Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail: Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31


Графік роботи:

Щоденно: з 10 - до 19 години
В неділю: з 10 - до 18 години
Субота - вихідний день
Останній четвер місяця - санітарний день.


Енциклопедія Сучасної України

БІБЛІОТЕКА – ТЕРИТОРІЯ ТОЛЕРАНТНОСТІБібліотека як важливий центр духовного життя країни чи певного регіону використовує різноманітні форми роботи, об'єднує громадськість і стає своєрідною територією толерантності.

Гасло „Схід і Захід - разом", що стало актуальним останнім часом, сьогодні втілюється в життя і бібліотеч­ною спільнотою України, яка зміцнює духовні мости між регіонами, сприяє взаєморозумінню їхніх жителів.

Так, директор Долинської ЦБС Івано-Франківської області Л. Фреїв була учасником Всеукраїнського семіна­ру „Проект LEAP: Підвищення ролі бібліотек у житті міс­цевої громади", і зокрема акції „Українська книга - біблі­отекам Донбасу". Вона подарувала Донецькій ОУНБ ім. Н. К. Крупської добірку нових видань прикарпатських авторів та номер всеукраїнського літературно-художньо­го та громадсько-політичного журналу „Перевал", що ви­ходить в Івано-Франківську.

В Івано-Франківській ОУНБ ім. І. Франка проходить чимало соціально-культурних заходів, що сприяють ви­хованню толерантності у спілкуванні між окремими осо­бами і соціальними, культурними, релігійними та мовни­ми об'єднаннями краян.

Велике зацікавлення завжди викликають наукові чи­тання „Україна. XXI сторіччя". Це спільний проект нашої бібліотеки та Івано-Франківського осередку Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Найвідоміші вчені, діячі При­карпаття розглядають глобальні питання сьогодення, зок­рема доволі часто піднімають проблеми моральності. Так, читання „Етика: особистість і суспільство" пройшли за участю голови Івано-Франківського осередку НТШ, про­фесора Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Б. Остафійчука, „Клонування живих іс­тот: добро чи зло?" - професора Івано-Франківського державного медичного університету Л. Ковальчук, „Пав­ло Іоанн II і Україна" - за участю Єпископа Ординарія УГКЦ Софрона Мудрого та ін.

Для глибокого пізнання культури народів світу широ­ко популяризується література, що висвітлює історію і сьо­годення, традиції й кращі надбання писемного слова та ми­стецтва зарубіжних країн. Бібліотека співпрацює з польсь­ким товариством „Пшиязнь". Відбулися засідання клубу ці­кавих зустрічей, присвячені розвитку культури національ­них меншин Прикарпаття „Культура кожної нації - части­на світової культури", творчості польських письменників Ю. Словацького, Я. Твардовського, читацька конференція за творчістю Й. Крашевського, презентація книги Я. Хороши „Гуцульщина в польській літературі".

Тісні зв'язки підтримуються з російською общиною в Івано-Франківській області. Було спільно проведено літе­ратурно-музичні вечори, присвячені творчості О. Пушкі­на і Ф. Тютчева. Широкий інтерес викликала презентація книги „Ткань й ландшафт". Це антологія прозових та по­етичних творів наших земляків, написаних російською мовою. У презентації взяли участь генеральний консул Російської Федерації у Львові О. Чупигін та аташе генера­льного консульства РФ у Львові Л. Сабурова.

ОУНБ брала участь у презентації автобіографічної книги нашого краянина Б. Арсена „Моя гірка правда. Я і Холокост на  Прикарпатті", де автор, зокрема, розповідає про дружні відносини укра­їнського, єврейського, польського, німецького населення в прикарпатських селах у міжвоєнний період і на основі цих прикладів закликає своїх читачів до толерантності у міжнаціональних стосунках.

У справжнє свято для громадськості Прикарпаття вилилися зустрічі із французькою делегацією - членами Асоціації культурних та ділових зв'язків „Прикарпаття - Валь-де-Крьоз" та відомими польськими письменниками в рамках Днів культури Опольського воєводства в Івано-Франківській області. Великий інтерес викликали літера­турно-музичний вечір „Образ жінки у французькій літе­ратурі" та Інтернет-круїз „Країнами Європи". Обласною бібліотекою з приємністю прийнято пропозицію директо­ра Воєводської бібліотеки м. Опольє Т. Хробака та голови Асоціації О. Лєвіцкі щодо встановлення партнерських професійних та культурних взаємин.

Активною є співпраця з Британською Радою в Укра­їні, бібліотекою Гете-інституту (м. Київ), волонтерами Ко­рпусу Миру в нашому регіоні, українсько-американським доброчинним фондом „Сейбр-Світло" та ін.

Для книгозбірень Івано-Франківщини стає реальністю запровадження новітніх інформаційних технологій завдяки співробітництву з Посольством США в Україні та Міжнаро­дним фондом „Відродження". Адже за сприяння посольст­ва ОУНБ ім. І. Франка стала першим закладом культури на Прикарпатті, який надає своїм читачам безкоштовний до­ступ до світових інформаційних ресурсів через Інтернет. Це забезпечує рівні можливості для соціального і професійно­го зростання для найменш захищених верств населення. У грудні 2001 року було відкрито Інтернет-центр у рамках проекту „Інтернет для публічних бібліотек (ЬЕАР)", продо­вженням якого став проект „LEAP-Delta". А 2004 р. були відкриті Інтернет-центри у Долинській центральній район­ній та Вигодській селищній бібліотеках, які стали перемож­цями конкурсу „LEAP-IV".

Спільно з Міжнародним фондом „Відродження" реа­лізується проект „Створення регіональних інформацій­них порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек України".

Важливою подією не тільки для обласного центру, але й регіону в цілому стала участь обласної бібліотеки у проекті Посольства США в Україні „Вікно в Америку". Грант отримано і це дає можливість відкрити найближчим часом інформаційно-ресурсний центр на базі відділу літератури іноземними мовами.

Хочеться підкреслити, що саме бібліотекарі, серед яких багато творчих особистостей, справжніх фахівців, ініціаторів цікавих починань, роблять відчутний внесок у розвиток моральності, високих людських якостей кожного громадянина. Сприяючи підвищенню інтелектуального потенціалу суспільства, популяризуючи кращі твори на­ціональної і світової літератури, вони тим самим примножують добру славу України і своєї малої батьківщини.

Людмила БАБІЙ

Бабій Л. Бібліотека - територія толерантності / Людмила Бабій // Бібліотечна планета. - 2005. - № 4. - С. 28.

Оновлено 16-07-2020
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка