Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail: Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31


Графік роботи:

Щоденно: з 10 - до 19 години
В неділю: з 10 - до 18 години
Субота - вихідний день
Останній четвер місяця - санітарний день.


Енциклопедія Сучасної України

ВОНА ЗАВЖДИ ДОПОМОЖЕСкарбницею духовності При­карпатського краю ось уже 66 років є Івано-Франківська об­ласна державна універсальна наукова бібліотека імені І. Франка - храм мудрості народу і його національної пам'яті, який дбайливо зберігає і примножує крає­знавчий, вітчизняний та зарубіж­ний пласти наукових знань, щедро дарує його читачам. Вона одна з провідних інформаційних, культурних та просвітницьких установ Івано-Франківщини, головна бібліотека регіону, науково-методичний та коорди­наційний центр для бібліотек регіону. Незмінним її керівником більше 30 років є Марія Вікто­рівна Альба, заслужений праців­ник культури У країни.

Заснована бібліотека Постано­вою Ради народних комісарів УРСР від 8 травня 1940 р. Пер­шим директором був педагог, бібліофіл, краєзнавець Василь Пашницький. Під час Другої світової війни вона була майже повністю розграбована німець­кими та мадярськими війська­ми, які розміщувалися у будинку бібліотеки. Пошкоджено примі­щення, знищено майно, погра­бовано книжковий фонд. І лише 1944 року обласна бібліотека почала відроджуватися. Однак значну частку її книжкових багатств втрачено назавжди (200 тис. книг).

1956 року з нагоди 100-річчя від дня народження великого українського письменника Івана Франка, обласній бібліотеці присвоєно ім'я Великого Каме­няра. А 1966 року з масової її реорганізували в наукову. Го­ловна бібліетека стає закладом універсального профілю і основ­ним депозитарієм краєзнавчих видань, літератури іноземними мовами, науково-методичним і координаційним центром ор­ганізації діяльності бібліотек усіх систем і відомств. Згідно з новим статусом розпочалося наукове формування фонду, розширює­ться структура бібліотеки, відкриваються нові підрозділи. Дбайливо, зберігаючи й при­множуючи книжкове багатство, сьогодні вона щедро дарує півмільйонний фонд близько як 22 тисячам користувачам, до послуг яких - 15 відділів та 3 сек­тори. Діяльність бібліотеки спрямована на задоволення всезростаючих запитів та потреб читачів.

Обласна бібліотека - це осе­редок спілкування краян, наукової еліти та творчої інтелігенції регіону. У ній діють клуб цікавих зустрічей, літературна вітальня, інтелектуальний клуб творчих особистостей, краєзнавчі та літературно-мистецькі студії. Налагоджена співпраця з орга­нами влади та місцевого само­врядування, комерційними структурами, обласними організаціями Національних Спілок письменників, художників та краєзнавців, політичними пар­тіями та організаціями, навчаль­ними та культурно-просвітниць­кими закладами, громадсь­кістю. Бібліотека є колективним членом Івано-Франківського обласного відділення Наукового товариства ім. Шевченка.

Визначальним у роботі книго­збірні є популяризація вітчиз­няних, зарубіжних та краєзнав­чих видань. Мешканці Івано-Франківська охоче відвідують презентації нових книг, творчі зустрічі з літераторами і вчени­ми, художниками і співаками, вернісажі, літературно-музичні вечори тощо. З нагоди 150-літнього ювілею І. Франка біб­ліотека спільно з НТШ прово­дить наукові читання за участю відомих учених краю. Надзви­чайну зацікавленість та схвальні відгуки у громадськості набули знайомства зблизька з відоми­ми та малознаними талановити­ми особистостями - раціоналі­заторами і винахідниками Украї­ни та Прикарпаття зокрема. Ці зустрічі відбуваються в рамках інтелектуального клубу творчих особистостей - спільного твор­чого проекту обласної бібліо­теки, обласного товариства ви­нахідників і раціоналізаторів України та Спілки наукових й інженерних об'єднань України.

Перелічити всі заходи важко, оскільки кожний із них заслуго­вує на особливу увагу, адже їх готують і вкладають свою частку душі справжні професіонали - бібліотечні працівники.

Нині в умовах глобалізації ін­формаційного простору основ­ний зміст діяльності бібліотеки - це сприяння інтелектуалізації суспільства. Обласна державна універсальна наукова бібліотека ім. (І. Франка - перший заклад культури на Прикарпатті, який надає своїм читачам вільний доступ до накопичених світових електронних ресурсів. Читачам пропонується широкий спектр інформаційно-бібліографічнйх послуг. З грудня 2001 року працює Інтернет-центр у рамках проекту „Інтернет для публічних бібліотек" (LЕАР) за фінансової підтримки Посольства США в Україні. За цим же грантом діють Інтернет-центри у Долинській районній, Вигодській селищній та Лолинській сільській бібліоте­ках. Доступ до Інтернету мають і користувачі Надвірнянської та Косівської центральних бібліо­тек. Ця діяльність сприяє інте­грації Івано-Франківщини в міжнародну спільноту.

2004 року обласна бібліотека стала переможцем проекту „Вікно в Америку". Завдяки уряду США в Україні на базі відділу літератури іноземними мовами діє інформаційно-ресурсний центр, який забезпечує демократичний, безкоштовний доступ усіх верств населення до інформації про історію та сьо­годення, освіту та культуру США, робить можливим доступ до друкованих, електронних та відеоматеріалів про Америку.

Бібліотека підтримала ініціативу Міжнародного Фонду „Від­родження" щодо реалізації проекту „Створення регіональ­них інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі регіональних публічних бібліотек України". Це регіональний ре­сурс, який забезпечує користу­вачів якісною інформацією з різних аспектів та галузей життє­діяльності Івано-Франківщини.

З 2003 року представлена бібліотека і на власній веб-сторінці. За адресою http://www.lib.if.ua. зацікавлені корис­тувачі мають можливість одержати оперативну інформацію про важливі події у діяльності бібліо­теки, масові заходи, познайоми­тися з цікавими новими надход­женнями, репертуаром бібліотеч­них послуг.

Щорічно бібліотека одержує 3-4 тисячі нових книжкових ви­дань, понад п'ятсот назв журна­лів і газет, зокрема й освітян­ських.

Особливе місце в роботі бібліо­теки посідає співробітництво із мас-медіа. Репортажі про зна­менні та пам'ятні дати в житті країни і Прикарпаття, відомих громадсько-політичних діячів, лі­тераторів, митців, про нову літературу три рази на тиждень ви­світлюються у власній рубриці бібліотеки „Скарбниця" на об­ласному радіо. Спеціальна руб­рика діє і в газеті „Освітянське слово" з новинками педагогічних видань та фахових статей для вчителів.

Обласна бібліотека постійно надає методичну та консуль­тативну допомогу бібліотекам області, що сприяє впровад­женню інновацій у їх практику. З метою професійного, творчого та інтелектуального розвитку бібліотечних працівників вона організовує конференції, нара­ди, семінари. Працівники бібліо­теки намагаються вкладати в роботу всі свої знання, уміння, творчість, новаторство. Колек­тив дбає, щоб обласна держав­на універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка завжди була справжнім світочем науки й культури, духовності й добра, гостинно зустрічає всіх, кому потрібна оперативна та якісна інформація.

Людмила БАБІЙ

Бабій Л. Вона завжди допоможе [ОУНБ ім. І. Франка] / Людмила Бабій // Освітянське слово. - 2006. - 5 жовт. (№ 32). - С. 4.

Оновлено 16-07-2020
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка