Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Гендер: історія, теорія і сучасна практикаГендер: історія, теорія і сучасна практика
(бібліографічний покажчик)

ББК 91.9: 60.55
Г 34

Бібліографічний покажчик „Гендер: історія, теорія і сучасна практика” містить відомості про монографії, колективні збірники, журнальні та газетні статті,в яких розкриваються історичні, теоретичні та практичні аспекти поняття „гендер” на території України та зарубіжних країн.

Покажчик включає відомості про матеріали українською та російською мовами, виданіпротягом 1987-2004 року. Розташування документів в середині розділів традиційне– за алфавітом назв творів (прізвищем авторів). Застосовується система посилань:див.№., див.також №..

Тематичний спектр покажчика:

Медико-біологічні та психологічні аспекти гендерної ідентифікації
Гендерні відносини крізь призму історії
Проблеми гендеру в сучасній політичній теорії та соціології
Правовий вимір гендерної рівноваги
Особливості та форми політичної та ділової активності статей
До питання проблеми жінки в науці, культурі та мистецтві
Характеристика гендерних відносин у сфері сімейного життя
Гендерна рівновага та гендерна демократія в зарубіжних країнах
Покажчик авторів та назв публікацій
Список переглянутих і розписаних джерел

Для зручності користувачів інформації в кінці покажчика наведено перелік переглянутихджерел, покажчик авторів та назв публікацій.

Покажчик розрахований на наукових працівників, викладачів вузів, аспірантів,вчителів, студентів, які готують наукові роботи, працівників бібліотек.

Зауваження, пропозиції та замовлення просимо надсилати на адресу:

м. Івано-Франківськ, вул.Чорновола,22. ОУНБ ім. І.Франка
довідково-бібліографічний відділ, тел. 3-14-26.
e-mail: alba@lib.if.ua або admin@lib.if.ua

Укладач: М.О.Чуділіна

Відповідальний за випуск: М.В.Альба

 

Із спільноти чоловіків і жінок складається нація, на якій грунтується держава: законодавство повинне бути вираженням воліцієї спільноти... Усі громадянки і всі громадяни повинні відповідно до своїх здібностей мати однаковий доступ до всіх суспільних посад... тільки одна відмінність – їхні доброчесності та талантможуть слугувати мірилом для їх вибору... Конституція недійсна, якщо над її створенням не працювала більшість індивідуумів, з "яких складається нація..."

(Олімпія де Гуж „Декларація
прав громадянки”, Франція,
1792р.)

 

Розвиток суспільства, його стабільність тісно пов’язана з розвитком особистостівзагалі, і особистостей жінки та чоловіка зокрема. Стратегія розвитку ХХІ ст.спрямована на утворення основ гендерної рівноваги, гендерної демократії і статевоїзбалансованності в суспільстві. Система волевиявлення обох статей – чоловіківі жінок як рівних у правах і можливостях, що закріплені законодавчо і забезпеченіреально у політико-правових принципах, діях, розбудові громадянських і державнихструктур з урахуванням гендерних інтересів має стати основою функціонуваннясуспільства в третьому тисячолітті. Однако всі ініціативи, спрямовані на затвердженнярівних прав і можливостей жінок і чоловіків наштовхуються на перепони, успадкованіз минулого. Ці соціально-культурні перешкоди включають псевдотрадиції, що пропагуютьсястарими гаслами, глузливе ставлення до рівності, виокремлення пріоритетів дляокремих груп населення, а також спотворені і неправильні знання про реальніформи і ступінь дискримінації.

Недостатньо високою в багатьох країнах є й політична активність жінок, спрямованана захист своїх соціальних прав, зацікавленість політикою в цілому. Одним зефективних шляхів такої активізації могла би стати участь у діяльності політичнихпартій, які б переймалися жіночими проблемами, відстоювали б специфічні праваі потреби жінок. Жінки переконані, що представниці їхньої статі повинні становитипринаймні половину кадрового складу керівних органів. У багатьох країнах жінкивиступають за соціальне визнання суспільних і особистісних прав у питанняхшлюбу, розлучення, спадкування та оплати праці.

Отже, забезпечення в суспільстві гендерного паритету – не абстрактна мета, аважливе політичне завдання. Воно потребує зовсім нового мислення, коли стереотипніуявлення про жінок і чоловіків не обмежують їхньої свободи вибору, а розвитокрозглядається як процес розширення свободи вибору для представників обох статей.Забезпечення на практиці жінкам і чоловікам рівних прав і можливостей, рівногодоступу до ресурсів повинно стати важливим і рішучим кроком уперед на шляхурозбудови демократичного суспільства.

Медико-біологічні та психологічні аспекти гендерної ідентифікації
1.Айхельбергер В. Жіночий гнів /Пер. з пол. Ю.Бабік //Незалеж. куль-туролог.часоп. „Ї”.- 2000.- Чис.17.- С.158-161.
2.Анджелис Б.де. Секреты о мужчинах, которые должна знать каждая женщина //Вседля вчителя.- 2001.- жовт.(№30).
3.Бедный М.С. Мальчик или девочка?: Мед.-демогр. анализ.- 2-е изд., перераб.и доп.- М.: Мысль, 1987.- 139с.
4.Блакитна книга: Становище геїв і лесбіянок в Україні: Звіт.- Луганськ: Центр„Наш світ”; К.: Нора-прінт, 2000.- 115с.
5.Бовуар С., де. Друга стать: У 2 т./ Пер. з фр.- К.: Основи, 1994-1995.-
Т.1.- 390с.
Т.2.- 392с.
6.Богатырева Е. Секреты женской психологии.- СПб: Питер Пресс, 1996.- 192с.
7.Бондаренко Г. Ідеальна жінка в реаліях традиційного українського побуту //Людинаі світ.- 1996.- №7.- С.13-15.
8.Вальчевська С. Особиста свобода, домашній матріархат //Незалеж. культуролог.часоп. „Ї”.- 2000.- Чис.17.- С.28-42.
9.Васютинський В. Джерела психологічної статі: [Психологія поведінки статей]//Психолог.- 2003.- верес.(№33).- С.1-4.
10.Васютинський В. Чоловіче або жіноче, чи і чоловіче, і жіноче? //Психолог.-2003.- верес.(35).- С.5-8.
11.Вейнингер О. Пол и характер: Принцип. исслед.- М.: Терра, 1992.- 480с.
12.Виткин Дж. Женщина и стресс.- СПб: Питер Пресс, 1995.- 320с.- (Сер. «Самсебе психолог»).
13.Гаркавенко Л. Формування образу «я»: Методика дослідж. формув. образу статев.ідентифікації «я – хлопчик» / «я – дівчинка» у дітей 9-10 років //Психолог.-2003.- верес.(№33).- С.15-18.
14.Гасюк М.Б. Стильові особливості поведінки сучасної жінки: Порівнял. експерим.-діагност.дослідж. //Зб. наук. пр.: філос., соціол., психологія / Прикарпат.ун-т ім. В.Стефаника.-Івано-Франківськ: Плай, 2004.- Вип.9.- Ч.2.- С.73-84: рис.
15.Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі.-К.: Наук.думка, 2001.- 340с.
16.Гундорова Т. Жінка і дзеркало //Незалеж. культуролог. часоп. „Ї”.- 2000.-№17.- С.87-93.
17.Гурлєва Т. Дівчинка-підліток у дорослому світі //Психолог.- 2003.- берез.(№10-11).-С.1-43.
18.Джонг Е. Дванадцять хибних уявлень, які притаманні жінкам /Пер.з англ. О.Василенко//Незалеж.культуролог.часоп. „Ї”.- 2000.- Чис.17.- С.106-112.
19.Дэвис А. Женщины, раса, класс/ Пер.с англ.- М.: Прогресс, 1987.- 280с.
20.Кант И. О различии возвышенного и прекрасного у мужчин и женщин //Кант И.Сочинения.- М.: Мысль, 1964.- Т.2.- С.151-168.
21.Клизовский А. Мужчина и женщина: О взаимоотношении начал.- Минск: Университэцкае,1996.- 110с.- (Экология души).
22.Княжинська О. Жінка як мати і громадянка //Альманах УНС, 2000: Річник 90-й.-Парсиппані; Нью-Йорк: Свобода, 2000.- С.76-78.
23.Матьє Н.-К. Він – культура, вона – натура? /Пер. з фр. О.Кісь //Незалеж.культуролог.часоп. «Ї».- 2000.- Чис.17.- С.4-20.
24. Москаленко В., Романова В. Особливості статеворольової соціалізації в умовахтрансформації суспільства //Соц.психологія.- 2004.- №1.- С.107-112.
25.Ніконова Л. Розчарування молодого Вертера: [Жін.агресія] //Дзеркало тижня.-2003.- 13 груд.(№48).- С.22.
26.Прошина Л.В. Посмотрим на себя со стороны.- Минск: Полымья, 1989.- 111с.
27.Рюриков Ю. Мужчина и женщина: тихая революция и сексуальная революция: Гл.из кн. //Кн.обозрение.- 2000.- 20 март.- С.18-19.
28.Серова Е. Дикая или домашняя?- СПб.: Питер Пресс, 2001.- 192с.- (Сер. «Женскийклуб»).
29.Смолі Г. Пізнай свого чоловіка.- 2-е вид. /Пер. з англ. Н.Щиглевської.- Л.:Свічадо, 2000.- 168с.
30.Смолі Г. Пізнай свою дружину /Пер.з англ. Н.Щиглевської.- Л.: Свічадо, 1999.-160с.
31.Таннагіл Р. Чоловік і юнак /Пер.з англ. Л.К. //Незалеж. культуролог. часопис„Ї”.- 2004.- Чис.33.- С.202-213.
32.Тененьова Ю. Що таке „пікат”: [культура знайомства з протилеж. статтю] //ПіК.-2001.- №16.- С.54-55.
33.Титаренко Т. Поняття „стать” у психології особистості //Психолог.- 2003.-лют.(№6).- С.13-15.
34.Феофанова А. Чоловік в Україні: погляд збоку //Дзеркало тижня.- 2002.- 22черв.-С.22.
35.Щербак І. Обрядові форми статевої ідентифікації дітей в традиційній культуріукраїнців //Нар.творчість та етнографія.- 2000.- №1.- С.114-118.- Бібліогр.:19 назв.
36.Этнические стереотипы мужского и женского поведения /Отв.ред.: А.К.Байбурин,И.С.Юкон.- СПб.: Наука, 1991.- 318с.

Див.також: №№-123,127,132,177,178,179,285,287,298,299,305,309,371,389, 403,408,411,417,426,445.

Гендерні відносини крізь призму історії
37.Арсенич П., Процак Р. Відомі жінки нашого міста [м.Івано-Франківська] // Зах.кур’єр.-1994.- 8-15 лип.
38.Балушок В. Роль жінки в юнацьких ініціаціях давніх слов’ян //Родовід.- 1994.-№9.- С.18-25.
39.Берегиня України: За матеріалами радіопрогр. для жінок „Берегиня”, що звучалив ефірі протягом 1991-1994 рр. /Авт.-упоряд. Т.Косенко.- К.: Мистецтво, 1995.-288с.: іл.
40.Бережанська М. Молодість „Жіночої громади”: [Обл. орг. „Жіночої громади”відзнач. 100-річ. ювілей своєї орг.] //Галичина.- 2002.- 3 січ.
41.Білинська А. Союз українок в Городенці //Городенщина: Іст.-мемуар.зб. /Зредагув.М.Марунчак.- Нью-Йорк – Торонто – Вінніпег, 1978.- С.317-320.
42.Богачевська М. Український жіночий рух з перспективи сторіччя: До 100-річчявід перш. публіч. світськ. з’їзду жінок у Станиславові //Альманах СтаниславівськоїЗемлі: Зб.матеріялів до історії Станіславова і Станіславщини: Т.2 /Ред.-упоряд. М.Климишин.- Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто, 1985.- С.792-797.
43.Богачевська М. Український фемінізм у Польші між двома світовими війнами//Сучасність.- 1984.- №11.- С.96-113.
44.Богачевська-Хом’як М. Мілена Рудницька і жіночий рух //Літопис Голготи України/Гол.ред. В.Цветков.- Л., 1993.- Т.4: Славні дочки України-Русі.- 1999.- С.396-415.
45.Богачевська-Хом’як М. Організація жінок у Східній Україні на зламі ХІХ –ХХ століть //Записки НТШ: Т.225: Праці іст.-філос.секції.- Л., 1993.- С.258-277.
46.Брухаль Г. Наші землячки про себе і про роль жінки в сучасному суспільстві:[Тези виступів на регіон. наук.-практ. конф. „Педагогічна думка і просвітництвов жіночому русі Західної України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)”, яка відбудеться2-3 груд.2004р. в м.Івано-Франківську] //Світ молоді.- 2004.- 25 листоп.- С.3.
47.Бурнашов Г. Українські Роксолани: [Укр.жінки в давн. історії] //Тиж-невикГаличини.- 1997.- 7 серп.
48.Вертипорох Л. Українські жіночі організації на рідних землях //Альманах -календар «Гомону України» на 1962 рік.- Торонто, 1962.- С.191-196.
49.Визначні жінки України. Сер.1: Олена Пчілка, Старицька-Черняхівська. – Об-няукр. жінок на еміграції, 1950.- 64с.
50.Висоцький С.О. Княгиня Ольга і Анна Ярославна – славні жінки Київської Русі.-К.: Наук.думка, 1991.- 100с.
51.Вільде І. Український жіночий конгрес (1934р.) //Галиц.старовина.- 1994.-серп.(№1).
52.Воробець І. Освітньо-виховна діяльність жіночих товариств Галичини середдорослих (поч.ХХ ст.) //Рід.шк.- 2001.- №5.- С.65-67.
53.Геник С. 150 видатних українок.- Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003.- 236с.
54.Гентош О. Мілена Рудницька з відстані часу //За віл.Україну.- 1999.- 5 листоп.-С.5.
55.Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян.- СПб.: Алегейя, 1995.- 593с.-(Антич.б-ка).
56.Гімн Союзу українок /Сл. У.Кравченко, муз. А.Рудницького //Рад. жінка.- 1990.-№12.- С.3; Нов.час.- 1994.- 9 лип.
57.Головчанська У. Діяльність товариства „Союз українок” в Галичині //Наук.записки Івано-Франків. краєзнавч. музею.- Галич, 1993.- Вип.2.- С.15-19.
58.Головчанська У. Діяльність товариства Союзу українок Галичини у 20-30-х рр.ХХ ст.: Присвяч. 115-річчю зародж. укр. жін. руху в Галичині.- Івано-Франківськ:Облдрук, 1999.- 48с.
59.Головчанська У. Діяльність товариства „Союзу українок” на Гуцульщині //Наук.записки Івано-Франків. краєзнавч. музею.- Івано-Франківськ, 1995.- Вип.3.- С.42-45.
60.Головчанська У. З історії діяльності товариства Союзу українок на Опіллі(20-30-ті роки ХХ ст.) //Наук. записки Івано-Франків. краєзнавч. музею.-Івано-Франківськ,1999.- Вип.4.- С.31-33.
61.Грабовецький В.В. Роксолана в історії /Каф. історії України Прикар-пат.ун-туім. В.Стефаника.- Івано-Франківськ, 1993.- 38с.
62. Грабовецький В.В. Роксолана-Хурем та її історична доля.- 2-е вид., доп./Каф. історії України Прикарпат. ун-ту ім. В.Стефаника.- Івано-Франківськ: Плай,2004.- 54с.
63.Грант М. Клеопатра: последняя из Птоломеев.- М.: Центрполиграф, 2004.- 348с.
64.Гринішак Е. Жінка-трудівниця, мати, громадська діячка: [До 81-ї річниці заснування„Союзу Українок” у Галичині] //Нар.воля.- 2003.- 14 січ.
65.Гулей Н. Жіночий конгрес у Станіславі [8 груд.1884р.] //Мандрівець.- 2001.-№5-6.- С.55-58.
66.Гулей Н. Олена Федак-Шепарович…: повернення із забуття: [Про організатораПерш. жін. конгресу в Станіславі] //Шлях перемоги.- 2001.- 6-12 верес.- С.10.
67.Дармограй Н.М. Культура державотворення в Україні: гендерний аспект //СтатистикаУкраїни.- 2002.- №1.- С.29-34.
68.Дерменджі О. Особливості інтерпретації постаті Роксолани в європей-ських,турецьких та українських джерелах //Мандрівець.- 2001.- №1-2.- С.11-15.
69.Дутчак П. Жити для спільної ідеї: З історії укр. жін. орг. в Галичині кінцяХІХ – початку ХХ століття //Вперед.- 1992.- 5-12 листоп.
70.Дядюк М. Жіночий рух на Гуцульщині: суспільно.-політичний аспект //ДомашевськийМ., Библюк Н. Історія Гуцульщини: Т.V.- Л.: Логос, 2000.- С.107-134.
71.Женщины в жизни великих людей: Так вот кого любил я…- М.: Эллис Лак, 1996.-511с.
72.Івах С. Софія Русова про роль жіноцтва у культурно-освітньому процесі України//Вісн. Прикарпат. ун-ту: Педагогіка.- Івано-Франківськ: Плай, 2002.- Вип.УII.-С.197-199.
73.Кириченко І. Умберто Еко: присвята жінкам: [Про роль жінки у всесвіт. історії]//За віл.Україну.- 2004.- 11 берез.- С.5.
74.Кир’ян Н. Міжнародній організації „Жіноча громада” – 100 років //Шлях перемоги.-2002.- 17-23 січ.- С.11.
75.Кісь О. Особливості ставлення до вдови (в українців у ХІХ – на поч. ХХ ст.)//Незалеж. культуролог. часоп. „Ї”.- 2000.- Чис.17.- С.109-119.
76.Кобилянська О. Слово про буковинську жінку //Кобилянська О. Твори.- Ужгород:Карпати, 1983.- С.488-489.
77.Кобринська Н. Про первісну ціль товариства руських жінок в Станіславі, зав’язаного1884р. //Кобринська Н. Вибр.твори /Упорядкув. І.О.Денисюка та К.А.Кріль.- К.:Дніпро, 1980.- С.297-301.
78. Кобринська Н. Руське жіноцтво в Галичині в наших часах //Кобрин-ська Н.Вибр.твори /Упорядкув. І.О.Денисюка та К.А.Кріль.- К.: Дніпро, 1980.- С.301-311.
79. Кобринська Н. Жінка а свобода //Кобринська Н. Вибр.твори /Упорядкув. І.О.Денисюката К.А.Кріль.- К.: Дніпро, 1980.- С.372-376.
80.Костюченко М.О. Жінки у звичаєвому праві українців (на матеріалах УкраїнськихКарпат ХІХ – першої третини ХХ ст.) // VIII Всеукр. наук. конф. „Історичне краєзнавствоі культура”: Наук.доп. та повідомл.: Ч.1.- К.; Х., 1997.- С.263-268.
81.Кривоший О. Роль жінок у суспільному житті України за козацької доби //Жін.світ.-2001.- №3.- С.28-29.
82.Круглик М. Задля чого єднаються жінки?: [З історії жін.орг. в Україні] //Уряд.кур’єр.-1999.- 19 січ.
83.Кузьменко-Гребінська А. Українська жінка – через століття //Слово і час.-1997.- №2.- С.59-62.
84.Лабур О. Виробляли й продавали шляхтянки, міщанки, селянки...: [Укр.жінкиХVI-ХУШ ст. в системі господарювання] //Віче.- 1999.- №3.- С.146-150.
85.Літопис Голготи України /Гол.ред. В.Цветков.- Л.: Ред. «Літопису ГолготиУкраїни», 1993.- Т.4: Славні дочки України-Русі.- 1999.- 1006с.
86.Лубченков Ю.Н., Романов В.И. Женщина и власть: [О Клеопатре, Мессалине, АгриппинеМладшей, Поппее Сабине].- Б.м.: Совмест.сов.-амер. предприятие «Норд», 1990.-54с.
87.Маланчук-Рибак О. З історії ідейних концепцій українського жіночого рухуХІХ – початку ХХ століть //Записки НТШ: Т.238: Праці іст.-філос.секції.- Л.,1999.- С.185-235.
88. Мироненко І. Сказано, «женщина»: Жіночий Рух в Україні: погляд у минулез надією на майбутнє //Березіль.- 1994.- №7.- С.127-131.
89.Нагачевська З. Софія Русова і педагогічно - просвітницька діяльність західноукраїнськогожіноцтва //Вісн.Прикарпат.ун-ту: Педагогіка.- Івано-Франківськ, 2001.- Вип.5.-С.31-37.
90.Небелюк М. Анна Ярославна: Укр. княжна на королівському престолі Франціїв ХІ ст.- Париж, 1952.- 57с.
91.Онишко Л. Роль жіноцтва в національно-визвольному русі середини ХХ ст. //Визвол.шлях.-2002.- №10.- С.64-75.
92.Павлик М. Перші ступні русько-українського жіноцтва //Павлик М. Твори /Упоряд.тапідгот.текстів В.В.Яременка.- К.: Дніпро, 1985.- С.284-303.
93.Пам’ятники жінкам на Прикарпатті /Упоряд. Ю.М.Угорчак.- Івано-Франківськ,1989.- 25с.
94.Пашко А. Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток //ПравоУкраїни.- 2004.- №3.- С.125-127.
95.Перевозецький І. Жіночий рух [в Східній Галичині] в кінці 20-х на початку30-х років //Галиц.старовина.- 1994.- серп.(№1).- С.37-39.
96.Поліщук В. Просвітницька і соціально-педагогічна діяльність С.Русової //Вісн.Прикарпат. ун-ту: Педагогіка.- Івано-Франківськ: Плай, 2002.- Вип.7.- С.200-205.
97.Поритко І. Наше жіноцтво напередодні нової доби (поч. ХХ ст.) //За волю України:Іст. зб. УСС: В 50-ліття збройн.виступу Укр.січ.стрільців проти Москви, 1914-1964.-Нью-Йорк: Вид-во голов. управи братства Укр.січ. стріль-ців, 1967.- С.95-97.
98.Рибак О. Перші жіночі організації у Східній Галичині і Північній Буковині//Україна в минулому: Зб.статей /АН України; Ін-т Укр.археографії; Львів.від-ня.-К.-Л., 1992.- Вип.1.- С.101-112.
99.Русова С. Визначні наші жінки //Неопалима купина.- 1995.- №1-2.- С.65-80.
100.Рындина Л. Жрицы любви [О.Н.Гвин, маркизе Помпадур, княгине Дашковой, ледиГамильтон, графине Дю-Барри].- М.: Дикоп, 1990.- 109с.
101.Савчук Б. Жіноцтво в суспільному житті Західної України (остання третинаХІХ ст. – 1939р.): Моногр.- Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998.- 279с.: іл.
102.Семашко И.И. Сто великих женщин.- М.: Вече, 1999.- 575с.- (Сто великих).
103.Скальська І. Не перебрати квітів у цьому вінку: [Про укр.жінок: Н.Чагрівну,Н.Лісовську] //Рад.жінка.- 1991.- №11.- С.18-20.
104. Скворій Р.Т. В Болехові баталія…: Нарис про Наталію Кобринську.- Болехів,1997.- 44с.
105.Скляренко В.М. 100 знаменитых женщин /В.М.Скляренко, Т.В.Иовлева, В.А.Мац.-Х.: Фолио, 2003.- 510с.
106.Смоляр Л. Участь жіноцтва в діяльності громад //Сучасність.- 1998.- №9.-С.76-90.
107.Сокоринська В. Ти – Жінка, книга ти найкраща серед книг...: Жінки світ.слави//Альтернатива.- 1997.- 2 квіт.
108. Союз українок [найбільша жін.орг.в Галичині] //Енциклопедія українознавства:Т.8.- Париж – Нью-Йорк, 1976.- С.2985-2986.
109.Струтинська М. Наталя Кобринська і жіночий Рух в Галичині й на Буковині//Галиц.старовина.- 1994.- серп.(№1).- С.5-10.
110.Українське жіноцтво.- Трускавець: Франкова криниця.- 1994.- 16с.
111. Хорунжий Ю. Шляхетні українки: есеї-парсуни.- К.: Вид-во ім. О.Теліги,2003.- 208с.
112. Цалик С. Жінки, які змінили світ //ПіК.- 2000.- №8.- С.27-29.
113.Чудовище судьбы: жизнь и смерть Клеопатры /Сост. И.Б.Куберский.- СПб.: Лениздат,1996.- 640с.: ил.- (Ист.факты и лит.версии).
114.Шевченко Н.В. Гендер у дзеркалі історії та перспективи розвитку гендернихстудій в Україні //Укр.іст.журн.- 2001.- №1.- С.30-39, №2.- С.34-48.
115.Юркевич С. Амалія Рубель: [Про голову Союзу українок м.Станіслава у 1933-1939рр.]//Галичина.- 1994.- 29 черв.
116.Юсип Д. Корона і вінок терновий: Жінки в історії України: Худож.-докум.студії.- Івано-Франківськ: Сіверсія-Галичина, 1998.- 188с.

Див.також: №№ 179, 352.

Проблеми гендеру в сучасній політичній теорії та соціології
117.Абубакирова Н.И. Что такое «гендер» //Обществ. науки и совре-менность.-1996.- №6.- С.123-125.
118.Антонова О.О. Критика биологического детерминизма в гендерных исследованиях//Вест.МГУ. Сер.7: Философия.- 2004.- №4.- С.96-97.
119.Бакуменко В. Теоретико-методологічні засади гендерної політики: закономірностіта фактори вибору /Бакуменко В., Бакуменко В., Грицяк Н. //Зб. наук.праць Нац.акад.держ.упр.при Президентові України.- 2004.- №1.- С.14-24.
120.Балабанова Е.С. Гендерные различия стратегии совладания с жизнен-ными трудностями//Социол.исслед.- 2002.- №11.- С.26-36.
121.Безпальча Н. ЗМІ та стереотипи стосовно жінки //Сл.Просвіти.- 2003.- 19-25лют.(№8).- С.11.
122.Березовчук Л. У феминизма не женское лицо //Октябрь.- 2002.- №1.- С.104-129.
123.Бестужева-Лада С. Женщины играют в другие шахматы, но не все мужчины знаютоб этом //Лит.газ.- 2001.- 12-18 сент.- С.5.
124.Богачевська М. Дума України – жіночого роду.- К.: Вид-во «Воскре-сіння»,1993.- 108с.
125.Богачевська М. Націоналізм та фемінізм – одна монета спільного вжитку /Пер.зангл.С.Онуфріїв //Незалеж.культуролог.часопис „Ї”.- 2000.- Чис.17.- С.4-13.
126.Богачевська М. Українська жінка та міжнародний фемінізм //Сучасність.- 1984.-№7-8.- С.146-173.
127.Бодрійяр Ж. Транссексуальність /Пер.з фр. О.Дощаківська //Незалеж. культуролог.часопис«Ї».- 2004.- Чис.33.- С.84-89.
128.Бондаренко В. Жіноче начало і психологія державотворення //Віче.- 2003.-№3.-С.78-80.Зміст: Жінка у чоловічій цивілізації. Ритуал державотворення.Мистецтво і державотворення.Державотворення і сучасність.
129.Боса Л. Особливості процесу соціалізації молоді в сучасному українськомусоціумі (гендерний аспект) //Жін.світ.- 2004.- №2.- С.13-15.
130.Бутенко В. Провокація „другої” статі : [Що таке «гендер» і кого він вивчає]//Столиця.- 2004.- 19-25 берез.- С.12.
131.Гендерна рівність як фактор сталого розвитку суспільства /Вісн.прогр. сприянняпарламенту України ун-ту Індіани.- К., 2004.- 35с.
132.Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства.-2-е вид., доп., уточ.- К.: Укр.ін-т соціол.дослідж., 2003.- 129с.
133.Герасименко Г.В. Гендерні аспекти суспільного життя населення Карпатськогорегіону в загальноукраїнському контексті //Гори і люди (у контексті сталогорозвитку: Матеріали Міжнар.конф. 14-18 жовт.2002р. Т.1 – Рахів, 2002.- С.29-33.
134.Грабовська І. Жіночність – трагедія України? //Критика.- 1999.- груд.(№12).-С.24-25.
135.Грабовська І. Ш тисячоліття – тисячоліття жінки?: [Про створ. сусп-ва гендер.рівності]//Сл.Просвіти.- 2003.- 8-14 січ.- С.8.
136.Грабовська І. Україна – простір гендерних утопій чи реальних проблем? //Сучасність.-2002.- №6.- С.71-79.
137.Грабовська І. Чи довго ще квилити „чайці-небозі”, або Знов про жіночністьУкраїни //Сучасність.- 2000.- №5.- С.99-114.
138.Гранев И.В. Рекламные технологии гендера //Обществ.науки и современность.-2000.- №4.- С.172-187.
139.Грицяк Н. Гендерний підхід у теорії та практиці державного управління //Вісн.держ.упр.-2003.- №4.- С.4, 71-76.
140.Грицяк Н. Теоретичні засади гендерної політики //Вісн. Нац. акад. держ.упр. при Президентові України.- 2004.- №1.- С.322-328.- Бібліогр.: 10 назв.
141.Грицяк Н. Фемінізм як джерело гендерної теорії //Вісн. Нац. акад. держ.упр. при Президентові України.- 2003.- №3.- С.465-472.
142.Гусак І. Гендерна рівність і прогрес //Демокр.Україна.- 2003.- 14 лют.
143.Друзюк С. Рівноправність у суспільстві й жінка: Із виступу у Парлам.асамблеїЧЕС //Голос України.- 2002.- 23 квіт.- С.4, 9.
144.Жеребкіна І. Філософія фемінізму як напрямок постструктуралістської філософії//Філос.думка.- 1998.- №2.- С.98-119.
145.Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Социология гендерных отношений и гендерныйподход в социологии // Социол.исслед.- 2000.- №11.- С.15-24.- Библиогр.: 29названий.
146.Зименкова Н. Гендерное движение в Украине – реальная проблема или коньюнктурнаятема? //Вибір.- 2000.- №1-2.- С.160-164.
147.Золотухін Г. Конфліктна суть фемінізму //Безпека життєдіяльності.- 2004.-№1.- С.10-13; №2.- С.22-26.
148.Іващенко О. Гендерна наукова перспектива від світогляду до політики //Соціол.:теорія, методи, маркетинг.- 1998.- №6.- С.78-89.
149.Каширская И.К. Социально-психологический анализ основных источ-ников информациии процесс гендерной социализации //Вопр.психологии.- 2003.- №6.- С.56-63.
150.Кісь О. Дефініції фемінізму //Незалеж. культуролог. часопис „Ї”.- 2000.-Чис.17.- 14-21.
151.Кобець О. Жіночий рух в Україні: питання теорії і сучасна практика //Укр.сл.-2000.- 7-13 верес.(№36).
152.Кобець О. Мода на фемінізм //Укр.сл.- 2002.- 17-23 січ.- С.12.
153.Кобилянська О. Дещо про свободу, фемінізм і таке інше //Молодь України.-1998.- 11 серп.- С.2.
154.Ляхоцький В. Фемінізм чи гендерна демократія? //Укр.сл.- 2002.- 19-25груд.-С.8.
155.Ляшенко И. Суфражистки и феминистки старались как могли: женщины в ХХ веке//Укр.инвест.газ.- 1999.- 9 марта.- С.16.
156.Мазур Л. Концепт маскулінності і фемінінності як фактор досягнення гармонійностіособистості //Мандрівець.- 2002.- №4.- С.29-34.
157.Мартинов А. Гендерні дослідження в історичній соціології //Соц. психологія.-2004.- №5.- С.73-78.- Бібліогр.: 17 назв.
158. Мілет К. Сексуальна політика / Пер.з англ.- К.: Основи, 1998.- 619с.
159.Нарожняк О. Гендерні особливості фрустраційної толерантності в період ранньоїюності //Еврика-V: Зб.студ.наук.пр.- Івано-Франківськ: Плай, 2004.- С.7-9.
160.Ніколчина М. Фемінізм у любовному ракурсі /Пер. О.Сливинський //Незалеж.культуролог. часоп. „Ї”.- 2000.- №17.- С.44-54.
161.Новий фемінізм очима католиків: Матеріали „круглого столу” журн. „Вєнзь”//Незалеж. культуролог. часоп. „Ї”.- 2000.- Чис.17.- С.30-43.
162.Павличко С. Фемінізм.- К.: Основи, 2002.- 322с.
163.Пашина А.Х. Взаимосвязь различных видов насилия в отношении женщин и особенностейих эмоциональной сферы //Психол.журн.- 2002.- №6.- С.98-105.- Библиогр.: 25назв.
164.Погребна В. Трансформації гендерної концепції: реальність і перспективи//Людство на межі тисячоліть: діалог цивілізацій: Матеріали наук.-практ.конф.-К., 2003.- С.297-300.
165.Разумникова О.М. Взаимодействие гендерных стереотипов и жизненных ценностейкак факторов выбора профессии //Вопр.психологии.- 2004.- №4.- С.76-83: табл.-Библиогр.: 11 назв.
166.Савчук О. Тренінг асертивності для жінок, які зазнали насильства //Соц.політика і соц.робота.- 2000.- №2.- С.48-63.
167.Секс-бізнес в Україні: спроба соціального аналізу /О.М.Балакірєва, Т.В.Боднар,Ю.М.Галустян.- К.: Укр.ін-т соц.дослідж., 2001.- 159с.
168.Силласте Г.Г. Гендерная социология как частная социологическая теория //Социол.исслед.-2000.- №11.- С.5-15.
169.Силласте Г.Г. Гендерная социология: состояние, противоречия, перспективы//Социол.исслед.- 2004.- №9.- С.77-84.
170.Снежкова И.А. Этнические аспекты гендерного социального неравенства //Социол.исслед.-2003.- №1.- С.67-72.- Библиогр.: 8 назв.
171.Сніжко В. Роль жінки в українському суспільстві //Визвол.шлях.- 1998.- №9.-С.1065-1070.
172.Соціальне становище сільської жінки в Україні /Авт.кол.: В.Ю.Кушаков, К.Б.Левченко,Є.М.Луценко .- К.: Академ-прес, 1998.- 135с.
173.Суковатая В.А. Гендерная политика рекламы на постсоветском телевидении //Социол.исслед.-2004.- №2.- С.65-70.
174.Суковатая В. Реклама как шоу и как политика: Гендер.анализ //Филос.науки.-2003.- №10.- С.34-45.
175.Тодорів Л.Д. Гендерні особливості життєвого самовизначення в ранній юності//Зб. наук. праць: Філос., соціол., психологія.- Івано-Франківськ: Плай, 2004.-Вип.9.- Ч.2.- С.33-41.
176. Томенко М.В. Теорія українського кохання.- К., 2002.- 127с.: іл.
177.Феофанова А. Жінка в Україні: особистість чи річ?: [Громад.дискусія підегідою Французького культ.центру] //Дзеркало тижня.- 2002.- 8 берез.- С.22.
178.Феофанова А. Старанно вивчений гомосексуалізм //Дзеркало тижня.- 2001.-29 верес.- С.20.
179.Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічнихперетворень: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, 5-7 груд.2002р. /Упоряд.А.Толстокорова.- К., 2002.- 222с.
180.Хома Т. Чи був фемінізм в Україні? //Незалеж. культуролог.часоп. „Ї”.- 2000.-Чис.17.- С.21-27.
181.Чухим Н. Гендер та гендерні дослідження в ХХ ст. //Незалеж. культуролог.часоп. „Ї”.- 2000.- Чис.17.- С.22-29.
182.Шалаєва К.В. Аналіз феміністичної постструктуралістської соціологічної метатеорії//Вісн. Київ. нац. ун-ту ім.Т.Шевченка. Сер.: Соціол. Психологія. Педагогіка.-2004.- Вип.20-21.- С.75-78.
183.Шалаєва К.В. Феміністична парадигма у формулюванні категорії „стиль життя”//Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер.: Соціол.Психологія.Педагогіка.- 2003.- Вип.15-16.-С.20-22.

Див.також: №№ 237,251,256,257,258,261,264,267,273,276,286,339,359,362, 378,391,416.

Правовий вимір гендерної рівноваги
184.Андрієвська Н. Гендерний вимір українського законодавства //Вісн. Центрукомерц. права.- 2003.- №11.- С.4-6.
185.Антонян Ю.М. Преступность среди женщин.- М.: Рос.право, 1992.- 256с.
186.Білобровець О. Чарівна чи пригнічена?: [До Міжнар. дня боротьби з насиллямнад жінками] //Демокр.Україна.- 2004.- 25 листоп.- С.6.
187.Будко А.А., Грибовская Г.А. Женщина – воин, женщина – жертва: Орг. мед.помощии лечения женщин, вставших на защиту Родины в Великой Отечественной войне //Психол.журн.-2004.- №2.- С.13-16.
188.Будь обережною і уважною, щоб не стати жертвою торгівлі людьми.- США, 2000.-16с.
189.Головченко В. Права жінок в Україні: під кутом зору міжнародно-правовихстандартів //Право України.- 1999.- №7.- С.38-41.
190.Голубєва А. Жінкам – рівні права: [Щодо поліпшення становища жінок та сприяннявпровадж. гендер. рівності у сусп-ві на 2001-2005 роки] //Уряд.кур’єр.- 2001.-23 трав.- С.14.
191.Дашковська О. Гендер і право: Логіко-понят.аналіз //Вісн. акад. прав. наукУкраїни.- 2002.- №3.- С.16-21.
192.Дашковська О. Національні державно-правові механізми захисту прав жінок:світовий досвід і шляхи вдосконалення //Вісн. акад. прав. наук України.- 2004.-№2.- С.198-205.
193.Дашковська О. Регіональні механізми захисту прав жінок: порівняльно- правовийаналіз //Вісн. акад. прав. наук України.- 2004.- №1.- С.139-146.
194.Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім’їта жінок //Голос України.- 1999.- 23 берез.- С.4.
195.Домашнє насильство в Україні. Груд.2000.- США, 2000.- 51с.- («ПравозахисникиМіннесоти»).
196.Домашнє насильство. Як захистити себе /Підгот.: М.Шкарлет, Р.Сусловин.-К.: Інтер-графік, 2001.- 72с.
197.Доповідь про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх формдискримінації щодо жінок: Проект: IV та V (об’єд.) період. доп. /Редкол.: В.І.Довженко,І.Є.Голубєва, Л.І.Пархоменко та ін.- К.: Вид-во «Столиця», 1998.- 51с.
198.Доповідь про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх формдискримінації щодо жінок: Проект: VI період.доп.- К.: УІСД, 2001.- 87с.
199.Допомога жінкам, які потерпіли від торгівлі людьми: Інформ.-практ.посіб.-К., 2003.- 114с.
200.Драбчук О. Про „війну” на кухні і як з цим боротися: [Про пробл. захистужінок в побуті] //Світ молоді.- 2003.- 11 груд.; Зах.кур’єр.- 2003.- 11 груд.-С.8.
201.Женская преступность: Жены перед лицом уголовного суда /Подгот.текста Т.И.Мишик.-Минск: Литература, 1996.- 576с.- (Энциклопедия преступлений и катастроф).
202. Жінка має знати свої права: [З Конвенції про подолання всіх форм дискримінаціїщодо жінок] //Дошк.виховання.- 1997.- №3.- С.3-5.
203.Запобігання домашньому насильству і торгівлі жінками: Підруч.з провед. тренінгів.-К.: Україна, 2001.- 255с.
204. Іванова Н. Безробіття з жіночим обличчям //Уряд.кур’єр.- 2000.- 14верес.-С.9.
205.Карпачова Н. ХХІ століття – нова філософія ролі жінки. Ваш прогноз?: [ВідповідаєУповноважена з прав людини у Верхов.Раді України] // День.- 2001.- 7 берез.-С.3.
206.Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок /Відп.за вип.С.Головатий.- К.: Укр.прав.фундація; Вид-во «Право», 1995.- 20с.- (Сер. «Міжнароднідокументи ООН з прав людини»).
207.Костицький В. Соціально-економічна визначеність правового статусу жінки(рівність чи рівноправність) //Право України.- 1996.- №1.- С.41-42.
208.Костюк І. Із Прикарпаття й далі продають жінок за кордон //ПіК.- 2003.-№3.- С.32.
209. Лаврінчук І. Принципи рівних можливостей і у правових приписах, і на практиці:[Щодо усунення порушень рівних можливостей чоловіків і жінок] //Віче.- 2000.-№9.- С.47-61.
210.Левченко К. Проблеми дотримання прав жінок на освіту в Україні //Рід.шк.-2002.- №6.- С.11-13.
211.Макаренко Г. Чого хоче жінка? Щонайперше – підтримки і партнерства: [Прав.становищежінок в Україні] //Юрид.вісн.України.- 2004.- 26 черв.- С.5.
212.Матвеев В. Плач Роксоланы: [Укр.жінок продають в секс.рабство] //Бизнес.-2004.- 11 окт.(№41).- С.26-27.
213.Методично-інформаційний посібник по проведенню акції „16 днів протидії гендерномунасильству”.- К., 2003.- 60с.
214.Мошак Г.Г. Преступление в семье: истоки и профилактика.- Кишинев: Картямолдовеняска, 1989.- 156с.
215.Насилие в семье – как бороться с ним государству. Что имеем и что следуетсделать.- К., 2002.- 158с.
216.Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженнюгендерної рівності у суспільстві на 2000-2005 роки: Затв.постановою Каб. МіністрівУкраїни [від 6 трав.2001р. №479] //Вісн.держ.служби України.- 2001.- №2.- С.31-38.
217. Плісовська Е. Жіноча праця – яка вона є в світі та в Україні [прав.аспекти]//Віче.- 1999.- №11.- С.71-83.
218.Погорєлова А. Як позбутися гендерної асиметрії: Укр.парламент ще не сказавтут свого слова //Віче.- 2004.- №6.- С.13-16: табл.
219.Поленина С.В. Международная защита социальных прав женщин: Принцип универсальностии культ. разнообразия //Обществ. науки и современность.- 2000.- №3.- С.172-182.
220. Про Довгострокову програму поліпшення становища жінок, сім’ї, охорони материнстваі дитинства: Постанова Каб. Міністрів України [від 28 лип.1992р. №431] //Зібр.постановуряду України.- 1992.- №8.- Ст.204.
221.Про затвердження національного плану дій на 1997-2000 роки щодо поліпшеннястановища жінок і підвищення їх ролі в суспільстві: Постанова Каб. МіністрівУкраїни [від 8 верес.1997р. №993] //Офіц. вісн. України.- 1997.- №37.
222. Про проведення парламентських слухань „Становище жінок в Ук-раїні: реаліїта перспективи”: Постанова Верхов. Ради України [від 25.03.2004р. №1663] //Відом.Верхов.РадиУкраїни.- 2004.- №29.- Ст.378.
223. Про Програму вивільнення жінок із виробництва, пов’язаного із важкою працеюта шкідливими умовами, а також обмеження використання їх праці у нічний часна 1996-1998 роки: Постанова Каб. Міністрів України [від 27берез.1996р. №381]//Зібр.постанов уряду України.- 1996.- №10.- Ст.277.
224.Проституция и преступность /Отв.ред. И.В.Шмаров.- М.: Юрид.лит., 1991.-303с.
225.Сєргєєва Л. Системний аналіз чинників явища торгівлі жінками в контекстінаукової проблематики державного управління //Вісн.Нац.акад.держ.упр. при ПрезидентовіУкраїни.- 2004.- №1.- С.387-392.- Бібліогр.: 9 назв.
226.Сидоренко О. Правові та психологічні аспекти вирішення конфліктів, пов’язанихз насильством у сім’ях //Право України.- 2001.- №6.- С.37-40.
227.Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація ташляхи запобігання.- К.: Держ.ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003.- 92с.
228.Суковатая В.А. Американская концепция прав человека как источник гендернойкритики религий //США. Канада: экономика-политика-культура.- 2004.- №6.- С.69-80.
229.Торгівля жінками: Молдова та Україна. Груд.2000.- США, 2000.- 53с.- („ПравозахисникиМіннесоти”).
230.Україна. Президент (1994-; Л.Кучма). Про підвищення соціального статусужінок в Україні: Указ Президента України [ від 25 квіт.2001р. №283] //Уряд.кур’єр.-2001.- 4 трав.- С.11-12 (дод.»Орієнтир»).
231.Хартія жіночої солідарності: Прийнято на Ш з’їзді партії «Солідарність жінокУкраїни» //Голос України.- 1999.- 21 груд.- С.11.
232.Хомуленко Т., Сергеєва Л. Психологічне підгрунтя явища торгівлі жінками:(Аналіз у контексті гендер. демократії) //Безпека життєдіяльності.- 2004.- №3.-С.28-30.- Бібліогр.: 9 назв.
233.Хрісанова С. Спроба гендерного аналізу Конституції України //Право України.-2002.- №8.- С.111-113.
234. Шамраєнко Т., Стефаненко Л. Не може бути ні привілеїв, ні обмежень: [Конституц.регулювання гендер.відносин] //Віче.- 1998.- №7.- С.47-52.
235.Якель Р. Насильства ракова пухлина...: [Про участь України у всесвіт.акції«16 днів проти гендерного насильства» (насильства за ознаками статі)] //Дзеркалотижня.- 2003.- 20 груд.(№49).- С.22.
236.Якщо жінка пропала безвісти за кордоном: Допомога консул.установ України/Уклад. О.Кустова.- К., 2000.- 48с.- (Сер.”Знати не зайве”).

Див.також: №№ 21, 80, 132, 179.

Особливості та форми політичної та ділової активності статей
237.Апатенко О. Гендерна політика в Україні //Банк.справа.- 2001.- №4.- С.13-17. 238.Баева Е. Мужчина и женщина: два полюса в кадровом менеджменте //Персонал.-2004.- №9.- С.74-78.
239.Барсукова С.Ю. Женское предпринимательство: специфика и перспек-тивы //Социол.исслед.-1999.- №9.- С.75-84.
240.Безкоровайна Г. Працювати для грошей – моветон: особливо заміжній жінціз інтелігентної родини //Україна мол.- 2002.- 6 берез.- С.12.
241.Белоусова И. Женщина в бизнесе – прорыв в будущее //Посредник.- 1999.- 19июля.- С.6.
242.Білько Т. Жінки до влади, а чоловіки... до роботи: [Створ. громад. об-ня«Жінки до влади»] // Наша газ.- 2001.- 6 квіт.- С.5.
243.Богачевська-Хом’як М. На вершині культури громадської дії: [Про Іванну Рожанковськута Союз українок Америки] //Літопис Голготи України /Гол.ред. В.Цветков.- Л.:Ред.”Літопису Голготи України”, 1993.- Т.4: Славні дочки України-Русі.- 1999.-С.656-661.
244.Боднар М. Пані з „Жіночої громади” дають собі раду: [З досвіду роботи Івано-Франків.обл.орг.„Жіноча громада”] //Галичина.- 2001.- 26 квіт.
245.Боднарчук Н. Моя мама – бізнес-леді: [Про громад.орг. «Ділові ініці-ативи»,яка об’єднує жін. бізнес-мережі Івано-Франків.обл.] //Зах.кур’єр.- 2001.- 11трав.
246.Брыль Р. Такие разные влиятельные женщины: [Рейтинги самых влият. бизнес-ледиЕвропы и мира] // Укр.инвест.газ.- 2004.- 23 – 29 нояб. (№47).- С.7.
247.Булавко В. Українські жіночі організації виходять на світову арену //ОсвітаУкраїни.- 2000.- 26 лип.- С.3.
248.Вандерлос-Волотко Н. Союз українок Австралії – його значення //Літопис ГолготиУкраїни /Гол.ред. В.Цветков.- Л.: Ред.”Літопису Голготи України”, 1993.- Т.4:Славні дочки України-Русі.- 1999.- С.834-841.
249.Вуянко М. „Молода українка” береться за державу: [Про конф. осередків «Молодаукраїнка» Івано-Франків.обл.від-ня Союзу українок під назвою «Доля України ХХІст. в руках молодих»] //Галичина.- 2001.- 9 черв.
250.Гаврилович І. Тростинки хитаються на вітру: [Про зустріч з членкинями жін.орг.незрячих «Біла тростина»] //Галичина.- 2002.- 15 жовт.
251.Гаташ В. Жінка і політика //Дзеркало тижня.- 2001.- № листоп.- С.19.
252.Гендер і державна політика /Упоряд. П.Ренкін; Пер.з англ.- К.: Вид-во „Основи”,2004.- 394с.
253.Геник С. Трудівниці лицарського покрою: [Про роль укр.жінки в сусп.-громад.житті]//Перевал.- 2002.- №4.- С.183-193.
254.Голубєва І. Будьмо господинями не лише в сім’ї, але й в державі: Доп. НаII Всеукр.конгресі жінок //Освіта.- 2001.- 21-28 листоп.- С.8-9.
255.Гончарова Н.В. «Игры» для мальчиков: [Гендер.аспекты реализации карьер.притязаний] //Социол.исслед.- 2003.- №1.- С.83-91.
256.Гонюкова Л. Жінки в політичній еліті України //Жін.світ.- 2004.- №3.- С.9-11.
257.Грабовська І. Проблеми та перспективи жінки в сучасній українській політиці//Сучасність.- 2001.- №6.- С.54-59.
258.Грабовська І. Про українську жінку в українській політиці і не тільки: Неполітол.роздуми //Сучасність.- 2004.- №3.- С.82-91
259.Грицяк Н. Принципи державного управління гендерною політикою: демократизм,законність, оптимізація, випереджальний стан, поділ влади //Вісн. Нац. акад.держ. упр. при Президентові України.- 2004.- №2.- С.81-88.
260.Грицяк Н. Проект моделі гендерної системи управління: [Осн.напрямки гендер.політикив Україні] //Вісн.держ.служби України.- 2004.- №1.- С.32-35.
261.Грицяк Н. Теоретичні засади гендерної політики //Вісн.Нац. акад. держ. упр.при Президентові України.- 2004.- №1.- С.322-328.- Бібліогр.: 10 назв.
262.Даньковская О.В. Женщина – руководитель: стиль и методы управления //Б-ка.-2004.- №9.- С.72-74: табл.
263.Драбчук О. Ми не просимо, ми вимагаємо...: „Круглий стіл” жін. орг.Івано-Франків.обл.„Гендерний розвиток і партнерство” //Світ молоді.- 2001.- 14 верес.
264.Елштайн Д.Б. Громадський чоловік, приватна жінка: Жінки у соціол. і політ.думці.-К.: Вид.дім „Альтернатива”, 2002.- 344с.
265.Женщина на работе: Переводы.- Ростов-н/Д: Феникс, 1996.- 480с.
266.Женщина – начальник: Переводы.- Ростов-н/Д: Феникс, 1996.- 512с.
267.Жінка на порозі ХХІ ст.: становище, проблеми, шляхи соціального розвитку:Зб.матеріалів Всеукр.конгресу жінок, Київ., 21-23 трав.1998р.- К.: НВФ «Студцентр»,1998.- 181с.
268.Жінка на посаді //Освіт.дайджест.- 2003.-№4.- С.180-181.
269.Жінки-підприємці в Україні: внесок у регіональний розвиток /Н.Ісакова, О.Красовська,Ф.Вельтер та ін. //Регіон.економіка.- 2004.- №1.- С.98-107.
270.Звітна доповідь IV з’їздові Всеукраїнського жіночого товариства ім. ОлениТеліги //Жін.світ.- 2003.- №2.- С.7-9.
271.Зоріна Л. Інтереси жінок і дітей відстоюватиме парламент: [В Івано-Франківськуствор. обл.осередок Всеукр.спілки „Громадський парламент жінок України”] //Висок.замок.-2002.- 26 квіт.
272.Зьола Л. Десята річниця відродження [Івано-Франків.] міського Союзу українок//Зах.кур’єр.- 2000.- 18 лют.
273.Кабачинська С. Після третього тосту: [Про роль жінки в укр.сусп-ві] //Дзеркалотижня.- 2002.- 20-26 лип.(№27).- С.19.
274.Катеринчук Н. Інколи поразка краща за перемогу: [Розмова із головою Івано-Франків.обл.орг.Всеукр.політ.об-ня «Жінки за майбутнє”] //Репортер.- 2003.- 3 квіт.
275.Кащун Ю. Українки ХХІ: Громад. форум //День.- 2003.- 7 берез.- С.12.
276.Кобець О. Гендерний аспект сучасного політичного життя України //Жін.світ.-2004.- №3.- С.12-14.
277.Кобець О. Жінка на порозі ХХІ століття. Гендерна політика. Механізм впровадженняв Україні //Жін.світ- 2002.- №№ 1, 2, 3, 4.
278.Кобець О. Становище жінок в Україні: реалії та перспективи: Виступ на парлам.слуханняхв Верхов.Раді України 9 черв.2004р. //Жін.світ.- 2004.- №2.- С.24-25.
279.Кобець О. Українські жінки в ООН //Укр.сл.- 2003.- 8-14 трав.(№19).- С.13.
280.Ковальчук И. Валентина Терешкова и Наоми Кэмпбелл – лауреаты первой Всемирнойженской премии //Сегодня.- 2004.- 11 июня.- С.3.
281.Козак І. 50-ліття Об’єднання Українських Жінок в Німеччині //Літопис ГолготиУкраїни /Гол.ред.В.Цветков.- Л.: Ред. „Літопису Голготи України”, 1993.- Т.4:Славні дочки України-Русі.- 1999.- С.922-939.
282.Кокіна В. Яка вона, сучасна українська жінка? //Уряд.кур’єр.- 2004.- 11берез.- С.17.
283.Комаров Е.И. Женщина – руководитель.- М.: Моск.рабочий, 1989.- 175с.- (Б-каделов.человека).
284.Корольчук Л. Маємо величезний потенціал жінок, здатних творити добро: [Проформи і методи проекту „609 населеним пунктам краю – 609 добрих справ”, започатк.жін. соціал.-демокр.орг. „(О)краса” на Закарпатті] //Наша газ.- 2001.- 7 груд.-С.10.
285.Костыгова Т.М., Кошелева И.Я. Мы – женщины.- М.: Политиздат, 1989.- 255с.
286.Кремешна Т. Статус жінки в суспільстві як дзеркало його цивілізованості//Політ.менеджмент.- 2004.- №3.- С.70-76.- Бібліогр.: 10 назв.
287.Крижанівська Р. Коли лідер – жінка //Директор шк., ліцею, гімназії.- 2000.-№1.- С.136-139.
288.Кузич-Березовський І. Жінка і держава.- Л.: Світ, 1994.- 285с.
289.Левкович В.П. Взаимоотношения супругов в семьях предприни-мателей //Психол.журн.-2004.- №5.- С.24-31: табл..
290.Лейб’юк Т. Оберігають вогнища. І бізнесово розвивають край: [Розмова з президентомІвано-Франків.міськ.об-ня діл.жінок „Актив” В.Тарасюк] //Світ молоді.- 2001.-19 січ.
291.Литовченко Т. Жіночий символ України: [Про роль жінки в сучас. укр. сусп-ві]//ПіК.- 2002.- №8.- С.44-45.
292.Львович Ю. Найрозумніша у світі жінка [болгарка Данієла Сімідчієва має п’ятьступенів магістра – безробітна!] //Експрес.- 2004.- 9-10 листоп.- С.2.
293.Мазур Л. Проблеми Спілки [жінок України] – проблеми кожної жінки //Юрид.вісн.України.-2001.- 11-17 серп.- С.8.
294.Марусик Б. Десять років боротьби за Україну: [Про діяльн. Всеукр.жін. т-ваім. О.Теліги] //Жін.світ.- 2003.- №2.- С.3-6.
295.Матіна Н. Захистити права жінок: [Про діяльн. Всеукр.жін. нар.-демокр. об-ня«Дія»] //Україна і світ сьогодні.- 2004.- №41.- С.12.
296.Мельник О. Жінки за майбутнє, але без майбутнього: [Про II Всеукр.конгресжінок] //Укр.газ.- 2001.- 13 груд.- С.7.
297.Микитенко О. Далеко не жіноче питання: [Як в Києві проводиться гендер.політика]//Столиця.- 2004.- 19-25 берез.- С.12.
298.Мірошниченко О.М. Проблеми самоактуалізації жінки в гума-ністичній психології:[Потреба жінки в самовираженні в різних сферах профес. діяльн.]//Вісн. Київ.нац. ун-ту ім.Т.Шевченка. Сер.: Соціол.Психологія. Педа-гогіка.- 2004.- Вип.20-21.-С.36-38: табл.
299.Мірошниченко О.М. Психологічні особливості особистісної самоактуалізаціїділової жінки у сучасному суспільстві //Практ.психологія та соц. робота.- 2004.-№9.- С.56-60: табл.- Бібліогр.: 11 назв.
300.Московская А.А. Стереотипы или конкуренция?: Анализ некоторых гендер. предпочтенийработодателей //Социол.исслед.- 2002.- №3.- С.52-61.
301.Національний звіт щодо впровадження інституційного механізму прогрессу жінок//Громад.ініціативи.- 1999.- №5.- С.15-17.
302.Остапа С. Не будьмо чужими на рідній землі: [Про діяльн. світ.федер. Укр.жін.орг.(СФУЖО)] //Укр.сл.- 2002.- 18-24лип.(№29).- С.12.
303.Пасічняк Р.Ф. Особливості професійного становлення жінок //Зб. наук. праць:Філос., соціол., психологія.- Івано-Франківськ: Плай, 2001.- Вип.6.- Ч.2.- С.126-130.
304.Підприємці-жінки в Україні: шлях у бізнес //Соціол.: теорія, методи, маркетинг.-2004.- №2.- С.146-155: табл.
305.Попова Л.В. Проблемы самореализации одаренных женщин //Вопр. психологии.-1996.- №2.- С.31-41.
306.Правоторов В. Женщины ХХІ века… //Наука и религия.- 2000.- №3.- С.2-3.
307.Прогресс, якому порадіють жінки: [Про нове розпорядж. голови Івано-Франків.ОДАщодо підвищ. ролі жінок у сусп-ві, поліпшення їх становища] //Галичина.- 2001.-16 серп.
308.Работа «не для женщин»: [Вакансии, на которые предпочитают мужчин] //Укр.инвест.газ.-2004.- 12 окт.(№41).- С.34.
309.Разумникова О.М. Взаимодействие гендерных стереотипов и жизненных ценностейкак факторов выбора профессии //Вопр.психологии.- 2004.- №4.- С.76-83: табл.-Библиогр.: 11 назв.
310.Руснак І. Союз українок в Івано-Франківську //Наше життя.- 1997.- №10.-С.24.
311.Рыбцова Л.Л. Общественно-политическая активность женщин //Социол. исслед.-2001.- №4.- С.78-80.
312.Рябоконь Л. Українські та ізраїльські жінки об’єднують зусилля для реалізаціїсвоїх можливостей: [Про створ. громад.орг. «Жінка в новому суспільстві»] //День.-2001.- 1 лют.- С.2.
313.Садов’як П. Завжди бути першою: [Про Івано-Франків. міськ. осередок «Жіночоїгромади»] //Зах.кур’єр.- 2001.- 13 груд.
314.Самарцева О.К., Фомина Т.А. Мужчина и женщина: менеджмент в сфере бизнеса//Социол.исслед.- 2000.- №11.- С.57-62.
315.Самойленко Л. „Софія” – програма сприяння жіночому підприємництву //Освіта.-2000.- 8-15 листоп.- С.8.
316.Санникова Е. Женское предпринимательство и окружающая обстановка – конкурирующиепарадигмы //Маркетинг.- 2004.- №3.- С.98-105:табл.
317. Стадник Н. Жінка і держава: [Про П Всеукр. конгрес жінок] //Шлях перемоги.-2001.- №44.- С.4.
318. 100 самых влиятельных женщин мира // Укр.инвест.газ.- 2004.- 28 сент.(№39).-С.7.
319.Стрілець Н. Черговий виклик чоловікам: [Створено Івано-Франків. обл.орг.Всеукр.жін.об-ня «Солідарність»] //Зах.кур’єр.- 2000.- 21 січ.
320.Суковатая В.А. Бизнес-леди: мифы и реальность //Социол.исслед.- 2002.- №11.-С.69-77.
321.Тарасюк Г. Де ви, жінки – лідери? Бо вже грядуть вибори… //Сл.Просвіти.-2001.- 12 жовт.- С.8.
322.Тимошко Г. Роль громадських і державних інституцій у вихованні жінки-лідера//Шлях освіти.- 2002.- №3.0 С.36-37.
323.Турецкая Г.В. Деловая активность женщин и семья //Социол.исслед.- 2001.-№2.- С.67-73.
324.Турковська Е. Будує ластівка гніздечко під дахом держави: [Про Івано-Франків.партію «Солідарність жінок України» та її голову Ольгу Бабій] //Тижневик Галичини.-2000.- 24 серп.
325.Турковська Е. Шукайте, пані, поради у „Плеяди”: [Про діяльн.однойм. жін.клубуобл.центру] //Галичина.- 1999.- 2 черв.
326.Хвостов А.А. Гендерные особенности организационного поведения : [Делов.этикаведения бизнеса] //Вопр.психологии.- 2004.- №3.- С.29-37.
327.Шалкітене І. Наталка Катеринчук: „Дітям потрібна мати, а державі – жінка”:[Роздуми голови Івано-Франків.обл.орг. Всеукр.політ.об-ня „Жінки за майбутнє”про роль і місце жінок у розбудові укр.держави] //Рід.земля.- 2002.- 14 берез.
328. Шевченко В.С. Господарки Країни.- К.: Політвидав України, 1987.- 64с.
329.Щербатюк Б.А. Результати дослідження особливостей соціального самовизначенняжінок, орієнтованих на управлінську діяльність //Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер.:Соціол.Психологія.Педагогіка.- К., 2003.- Вип.19.- С.45-49.
330.Ярош О. Жіноче обличчя політики: Міжнар.жіноцтво у політ.системі сусп-ва//Політика і час.- 2001.- №2.- С.58-64.
331.Ярош О. Жіночий рух. Куди і навіщо? //Віче.- 2001.- №3.- С.109-115.
332.Ярская В.Н., Ярская-Смирнова Е.Р. «Не мужское это дело…»: Гендер. анализзанятости в социал. сфере //Социол.исслед.- 2002.- №6.- С.74-82.

Див.також: №№ 46,53,57,58,59,60,64,84,94,97,101,132,139,165,171,175, 179.

До питання проблеми жінки в науці, культурі та мистецтві
333.Агеєва В. Жіночий простір: Фемініст.дискурс укр.модернізму: Моногр.- К.:Факт, 2003.- 320с.
334.Агеєва В.П. Жіночий простір [в модерн.л-рі] //Магістеріум: Літературознав.студії.-2002.- Вип.8.- С.3-9.
335.Блохіна Н. Драматургія Володимира Винниченка: феміністичне прочитання //Сл.ічас.- 2002.- №4.- С.33-38.
336.Бовсунська Т. Художня концепція жінки у творчості Тараса Шевченка //Дивослово.-1999.- №11.- С.2-6.
337.Боєва Н. Таємниця графині де Ресто: Тріумф і трагедія жінки у повісті Онореде Бальзака „Гобсек”: Відкр.урок //Зарубіж.л-ра.- 2004.- верес.(№36).- С.22-23.
338.Вулф В. Жінки та розповідна література //Незалеж. культуролог. часоп. „Ї”.-2000.- №17.- С.78-86.
339. Гендер і культура: Зб.ст. /Упоряд.: В.Агеєва, С.Оксамитна.- К.: Факт, 2001.-224с.
340.Герасименко Н. Одержимість жіноча//Укр.сл.-2003.- (№29).- С.10.- Рец.накн.: Баграт Л. Зло.- Л.: Кальварія, 2002.
341.Горова Ю. Від Катерини до Марії: Еволюція жін.образів у поезії Т.Шевченка//Укр.мова та літ.- 2000.- берез.(№9).
342.Гресь Н.К. Вінок Офелії: втілення в героїні шекспірівської трагедії ренесансногоідеалу жінки : Театраліз.урок //Зарубіж.л-ра в навч.закл.- 2004.- №7.- С.34-36.
343.Гриценко В. Спокута за крадене щастя чи одвічний подвиг матері?: Поема „Наймичка”та однойм.повість Т.Шевченка під новим кутом зору //Укр.мова і л-ра в шк.- 2000.-№1.- С.27-29.
344.Гуляєва Г. Драматургічний доробок жінок і дискурс постмодернізму //Мандрівець.-2003.- №3.- С.39-46.
345. Гундорова Т. Femina Melancholica: Стать і культура в гендерній утопії ОльгиКобилянської.- К.: Критика, 2002.- 272с.
346.Данилюк Х. Ментальність, яка завжди з нами: Чому в укр. л-рі відсутній образжінки як Жінки //День.- 2001.- 5 квіт.- С.6.
347.Деледивка Н. Образ жінки в художній літературі: Інсценізація творів укр.письм.//Укр.мова і л-ра в шк.- 2004.- №6.- С.67-77.
348.Дутчак С.С. О,море радості безкрає...: [Образ жінки у світ.поезії: Урокпозакл.читання у 9 кл.] //Зарубіж.л-ра в навч.закл.- 1997.- №9.- С.32-35.
349.Ефимова Л. Очарование женской души: Урок-размышление по рассказу И.А.Бунина«Легкое дыхание» //Всесвіт.л-ра та культура в навч.закл. України.- 2001.- №11.-С.20-22.
350. Женский портрет в русском искусстве ХП – начала ХХ века.- Л.: Аврора, 1974.-233с.
351. Жінка як текст: Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: Фрагм.творчостіі контексти /Упоряд. Л.Таран.- К.: Факт, 2002.- 207 с.
352.Жовтуля І. Від літератури до фемінізму: [Н.Кобринська і жін.рух] //Сучасність.-2002.- №11.- С.84-89.
353. Забужко О. Польові дослідження з українського сексу: Роман.- К.: Факт,1998.- 115с.
354.Загарук О. Проблема морального вибору жінки в повісті М.Хвильового „Сентиментальнаісторія” та в романі В.Підмогильного „Місто”: Урок-семінар в 11 кл. //Укр.л-рав загальноосвіт.шк.- 2004.- №5.- С.19-23.
355.Задорожня О., Вісіна В. Жінко, ти завжди велична...: Літ.композ. //Дивослово.-1995.- №12.- С.51-55.
356.Задорожня О.Ф., Вісіна В.М. З журбою радість обнялась...: Вечір лірич.роздумівпро суперечності і сподівання у долі сучас. жінки //Відродження.- 1993.- №2.-С.68-71.
357.Зборовська Н. Жіноче письмо на порубіжжі віків: (Леся Українка, Оксана Забужко)//Слово і час.- 2004.- №2.- С.32-38.
358.Зборовська Н. Криза жіночности на українському порубіжжі //Сучасність.-2004.- №3.- С.126-131.
359.Зборовська Н., Ільницька М. На карнавалі мертвих поцілунків: Фемініст. роздуми.-Л.: Літопис, 1999.- 336с.
360.Зборовська Н. Фемінний характер української ментальности: (За допомогоюліт.дзеркала) //Сучасність.- 2001.- №7-8.- С.146-150.
361.Каневська Л. Чоловік не сам жиє на світі, а з людьми: Худож.-психол.концепціяміжособистіс.взаємин у романістиці І.Франка //Дивослово.- 2004.- №3.- С.55-58.
362.Кікінеджі О. Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи//Шлях освіти.- 2004.- №1.- С.27-29.
363. Книш І. Іван Франко та рівноправність жінки.- Вінніпег, 1956.- 155с.
364.Ковдя С. Як зберегти берегиню?: Знівеч. доля жінки у творах укр. і зарубіж.поетіві прозаїків ХІХ ст. //Укр.мова й л-ра в серед.шк...- 2002.- №3.- С.122-128.
365.Кочубей Ю. Доля, образ, символ: [Образ Роксолани в л-рі Європи] //Сл.і час.-2001.- №8.- С.45-52.
366.Лобовик І. Феміністичні п’єси Олени Савчук //Березіль.- 2004.- №1.- С.68-69.
367.Мазур О. Гімн жінці!: Сцен. літ.-мист.вечора //Всесвіт.л-ра та культурав навч.закл. України.- 2001.- №3.- С.51-55.
368.Мацевко Л. Жінка поза тісними межами: Винниченк. потрактування пробл.емансипаціїжінок //Укр.мова та л-ра.- 2000.- квіт.(№14).- С.7-8.
369.Мишуга Л. Шевченко і жінка: Жінка в житті і творах поета.- Джерзі Ситі,Нью Джерзі, 1940.- 91с.
370.Митяева О.И. Воспеваю то, что вечно ново…: Образ женщины в искусстве: Лит.вечердля старшекл. //Всесвіт.л-ра та культура.- 2003.- №6.- С.17-20.
371.Москаленко В., Романова В. Особливості статево-рольової соціалізації в умовахтрансформації суспільства: [гендер.культура] //Соц.психологія.- 2003.- №1.-С.107-115.- Бібліогр.: 12 назв.
372. Новиков А. Образ української жінки-страдниці в п’єсах драматургів театрукорифеїв //Дивослово.- 2004.- №7.- С.55-58: іл.
373. Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: Складний світ А.Кримського.-2-е вид.- К.: Вид-во «Основи», 2001.- 328с.
374.Пак Н.Образ берегині в українському народному мистецтві //Еврика-V: Зб.студент.наук.пр.-Івано-Франківськ: Плай, 2004.- С.140-142.
375.Парненко Т. Проблеми подружніх стосунків у творах зарубіжної літературидругої половини ХІХ ст. //Все для вчителя.- 2004.- лют.(№4-5).- С.11.
376.Підлужна А. Скільки платить жінка за успіх: [Інтерв’ю з письм. В.Врублевською]//Київ.відом.- 2004.- 2-8 січ.- С.9.
377.Погребная В.Л. Феминизм и «женская литература» второй половины ХIХ века//Зарубіж.л-ра в навч.закл.- 2002.- №7.- С.56-59.
378.Проскурина М.М. Феминизация науки как социологическая проблема //Социол.исслед.-2002.- №3.- С.72-77.
379.Раскіна О. Галерея ілюзій [в жін.романах] //Дзеркало тижня.- 2003.- 15 лют.-С.22.
380.Романченко Г. Образ «жінки-бранки» в романі Павла Загребельного «Роксолана»:Конспект уроку, 8 кл. //Укр.л-ра в загальноосвіт.шк.- 2004.- №7.- С.32-35.
381.Рюткёнен М. Гендер и литература: проблема «женского письма» и «женскогочтения» //Филол.науки.- 2000.- №5.- С.5-15.
382.Саваневська С. Поза простором симуляції: [Жін.простір в укр.модернізмі]//Дзеркало тижня.- 2003.- 21 черв.- С.19.
383.Сагач Г. Жінка в культурному просторі України //Освіта.- 2000.- 8-15 берез.(№15).-С.3.
384.Сингаївський М. День, що почався з душі і яблука: [Про зб.поезій Н.Волошко„Жінка, яка в мені”] //Молодь України.- 2003.- 19 черв.
385.Солнцева О. Жінко! Довіку ти будеш жадана: Літ.композ. //Шк.б-ка плюс.-2004.- лют.(№4).- С.8.
386.Стадник О.Л. Женская улыбка нам всего милей: [Прогр.праздн.вечера ] //Вседля вчителя.- 2002.- берез.(№5).- С.83-84.
387.Тарасюк Г. Жіноча сповідь на чоловічий голос: [Про кн.поезій Л.Голоти «Начоловічий голос»] //Літ.Україна.- 2001.- 29 берез.
388.Теплінський М. Жіноча доля в українській класичній літературі: На прикл.«Украденного щастя» І.Франка та «Грози» Островського //Дивослово.- 1996.- №8.-С.8-11.
389.Титаренко Т. Стать і культура //Психолог.- 2003.- січ.(№5).- С.1-4.
390.Тихолоз Б. «Цілий чоловік» в етикоантропологічній концепції І.Франка //Сл.ічас.- 1999.- №2.- С.32-34.
391.Трифонова О. Гендерні проблеми українських масс-медіа: [«Круглий стіл» вКиєві, організ. Прогр. рівних можливостей Програми Розвитку ООН...: „Гендерніресурси українських мас-медіа: ціна і якість”] //Столиця.- 2004.- 19-25 листоп.(№47).-С.23.
392.Троян В. Жінка і наука: подруги чи суперниці? //Дзеркало тижня.- 2002.-№1.- С.12.
393.Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних //Франко І.Я. Зібр. творіву 50-ти т.- Т.26. Літ.-критич.пр.(1876-1885).- К.: Наук.думка, 1976-1984.- С.210-253.
394.Черченко Н. Посмішка Джоконди і… вищир хижака: Образ жінки на сторінкахукр.літ.вид. //Ми.- 1993.- трав.(№10).
395.Чикирисов Ю. Валерія Врублевська: „Я щаслива, що народилася жінкою”: Інтерв’юз письм. //Літ.Україна.- 1999.- 14 січ.(№2).
396.Чумак Т. Моральне падіння чи моральна велич жінки?: За поемою Т.Шевченка„Катерина” //Укр.л-ра в загальноосвіт.шк.- 2003.- №2.- С.4-10.
397. Шамсутдинова-Лебедюк Т. По справедливості жінки мають те ж саме...: Коранпро взаємини чоловіка і жінки та сімейно-шлюбні відносини//Людина і світ.- 2004.-№9.- С.52-57.
398.Юдіна С. Гендерна освіта у вищій школі очима викладачів: [Про Всеукр. наук.-метод.семінар „Впровадження навчальних програм з гендерних проблем у вищій школі:досвід і перспективи”] //Освіта України.- 2004.- 23 листоп.- С.9.
399.Яремчук І. Одкровення Єви: кілька слів про сучасну жіночу белетристику:Літ.-критич.огляд //Літ.Україна.- 2003.- 8 трав.(№18).

Див.також: №№ 53,121,179,339,424.

Характеристика гендерних відносин у сфері сімейного життя
400.Аверинцев С.С. Брак и семья: несвоевременный опыт христианского взглядана вещи //Человек.- 2004.- №4.- С.104-112.
401.Антонов А.И., Мецков В.М. Социология семьи.- М.: Изд-во МГУ, 1996.- 304с.
402.Богданова Л.П., Щукина А.С. Гражданский брак в современной демографическойситуации //Социол.исслед.- 2003.- №7.- С.100-104.
403.Бойко В.В. Если ты мать и жена.- М.: Сов.Россия, 1991.- 156с.
404.Бондарчук О.І. Психологія сім’ї.- К.: МАУП, 2001.- 96с.
405.Варга Д. Дела семейные / Пер.с венгер.- М.: Педагогика, 1986.- 160с.
406.Витек К. Проблемы супружеского благополучия.- М.: Прогресс, 1988.- 144с.
407.Вітюк Н.Р. Соціально-психологічний аналіз подружніх конфліктів //Зб. наук.праць: Філос., соціол., психологія /Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника.- Івано-Франківськ:Плай, 2004.- Вип.9.- Ч.2.- С.109-116.
408.Галичанська А. Симетричність функцій членів подружжя //Соц.пси-хологія.-2004.- №5.- С.155-161.
409.Главник О. Гендерне виховання у підлітковому віці //Освіт.дайджест.- 2003.-№4.- С.156-160.
410.Головко О. Семейная революция в век эмансипации женщин //Киев.телеграф.-2004.- №43.- С.13.
411.Голод С.И. Личная жизнь: любовь, отношения полов.- Л.: Знание, 1990.- 32с.-(В помощь лектору).
412.Голод С.И. Сексуальность, гендер и семья: социологическая интерпретация//Человек.- 2004.- №4.- С.113-123.
413.Дзябенко О.М. Вивчення сімейної близькості за допомогою системного тестусім’ї //Вісн.Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер.: Соціол.Психологія. Педагогіка.-2004.- Вип.20-21.- С.92-94.
414.Дорно И.В. Современный брак: проблемы и гармония.- М.: Педагогика, 1990.-267с.
415.Закирова В.М. Развод и насилие в семье – феномены семейного неблагополучия//Социол.исслед.- 2002.- №12.- С.131-133.
416.Зелінська Т. Гендер: новий погляд на материнство //Поч.шк.- 2002.- №5.-С.55-57.
417.Знаков В.В. Половые, гендерные и личностные различия в понимании моральнойдилеммы // Психол.журн.- 2004.- №1.- С.41-51.
418.Ковалев С.В. Психология семейных отношений.- М.: Педагогика, 1987.- 160с.-(Педагогика родителям).
419.Кочетов А.И. Начала семейной жизни: Мужчина и женщина: отношения полов.-Минск.: Полымя, 1989.- 448с.
420.Лыткина Т.С. Домашний труд и гендерное разделение власти в семье //Социол.исслед.-2004.- №9.- С.85-90.- Библиогр.: 13 назв.
421.Масагутов Р.М. Гендерные различия в проявлениях аутоагрессии у подростков//Вопр.психологии.- 2003.- №3.- С.35-42.
422.Махов Ф.С. Кого мы растим?: Беседы о материн. и отцов.воспитании.- М.: Профиздат,1989.- 144с.
423.Мацковский М.С. Социология семьи: Пробл. теории, методологии и методики.- М.: Наука, 1989.- 116с.
424.Машика Т.А. Занятость женщин и материнство.- М.: Мысль, 1989.- 287с.
425.Миколюк О. Українська сім’я: погляд у майбутнє //Демокр.Україна.- 2004.-4 листоп.- С.7.
426.Навайтис Г. Муж, жена и … психолог.- М.: Ин-т практ.психологии; Воронеж:НПО «Модэк», 1995.- 128с.
427. Піддубна О. Задоволеність шлюбом і рівень суб’єктивного контролю в подружнійпарі //Соц.психологія.- 2004.- №6.- С.172-178: табл.- Бібліогр.: 6 назв.
428.Покотило Н. Жінки і діти //Голос України.- 2000.- 6 лип.
429.Попова П. Современный мужчина в зеркале семейной жизни: Пер.с болг.- М.:Мысль, 1989.- 188с.: ил.
430.Пултавська В. Приготування до подружнього життя.- Л.: Свічадо, 1997.- 102с.
431.Романов К.В. Об этике супружества.- М.: Знание, 1987.- 63с.- (Новое в жизни,науке, технике).
432.Рябова М.В. Гендерні особливості структури вживання алкогольних напоїв підліткамиу віці 15-17 років //Вісн.Київ.Нац. ун-ту. Сер.: Соціол. Психологія. Педагогіка.-2003.- Вип.15-16.- С.91-94.
433.Сатир В. Как строить себя и свою семью / Пер.с англ.- М.: Педагогика – Пресс,1992.- 192с.: ил.
434.Cеменова Л.Э. Гендерный анализ стратегии и тактики притязаний у детей старшегодошкольного возраста //Вопр.психологии.- 2002.- №6.- С.23-31.
435.Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Психологія та педагогіка сімейного спілкування.-К.: Веселка, 1998.- 214с.- (Міжнар.фонд „Відродження”).
436. Семья: Соц.-психол. и этич. пробл.: Справ. /В.И.Зацепин, Л.М.Бучинская,И.Н.Гавриленко и др.- К.: Политиздат Украины, 1989.- 255с.:ил.
437.Симкович В. Кто кому должен тапочки подавать: [О „круглом столе» гендер.экспертов]//Киев.ведом.- 2003.- 21 янв.
438.Скаковська Л. Дещо про сімейно-шлюбні стосунки //Психолог.- 2004.- черв.(№23/24).-С.43-45.
439.Скиннер Р., Клинз Д. Семья и как в ней уцелеть /Пер.с англ. Н.М.Падалко.-М.: Класс, 1995.- 259с.
440.Солонець О. День батька: феміністична ідея?: [Розмова з лідером «Жіночоїгромади» М.Драч] //Сл.Просвіти.- 2004.- 28 жовт.-3 листоп.- С.8.
441.Супружеская жизнь: гармония и конфликты /Г.Т.Богданов, Л.А.Богданович, А.М.Полеев.-М.: Профиздат, 1990.- 173с.- (Б-ка семейного воспитания).
442.Сысоенко В.А. Супружеские конфликты.- 2-е изд., перераб.и доп.- М.: Мысль,1989.- 173с.
443.Тимошенко Н. Бабське щастя //ПіК.- 2003.- №9.- С.13-14.
444.Толстокорова А. Гендерні проблеми шкільної освіти //Психолог.- 2003.- верес.(№34).-С.8-9.
445.Ты и я: Сб. /Сост. Л.А.Антипина.- М.: Мол.гвардия, 1987.- 367с.: ил.
446.Федоришин Г.М. Вплив гендерних стереотипів на вступ особистості у повторнийшлюб //Зб. наук. праць: Філос., соціол., психологія.- Івано-Франківськ: Плай,2004.- Вип.9.- Ч.2.- С.42-47.
447.Херсонский Б.Г., Дворяк С.В. Психология и психопрофилактика семейных конфликтов.-К.: Здоров’я, 1991.- 189с.
448.Хом’як В. Любімо жінок: Шлюбні звичаї різних часів і народів //Молодь України.-200
Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка