Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Остафійчук Богдан КостянтиновичДоктор фізико-математичних наук, професор, ректор Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (2005-2012), вчений-винахідник, Заслужений діяч науки і техніки України (2005), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002), член-кореспондент Національної академії наук України (2006), «Відмінник освіти України».

В квітні 2003 року гостем чергового засідання Інтелектуального клубу творчих особистостей «Галицькі кмітливці» був Богдан Костянтинович Остафійчук.

Він народився 8 лютого 1948 р. у с. Хімчин Косівського району Івано-Франківської області. У 1970 р. закінчив фізико-математичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту і тут же розпочав наукову діяльність у науково-дослідницькій лабораторії кафедри фізики.

У 1975 р. Богдан Костянтинович захистив кандидатську дисертацію на тему «Електронна структура інтерметалічних сполук типу фаз Лавеса». Працював над проблемами, пов'язаними з оборонною тематикою.

В 1979 р. організував і очолив лабораторію рентгеноструктурних досліджень і технологій нових матеріалів, спільну науково-дослідну лабораторію фізики магнітних плівок Інституту металофізики НАН України і Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. У цей період були розроблені нові термічні матеріали і технологія гарячого пресування при індукційному нагріві деталей складної конфігурації для роботи в сильноагресивних середовищах хімічного виробництва, розроблені захисні покриття на металах і сплавах, запропоновані нові високодисперсні полікристалічні матеріали, які поглинають високочастотне електромагнітне випромінювання.

В 1993 р. Б. К. Остафійчук захищає докторську дисертацію «Магнітні властивості і кристалічна структура іонно-імплантованих епітаксійних ферит-гранатових плівок» і запрошується на посаду проректора з наукової роботи.

1998 рік - вчений очолює новостворену спільну науково-дослідну лабораторію фізики магнітних плівок Інституту металофізики НАН України і Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Під його керівництвом колектив отримує нові результати, які стосуються механізму радіаційного дефектоутворення в монокристалічних епітаксіальних ферит-гранатових плівках, розкриває фізику утворення дефектів протяжного типу при низько- і середньодозовій іонній імплантації, визначає кристалографічне положення імплантованих іонів в структурі гранату до і після термічного відпалу, пропонує динамічну модель структури приповерхневого шару, модифікованого внаслідок іонного опромінення. Проведені вимірювання частотно-часових характеристик електричних та магнітних параметрів монокристалічних та полікристалічних феритових матеріалів. Започатковує нові підходи у визначенні профілів деформації у монокристалічних магнітних і напівпровідникових матеріалах на основі динамічної та кінематичної теорії розсіювання рентгенівських променів, що дозволило значно підвищити їх достовірність і кількісно оцінити вплив механічних напруг. Обгрунтовує ефекти значного зростання інтенсивності збуджування обмінних спінових хвиль в області надвисоких частот у тонких приповерхневих шарах ферит-гранатових плівок, модифікованих внаслідок опромінення різного типу іонами у широкому діапазоні енергій і доз та високотемпературного відпалу. Запропоновує неруйнівну пошарову метрологію структури і магнітних характеристик монокристалічних феритових плівок з неоднорідним полем механічних напруг рентгеноструктурними, гамарезонансними та ЯРМ методами.

2002 рік - за комплексне дослідження «Національна еталонна база України: створення та впровадження в економіку держави» Богдану Остафійчуку присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

У 2005 р. трудовий колектив університету обрав Богдана Костянтиновича ректором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В 2006 році стає членом-кореспондентом НАН України у Відділенні фізики і астрономії за спеціальністю «Експериментальна фізика, фізика поверхні» Під його науковим керівництвом вчені-дослідники розробляють нові технології отримання нанодисперсних і нанопористих матеріалів, на основі яких, використовуючи інтеркаляційні нанотехнології, сформовано джерела живлення і накопичувачі електричної енергії, що за своїми питомими характеристиками в 1,5-2 рази перевищують відомі світові аналоги.

З іменем Остафійчука Б. К. пов'язано створення в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника видавництва «Плай», Інтернет-центру, відкриття часописів, спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, кафедри металофізики (тепер матеріалознавства і новітніх технологій). Він є експертом з фізики ВАК України, головою фахової ради Міністерства освіти і науки з проблем матеріалознавства Очолюваний ним колектив щороку отримував міжнародні гранти на проведення наукових досліджень.

Творчі здобутки Б. К. Остафійчука відкрили новий напрямок в галузі тонкоплівкових матеріалів та нанотехнології їх виготовлення з наперед заданими властивостями

Під час спілкування з учасниками Клубу вчений розповів про свій шлях в науку, винахідництво, окреслив напрямки наукових розробок університету. Для читачів бібліотеки він подарував книги та наукові журнали, які були представлені на виставці в ОУНБ ім. І. Франка.

P.S. Сьогодні Остафійчук Богдан Костянтинович продовжує активно працювати, пише монографії, навчально-методичні праці, навчальні посібники, довідники і практикуми з фізики, наукові статті у фахові періодичні видання, охоронні документи (налічується біля 70 джерел).

 Список

наукових та навчально-методичних праць та охоронних документів

Остафійчука Богдана Костянтиновича

зп

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

у стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові праці

1.                 

Золь-гель синтез и свойства магнитомягких наноферритов и композитов.

Монографія.

друк.

Saarbrücken, Deutschland : LAP Lambert Academic Publishing, 2013., 154 С.

(фахове видання)

154

А.В. Копаев,

В.С. Бушкова

2.                 

Рентгеноструктурні та електронно-мікроскопічні дослідження діамагнітно заміщених феритових систем.

друк.

Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т.14, №3. - С. 508 - 512.

(фахове видання)

5

В.С Бушкова.,

О.В Копаєв., І.П.Яремій

3.                 

Електрохімічні власти­вос­ті композиту лазерно опро­мінений TiS2 / нано­пористий вуглець.

друк.

Фізика і хімія твердого тіла. - 2013.-Т.14, №3-С. 630-635.

(фахове видання)

6

О.В.Морушко,

Л.С. Яблонь,

І.М. Будзуляк,

В.О. Коцюбинський, М.М. Кузишин,

Б.І. Рачій

4.                 

Азотовмісне нанопористе вугілля для електродів суперконденсаторів.

друк.

Журнал Нано- та Електронної Фізики. - 2013. - Т.5, № 3. С. 03049(1) - 03049(6).

(фахове видання)

6

І.М. Будзуляк,

М.М. Кузишин,

Б.І. Рачій,

Р.А. Заторський,

Р.П. Лісовський,

В.І. Мандзюк

5.                 

Nanoporous Nitrogen-containing Coal for Elec­trodes of Supercapacitors.

друк.

Nanoscience and Nanotechnology Research. - 2013. -V.1, № 2. - p. 17-22.

(фахове видання)

6

I.M. Budzulyak,

B.I. Rachiy,

M.M. Kuzyshyn,

L.O. Shyyko.

6.                 

Modification of the Crystal Structure of Gadolinium Gallium Garnet by Helium Ion Irradiation.

друк.

Crystallography Reports, 2013, Vol. 58, No. 7, pp. 1017-1022.

(фахове видання)

5

I. P. Yaremiy,

S. I. Yaremiy,

V. D. Fedoriv,

U. O. Tomyn,

M. M. Umantsiv

7.                 

Структурні зміни в імплантованих іонами Не+ монокристалах ҐҐҐ в процесі природного старіння.

друк.

Металлофизика и новейшие технологии. - 2013. - Т. 35. - № 10. - С. 1001-1013.

(фахове видання)

12

І. П. Яремій,

С. І. Яремій,

В. Д. Федорів,

М. М. Уманців,

У. О. Томин

8.                 

Вплив анізотропії в орієн­тації радіаційних дефектів на значення поглинання Х-променів.

друк.

ФХТТ. - 2013. - Т.14. - №1. -C. 202-209.

(фахове видання)

8

І.П. Яремій, У.О.Томин,

С.І. Яремій

9.                 

Вплив термічної мо­ди­фі­ка­ції на розвиток мікро­по­ристої структури вуг­ле­це­вого матеріалу

друк.

Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14, № 4. - С. 891-896.

(фахове видання)

6

І.М. Будзуляк,

Н.Я. Іванічок,

Р.П. Лісовський,

Б.І. Рачій.

10.             

Строение и свойства нано­раз­мерных и мезо­ско­пи­ческих материалов.

друк.

Металлофизика и новейшие технологии. - 2013. - Т. 35. - № 12. - С. 1609-1016.

(фахове видання)

7

І.М. Будзуляк,

Р.В. Ільницький,

Л.М. Гуменюк,

В.М. Пилипів,
Р.А. Заторський

11.             

Температурно-частотні залежності діелектричних констант магній-заміщеного літієвого фериту.

друк.

Металофізика і новітні технології. - 2014. - Т.36, №1. - С.89-103.

(фахове видання)

14

Гасюк І.М.,

Кайкан Л.С., Угорчук В.В., Якубовський П.П., Цап В.А.,

Кайкан Ю.С.

12.             

Електрична провідність азотовмісних нанопористих вуглецевих матеріалів.

друк

Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т.15, №3.- С. 497-503.

6

М.М. Кузишин, І.М. Будзуляк,

Б.І. Рачій, Р.В. Ільницький, Л.О. Мороз

13.             

Розподіл з глибиною параметрів магнітної мікроструктури в епітаксійній плівці залізо-ітрієвого ґранату.

друк

Фізична інженерія поверхні. - 2014. - Т.12, №2. - С. 212-218 (фахове видання)

6

Пилипів В.М.,

В.О. Коцюбинський, В.Д. Федорів,

В.М. Ткачук,

О.З. Гарпуль.

14.             

Моделювання та діагностика деформацій в приповерхневих шарах монокристалів ґадоліній-ґалієвого ґранату, імплантованих іонами F +.

друк

Металлофиз. новейшие технол. / Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2014, т. 36, № 8, сс. 1001-1009.

 (фахове видання)

8

Пилипів В.М.,

В. О. Коцюбинський, І. П. Яремій,

О. З. Гарпуль,

О. С. Скакунова,

В. Б. Молодкін,

С. Й. Оліховський

15.             

Mossbauer study of yttrium iron garnet epitaxial films magnetic microstructure

друк

Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 1.1 (2014): 81-86.(фахове видання)

7

V.O. Kotsyubynsky, V.V. Moklyak,

16.             

Електрична провідність азотовмісних нанопористих вуглецевих матеріалів

друк

Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т.15, №3.- С. 497-503. (фахове видання)

6

М.М. Кузишин, І.М. Будзуляк,

Б.І. Рачій, Р.В. Ільницький, Л.О. Мороз

17.             

The impact of the surface morphology on energy characteristics of nanoporous carbon material.

друк

Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. - 2014. - V.1, № 1. - P. 17-25.

(фахове видання)

8

I.M. Budzulyak,

B.I. Rachiy,

L.O. Shyyko,

R.P. Lisovsky,

N.Ya. Ivanichok,

V.M. Vashchynsky

18.             

Сорбційні властивості вуглецю, активованого ортофосфорною кислотою.

друк

Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2014. - Т. 5, № 2, - С. 204-209.

(фахове видання)

5

І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, М.М. Кузишин, В.М. Ващинський, П.М. Микитейчук, Н.Я. Іванічок,

19.             

The effect of thermal modification on the development of carbon material microporous structure

друк

Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. - 2014. - V.1, № 1. - P. 41-53.

(фахове видання)

12

I.M. Budzulyak,

N.Ya. Ivanichok,

B.I. Rachiy,

R.P. Lisovsky

20.             

Структурні особливості формування азотовмісних нанопористих вуглецевих матеріалів.

друк

Фізична інженерія поверхні. - 2014. - Т. 12, №2. - С. 253-260. (фахове видання)

7

М.М. Кузишин,

І.М. Будзуляк,

Б.І. Рачій,

Ю.О. Кулик,

21.             

Вплив термохімічної обробки вуглецевих матеріалів на їх електрохімічні властивості

друк

Журнал нано- та електронної фізики. -2014. Т.6, №4. - с. 04031(6).

(фахове видання)

6

Рачій Б.І.,

Будзуляк І.М., Ващинський В.М., Лісовський Р.П., Мандзюк В.І.

22.             

Вплив системи імплан­таційно-індукованих де­фек­тів на структурні, маг­нітні та морфологічні ха­рак­теристики припо­вер­хне­вих шарів ФГП за умо­ви врахування ефектів ані­зо­тропії.

друк

Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. - 2014. - Т. 3, № 1. - С. 37-49. (фахове видання)

12

І.П. Яремій, У.О. Томин, В.О. Коцюбинський, П.М. Литвин,

М.Л. Мохнацький

23.             

Дефекти структури приповерхневих шарів йонно-імплантованих епітаксійних плівок та монокристалів гранату.

друк

Вісник Прикарпатсь­кого національного університету імені Василя Стефаника. Фізика. Функціональні матеріали. - 2014.- №3. С.3-20.(фахове вид.)

17

І.П. Яремій

24.             

Синтез нанорозмірних порошків зі структурою перовскиту.

друк

Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16, № 1. - С. 181 - 184.

(фахове видання)

3

В.С. Бушкова,

Ю.М. Тафійчук,

І.П. Яремій

25.             

Synthesis, Characterization and Electrochemical Properties of Mesopo­rous Maghemite γ-Fe2O3.

друк

Solid State Phenomena. - 2015. - V. 230. - P. 120-126(фахове видання)

6

V. Kotsyubynsky,

V. Mok­ly­ak, A. Hrubiak

26.             

Thermochemically activated carbon as an electode material for supercapacitors

друк

Nanoscale Research Letters, 2015. - 10:65 DOI 10.1186/s. 11671-015-0762-1.

(фахове видання)

5

I.M.Budzulyak, B.I. Rachiy, V.M. Vashchynsky, V.I. Mandzyuk, R.P. Lisovsky, L.O. Shyyko

27.             

Месбауерівські дослі­дже­ння нанорозмірних фрак­цій шпінелей LiMn2-хFeхO4, одержаних золь-гель методом

друк

Металофізика і новітні технології, 2015. - Т.37, №10.- С.1001-1012.

(фахове видання)

11

І.М. Будзуляк,

Т.Я. Бойчук,

Р.В. Ільницький,

В.В. Мокляк,

А.М. Бойчук

28.             

Синтез структура та електрохімічні властивості нанорозмірного порошку LaCrO

друк

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: фізика, електроніка. - 2015. - Т.4, вип. 1. - С.34-68.

(фахове видання)

34

М.Л. Мохнацький, І.П. Яремій,

Л.В. Мохнацька,

В.C. Бушкова,

А. В. Луцась

29.             

Синтез та магнітна мікроструктура наночастинок магнієвих феритів, заміщених цмнком.

друк

Український фізичний журнал - 2015. - Т.60, №12 - С.1236-1244

(фахове видання)

8

В.С. Бушкова,

В.В. Мокляк,

Р.В. Ільницький

30.             

Структурно-фазові, морфологічні та електро­фі­зичні властивості нано­ком­позитів  FeF3·n  H2O  (n  =  0;  0,33;  3)

друк

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2016 - Т.14, №3.

(фахове видання)

5

Мокляк В.В., Коцюбинський В.О., Збіглей Л.З.,

Груб'як А.Б.,

Колковський П.І. 

31.             

The effect of SO42- sulphate anions on the ultrafine titania nucleation

друк

Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.-2016.- V. 3, №. 1.- P. 29-37.

(фахове видання)

8

V.O. Kotsyubynsky,

I.F. Myronyuk,

V.L. Chelyadyn,

A.B. Hrubiak, I.I. Hryhoruk

32.             

Вплив заміщення йонів Ніклю немагнетними йонами Кадмію на структурні і оптичні властивості фериту нікелю

друк

Металлофизика и но­вей­шие технологии.  - 2016.  - Т. 38, № 5.  - С. 601-616.

(фахове видання)

15

В. С. Бушкова,

І. П. Яремій, 

М. Л. Мохнацький

33.             

Cинтез та властивості нанокомпозиту MgF2/вуглець для катодів літієвих джерел струму.

друк

Наносистеми, нано­ма­теріали, нанотехнології. - 2016. - Т. 14, № 3.

(фахове видання)

10

Ільницький Р.В. ,

Гасюк І.М.,

Будзуляк І. М.,

Січка М.Я.,

Войтків С.В.

34.             

Electrochemical Properties of the Nanoporous Carbon/Aprotic Electrolyte System.

друк

Journal of Nano- and Electronic Physics. -

2017. V. 9, № 5. - p. 05001(6).

(фахове видання)

6

I.M. Budzulyak,

B.I. Rachiy,

R.P. Lisovsky,

V.I. Mandzyuk,

P.I. Kolkovsky,

R.I. Merena,

M.V. Berkeshchuk, L.V. Golovko

35.             

Імпедансна  спектроскопія  полікристалічних  феритів  складу NiCrxFe2-xO4.

друк

Журнал фізичних дослі­джень. - 2017. - Т. 21, № 1/2, 1701 (9 c.)

 (фахове видання)

9

В.С. Бушкова,

С.І. Мудрий,

І.І. Штаблавий

36.             

Mössbauer Study of Nickel-Substituted Cobalt Ferrites

друк

Journal of Nano- and Electronic Physics. - 2018. - V. 10, № 3, 03013 (5 p.) (фахове видання)

5

V.S. Bushkova,

I.P. Yaremiy,

V.V. Moklyak,

A.B. Hrubiak

37.             

Effect of Thermochemical Modification of Activated Carbon Materials on Specific Capacity of Electrochemical Capacitors.

друк

Nanosistemi, Nano­ma­ter­iali, Nanotehnologii. -2018. -V. 16, №2. p. 303-312.

(фахове видання)

9

Budzulyak I.M.,

Kachmar A.I.,

Tadeush O.H.,

Rachiy B.I.,

Lisovsky R.P.,

Merena R.I.,

Berkeshchuk M.V.

38.             

Sol-gel synthesis, structure and optical properties of nickel-manganese ferrites.

друк

Journal of Nano- and Electronic Physics. 2019. 11(3), p.03021

 (фахове видання)

11

Bushkova V.S., Yaremiy I.P., Riznychuk N.I., Solovei R.S.

39.             

Nickel-yttrium ferrite nanopowders for solving environmental problems.

 

друк

Nanosistemi, Nanomateri-

ali, Nanotehnologii 2019 17(3), pp. 425-438. (фахове видання)

13

Bushkova, V.S., Riznychuk, N.I., Solovei, R.S., Yaremiy, I.P.

40.             

Effect of Orthophosphoric Acid on Morphology of Nanoporous Carbon Materials.

друк

Journal of nano- and electronic physics, Vol.

11 No 3, 03036(6pp) (2019)

(фахове видання)

6

R.P. Lisovskiy,

Al-Saedi Abdul Halek Zamil,

B.I. Rachiy,

V.O. Kotsyubynsky,

P.I. Kolkovsky,

A.B. Hrubiak.

41.             

Aging Processes in Implanted Fluorine Ions and Laser Irradiated Films of LaGa:YIG.

друк

Physics  and  Chemistry  of  Solid  State., 2019.    Vol. 20, No 2. P. 209-214. https://doi.org/10.15330/pcss.20.2.202-207.

(фахове видання)

5

Yaremiy I. P.,

Yaremiy S. I.,

Povkh M.M.,

 Yablon L.S.,

 BudzulyakI.M.

42.             

Ефекти анізотропії в орієнтації призматичних дислокаційних петель і дископодібних кластерів

у статистичній динамічній теорії розсіяння Х-променів.

друк

Металлофизика и но­вей­шие технологии, 2019. Т.41, № 6. С. 699-715. https://doi.org/10.15407/mfint.41.06.0699

(фахове видання)

16

Яремій І. П.,

Томин У. О.,

Яремій С. І.,

М. М. Повх

43.             

Specific energy charac­teristics of carbon activated by orthophosphoric acid.

друк.

XIV International con­fe­ren­ce "Physics and tech­no­logy of thin films and nanosystems". - Ivano-Fran­kivsk, Ukraine. - 2013. -P. 572.

1

I.M. Budzulyak, P.M. Mykyteychuk, B.I. Rachiy, M.M. Kuzyshyn,  R.P. Lisovski

44.             

Пориста структура вуг­лецю, активованого калій гідроксидом.

друк.

Всеукраїнська кон­фе­рен­ція з міжнародною участю "Хімія, фізика та технологія поверхні." - Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка, НАН України, - Київ. - 2013. - С. 135.

1

І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, Р.П. Лісовський, В.І. Мандзюк, М.М. Кузишин

45.             

Електрохімічна поведінка системи нанопористий вуглець/шпінель.

друк.

IV Международная научная конференция «Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии» (НАНСИС-2013) - Киев, Украина. -19-22 ноября, 2013. - С.337.

1

Р.П. Лісовський,

І.М. Будзуляк,

Б.І. Рачій, Н. Я. Іванічок, В.І. Мандзюк

46.             

Електрохімічна поведінка гібридних систем акти­вований вуглець / літій-мар­ганцева шпінель в органічному електроліті.

друк.

IV Международная научная конференция "Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии. НАНСИС 2013". - 19-22 ноября, Киев, Украина, 2013. - С. 340.

1

Будзуляк І.М., Б.К. Остафійчук, Н.Я. Іванічок, Р.І. Мерена, В.І. Мандзюк.

47.             

Calculation of the static Debye-Waller factor considering anisotropic effects.

друк.

Physics and Technology of thin films and nanosystems: Materials of the XIV International Conference ICPTTFN-XIV. - Ivano-Frankivsk, 2013. - 571.

1

I. P. Yaremiy,

U. O. Tomyn, S.I.Yaremiy,

M. M. Umantsiv

48.             

X-Ray Diffraction Characterization of Nanoscale Strains and Defects in Yttrium Iron Garnet Films Implanted with Fluorine Ions

друк.

Proceedings of the international conference nanomaterials: applications and properties .-Vol. 3, No 1.- 2014.- 01PCSI10-1- 01PCSI10-4

3

V.M. Pylypiv S.I. Olikhovskii, O.S. Skakunova, V.B. Molodkin, V.V. Lizunov, Ye.M. Kyslovs'kyy, T.P.Vladimirova,

O.V. Reshetnyk,

V.O. Kotsyubynsky I.P. Yaremiy,

O.Z. Garpul

49.             

Mesoporous γ-Fe2O3: Synthesis, structure, magnetic and electrochemical properties

друк.

International conference on Oxide Materials for electronic engeneering - fabrication, properties and applications OMEE - 2014. - Lviv, Ukraine, 2014. - P.79 - 80.

1

Kotsyubynsky V., Moklyak V.,

Grubiak A.

50.             

The Synthesis Conditions Influence on The Phase Stability of Nanodispersed Titanium Dioxide

друк.

XV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. - Ivano-Frankivsk. - 2015. - №15. - C.191.

1

Mizilevska М.H., Kotsyubynsky V.O., Tadeush О.Kh.

51.             

Electrochemical properties of composites C/Ni(OH)2 and C/Ni(OH)2/MoO3

друк.

Materials of XV International Conference "Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems". - May 11-16, 2015. - Ivano-Frankivsk, Ukraine. - P. 270.

1

Budzulyak I.M., Khemiy O.M.,

Yablon L.S.,

52.             

Preparation and crystal structure of nanosize nickel-substituted cobalt ferrites

друк.

Proceedings of 3ul International research and practicc conference "Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2015)", Lviv, Ukraine, 26 29 August 2015. - P. 42.

1

V.S. Bushkova,

R.V. Ilnitsky

53.             

Taking into Account the Orientation of Disc-Shaped Clusters in the Static Debye-Waller Factor Calculation

друк.

Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. Materials of the XV International Conference ICPTTFN-XV, 11-16 of May 2015. - Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2015. - P. 372.

1

Umantsiv M. M., Yaremiy I. P.,

Tomyn U.O.,

Yaremiy S.I.

54.             

Synthesis and Structure of Nanosize NixO1-xFe2O4 Particles.

друк.

Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. Materials of the XV International Conference ICPTTFN-XV, 11-16 of May 2015. - Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2015. - P. 197.

1

Bushkova V.S., Yaremiy I. P.

55.             

Частотна залежність пито­мої електро­про­відності композиту MoS2/C

 

друк.

«Лашкарьовські чита­ння -2016» Конференція молодих вчених з фізики напівпро­відни-ків,Збірник тез. - Київ 2016.- С. 25-26.

1

О.М. Хемій,

Л.С. Яблонь,

І.М. Будзуляк,

О.В. Морушко

56.             

Використання стати­стич­ної динамічної теорії ди­фра­кції  Х-променів до  ана­лізу структури  іонно-імплантованих шарів мо­но­кристалічних матеріалів

друк.

VІI  Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-7. Тези допо­відей: Дніпро, Україна, 26 - 30 вересня 2016 р. - С. 521-522.

1

Яремій  І.П.,

Яремій  С.І., 

Томин  У.О., 

Козуб  В.В. 

57.             

Structure and Electrical Properties of NiCr x Fe 2-x O 4 Ferrites

друк.

The 14th Workshop on Functional and Nanostru-ctured Materials FNMA'17. - 25-29 Sep-tember 2017 Lviv & Yaremche, Ukraine. - P. 24

1

V. S. Bushkova,

I. P. Yaremiy

58.             

Nanoporous carbon as electrode material for electrochemical capacitors

друк.

The 14th Workshop on Functional and Nanostructured Materials and The 7th International Conference on

Physics of Disordered Systems (FNMA'17 & PDS'17). - Lviv & Yaremche, Ukraine, 25-29 September. - 2017. -P. 116.

1

I. Budzulyak,

B. Rachiy, 

A. Kachmar, 

R.  Lisovsky, 

V.  Mandzyuk.

59.             

The electrode material for hybrid supercapacitor based on the nanostructured iron-substituted lithium-manganese spinel

друк.

International Conference on Oxide Materials for Electronic En-

gineering OMME-2017. - May 29 - June 2, Lviv, Ukraine, 2017. - P. 98.

1

R. Lisovsky,

I. Budzulyak,

A. Boychuk,

B. Rachiy,

V. Kotsyubynsky

60.             

Combined Effect of Thermal Annealing and Laser Irradiation on the Structure and Electrochemical Characteristics of Nano-dispersed TiO2.

друк.

The 14th Workshop on Functional and Nanostructured Materials FNMA'17. - 25-29 September 2017 Lviv & Yaremche, Ukraine. - P. 79

1

R.V. Ilnitskiy,

I.I. Budzulyak,

I.M. Lishchynskyy, M.I. Gasyuk.

61.             

Electrochemical Properties of Hydrothermally Synthesized Composite Alpha-Ni(OH)2/C

друк.

The 14th

Workshop on Functional and Nanostructured Materials FNMA'17. - 25-29 September 2017

Lviv & Yaremche, Ukraine. - P. 176.

1

Yablon L.S.,

I.I. Budzulyak,

O.M. Hemiy,

O.V. Morushko

62.             

Sol-Gel Synthesis of Nanostructured Nickel-Cadmium Ferrites and Their Optical, Electrical and Magnetic Properties. International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. Abstract book.

друк

Ivano-Frankivsk: Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2019. P. 216.

1

Ostafiychuk B.K., Bushkova V.S., Yaremiy I.P.

ІІ. Навчально-методичні праці

63.             

Фізика магнітних мате­рі­а­лів і приладів. Методичні вказівки до ла­бо­ра­торного практикуму: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.].

Навчальний посібник.

друк

Івано-Франківськ: Плай, 2013, 40 С.

40

О.В.Копаєв, В.С.Бушкова.

64.             

Довідник з оптики.

друк

Івано-Франківськ.: В-во Прикарпатського нац. ун-ту  імені Василя Стефаника, 2014. - 250С.

250

Яцура М.М., Гамарник А.М.

65.             

Практикум розв'язування задач з курсу загальної фізики. Оптика.

друк

Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. - 348 c.

348

М.М. Яцура,

І.П. Яремій, А.М.Гамарник

66.             

Патент. 99554 Україна, МПК51 C23С 18/42. Спосіб покращення електричного контакту шляхом нанесення срібла на неметалічні поверхні

друк

Заявник ДВНЗ «Прикарпатський нац. університет ім. Василя Стефаника». - № u 201414078; заявл. 29.12.2014; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11.

 

Бушкова В.С.

67.             

Навчальний посібник. Курс загальної фізики.  Оптика: запитання і відпо­віді.

друк

Івано-Франківськ:  Видавництво ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016. - 573 с.

573

М.М. Яцура,

А.М. Гамарник

68.             

Монографія. Накопичення  заряду в електрохімічних  системах, сформованих  на основі низькорозмірних структур.

друк

Івано-Франківськ: Приватний підприємець Голіней О.М., 330 с.

330

Будзуляк І.М.,

Яблонь Л.С.,

Григорчак І.І.,

Морушко О.В.,

Хемій О.М. 

69.             

Монографія. Синтез, стру­к­тура, фізичні та електро­хі­мічні властивості нано­дис­персних сполук заліза.

друк

Івано-Франківськ: в-во ДВНЗ «Прикарпатський  національний ун-тет ім. Василя Стефаника», 2019, 420с., ISBN 978-966-640-472-8

420

Будзуляк І.М.,

Мокляк В.В.,

Коцюбинський  В.О.

За редакцією Б.К.  Остафійчука.
 

 

 

 

 

 

 

 

Оновлено 18-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка