Пошук
Архіви

Cлухання у Верховній Раді

Cлухання у Верховній Раді
18 травня у Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності відбулося слухання на тему
«Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів»,
на якому були присутні бібліотечні працівники з усіх областей України. Івано-Франківщину представляли директор Калуської ЦБС Сокульська Світлана Зіновіївна і завідувачка Делятинською бібліотекою-філією Брунько Квітослава Миколаївна.

Прийнято ПРОЕКТ РІШЕННЯ Комiтету Верховної Ради України з питань культури i духовностi
Вiдповiдно до законiв України «Про культуру», «Про бiблiотеки і бiблiотечну справу» основою державної полiтики в галузi бiблiотечної справи є реалiзацiя прав громадян на бiблiотечне обслуговування, забезпечення загальної доступностi до iнформацiї та культурних цiнностей, що збираються, зберiгаються та надаються в тимчасове користування бiблiотеками.
Бiблiотеки України є складовi культурного, iнформацiйного, освiтнього простору, забезпечують конституцiйнi права громадин на вiльний доступ до iнформацiї та знань, дають їм можливiсть долучатися до нацiонального надбання та цiнностей свiтової культури.
Вiдмiннiсть соцiально-економічних умов розвитку мiста i села обумовлюс вiдсутнiсть рiвних можливостей їх мешканцiв у доступi до iнформацiйних джерел, комп’ютерних технологiй, освiтянських, професiйних програм, правових ресурсiв тощо. Насамперед, це негативно впливає на верстви населення, що потребують особливої уваги; дiтей, молодь, соцiально незахищенi категорiї, людей з фiзичними вадами.
Серед усiх закладiв культури бiблiотека найбiльш наближена до мiсцевої громади, є доступною та безкоштовною установою.
Централiзована бiблiотечна система (ЦБС) об`єднує бiблiотеки за адмінiстративно-територiальним принципом у єдине структурно-цiлiсне утворення для найбiльш ефективного використання бiблiотечних ресурсiв району або мiста.
У зв’язку з оптимизацiєю бiблiотечної системяїи у декотрих областях роэпочався процес децентралiзацiї ЦБС. Через децентралiзацiю ранiше пiдпорядковані районним ЦБС сiльськi бiблiотеки можуть припинити свою дiяльнiсть
Кiлькість користувачiв сiльськими бiблiотеками, незважаючи на явні темпи скорочення цих закладiв, эменшилася лише на 2-3%, що свiдчить про необхiднiсть збереження цих бiблiотек. Вони залишаються в своїй бiльшостi єдиними культурно-iнформацiйними закладами у сiльськiй мiсцевостi.
Бiльшiсть сiльських бiблiотечних установ потребує капiтального ремонту або знаходиться у старих аварiйних примiщеннях, значна кiлькiсть примiщень не опалюється, застарiла матерiально-технiчна база, постiйно виникають труднощі з комплектуванням фондiв для сiльських бiблiотек, передплатою перiодичних видань.
Сiльська бiблiотека здатна вирішити бiльшiсть проблем. Вона є територiєю духовностi та знань, першим помiчником в освiтi, професiйному становленнi, органiзацiї дозвiлля населения, наданнi унiкальних можливостей широкого користування українськими та свiтовими iнформацiйними ресурсами, накопиченими бiблiотеками України та iнших країн. Сьогоднi перспективи розвитку сiльських бiблiотек пов’язанi з поєднанням функцiй традицiйної бiблiотеки та сучасного iнформацiйного центру.
У ходi реадiзацiї державної полiтики у бiблiотечнiй сферi для вирiшення означених проблем необхiдно розв’язати низку прiоритетних стратегiчних завдань, зокрема: забезпечення стабiльностi джерел фiнансування, удосконалення механiзмiв управлiння бiблiотеками, збереження централізованої бiблiотечної системи, модернiзацiю матерiально-технiчної бази бiблiотек.
Зважаючя на викладене вище, Комiтет у х в а л и в
1. Комiтету Всрховної Ради України з питань культури i духовностi:
– розглянути питання проведения парламентських слухань у 2011-2012 роцi щодо функцiонування та подальшого розвитку публiчних бiблiотек в Українi;
– розробити на внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови про мораторiй на закриття сiльських бiблiотек.
П. Рекомендувати Кабiнету Мiнiстрiв України:
1. Розробити та забезпечитк прийняття:
— Концепцiї розвитку сiльської бiблiотеки
— державної програми розвитку сiльських бiблiотек на 2012-2022 роки, забезпечивши її належним фiнансуванням;
— державної програми «Комп’ютеризацiя сiльських бiблiотек, передбачивши в подальшомуїї фiнансування;
– державної програми поповнення бiблiотечних фондiв сiльських бiблiотек;
— державнi соцiальнi стандарти наданая послуг населению у сферi культури, що гарантуються державою;
— методику визначення розмiру фiнансового забезпечення державних соцiальних стандартiв надання послуг населению у сферi культури, що гарантуються державою, в розрахунку на душу населення.
2. Створити нацiональну систему електронного iнформацiйно-бiблiотечного ресурсу (Указ Президента України вiд 22.03.2000р. «Про невiдкладнi заходи щодо розвитку бiблiотек України»).
3. Збiльшити державне замовлення у вузах по спецiальностi «бiблiотекар».
4. Розглянути питания щодо повернення сiльських i селищних бiблiотек, якi були переданi на утримання сiльських рад, у централiзованi бiблiотечнi системи, їхнє фiнансування.
5. Збiльшити бюджетнi асигнування на утримання бiблiотек, поповнення книжкових фондiв, передплату перiодичних видань.
б. Пiдвищити соцiальнi гарантiї для бiблiотечних працiвникiв у сiльськiй мiсцевостi.
7. Розширити перелiк платних послуг, що надаються бiблiотеками, та забезпечити пiльгове оподаткування бiблiотек.
III. Рекомендувати Мiнiстерству культури України:
1. Затвердити новi Типовi штати централiзованих бiблiотечних систем.
2. Розробити та затвердити типове положення про сiльську бiблiотеку як iнформацiйний та культурний центр.
3. Запровадити ефективну систему пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.
4. Розробити новi механiзми управлiння бiблiотеками з урахуванням мiжнародного досвiду та забезпечити їхню апробацiю.
5. Вжити заходiв щодо наближення критерiїв оцiнки управлiння бiблiотечною справою та бiблiотечного обслуговування до стандартiв IFLA .
IV. Рекомендувати Державнiй агенцiї з питань науки, iнформації та iнновацiй
1. Включити публiчнi бiблiотеки до Нацiональної стратегiї розвитку електронного самоврядування.
V. Рекомендувати Радi Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям, органам мiсцевого самоврядувавня:
1. Прийняти регiональнi програми поповнення бiблiотечних фондiв сiльських бiблiотек.
2. Забезпечитя фiнансування дiяльностi сiльських бiблiотек; оснащення засобами зв’язку; оновлення меблiв, бiблiотечного та технiчного обладнання;
надання необхiдних комунальних послуг (опалення, електроенергiя); оснащення примiщень засобами охоронно-пожежної сигналiзацiї; проведения капiтальних i поточних ремонтiв.
З. Розробити та реалiзувати програми доступу громадян України до свiтових iнформацiйних ресурсiв за рахунок бюджетних та позабюджетних джерел.
4. Включити публiчнi бiблiотеки в плани розвитку регiонiв, врахувавши їхню модернизацiю та перетворення в сучаснi заклади культури та інформатизації.
5. Забезпечити постiйне пiдвищення квалiфiкації кадрiв сiльських бiблiотек на базi регiональних вищих нанчальних закладiв.
VI. Звернутись до Рахункової палатя України з проханням здiйснити перевiрку ефективностi використанюi коштiв на фiнансування публiчних біблiотек.

    

Коментарі виключені.