Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail: Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31


Графік роботи:

Щоденно: з 10 - до 19 години
В неділю: з 10 - до 18 години
Субота - вихідний день
Останній четвер місяця - санітарний день.


Енциклопедія Сучасної України

Наукова бібліотека в сучасному суспільствіДіяльність бібліотек у кардинально ново­му суспільстві - суспільстві інформаційних технологій, показала, що багато з них змогли гармонійно вписатися в інформаційний простір країни, й засвідчила, що бібліотеки - найбільш стабільна складова інформаційних ресурсів держави. Використовуючи організаційно-технологічні нововведення, бібліоте­ки виробили нову методологію взаємодії з користува­чами, що дозволило здійснити перехід на якісно новий рівень їхнього інформаційного забезпечення.

Все це повною мірою стосується роботи Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка. Та перш ніж роз­повісти про напрацювання нашого закладу, хочу поділитися роздумами про те, якою є місія наукової біблі­отеки у наш час.

Оскільки інформація вважається сьогодні голо­вним досягненням людства і велика її частина акуму­люється у бібліотеці, то, відповідно, - головною мі­сією наукової бібліотеки є інформаційна. Реалізуєть­ся вона за декількома напрямами.

Першим - є входження бібліотеки до інформацій­ного простору - як світового, так і загальноукраїн­ського та регіонального. Сьогодні наукову бібліотеку не можна навіть уявити без комп'ютерів, Інтернету, електронної бібліотеки, тематичних, бібліографічних і повнотекстових баз даних, мережних послуг. Так, ОУНБ ім. І. Франка значно підвищила рівень інформаційного обслуговування користувачів, запровадивши автоматизацію внутрішніх процесів бібліотечної робо­ти, підключившись до локальних мереж, створивши автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи.

2001 р. тут було відкрито Інтернет-центр у рамках проекту „Інтернет для публічних бібліотек (LЕАР)". І тепер відвідувачі можуть отримувати в мережі по­трібну інформацію. У 2003 р. було створено веб-сайт, який нині містить електронний каталог (ведеться з 2004 р. із використанням автоматизованої інформа­ційної бібліотечної системи „ІРБІС"), 5 тематичних баз даних із можливістю віддаленого пошуку і замов­лення літератури. В системі, що відповідає міжнарод­ним стандартам сумісництва БД, застосовуються всі основні бібліотечні технології, надається доступ до баз даних бібліотеки через Інтернет.

Другим напрямом реалізації інформаційної місії є забезпечення конкурентоспроможності бібліотеки в умовах інформаційного ринку та знаходження нею свого місця в інформаційному просторі - і не тільки України, а й світовому. Про успішну діяльність ОУНБ ім. І. Франка на цьому шляху свідчить статистика від­відання її сайту: у 2007 році - 27,6 тис, 2008 - 31,5 тис. користувачів. За адресою www.lib.if.ua відвідувачі дізнаються про події та заходи у бібліотеці, нові над­ходження, переглядають галереї картин, книжкові ви­ставки, фото із зустрічей та презентацій.

Онлайновому відвідувачу надаються довідкові по­слуги в режимі реального часу, приміром, запрова­джено популярну форму „Запитання та відповіді".

У рамках проекту „Вікно в Америку" користувачі бібліотеки мають безкоштовний доступ до англомовної електронної бази даних періодичних та книжкових видань   ЕВSСО.

Нині відвідувачі, як відомо, приходять до бібліоте­ки не стільки за книгою, скільки за конкретною інфор­мацією. Сьогодні, коли доступ до Інтернету можна отримати у багатьох місцях, звернення до бібліоте­ки дає перевагу, оскільки тут є друкована продукція (книги, журнали, ксерокопії) і, все частіше, - цифро­ва: на дискетах, дисках, флеш-картах пам'яті. І вже сама кількість користувачів ОУНБ ім. І. Франка, яких більше 23 тисяч, свідчить про популярність бібліоте­ки як джерела отримання інформації.

Крім того, робиться все для того, щоб відвідувачі цінували не лише інформаційні ресурси бібліотеки, а й знаходили порозуміння з її працівниками. Адже, як відомо, нині зростає кількість людей, які відчувають дефіцит спілкування.

Оптимальне використання наявного інформацій­ного потенціалу - третій напрям реалізації інформа­ційної місії бібліотеки.

Практика користування Інтернетом виявила про­блему достовірності та інтелектуального рівня ін­формації в ньому. Адже багато сайтів поповнюються аматорами. І саме бібліотекарі повинні виступати екс­пертами в оцінці достовірності інформації, її подачі та інтерпретації на сайтах, куди мають доступ відвідувачі бібліотеки. Тому працівники наукової бібліотеки пропонують користувачам лише перевірену інформацію.

ОУНБ ім. І. Франка, визначивши пріоритетом ін­формаційну місію, максимальне використання ком­п'ютеризації, разом з тим, дотримується принципу: „Від комп'ютера - до книги". Адже бачити місію на­укової бібліотеки у наданні користувачам потрібної інформації тільки через Інтернет - це звужений по­гляд, мода вчорашнього дня.

Робота з відвідувачем починається з виконання його конкретного запиту. Водночас з'ясовується, для чого йому ця інформація, інтелектуальний, професій­ний рівень цієї людини та можливості впливу на неї як споживача інформації. Ми намагаємося відійти від терміна „користувач інформації", замінивши його поняттям „інформаційний партнер бібліотеки". Тому пріоритетом є обслуговування постійних і кваліфі­кованих відвідувачів, чиї запити намагаємося макси­мально повно задовольнити.

Слід зазначити, що в нашому регіоні ОУНБ ім. І. Франка не має конкурента, котрий запропону­вав би більш об'ємну, якісну інформацію та надавав би професійну допомогу користувачам в її відборі. Саме завдяки цьому бібліотека виконує також свою соціокультурну місію і як науковий заклад здійс­нює вплив на інтелектуальне життя регіону, розвиває і спрямовує соціальну активність громадян, не пере­слідуючи політичних, економічних та інших вигод.

Важливим завданням кожної ОУНБ як єдиної регі­ональної наукової бібліотеки універсального профілю є повне і всебічне розкриття унікальності свого регіо­ну, його наукового, культурного, духовного багатства.

Саме у ньому й полягає її специфіка. Тому краєзнавчий напрям - один із найвагоміших у роботі бібліотеки.

З цих позицій Прикарпаття - благодатне поле для діяльності. Історичне і культурне надбання краю вклю­чає: археологічні пам'ятки Галицького національного за­повідника „Давній Галич", славу Галицько-Волинського князівства, перлину православ'я „Манявський скит", з яким пов'язані імена легендарної Роксолани та народ­них героїв - О. Довбуша, С. Бандери, О. Гірника, мит­ців - І. Франка, В. Стефаника, М. Черемшини, С. Пушика, Т. Мельничука та ін. Багатство казкової природи, фольклору, різнобарв'я етнічних особливостей гуцулів, бойків, лемків - також серед прикметних ознак Прикар­паття. До цього ще можна додати науковий потенціал регіону, його реалії, перспективи розвитку.

Історії краю, науковому доробку його відомих лю­дей, ювілейним датам присвячувалися підготовлені бібліотекою бібліографічні покажчики, зокрема: „Ар­хеологічні скарби княжого Галича", „ЗУНР і Прикар­паття", „Товариство „Просвіта": історія і сучасність", „Широкий світ малої батьківщини: історія населених пунктів Івано-Франківщини", „Славетна галичанка: Роксолана в історії, літературі, мистецтві", „Іван Франко і Прикарпаття", „Етнографічні регіони При­карпаття: матеріальна і духовна культура", „Життя і чин Степана Бандери". Побачили світ два випуски каталогу „Друковане слово Прикарпаття", до якого ввійшло понад 2 тис. назв книг.

Бібліотека своєю діяльністю сприяє залученню краян до істинних духовних, моральних, культурних цінностей. Причому значна увага приділяється без­посередньому спілкуванню користувачів із відоми­ми людьми, серед яких були: академіки В. Качкан, І. Климишин, Р. Яремійчук, професори С. Геник, О. Слоньовська, С. Пушик, Д. Фреїк, митці М. Фіголь, Б. Губаль, 3. Слободян, X. Фіцалович, М. Корпанюк, М. Кривень та багато-багато інших.

Цього року бібліотека розпочала втілення в життя творчого проекту „Вчені Івано-Франківщини", який представляє науковий доробок науковців регіону з різних галузей знань. Уже відбулися зустрічі з ака­деміками - істориком В. Грабовецьким та фізиком О. Адаменком.

Майже десять років ОУНБ ім. І. Франка є асоці­йованим членом Івано-Франківського відділення На­укового товариства ім. Шевченка, тісно співпрацює з обласними організаціями національних спілок пись­менників, художників, краєзнавців, наукових та інже­нерних об'єднань країни, Товариством винахідників та раціоналізаторів України тощо. Проведено багато резонансних заходів, які викликали значний інтерес не лише користувачів, а й ділової та інтелектуальної еліти краю.

Завдяки такій різноплановій діяльності Бібліотека фактично стала соціокультурним центром регіону, який реалізує свої проекти, проводить масштабні про­світницькі заходи та акції, а також постійно збирає та надає інформацію про всі аспекти життя Прикарпат­тя; є магнітом, ядром, навколо якого згруповані дер­жавні, громадські та творчі організації, підприємства, товариства, навчальні заклади та окремі люди.

Важливою місією наукової бібліотеки є соціальна. Тому значне місце в діяльності ОУНБ ім. І. Франка займає робота з людьми з фізичними обмеженнями, хворими, соціально незахищеними, похилого віку та ін. Для них збирається інформація про права людини, організації, до котрих можна звернутися при потребі, гарячі телефонні номери, години прийому народних депутатів, відомості щодо волонтерів.

Відвідувач бібліотеки може забажати будь-яку ін­формацію. Адже „Александрійський маніфест про бі­бліотеки: інформаційне суспільство в дії" містить таке положення: „Унікальна роль бібліотек та інформацій­них центрів полягає в тому, що вони відповідають на конкретні запитання та потреби індивідуумів".

Враховуючи це, ОУНБ ім. І. Франка, урізноманіт­нює форми своєї діяльності, поставивши за мету задо­вольняти потреби конкретної людини. Одним із аспек­тів цієї роботи є донесення до громадян рішень місцевої влади, інформування про новини у законодавстві.

Роботу бібліотеки регіону можна наочно проде­монструвати навіть геометричними координатами. Го­ризонтальним вектором залишається її першочергова місія - традиційне зберігання друкованої продукції, котра століттями була матрицею, в яку вносили зміст, суть людського розуму і духу. Тому й сьогодні біль­шість відвідувачів ОУНБ ім. І. Франка - читачі, які не уявляють свого життя без книг.

Вертикальним вектором, котрий націлений у май­бутнє, є креатив, неординарність рішень, нова інтер­претація традиційного. Бібліотеки перетворилися з пунктів видачі книг на культурні центри з творчими студіями, де є можливість відпочити, поспілкувати­ся у невимушеній атмосфері, а тепер ще додалися комп'ютерні читальні.

Місія наукових бібліотек може реалізовуватися лише при чіткому формулюванні завдань та їхньому усвідомленні працівниками, які сьогодні мають бути інформаційними навігаторами, професіоналами, екс­пертами у пошуку інформації. Визначаючи критерії придатності бібліотекарів до роботи у сучасній біблі­отеці, можна скористатися вимогами до „ідеального керівника", розробленими американськими та япон­ськими психологами. Отже, працівник повинен бути: з міцним характером, але гнучким; серйозним, але з почуттям гумору; дружелюбним, але вміти витри­мувати дистанцію; відданим справі, але не втрачати голову від успіхів та поразок; мрійливим, але вольовим; готовим ризикувати, але здатним прораховувати все наперед. І таких працівників у бібліотеці є багато. Саме вони втілюють теоретичні ідеї у своїй роботі.

Тож, як показує практика, Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка повноцінно виконує свої інфор­маційні, соціокультурні та соціальні функції. Маючи досвід на шляху новацій, ми впевнені, що всі бібліоте­ки можуть апробувати нові форми та освоювати пер­спективні напрями роботи.

уже хотілося б, щоб ця стаття стала приводом для дискусії з колегами, котрі могли б поділитися сво­їми напрацюваннями, висловити свої думки.

Людмила БАБІЙ

Бабій Л. Наукова бібліотека в сучасному суспільстві / Людмила Бабій // Бібліотечна планета. - 2009. - № 3. - С. 21-22.

Оновлено 11-07-2020
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка