – ХУІІ вв.). – К.: Вища шк., 1989. – 224 с.
45. Полєк В. Т., Ступарик Б. М. Сторінки українсько – німецьких історико– культурних взаємин. – Івано – Франківськ: Нова зоря, 1999. – 136 с.
46. Рудич С. Ф. Ненав’язливий європейський партнер?: Україна і Швейцарія:історичний та сучасний контексти // Трибуна. – 2001. – № 7 – 8. – с. 32– 35.
47. Русначенко А. Українсько – польське протистояння в роки другої світовоївійни // Сучасність. – 2001. – № 10. – с. 89 – 112.
48. Саблук В. Україна – Італія: архіви про початки дипломатичних зносин// Київ. старовина. – 2002. – № 1. – с. 88 – 92.
49. Світ відкриває Україну: Про зовнішню політику української державиу 90-х роках ХХ ст.: Ст., док., комент., - К.: Вид-во „Київ. правда”,2001. – 782 с.
50. Сергійчук В. І. Іменем війська Запорозького: Укр. козацтво в міжнар.відносинах ХУІ – середини ХУІІ ст. – К.: Україна, 1991. – 253 с.
51. Сидоренко О. Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі, ІХ – серединаХУІІ ст. – К.: Наук. думка, 1992. – 228 с.
52. Сорока М. Україна – Велика Британія: проблематика взаємозв’язків першоїполовини ХХ ст.// Всесвіт. – 2000. – № 9 – 10. – с. 174 – 182.
53. Сорока М. Україна в рецепції Великої Британії ХІХ ст.// Визвольнийшлях . – 1998. – № 7. – с. 799 – 805.
54. Срібняк І. Полон в Італії [військовиків – українців в 1917 – 1919рр.] // Літопис Червоної Калини. – 1998. – № 13 – 15. – с. 344 – 355.– Посилання: 82 назв.
55. Срібняк І. Полонені та інтерновані вояки – українці в Румунії (1919– 1923 рр.) // Пам’ять століть. – 1998. – № 5. – с. – 116 – 124.
56. Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворенняСтарокиївської держави до кінця ХУІ ст.: Навч. посіб. – К.: Перун, 1996.– 496 с.: іл.
57. Толочко П. Балкани – Русь – Україна: [Про історію політ. відносин]// Історія в шк.. – № 1/2 . – с. 18 – 19.
58. Томенко М. В. Самоозначення України: від історії до політики (державнастратегія сучасної України в контексті історичних традицій та світовогодосвіду). – К.: Заповіт, 1998. – 271 с.
59. Україна і Польща в період феодалізму: Зб. наук. пр.- К.: Наук. думка,1991.- 136 с.
60. Україна і світ: Проблеми міжнародної співпраці та колективної безпеки:Бібліогр. ст. укр. період. вид. (1991 – 1999 рр.) // Упоряд.: Е. А. Афонін,І. А. Душ, Т. А. Яковлєва. – К.: Атлант. Рада України, 1999. – 100 с.
61. Україна на міжнародній арені: Зб. док. і матеріалів 1986 – 1990 рр.– К.: Україна, 1993. – 500 с.
62. Україна ХУІІ ст. між Заходом та Сходом Європи: Матеріали 1-го укр.– італ. симп. 13 – 16 верес. 1994 р. – К.; Венеція: Артек, 1996. – 600с.
63. Українська РСР на міжнародній арені: Зб. Док. І матеріалів 1962-1970рр. — К.: Політвидав України, 1997.-490с.
64. Українська РСР на міжнародній арені: Зб. док і матеріалів 1971-1975рр./ Упоряд. Ю. К. Качуренко, Ю.В. Костенко, В.О. Сотников, І.Д. Шевченко.– К: Політвидав України, 1981.-521.
65. Українська РСР на міжнародній арені: Зб. док. І матеріалів, 1981-1985рр.-К.:Політвидав України, 1988.-618с.
66. Українські канадці в історичних зв’язках із землею батьків: До 100-річчяприбуття перших українських поселенців до Канади: Зб.-К.:Дніпро, 1990.-231с.
67. Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.: Матеріали Міжнар.наук-практ. конф. (21-22 листоп. 1996р.)-Івано-Франківськ: Плай, 1997.-451с.
68. Федорук Я.О. Зовнішньополітична діяльність Б.Хмельницького і формуванняйого політичної програми (1648-серп. 1649рр.) – Л., 1993.-68с.
69. Федорук Я.О. Міжнародна дипломатія і політика України: 1654-1657:ч.1:1654.-Л.:Місіонер, 1996.-262с.
70. Хатен М. Держава нація та національна свідомість: російсько-українськівідносини в першій половині ХХ ст.. // Укр.. іст. журн.- 1998.-№1.-с.122-131.
71. Хворостяний М.М. За мир без оружия: Участие УССР в борьбе СССР в ООНза разоружение, 1945-1987 гг. – К.:Политиздат, 1988.-276с.:ил
72. Хонигсман Я.С. Братская помощь трудящих ся Западной Украины испанскомународу в борьбе с фашизмом, 1936-1939 гг. – Львов: Издательство при Львов.ун-те, 1989.-208с.
73. Цвєтков Г.М. Міжнародні відносини й зовнішня торгівля й зовнішня політикав 1917-1945рр. : Навч. Посіб. – К. : Либідь, 1997.-232с.
74. Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з московським царемОлексієм Михайловичем, 1654р.: 300-ліття договору (1654-1954). – Нью-Йорк:Вид. спілка Ю.Тищенко, А. Білоус, 1954.-127с.

наверх

75. Анісімов В. Український вибір України: [ Щодо зовнішньополіт. орієнтаціїдержави. З а даними соціол. Дослідж] // День.-2000.-9 серп. (№ 442).-с.4.
76. Білоус О. Глобальні трансформації і розвиток України в період незалежності// Політ. думка. – 2001. №3.-с.9-13.
77. Брінклі Р. Роберт Брінклі: „Не треба намагатися бігти до того, якви навчилися ходити”: [Про місце України в системі міжнар. відносин ісвіт. госп-ва: Бесіда з послом Великобританії в Україні / Записала ТетянаСиліна] // Дзеркало тижня.-2002. – 7-13 груд. (№47).-с.4.
78. Воротін В. Трансформація національної макромоделі зовнішньоекономічноїполітики України // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. Упр. При ПрезидентовіУкраїни – 2002.-вип. 2.- с.83-92.
79. Ганус А. Між молотом і ковадлом: [Пробл. укр. зовніш. політики] //За вільну Україну-2001.-27-28 верес. (№ 821.)-с.3.
80. Губерський Л. На чому будується міжнародний авторитет [України] //Політика і час . – 2002.- №4. с. 10-15.
81. Дипломатія сучасної України: Енцикл. довід. НАН України; Наук. т-воім. Т.Шевченка; М-во закорд. справ України. – К., 1997.-83с.
82. Зовнішньоекономічні відносини України з країнами ЄС, Західної Європи,США і Канадою // Світ на рубежі двох тисячоліть / Відп. ред. О.М. Савчук.– Надвірна, 2001.-с.44-49.
83. Медведчук С. Захист зовнішньо-економічних інтересів України // Регіон.Економіка.-2000.№2 . – с. 1-96-200.
84. Осташ І. Вступ до СОТ: завдання і перспективи // Голос України.-2001.-20лип.(№127).-с.5.
85. Педос В.А. Торговые партнеры Украины: Информ.-аналит. справ.-К.:Либра,1998.-416с.
86. Сапрыкин В. Состояние и перспективы международного сотрудничестваУкраины в энергетической сфере // Зеркало недели.-2000.-14-29 окт. (№40).-с.4.
87. Силіна Т. Маятник пішов назад. Але не далеко: [Пробл. зовніш.-політ.орієнтації України] // Дзеркало тижня – 2001.-16-22 черв. (№ 23). с.-5.
88. Україна на міжнародній арені: Зб. докум. і матеріалів (1991). у 2кн. / Упоряд: В.В. Будяков, А.Д. Дьяченко, Л.М. Колотілова та ін. – К.Юрінком Інтер, 1998.-
89. Україна на роздоріжжі: Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ/За ред. А.Зіденберга, Л. Хоффманна; Пер. з англ.. В. Шиманського.-К.:Фенікс,1998.477с./
90. Фединяк С. Україна в системі сучасних міжнародних відносин (концептуальнізасади) // Наук. вісн. Чернів. Ун-ту. Вип. 96-97. Історія.-Чернівці:Рута,2000. – с.275-282.
Див. також: № 12,49,58,66.

наверх

91. Антонюк О. На пострадянському просторі: [Нац. інтереси України у контекстігеополітики сучас. Росії] // Політика і час.-2000.-№5/6. – с.10-15.
92. Баликов С. Україна – Узбекистан: відроджується Великий шовковий шлях// Уряд. кур’єр. 2003.-20 лют. – с.7.
93. Беба П. Казахстан-Україна від Нафти до Космосу // Уряд кур’єр. – 2001.-20верес.- с. 4.
94. Від спроб всеохоплюючої [економічної] інтеграції – до політики конкретнихзаходів: [За матеріалами виступу Президента України Леоніда Кучми на неформ.зустрічі глав держав СНД 29 січ. 2003р. Київ] // Уряд. кур’єр – 2003.-31січ. (№19).-с.3.
95. Гавриш О. Україна –Росія: десять років потому: [Про екон. співпрацю]// Дзеркало тижня.-2001.-23-31 серп. (№32-33).-с.16.
96. Грановський В. Україна-Росія: війна нервів: [торгово-екон. відносини(1991-2003рр.)] // Дзеркало тижня. – 2003.- 26 квіт. – с.3.
97. Гринів О.І. Україна і Росія: Партнерство і протистояння?: Етнополітолог.аналіз. – Л.: Ін-т народознавства НАН Ураїни, 19973-384с.
98. Гетьманчук А. Киев во главе Содружества: Леонид Кучма избран председателемСовета глав государств СНГ // Киев. ведомости . – 2003.-31 янв.-с.5.
99. Грач Л. Євразія – простір єдності: [Росія – Україна, який шлях вибрати]// Голос України.-2003.-6 трав.-с.13-14.
100. Договір між Україною та Російською Федерацією про економічне співробітництвона 1998-2007 роки // Уряд. кур’єр.-1998.-10 берез.
101. Долгов І. Не лише Чорне море єднає нас: [Укр.-турец. відносини] //Політика і час 2003.-№1.-с.3-11.
102. Жолдак В. Продати Батьківщину?: [Погляд на пробл. Укр..-рос. стосунківу галузі енергоносіїв] // Укр. слово . – 2000.-26 жовт. – 1 лист. (№43).-с.5.
103. Економічну взаємодію в рамках СНД буде активізовано: [За матеріаламисаміту глав країн – учасниць СНД, Київ] // Уряд. кур’єр. – 2003.- 30 січ.(№18).-с.1-2.
104. Імас Є.В. Розвиток ринку цукру в країнах СНД // Економіка АПК. –2002.-№3.-с.80-87.
105. Каспрук В. Кучма з Путіним обмінялися „роками”: [Про політ.-екон.співдружність між Україною і Росією] // Віктор Каспрук // Укр.. сл. –2002.-19-25 груд. (Ч.51).с.-7.
106. Касьяненко А. Що заважає плідній співпраці двох „країн білого злота”:[Пробл. укр.-узб. Екон. стосунків] // Україна молода.-2001.-13 верес.(№166).-с.7.
107. Катамадзе Г. Грузію та Україну єднає дорога дружби: [Про грузин.-укр.екон відносини] // Демокр. Україна. – 2001.- 29 трав.
108. Кириченко В. Українсько-російські відносини: час для дій // Віче.-1999.-№3.-с.130-144.
109. Княжанський В. Українсько-російські парадокс: Партнерство на тліторг.-екон. воєн // День.-2001.-27 черв. (№113).с.1.
110. Кизка В. Придністров’я геополітичне перехрестя на кордонах України// День.-2000.-19 верес. // (№168).-с.3.
111. Кушнір Б. Як нам бути з Росією?-Л.:Вид-во „За вільну Україну”, 1996.-189с.
112. Лосєв І. Малоросійський гетьман-2:”новий курс Москви щодо України”// Сучасність.-2002.№4.-с.58-62.
113. Михайленко О. Теоретичні підходи до питання про шляхи подальшогорозвитку держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав // Вісн. Укр.Акад. держ. упр. – 2003. №1.-с.443-455.
114. Між Казахстаном і Україною проблем не існує: [Про підсумки офіц.Візиту до Казахстану Л.Кучми] // Уряд. кур’єр.-2001.-28 верес. (№176)-с.1,3.
115. Міхєєв Ю. Воєнно-технічні аспекти стратегічного партнерства українив межах СНД // Нова політика.-1999.-№4.-с.5-8.-Бібліогра.:16 назв.
116. Музиченко Я. Навіки поряд. [Про Рік України в Росії] / Ярослав Музиченко// Україна мол. – 2002.-17 груд. (№235).-с.5.
117. Остролуцька Л. Чи діждемося „українського Давоса”?: Післямова доПетербурз. екон. форуму [країн СНД] // Уряд. кур’єр.-2001.-19 черв. (№107).-с.7.
118. Проблеми та перспективи взаємин України з державами ГУУАМ та Євразійськогоекономічного співтовариства: [Матеріали наук. семінару] // Політ. думка.-2001.-№1-2.-с.89-109.
119. Селезньов Г.М. Нас об’єднує слов’янське коріння...[Політ.-екон. пробл.між Росією і Україною: бесіда з Головою Держ. Думи Росії Г.М. Селезньовим(записав Віктор Тимошенко)] // Голос України.-2002.-13 груд. (№237).-с.7.
120. Притула В. Саммит на фоне Ай-Петри: [о встрече президентов странСНГ.Ялта] // Зеркало недели . – 2000.- 1 сент.(№33).-с.1.
121. Росія, яку ми... : Позиції політичних сил Росії стосовно майбутньогоУкраїни й Співдружності Незалежних Держав та позицій політичних сил Українистосовно Росії / В.Піховшек, В. Ткачук, К. Михайличенко, І. Підлуськата ін.-К.:УНЦПД, 1999.-198с. – (Сер.”Україна та її сусіди”).
122. Семиноженко В. Засіб від „накопичення санкцій” (СНД-нові можливості,Україна – нові шанси) // День.- 2003. – 12 лют.-с.4.
123. Соболєв О. Модель прогнозування зовнішньої торгівлі товарами міжУкраїною і Росією // Економіст.-№2.-с.33-35.
124. Тарасюк Б. ГУУАМ: витоки та перспективи. Аспекти співробітництвав галузі безпеки // Нац. безпека і оборона.-2001.-№7.-с.79-80.
125. Ткаченко А. Формування узгодженої державної політики в галузі транспортукраїн СНД // Вісн. Укр. Акад. держ.упр. – 2003. №1.-с.464-470.
126. Ткаченко В.А. Співдружність Незалежних Держав та національні інтересиУкраїни.-К.:Ін-т громад. Суп-ва, 1998.-99с.
127. Україна активізує (економічне) співробітництво з Грузією // Уряд.кур’єр.- 2003.-11 січ. (№5).-с.2.
128. Храмов В. Українсько-російські відносини: моделі національної безпеки// Віче.-2000.-№3.-с.10.
129. Чалий С. Третій шлях України. „Шовковий”?: [щодо підсумків самітупрезидентів країн-чл. ГУУАМ, Ялта] // Укр. сл.-2001.-14-20 черв. (№24).-с.9.
130. Чердабаєв Р. Равіль Чердабаєв: „Плід упаде з дерева, коли дозріє”:[Про ниніш. стан і перспективи двосторон. екон стосунків та нац. економіки:Бесіда з послом Казахстану в Україні] // День. – 2001.-1 серп. (№135).-с.3.
131. Чумак В. На стратегічних імперативах: [пробл. укр.-рос. відносинв умовах нових цивілізац. змін] // Політика і час.-2002.-№9.-с.66-72.
132. Чупрун В. Луньов Б. Потенціал співробітництва — величезний [Укр.-туркмен.відносини] // Політика і час.-1998.-№11-12.-с15-29.
Див. також: № 3, 18, 66, 86, 90.

наверх

133. Україна. Президент (1994; Л.Кучма) Про день Європи: Указ (від 19.IV.2003р. №339) // Офіц. вісн.України.-2003.-№17.-с.70.
134. Баклі Е. Співробітництво між Україною та НАТО у галузі оборонноїреформи // Шлях перемоги.-2001.-№38.-с.4.
135. Бондар В. Про деякі проблеми інтеграції України в Європу // День.-2000.-9черв. (№102).-с.21.
136. Будкін В. Проблеми і перспективи співробітництва між ЄвропейськимСоюзом та Україною // Економіка України.-2000.-№9.-с.82-92.
137. Буркхард П. Україна-ОБСЄ: особлива форма співробітництва // Політикаі час.-2001.-№6.-с.63-65.
138. Василенко С. Україна і ЄС: на шляху до спільного європейського дому// Нова політика.-1999.-№4.-с.16-20.- Бібліогр.:12 назв.
139. Гетьманчук О. Євросоюз прочиняє двері: [Конф. в Афінах засвічилазростання зацікавленості в інтегр. нашої країни до ЄС] // Київ. відом.-2003.-25-29 квіт.-с.2.
140. Гречаников В. Украина в будущей Европе // Віче.-1999.-№9(90).-с.90-101.
141. Губський Б. Європейський вектор інтеграційної політики України //Економіка України.-2003.-№5.-с.19-27.
142. Дергачов В. „Великий стрибок” у Європу. На яких правах: [Екон. іполіт. пробл. Євроінтегр. України] // День.-2001.-24 лип.(№129).-с.4.
143. Дергачов О. Нова Європа для старої України: [Співробітництво Україниз ЄС] // Пік.-2003.-№7.-с.15-17.
144. Дергачов О. Розширення ЄС: прогноз геополітичної ситуації для України// Нац. безпека і оборона.-2001.№11.-с.52-54.
145. Дергачев А. Украина в Европейском тектсе: Тезисы о международномположении // Зеркало недели.-2000.-22-28 июля (№29).-с.4.
146. Дмитренко Н. Ми в Європу. Хто з нами?: [Про святкування першого ДняЄвропи в Україні] // Україна мол.-2003.-20 трав.-с.8.
147. Європейський вибір: концептуальні засади стратегії економічного тасоціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента Українидо Верховної Ради України Уряд. кур’єр.-2002.-4 черв.
148. ЄС і Україна: Спільні заходи, спрямовані на закриття ЧАЕС.-Брюссель:Європ. коміс., 2000.-14 с.:іл..
149. Європейський Союз та Україна.- К., 1998.-8с.
150. Євросоюз вітає готовність України втілювати в життя економічні іполітичні реформи // Уряд. кур’єр.-2000.-19 верес. (№70).-с.2.
151. Забігайло В. Шлях України до Європейського Союзу [викон. зобов’язаньза угодою про партнерство і співробітництво в сфері політико-прав. реформиі гармонізації права] // Політ. думка – 2000. № 3.-с.61-73.
152. Задорожний М., Столяров Г. Україна-НАТО: співробітництво та спільніпроблеми // Географія та основи економіки в. шк. – 2003.- №1.-с.48-50.
153. Зам’ятін В. Сигнали готовності: [Про перспективи співпраці Україниз ЄС і НАТО] // День.-2001.- 6 лип. (№117).-с.4.
154. Згурець С. НАТО ще раз визнало геостратегічну роль України: щодовізиту до Києва Ген. секр. НАТО Д. Робертсона // День. – 2000.- 28 січ.(№14) .-с.3.
155. Касьяненко М. Україна-ЄС: ближче, ще ближче, але все ще далеко...:[Про саміт у Ялті] // День.-2001.-13 верес. (№164). – с.3.
156. Ковальова О. Політико-правові і процедурні питання вступу до Європейськогосоюзу // Право України.-2003.№4.-с.119-122.
157. Ковбасюк Ю. Участь Європейського банку реконструкції і розвитку вреформуванні економіки України // Економіка України.-2002.-№4.-с.17-21.
158. Костицький В. „Кухня” Паре [Парламентська асамблея Ради Європи] :[Пробл.стосунків України з РЄ] // День.-2001.-29 трав. (№93).-с.4.
159. Кураєв О. „Український фактор” у Європейській політиці // Вісн. НАНУкраїни.-2000.- №8.-с.44-48.
160. Кучма Л.Д. Європейський вибір: Виступ президента України Л.Д. Кучмиу Верхов. Раді України 18 черв. 2002 р.- К.: Преса України, 2002.-94с.
161. Кучма Л.Д. Україна-европейська держава: Вибр. ст., виступи у 2т.Т.2(1999-2001).-К.:Вид.Дім, 2001.-368с.
162. Моргос П. Алгоритм повернення до Європи: [щодо інтегр. України вЄвропу та про Угоду про партнерство та співробітництво] // День.-2000.-22-28июля. (№29).-с.5.
163. Моцик О. Близькі турецькі береги: [Про стан і перспективи укр.-турец.політ. і екон. відносин] // Уряд. кур’єр.-2001.-3 серп. (№138).-с.4.
164. Нагребецька І. Демократія, яку сповідує Європа: [Щодо європ. ІнтеграціїУкраїни: За матеріалами бесіди з голов. Консультантом голов. упр. орг.-кадр.Політики та взаємодії з регіонами Адмін. Президента України В’ячеславомТолковановим] Ірина Нагребецька // Уряд. кур’єр.-2002.-4 груд.(№226).-с.13.
165. Національні і регіональні особливості реформування соціально-економічнихвідносин і регулювання екологічних процесів в Україні та Польщі: Наук.доп.-К.;О.;Варшава, 1997.-305с.
166. Павличко Д. Три Європи: [Пробл. вибору Україною зовнішньо політ.пріоритетів] // Уряд. кур’єр.-2000.-23 серп. (№154).-с.6.
167. Парипа П. Чи станцює Україна танго з ЄС і НАТО: [Про шляхи Українидо євроінтегр.] // Галичина.-2001.-31 лип. (№114).-с.7.
168. Паскуаль К. Майбутнє України-в руках самої України: [Із виступу нашостій міжнар. конф. „Енергет. безпека Європи у ХХІ ст.”] // Нар. газ.– 2003.-№21.-с.4-5.
169. Пашков М. Зовнішня політика України: позиції та оцінки громадян //Нац. безпека і оборона. – 2002. - №2.-с.34-45.
170. Пашков М. Проблеми європейської безпеки: позиції населення України// Нац. безпека і оборона.-2001.-№9.-с.27-33.
171. Пересон М. Україна в європейській перспективі // День.-2001.-3 лип.(№114).-с.1,3.
172. Перстнева Н. Трансграничное сотрудничество или украинский опыт еврорегионов:[об итогах междунар. конф. посвящ. проблемам и перспективам развития трансгранич.сотруднечества в рамках созд. еврорегионов. Одесса] // Зеркало недели.-2000.– 15-21июля (№28).-с.2.
173. Похресник А. Европа и Украина: трансформации общества и жизненныеориентации молодежи // Персонал.-2002.-№12.-с.62-67. [Бібліогр. – 12 назв]
174. Про дальші заходи у сфері європейської і євроатлантичної інтеграціїУкраїни. Рішення Держ. Ради з питань Європ. І Євроатлант. інтеграції Українивід 19 трав. 2003р. №3 // Зб. поточ. законодавства, нормат. актів арбітр.та суд. практики.-2003. №23.-с.16-17.
175. Про стратегію України щодо Організації Північноатлантичного договору(НАТО) // Уряд. кур’єр. -2002.-10 серп.-с.11.
176. Робертсон Д. Україна та НАТО: шлях розвитку особливого партнерства// День.-2001.- 4 лип.(№115).-с.1.
177. Рудяков П. Європейський Союз –Україна: еволюція підходів / ПавлоРудяков// Політ. думка.-2002.-№1.-с.87-96.
178. Сагайдачний І. Україна-ЄС: цілі спільні, підходи різні: [Щодо підсумківсаміту у Ялті] // Дзеркало тижня.-2001.-15-21 верес. (№36).-с.5.
179. Сиденко В. Європа-2011: куди ми йдемо?:[Міркування в світлі посланняПрезидента, з яким він виступив перед парламентом-18 черв.] // Наша газ.-2002.-19лип.(№27).-с.4.
180. Смолянюк В. Фактор НАТО у формуванні військової могутності українськоїдержави // Людина і політика.-2000.-№3.-с.24-33.
181. Солана Х. ЕС-Украина: развивая стратегическое партнерство: [Ст. Верхов.представителя ЕС по вопр. общей внеш. политики и политики безопасности]// Зеркало недели.-2000.-16-22 сент. (№36).-с.1-2.
182. Соскін О. Олег Соскін: „Українська модель багатовекторності вже себевичерпала”: [Пробл. зближення України з Європ. Союзом: Бесіда з дир. Ін-тутрансформації сусп.-ва / Записав П.Парипа] // Галичина.-2000.-11 квіт.(№53).-с.4.
183. Співпраця України з НАТО: міжнародно-правові аспекти // Політ. календар-1999.-№4.-с.30-37.
184. Спільна європейська політика: [матеріали „заоч. круглого стола”]// Нац. безпека і оборона.-2001.-№9.-с.2-13.-Авт.: А.Зленко, О.Кузьмук,Б.Андрасюк.
185. Толстов С. Україна в євроатлантичних відносинах: досвід пристосування// Політ. думка.-1999.-№3.-с.73-86.
186. Україна-НАТО: до і після Празького саміту [підсумки] // Політ. календар.-2002.-№10.-с.39-53.
187. Фединяк Л. Визначення іноземних судових рішень на території України:окремі питання // Право України.-2000.-№7.-с.82-84.
188. Харахандюк Г. Новий євроремонт в українському домі: [Про зміни узовніш. Політиці України] // Закон і бізнес.-2001.-28 лип.-3 серп.(№30).-с.1,3.
189. Храбан І.А. Україна на шляху інтеграції у європейську систему колективноїбезпеки // Трибуна.-2002.-№3-4.с.26-27.
190. Чалий В. Питання зовнішньої політики в програмах політичних партій// Нац. безпека і оборона.-2002.-№2.-с.6-21.
191. Шерр Д. Євроатлантичні перспективи України крізь туман війни і геополітики// Дзеркало тижня-2003.-12 квіт.(№14).-с.1,5.
192. Шпек Р. Вступ України до Сот у контексті розвитку її відносин з ЄвропейськимСоюзом / Роман Шпек // Нац. безпека і оборона.-2002.-№6.-с.52-55.
193. Яворська Г. Про перспективи статусу сусідства у відносинах Україниз ЄС... / Галина Яв орська // Дзеркало тижня.-2003.-25-31 січ(№3).-с.5.
194. Яновський Н. Международный обмен технологиями как фактор научно-техническогоразвития // Экономист.-2001.№12.-с.36-37.
Див. також: № 66, 71, 77, 86, 90.

наверх

195. Баликов С. Економічний форум у Давосі: [Про візит прем’єр міністраУкраїни В.Януковича до Швейцарії] (Сергій Баликов) // Уряд.кур’єр. – 2003.-25січ.(№15).-с.1,4.
196. Беба П. Орієнтир – взаємні інвестиції: [Про політ. і екон. співпрацюміж Україною і Болгарією: За матеріалами переговорів Президента УкраїниЛеоніда Кучми з Президентом Республіки Болгарія Георгієм Пирвановим] /Павло Беба// Уряд. кур’єр. – 2003. -31 ст. (№ 19) . – с. 1-2.
197. Бершеда Є.Р. Швейцарія: знайома незнайомка: [ Про стан двосторон.відносин: Бесіда із послом України у Швейцар. Конфедер. Є.Р. Бершедою]// Голос України.-2001.-17 лип. (№124).-с.10.
198. Бесяда І. Дружба двох Президентів [Л.Кучми і О.Квасневського] //За вільну Україну.- 2001.-3 лип. (№71).-с.3.
199. Біла К. Національні інтереси України в контексті стратегій Росіїі НАТО // Мол. нація . – 2000. №3. – с.5-17.
200. Біляцький С., Хахлюк А Соціальне партнерство у розв’язанні проблемзайнятості (Приклад ЄС для України) // Україна: аспекти праці. – 2003.- №3.- с.44-49.
201. Гетьманчук А. У натовских дверей: Широкой общественности представилиплан действий Украина — НАТО // Киев. ведомости . – 2003 . – 27 янв. –с.5.
202. Горватова І. Пошук спільних інтересів: [За матеріалами міжнар. конф.„Україна і Словаччина: пошук спільних інтересів”, Братислава] // Дзеркалотижня. – 2001. – 2-8 черв. (№21). – с.5.
203. Горун. Д. Українсько-польське регіональне співробітництво // Новаполітика. – 1999. №3. – с. 15-18.- Бібліогр.:16 назв.
204. Гриценко А. Що пообіцяла НАТО Українська влада? / Анатолій Грищенко//Дзеркало тижня.- 2003. – 25- 31 січ. (№3). С.3.
205. Гузенко О. Полонез з Україною: [Щодо укр..-пол. співпраць] // час.– 2001. – 10-16 серп. (№ 30). –с. 8-9.
206. Державна програма співробітництва України з Організацією Північно-АтлантичногоДоговору (НАТО) // Політ. календар – 1999.-№4.-с.38-49.
207. Джигун В. Дружні зустрічі на польській землі: Міжнар. екон. форум„Криниця - 2000” // Уряд. кур’єр – 2000.-5 верес. (№160).-с.1,3.
208. Димитров А. Українське вугілля „розігріває” болгарську економіку:[Бесіда з послом Республіки Болгарія А. Димитровим / Записав О.Олійник]// Уряд. кур’єр.-2000.-2 берез (№40) . -с.3.
209. Доломан О. Україна-Франція-ЄС. Дорогу здолає той, хто йтиме: [з матеріалівсимпозіуму: „Україна-Франція_Європейський Союз: співробітництво зарадибезпеки і процвітання”] // Віче.-2003.-№4.-с.36-39.
210. Жлутенко В. Греція лобіюватиме угоду між Україною та ЄС [“ЄвропейськийСоюз] / Варвара Жлутенко // День.-2003.-22 січ (№11).-с.3.
211. Жулинський М. Україна і Польща: перспективи набуття сеальної Європи// Всесвіт.-2002.-№1/2.-с.143-150.
212. Задорожній О.В. Україна-Угорщина: Міст до наступного тисячоліття.-К.:Парлам.вид-во, 2001.-335с.
213. Зарубінська О.О. Україна-НАТО: перспективи взаємовідносин: [Про участьв 48-й сесії Асамблеї Зах-європ. Союзу , Париж: Бесіда з першим заст.голови Ком. Верховної Ради України з питань європ. інтеграції Олегом ОлександровичемЗарубінським] // Голос України.-2002.-20 груд. (№242) .-с.4.
214. Згурець С. Хід у відповідь: [Про перспективи відносин України з НАТОй Росією] // Дзеркало тижня.-2001.-12-20 лип. (№26).-с.5.
215. Зленко А. Анатолій Зленко „Стратегічне партнерство не кліше”: [Пробл.інтегр. України з ЄС та укр.-фр. політ. –екон. стосунки : Бесіда з посломУкраїни у Парижі / Записав В. Зам’ятін] // День.-2000.-24 черв.-(№112).-с.3.
216. Каммер Ж.-Ф. Місток через століття: [Про швейц.-укр. політ.-культ.відносини: Бесіда з Надзв. і Повнов. Послом Швейцарії в Україні Жаном-ФрансуаКаммером / Записав Михайло Саченко] // Уряд. кур’єр – 2002.-13 груд.(№223).-с.9.
217. Канадсько-українська програма з законопроектування.-К.,1998.-170с.
218. Касьяненко М. Україна і Туреччина не зводять співробітництво тількидо танкового тендеру: [За підсумками візиту турец. міністра оборони С.Чакмакоглу] // День.-2001.-14 серп. (№144).-с.3.
219. Конопацький Є. Україна-Греція: глибокі корені дружніх зв’язків //Політика і час.-2002.-№9.-с.31-45.
220. Коцан І. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків Західного регіонуУкраїни з країнами Центральної та Східної Європи // Регіон. економіка.-2001.-№1.-с.204-212.-Бібліогр.:10назв.
221. Литвин В. Тисяча років суспільства і взаємодії:[Про стан взаємовідносинміж Україною і Польщею] // Голос України.-2002.-8 листоп.-с.4-6; 9 листоп.– с.4-5; 12 листоп.-с.4-6.
222. Майков В. Без істотних проривів: Українсько-Британські торговельно-економічнівідносини за сучасних умов. // Політика і час – 1998.-№11-12.-с.14-24.
223. Майков В. А. Фінансові аспекти українсько-британського співробітництвав енергетичному секторі // Фінанси України.-1998.-№12.-с.21-27.
224. Малиновська О. Розширення ЄС і зони чинності Шенгенської угоди таміграційні процеси в Україні // Вісн. Укр. Акад.. держ. упр.-2003.-№1.-с.475-483.Бібліогр.:17 назв.
225. Мартинов А. Тисяча батьків перемоги і поразка-сирота: чи стане Україначленом НАТО до 2012 року? // Україна.-2002.-№7-8.-с.4-5 (дод. „Політикум”).
226. Мельник Ю. Нато і Україна на сучасному етапі // Нова політика.-1999.-№2.-с.22-23.
227. Мовчан М. Україна-Австрія: 10 років успішних дипломатичних відносин// Нова політика .-2001.-№6.-с.34-35.
228. Наджос А. США не сердяться. США визначаються: [Щодо перспектив розв.Укр.-амер. відносин] // Україна молода.-2001.-21 лип. (№130).-с.4.
229. Овдін В. Поки що гладко на папері: [Щодо підсумків IV укр.-пол. екон.форуму, Дніпропетровськ] // Дзеркало тижня.-2001.-9-15 черв. (№22).-с.10.
230. Огірчук Ю. Відносини України-НАТО: історія і перспективи розвитку// Визвольний шлях.-1998.-кн.1.-с.-16-23-Бібліогр.:18 назв.
231. Осташ І. План дій-важливий крок на шляху [України] до НАТО // ГолосУкраїни.-2003.-24 січ. (№14).-с.14.
232. Павличко Д. Шляхом порозуміння [Про стан укр.- пол. політ. і екон.відносин] // Уряд. кур’єр.-2001.-18верес. (№168).-с.5.
233. Пайфер С. Інвестори чекають на сигнал: [Пробл. співробітництва Україниз США: бесіда з амер. послом в Україні С. Пайфером / Записав Н. Бедричук]// Голос України.-2000.-11 січ. –с.4.
234. Пайфер С. Стівен Пайфер: „Ми не в змозі змінити світ” : [Пробл. політ.і фін. екон. стосунків України з Заходом: Витяги з Інтернет інтерв’ю Надзв.і Повноваж. Посла США] // Укр. сл. – 20002-14-20 верес.: (Ч. 37).—с.9.
235. Перетньова Н. Україна-Німеччина: економічний діалог на тлі борговихзобов’язань // Дзеркало тижня.-2001.-28 лип.-3 серп. (№28).-с.7.
236. Петерсен О. Незважаючи ні на що , тримаєте свою голову високо: [Проекон. і культ. співробітництво між Україною і Швецією: Бесіда з Надзв.і Повнов. Послом Швеції в Україні Оке Петерсеном / Записав Віктор Каспрук]// Слово Просвіти .- 2003.-29 січ.-4 лют. (чис. 5).-с.5.
237. Рыжков В. Россия-Украина-Европейский Союз // Нац. безпека і оборона.-2001.-№11.-с.55-56.
238. Рудич Ф. Україна, Росія, Євроатлантика: деякі аспекти взаємовідносин// Людина і політика.-2000.-№3.-с.40-44.-Бібліогр.
239. Рябоконь Л. Експорт демократії: Корпус Миру США в Україні // День.-2003.-28трав.-с.2.
240. Самсоненко Л. „Польський Давос” мав успіх: [Про участь укр. делегаціїв ХІ Екон. форумі „Криниця-2001”] // Уряд. кур’єр.-2001.-11 верес. (№163).-с.3.
241. Сердобінцева Л. Швеція-Ірпінь-міст реальної співпраці: [Про проектпо створенню сучас. ефект. моделі місц. самоврядування в Україні] // Віче.-2001.-№8.-с.80-82.
242. Сівец М. Україна і Польща: підсумовуючи досягнуте: [Здобутки і прогнозищодо двосторон. стосунків] // Дзеркало тижня.-2001.-23-31 серп. (№32-33).-с.5.
243. Солодухін О. Україна й НАТО: від співпраці до вступу / О.Солодухін//День.-2003.-25 січ. (№14).-с.6.
244. Угорщина і Україна: історія і сьогодення стосунків // Світ на рубежідвох тисячоліть.-Ч.ІІ.-с.69-74.
245. Україна-Польща: складові добросусідської співпраці: [Щодо двосторон.політ.-екон. співробітництва] // Уряд. кур’єр.-2003.-9 січ.(№3).-с.1,3.
246. Україна – Польща6 роль та місце у європейській інтеграції: Незалеж.культуролог. часопис „І”, №14 1998 / Ред. Т. Возняк.-Жовква, 1998.-173с.
247. Устич С. У руслі успішного співробітництва: [Україна-Чехія] / Політикаі час.-2001.-№3.-с.3-7.
248. Федан Р. Українсько-польський кордон та його просторові бар’єри //Регіон. Економіка.-2001.-№3.-с.256-261.
249. Фіалко А. Андрій Фіалко: „Ми розраховуємо на розуміння”: [Про ниніш.стан укр. амер. стосунків у контексті підсумків візиту до Києва радникапрезидента США з питань нац. безпеки К.Райс] // Дзеркало тижня.-2001.-28лип.-3 серп.(№28).-с.1,5.
250. Франція підтримує прагнення України повністю вписатися в Європейськеспівтовариство: Робочий візит Прем’єр-міністра України Віктора Януковичадо Французької республіки // Робітн. газ. -2003.-30 трав.
Див. також: №2,7,10,16,17,23,25,26,27,29,45,46,48,52,66,82,86.

наверх

251. Білодід Р. Шергін С. За горами, за морями... Україна і Півд. –Схід.Азія в ХХІ ст. // Демокр. Україна – 2000.-10,15 лют.
252. Білодід Р., Шергін С. Індикатор глобальних змін: [Україна і Півд.-Схід.Азія в ХХІ ст.] // Політика і час.-2001.-№4.-с.25-34.
253. Богаєвський Ю. Україна-Бразилія: від декларацій і намірів – до конкретноїспівпраці // Політика і час.-2002-№2.-с.13-16.
254. Власенко О., Діброва С. Україна-Ізраїль і перспективи співробітництва// Хроніка-2000.-1998.-Вип.21-22.-с.417-425.
255. Гайдуков Л. Основна на сьогодні тенденція українсько-китайські відносини.Історія сьогодення перспективи // Політика і час – 2001.-№7.-с.57-61.
256. Гусаков В. Украина и Центральная Азия // Азия и Африка сегодня-1999-№6.-с.43-46.
257. Дашкевич М.П. Наш інтерес на півночі Африки: [Щодо перспектив екон.співробітництва України й Алжиру: Бесіда з Надзв. і Повнов. Послом Українив АНДР Михайлом Павловичем Дашкевичем / Записав Олександр Біттнер] //Уряд. кур’єр.-2002.-11 груд. (№231).-с.14.
258. Згурець С. Надуманные проблемы: сотрудничество с Ираном, Ираком иЛивией активизировались // Компаньон.-2002.-5апр.-с.10-13.
259. Каспрук В. Перша жінка-посол Єгипту в Україні: [Мона алі Хашаб розмірковуєпро майбутнє України і Єгипту] // Шлях перемоги.-2003.-14 трав.-с.11.
260. Кім В. Київ наводить політичні мости з Єгиптом й Алжиром//Дзеркалотижня -2002.-21 груд.-с.5.
261. Матвєєв В. Украина –Израиль:истоки дружбы//Відродження.-1998.-№5.-с.30-32.
262. Микитенко Ю. Україна-Індія:Трохи сонця у холодній воді//Всесвіт.-2002.-№11-12.-с.83-91.
263. Новий рівень відносин з Ліваном//Уряд.кур’єр.-2002.-24 квіт.-с.1,3.
264. Петрушенко М. Перська затока: обнадійливі перспективи: [Щодо політ.-екон.співробітництва України з країнами однойм. регіону] / Микола Петрушенко// Уряд. кур’єр.-2003.-18 січ. (№10) .-с.1,3.
265. Рилач В. О. „Арабська Швейцарія” відроджується: [Про стан укр. –ліван. міждерж. відносин: Бесіда з Надззв. і Повнов. Послом України вЛіван. Республіці Валерієм Олександровичем Родичем / Записав Андріан Галач]//Уряд. кур’єр. – 2002. – 21 груд. ( № 239). – С. 10.
266. Україна – Куба: співробітництво триває: До 10 річчя дипломат. відносин// Юрид. вісн. України. – 2002. – № 6. – С. 10.
267. У нас є інтереси і на Африканському континенті: [Про перспективиекон. співробітництва України з Республікою Гамбія] // Уряд. кур’єр. –2001. – 14 лип. (№ 124). – С.2.
268. Шевченко І. Потрібен новий імпульс: [ Україна і Гвінея ]// Політикаі час. – 2001. – № 8. – С. 24-33.
269. Якименко А. Бразильський вектор української політики // Закон і бізнес.– 1999. – 16 жовт. – С. 5.
Див. також № 66, 92, 93, 101, 106, 107, 114, 118, 124, 127, 129, 130,132, 163.

наверх

270. Україна. Президент (1994; Л. Кучма). Про Міжнародний день миротворців:Указ (Від 30.ІУ. 2003 р. № 374) // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 18-19.– С. 19.
271. Україна. Президент (1994; Л. Кучма). Про направлення миротворчогоконтингенту для участі України у міжнародній миротворчій операції в республіціІрак: Указ Президента від 2 червня 2003 року № 459 // Голос України. –2003. – 12 черв. – С. 9.
272. Біттнер О. Участь у миротворчій операції відповідає національнимінтересам: / Верховна Рада України підтримала рішення Президента про направленнямиротвор. контингенту для участі нашої держави у міжнар. миротвор. операціїв Республіці Ірак // Уряд. кур’єр. – 2003. – 6 черв. – С. 2.
273. Богомолов О., Данилов С. Здрастуйте, товариші Шиїти: Миротворча місіяУкраїни в Іраку // Дзеркало тижня. – 2003. – 14 черв. – С. 5.
274. Кисельов С. Українські миротворці збираються в Ірак // Київ. відом.– 2003 . – 13-19 черв. – С. 5.
275. Левицький Є. В. Коли буде поставлено крапку в придністровському конфлікті?:Бесіда з Пост. Повнов. Представником Президента України Є. В. Левицьким/ Записала С. Чала] // Голос України. – 2000. – 20 квіт. (№ 71). – С.4.
276. Николаева Н. Худой мир вместо доброй ссоры: О месте и роли Украиныв урегулировании израильско – палест. конфликта // Киев. ведом. – 2003.– 26 мая. – С. 5.
277. Попович Д. Ирак ждет добровольцев: Совет нац. безопасности Украинырешил направить миротворцев // Киев. ведом. – 2003. – 28 мая. – С. 5.
278. Слісаренко І. Нога українського окупанта ступить на іракську землю?// Пік. – 2003. – № 22 (6-12 черв.). – С. 19-20.
279. Сєнюшкіна Т. Соціально-психологічні детермінанти розвитку етнічнихконфліктів // Зб. наук. праць Укр. акад. держ. управ. при ПрезидентовіУкраїни. – 2002. – Вип. 2 . – С. 460-467.
280. Україна – учасниця стабілізації Іраку // Шлях перемоги. – 2003. –14 трав.
281. Шлаєн О. Аллах Акбар?: міжнародний тероризм і небезпеки для загальнолюдськихцінностей // Політ. думка. – 2001. – № 4. – С. 98-107.

наверх

282. Амєліна Л. Ближче до Франції: [ Про діяльн. Фр. культ.центру в Києві] // Всесвіт. – 1998. – № 11. – С. 145-148.
283. Вдовенко С. Сучасні аспекти розвитку українсько-білоруського співробітництвав галузі культури і мистецтва // Вісн. укр. акад. держ. упр. – 2002. –№ 4. – С. 316-320.
284. Дзюба І. Ідеологічні децибели „діалогу культур”: [ Про взаємодіюукр. та рос. культур] // Сучасність. – 1998. – № 11. – С. 63-87.
285. Діалог культур: [ Із матеріалів „круглого столу” організ. Центрометно-соц. дослідж. за підтримки Посольства ФРГ в Україні та Нім. культ.центру Гете – Інститут [Крим] // Уряд. кур’єр. – 2002. – 16 жовт. – С.13.
286. „Дім Гете” у Києві / Інтерв’ю з дир. Гете – Інституту Й. Ебертомпровела Л. Таран // Укр. культура. – 1999. – № 7. – С. 8.
287. Дмитренко М. Відкриття центру української культури в Сочі // Нар.творчість та етнографія. – 2001. – № 5-6. – С. 113-114.
288. Дучник А. П’ятиріччя діяльності Гете – Інституту в Києві // Вісн.Кн. палати. – 1998. – № 12. – С.30.
289. Кічурак М. Деякі аспекти діяльності міжнародних мистецьких аукціонів// Регіон. економіка. – 2001. – № 3. – С. 200-206.
290. Кононенко Л. Бібліотеки та інформаційні служби: міжнародне культурнеспівробітництво ( з досвіду роботи зарубіжних культурно - інформ. центрівв Україні) // Бібл. вісн. – 1999. – № 4. – С. 30-36. – Бібліогр. 16 назв.
291. Кононенко Л. Зарубіжні інформаційно-культурні центри в Україні (1991-1998рр.): досвід роботи та тенденції розвитку // Вісн. Кн. палати. – 1999.– № 8. – С. 19-21; № 9. – С. 23-25.
292. Кононенко Ю., Харамбура Л. Новини з культурного центру України вМоскві // Сл. і час. – 1999. – № 10. – С. 59-61.
293. Кохан Т. Українсько-угорський культурний діалог: минуле і сучасне// Культура і життя. – 2001. – 10 серп.
294. Культурные и общественные связи Украины со странами Европы: Сб. науч.тр. / Отв. ред. Н. Н. Варварцев. – К.: Наук. думка, 1990. – 223 С.
295. Лавров Л. До питання про українсько-кавказькі культурні зв’язки //Хроніка – 2000. – 2001. – Вип. 44. – С. 127-134.
296. Лащук Ю. Україна-Польща: культура взаємин // Культура і життя. –2002. – 1 трав.
297. Лук’яненко Є. Російська культура в Україні – благо чи небезпека?// Вічє. – 1998. – № 12. – С. 89-97.
298. Луців В. Українсько-англійська культурна акція: [ Про фест. укр.мистец. подій у Великобританії ] // Укр. муз. газ. – 2002. – № 3. – С.3.
299. Музиченко Я. Таланти рідної землі: [ 2001 рік оголош. ЮНЕСКО рокомукр. вченого Гната Танцюри] // Освіта. – 2001. – 12-19 верес. – С. 15.
300. Мушкетик Л. З нових досягнень угорської україністики // Всесвіт.– 1999. – № 3. – С. 143-145.
301. Накай Казуо. Україна-Японія: (як один японець став україністом) //Дивослово. – 1998. – № 8. – С. 62-63.
302. Палієнко М. Міжнародні зв’язки університетів України: традиції іперспективи розвитку // Визвольний шлях. – 1998. – №10. – С. 1217-1222.
303. Петрова О. Київ-Відень: мистецьке „Перехрестя”: [ Виставка сучас.мистец. України] // Дзеркало тижня. – 2001. – 21 лип. – С. 16.
304. Погребенник Ф. Українське колосся на російсько-чеській літературнійниві // Всесвіт. – 1999. – № 3. – С. 146-150.
305. Попович О. Центр української культури [ у Перемишлі] // Музика. –2001. – № 2. – С. 29.
306. Попок А. Українське театральне та хорове мистецтво на Далекому Сходіу ХХ ст. // Визвол. шлях. – 2001. – № 7. – С. 114-128.
307. Про європейське співробітництво в галузі культури: / Рек. 1216(1993)// Бюл. бюро інформації Ради Європи в Україні. – 2001. – № 8. – С. 23-24.
308. Про Європейську декларацію стосовно завдань у галузі культури //Бюл. бюро інформації Ради Європи в Україні. – 2001. – № 8. – С. 8-9.
309. Пуха Л. Україна і Японія: Моменти культурологічної спільності //Укр. культура. – 2001. – № 2. – С. 30-31.
310. Україна в контексті міжнародних культурних взаємин: [ Про засід.Ради з культ. співробітництва держав-учасниць СНД] // Культура і життя.– 2002. – 16 жовт.
311. Факти наукового життя. Хроніка подій: [ Про виставки книг і документів„Литва – Батьківщина наша 1918-1998рр.” фотоматеріалів „Відродження Литви1988-1998 рр.” в Нац. б-ці України ім. В. І. Вернадського] // Бібл. Вісн.– 1998. – № 6. – 3-я С. обкл. фото.
312. Чолган І. Театр у діяспорі і діяспора у театрі // Сучасність. – 1999.– № 4. – С. 116-120.
Див. також № 4, 33, 36, 38, 45.

наверх

Оновлено 22-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка