Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail: Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31


Графік роботи:

Щоденно: з 10 - до 19 години
В неділю: з 10 - до 18 години
Субота - вихідний день
Останній четвер місяця - санітарний день.


Енциклопедія Сучасної України

Літературно-мистецьке життя Івано-Франківщини через призму діяльності обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. ФранкаІсторія України, малої батьківщини невіддільна від історії її бібліотек, адже саме книгозбірні були, є і будуть основою на­ціональної духовності. Минають століття, змінюються поколін­ня, а книга, невпинно поглиблюючи свій зміст, не перестає бути великою скарбницею мудрості. Книжність, освіченість - характерні риси українців. Практично немає жодної освіченої людини, яка б обминула бібліотеку. Адже фонди бібліотек містять невичерпні запаси енергії, які відкривають широку до­рогу до знань, до духовного самовдосконалення, до істини, розкриваючи світову історію та багатовікову історію свого на­роду, його душу, характер, вдачу.

І якраз Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка є найбільшим центром документаль­но-інформаційних ресурсів у нашому регіоні. До послуг краян тут представлено півмільйона творів друку з різних галузей знань. Одним із пріоритетних напрямів діяльності бібліотеки є найбільш повне розкриття та популяризація її книжкових ба­гатств, залучення краян до відзначення знаменних, пам'ятних дат у житті України і зокрема Івано-Франківщини.

Нині обласна бібліотека є центром культурно-мистецько­го життя краю, її гостями були державні діячі, відомі особис­тості м. Івано-Франківська, області та України.

Так, яскравою подією в діяльності бібліотеки стало прове­дення в червні 2003 року Днів Великої Британії в Івано-Фран­ківську за участю Надзвичайного і Повноважного посла Вели­кої Британії в Україні Роберта Брінклі, представників Посоль­ства Великої Британії, Британської Ради в Україні. В рамках інформаційного ярмарку „Сучасна Британія" відбулися конфе­ренції, семінари, вікторини, демонструвалися кінофільми про Сполучене Королівство, експонувалися сучасні британські ви­дання. Ці заходи дали можливість іванофранківцям і гостям міста ознайомитися з досягненнями Великої Британії в різно­манітних сферах життя, дізнатись про її участь у вирішенні гло­бальних проблем, оцінити партнерські стосунки з Україною. Впродовж двох днів понад 2600 науковців, фахівців, викладачів, студентів, учнів, журналістів та читачів бібліотеки відвідало Інформаційний ярмарок.

Обласна бібліотека намагається розширювати свої творчі стосунки з громадськими організаціями, благодійними фонда­ми, культурно-просвітницькими закладами, бібліотеками різних систем і відомств. Зокрема Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника Національної академії наук України відкрила в нашій бібліотеці свою колекцію, до якої вже передано 143 примірники цінної літератури. В жовтні 2003 року відбулася зустріч з директором цієї бібліотеки, нашим краянином, про­фесором М. Романюком, підписано Угоду про співпрацю, на­мічено її перспективи.

Нещодавно до обласної бібліотеки надійшла пропозиція від директора міської публічної бібліотеки м. Ополього (Польща) Єльшбети Кампи про партнерську професійну співпрацю ук­раїнської та польської бібліотеками. Ми з приємністю прийня­ли запрошення в налагодженні взаємин, які надали б мож­ливість глибше ознайомитись з діяльністю бібліотеки м. Опо­лього. Плануємо здійснювати книгообмін сучасною літерату­рою, проводити Дні польської та української книги, організову­вати курси із взаємного обміну досвідом в обслуговуванні чи­тачів.

У березні 2004 року з великим успіхом пройшла презентація видань американського видавництва „Shiping Stones" за участю волонтерів Корпусу Миру в нашому регіоні. В дарунок бібліо­тека одержала 250 примірників англомовних науково-популяр­них видань та книг сучасної американської літератури.

Загалом за минулий рік до бібліотеки надійшло півтори тисячі примірників подарованої літератури.

Зажив доброї слави й успішно діє спільний творчий проект обласних організацій Товариства винахідників та раціоналіза­торів і Спілки наукових та інженерних об'єднань України й об­ласної бібліотеки - Інтелектуальний клуб творчих особистос­тей. Він об'єднує людей, які знайомлять громадськість краю з провідними діячами науки і техніки, висококваліфікованими фахівцями, вченими. В рамках його роботи можна дізнатись про нові розробки науковців та виробників. Адже від їхніх зу­силь, думок, таланту значною мірою залежать розвиток Івано-Франківщини, майбутнє нашої держави.

Зокрема відбулися зустрічі із заступником директора об­ласного об'єднання спиртогорілчаної промисловості „Княги­нин", заслуженим винахідником України Христиною Кірюк, орденоносицею княгині Ольги, заслуженим раціоналізатором України Марією Волосовською, лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки за 2003 р., професором, проректором Прикарпатського університету ім. В. Стефаника Богданом Остафійчуком, академіком, заслуженим працівником вищої школи, лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки за 1992 рік, ректором Івано-Франківської державної медичної ака­демії Євгеном Нейком, ученим-винахідником, доцентом кафедри методів та приладів контролю якості і сертифікації Івано-Фран­ківського Національного технічного університету нафти і газу Орестом Середюком, народним депутатом України, почесним головою правління ВАТ „Івано-Франківськцемент", заслуже­ним працівником промисловості України, кавалером орденів „За заслуги" III і II ступенів Миколою Круцем, ученим-економістом, заступником голови Світової Спілки Професійних Учи­телів в Україні Василем Гречаником.

В Івано-Франківську започаткована постійно діюча ака­демія „Українці в світовій науці і літературі". Одним з її органі­заторів є обласна універсальна наукова бібліотека ім. Івана Франка. Перше засідання було присвячено визначному ук­раїнському вченому-фізику і громадському діячеві, одному з творців першого перекладу українською мовою Святого Письма Іванові Пулюю. В роботі академії взяли участь відо­мий учений з Інституту фізики НАН України професор В. Шендеровський, ректори Прикарпатського університе­ту ім. В. Стефаника академік В. Кононенко, Івано-Франків­ського Національного технічного університету нафти і газу професор Є. Крижанівський та ін.

Триває спільна робота з обласною організацією Всеукраїн­ської спілки краєзнавців, науковим товариством ім. Т. Шевчен­ка, товариствами національних меншин у м. Івано-Франків­ську, Українсько-канадським бізнес-центром, Інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників, Центром підвищення кваліфікації державних службовців.

Розпочато співпрацю з молодіжною адміністрацією області, міським локальним комітетом „АІСЕК" м. Івано-Франківська.

Просвітницьку місію виконують масові заходи бібліоте­ки, присвячені висвітленню питань історії та культури нашої держави, її сучасності, відзначення знаменних і пам'ятних дат.

Не втратити зв'язок з минулим, відчути власну причетність кожного до історичної події допомагають літературні вечори, історичні години, вечори пам'яті, книжково-ілюстративні вис­тавки на відзначення роковин незалежності України, Злуки, утворення УПА, ЗУНР, битви під Кругами, голодомору в Україні тощо.

Зокрема бібліотека провела: вечір-реквієм „Спом'янімо славу Крутів", літературно-музичний вечір „Рідна моя Україно", історичну оповідь „Голодомор 1932-1933 років - пам'ять історії", а також низку заходів, які знайомили читачів з велични­ми постатями української минувшини, а саме з Павлом Скоро­падським, Кирилом Розумовським, Іваном Мазепою, Ярославом Мудрим, Славою Стецько.

Традиційними в бібліотеці є зустрічі з відомими вченими-краєзнавцями, зокрема з академіком Володимиром Грабовецьким, доцентом Петром Арсеничем.

В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка діяла виставка краєзнавчих видань з історії населених пунктів області „Широкий світ малої батьківщини" та видано бібліо­графічний каталог, де було представлено понад 250 книг, які вийшли друком за 1990-2000 роки. Читачі мали змогу дізна­тися про давню і новітню історію краю, традиції, звичаї та обря­ди, визначних людей, повсякденне життя наших міст і сіл упро­довж століть.

Наша бібліотека, яка володіє найповнішим фондом крає­знавчих видань, використовує всі можливості для збору, збе­рігання і поширення різноманітної краєзнавчої інформації, до­помагає дослідникам у написанні літописів міст і сіл Прикар­паття.

Пам'ять про бібліофіла, краєзнавця, засновника Івано-Франківської обласної наукової бібліотеки ім. І. Франка Василя Пашницького зберігається в нашому колективі. З нагоди 100-річчя від дня його народження відбулися ювілейні урочис­тості, діяла виставка особистих документів і праць Василя Паш­ницького, матеріалів місцевих краєзнавців. Участь у святі взяла онука Василя Пашницького Інеса.

Бібліотека приділяє постійну увагу популяризації народних звичаїв та обрядів, відзначенню релігійних свят. Так, до Різдвя­них свят було проведено народознавчі читання „Різдвяне свя­то - вічне й неповторне" та організовано барвисту виставку новорічних та різдвяних поштових листівок з власної колекції відомого краєзнавця Петра Арсенича. Інтерес у читачів бібліо­теки викликала й експозиція творів декоративно-вжиткового мистецтва.

Великому святові Воскресіння Господнього була присвя­чена літературно-музична композиція „Світлий празник Вели­кодня" та розгорнута книжкова виставка. Зацікавлену аудито­рію збирали і літературно-мистецький вечір „Ой на Івана, ой на Купала", виставки-роздуми „Собори душ своїх бережіть", „Свята трійця", „Коріння й традиції українського родини". Традиційним є відзначення в бібліотеці Дня матері. Так, було про­ведено літературно-музичний вечір „Стежина до храму душі материнства", розгорнуто книжково-ілюстративну виставку.

Велику увагу приділяє бібліотека популяризації творчості відомих зарубіжних і українських майстрів писемного слова.

Так, до 190-річчя від дня народження Тараса Шевченка в бібліотеці було зорганізовано низку заходів на вшанування пам'яті українського генія, а саме: літературно-музичний вечір „І століття не зітруть його ім'я", літературно-краєзнавчу студію „Шевченко в пам'яті галичан", книжкові виставки „Пам'ять про Кобзаря не згасне", «Лауреати Національної премії ім. Т. Шев­ченка". Вийшли друком збірники матеріалів на допомогу бібліо­текам області в проведенні урочистостей з нагоди ювілею й інформаційна довідка „Пам'ятники Т. Шевченку на Прикар­патті".

Спільно з обласним управлінням у справах сім'ї та молоді ОДА проведено науково-практичну конференцію „Іще раз до Тараса..."

Вже третій рік поспіль бібліотека спільно з Науково-методичним центром культури Прикарпаття проводить обласний огляд-конкурс читців Шевченківської поезії. Заключним акор­дом його стало обласне свято рідної мови.

Бібліотека здійснює широкий комплекс заходів щодо відзна­чення ювілейних дат письменників України та зарубіжжя. Зок­рема було проведено літературні читання „Писемний світ Оле­ся Гончара", літературно-мистецький вечір „Дорогою болю і мужності" (до 120-річчя від дня народження О. Дучимінської), вечір-реквієм „Я не умру, я вічно буду жити..." (до дня пам'яті української письменниці Лесі Українки), літературний вечір „Слова зворушеного серця: сторінками епістолярної спадщи­ни Ольги Кобилянської", читацьку конференцію „Психологіч­ний реалізм творчості Стендаля" (до 220-річчя від дня народ­ження французького письменника), поетичний вечір „Великий романтик XIX ст. Адам Міцкевич".

У бібліотеці проходить чимало презентацій нових видань.

Так, у справжнє свято вилилася презентація книги Неоніли Стефурак „Первоцвіт". Лунало поетичне слово, звучала духов­на музика, експонувалися акварелі Тетяни Павлик - авторки художнього оформлення книги.

Надзвичайну зацікавленість викликала презентація третьої поетичної збірки члена Спілки письменників України Ольги Слоньовської „Сонати для коханого", де було ухвалено рішен­ня висунути цю збірку на здобуття міської премії ім. І. Франка, яку поетеса й отримала згодом.

Широке коло шанувальників прекрасного зібрала презен­тація книги Марії Корпанюк „Ніким не бачені картини". Влуч­ним доповненням була її виставка пастелей, які лягли в основу книги.

Великий інтерес у читачів бібліотеки викликала презента­ція книги Віктора Рога (м. Київ) „Життя для України". До збірки ввійшли статті про життя і діяльність визначних громадських діячів України: М. Міхновського, Д. Донцова, Є. Коновальця, С. Бандери, 3. Красівського.

Традиційними стали в бібліотеці творчі зустрічі з провідни­ми майстрами сцени обласного музично-драматичного теат­ру ім. І. Франка (С. Овчарова, С. Якубовський, заслужені арти­сти України Т. Перета, В. Пантелюк), обласної філармонії (зас­лужені артисти України О. Велка, І. Мокрецька), майстрами декоративно-вжиткового мистецтва (члени Спілки майстрів народного мистецтва України І. Свйонтек, Г. Пархуць), тала­новитою молоддю (лауреат літературних і музичних Міжна­родних та Всеукраїнських конкурсів Йордане Дранчук, теле­журналіст Любомир Белей).

Цікавими були мистецькі вечори, присвячені видатним дія­чам мистецтва України: „Любов моя - Карпатський край" (до 80-річчя від дня народження композитора-пісняра Дмитра Циганкова), „Жива вода його пісень" (до 55-річчя від дня народ­ження поета і композитора Володимира Івасюка).

Досвід нашої роботи викликає великий інтерес у представ­ників ЗМІ. Про творчі контакти свідчить той факт, що більшість масових заходів проходить за інформаційної підтримки жур­налістів місцевих газет, телерадіокомпаній. Спеціальні рубри­ки бібліотеки діють на обласному радіо та в газеті „Освітянсь­ке слово". В рубриці „Скарбниця" краяни мають можливість дізнатися про нові цікаві книги, події, факти про визначних постатей історії, науки та культури, про різноманітні культурно-просвітницькі заходи обласної бібліотеки. Це сприяє духовно­му збагаченню краян.

Насамкінець зауважу, що, незважаючи на бурхливий роз­виток інформаційних ресурсів, ніщо не може замінити безпо­середнього спілкування та зустрічей з книгою, які спонукають до роздумів, дають наснагу й поштовх новим ідеям, сприяють співпраці й взаєморозумінню.

І саме обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Фран­ка сьогодні є важливою соціально-культурною інституцією краю. Вона нині стала осередком інтелектуального спілкуван­ня, зі своїми добрими традиціями, своєю моделлю популяри­зації документально-інформаційних ресурсів.

Людмила БАБІЙ

Бабій Л. Літературно-мистецьке життя Івано-Франківщини через призму діяльності ОУНБ ім. І. Франка / Людмила Бабій // Краєзнавець Прикарпаття. - 2004. - № 3. - С. 58-59.

Оновлено 16-07-2020
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка