Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Мова і стиль новел В. СтефаникаВасиль Стефаник - художник слова / ред. кол. В. В. Ґрещук, В. І. Кононенко, С. І. Хороб. - Івано-Франківськ : Плай, 1996. - 270 с.

Голянич М. „Лесева фамілія" Василя Стефаника крізь призму внутрішньоформної номініції / М. Голянич // Обрії. - 2004. - № 2. - С. 53-54.

Ґрещук В. Взаємодія української літературної мови і південно-західних діалектів: мова новел Василя Стефаника / В. Ґрещук // Українознавчі студії. - 2007/2008. - № 8-9. - С. 3-13.

Ґрещук В. Гуцульсько-покутські діалектні паралелі в мові новел Василя Стефаника / В. Ґрещук // Ямгорів : альманах. № 16-17. - Городенка, 2009. - С. 35-45 ; Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19-20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 21-26.

Дорошко Л. „Слово, сказане самим буттям" : [природа слова В. Стефаника] / Л. Дорошко // Слово і Час. - 2004. - № 12. - С. 36-41.

Кіцак З. Концепт „сонце" в пейзажних описах Василя Стефаника / З. Кіцак // Семантика мови і тексту. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 246-248.

Піхманець Р. Природа художніх символів Василя Стефаника / Р. В. Піхманець // Нариси з поетики української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. - Івано-Франківськ-Снятин, 2000. - С. 61-105.

Романюк Н. Стилістичне використання структурно-трансформованої говіркової фразеології в мові творів В. Стефаника / Н. Романюк // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19/ 20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 65-68.

Русакова О. Рівнорядний таксис простого ускладненого речення в мові новел Василя Стефаника / О. Русакова // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 25/26. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 250-254.

Василь Стефаник і українська культура (тези). Ч. ІІ. - Івано-Франківськ, 1991. - С. 126 с.

із змісту:

Секція ІІІ. Мова і стиль творів В. Стефаника.

Бабич Н. Психологізм новел В. Стефаника засобами фразеології. - С. 3 ; Баран Я. Фразеологічні діалектизми у новелах В. Стефаника. - С. 5 ; Бичко З., Бичко Н. Мова художніх творів В. Стефаника. - С. 7 ; Білоусенко П. Словотвірні діалектизми у новелах В. Стефаника. - С. 9 ; Бондаренко Д.   Назви рослин у творах В. Стефаника. - С. 11 ; Вакалюк Я. Робота над словником мови художніх творів В. Стефаника. - С. 13 ; Височина А., Попова І. Морфологічні діалектизми у творах В. Стефаника. - С. 16 ; Гандзюк С.   Категорія виду українського дієслова у німець­кому перекладі І. Поповича новели В. Стефаника „Кленові листки". - С. 18 ; Грещук В. Словотвір і художній текст (на матеріалі новел В. Стефаника). - С. 21 ; Грицик Г. Елементи фольклорного мовлення у новелах В. Стефаника. - С. 24 ; Грицик Н. Емоційно-експресивний синтаксис но­вел В. Стефаника. - С. 26 ; Демська О. Особливості мови листів В. Стефаника до митрополита Андрея Шептицького. - С. 28 ; Дзюбишин-Мельник Н. Варіантність у мові і стиль В. Стефаника. - С. 30 ; Єрмоленко С. Стилістика Стефаникових новел з істо­рії української літературної мови. - С. 32 ; Зеленько А. Взаємодія загальномовного й діалектного як один із компонентів творчої манери В. Стефаника. - С. 35 ; Журавльова Н. Стилістична роль народнопісен­них елементів у новелах В. Стефаника. - С. 37 ; Іванова А. Семантика порівнянь у новелах В. Стефаника. - С. 39 ; Каспришин З. Епітет у новелах В. Стефаника. - С. 40 ; Ковальчук М.  Синтаксичні форми вираження трагічного у новелах В. Стефаника. - С. 42 ; Кобилянський І. Перифраза у творах В. Стефаника. - С. 45 ; Кобилянська М.   Особливості дієслівного керуван­ня у мові творів В. Стефаника. - С. 47 ; Кононенко В. Національно-культурний мовний компонент у структурі художніх текстів В. Стефаника. - С. 49 ; Коропенко І. Специфіка запозичень у словнику мови В. Стефаника. - С. 51 ; Кучеренко Л. Порівняльні конструкції в мові новел В. Стефаника. - С. 54 ; Миронюк Н. Проблеми перекладу творів В. Стефа­ника російською мовою (лінгвістичний аспект). - С. 56 ; Мірошниченко В. Творчість В. Стефаника в англо­мовних та французьких перекладах. - С. 58 ; Олексенко В. Мовні засоби вираження емоцій у но­велах В. Стефаника. - С. 60 ; Семиряк В. Взаємопроникнення національного й інтернаціонального в мовній практиці В.Стефаника. - С. 63 ; Сікорська З., Терновська Т. Лінгвостилістичний аналіз новели В. Стефаника „Злодій". - С. 65 ; Скаб М. Лінгвістичний аналіз новели В. Стефаника „Новина". - С. 67 ; Сніжко Н. Виробнича лексика в художній мові В. Стефаника. - С. 69 ; Тишківська Н. Архітектоніка новел В. Стефаника. - С. 71 ; Турчин В. До вивчення змістової сегментації новели В. Стефаника „Палій". - С. 73 ; Христіанінова Р., Дякіна В. Фонетичні діалектизми в новелах В. Стефаника. - С. 75 ; Шумей І. Термінологічна лексика ткацтва у но­велах В. Стефаника. - С. 77 ; Лесюк М. У творчій лабораторії В. Стефаника. - С. 79 ; Кононенко І. Прикметник у контексті новелістики В. Стефаника. - С. 81 ; Голянич М. Художнє означення до дії у новелах В. Стефа­ника. - С. 83.

Стефаниківські читання. Вип. І / відп. ред. Л. Кіліченко. - Івано-Франківськ, 1990. - 193 с.

із змісту:

ІІ Секція Мова творів Василя Стефаника

Антонович М. Відтворення фразеології новел В.Стефа­ника в англійських перекладах. - С. 113 ; Баран Я. Прагматичний аспект реалізації фразеологіз­мів у новелах В. С. Стефаника. - С. 116 ; Батюк Л. Твори В.Стефаника як джерело вивчення південно-західних говорів. - С. 119 ; Бичко З. Покутсько-бойківські лексичні ізголоси з новелах Василя Стефаника. - С. 123 ; Бондаренко Д. Порівняння в творах В. Стефаника. - С. 124 ; Вакалюк Я., Василевич Г. Лексеми мати в художніх творах В. Стефаника. - С.  128 ; Гандзюк С. Проблема збереження етнічно-мовної своє­рідності в німецькому перекладі С. Залевського новели В. Стефаника „Палій". - С. 131 ; Голянич М. Кольористична лексика в новелах В. Стефаника. - С. 133 ; Дяків О. До історії перекладу О. Кобилянською новел В. Стефаника німецькою мовою. - С. 136 ; Каспришин З. До питання про словотвірні особливості мови творів В. Стефаника. - С. 139. ; Кононенко В. Експресія синтаксису В. Стефаника. - С. 143 ;  Лесюк М. Релікти колишнього перфекта в творах В.Сте­фаника. - 147 ; Невідомська Л. Пейзажні описи у нове­лах В. С. Стефаника. - С. 153 ; Тишківська Н. Невласне-пряма мова в новелах Василя Стефаника. - С. 157.

Стефаниківські читання. Вип. 2 / редкол. : Л. Кіліченко, В.Кононенко, О. Пилип'юк. - 1993. - 195 с.

ІІІ Секція Мова і стиль творів Василя Стефаника

Кононенко В. Художня проза В. Стефаника: психологічний контекст. - С. 79 ; Антонович М., Лехицька Л. Синтаксичні особливо­сті   англійських   перекладів   новел   В.   Стефаника. - С. 82 ; Баран Я. Структурно-семантичний та структурно-граматичний аналіз фразеологізмів у новелах В. Стефани­ка. - С. 84 ; Бекеш Н. Морфологічні риси покутського говору в художніх творах В. Стефаника. - С. 87 ; Бичко З. Опільсько-покутські лексичні ізоглоси у тво­рах В. Стефаника. - С. 89 ; Бігусяк М. Етнофраземи в новелах В. Стефаника. - С.91 ; Богдан С. Етикетні формули звертання в епістолярії В. Стефаника. - С. 93 ; Бусько М. Мовні засоби створення образу часу в новелах В. Стефаника та оповіданнях Б. Лепкого. - С. 94 ; Вакалюк Я. Лексико-семантична характеристика слів великий,   малий  у   художніх   творах В. Стефаника. - С. 96 ; Василевич Г. Стилістична роль повторів у новелах В. Стефаника. - С. 98 ; Василевич Р. Лексичне багатство дієслів зорового сприймання  у новелах В. Стефаника. - С. 99 ; Гетманчук Н. Структурно-семантичні особливості валентно-зв'язаних конструкцій у новелах В. Стефаника як засіб індивідуалізації  художнього стилю. - С. 101 ; Голянич М. Смислове навантаження опорних лексем у   новелі В. Стефаника „Синя книжечка". - С. 103 ; Грещук О. Словотвірно споріднені слова як засіб єд­ності художнього тексту (за новелами В. Стефаника). - С. 105 ; Демська О. Омонімія у художній мові В. Стефаника. - С. 107 ; Загнітко А. Особливості прозового синтаксису В. Стефаника. - С. 109 ; Каспришин З. Засоби вираження атрибутивності у новелі В. Стефаника „Побожна". - С. 111 ; Кліщун Г., Чорненький Я. Культурологічний аспект діалектизмів мови творів В. Стефаника. - С. 114 ; Лазарович В., Шацька Г. Деякі особливості ранніх перекладів новел В. Стефаника на німецьку мову. - С. 116 ; Лесюк М. Функції дієслова бути в художніх творах В. Стефаника. - С. 117 ; Мельник Я., Семків Н. Деякі аспекти проблеми адекватності перекладу творів В. Стефаника. - С. 120 ; Микитин О. Структурно-семантичні особливості десубстантивів у новелах В. Стефаника. - С. 122 ; Турчин В., Турчин М. Контрастивний аналіз лек­сики новели В. Стефаника „Діточа пригода" в перекладі Р. Курінного на німецьку мову. - С. 125 ; Чорнецький Я. До проблеми норми та варіантності в мові творів В. Стефаника. - С. 127 ; Шутова Л. Лінгвостилістичний аналіз новели В. Сте­фаника „Роса". - С. 129.

Стефурак О. Внутрішня форма слова-образу „Світ" у художньому тексті Василя Стефаника / О. Стефурак // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 17-18. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 112-114.

Чорненький Я. Система української загальнонародної мови в палітрі творів В. Стефаника / Я. Чорненький // Записки ЛНБ ім. В. Стефаника. Вип. 7/8. - Л., 2000. - С. 479-485.

Щербак М. Епітет у новелах Василя Стефаника / М. Щербак, М. Яким // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 15/18. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 550-555.

Яценко Т. Експресіоністичне письмо Василя Стефаника. Вивчення новели „Камінний хрест" у 10 класі / Т. Яценко // Українська мова і література в школі. - 2005. - № 4. - С. 24-27.

Оновлено 22-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка