Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Людина і культура в умовах глобалізаціїББК 91.9 : 60.58
Л 93

Уклад. А.Г. Габер, І.В. Пороговська.

Відп. ред. М.В. Альба. – Обл.універс. наук. б – ка ім. І.Франка. – Івано - Франківськ , 2005.

В бібліографічному покажчику зібрано документальний інформаційний ресурс з 2000 року та окремі книжки попередніх років .

Репрезентовано виявлений вітчизняний та зарубіжний інформаційний масив українською та російською мовами – книги, статті з наукових збірників, періодичних видань.

Розташування документів в середині розділів традиційне – алфавітне ( за прізвищами авторів чи назв творів ).

Тематичний спектр покажчика :

Глобалізація як соціокультурний феномен
Особистість і глобалізація. Людина в умовах соціальної модернізації
Наука XXI століття : глобальні трансформації і перспективи
Діалог культур в сучасному світі
Освіта в сучасному світі
Релігія і церква в світі
Глобальні проблеми сучасності
Покажчик авторів та назв

Відбір матеріалу закінчено в листопаді 2005 року .

Покажчик розраховано на науковців, викладачів, студентів, бібліотекарів.

Зауваження, пропозиції та замовлення просимо надсилати за адресою:

м. Івано – Франківськ,
вул. Чорновола,
22

Передмова

Лише жива культура, культура водночас вірна своїм витокам і така, що перебуває у стані творчості в плані мистецтва, літератури, філософії та духовності, лише така культура спроможна витримати зустріч з іншими культурами і не тільки витримати, а й надати якогось змісту цій зустрічі

Поль Рікер „ Історія та істина „

У третє тисячоліття людство увійшло із величезними здобутками і прорахунками. У лексиконі людини з’явилося нове слово, яке не тільки пасивно супрводжує інтенсивний розвиток людської цивілізації, а й бере у цьому процесі безпосередню активну участь.
Глобалізація... Вона стала чи не найзагальнішим явищем сучасності; об’єктивною реальністю, без якої важко уявити політичний, економічний, соціальний чи культурний поступ суспільства .
Як і будь- який інший всеохоплюючий і впливовий процес, глобалізація має свої „за” і „проти” , та незважаючи ні на що, глобалізаційні тенденції продовжують проявлятися у найрізноманітнших сферах життя . Та все ж шалені ритми нового світу не можуть не акцентувати увагу на людині , яка водночас є генератором нових ідей, нового світобачення .
Парадокси глобалізації відчутно вторгаються в сферу інтелектуального та культурного життя . Відкриваються унікальні можливості для взаємного збагачення культур, вдосконалення системи освіти, обміну результатів наукових відкритів .
В той же час глобалізаційні процеси породили багато проблем для людства: збільшується розрив між багатими і бідними країнами в рівні життя населення, в технологічній та інформаційній сферах; безпрецедентним є демографічний розрив , екологічна деградація планети. Реальністю стали глобальні виклики, які несуть загрозу міжнародній безпеці ( тероризм, транснаціональна організована злочинність тощо). Тому необхідно створити глобальну систему протидії цим викликам і загрозам, об’єднати зусилля всіх народів і держав для нейтралізації негативних наслідків глобалізаційних процесів.
Актуальною залишається тема антиглобалізму . Це соціальний рух, в більшості спрямований не проти глобалізму як такого, а проти негативних явищ.
Глобальні процеси торкнулися і нашої країни. Соціально – культурна трансформація , якої зазнає Україна, пов’язана з процесом становлення постіндустріального суспільства . Тому ми повинні створювати нові механізми гуманізації людських відносин, заснованих на повазі до природи, загальних прав людини, національної безпеки .

наверх

1. Абрамова К. Социокультурный аспект глобализации http:// www.socio.spo. ru / art.php? rub =128& id= 10238
2. Андрущенко В. Соціокультурна динаміка XXI століття: пошук пріоритетів // Пам’ять століть. – 2003. – №4. – С. 4-22.
3. Арсеєнко А. Глобалізація : соц. зміни і наслідки напередодні XXI ст. // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – №1. – С. 42-58.
4. Арсеєнко А. Глобалізація чи поляризація?: Що чекає Світ? // Уряд. кур’єр. – 2000. – 22 квіт. – С. 4-5.
5. Арсеєнко А. Соціологія і глобалізація: [Виступ на засіданні кругл. столу: „Сусп-во і соціол. на межі третього тисячоліття”] // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – №3. – С. 11-14.
6. Архипович Д. Глобалізація як явище: позит. та негат. риси // Ї. – 2000. –№19. – С. 222-225.
7. Арыстанбекова А. Глобализация. Объективная логика и новые вызовы // Междунар. жизнь. – 2004. – №5. – С. 54-65.
8. Афонін Е.А. Велика розтока: Глобал. пробл. сучасності: соц.-іст. аналіз / Е.А. Афонін, О.М.Бандурка А.Ю. Мартинов. – К.: Парапан, 2002. – 348с.
9. Бадан А. Трансформація української ідентичності в умовах глобалізації // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Українознавство. –2005. – Вип. 9. – С. 33-36.
10. Бевзенко Л. Глобалізаційні процеси у світлі самоорганізаційного підходу // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №2. – С.16-19.
11. Білорус О. Глобалізація і соціальна доля людини в XXI столітті // Київ. старовина. – 2001. – №1. – С. 26-34.
12. Борцова Н. Глобализация в XXI веке // Наш современник. – 2003. - №4. – С. 158-165.
13. Буравльов Є.П. Сталий розвиток, глобалізація та безпека // Довкілля та здоров’я. – 2001. – №3. – С. 9-13.
14. Вебер А. В поисках альтернативы: [Пробл. глобал.] // Свобод. мысль– XXI. – 2003. – №1. – C. 17-31.
15. Вірван Л. Глобалізація світового розвитку і слов’янські держави на початку XXI століття // Банк. справа. – 2003. – №5. – С. 76-79.
16. Вовканич С. „ДІМ” нації і глобалізаційні тенденції: соціогуманіст. стратегія розв. України // Вісн. НАН України. – 2003. – №4. – С. 48-54. 17. Возняк Т. Глобалізація як виклик людству // Ї. – 2000. – №19. – С.27-47.
17. Возняк Т. Глобалізація як виклик людству // Ї. – 2000. – №19. – С.27-47.
18. Войтович Р. Історичні та теоретико-методологічні передумови виникнення сучасних процесів глобалізації // Вісн. Нац. акад. держ. упр. – 2003. – №3. – С. 557-568.
19. Галлер Д. Амортизатор на шляху глобалізації: [Соціокульт. вимір] // Ї. – 2000. – №19. – С. 93-96.
20. Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика: Хрестоматія з сучас. зарубіж. соціології регіонів / Уклад. І.Ф.Колопов та ін. – Луганськ: Альма матер; Знання, 2002. – 662 с.
21. Глобальні трансформації і стратегії розвитку: Моногр. / Наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, 1998. – 415с.
22. Головатий М. Обережно – глобалізація: [Укр.сусп-во в системі глобал. середовища] // Освіта і упр. – 2004. – №2. – С. 24-29.
23. Горський В. Глобалізація як проблема сучасного українського культурного життя // Мандрівець. – 2003. – №3. – С. 11-18.
24. Дахин В. Глобализация: соц. и полит. исследования // Свобод. мысль. – 2002. – №12. – С. 4-15.
25. Делокаров К.Х. Глобализация как социокультурный феномен // Вестн. библ. ассамблеи Евразии. – 2004. – №2. – С. 15-18.
26. Дилигенский Г. Глобализация в человеческом измерении // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2002. – №7. – С. 4-16.
27. Донскіс Л. Націоналізм і глобалізація: виклики XXI століття // Визвол. шлях . – 2005. – №1. – С. 38-47.
28. Євтух В. Культура етнічних спільнот Криму і процеси глобалізації: [Укр. перспектива] // Віче. – 2003. – №5. – С. 55-59.
29. Жилин Ю. Глобализация в контексте развития современной цивилизации // Свобод. мысль – XXI. – 2002. – №4. – С. 27-39.
30. Жорнова О. Постмодернові версії культуротворчості, як местримовий напрям соціокультури // Вісн. Кн. палати. – 2004. – №1. – С. 45-48.
31. Зінько С. Цивілізаційний діалог VS конфлікт: [Соціокульт. особливості народів та цивілізацій] // Людина і політика. – 2004. – №3. – С. 41-51.
32. Зінчук В. Погляд на глобалізацію: [Cоц.-філос. аспекти] // Ї. – 2000. – №19. – С. 226-230.
33. Зубаков В. Ипостаси глобализации и императивы выживания // Свобод. мысль – XXI. – 2005. – №8. – С. 44-62
34. Калиновський В. Шляхи посилення демократичних засад процесу глобалізації // Людина і політика. – 2003. – №2. – С. 89-92.
35. Карапетян Л. О понятиях „глобализм” и „глобализация” // Филос. науки. – 2003. – №3. – С. 47-60. Бібліогр.: 20 назв.
36. Кармазіна М. Глобалізація: місце і роль суб’єктів та об’єктів процесу // Людина і політика. – 2003. – №4. – С. 56-62.
37. Кіндратець О. Нові форми взаємодії громадянського суспільства // Людина і політика. – 2004. – №1. – С. 42-48.
38. Колин К. Проблемы глобализации: этнос и нация в культурологической перспективе // Вестн. библ. ассамблеи Евразии. – 2004. – №4. – С. 17-23.
39. Культурний імперіалізм, або проблеми глобалізації в культурному вимірі // Багацький В.В., Кормич Л.І. Культурологія. Історія і теорія світової культури XX століття. – К., 2004. – C. 294-299.
40. Кочетов Э. Глобалистика как мироздание нового ренессанса // Безопасность Евразии. – 2003. – №3. – С. 645-669.
41. Куляба Л. Сталий розвиток – стратегія людства // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2004. –№38 (жовт.). – С. 14-20.
42. Куценко В. Гуманітарна сфера в контексті глобалізації // Регіон. економіка. – 2002. – №3. – С. 41-49.
43. Кучуради И. Справедливость – социальная и глобальная // Вопр. философии. – 2003. – №9. – С. 17-29.
44. Левашов В.К. Глобализация и социальная безопасность // Соціол. исслед. – 2002. – №3. – С. 19-27.
45. Лобань Т. Особливості розвитку сучасного суспільства в умовах глобалізації: [Глоб. гуманізація люд. відносин] // Людина і політика. – 2004. – №2. – С. 68-73.
46. Людина і культура в умовах глобалізації: Зб. наук. ст. – К.: Вид. Парапан, 2003. – 402с.
47. Магеря О. Морально-гуманістичний аспект сучасних глобальних проблем // Освіта і упр. – 2004. – №2. – С.42-46.
48. Максименко В. Глобализация: риторика, идеология, реальность // http: //www.pravoslavie.ru / analit / globalisation. htm
49. Малюк А. Основні вектори глобальної трансформації // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №2. – С. 49-55.
50. Маргелов М.В. „Глобализация” – превратности термина // США, Канада: Экономика. Политика. Культура. – 2003. – №19. – С. 47-59.
51. Мильчин И. Культура как фактор американского глобального влияния // Филос. науки. – 2003. – №3. – С. 27-46.
52. Михайлина Д. Глобальні вимоги транснаціоналізації людського фактора // Україна: аспекти праці. – 2004. – №7. – С. 46-48. 53. Михайлов В.А. Глобализация – объективный фактор развития современного мира // Вестн. библ. ассамблеи Евразии. – 2004. – №2. – С. 12-15
54. Наріжний Ю. Постмодернізм і глобальна ментальна революція // Психолог. – 2004. – січ. (№2). – С. 4-6.
55. Ніколаєв Є. Неглобалізована глобалізація?: [Аспекти глобалізації, зокрема глобалізація культури] // Людина і політика. – 2004. – №1. – С. 117-126.
56. Остюченко С. Конвергенція соціал-демократичної і ліберальної ідеології під впливом глобалізації й індивідуалізації // Людина і політика. – 2003. – №2. – С. 111-117.
57. Павленко Ю. Підсумки цивілізаційного розвитку людства // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №4. – С. 13-31.
58. Павленко Ю. Процеси глобалізації і становлення ноосфери // Вісн. НАН України. – 2003. – №12. – С. 7-19.
59. Паламарчук В., Литвиненко О. Глобалізація як ознака вичерпності сучасної моделі суспільного розвитку. Глобалізація чи американізація: [Вплив глоб. тенденцій на сусп.-політ. розв. постсоц. країн] // Віче. – 2003. – №4. – С. 32-35.
60. Паламарчук О., Паламарчук Г. Глобалізація і сучасні тенденції розвитку організаційних структур // Акт. пробл. економіки. – 2003. – №3. – С. 51-56.
61. Парахонський Г. Українське суспільство в добу глобалізації // Вісн. НАН України. – 2000. – №4. – С. 40-49.
62. Пахомов Ю.Н. Пути и перепутья современной цивилизации. – К.: Междунар. дел. центр, 1998. – 432с.
63. Полохов В. Глобалізація, фінансова глобалізація та маніпуляція свідомістю // Вісн. Нац. банку України. – 2003. – №10. – С. 7-10.
64. Попович М. Мирослав Попович: „Ми живемо завдяки оптимізму”: [Про підсумки і перспективи розв. цивілізації на порозі III тисячоліття: Бесіда з чл.-кор. НАН України / Записала Ю. Косинська] // Молодь України. – 2001. – 28 груд. – (№ 162-163). – С.1-2.
65. Рац М.В. Как мы видим мир, в котором живем: О методол. пробл. интерпретации постиндустр. мира // Социол. исслед. – 2000. – №6. – С. 170-180.
66. Руденко М. Глобалізація і Україна: [Щодо перспектив соц.-екон. розв. України] // Дзеркало тижня. – 2002. – 13-19 лип. (№26). – С. 10.
67. Семигіна Т. Традиційні моделі соціальної політики в умовах глобалізації // Людина і політика. – 2004. – №1. – С. 134-143.
68. Сенченко М. Національна еліта в умовах глобалізації // Персонал. – 2003. – №9. – С. 136-141; №10. – С. 42-46.
69. Соколов К. Противоречия глобализации: Факты, анализ, гипотезы // Персонал. – 2004. – №3. – С. 15-27.
70. Сорос Д. Суспільні блага глобалізації: Проекти і програми // День. – 2001. – 18 жовт. – С. 4.
71. Суміна Є. Проблема глобального соціального напруження // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер. Філософія. Політологія. – 2004. – № 68-69. – С. 39-41.
72. Тарасенко В. Глобалізація і соціологія // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №2. – С. 8-10.
73. Титаренко Л. Социально-культурные угрозы в условиях глобализации // Безопасность Евразии. – 2003. – №3. – С. 497-509.
74. Туниця Ю. Фактори глобалізації і стратегія сталого розвитку // Вісн. НАН України. – 2004. – №7. – С. 3-14.
75. Фесенко О. Не бойтесь глобализации // http: // www.proua.com/ ? do=articles =9493.
76. Фомін С. Глобалізація та її наслідки для України // Політика і час. – 2001. – №7. – С. 62-73.
77. Хом’яков Л. Парадокси громадянського суспільства в Україні // Політика і час. – 2001. - №7. – С62-73.
78. Цегольник П. Загальний погляд на глобалізацію // Вісн. Нац. акад. держ. упр. – 2003. – №3. – С. 591-596.
79. Чешков Н. Глобалізація: сутність, сучасна фаза, перспективи // Ї. – 2000. – №19. – С. 178-194.
80. Шепелев М. Міжнародний порядок та режим функціонування системи глобального управління // Людина і політика. – 2004. – №1. – С. 101-116.
81. Шепелев М. Політико-цивілізаційний підхід до аналізу глобалізаційних феноменів // Соц. психологія. – 2004. – №4. – С. 123-138.
82. Шургат Б.Й., Янковська Л.А. Актуальні проблеми людських засобів у період глобалізації // Регіон. економіка. – 2003. – №1. – С. 208-213.
83. Яковець Ю. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспективи взаємодії цивілізацій у XXI столітті // Економіка України. – 2000. – №3. – С. 8-16.

Див. також № 84, 85, 89, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 104, 113, 118,123,127, 128, 132, 143,145,151,206.

наверх

Особистість і глобалізація. Людина в умовах соціальної модернізації

84. Васильченко А. Учаснісна теорія інтенційної дії: [Людина і сусп- во ] // Філос. думка. – 2005. – №5. – С. 3-27.
85. Гуманізм і духовність: Наук. вид. / Й.М. Гах., Г.Г. Кизима, В.І. Савич. – Івано-Франківськ: ІМЕ, 2002. – 364с.
86. Гуманізація суспільних відносин : Наук. вид. –Івано – Франківськ: ІМЕ, 2002. – 228с.
87. Кононова Т.М. Личность женщины в эпоху глобализации // Вестн. МГУ культуры и искусств. – 2005. – №1. – С. 16-22.
88. Ларцев В. Социальные и культурные детерминанты формирования личности: Моногр. – К.: Принт-Экспресс, 2002. – 430с.
89. Ларцев В. Социокультурный генезис личности: Моногр. – К.: Принт-Экспресс, 2002. – 360с.
90. Лупул Т.Я. XX століття: шлях до надлюдини?: (Спроба іст.- філос. інтерпретації) // Іст.-політ. пробл. сучас. світу: Зб. наук. ст. Т.8. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 190-196.
91. Людина в есенційних та екзистенційних вимірах. – К.: Наук. думка, 2004. – 246с.
92. Скаленко О. Глобальні резерви поступу / Передм. О.Білоруса. – К.: Основи, 2000. – 394с.
93. Арсеєнко А. Соціопросторовий світ особистості за умов глобалізації світового співтовариства // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №2. – С. 11-15.
94. Галкин А.А., Красин Ю.А. Культура толерантности перед вызовами глобализации // Социол. исслед. – 2003. – №8. – С. 64-74.
95. Гура В. Глобалізація і проблема людини // Політика і час. – 2001. – №2. – С. 14-18.
96. Живоглядова І.В. Людина на шляху до себе: До пробл. систем. культуролог. аналізу // Вісн. Київ. Нац. ун-ту ім.Т.Шевченка.Сер. Філософія. Політологія. – 2004. – № 70-72. – С. 61-63.
97. Иванов Н. Человеческий капитал и глобализация // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2004. – №9. – С. 19-31.
98. Кононова Т.М. Личность женщин в эпоху глобализации // Вестн. МГУ культуры и искусств. – 2005. – №1. – С. 16-22. 99.
99. Ложкін Г. Інформаційно-психологічна безпека особистості // Персонал. – 2003. – №3. – С. 78-81.
100. Мартинюк І. Особистість на узбіччі глобалізації // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №2. – С. 24-26.
101. Парашевін М. Глобалізація і її вплив на особистість // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №2. – С. 65-68.
102. Резнік О. Вплив глобалізації на формування політичних ідентитетів особистості // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - №2. – С. 46-49.
103. Самохвалова В. Проект глобализации и метафизический мегапроект человека // Филос. науки. – 2003. – №3. – С. 112-131.
104. Семененко И. Глобализация и социокультурная динамика: личность, общество, культура // Полит.исслед. – 2003. - №1. – С.5 – 23.
105. Чорна С. Немає цінностей, вищих за духовні: [Про Міжнар. наук.- практ. конф. „Роль науки, релігії та сусп-ва у формув. морал. особистості”] // Уряд. кур’єр. – 2003. – 24 трав.(№94). – С. 99-111. 106.
106. Шепелєв М. Особистість і глобалізація // Соц. психологія. – 2003. – №2. – С. 99-111.

Див. також № 9, 11, 17, 45, 46, 47, 52, 68, 81, 134.

наверх

Наука XXI століття: глобальні трансформації і перспективи

107. Алексєєнко І. Світові цивілізації в історичній динаміці // Політ. менеджмент. – 2004. – №3. – С. 152-162.
108. Глобальна спрямованість науки третього тисячоліття / С. Фірстов, Д. Левіна, Л. Чернишов, Р. Коміренко // Вісн. НАН України. – 2001. – №8. – С. 28-34.
109. Давидова І. Феномен управління інформацією у світі концепції стійкого розвитку суспільства // Вісн. Кн. палати. – 2004. – №5. – С. 38-41.
110. Згуровський М. Науково-технологічний розвиток України за умов світової глобалізації // Дзеркало тижня. – 2001. – 24 берез. – С. 12.
111. Кримський С. Наука як феномен цивілізації // Вісн. НАН України. – 2003. – №3. – С. 7-20.
112. Ракитов А.І. Наука XXI століття: глобальні трансформації і перспектива // Наук. світ. – 2002. – №5. – С. 2-6.
113. Сіленко А. Соціально-політичні наслідки інформаційної революції: [Формування інформ. сусп-ва] // Політ. менеджмент. – 2005. – №5 . – С. 61-74.
114. Флиер А.Я. Страсти по глобализации: [Інтелект.-культур. вплив на людство] // Обществ. науки и современность. – 2003. – №4.

Див. також № 42 , 46.

наверх

Діалог культур в сучасному світі

115. Акопян К. Культура в глобализирующемся мире // Безопасность Евразии. – 2002. – №4. – С. 398-419.
116. Алимаева О. Библиотека в эпоху глобализации: Выбор жизн. целей и поиск путей их достижения // Б-ка. – 2005. – №1. – С. 10-11.
117. Артемов Ю. Библиотеки и глобальный прогресс // Бібл. форум України. – 2004. – №2. – С. 2-5.
118. Бирюкова М.А. Глобализация: интеграция и дифференциация культур // Филос. науки. – 2001. – №1. – С. 33-42.
119. Богуцький Ю.П. Культура – місток, що єднає народи: [Про культ. співробітництво з європ. країнами: Бесіда з міністром культури Ю. Богуцьким / Записала І.Мамчур] // Уряд. кур’єр. – 2003. – 26 черв.(№116). – С. 5.
120. Богуцький Ю.П. Українська культура в світових та загальнонаціональних трансформаційних процесах: Із доп. міністра культури і мистец. України Ю.Богуцького на розшир. засід. колегії М-ва // Культура і життя. – 2003. – 19 берез.
121. Буценко О. Незалежний, але не самотній: [Укр. і світ. пробл. і тенденції розв. нац. культури] // Дзеркало тижня. – 2002. – 18-24 трав.(№18). – С. 15.
122. Гуренко В. Глобалізація і національні мистецтва // Образотв. мистец. – 2004. – №3. – С. 56-58.
123. Гусак О. Новітня глобалізація: інформаційний і культурологічний аспекти // Культура і життя. – 2002. – 14 серп.
124. Возняк Т. Глобалізація як виклик людству: [Збереження цивілізац., духов. і культур. цінностей людства] // Ї. – 2000. – №19. – С. 26-47.
125. Демещенко В. Взаємодія культур: історичні паралелі між Сходом і Заходом // Вісн. Кн. палати. – 2003. – №8. – С. 38-41.
126. Демків О. Теорія модернізації та світоглядний монізм: [Цінності захід. культури] // Ї. – 2000. – №19. – С. 232-237.
127. Дзюба І. Культура – це самовідтворення нації в часі та просторі // Літ.Україна. – 2000. – 13 квіт. – С.3.
129. Жулинський М. Національні культури і проблеми глобалізації: [Доп. на V Міжнар. конгресі україністів (Чернівці. 26-29 серп. 2002 р.)] // Сл. і Час. – 2002. – №12. – С. 5-10.
130. Затонський Д.В. Розвиток має свою внутрішню мудрість: [Культура і цивілізація, переваги і загрози глобалізації] // День. – 2002. – 26 квіт. – С. 18-19.
131. Зернецька О. Культурна ідентичність і глобальна культура в добу глобалізації // Політика і час. – 2003. – №11. – С. 83-88.
132. Келле В.Ж. Интеллектуальная и духовная составляющие культуры // Вопр. философии. – 2005. – №10. – С. 38-54.
133. Кессиди Ф.Х. Глобализация и культурная идентичность // Вопр. философии. – 2003. – №1. – С. 76-79.
134. Киселева Т.Г. Глобализация общества и культура мира // Библиотековедение. – 2002. – №5. – С. 8-19.
135. Колин К.К. Глобализация и культура // Вестн. библ. ассамблеи Евразии. – 2004. – №1. – С. 12-15.
136. Кохан Т. Україна ознайомить Європу зі своїм досвідом: [ Про неформ. зустріч у Страсбурзі міністрів культури європ. країн „ Нова роль і нові обов ‘язки міністрів культури у започаткуванні діалогу між культурами] // Культура і життя . –2003. - 19 берез.
137. Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф: [Доп. Ліни Костенко на V Конгр. міжнар. асоц. україністів у Чернівцях] // День. – 2003. – 25 квіт. (№76). – С. 10-11.
138. Лаари Д. Российско-французский информационно- библиотечный проект „Медиатека” // Библиотековедение. – 2004. – №5. – С. 36- 42.
139. Мазурик З. Культурна політика в епоху глобалізації: в контексті німецького досвіду // Ї. – 2000. – №19. – С. 169-177.
140. Макбрайд У. Глобализация и межкультурный диалог // Вопр. философии. – 2003. – №1. – С.80-87.
141. Мусієнко Д. Глобалізація та постмодернізм: проблеми взаємовпливу // Вісн. Кн. палати. – 2004. – №10. – С. 33-35.
142. Мушкетик Ю. „Нова реальність” чи деструкція?: [Про долю культури у добу глобалізації] // Арт-панорама. – 2001. – №10. – С. 2-5.
143. Оруджев З.М. Культура и цивилизация // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. – 2005. – №2. – С. 82-102.
144. Пахльовська О. Українська культура у вимірі „пост”: посткомунізм, постмодернізм... // Сучасність. – 2003. – №10. – С. 70-85.
145. Просандєєва Л. Перспектива культурного розвитку людства // Вісн. Кн. палати. – 2003. – №6. – С. 48-49.
146. Проскурнина М.Б. „Национальная идентичность литератур Центральной и Юго-Восточной Европы в условиях глобализации”: [Виклад матеріалів конф. (м. Москва 23-24 листоп. 2004р.)] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. – 2005. – №3. – С. 249-252.
147. Танюк Л. Культура як інтеграція // Укр. культура. – 2003. – №9. – С. 3-5.
148. Федотова Н.Н. Возможна ли мировая культура? // Филос. науки. – 2000. – №4. – С. 58.
149. Чепак В.В. Транскультурація як форма культури в епоху глобалізаційних змін // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім.Т.Шевченка. Сер. Соціол. Психологія. Педагогіка. – 2003. – Вип. 15-16. – С. 86-87.
150. Чернявская Е. Н. Судьба архитектурного наследия в эпоху глобализации: [ Мистец. в сучас. світі ] // Філос. науки. – 2005. - №10. – С.73-82.
151. Яковенко И. Большая и малая традиции европейской культуры: к постановке проблемы // Обществ. науки и современность. – 2005. – №4. – С. 85-99.
152. Ялі І. Культурні „рудименти” цивілізації // Схід. – 2003. – №3. – С. 74-76.

Див. також № 8, 19, 23, 30, 39, 40,42,46,47,52,68,81

наверх

Освіта в контексті сучасних реалій.

153. Будзан Б. Глобалізація: новий виклик менеджменту України: [Пробл. розв. і якості бізнес-освіти в Україні] // Дзеркало тижня. – 2002. – 3-9 серп. (№29). – С. 10.
154. Громовий . Майбутнє буде таким, яким ми його уявляємо..: З досвіду роботи гімназії ім.Т.Шевченка м.Кіровограда щодо глобалізації освіти // Освіта України. – 2005. – 27 верес. (№71). – С. 6.
155. Донець З. Про розширення змісту культурознавчої освіти в умовах глобалізації // Мандрівець. – 2003. – №1. – С. 53-56.
156. Єленський В. Глобалізація, уявлені спільноти і православ’я // Людина і світ. – 2004. – №5. – С. 14-20.
157. Загравий В. Національна освіта і педагогічна наука у XXI столітті // Рід. шк. – 2001. – №7. – С. 19.
158. Злипко С. Глобалізація і освіта // Просвіта. – 2001. – верес. (ч.5). – С.8.
159. Іванюк І. Глобальна освіта як пріоритетний напрямок сучасної європейської педагогіки // Освіта. – 2001. – 16-23 трав. – С. 3.
160. Квєк М. Національна держава, глобалізація та Університет як модерний заклад // Філос. думка. – 2003. – №4. – С. 38-48.
161. Коваленко О. ... саме освіта є стратегічним ресурсом розвитку цивілізації // Освіта. – 2001. – 14 лют. – С. 3.
162. Кондратюк В.Л. Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій у світовій педагогічній практиці / В.Л. Кондратюк, М.М. Волос, І.І. Бабин // Відкр. урок. – 2003. – №1. – С. 7-10.
163. Кремень В. Українська освіта в добу глобалізації // Дир. шк., лицею, гімназії. – 2002. – №6. – С. 4-12.
164. Кузь В. Глобалістика: економіка та освіта // Рід. шк. – 2001. – №9. – С. 3-6.
165. Левченко Т. І. Розвиток освіти та особливості в різних педагогічних системах. – Вінниця: Нова кн., 2002. – 512с.
166. Майбуров И. Глобализация сферы высшего образования // Мировая экономика и междунар. отношения . – 2005. – №3. – С. 10-17.
167. Ніколаєнко С. Реформування системи освіти України в контексті світових інтеграційних процесів // Пам’ять століть. – 2005. – №3-4. – С. 4-12 168. Огневюк В. Образование как сфера „будущего времени” // Персонал. – 2003. – №9. – С. 66-71.
169. Покровский Н.Е. Побочный продукт глобализации: ун-ты перед лицом радикальных изменений // Обществ. науки и современность. – 2005. – №4. – С. 148-154.
170. Сбруєва А. Освіта в умовах глобалізації: Європ. контекст // Шлях освіти. – 2001. – №2. – С. 22-25.
171. Шарыгин И. Образование и глобализация // Новый мир. – 2004. – №10. – С. 110-125.
172. Шевченко В. Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації // Освіта і упр. – 2004. – №2. – С. 39-41.

Див.також № 22,42,46,85.

наверх

Релігія і церква в світі

173. Афонін Е., Мартинов А. Архетипи світових релігій в умовах глобалізації // Віче. – 2002. – №3. – С. 70-74.
174. Бхаваті Я. Глобалізація – моральний імператив // Кур’єр ЮНЕСКО. – 2000. – №11-12. – С. 15.
175. Дудар Н.П. Детермінанти сучасного стану релігійності: [Вплив загальноцивілізац. процесу на культ., реліг. сферу людс. життя] // Людина і політика. – 2003. – №2. – С. 93-103; №3. – С. 130-135.
176. Дудар Н.П., Филипович Л.О. Нові релігійні течії: укр. контекст. – К.: Наук. думка, 2000. – 132с.
177. Єленський В. Релігія після комунізму – напрямки змін: [Европа] // Дзеркало тижня. – 2000. – 19 серп. – С. 4.
178. Зінько С. Іслам у світових геополітичних і геоекономічних процесах // Людина і політика. – 2004. – №1. – С. 91-100.
179. Колодний А. Парламент релігій світу як міжнародний досвід міжрелігійного спілкування // Реліг. панорама. – 2004. – №8-9. – С. 62-66.
180. Майєр Х. Церкви Європи після падіння комуністичного режиму // Людина і світ. – 2002. – №1. – С. 17-29.
181. Маринович М. Глобалізація: церковний контекст України: [Глобалізація в церк. свідомості. Стосунки „Схід – Захід”] // Ї. – 2000. – №19. – С. 92-100.
182. Мирский Г. Исламская цивилизация в глобализирующемся мире // Мировая экономика и междунар. отношения . – 2004. – №6. – С.29-37.
183. Пантелеймонов В. Великие религиозные системы мира: буддизм, христианство, ислам // Аристократ. – 2004. – №1. – С. 38-47.
184. [Про духовне відродження українського суспільства в умовах глобалізації світу] http: // www. zolotoverh. іnto/ pastor / doc /Г 6266.htm/
185. Рашковский Е. Ислам в динамике глобальной истории // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2004. – №6. – С. 21-28.
186. Рекомендація ПАРЕ 1556 (2002) „Релігія і зміни в Центральній та Східній Європі” // Реліг. панорама. – 2004. – №6. – С. 43-47.
187. Релігійна свобода і права людини: Богослов. аспекти. У 2т. Т. 1. – Львів: Свічадо, 2000. – 428с. – (Сер.: Людина. Церква. Держава.)
188. Релігія в сучасному світі // Реліг. панорама. – 2000. – №1-2. – С. 19-31; №3. – С. 25-46.
189. Салій К. Конфесійний фактор у зовнішньополітичному іміджі української держави // Нова політика. – 2000. – №3. – С. 52-54.
190. Сенченко М. Сіонізм у глобальному історичному процесі// Історія в шк. – 2005. – №7-8. – С. 59-64.
191. Узвар М. Мир вашим религиям, или что думают люди о христианстве, исламе и иудаизме // Киев. Ведомости. – 2005. – 20 июля. – С. 5.
192. Филипович Л. Етнологія релігії: Новий етап становлення // Вісн. НАН України. – 2000. – №7. – С. 36-41.
193. Центрально-Східна Європа: релігійні зміни та релігійний плюралізм // Людина і світ. – 2003. – №12. – С. 11-15.
194. Шрадер Г. Глобалізація, цивілізація і мораль // Ї. – 2000. – №19. – С. 138-151.
195. Яроцький П. Релігія. Міра готовності до глобальних викликів // Віче. – 2004. – №12. – С. 59-65.

Див.також № 31,38,85, 87.

наверх

Глобальні проблеми сучасності

196. Альба П.Й. Охорона навколишнього середовища і проблеми сталого розвитку // Наук. вісн. Івано-Франків. Ін-ту менеджменту та економіки. – 1999. – №1. – С. 176-190.
197. Барановський М. Народонаселення світу: поступ у XXI століття // Географія та основи економіки в шк. – 2002. – №2. – С. 36-39.
198. Бойченко С.Г. Глобальне потепління та його наслідки на території України // Укр. геогр. журн. – 2000. – №3. – С. 59-68.
199. Буравльов Є. Глобальні задуми – локальні дії: Безпека техносфери і роль загальносистемного підходу // Вісн. НАН України. – 2004. – №11. – С. 37-43.
200. Буркинський Б., Галушкіна Т. Глобалізація економіки та національна екологічна доктрина: пробл. реформи // Економіст. – 2002. – №9. – С. 20-23.
201. Вековшиніна С. Сучасні виміри глобальної біоетики: [III Міжнар. симпозіум. Київ, 7-8 квіт. 2004 р.] // Вісн. НАН України. – 2004. – №6. – С. 57-62.
202. [Вчені багатьох країн вважають, що діяльність людини є однією з важливих причин глобального потепління] // Валеологія. – 2002. – №17. – С.2.
203. Галиця І. Інновації у контексті економіко-екологічних процесів // Вісн. НАН України. – 2004. – №3. – С. 10-23.
204. Глазко В.І. Чи є вихід із глобальної екологічної кризи? // Безпека життєдіяльності. – 2004. – №4. – С. 2-8.
205. Глобальная экологическая проблема. – М.: Мысль, 1998. – 207c.
206. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности: Сб. / Пер. с англ. и фр. – М.: Прогреcс, 1990. – 495c.
207. Гуменна О.С. Екологічний баланс – єдина умова порятунку цивілізації // Трибуна. – 2002. – №1-2. – С. 38-39.
208. Дацків Р.М. Економічна безпека у глобальному вимірі // Акт. пробл. економіки. – 2004. –№5. – С.143-153.
209. Дзюба І. Україна перед сфінксом майбутнього: [Глоб. пробл. України] // Наук. світ. – 2004. – №2. – С. 2-6.
210. Дрейер О.К. Глобальные проблемы и „третий мир”: Общемир. и регион. процессы развития. – М.: Наука, 1991. – 288с.
211. Єремєєв В. Регіональні зміни глобальної зміни клімату // Вісн. НАН України. – 2003. – №2. – С. 14-19.
212. Заржицький О. Пошук напрямів екологічної безпеки України в умовах розвитку глобалізаційних процесів // Право України. – 2004. – №7. – С. 111-113.
213. Земля у рівновазі: Екологія і людський дух / А.Бор; Пер. з англ. – К.: Інтелсфера, 2001. – 393с.
214. Капица С. Модель роста населения Земли и предвидимое будущее цивилизации // Свобод. мысль – ХХІ. – 2002. – №8. – С. 70-80.
215. Капица С. Модель роста населения Земли и экономическое развитие человечества // Вопр. экономики. – 2000. – №12. – С. 85-106.
216. Капица С.П. Население Земли и предвидимое будущее цивилизации // Социол. исслед. – 2003. – №1. – С. 7-15.
217. Капица С.П. Рост населения Земли как глобальная проблема // Вест.библ. ассамблеи Евразии. – 2005. – №1. – С. 16-21.
217. Капица С.П. Рост населения Земли как глобальная проблема // Вест.библ. ассамблеи Евразии. – 2005. – №1. – С. 16-21.
218. Ковалев Е. Глобальная продовольственная проблема // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2004. – №10. – С. 26-34.
219. Коломоєць О.С. Глобалізм // Безпека життєдіяльності. - 2005. - №8. – С. 44-45.
220. Костин А.И. Демографические проблемы и здоровье человека в политике глобальных изменений // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12. Полит. науки. – 2005. – №4. – C. 48-64.
221. Крисаченко В.С. Глобальні виклики сучасності і стійкий розвиток України // Еколог. вісн. – 2005. – №2. – С. 14-16.
222. Кузнецов Г.А. Экология и будущее: Анализ филос. оснований глоб. прогнозирования. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 160с.
223. Культура як необхідна і достатня умова розв’язання глобальних проблем // Культурологія / За ред. В.М. Пічі. – Л., 2003. – С. 95-98.
224. Кундієв Ю.І. Ми є те, що ми їмо: Україна має нагоду приєднатися до трьох десятків країн світу, які запровадили нац. прогр. збагачення продуктів харчування: [Бесіда з віце-президентом Акад. мед. наук України, дир. Ін-ту Півд. Алабами (США) В. Вертилецьким / Записала Л. Подоляк] // Дзеркало тижня. – 2003. – 8-14 берез. (№9). – С. 13.
225. Курикін С. Екологічних кордонів не існує, а національні екологічні проблеми є віддзеркаленням проблем глобальних // Закон і бізнес. – 2002. – №44. – С. 1-2.
226. Кууси П. Этот человеческий мир: Глоб. пробл. современности / Пер. с англ. М.Бланко, Л. Седова. – М.: Прогресс, 1988. – 362с. 227. Ліпінський В., Палієнко В. Проблеми глобальних змін природного середовища та регіональні аспекти ризику небезпечних процесів //Укр. геогр. журн. – 1999. – №4. – С. 3-6.
227. Ліпінський В., Палієнко В. Проблеми глобальних змін природного середовища та регіональні аспекти ризику небезпечних процесів //Укр. геогр. журн. – 1999. – №4. – С. 3-6.
228. Лихіцька О.О. Глобальні екологічні проблеми та їх прояв на території України // Географія. – 2004. – квіт. (№7). – С. 13-16.
229. Ляшенко Д. Глобальні проблеми сучасності // Географія та основи економіки в шк. – 2004. – №2. – С. 25-29.
230. Меддуз Д. Світова екологічна криза почнеться через 20 років // Закон і бізнес. – 2005. – 15-21 січ. (№3). – С. 12.
231. Поздеева Н., Жуковин Н. Современный взгляд на глобальные экологические изменения // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. – лип. (№25-28). – С. 8-9.
232. Поляков С. Глобализация – хаос жизни // Природа и человек. – 2004. – №5. – С. 11-13.
233. Попкова Н.В. Глобальные проблемы современности и технологическое развитие // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. – 2005. – №1. – С. 96-106.
234. Прадес Х.А. Глобальные изменения в окружающей среде и современное общество // Социс. – 2000. – №4. – С. 75-82.
235. Приходько О. Глобальне потепління та політика // Дзеркало тижня. – 2004. – 31 січ. (№4). – С. 15.
236. Просунко В. Вплив глобальних змін клімату на погоду в Україні // Наука і суспільство. – 1999. – №10-12. – С. 60-63.
237. Різак І. Людство удосконалює та коригує план спасіння життя на планеті: Всесвіт. саміт зі сталого розв. та його наслідки для законодав. влади в Україні // Голос України. – 2002. – 13 верес.
238. Сазанов М.І. Глобалізація: природа і зміст http: // universitates/ Kharkov/ ua/ 2004 – 1) Sasonov.htm.
239. Симонов Н. Апокалипсис под ногами: [Угроза уничтожения жизни на Земле] // Природа и человек. – 2004. – №8. – С. 22-26.
240. Соханич А. Економічні аспекти розвитку глобальної екології // Наук. світ. – 2005. – №4. – С. 24-25.
241. Сташевський Є. Панацея від глобального потепління?: [Щодо „Кіотської угоди”] // Дзеркало тижня. – 2001. – 14 квіт. – С. 14. 242. Теличко Ф. Людина в умовах забрудненого довкілля // Демокр.Україна. – 2003. – 14 берез.
242. Теличко Ф. Людина в умовах забрудненого довкілля // Демокр.Україна. – 2003. – 14 берез.
243. Тенденції зміни викидів парникових газів у Європі: 1999-2000 / І.А.Вольчин, Т.Б. Гордієнко // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – №2. – С. 55-61.
244. Толстих Н. Формування ареалів бідності за умов глобальної нерівності // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №2. – С. 55-57.
245. Федорів Ю.М. Економічні аспекти глобального потепління // Акт. пробл. економіки. – 2003. – №3. – С. 2-11.
246. Шейко В. Глобальні проблеми земної цивілізації: минуле та сьогодення // Вісн. Кн. палати. – 2000. – №10. – С. 26-32.

Див. також № 8,46,47,85,87,137, 195.

наверх

Покажчик авторів та назв

Абрамова К. 1
Акопян К . 115
Алексєєнко І. 107
Алимаева О. 116
Альба П. 196
Андрущенко В. 2
Арсеєнко А. 3,4,5,93
Артемов Ю. 117
Архіпович Д. 6
Бабин І. 162
Багацький В. 39
Бадан А. 9
Бандурка О. 8.
Барановський М. 197
Бевзенко Л . 10
Білорус О . 11
Бирюкова 1. 18
Богуцький Ю. 119,120
Бойченко С. 198
Борцова Н. 12
Будзан Б. 153
Буравльов Є. 13,199
Буркинський Б. 200
Буценко О . 121
Васильченко А. 84
Вебер А . 14.
Вовканич С. 16
Возняк Т. 17
Войтович Р. 18
Волос М. 162
Вольчин І. 243
Вчені багатьох країн 202
Галиця І. 203
Галкин А . 94
Галлер Д .19
Галушкіна Т. 200
Гах Й. 85
Глазко В. 204
Глобалізація 20
Глобальна спрямованість науки 108
Глобальная экологическая проблема 206
Глобальні трансформації 21
Глобальные проблемы 206
Головатий М . 22
Гордієнко Т. 243
Горський В. 23
Громовий В. 154
Гуманізація 86
Гуманізм і духовність 85
Гуменна О.С. 207
Гура В. 95
Гуренко В. 122
Гусак О.123
Давидова І .109
Дахин В. 24
Дацків Р. 208
Делокаров К. 25
Демещенко В.125
Дзюба І. 127 , 209
Дилигенский Г. 26
Донець З. 155
Донскіс Л . 27
Дрейєр О.210
Євтух В . 28
Єленський В. 156
Єремєєв В. 211
Єшкілев В. 128
Живоглядова І . 96
Жилин Ю . 29
Жорнова О. 30
Жуковин Н. 231
Жулинський М. 129
Загравий В. 157
Затонський Д. 130
Заржицький О. 212
Згуровський М. 110
Земля у рівновазі 213
Зернецька О. 131
Зінько С . 31
Зінчук В . 32
Злипко С. 158
Зубаков В. 33
Иванов Н . 97
Іванюк І. 159
Калиновський В. 34
Капица С. 216,217
Карапетян Л. 35
Кармазіна М . 36
Квєк М. 160
Келле В. 132
Кессиди Ф.133
Кіндратець О.37
Кизима Г. 85
Киселева Т. 134
Коваленко О. 161
Ковалев Е. 218
Колин К. 38,135
Коломоєць О. 219
Кондратюк В. 162
Кононова Т . 87,98
Кормич В. 39
Костенко Л. 137
Костин А. 220
Кохан Т. 136
Кочетов Э . 40
Красин Ю. 94
Кремень В. 163
Кримський С. 111
Крисаченко В. 221
Кузнецов Г. 222
Кузь В. 164
Культура 223
Культурний імперіалізм 39
Куляба Л . 41
Кундієв Ю. 224
Курикін С. 225
Кууси П. 226
Куценко В . 42
Кучуради И. 43
Лаари Д. 138
Ларцев В . 88,89
Левашов В .44
Левченко Т. 165
Ліпінський В. 227
Литвиненко О. 59
Лихіцька О. 228
Лобань Т . 45
Ложкін Г . 99
Лупул Т . 90
Людина 46,91
Ляшенко Д. 229
Магеря О. 47
Мазурик З. 139
Майєр Х. 180
Макбрайд У. 140
Максименко В . 48
Малюк А . 49
Маргелов А. 50
Маринович М. 181
Мартинов А. 8
Мартинюк І . 100
Меддуз Д. 230
Мильчин И . 51
Мирский Г. 182
Михайлина Д . 52
Михайлов В. 53
Мусієнко Д . 141
Мушкетик Ю . 142
Наріжний Ю . 54
Ніколаєв Є . 55
Оруджев З. 143
Остюченко С. 56
Павленко Ю . 57,58
Паламарчук В. 59
Паламарчук Г. 60
Паламарчук О. 60
Палієнко В. 227
Пантелеймонов В. 183
Парахонський Г . 61.
Парашевін М . 101
Пахомов Ю. 62
Пахльовська О . 144
Пічі В. 223
Поздеева Н. 231
Полохов В . 63
Поляков С. 232
Попкова Н. 233
Попович М . 64
Прадес Х. 234
Приходько С. 235
Про духовне 184
Просандєєва Л . 145
Проскурнина М. 146
Просунько В. 236
Ракитов А . 112
Рац М . 65
Рашковский Е. 185
Резнік О . 102
Рекомендація ПАРЕ 186
Релігійна свобода 187
Релігія 188
Різак І. 237
Руденко М. 66
Савич В. 85
Сазонов М. 238
Салій К. 189
Самохвалова В. 103
Семененко И . 104
Семигіна Т . 67
Сенченко Н . 68,190
Сіленко А . 113
Симонов Н. 239
Скаленко О . 92
Соколов К. 69
Сорос Д . 70
Соханич А. 240
Сташевський Є. 241
Суміна Є. 71
Танюк Л . 147
Тарасенко В . 72
Теличко Ф. 242
Тенденції зміни викідів 243
Титаренко Л . 73
Толстих Н. 244
Туниця Ю. 74
Узвар М. 191
Федорів Ю. 245
Федотова Н . 148
Фесенко О. 75
Филипович Л. 192
Флиєр А . 114
Фомін С. 76
Хом’яков Л . 77
Цегольник П . 78
Центрально – Східна Європа 193
Чепак В. 149
Чернявская Е . 150
Чешков Н . 79
Чорна С . 105,106
Шейко В. 246
Шепелев М . 80
Шрадер Г. 194
Шургат Б . 82
Яковенко И . 151
Яковець Ю. 83
Ялі І . 152
Янковська Л. 82
Яроцький П. 195

наверх

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка