Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail: Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31


Графік роботи:

Щоденно: з 10 - до 19 години
В неділю: з 10 - до 18 години
Субота - вихідний день
Останній четвер місяця - санітарний день.


Енциклопедія Сучасної України

„Галицькі кмітливці”: НАЗВАНО ЛАУРЕАТІВ ОБЛАСНОГО ОГЛЯДУРади обласних організацій Товариства винахідників і раціоналізаторів Ук­раїни (ТВР) і Спілки наукових та інженерних організацій України (СНІО) підбили підсумки обласного огляду створення, накопичення, захисту та використання об'єктів промислової власності „Техтворчість Прикарпат­тя" в 2006 році. За підсумками рейтингового огляду найвагоміших ре­зультатів досягли колективи ВАТ „Івано-Франківськцемент" та УМГ „Прикарпаттрансгаз" - завдяки створенню та використанню об'єктів промислової власності вони забезпечили додатковий дохід для своїх підприємств відповідно на 54 та 22 мільйони гривень. За ці результати івано-франківських цементників визнано переможцем обласного огля­ду в номінації „Найкращий колектив із створення, накопичення, захис­ту і використання об'єктів промислової власності". Прикарпаттрансгазівців визнано найкращим колективом, який досяг висо­кої результативності під час цього огляду. Водночас відзначено зростаючий рівень раціоналізаторської діяльності колективу ТзОВ „Карпатнафтохім". Ради обласних органзацій ТВР і СНІО назвали також лауреатів огляду „Галицькі кмітливці-2006" серед індивідуальних учасників. Ними стали:

Нестор СЕРЕДЮК - заслужений діяч науки і техніки, професор, проректор з на­укової роботи Івано-Франківського дер­жавного медичного університету, що за­безпечив найвищу активність участі в на­уково-технічній творчості та отримання новаторами університету 48 патентів на винаходи і корисні моделі, - у номінації „Найкращий керівник - організатор нау­ково-технічної творчості";

Євстахій КОВАЛІВ - головний інже­нер УМГ „Прикарпаттрансгаз", автор трьох винаходів, організатор впроваджен­ня передових технологій та методів прове­дення діагностичних і ремонтних робіт на газопроводах і об'єктах транспортування і зберігання газу, який забезпечив річний дохід від використання об'єктів промисло­вої власності у виробництві понад 2,2 мільйона гривень - у номінації „Найкращий головний інженер - генератор ідей";

Іван МИРОНЮК - лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, професор, проректор з наукової роботи Прикарпат­ського національного університету ім. В. Стефаника, винахідник нового напряму генерування і накопичення електричної енергії нового покоління на основі нанодисперсних матеріалів - у номінації „Найкра­щий вчений-винахідник";

Едуард КУЗЬМЕНКО - професор, за­відувач кафедри геотехногенної безпеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, автор пер­шого на Прикарпатті наукового відкриття в галузі геології „Закономірний зв'язок між величинами ймовірностей виникнення зсу­вів і зсувної небезпеки при комплексній дії природно-техногенних факторів", що доз­волило розробити систему прогнозування зсувів, яку можна використовувати у будь-якій частині Землі, - у номінації „Найкращий винахідник";

Христина КІРЮК - заслужений вина­хідник України, заступник генерального ди­ректора з якості, керівник виробничої ла­бораторії Івано-Франківського обласного державного об'єднання спиртової та ліке­ро-горілчаної промисловості „Княгинин", автор 15 рецептур нових високоякісних міц­них напоїв з маркою „Княгинин" - у номі­нації „Найкращий винахідник" серед жінок;

Марія ВОЛОСОВСЬКА - заслужений раціоналізатор України, кавалер ордена Княгині Ольги, засновник Дизайн-студії М. Волосовської, автор 41 заявки на промис­лові зразки ексклюзивних хутряних виро­бів, на 20 з яких отримано патенти Украї­ни - у номінації „Найкращий творець про­мислових зразків";

Олег КРАВЧУК - заступник началь­ника цеху з ремонту та обслуговування ВАТ „Івано-Франківськцемент", автор п'я­ти рацпропозицій з вдосконалення пер­спективного листоформувального облад­нання - у номінації „Найкращий раціона­лізатор";

Дмитро ВОЛЬЧЕНКО - кандидат тех­нічних наук, доцент кафедри розробки та ек­сплуатації нафтових і газових родовищ Іва­но-Франківського національного технічного університету нафти і газу, володар золотої медалі „Архімед-2004", автор винаходів гальмівних пристороїв бурових лебідок з природним і різними видами примусового охолодження, захищених 21 патентом Укра­їни і Російської Федерації, - у номінації „Найкращий молодий винахідник";

Тарас ШЕВЧУК - учень 10 класу Верхнянської ЗОШ Калуського району, призер обласних олімпіад і Веукраїнської вистав­ки та дипломант Всеукраїнського конкурсу юних винахідників і раціоналізаторів з напряму радіоелектронного конструюван­ня, автор ультразвукового генератора для відлякування комах та гризунів, - у номі­нації „Найкращий юний кмітливець";

Олександр ГОРПИНКО - начальник лабораторії виробничо-технічного контр­олю ВАТ „Івано-Франківськцемент", голо­ва осередків ТВР і СНІО України, за впро­вадження громадських форм впливу на створення творчої атмосфери в колекти­ві, що сприяли отриманню підприємством найвищого доходу від використання об'єк­тів промислової власності за розрахунко­вими даними понад 5,4 мільйона гривень, - у номінації „Найкращий голова осеред­ку ТВР і СНІО України";

Світлана ГЛАДКА - завідувачка сек­тору технічної творчості Івано-Франків­ського державного центру естетичного ви­ховання управління освіти і науки облдер­жадміністрації, заступник голови об'єднаної ради ТВР профтехосвіти, вихователь винахідницького резерву - у номінації „Найкращий активіст ТВР і СНІО України";

Людмила БАБІЙ - заступник директо­ра обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка, ведуча програми облас­ного радіо „Скарбниця", громадський кон­сультант, керівник консультаційного пункту за програмою „Громадська приймальня ТВР і СНІО в дії" - у номінації „Найкра­щий консультант ТВР і СНІО України";

Іван ПАЛІЙЧУК - кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології фа­культету післядипломної освіти Івано-Франківського державного медичного уні­верситету, патентознавець-винахідник, що впродовж року надавав на громадських засадах допомогу винахідникам універси­тету в захисті патентами України 48 вина­ходів і корисних моделей, учасник автор­ського колективу книги „Винахідництво і раціоналізація в медицині" за редакцією академіка АМН України Є. Нейка - у но­мінації „Найкращий патентознавець";

Лідія ВОВК - інженер з патентно-ви­нахідницької роботи та ліцензування ТзОВ „Карпатнафтохім", за особливий внесок у відтворення творчої атмосфери та низку організаційних заходів, що сприяли зрос­танню рівня раціоналізаторської діяльнос­ті у колективі, - у номінації „Найкращий інженер з раціоналізації";

Любов ЗОРІНА - менеджер обласної газети „Галичина", автор циклу статай і систематизатор газетних публікацій з проблем розвитку винахідництва і раціона­лізації на Прикарпатті.

 

„Галицькі кмітливці" : названо лауреатів обл. огляду [в т. ч. Л. Бабій, заст. дир. ОУНБ ім. І. Франка] // Галичина. - 2007. - 9 черв. - С. 9.

Оновлено 11-07-2020
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка