Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Україна на шляху до Європи Державна політика України в сфері реформування системи правоохоронних органів у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції / В. А. Ященко, С. П. Люлько, Г. В. Новицький та ін. ; за заг. ред. акад. НАН України В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 188с.

Видання висвітлює актуальні, зокрема правові проблеми реформування та розвитку структур безпеки і оборони України, що виникають в процесі реалізації одного із стратегічних пріоритетів зовнішньої політики – курсу на євроатлантичну інтеграцію. Надано проекти нормативно-правових документів щодо стратегічних принципів і механізмів планування та реалізації пріоритетних завдань політики національної безпеки. 
 Європейська інтеграція : крок за кроком / Д. Корбут , В. Замятін, І. Підлуська  та ін. - К. : Європа ХХІ, 2001. - 216 с.

Вступ до Європейського Союзу проголошено стратегічною метою України. Посібник містить стислу інформацію про те, як розвиваються процеси європейської інтеграції і який вплив вони мають  на Україну; знайомить читача з юридично-правовими та економічними засадами функціонування Європейського Союзу та його органів і стосунками України з ЄС.

 Європейська спільнота очима молодих : за матеріалами Міжнар. молодіж. конф. "Укр.-європ. перспективи: погляд молодих європейців та українців”, 21-23 лип., 2005, смт. Сонячногірське, АРК. - К. : Україна, 2005. - 79 с.

Книжку розбито на тематичні розділи, до кожного з яких структурно додано дискусію з доповідачами стосовно питань входження України до ЄС та НАТО. Окрім того подано інформацію щодо програми обміну студентами університетів Європи TEMPUS / TACIS, а також про нову навчальну програму ЄС для України, Молдови та Білорусі ERASMUS MUNDUS.
 Європейський Союз: перспективи української інтеграції : [довід.] / [Представництво Європ. Коміс. в Україні]. – [К. : б. в.], 2008. – 68 с.

Видання містить загальну коротку довідкову інформацію про Європейський Союз, правову базу, історію створення ЄС а також історію взаємин України та Євросоюзу.

 Європейський Союз та Україна: Стратегія відносин в контексті розширення / Ін-т регіон. та євроінтегр. Дослідж. "ЄвроРегіо Україна". - К. : К.І.С., 2003. -206 с.

Публікація включає в себе матеріали конференції "Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення", що Київський Центр Інституту Схід-Захід провів 23 вересня 2003 року у Києві. Крім збірки виступів учасників конференції публікація містить ряд додатків, до яких увійшли порядок денний та список учасників конференції, відгуки про конференцію у пресі та різноманітні офіційні документи, що стосуються відносин між ЄС та Україною і так чи інакше згадувалися підчас конференції.
 Жовква І. І. Стратегічне партнерство України. Теорія і практика / І. І. Жовкла ; за заг. ред. В. П. Горбуліна – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 156 с.

Видання присвячене дослідженню закономірностей розвитку стратегічного партнерства як специфічного інструменту зовнішньої політики України. У книзі міститься авторське визначення стратегічного партнерства, наведено його основні ознаки та моделі, подано перелік необхідних критеріїв, досягнення яких дозволяє віднести міждержавні відносини до категорії стратегічного партнерства. Проведено детальний аналіз двосторонніх відносин України та визначено, які з них належать до категорії стратегічного партнерства.

 Інноваційна політика України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. Вип. 1 / за заг. ред. В. П. Горбуліна. - К. : Євроатлантикінформ, 2007. - 264 с.

Збірник містить науково-інформаційні матеріали, які характеризують сучасний стан та перспективи розвитку інноваційної політики України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції. Видання має практичне значення для науковців і фахівців, що займаються проблемами інноваційного розвитку та аналізом інтеграційних євроатлантичних процесів.
 Інноваційний розвиток ЄС: сучасні тенденції та перспективи для України : матеріали, повідомл., реф. / Центр європ. та трансатлант. студій, Благодійний фонд “Місія інтелектуальних ініціатив”, Фонд Генріха Бьоля. – К. : Т. А. Кінько, 2007. – 64 с.

У цьому збірнику вміщено матеріали про сучасний стан інноваційного розвитку економіки Європейського Союзу. Проаналізовано стан виконання завдань Лісабонської стратегії в Європі, наведено докладний опис змін у стратегії, необхідних для її успішного виконання. Розглянуто механізми та інструменти реалізації концепції європейського наукового простору, закладеного в різних європейських програмах: Рамковій програмі, COST, EUREKA, EUROSTARS, Європейські технологічні платформи, Спільні технологічні ініціативи.
Пропоновані матеріали можуть стати наочним взірцем для практичного застосування в Україні успішного інноваційного досвіду Європейського Союзу.
 Критерії членства в СОТ, Європейському Союзі та НАТО: Інтеграційні перспективи України / ред. та упоряд. І. І. Жовква ; ІЄАС. - К. : [б. в.], 2004. - 88 с.

Це дослідження є спробою резюмувати чіткі критерії членства в організаціях, членом яких прагне стати Україна, а також показати, наскільки Україна відповідає цим критеріям.
Дослідження не лише констатує здобутки та проблеми у відносинах України з СОТ, ЄС та НАТО. Воно висвітлює позитивні та негативні наслідки інтеграції України до цих структур, а також рекомендації щодо прискорення інтеграційних процесів на кожному з трьох напрямків. Наприкінці кожного розділу викладено обґрунтований прогноз щодо можливостей та термінів вступу України до кожної з організацій.
Молодіжна політика Європейського Союзу: перспективи та шляхи запровадження в Україні / Молодіж. дебат. центр. –  Донецьк : [б. в.], 2006. – 104 с.

Посібник створено в рамках реалізації проекту „Стандарти Європейського Союзу в сфері соціальної, молодіжної та громадської політики та роль органів державної влади в процесі їх досягнення". Метою проекту є ознайомлення державних службовців України зі стандартами молодіжної політики Європейського Союзу та формування практичних навичок щодо їх запровадження.
Основна увага під час створення цього посібника приділялась підходам, та принципам, що використовуються в реалізації політики, оскільки саме вони, на думку авторів та експертів, є визначальними і можуть бути застосовані представниками державної влади в Україні вже сьогодні.
 Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України / за ред. В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 415 с.

Запропоноване видання присвячується історії та аналізу сучасного стану європейської та євроатлантичної інтеграції України. Структура книжки побудована у відповідності до основних етапів розвитку європейської та євроатлантичної інтеграції. Це дозволяє розкрити закономірності і послідовність євроатлантичних інтеграційних процесів.

 План дій Україна – Європейський Союз. – К. : ЛІК, 2006. – 40 с.

План дій визначає цілі та дії для співпраці України та ЄС у політичній, економічній та соціальній сферах на період його тривалості. Передбачає також торгівельні, ринкові та регуляторні реформи між сторонами. Включає питання співробітництва в сфері юстиції та внутрішніх справ, а також транспорту, енергетики, інформаційного суспільства та навколишнього середовища. Окреслю першочергові завдання у між людських контактах (наука і технологія, освіта, культура, громадське здоров’я та ін.).

 Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні : аналіт. доп. та рек. / Міжнар. фонд "Відродж." , Ін-т відкритого сусп-ва-Брюссель. - К. : К. І. С., 2006. - 159 с.

Видання містить аналіз досягнень та проблем, пов’язаних із утвердженням верховенства права в Україні. Пропонуються детальні рекомендації перетворень, які країна має здійснити у співпраці з ЄС для становлення України як демократичної та правової держави.

 Програми та інструменти інноваційного розвитку економіки Європейського Союзу. Українські проекції : міжнар. конф., Київ, листоп. 2006 / редкол.: Смертенко П. С., Коломієць О. В., Кінько Т. А. та ін. - К. : Т. А. Кінько, 2006. – 64 с.

У цьому збірнику вміщено матеріали про такі програми та інструменти інноваційного розвитку економіки Європейського Союзу, як 7 Рамкова програма, COST, EUREKA, CIP, JTP, а також ті, що були обговорені у ході міжнародної конференції "Програми та інструменти інноваційного розвитку економіки Європейського Союзу. Українські проекції.", проведеної у Києві 24 листопада 2006 року.
Висвітлено особливості програм, механізми для практичної участі в цих програмах українських партнерів, приклади реалізації інноваційного шляху розвитку та його проекції для України.
 Публічна політика Європейського Союзу : [перспективи та шляхи запровадження в Україні] / Молодіж. дебат. центр. – Донецьк : [б. в], 2006. – 88 с.

Посібник створено в рамках реалізації проекту „Стандарти Європейського Союзу в сфері соціальної, молодіжної та громадської політики та роль органів державної влади в процесі їх досягнення". Метою проекту є ознайомлення державних службовців України зі стандартами публічної політики Європейського Союзу та формування практичних навичок щодо їх запровадження.
Основна увага під час створення цього посібника приділялась підходам та принципам, що використовуються в реалізації публічної політики, оскільки саме вони, на думку авторів та експертів, є визначальними і можуть бути застосовані представниками державної влади в Україні вже сьогодні.
 Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України : матеріали засід. “круглого столу”, 17 груд. 2003 р. – К. : НІСД, 2004. – 79 с.

У збірнику вміщено тексти виступів учасників засідання „круглого столу” „Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України”, яке відбулося 17 грудня 2003 року в Національному інституті стратегічних досліджень.
Обговорювались вірогідні наслідки розширення ЄС для України з акцентом на тих нових можливостях, які воно може відкрити для втілення української стратегічної євроінтеграції.
 Соціальна політика Європейського Союзу: Перспективи та шляхи запровадження в Україні / Молодіж. дебат. центр. – Донецьк : [б. в.], 2006. - 128 с.

Посібник створено в рамках реалізації проекту „Стандарти Європейського Союзу в сфері соціальної, молодіжної та громадської політики та роль органів державної влади в процесі їх досягнення". Метою проекту є ознайомлення державних службовців України зі стандартами соціальної політики Європейського Союзу та формування практичних навичок щодо їх запровадження.
Основна увага під час створення цього посібника приділялась підходам, та принципам, що використовуються в реалізації політики, оскільки саме вони, на думку авторів та експертів, є визначальними і можуть бути застосовані представниками державної влади в Україні вже сьогодні.
 Україна - ЄС: від плану дій до посиленої угоди [Текст] / Центр Разумкова. - К. : Заповіт, 2007. - 244 с.

Збірник містить матеріали дослідницького проекту з підтримки Європейського вибору України – „Громадський моніторинг виконання Плану дій Україна - ЄС”, який здійснюється Центром Разумкова за участю Інституту Європи Університету Цюріха, зокрема: попередні оцінки виконання Плану дій, здійснення Консорціуму експертів, виступи учасників Круглого столу, що відбувся 6 березня 2007 року, результати експертних опитувань та досліджень громадської думки з проблем європейської інтеграції України. У збірнику також наведено позиції представників Уряду та Парламенту, інформаційні та документальні матеріали про перебіг Плану дій Україна – ЄС.
 Україна - ЄС: на шляху до безвізового режиму [Текст] / Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України. - К. : [б. в.], 2006. - 72 с.

Видання присвячене аналізові шляхів досягнення Україною критеріїв безвізової країни у відносинах з Європейським Союзом. Сформульовано рекомендації для державних органів України щодо встановлення в перспективі безвізового режиму між Україною та ЄС. Оприлюднення Спільних консульських інституцій ЄС допоможе вітчизняним державним інстанціям сформулювати бачення напрямів реформування української консульської та прикордонної політики у відповідності зі стандартами ЄС.
 Україна на шляху до Європейського Союзу. – Варшава : [б. в.], 2006. – 189 с.

Збірник вміщує статті, в яких висвітлено досвід Польщі у сфері європейської інтеграції та її наслідки для політичних, суспільних та економічних змін. Метою публікації є розширити інформаційний кругозір читачів щодо переваг, які дає Україні процес зближення з ЄС, а також показати, у який спосіб українські регіональні інституції можуть використовувати можливості розвитку, які дає регіональна політика ЄС.

 Україна на шляху до Європи / упоряд.: В. Шкляр, А. Юричко. - К. : Етнос, 2006. - 494 с.

Видання об’єднує статті провідних вчених-політологів, журналістів, державних діячів, у яких висвітлюються проблеми інтеграції до ЄС, аналізується досвід країн, які пройшли цей шлях, а також проблеми і набутки України в реалізації стратегічної мети.

 Україна та сучасні тенденції і механізми інноваційного розвитку Європейського Союзу [Текст] : матеріали, повідомл., реф. / Центр європ. та трансатлант. студій, міжнар. фонд "Відродж." ; упоряд.: П. С. Смертенко, О. В. Коломієць. - К. : Т. А. Кінько, 2007. - 64 с. : іл.

У збірнику вміщено матеріали про сучасні тенденції та механізми інноваційної економіки Європейського Союзу, що були обговорені в ході міжнародної конференції „Україна та сучасні тенденції і механізми інноваційного розвитку Європейського Союзу”, проведеної у Києві 29 травня 2007 року.
Висвітлено сучасні підходи та необхідні кроки для прискореного розвитку ЄС на основі Лісабонської стратегії та за допомогою 7 Рамкової програми, механізми інноваційного розвитку ЄС, приклади реалізації інноваційного розвитку ЄС та їх значення для України.
 Участь України в агенціях і програмах Європейського Союзу: перспективи та можливості [Текст] / Міжнар. центр персп. дослідж. - К. : [б. в.], 2008. - 335 с.

Україна та Європейський Союз готуються до переходу на якісно новий рівень відносин. На додаток до нової угоди Україні запропоновано інструменти, що також сприятимуть інтеграції, передусім через участь в агенціях і програмах ЄС. Дане видання подає докладну інформацію щодо цих агенцій і програм (причини їх створення, функціонування та фінансування, можливі форми участі третіх країн, аналіз передумов для участі та співпраці, детальний опис процедури доручення). Видання може слугувати аналітичною базою для обговорень і бути основою для майбутнього поінформованого рішення уряду.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка