Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

"Екологічна безпека: вчора, сьогодні, завтра""Екологічна безпека: вчора, сьогодні, завтра"
(Бібліографічний покажчик)

  Природа не терпить неточностей
і не прощає помилок.
Р.-У.Емерсон, амер.філософ і письменник

До найбільш актуальних проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети , й від яких залежить майбутнє людства , слід віднести проблеми екологічні - проблеми ресурсів , гармонізації взаємин людини і природи, охорони навколишнього середовища , екологічної безпеки.

Саме ці питання охоплює бібліографічний покажчик "Екологічна безпека : вчора , сьогодні , завтра ", складений на основі фонду Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка.

Покажчик охоплює документальні джерела з1998 р. по перше півріччя 2003 р.

Матеріали систематизовано за розділами:

Зібраний і упорядкований матеріал буде корисним науковцям, екологам , вчителям , бібліотечним працівникам , усім , хто цікавиться питаннями екології та охорони навколишнього середовища

Укладачі:
Н. Джус, С. Фіцик


1. Васюта О . Участь України у діяльності міжнародних
організацій по охорні довкілля // Галичина .- 2000.-№ 4.- C. 163 – 169.
2. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні : Пробл. теорії , застосув. і розв. кримін .законодавства.- К., 2002 .- 634 с.
3.Гетьман В. Перлини на тлі екологічного лихоліття :[ Держ. упр. в галузі екол . освіти , екотуризму ]// Уряд.кур ’ єр.- 2002 .- 17 лип.- С. 13 .
4. Екологія і закон : Екологічне законодавство України: У 2- х кн./ Відп. ред. В. І. Андрейцев.-К.: Юрінком Інтер, 1997.-
Кн.1.- 698 с.; Кн.2 .-574 c.
5. Закон України ,, Про природно-заповідний фонд України ’’( від 16 червн. 1992 . № 2456- XII ) // Відомості Верх. Ради України .- 1992 .- № 34 .- С.1130-1155.
6. Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами // Голос України .- 2000.-31 жовт.- С.4-7.
7. Закон України ,, Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі на 2000-2005 роки ’’// Уряд. кур’єр .- 2000.-8 листоп.- С.6.
8. Закон України ,, Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки ’’(від 21 верес. 2000. №1989-III ) // Відомості Верх. Ради України .- 2000.-№ 47.- С. 954-976 .
9. Законодавчі підстави управління екобезпекою // Людина і екологія .- 1998.- 25 лют.
10. Качинський А. Перед ,, РІО + 10 ’’: Концепція сталого розвитку та механізми дотримання національних інтересів України : [Конф. ООН ]// Політика і час . – 2002 .- № 5.- С.2-11.
11. Качинський А. , Туровець Л. Коли екологія стає політикою:[ Міжнар . екобезпека та нац. пріоритети України ] // Політика і час .- 2001 .- № 6 .- С . 75 – 80 .
12. Кисельов М. Екологічні реалії та політична культура // Сучасність.-2002.-№10.- С. 92-102.
13. Лозинська Л. ,, Довкілля для Європи ’’ і ми у ньому :[ Про 5-у конф. міністрів охорони довкілля 55-ти країн світу, що відбулась у трав. м. Київ]//За вільну Україну .- 2003 .- 9 квіт.- С. 1,6.
14. Межжерин В. Екологія та політика // Наука і сусп-во .- 2001 .- №11-12.- С. 37 -39.
15. Методичні рекомендації по застосуванню нормативних актів з питань охорони навколишнього середовища : Екол. Бюл. №3 .- Т.: Мальва-ОСО,2000.- 168 с.
16. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 р./ М-во екології та природ.ресурсів в Україні .- К.: Вид.-во Раєвського,2001.- 184 с.
17. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1999 р. / М-во екології та природ. ресурсів України .-К.: Вид-во Раєвського,2000.-184 с.: іл.
18. Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище : Зб. матер ./ Упоряд. : В. Тихий , Л. Яровий .- К.:-Веселка, 2002.-150 с.
19.Програма дій,,Порядок денний на XXI століття:Ухвалена конф.ООН з навколиш . середовища.-К.:Інтелсфера ,2000.-359с.
20. Різак І. Людство удосконалює та коригує план спасіння життя на планеті :[Всесвіт . саміт зі сталого розвитку та його наслідки для законодав. влади в Україні // Голос України .- 2002 .-13 верес.- С.4.
21. Стадницький Ю. До проблеми концепції екологічної політики України і механізму її реалізації // Економіка України .-2003.-№1.-С.75-79.
22. Трегобчук В. Концепція сталого розвитку для України : Аналіз ресурсо-екологічних і природо-охоронних проблем // Вісн. Національної Академії Наук України .- 2002.-№2 .- С.31-40.
23. Україна :сучасний стан навколишнього середовища // Посредник .-2001.-№44-45.-С.10.
24. Україна в контексті ,, Порядку денного на XXI ст. ’’/ Упоряд.; В. І. Вовк та ін. .- К.: Нора-Прінт,1998.-80с.

наверх

Екологічна безпека і довкілля.

25. Адаменко О. М. та ін. Екологія : Слов. екол. термінів і понять / О. М. Адаменко, А. А. Коробченко , Й. І. Періжок.-Івано-Франківськ : ІФДТІНГ,2000.-231 С.
26. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки .-К.:Знання – Прес,2002.-331с.
27. Астрахович О. Як зберегти 200 метрів : В Чорному морі придатний для життя лише тонкий шар води // День.-2003.-8 квіт.-С.5.
28. Баб’як О. С. та ін. Екологічне право України /О. С. Баб’як , П. Д. Біленчук, Ю.О.Чирва.-К.: Атіка,2000.-216 с.
29. Багнюк В. Екологія на порозі третього тисячоліття // Вітчизна .-2000.-№1-2 .-С .135-141.
30. Білявський Г. О.,БутченкоВ.М.,НавроцькийВ.М.Основи екології:теорія та практикум.-К.:Лібра,2002.-352с.
31. Буняк Б. Т., Малихін М. Я., Тердовидов А. С. Охорона надр – найважливіший захід екологічної безпеки // Нафт. і газ. пром-сть.-1998.-№1.-С.52-53.
32. Валуєва Л. Чого чекати від Київського моря ? // Демокр.Україна .-2002.-5 берез.-С.6.
33. Гуменна О. С. Екологічний баланс – єдина умова порятунку цивілізації // Трибуна.-2002.-№1-2.-С.38-39.
34. Джигирей В. С. та ін. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Екол. та охорона природи / В.С.Джигирей,В.М.Сторожук, Р.А.Яцюк.-Львів : Афіша ,2001.-272с.
35. Дмитрієва О. На звалищі Європи: [Про екол. ситуацію на Донбасі ]//Наша газ.-2002.-2серп.-С.7.
36. Дробноход М. Стійкий екологічно безпечний розвиток :укр.аспект // Дзеркало тижня .-2001.-24 черв.- С.15.
37. Екологічне право : Особлива частина / За ред. В.І.Андрейцева.-К.: Вид-во ,,Істина’’,2001.-543с.
38.ЗапольськийА.К.,СамокА.І.Основи екології /За ред.К.М.Ситяика.-К.:Вища шк.,2001.-358с.:іл.
39. Касьяненко М.,,Інші народи”: В Криму успішно реалізується програма захисту дельфінів (Екол.проект ,,Морекит ’’) // День.-2003.-7 лют.- С.7.
40. Козак В. Трагедія Полісся :[ По пожежі на Волині] // Шлях перемоги.-2002.-31 жовт.-6 листоп.-С.6.
41. Кононюк А. Екологія і національний пейзаж // Слово ,, Просвіти ’’.-2002.-27 вересн.- С. 5.
42. Лозинська Л. ,, Доторкнувшись до квітки , потривожиш зірку ’’:[ Карпат. екол. форум у Кострині (Закарпаття)] // За вільну Україну .-2002.-18 груд.-С.6.
43. Малишко М.І. Екологічне право України / В.З.Янчук – гол. ред. –К.:Вид.Дім ,,Юридична книга ’’,2001.-391 с.
44. Малишко М.І. Основи правового екологознавства України .- К. : Уна,1997.-24 с.
45. Мельник А. Українські Карпати : еколого-ландшафтознавче дослідження.- Львів ,1999.-288 с.
46. Назарук М.М. Основи екології та соціоекології.-2-е вид. , допов.- Львів: Афіша ,2000.-256 с.
47. Нейко Є.М. та ін. Практикум з основ екології / Є.М.Нейко, Л.В.Глушко, М.І.Мізюк .-Івано-Франківськ : ІФДМА , 2000.-99 с.
48. Нємий С.М., Консевич Л.М. Основи екологічної токсикології / За ред. О.М.Адаменка.- Івано-Франківськ : Полум’я ,2000.-179 с.
49. Перга Т. Екологічний тероризм // Політика і час .-2002.-№12 .- С. 46-50.
50. Поздеева Н., Жуковин И. Современный взгляд на глобальные экологические изменения // Краєзнавство . Географія . Туризм .-2002.- лип.(№25-28) .-С.8-9.
51. Проблеми Чорнобиля : Наук.техн.зб./ Ред. Л.М.Троян .- Чорнобиль ,1998.-147 с.
52. Рекреаційні ресурси та курортологія .- Івано-Франківськ : Ін-т менеджменту та економіки , 2001.-240 с.
53. Рожен О. Екофренія -3, або трактат про те ,як з кожним роком зменшується кількість гумусу в Чорноземах , ростуть площі підтоплених земель і все товстішою стає ,, Червона книга України ’’// Дзеркало тижня .-2003 .- 8 берез.-С.16.
54. Семена М. У Криму почалися чорні бурі // Україна і світ сьогодні .-2003.-26 квіт.-9 трав.-С.6.
55. Ситник К.,Багнюк В. Охорона біосфери : досягнення і прорахунки // Дзеркало тижня .-2002.-28 черв.-С.14.
56. Стегній О. Чорні плями на екологічній карті світу // Україна і світ сьогодні .-2000.-22-28 січ.-С.6.
57. Стойко С. Паводки в Закарпатті та доля гірських лісів // Дзеркало тижня .-2001.-7 квіт.-С.12.
58. Структура сучасної екології // Репетитор .-2003 .-№7-8 (квіт.).-С.38.
59. Толстаухов А. Природа – це не лише ресурси :[Довкілля XXI] // Україна і світ сьогодні .-2001.-№12.-С.12.
60. Чорні плями України : цифри і факти // Україна і світ сьогодні .-2000.-№47 .-С.13.
61. Шеляг-Сосенко Ю., Мовчан Я. Як відновити баланс екосистеми ? // Вісн.НАН України .-2002.-№10.-С.5-14.
62. Шеляг-Сосенко Ю. Життя під знаком тотальної деградації :[Екол. криза природ. джерел в Україні : грунту , пріс. води , рослин . і тварин. cвіту // Дзеркало тижня .-2001.-14 квіт.-С.14.
63. Штиркало Я. Орнітокомплекси трансформованих екосистем : [Забрудн. довкілля, втрати рослин і тварин ] // Наук. записки. Вип. 5-6.-Івано-Франківськ,2001.-С.163-173.

наверх

Людина і природа.

64. Адаменко О.М. Соціальна екологія .- Івано-Франківськ : Сіверія ,1999.-191 с.
65. Адаменко О. М., Консевич Л.М. Гуманістична спрямованість екології // Наук. вісті.-2002.-№1.-С.223-231.
66. Борейко В.Е. Прорив в екологічну етику .-2 –е вид., доп.-К.,2001.-201 с.
67. Борейко В. Е. Нариси про репресованих діячів охорони природи України .-К.: Зелений світ ,1994.- 31 с.
68. Вернадський В. Кілька слів про неосферу // Валеологія .-2002.-№17.-С.3,7.
69. Вчені багатьох країн вважають , що діяльність людини є однією з важливих причин глобального потепління // Валеологія.-2002.-№17.-С.2.
70. Геличко Ф. Людина в умовах забрудненого довкілля // Демокр. Україна.-2003.-14 берез.-С.3.
71. Гори і люди ( у контексті сталого розвитку ): Матеріали міжнар. конф.,14-18 жовт.2002 р./ Ред . кол . Ф . Д .Гамор та ін .- Рахів , 2002 .-
Т.1.-509 с.; Т.2 .-603 с.
72. Екологія людини . -Івано-Франківськ : Ін-т менеджменту та економіки,2000.-
Кн . 1.-67 с.; Кн. . 2.-77 с.
73. Земля у рівновазі : Екологія і людський дух .-К.: Інтелсфера ,2001.-393 с.
74. Кисельов М. Гуманістичні засади сучасної екології // Філос . думка .-2000.-№3.- С.4-23.
75. Косенко О. Нічим дихати! : В Україні немає жодного населеного пункту , де якість повітря відповідала б вимогам санітарних норм // Президент . вісн. -2002.-15 лют.-С.4.
76. Курик М.В. Екологічний кодекс людини // Все для вчителя .- 1999.-№10.-С.13-15.
77. Мазур Л. Релігійно-філософські засади формування екологічної культури українського народу // Мандрівець .-2001.-№3-4.-С.34-37.

наверх

Економіка і раціональне природокористування.

78. Адаменко О. М., Міщенко Л.В. Екологічний аудит територій .-Івано-Франківськ : Факел , 2000.- 341 с.
79. Бобылева О.А. и др .Международные аспекты проблем безопасного транспорта для здоровья населения и окружающей среды // Довкілля та здоров’я .-2002 .- №9.-С.15-20 .
80. Буравльов Є., Стогній В. Важелі екологічно безпечної політики : Розробка алгоритму комплексного аналізу соціально-економічних систем // Вісн. НАН України.-2002.-№9.-С.11-21.
81. Буркинський Б.,Галушкіна Т. Глобалізація економіки та національна екологічна доктрина : проблем реформ // Економіст.-2002.-№9.-С.20-23.
82. Дзюбенко Д. Чому екологи ,, закривають ’’ Дунай для України // День.-2002.-№39 (28 лют.).-С.2.
83. Євдокименко В. Інноваційні фактори ресурсно-екологічної безпеки Карпатського регіону// Регіон .економіка.-2001.-№2.-С.216-218.
84. Заява про екологічні наслідки введення в експлуатацію енергоблоку №4 ВП ,,Рівненська АЕС ’’// Дзеркало тижня .-2002.-26 січ.- С.10.
85. Злупко С.М. Екологічні засади регіональної політики сталого розвитку в умовах глобалізації : [взаємодія людини і довкілля ]// Регіон .економіка .-2002.-№4.-С.28-35.
86. Колотило Д.М. Екологія і економіка.-К.: КНЕУ,1999.-367с.
87. Коршун М.М. та ін. Вивчення ембріотоксичної дії малих доз іонізуючої радіації та хімічних забруднювачів грунту // Довкілля та здоров’я.-2002.-№1(20).-С.17-22.
88. Костецький В.В. Екологія перехідного періоду : право,держава,економіка : Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні .-К.,2001.-387с.
89. Кундієв Ю. Хімічна небезпека та ,, страусина’’політика // Дзеркало тижня .-2001.-27 січ.-С.12.
90. Курикін С. Екологічних кордонів не існує , а національні екологічні проблеми є віддзеркаленням проблем глобальних // Закон і бізнес.-2002.-№44.-С.1-2.
91. Лісовський С. А. Типізація регіонів України за економіко-географічними характеристиками стану екологічної безпеки // Укр.геогр.журн.-2001.-№4.-С.11-16.
92. Малишева Л.Л. Ландшафтно-еколдогічні дослідження у 30-кілометровій зоні Рівненської АЕС : основні результати , досвід , використання ГІЕ// Укр.. геогр.. журн.-2003.-№1.-С.21-22.
93. Мамалига В. Про чисті технології та екологічні прагматизм // Дзеркало тижня .-2002.-26 січ.-С.9.
94. Михайлів М.І. Екологічно чисті нетрадиційні енерго ресурси в Карпатах- допомога великій енергетиці //Розвідка і розробка нафт. І газ. родовищ.№37(Т.9).-Івано-Франківськ,2000.-С.30-36.
95. Павліха Н. Ресурсно-екологічна реабілітація території з метою соціально-економічного відродження регіону // Регіон.економіка.-2002.-№4.-С.294-298.
96. Пуховиця М. На терезах майбутнє Карпат : ( Як забезпечити екол. збалансоване господарювання в гірському регіоні ) // Робіт .газ.-2002.-29 жовт.-С.3.
97. Рожен О. Асенізатор – професія тисячоліття : [Екол. ситуація в Україні ї // Дзеркало тижня .-2002.-8 черв. –С.15.
98. Руденко А. Щоб транспорт на клімат не наїжджав :[ Про шкідливі викиди транспорту ]// Демократ. Україна .-2002.-16 серп.-C/2/
99. ХлобистовЄ. Теоретичні аспекти соціально-економічного дослідження екологічної безпеки // Економіка України.-2002.-№6.-С.70-76.
100. Школьний А.К.,ЮрченкоЛ.Ю. Контрольно-вимірювальні прилади в екології : Лаборатор.практикум .-Івано-Франківськ : ІМЕ,2002.-200с.
101. Юргутіс І. Джерела тотального отруєння , або роль екологічного менеджменту в умовах ринкових трансформацій // Харч. і перероб. пром-сть .-2003.-№4.-С.6-8.

наверх

Екологія Прикарпаття: стан , проблеми і перспективи.

102. Адаменко О.М. Наукова школа раціонального використання і захисту природи професора Олега Максимовича Адаменка.-Івано-Франківськ :
Факел,2001.-174с.
103. Адаменко О.М., Приходьмо М.М. Регіональна екологія і природні ресурси : (На прикл. Івано-Франків. обл. ).-Івано-Франківськ,2000.-278с.
104.АдаменкоО.М. ЕкоаудитІвано-Франківська:[Повітря.Грунти]//Галичина.-2002.-17 верес.
105. Адаменко О.М. Екоаудит Івано-Франківська:[ Екологія рослинності вимагає більшої уваги ]//Галичина.-2002.-2листоп.-С.4.
106. Библюк Н.та ін. Екологічні проблеми Гуцульських Карпат та шляхи їх вирішення //Домашевський М., Библюк Н. Історія Гуцульщини .-Т.YI .-Львів,2001.-С.540-570.
107. Вербицька І. Знищується гора Говерла // Укр.газ.-2002.-8 трав.-С.6.
108. Геоекологічні проблеми Івано-Франківщини та Карпатського регіону:Зб. наук. праць докторантів,аспірантів і студ./За ред.проф.О.М.Адаменка.-Івано-Франківськ:ЕКОР,1998.-238с.
109. Голояд Б.Я.,Бойчук І.І. Екологічні основи захисту гірсько-лісових басейнових екосистем від шкідливих екзогенних процесів в Українських Карпатах .-Івано-Франківськ,2001.-389с.
110. Голояд Б.Я. Захист гірськолісових басейнових екосистем від шкідливих екзогенних процесів (на прикл.Укр. Карпат):екологія фітосфери//Наук. вісті.-2002.-№1.-С.170-173.
111. Довкілля: чергові етапи порятунку :До вик. Програми охорони довкілля на 2000-2005р.р.// Галичина.-1999.-14трав.-С.3.
112. Екологія Карпатського регіону :Зб.наук.праць/За ред.Є.М.Нейка.-Івано-Франківськ,1997.-97с.
113. Кіндрачук М.Довкілля-не пасинок ,щоб його не любити:[Як виконується прогр.охорони довкілля в обл.]//Галичина.-2000.-12верес.-С.2.
114. Мирка Я.М. Проблеми загазованості територій в Прикарпатському регіоні//Розвідка і розробка нафт. і газ.родовищ.-Івано-Франківськ,2000.-№37(Т.1).-С.51-57.
115. Мороз В. Щоб,,зелене серце Європи” пульсувало безперебійно:[Про стан екології в обл.]//Галичина.-2003.-5черв.-С.4.
116. Наритник М. Використавши ресурси звалищ , оздоровимо довкілля:[До пробл. утилізації сміття]//Галичина .-2000.-22лют.-С.3.
117. Парпан В. Сучасні екологічні та природоохоронні проблеми Прикарпаття //Українозн. студії.-2000.-№2.-С.169-174.
118. Побігун О.В.Обгрунтування та методика проведення моніторингу Івано-Франківської області //Наук. вісн.Ін-ту менеджменту та економіки.-Івано-Франківськ,2000.-№2.-С.209-216.
119. Природа Прикарпаття //Мій рідний край –Прикарпаття.-Івано-Франківськ,2000.-С.8-35;359-362.
120. Приходько М.М.Рекреаційні ресурси Івано-Франківської області та їх використання//Укр. геогр. журнал.-2003.-№1.-С.49-54.
121. Приходько М.М.Станьмо громадою на захист природи :[Стан довкілля на Прикарпатті]//Галичина 2003.-19квіт.-С.4.
122. Приходько М.М. Причини виникнення небезпечних процесів і явищ та заходи щодо їх попередження в Івано-Франківській області//Гори і люди(у контексті сталого розвитку).-Рахів ,2002.-Т.2.-С.138-142.
123. Приходько М.М.(молодший). Екологічні проблеми та шляхи формування безпечного середовища в Івано-Франківській області//Розвідка і розробка нафт. і газ. родовищ.-Івано-Франківськ,2000.-Вип.37(Т.10).-С.21-27.
124. Про розвиток екологічної галузі в Івано-Франківській області за 10 років незалежності України // Людина і екол.-2001.-№12(верес.).-С.13-14.
125. Про внесення доповнень до ,,Програми охорони довкілля,раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в області на 2000-2005роки’’//Вісн. Івано-Франків. обл.ради та облдержадм.-2001.-№32.-С.155-180.
126. Программа охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Івано-Франківській області на 2000-2005 роки //Вісн.Івано-Франків.обл.ради та облдержадм.-1999.-№12.-С.5-70.
127. Рудько Г.,Якимів І. Закономірності та екологічний ризик розвитку небезпечних геологічних процесів Карпатського регіону України.-Івано-Франківськ:Держ. техн. ун-т нафти і газу,1999.-140с.

наверх

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка