Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Композитори української діаспори. Бібліографічний покажчикБібліографічний покажчик „Композитори української діаспори" укладений на основі перегляду книжкових фондів та періодичних видань Івано-Франківської обласної  універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка з 1990р. по І вересня 2007р.

В межах розділів документи розміщено в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів чи публікацій.

Завершує видання допоміжний іменний покажчик, де прізвища митців подані в алфавітному порядку.

Зібраний і упорядкований матеріал адресований музикознавцям, фольклористам, етнографам, викладачам музичних і культурно-освітніх вищих учбових закладів, а також усім шанувальникам музичного мистецтва.

Науковий редактор, автор передмови: Г. Карась - канд. пед. наук, доцент Ін-ту мистецтв Прикарпат. Нац. Ун-ту ім.В.Стефаника, засл. працівник культури України, член Нац. спілки театр, діячів.

Укладач: В. Хімейчук

Комп'ютерний набір: В. Хімейчук

Відповідальний за випуск: М. Альба

„Українські композитори західної діаспори"

Українська музична культура впродовж XX століття творилася не лише на теренах рідної землі, але і далеко за її межами. Якщо складні соціально-політичні процеси в Україні не дозволяли пізнавати та науково вивчати культурницькі процеси української діаспори , то сучасний розвиток нашого суспільства сприяє цьому. Вивчення історії української музики має на меті сформувати цілісну картину українського музично-культурного простору. Проте, вона не може бути повноцінною без великого пласта надбань у царині музичної культури української діаспори XX ст. Можливість опрацьовувати заборонені раніше архіви, закордонні видання, періодику, живих контактів з діячами зарубіжжя, які з'явилася з часу проголошення незалежності України, сприяє науковому вивченню даної проблеми.

Тому актуальним є повернення невідомих і забутих імен митців, які утверджували українську музичну культуру в іноетнічному середовищі. Серед них вагоме місце займають композитори - вихованці Київської, Харківської, Петербурзької, Празької, Віденської консерваторій, Вищого Музичного Інституту ім. М.Лисенка у Львові. Своєю багатогранною творчістю вони підтвердили, що контекст української музичної культури відкритий для найновіших, сучасних стилів і композиторської техніки.

Вражає полістилістика композиторської творчості закордонного українства: тут є представники неоромантизму, постромантизму, імпресіонізму, експресіонізму, неокласицизму, модернізму, серіальності, авангарду та інших стилів XX ст.

Так, у творчості Зеновія Лиська знаходимо експресіоністичні тенденції неокласицизму, модернізму; у Федора Якименка - синтез елементів романтизму з елементами     французької     імпресіоністичної          музики;

різножанрова композиторська творчість Антіна Рудницького поєднує здобутки німецького романтизму, бузонівського неокласицизму з мелосом української народної пісні, а в окремих творах стиль композитора окреслюється як „урбанізм" - прояв модернізму; Стефанія Туркевич-Лукіянович у 1930-ті рр. проявляє себе у поєднанні неоромантизму з неокласицизмом, а в останні роки життя (1972) поєднує неокласичний стиль з жорсткістю quasi серійного тематизму, або працює в рамках постімпресіоністичного стилю; Мар'ян Кузан близький до імпресіонізму, а також до конструктивізму серійної системи.

Однією з прикмет індивідуального композиторського стилю митців діаспори є багатоджерельність - співіснування різних жанрово-інтонаційних та історико-стильових шарів.

Улюбленими жанрами українських композиторів зарубіжжя були пісенно-хоровий та інструментальний (твори для фортепіано, скрипки, бандури), що було зумовлено як умовами побутування, так і смаками публіки. Разом з тим композитори працювали і у масштабних формах (ораторії, опери, симфонії).

Обравши акапельне хорове письмо (О.Кошиць, М.Гайворонський, А.Гнатишин, М.Федорів та ін.), митці діаспори продовжували українську співочу традицію, слідуючи шляхом Миколи Лисенка. У XX столітті хорова музика стала провідною галуззю як в Україні, так і діаспорі. Світове визнання унікальності музичного фольклору українського народу і національного хорового виконавства хорів О. Кошиця, Д. Котка, М.Антоновича, А.Гнатишина визначало культуротворчу роль хорової галузі у становленні національної музики.

Білою плямою у вивченні української пісенності довгий час були пісні Січових Стрільців та Української Повстанської Армії. Найбільш повно вони зібрані, зредаговані та видані завдяки митцям західної діаспори - М.Гайворонському, З.Лавришину, А.Гнатишину та ін. Співці Січового Стрілецтва Михайло Гайворонський, Роман Купчинский та Левко Лепкий були серед перших композиторів української західної діаспори 20-30-х рр. XX ст.

На переломі ХІХ-ХХ століття на теренах Західної України народжується нова генерація українських композиторів, яка закладала основи професіоналізму. Це Станіслав Людкевич, Василь Барвінський, Микола Колесса, Нестор Нижанківський, Зіновій Лисько, Антін Рудницький, Роман Придаткевич, наші земляки Василь Витвицький та Ярослав Барнич. Більшість із них у вихорі Другої світової війни емігрували на Захід і там продовжували плідно працювати.

Західна діаспора зробила неоціненний внесок у збереження української духовної хорової музики. В той час як на батьківщині впродовж десятиліть вона була під забороною, за кордоном друкуються і виконуються Літургії та інші духовні твори Олександра Кошиця, Михайла Гайворонського, Андрія Гнатишина, Ігоря Соневицького, Мирона Федоріва та ін.

Співаки-бандуристи Григорій Китастий, Василь Ємець, Зіновій Штокалко писали різножанрові твори для бандури та ансамблів бандуристів.

У жанрі легкої музики працювали Ярослав Барнич та Богдан Веселовський.

Сьогодні поряд із посиленням глобалізаційних процесів відбувається активізація ренаціоналізації світу, тобто духовне і національне відродження народів і народностей, творення їхніх нових держав. Тому, вивчення і використання набутого досвіду української діаспори, глибока співпраця діячів української музичної культури діаспори та України, підтримка їх діяльності державними та громадськими організаціями, вироблення національної стратегії в цьому напрямку може стати одним із найважливіших факторів збереження і формування національного „я", здатного не лише     вистояти     у     боротьбі     нищення     глобалізацією національних і традиційних пріоритетів, але активно вступити в діалог культур.

Підсумовуючи короткий огляд розвитку української музики західної діаспори XX ст., можна зробити висновок, що саме вона була одним із важливих чинників збереження етнічної ідентичності українців, була і є невід'ємною складовою частиною української національної музичної культури, важливим фактором збереження і розвитку окремих її жанрів, заборонених на етнічних теренах в часи тоталітарного режиму.

Працівники Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка не лише дбайливо добирають і зберігають безцінні книжкові фонди, але й активно пропагують їх науковцям, студентам, всім, хто цікавиться рідною культурою. Пропонований бібліографічний покажчик є важливим внеском у розвиток українського музикознавства. Він охоплює значну кількість видань про життя і творчість українських композиторів західної діаспори XX століття, які знаходяться в фондах бібліотеки. Частина з них видані за межами України, що складає особливу цінність.

Сподіваємося, що праця шановних бібліотекарів не лише зацікавить широке коло читачів, але й стане допомогою у наукових пошуках науковцям, студентам, викладачам і учням дитячих музичних і загальноосвітніх шкіл, які відкриватимуть малознані в Україні імена композиторів, які творили музику на всіх континентах.

Ганна Карась

кандидат педагогічних наук, доцент Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, заслужений працівник культури України, член Національної спілки театральних діячів

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА: КОРІННЯ І КРАСА.

1.Булат Т. Українська музична культура діаспори // Українознавство: стан проблеми, перспективи розвитку / матеріали першої міжнародної конференції „Роль вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства. -  К.: Київ. Ун-т, 1993. - С. 126-128.

2.Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919-1939 (матеріали зібрані С. Наріжним до частини другої). - К.: Вид-во ім.. Олени Теліги, 1999. -  С. 272.

3.Ольховський А. Нариси історії української музики / Підгот. до друку, наук, ред., вступ, ст., комент. Л. Корній. - К .: Муз. Україна. 2003. - С. 385-394.

4.Рудницький А. Про музику і музик.. - Нью-Йорк - Париж - Сідней -Торонто, 1980. - С. 336.

5.Карась Г. Пам'ятки музичної культури західної діаспори: повернення в Україну та популяризація. / Г. Карась // Вісн. Прикарп. ун-ту. Мистецтво. - 2006. - вип. 9. - С. 16-19.

КОМПОЗИТОРИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

АНТОНОВИЧ МИРОСЛАВ

(01.03.1917, м.Долина - 11. 04. 2006, м.Утрехт, Голландія)

6.Антонович М.: Біогр. довід. // Співоче поле України: Літ.-худ. вид. / Упоряд.: Артищук Б. - К.: Молодь, 2004. - С.345.

7.Відійшов у вічність диригент і композитор Мирослав Антонович // Шлях перемоги.  -   2006. - 19 квіт. - С. 15.

8.Грабар Л. Мирослав Антонович. Мизіса засга // Галичина. - 1997. - 18 жовт.

9.Довгий О. По світу з українською піснею. // Музика. - 1996. - №1. - С.24-25.

10.Енциклопедія українознавства. Т.1 /За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.51.

11.Мистецтво України: Біограф, довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. -   К.: Укр. енцикл., 1997. - С.22.

12.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.27.

13.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.17.

14.Полєк В. Організатор Візантійського хору // Галичина. - 1995. - 8 лют.

15.Ясиновський Ю. З ювілеєм Вас, Маестро: До 80-річчя Мирослава Антоновича // Галичина. - 1997. - 1 берез.

16.Ясиновський Ю. Мирослав Антонович - диригент і музикознавець // Мистецтво і традиційна культура укр. зарубіжжя: Матеріали конф. - Львів, І996. - С.146-152.

БАЛЕЙ ВІРКО (ВІРОСЛАВ).

(21.10.1938, Радехів на Львівщині)

17.Гармель О. Вірко Балей: «Я люблю писати музику для специфічних людей» // Укр. муз. газ. - 1999 - верес.

18. Грабовський Л. Свічка, що горить з обох кінців // Культура і життя. - 1995. - 11 жовт.

19.Завоювати українській музиці почесне місце // Культура і життя. - 1992. - 29 серп.

20.Кияновська Л. З-за піднятої завіси // Музика. - 1991. - №4.

21.Копиця М. На порозі світового визнання // Музика.  - 1989. - № 2.

22.Копиця М., Карабиць І. Америка-Україна. Мости спілкування // Музика.  - 1991, - №5.

23.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.38.

24.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М .С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького.  -  К.: Укр. енцикл., 1992. - С.44.

25.Муха А. Композитори української діаспори: Довід.  - К.: Муз. Україна, 2004. - С.21.

26.Степанченко Г. Вірко Балей - піаніст, диригент, композитор...// Рада. - 1992. - 9 жовт.

БАРНИЧ ЯРОСЛАВ

(30.09.1896, с.Балинці, нині Снятинського р-ну Івано-Франківської обл. - 01.06.1967, Клівленд, США)

27.Балинці стали відомими завдяки Ярославу Барничу // Галичина. - 1996. - 19 жовт.

28.Баран М. Веселилися батьки, веселімося й ми... // За вільну Україну. - 1995, - З0 листоп.

29.Барнич Я.:Біогр. довід. // Черепанин М. Музична культура Галичини: Монографія. - К.: Вежа, 1997. - С.240.

30.Барнич Я. З автобіографії // Визвол. Шлях. - 1975. - Кн.4. - С.488-490.

31.Барнич Я. // Історія української музики. В 6 т. - К.: Наук, думка, 1989. - Т.4. - С.548.

32.Басараб Р. Композитор Я. Барнич і його оперета „Шаріка" // За незалежність. - 1996. - 10 лют.

33.Бобик П. Ярослав Барнич - настоящий автор „Гуцулки Ксени" // Наша респ. - 1996. - 6 верес.

34.Дмитрів М. Доля Барничів і роздуми над нею // Слово народу. - 1996. - 17 січ.

35.Енциклопедія українознавства. Т.1 /За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.94.

36.Жарівський О. На службі Мельпомени і Євтерпи: До 100-річчя від дня народження Ярослава Барнича    // За вільну Україну. - 1996. - 1 жовт.

37.Кабачинська С. Кому належить „Гуцулка Ксеня"? // Світ молоді. - 2000. - 7 лип.

38.Коваль Я. „Гуцулка Ксеня": душа страждає//День.  - 1997. - 29 лип.

39.Лещшпин С. „На хвилях часу і понині співає Барнича душа" // Галичина. - 2001. - 15 листоп.

40.Мельник О. Хто ж автор „ Гуцулки Ксені"? // Укр. газ. - 2004. - 11 листоп.

41.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.43.

42.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.49-50.

43.Могила його далеко // Новий час. - 1992. - №10.

44.Муха А. Композитори України та Української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.24.

45.Назарчук Д. О соловію! Як вшанувать тебе зуміли? // Галичина. - 1996. - 22 жовт.

46.Оверчук М. „Шаріка" не просто оперета // Галичина. - 1996. - 14 трав.

47.Пастух Р. Творець „Гуцулки Ксені" // За вільну Україну. - 2004. - 19 серп.

48. Пастух Р. Ярослав Барнич обезсмертив гуцулку Ксеню, а після „Гуцулка Ксеня" увінчила свого творця // Галичина. - 2000. - 4 листоп.; Колом, вісн. - 2003. - 21 берез.

49. Пастух Р. „Гуцулка Ксеня" постала в Коломиї // Тижневик Галичини. - 2000. - 14 верес.

50.Питлюк М. „Гуцулка Ксеня" - пісня танго // Освіта України. - 2005. - 25 січ.

51.Полєк В. Трагічна доля „Шаріки": До 95-річчя від дня народж. Я. Барнича // Галичина. - 1991. - 26 верес.

52.Пушик С. „Гуцулка Ксеня" має коломийський родовід: 100-річчя від дня народження Ярослава Барнича // Вісн. Коломиї. - 1996. - 1 жовт.

53.Пушик С. Композитор, диригент, педагог і драматичної долі людина: До 100-річчя від дня народження Я. Барнича // Рідна земля. - Рідна земля. - 1996 - 27 верес.

54. Пушик С. Моє слово про Барнича // Село і люди. - 1996. - №10.

55. Пушик С.Незвичайна доля автора „Гуцулки Ксені" // Голос України. - 1996. - 26 груд.

56. Пушик С. Таланти повертаються з невідомості // Галичина. - 1995. - 29 лип.

57. Пушик С. Таланти повертаються з невідомості. Ярослав Васильович Барнич. // Літопис Червон. Калини. СкрипторІй історичної прози. - Л., 1996. - Т.3. - С.396-403.

58.Пушик С. Хто ж автор пісні-танго „Гуцулка Ксеня"? // Укр. муз. газ. - 1999. - №3. - С.7.

59.Пушик С. Ярослав Васильович Барни // Покуття. - 1996. - №1. - С.60-63.

60. Син українського народу: [До 30-річчя від дня смерті комп.] // Нова зоря. - 1997. - 27 трав.

61.Сухоніс Ф. Автор „Гуцулки Ксені"// Вечір. Київ. - 1997. - 9 верес.

62.Сюта Б. „ Вибрані твори Ярослава Барнича // Укр. муз. газ. - 2006. - №2. - С10.

63.Тутуруш В. 100-річчя автора „Гуцулки Ксені" // Вісн. освітян. - 1997. - 31 січ.; Гуцул, край. - 1997. - 1 лют.

64.Угорчак Ю. Наш славний земляк // Новий час. - 1994. - 14 жовт.

65.Філоненко Л. Автор „Гуцулки Ксені" - Ярослав Барнич // Родослав. - 1993. - №1-2; Укр. газ. - 2000. - 28 верес. - С.5.

66.Філоненко Л. Ярослав Барнич - митець, педагог, громадянин // Мистецтво та освіта. - 1996. - №2. - С.42-46.

67.   Філоненко Л. Ярослав Барнич: Наук.-попул. нарис про життя І творчість. - Дрогобич: Відродж., 1999. - 150с.

68.Чайка Л. Таїна гуцулки Ксені // Зах. Україна. - 1996. - 16 серп.

69.Чиплик І. Мистецька доля Я. В. Барнича, прем'єра його „Шаріки" у Станіславі // Краєзнавець Прикарпаття. - 2003. -  №1. - С.63-65.

70. Яцків О. Книжка про автора пісні „Гуцулка Ксеня" // Нар творчість та етногр. - 2004. - №4. - С. 118.

71.   Яцків О. Про Ярослава Барнича - творця оперет і його знамениту пісню „Гуцулку Ксеню" // Бойки.  - Дрогобич,2002. - С.279-280.

НОТОГРАФІЯ

72.Барнич Я. Гуцулка Ксеня: Музика // Пісні рідного краю: Збірник пісень / Упоряд. П. М. Чоловський. - Івано-Франківськ: Плай, 2002. - С.12.

73. Барнич Я. Гуцулка Ксеня: Сл. і муз. // Пісенний вінок: Укр. нар. пісні / Упоряд. А. Я. Михалко. - К.: Криниця, 2005. - С.71.

БЕЗКОРОВАЙНИЙ ВАСИЛЬ

(12.01.1880, м.Тернопіль - 06.03.1966, м. Буффало, США)

74.Безкоровайний В.: Біогр. довід. // Співоче поле України: Літ.-худ. вид. / Упоряд.: Артишук Б. - К.: Молодь, 2004. - С.347.

75.Безкоровайний В.: Біогр. довід. // Черепанин М. Музична культура Галичини: Монографія. - К.: Вежа, 1997. - С.238.

76.Безкоровайний Василь Васильович. Музикант, композитор, диригент 1980-1966. //Бібліогр. покажч. - Донецьк, 2004.

77.Безкоровайний В. // Історія української музики. В 6 т. - К.: Наук, думка, 1989. - Т.З. -С.270; Т.4 .- С.285.

78.Безкоровайний Б. Пам'яті Василя Без коровайного: До 125-річчя від дня народження//Наук. вісн. укр. ун-ту. Т. VIII. - 2005. - С. 160-163.

79.Дуда І. Вулиці змінюють імена // Терноп. вечір. - 1992. - 20 трав.

80.Забутий композитор // Михальчишин Я. З музикою крізь життя / Упоряд. Л. І. Мелех-Яросевич. - Львів: Каменяр, 1992. - С.217-220.

81.Енциклопедія українознавства. Т.1 / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.107.

82. Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.48.

83. Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.54.

84. Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.26.

85. Програма музичної академії пам'яті українського композитора Василя Безкоровайного „Затремтіли струни". - Івано-Франківськ, 2005.

86. Собуцька В. Повернувся музичний спадок до рідного краю // Свобода. - 2000.- 25 січня.

87. Толошняк Н. А. Творча та музично-просвітницька діяльність Василя Безкоровайного // Вісник Прикарпат. ун-ту: Мистецтвознав. Вип.1. - Івано-Франківськ, 1999. - С.162-168.

НОТОГРАФІЯ

88. Безкоровайний В. Музичні твори - Донецьк: Сх. вид. дім, 2005. - 92 с.

89. Безкоровайний В. Сміються-плачуть солов'ї: Музика // Пісенний вінок: Укр. нар. пісні / Упоряд. А. Я. Михалко. - К.: Криниця, 2005. -С.226.

90.   Безкоровайний В. Червона шапочка. Лібретто Л. Полтави. - Донецьк: Сх. вид. дім, 2004. - 18 с.

БІБІК ВАЛЕНТИН

(19.07.1940, м. Харків - 07.07.2003, Бат-Ям, побл. Тель-Авів, Ізраїль)

91.Балашова С. Синтез трьох мистецтв//Музика. - 1976. - №5.

92. Зінькевич О. Здобутки української симфонії // Світовид. - 1992. - №11.

93. Лащенко С. Нові твори // Музика - 1979. - №2.

94. Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.59.

95.    Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.65.

96.    Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.31.

97.    Руднєва О. „Триптих" В. Бібика // Музика. - 1979. - №6.

БІЛОГРУД ІГОР

(17.12.1916, м.Ромни на Сумщині - 02.03.1992, м.Чикаго, СІЛА)

98.    Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.63.

99.    Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М.Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.70.

100.  Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.34.

101.  Недзведський М. Композитор Ігор Білогруд - майстер сучасної музики // Альманах УНС. - Нью-Йорк, 1978. - С.155-156.

102. Черінь І. В пошану композиторові І. Білогрудові // Свобода. - 1985. - 28-30 трав.

103.  Черінь І. Ігор Білогруд покинув нас...// Молода Україна. - 1992. - берез.-С.10.

БОБИКЕВИЧ ОСТАП

(04.11.1889, с.Слобідкана Львівщині - 19.07.1970, м.Мюнхен, Німеччина)

104.  Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.68.

105. Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.74.

106. Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз Україна, 2004. - С.36.

БОЙЧЕНКО МИКОЛА

(1896, Ізмаїл - 1946, Бухарест, Румунія)

107.Бойченко М. // Історія української музики. В 6 т. - К.: Наук, думка, 1989. - Т.4. - С.543.

108.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл.. 1997. - С.74.

109.Митці     України:   Енцикл.     довід.   /   Упоряд.: М. Г. Лабінський,

М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл.. 1992. - С.78.

110.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.38.

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ БОГДАН

(30.05.1915, Відень, Австрія - 17.12.1971, Монреаль, Канада)

111. Антонович М.   Богдан  Веселовський  //  Новий шлях. - 1981. - 21 листоп.

112.Зорич В. Пісні Б. Веселовського повертаються на Батьківщину // Патріот України. - 1998. - 4-17 трав.

113.Калинич Л. Пам'яті талановитого композитора // Гомін України. - 1973 - 21 квіт.

114.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз Україна, 2004. - С.52.

ВИТВИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ

(16.10.1905, м.Коломия, тепер Івано-Франківської обл. - 31.12.1999, Нью-Йорк, США)

115.Василь Витвицький // Михальчишин Я. З музикою крізь життя / Упоряд. Л. І. Мелех-Яросевич. - Львів: Каменяр, 1992. - С.211-217.

116.Витвицький В. : Біогр. довід. // Співоче поле України: Літ.-худ. вид. / Упоряд.: Артищук Б. - К.: Молодь, 2004. - С.352.

117.Витвицький В. : Біогр. довід. // Черепанин М. Музична культура Галичини: Монографія. - К.: Вежа, 1997. - С.241.

118.Витвицький В. // Історія української музики. В 6 т. - К.: Наук, думка, 1989. - Т.4 - С.548, 580, 582, 586-588.

119.Витвицький В. // Самчук У. Живі струни: Бандура і бандуристи. - Детройт: Вид. Капелі Бандуристів ім. Т. Г. Шевченка, 1976. - С.236, 273, 274, 283, 285, 286, 290, 415.

120.Витвицький В. Співець військової слави // Музика. - 1992. - №6. - С.21-23. 121.Енциклопедія українознавства. Т.1. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.261.

122.Лагодинська-Залеська Г. Маестро з Глен Спею // За вільну Україну. - 1994.-13 лип. 123.Лехник Л. Василь Витвицький на тлі галицького музичного життя // Вісник Прикарпат. ун-ту. Мистецтвознавство, 2004. - Вип.VI. - С.46-51.

124.Лехник Л. Дисертація Василя Витвицького як перше дослідження солоспіву   галицьких   композиторів   //   Вісник. Прикарпат. ун-ту. Мистецтвознав. Вип.ІХ. - Івано-Франківськ: Плай, 2006. - С.33-39.

125.Мистецтво    України:    Біогр.    довід.  / Упоряд.:  А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.114.

126.Митці    України:     Енцикл.    довід.  /    Упоряд.:    М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр.енцикл., 1992. - С.120.

127.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз Україна, 2004. - С.53.

128.Проскурняков О.  Доля  емігранта //  Прикарпат.  правда. - 2005. - 17 лют.

129.Філенко Т. Із славного роду Витвицьких // Музика. - 1992. - №4. - С.27-29.

130.Черепанін М. Старійшина: Василеві Витвицькому - 90 // Культура і життя. - 1996. - 17 січ. - С.2.

131..Ясіновський Ю. Василь Витвицький // Вісн.  Коломиї. - 1990. - 17 жовт.

ГАЙВОРОНСЬКИЙ МИХАЙЛО

(15.09.1892, с. Заліщики, тепер Тернопільської обл. - 11.09.1949, Нью-Йорк, США)

132.Витвицький В. Михайло Гайворонський. Життя і творчість. - Нью-Йорк, 1954.- 206с.

133.Гайворонський М.: Біогр. довід. // Співоче поле України: Літ.-худ. вид. / Упоряд.: Артишук Б. - К.: Молодь, 2004. - С.353.

134.Гайворонський М.: Біогр. довід. // Черепанин М. Музична культура Галичини: Монографія. - К.: Вежа, 1997. - С.240.

135. Гайворонський М. // Історія української музики. В 6 т. - К.: Наук. думка, 1989. - Т.4. - С.37, 39, 66, 574.

136.Енциклопедія українознавства. Т. 1. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.335.

137.Забутий сурмач: До 100-річчя Михайла Гайворонського // Західна Україна. - 1992. - №39. - С10.

138.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.136.

139.Митці    України:    Енцикл.    довід.   /   Упоряд.:     М. Г. Лабінський, В. С. Мурза; За ред. А.В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.144.

140.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.61.

141.Полатайчук Я.  Михайло Гайворонський // Вільний голос. - 1992. - 15 верес.

142.Стешко Ф. Михайло Гайворонський: Листи з Батьківщини // Культура і життя. - 1991. - 20 квіт. - С.6.

143.Український композитор на чужині // Михальчишин Я. З музикою крізь життя / Упоряд. Л. І .Мелех-Яросевич. - Львів: Каменяр, 1992. - С.214-217.

НОТОГРАФІЯ

144.Гайворонський М. Їхав козак на війноньку.: Музика; Ой, впав стрілець: Сл. і муз. // Ліра сурма: Збірник пісень. - К.: Сурма, 1982. - С.587. 598.

145.Гайворонський М. Їхав козак на війноньку: Музика // Пісенний вінок: Укр. нар. пісні / Упоряд. А. Я. Михалко. - К.: Криниця, 2005. - С.226.

ГЛАДИЛОВИЧ ЛЮДОВИК

(26.02.1875, м. Коломия, тепер Івано-Франківської обл. - 31.01.1967, Катовіце, Польща)

146.Мистецтво   України:    Біогр.   довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл.. 1997. - С.152.

147.Митці    України:     Енцикл.   довід.   /   Упоряд.:    М. Г. Лабінський, М. С Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл.. 1992. - С.159.

148.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз Україна, 2004. - С.66.

ГНАТИШИН АНДРІЙ

(26.12.1906, с.Чижиків, побл. Львова - 03.09.1995, Відень, Австрія)

149.Гнатишин   А.:   Біогр.   довід.   //   Черепанин   М.   Музична   культура Галичини: Монографія. - К.: Вежа, 1997. - С.241.

150.Мистецтво   України:     Біогр.   довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. --К.: Укр. енцикл., 1997. - С.156.

151.Митці     України:      Енцикл.     довід.   /   Упоряд.:  М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.165.

152.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.68.

153.Самотос Н. Андрій Гнатишин // Музика. - 1996. - №6. - С. 16-17.

154.Самотос Н.  Працював для України // Культура і життя. - 1995. - 27 верес. - С.З.

НОТОГРАФІЯ

155.Гнатишин А. Слава Вкраїні: Музика // Ліра. Сурма: Збірник укр. пісень. - К.: Сурма, 1982. - С.606.

ГРАБОВСЬКИЙ ЛЕОНІД

(28.01.1935, Київ)

156.Булат Т. Інформація з Нью-Йорка // Музика. - 1992. - №4.

157.Виноградов Г. Симфонічні фрески Л. Грабовського // Музика. - 1976. - №4.

158.Герлах X. Преса НДР про українських митців // Музика. - 1978. - №3.

159.3агайкевич   А.   „Соnсегtо   misteriosо"   Леоніда   Грабовського   крізь можливості відображень // Укр. муз-во. Вип.28. - К., 1998.

160.Зінькевич О. Український авангард // Музика. - 1992. - №4.

161.Мистецтво   України:     Біогр.    довід. / Упоряд.:  А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С172.

162.МокрієваГ. Лист із Києва//Музика. - 1992. - №4.

163.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.:

Муз Україна, 2004. - С.75.

164.Муха А. Для десятої музи // Музика. - 1971. - №2.

165.Нікітіна А. „Коли" (композитор в контексті часу) // Музика. - 1998. - №4.

166.Щириця Ю Слухаючи твори молодих //Музика. - 1970. - №6.

ГРУДИН ВОЛОДИМИР

(08.01.1893, Київ - 14.11.1980, Філадельфія, США)

167.Грудин В. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. Огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.213, 355, 358,359.

168.Енциклопедія українознавства. Т.1. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.450.

169.Мистецтво   України:   Біогр.   довід. / Упоряд.:    А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - СІ 82.

170.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.79.

ЄВСЕВСЬКИЙ ФЕДІР

(08.04.1889, Бориспіль, тепер Київської обл. - 1969, Париж, Франція)

171.Мистецтво   України:    Біогр. довід.   / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.232.

172.Митці    України:     Енцикл.     довід.   /   Упоряд.:   М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.237.

173.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.100.

ЄМЕЦЬ ВАСИЛЬ

(27.12.1890, с.Жаборівці, тепер смт Шарівка Харківської обл. - 14.01.1982, Лос-Анджелес, США)

174.Горлиця Л. Василь Ємець - кобзар, віртуоз, композитор // Вісті. - 1970. - №34. - C.2-3.

175.Енциклопедія українознавства. Т.2. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.653. 

176.Ємець В. // Авт.-упор.: М. А. Шудря, В. Г. Нечепа. В рокотанні-риданні бандур. - К.: МАУП, 2006. - С.384.

177.Ємець В.: Біогр. довід. // Співоче поле України: Літ.-худ. вид. / Упоряд.: Артищук Б. - К.: Молодь, 2004. - С.358.

178.Ємець В. // Історія української музики. В. 6 т. - К.: Наук, думка, 1989. - Т.4. - С.517.

179.Ємець В. Кобза та кобзарі. - Ренринт. вид. - К.: Муз Україна, 1993. - 111с.

180.Ємець В. // Самчук У. Живі струни: Бандура і бандуристи. - Детройт: Вид. Капелі Бандуристів ім. Т. Г. Шевченка, 1976. - С.З, 10. 34, 65, 67, 70-74, 76. 81, 83, 137. 145,418,424,429,435.

181.Колинівський М. Видатний український митець Василь Ємець // Нар. творчість та етногр. - 1999. - №4. - С.34.

182.Мистецтво   України:     Біогр.   довід. / Упоряд.:  А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.234.

183.Митці    України:      Енцикл.    довід.    /    Упоряд.:   М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.239.

184.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз Україна, 2004. - С.101.

ЗАЛЕСЬКИЙ ОСИП

(16.04.1892, с. мала Тростянка, побл. Золочева - 13.03.1984, Буффало, США)

185.Гошуляк Й. Й. Свого не цурайтесь. - Л, 1995.

186.Енциклопедія українознавства. Т.2. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993.- С.730.

187.3алеський   О.:   Біогр.   довід.   //  Черепанин   М.   Музична   культура Галичини: Монографія. - К.: Вежа, 1997. - С.240.

188.3алеський О. З мого життя // Альманах Станислав. землі. - Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1985. - Т.2. - С.122-134.

189.3алеський О. З музичного світу //Альманах Станіслав. Землі. - Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1985. - Т.2. - С.134-136.

190.3алеський О. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. Огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.141, 357,359, 366,386.

191.Костюк О.  Осип Залеський  -  музиколог,  композитор,  педагог // Альманах Станиславівської землі. Т.1 .-Нью-Йорк-Торонто-Мюнхен, 1975. - С.571-573.

192.Мистецтво   України:     Біогр. довід. / Упоряд.:    А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.253.

193.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.109.

ЗАЯЦЬ ІВАН

(09.11.1895, Кременчук - 22.10.1963, США)

194.3аяць І. // Історія української музики. В 6 т. - К.: Наук, думка, 1989. - Т.4. - С.109.

195.Леник В. Диригент і композитор о. Іван Заяць // Леник В. Українці на чужині або репортажі з далеких доріг. - Львів: Червона калина, 1994. - С.236-234.

196.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна. 2004. - С.110.

ЗЛОЧЕВСЬКИЙ ЗЕНОН

(12.04.1916, м.Кам'янка Нова, побл. Львова - 16.12.1969, Філадельфія, США)

197.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.112.

ЗУБИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР

(02.03.1953, с. Голоскове Миколаївської обл.)

198.Мистецтво   України:     Біогр.   довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.267.

199.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.115.

КИТАСТИЙ ГРИГОРІЙ

(17.01.1907,м.Кобеляки на Полтавщині - 04.04.1984, Сан-Дієго, США)

200.Енциклопедія українознавства. Т.З./ За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.1035.

201.КитастийГ.//В рокотанні-риданні бандур / Авт.-упор.: М. А. Шудря, В. Г. Нечепа. - К.: МАУП, 2006. - С.391.

202.Китастий Г.: Біогр. довід. // Співоче поле України: Літ.-худ. вид. / Упоряд.: Артишок Б. - К.: Молодь, 2004. - С.361.

203.Китастий Г. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. Огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.32, 341.

204.Китастий Г. Самчук У. Живі струни: Бандура і бандуристи. - Детройт: Вид. Капелі Бандуристів ім. Т. Г. Шевченка, 1976. - С.4. 11. 106, 107, 118, 120, 152, 156, 185, 216, 350, 358, 415, 417,419...

205.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.295.

206.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.133.

207.Приходько Г. Поезія Івана Багряного в музиці композиторів української діаспори // Нар. творчість та етногр. - №4.

208.Чорногуз Я. Взяв би я бандуру // Укр. культура. - 1996. - №12.

НОТОГРАФІЯ

209.Китастий Г. Вставай, народе!: Твори для капели бандуристів. Хори. Солоспіви. - К.: Муз. Україна, 1996. - 176с.

210.Китастий Г. Карпатські січовики; Конотопська слава; Юнацький марш:

Музика // Вокальні твори на слова Яра Славутича / Упоряд.С. Яременко. - Єдмонт (Канада): Славута, 1978. - С. 17, 19, 76.

211.Китастий Г. Карпатські січовики: Музика // Вокальні твори на слова

Яра Славути / Упоряд.: К. І. Котенко. - К.: Муз. Україна, 1995. - С.36.

КІПА ВАДИМ

(13.05.1912, Кухмістерська слобідка, побл. Києва - 31.08.1968, Нью-Йорк, США)

212.Верещагін Б. Вадим Кіпа // Музика. - 1998. - №4.

213.Енциклопедія українознавства. Т.З. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.1041.

214.Кіпа В. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. Огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.286, 358, 359. 215.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.136.

НОТОГРАФІЯ

216.Кіпа В. Романси на вірші українських поетів .- К.: Муз. Україна, 1998. - 111 с.

КОШИЦЬ ОЛЕКСАНДР

(12.09.1875, с. Ромашки на Київщині - 21.09.1944, Вінніпег, Канада)

217.Головащенко М. Геній хорового співу //Культура і життя. - 1994. - 1 жовт.

218.ГордійчукМ. Чародій української музики // Україна. - 1989. - №27.

219.Гречанюк С. Осмутна слава Олександра Кошиця // Всесвіт. - 1989. - №11. 220.Енциклопедія українознавства. Т.З. / За ред. в.  Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.1157.

221.Калуцка Н. Приховане буття, або криза української республіканської

капели // Студії мистецтвознав. - 2007. - №2. - С.34-42.

222.Кошиць О. : Біогр. довід. // Співоче поле України: Літ.-худ. вид. /

Упоряд.: Артищук Б. - К.: Молодь, 2004. - С.365.

223.Кошиць О. // Історія української музики. В 6 т. - К.: Наук, думка, 1989. - Т.1. -  С.168.210; Т.3. - С.351; Т.4. - С.119,431, 438.

224.Кошиць О.  // Самчук У.  Живі  струни:  Бандура і  бандуристи. - Детройт: Вид. Капелі Бандуристів ім. Т. Г. Шевченка, 1976. - С.75,135,254.

225.Левада О. Пісні, що звучали під гуркіт канонади: [Про гастролі Укр. респ. Хорової капели О. Кошиця в 1919 р. у Станіславі] // Єдність. - 1999. - 20листоп.

226.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.329-330.

227.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.327.

228.Морозюк В. Капела Кошиця // Літопис червоної калини: Скрипторій іст. прози. - Львів, 1997.Т.7. - С.497-501.

229.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.155.

230.Пам'ять Олександра Кошиця // Рудницький А. Про музику і музик. - Ню Йорк; Сидней; Торонто, 1980. - СІ67-170.

231.Паранюк С. Український Голлівуд і Олександр Кошиць. - Івано-Франківськ, 2002. - 36с.

232.Тарасові пісні в етнологічній та мистецькій діяльності О. Кошиця // Нар. творчість та етногр. - 2001. - №3. - С. 122-126.

233.Уманець В. Хорові обробки Олександра Кошиця // Нар. творчість та етногр. - 1990. - №1.

234.Шевчук О. Епістолярій Олександра Кошиця // Укр. культура. - 1999. - №6. - С.30.

НОТОГРАФІЯ

235.Кошиць О. Бодай тая степовая могила запала. Ой ходить сон коло вікон: Обробка // Співає Український народний хор імені Г. Верьовки / Упоряд. М. І. Пилипчак. - К.: Муз. Україна, 2005. - С.213,216.

КУЗАН МАР'ЯН

(29.09.1925, с.Ісаї, поблизу Самбора на Львівщині - Париж)

236.Грабовський В. „Французький українець" // Музика. - 1995. - №6.

237.Дувирак Д. Музика украинского зарубежья // Сов. Музика. - 1991. - С.31.

238.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький,М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл.. 1997. - С.341.

239.Митці України: Ецикл. Довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський,М. С. Мурза; За ред.

А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл. 1992. - С.339.

240.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.:Муз Україна, 2004. - С.162.

241.Павлишин С. Маестро із Парижа // Музика. - 2000. - №6.

242.Станішевський Ю. Маестро з Парижа//Музика. - 1991, - №2.

КУПЧИНСЬКИЙ РОМАН

(24.06.1894, с.Розгадів, тепер Тернопільської обл. - 10.11.1976, м.Оссінг,США)

243.ДоценкоР. І пісні звучать, і думка актуальна//Нар. газ. - 1996. - №15. - С.6. 244.Енциклопедія українознавства. Т.4. / За ред. В. Кубійовича. - К.:Молоде життя, 1993. - С.1238.

245.Купчинський Р.: Біогр. довід. // Співоче поле України: Літ.-худ. вид. / Упоряд.: Артишук Б. - К.: Молодь, 2004. - С.366.

246.Купчинський Р.: Біогр. довід. // Черепанин М. Музична культура Галичини: Монографія. - К.: Вежа, 1997. - С.240.

247.Купчинський Р. // Історія української музики. В 6 т. - К.: Наук, думка, 1989.-Т.З. - С.110; Т.4. - С.38, 39.

248.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г.Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.347.

249.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз Україна, 2004. - С.164.

250.Петренко М. Співець стрілецької слави // Літ. Україна. - 1994. - 1 груд. 251.Погребенник Ф. Роман Купчинський - лицар чину і слова // Слово і час. - 1999. - №9. - С.34-35.

252.Салига Т. Бард української пісні і не тільки бард..: [До 100-ліття від дня народж. Р.Купчинського] // Визвол. Шлях. - 2004. - №9. - С.62-81.

253.Салига Т. Курилася доріженька // Україна. - 1990. - №6. - С.6-8.

254.Чоповський В. „Ой у лузі червона калина" // Укр. культура. - 1993. - №7.

НОТОГРАФІЯ

255.Купчинський Р. Не сміє бути в нас страху. Нема в світі: Сл. і муз. // Ліра. Сурма: Збірник укр. пісень. - К.: Сурма, 1982. - С.591, 593.

ЛАВРИШИН ЗЕНОВІЙ

(04.06.1943, Рудники, Галичина)

256.Кияновська Л. З-за піднятої завіси//Музика. - 1992. - №1.

257.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.352.

258.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С. 166.

ЛЕПКИЙ ЛЕВКО

(07.11.1888, с.Поручин на Тернопіллі - 28.10.1971, Трентон, США)

259.Енциклопедія українознавства. Т.4. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.1287.

260.ЛепкиЙ Л.: Біогр. довід. // Співоче поле України: Літ.-худ. вид. / Упоряд.: Артищук Б. - К.: Молодь, 2004. - С.367.

261.Лепкий Л. // Історія української музики. В 6 т. - К.: Наук. думка, 1989. - Т.З. - С.11О; Т.4. - С.36,38.

262.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл.. - 1997. - С.363.

 263.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.І76.

264.Чоповський Б. „Ой у лузі червона калина" // Укр. культура. - 1993. - №7.

НОТОГРАФІЯ

265.Лепкий Л. Ой, видно село. Група Схід: Сл. і муз.; Журавлі: Музика // Ліра. Сурма: Збірник укр. нар. пісень. - К.: Сурма, 1982. - С.585, 595, 600.

ЛИСЬКО ЗІНОВІЙ

(11.11.1895, с. Ракобути на Львівщині - 03.06.1969, Нью-Йорк, США)

266.Витвицький В., Леник В. Композитор і музиколог // Музика. - 1995. - №5. 267.Енциклопедія українознавства. Т.4. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.1299.

268.Леник В. Композитор і музиколог Зиновій Лисько // Леник В. Українці на чужині або репортажі з далеких доріг. - Львів: Червона калина, 1994. - С.222-225.

269.Лисько 3.: Біогр. довід. // Черепанин М. Музична культура Галичини: Монографія. - К.: Вежа, 1997. - С.240.

270.Лисько 3. // Історія української музики. В 6 т. - К.: Наук, думка, 1989. - Т.4. - С.582.

271.Лисько 3. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.38, 152, 165, 167, 168, 170, 357, 358, 366, 368, 369, 387.

272.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл.. 1997. - С.367.

273.Муха А. Композитори України та української діаспори. - К.: Довід. - К.: Муз.Україна, 2004. - 181.

НОТОГРАФІЯ

274.Українські народні мелодії / Зібр. і упоряд. З.Лисько. - Торонто, Нью-Йорк, 1991. - 574с.

ЛУКІЯНОВИЧ-ТУРКЕВИЧ СТЕФАНІЯ

(25.04.1898, Львів - 08.04.1977, Кембрідж, Англія)

275.Лукіянович-Туркевич С. // Рудницький Л. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.168, 169.

276.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.183.

277.Туркевич-Лукіянович С: Біогр. довід. // Черепанин М. Музична культура Галичини: Монографія. - К.: Вежа, 1997. - С.240.

МАНДИЧЕВСЬКИЙ ЄВСЕВІЙ

(17.08.1857, с. Молодія Чернівецького повіту, тепер Чернівецької обл. - 13.07.1929, Шульц, поблизу Відня)

278.Енциклопедія українознавства. Т.4. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993 .- С.1461.

279.Ларіна О. Євсевій Мандичевський// Музика. - 1997. - №1.

280.Мандичевський Є.: Біогр. довід. // Співоче поле України: Літ.-худ. вид. / Упоряд.: Артишук Б. - К.: Молодь, 2004. - С.371.

281.Мандичевський Є. // Історія української музики. В 6 т. - К.: Наук. думка, 1989.- Т.З.- С.111,391.

282.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.395.

283.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред.

А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.385.

284.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С. 196.

285.Сорокер Я., Яцкив О. Достойний изучения и популяризации // Сов. Музика. - 1974. - №4.

МАЦЕНКО ПАВЛО

(24.12.1897, с. Кириківка на Харківщині - 08.03.1991,Вінніпег,Канада)

286.Головащенко М. І в Канаді залишився українцем // Музика. - 1997. - №4. 287.Енциклопедія українознавства. Т.4. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.1495.

288.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.404.

289.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.201.

МІРОШНИК АНАТОЛІЙ

(12.08.1923, Київ)

290.Білинський В. Наші культурно-мистецькі сили. Анатолій Мірошник // Українці в Австралії. Матеріяли до історії поселення українців в Австралії. - Мельбурн-Австралія, 1966. - С.671.

291.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.4171.

292.Мірошник Анатолій, Біограф. Довідка. Гасла українців Австралії і Нової Зеляндії // Українці Австралії. Енциклопедичний Довідник. - Сідней: Вільна Думка і Товариство Збереження Української Спадщини в Австралії, 2001. - С.268.

293.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.207.

НЕДІЛЬСЬКИЙ ІВАН

(25.07.1895, Золотий Потік на Тернопільщині - 25.06.1970, Нью-Йорк. США)

294.Енциклопедія українознавства. Т.5. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 199. - С.1748.

295.3алеський О. З Музичного світу // Альманах Станиславівської землі Т.2. - Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1985. - С.134.

296.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицькии, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.433.

297.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.419.

298.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.214.

299.Недільський І. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.357-359.

З00.Полєк В. Відомі пепагоги Прикарпаття. Т.1. - Івано-Франківськ, 1997. - С.110. З01.Пушик С. Таланти повертаються з невідомості (Про авторів пісень „Червоні маки" і „Гуцулка Ксеня" та інших) // Літопис Червоної Калини. Скрипторій історичної прози. Т.Ш - Львів, 1996. - С.391-412;

ОВЧАРЕНКО ВАСИЛЬ

(01.08.1889, Ніжин Чернігівської губернії - 04.10.1974, Майямі,США)

302.Мистецтво України: Біогр. довід, / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.445.

303.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.219.

304.Овчаренко В. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.235.

ОЛІЙНИК ЮРІЙ

(01.12.1931, Тернопіль)

305.Бенч О. Трипільські мотиви Юрія Олійника // Укр. муз. газета. - 2000. - №35. 306.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл.. 1997. - С.449.

307.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.220.

308.Олійник Ю. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.289, 359.

ОЛЬХОВСЬКИЙ АНДРІЙ

(28.08.1899, с.Гути, побл. Харкова - 15.02.1969, Вашингтон, США)

309.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл.. 1997. - С.449.

310.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.220.

311.Ольховський А. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.364.

312.0льховський А. Нарис історії української музики. - К.: Муз. Україна, 2003. - С.5І2.

ОМЕЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР

(22.05.1906, с.Онут, тепер Чернівецької обл. - 01.02.1988,С. - Петербург, штат Флорида,США)

313.Енциклопедія українознавства. Т.5. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.1853.

314.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.450.

315.Муха А. КомпозиториУкраїни та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.222.

ПЕЧЕНІГА-УГЛИЦЬКИЙ ПАВЛО

(20.06.1892, сел. Печеніги, поблизу Харкова - 02.07.1948, Нью-Йорк, США)

316.Енциклопедія українознавства. Т.6. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.2042.

317.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.472.

318.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд. М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.456.

319.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.230.

320.Печеніга-Углицький П. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд, - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.42,236,237.

ПИЦКО ОСТАП - ДІОНІЗІЙ

(14.1. 1919, передмістя Княгинин, м. Станиславів, нині Івано-Франківськ -І. 2005, Нотінгем, Великобританія)

321 .В молитві і пісні з Остапом Пицком / Авт. упоряд. М. Пінковська. - К.: Вопа теше, 2005. - 191с.

322.Назарчук Д. „Несіть мене, лелеченьки, мертвого додому" // Галичини. - 2005. - 13 груд.

323.Пицко О, // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.325, 340.

РУДНИЦЬКИЙ АНТІН

(07.02.1902, с. Луки, побл. Самбору на Львівщині - 30.11.1975, Седл Рівер, штат Нью Джерсі, США)

324.Витвицький В. Антін Рудницький - музичний критик і музикознавець

// Рудницький А. Про музику і музик. - Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1980. - С.7-11. 325.Енциклопедія українознавства. Т.7. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.2631.

326.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.:  А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр.енцикл., 1997. - С.516.

327.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза" За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл.. 1992. - С.504.

328.Мокренко А. Анна-Ярославна // Укр. культура. - 1996. - №2.

329.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.255.

330.Райнер І. Прощальне слово від хору „Кобзар" над могилою Антона Рудницького // Рудницький А. Про музику і музик. - Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1980. - С.12-13.

З31.Рудницький А.: Біогр. довід. // Співоче поле України: Літ.-худ. вид. / Упоряд.: Артищук Б. - К.: Молодь, 2004. - С.379.

З32.Рудницький А.: Біогр.  довід. // Черепанин М. Музична культура Галичини: Монографія. - К.: Вежа, 1997. - С.240.

333.Рудницький А. // Історія української музики. В 6 т. - К.: Наук думка, 1989. - Т.4.- С.553-555, 570.

334.Рудницький А. // Самчук У. Живі струни: Бандура і бандуристи. - Детройт: Вид. Капелі Бандуристів ім. Т. Г. Шевченка, 1976. - С.396.

З35.Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - 406с.

336.Сюта Б. Доля розчахнута навпіл // Культура і життя. - 1991. - 13 трав.

337.Туркевич В. Безцінний дарунок//Музика. - 1991. - №3.

САВИЦЬКИЙ РОМАН

(11.03.1907, Сокаль на Львівщині - 12.01.1960, Філадельфія, США)

338.Енциклопедія українознавства. Т.7. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.2681.

339.Кашкадамова Н. Роман Савицький - піаніст і педагог // Музика. - 1991. - №4. 340.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упор.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.520.

341.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.509.

342.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.258.

343.Савицький Р.: Біогр. довід. // Співоче поле України: Літ.-худ. вид. / Упоряд.: Артищук Б. - К.: Молодь, 2004. - С.380.

344.Савицький Р.: Біогр. довід. // Черепанин М. Музична культура Галичини: Монографія. - К.: Вежа, 1997. - С.241.

345.Савицький Р. // Історія української музики. В 6 т. - К.: Наук, думка, 1989 - Т.4. - С.286, 572,586.

346.Савицький Р. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.15, 152. 164, 165, 286. 288, 352, 357,358.

САДОВСЬКИЙ ЄВГЕН ОРЕСТ

( 5. У 1913, с. Ріпнів, тепер Львівської області)

347.Життя і творчість Євгена Ореста Садовського. - Л, Інсбрук; Клівленд; Парма, 1933-1996. - 152с.

348.Карась Г. Євген Орест Садовський у контексті української музичної культури західної діаспори // Вісн. Прикарпат. у-ту. Мистецтвознав. 2004.ВИП.УІІ. - С.107-113.

349.Карась Г. Посол української музики // Галичина. - 2006. - 2 лист. - С.14.

350.Мельник В. Жива легенда//Галичина. - 2003. - 6 лист.

351.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.522.

352.Програма творчого вечора „Де рідний край - там моє серце" композитора, диригента Євгена Ореста Садовського (США). - Івано-Франківськ, 2006.

353.Садовський Є. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.313,316,328, 329.

НОТОГРАФІЯ

354.Садовський Є. Пісні. 3-є справлене та доп. вид. Накладом автора. - Клівленд; Огайо (США). 2002. - 256 с.

СОНЕВИЦЬКИЙ ІГОР

(02.01.1926, с.Гадинківці на Тернопільщині - 17.12. 2005,США)

355.Енциклопедія українознавства. Т.8. / За. Ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.2952.

356.3агайкевич М. Навіки з Україною//Музика. - 2001. - №3.

357.3агайкевич М. Повернення // Культура і життя. - 1966. - 7 лют.

358.Кияновська Л. З-за піднятої завіси // Музика. - 1991. - №4.

359.Кияновська Л. Наш гість - маестро Соневицький // Музика. - 1996. - №3. 360.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.554.

361.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред.

А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.545.

362.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.:Муз. Україна, 2004. - С.278.

363.Соневицький І. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.358.

НОТОГРАФІЯ

З64.Соневицький І. Солоспіви: Для голосу в супроводі фортепіано. - К.: Муз. Україна, 1993. - 158с.

ТАРНАВСЬКА ОКСАНА

(22.07. 1926, м.Львів)

365.Білинський В. Наші культурно-мистецькі сили. Оксана Тарнавська // Українці в Австралії. Матеріяли до історії поселення українців в Австралії. - Мельбурн-Австралія, 1966. - С.670.

366.Тарнавська О. Біогр. довід. // Енциклопедія української діаспори. - К.,

Нью-Йорк,Чікаго, Мельборн, 1995. - Т.4. - С.196.

367.Тарнавська О.: Біогр. довід. // Тарнавська О. Співаймо і граймо: Пісні і фортепіянні твори для дітей і молоді. - Мельборн (Австралія): Фортуна, 2004. - С.2.

З68.Тарнавська 0.:Біогр. довід. // Тарнавська О. Фортепіянні і вокальні твори. - Мельборн (Австралія): Фортуна, 2004. - С.2.

НОТОГРАФІЯ

369.Тарнавська О. Співаймо і граймо: Пісні і фортепіянні твори для дітей і молоді. - Мельборн (Австралія): Фортуна, 2004. - 106 с.

370.Тарнавська О. Фортепіянні і вокальні твори. - Мельборн (Австралія): Фортуна, 2004. - 90 с.

ТУРКЕВИЧ ЛЕВ

(04.05.1901,Броди наЛьвівщині - 04.11.1961, Торонто, Канада)

371.Енциклопедія українознавства. Т.9. / За ред. В.Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.3285.

372. Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.594.

373.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред.

А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.590.

374.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.300.

375.Туркевич Л. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.278, 300, 310, 313, 314, 324, 348, 359.

ТУРУЛА ЄВГЕН

(1882, Бережани на Тернопільщині - 1951, Вінніпег, Канада)

376.Енциклопедія українознавства. Т.9. / За ред. В. Кубійовича. - К.: 31 Молоде життя, 1993. - С.3287.

377.Митці України:  Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.590.

378.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.ЗЗ.

379.Турула Є. // Історія української музики. В 6 т. - К.: Наук, думка, 1989. - Т.3. - С.45,46.

ФЕДОРІВ МИРОН

(07.12.1907, с. Криве на Тернопільщині)

380.Енциклопедія українознавства. Т.9. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.3488.

381.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.602.

382.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред.

А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.599.

383.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.304.

384.Федорів М. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.383.

НОТОГРАФІЯ

385.Федорів М. Церковні пісні на мішаний хор. - Львів, 2004. - 35с.

ФІАЛА (ФІЯЛА)ЮРІЙ

(31.03.1922, Київ)

386.Гордійчук М. Киянин з Канади // Культура і життя. - 1992. 30 трав.

387.Енциклопедія українознавства. Т.9. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.3519.

388.Кияновська Л. З-за піднятої завіси // Музика. - 1991. - №4.

389.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.607.

390.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред.

А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл.. 1992. - С.604.

391.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.:Муз. Україна, 2004. - С.305.

392.Фіала Ю. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.232,233, 368.

ФОМЕНКО МИКОЛА

(25.12.1894, Ростов-на-Дону - 08.10.1961, Нью-Йорк, США)

393.Енциклопедія українознавства. Т.9. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.3521.

394.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудринцького. - К.: Укр. енцикл., 1997. -С.607.

395.Митці України: Енцикл.  довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред.

А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл.. 1992. - С.605.

396.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.309.

397.Фоменко М. // Рудницький Л. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.15,40,238-240, 349, 358,359.

НОТОГРАФІЯ

398.Фоменко М. Отаман Стрілець. Монолог перед шаблею: Музика // Вокальні твори на слова Яра Славути / Упоряд. К. І. Котенко. - К.: Муз. Україна, 1995. - С.21,27.

399.Фоменко М. Партизанська; Отаман Стрілець; Слава Мазепі, кантата; Монолог перед шаблею; Діва Марія: Музика // Вокальні твори на слова Яра Славутича / Упоряд.: С. Яременко. - Едмонтон (Канада): Славута, 1978. - С.5, 7, 22,45, 70.

ФОРОСТИНА ЄВГЕН

(05.11.1883, с. Кольбушів, Західна Україна - 25.09.1951, Нью-Йорк, США)

400.Енциклопедія українознавства. Т.9. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.3522.

401.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.608.

402.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред.

А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.606.

403.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.:Муз. Україна, 2004. - С.310.

404.Форостина Є. : Біогр. довід. // Черепанин М. Музична культура Галичини: Монографія. - К.: Вежа, 1997. - С.239.

405.Форостина Є. // Історія української музики. В 6 т. - К.: Наук, думка, 1989.- Т.4.- С.548, 558.

406.Форостина Є. // Рудницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.141.

ШАМО ЮРІЙ

(15.01.1947, м.Київ)

407.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.639.

408.Митці України: Енцикл  довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.637.

409.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід- - К.: Муз. Україна, 2004. - С.323.

410.Суторихіна М. На концерті з творів Ю. Шамо // Музика. - 1993. - №2.

ШТОКАЛКО ЗІНОВІЙ

(25.05.1920, Бережани на Тернопільщині - 28.06.1968, Нью-Йорк, США)

411.Енциклопедія українознавства. Т.10. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.3898.

412.Мистецгво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл.. 1997. - С.661.

413.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред.

А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.660.

414.Муха А. Композитори України та української діасплри: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.331.

415.Штокалко 3. В рокотанні-риданні бандур / Авт.-упор.: М. А. Шудря, В. Г. Нечепа. - К.: МАУП. 2006. - С.435.

416.Штокалко 3. Кобза. - К.: Таксон, 1997. - 359с.

417.Штокалко 3. // Самчук У. Живі струни: Бандура і бандуристи. - Детройт: Вид. Капелі Бандуристів ім. Т. Г. Шевченка, 1976. - С.66,182,183,185,202,429,450.

ШУТЬ ВАСИЛЬ

(26.04.1899, м. Золотоноша на Черкащині - 23.08.1982, Чикаго, США)

418.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл.. 1997. - С.664.

419.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.334.

420.Шуть В. // Рурницький А. Українська музика: Іст.-критич. огляд. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963. - С.15,212,213, 359.

ЯКИМЕНКО ФЕДІР

(20.02.1876, с. Піски, передмістя Харкова 03.01.1945, Париж, Франція)

421.Булат Т. Уперше про Федора Якименка//Музика. - 1988. - №4.

422.Вірста А. Уклін митцеві//Музика. - 1991. - №5.

423.Енциклопедія українознавства. Т.10. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.3963.

424.Жук С. Мої зустрічі з Я. Степовим і Ф. Якименком // Музика. - 1991. - №5. 425.Лисько 3. Федір Якименко - визначна, але малознана постать в історії української музики // Музика. - 1994. - №1.

426.Мистецтво України: Біогр. довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.674.

427.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.340.

428.Ніколаєва Л. Повернути із забуття//Музика. - 1995. - №3.

ЯКОВЧУК ОЛЕКСАНДР

(21.05.1952, с. Черче Хмельницької обл.)

429.Гордійчук М. Інструментальна повість // Музика. - 1988. - №5.

430.Гордійчук М. І молодий, і ранній // Культура і життя. - 1988. - 22 трав.

431.Єременко 3. До репертуару піаніста // Музика. - 1989. - №5.

432.3агайкевич М. „Пригоди в Смарагдовому місті" // Музика. - 1989. - №3.

433.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.341.

434.Тарасова Т. Утверджуючи індивідуальність // Музика. - 1984. - №5.

ЯРЕМЕНКО СЕРГІЙ

(10.10.1912, слобода Старокозача, Бесарабія - 19.11.1997, Едмонтон,

Канада)

435.Гамкало І. Там процвітає й до нас долітає // Культура і життя. - 1992. - 24 жовт. 436.Енциклопедія українознавства. ТЛО. / За ред. В. Кубійовича. - К.: Молоде життя, 1993. - С.3982.

437.3убанин Ф. Дует розкрилля // Укр. культура - 1992. - №7.

438.Мистецтво України: Біогр. Довід. / Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1997. - С.678.

439.Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Г. Лабінський, М. С. Мурза; За ред.

 А. В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл., 1992. - С.678.

440.Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - С.343.

441.Устенко-Гайдай Г. ...І щирі звуки сонячних пісень // Україна молода. - 1999. - 13берез. - С.6.

НОТОГРАФІЯ

442.Яременко С. Дует Мазепи й Мотрі. Саскачеванка: Музика // Вокальні твори на слова Яра Славутича / Упоряд.: С. Яременко. - Едмонтон (Канада): Славута, 1978. - С.50,63.

443 .Яременко С. Саскачеванка: Музика // Вокальні твори на слова Яра Славутича / Упоряд.: К. І. Котенко. - К.: Муз. Україна, 1995. - С.39.

444.3авойовники прерій. Кантата: Муз. С. Яременка., Сл. Я. Славутича. - Едмонтон

(Канада): Славута, 1983. - 60с.

 

Іменний покажчик.

Антонович М.............................................1, (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),(9),

(10), (11), 106.

БалашоваС.................................................86.

Бапей В.......................................................(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),

(19), (20), (21).

Баран М......................................................22.

Барнич Я..................................................(22), (23), 24,25, 26, (27), (28), (29),(30), (31), (32),(33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), (60), (61), (62), (63), (64), (65), (66), 67, 68.

Басараб Р........,..........................................27.

Безкоровайний Б......................................73.

Безкоровайний В......................................69, 70, 71, 72, (73), (74), (75), (76),(77), (78), (79), (80), (81), (82), 83, 84, 85.

Бенч О.......................................................300.

Бібік В......................................................(86), (87), (88), (89), (90), (91), (92).

Білинський В............................................285,360.

Білогруд І..................................................(93), (94), (95), (96), (97), (98).

Бобик П......................................................28.

Бобикевич О.............................................(99), (100), (101).

БойченкоМ...............................................102, (103), (104), (105).

Булат Т.......................................................151,416.

Верещагін Б...............................................207.

Веселовський Б........................................(106), (107), (108), (109).

Виноградов Г............................................152.

Витвицький В..........................................(11О), 111,112,113, 114, 115,(116),(117), (118), (119), (120), (121), (122), (123), (124), (125), (126), 127, 261, 319.

Вірста А....................................................417.

Гайворонський М....................................(127), 128, 129, 130, (131), (132),(133), (134), (135), (136), (137), (138), 139, 140.

Гамкало І..................................................430.

Гармель О................................................12.

Герлах Х...................................................153.

Гладилович Л...........................................(141), (142), (143).

 

 

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка