Пошук
Архіви

Публічна бібліотека: сучасна модель

 

Дане видання є першим випуском з серії сучасної моделі публічної бібліотеки. Його мета – ознайомити бібліотечних працівників з кращими зразками практики роботи, розмаїттям форм і методів бібліотечних установ Долинської, Рожнятівської, Калуської ЦБС.

Укладач: Г. М. Колотило

Відповідальна за випуск:  Л. В. Бабій

Тираж: 35 прим.

ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

У ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОРИСТУВАЧІВ

(з досвіду роботи Долинської ЦРБ)

Підготували: Л. С. Бобешко – головний бібліограф ЦРБ

та О. Г. Андрєєва – провідний бібліограф ЦРБ

Інформація нині є важливим політичним, економічним та соціальним

ресурсом людства. Зростання обсягів інформації вимагає її якісної переробки, нових форм роботи. Цей процес супроводжується значними змінами в усіх сферах людської діяльності і бібліотечна – не виняток. Інформаційне забезпечення є важливою ланкою робочого процесу будь-якої бібліотеки. Наскільки інформаційний простір бібліотеки відповідає запитам користувачів, настільки успішною є робота в цілому. Саме від чіткої структури інформаційного простору бібліотеки залежить створення необхідних для книгозбірні набору інструментів, використання яких дозволить забезпечити кожному користувачу оперативний доступ до матеріалів та документів бібліотечного фонду, а бібліотекарям – реалізувати нові форми роботи з ними. Надійність процесу обслуговування в бібліотеці визначається не кількістю послуг, що надаються, а тим, наскільки повно і якісно вони задовільняють інформаційні потреби. Інакше кажучи, приступаючи до роботи, необхідно мати соціально корисний за змістом і формою перелік бібліотечно-бібліографічних послуг. Підвищення соціальної і інформаційної ролі бібліотек диктує нові вимоги до сучасного бібліотекаря, який є посередником між читачем і книгою чи будь-яким іншим носієм інформації.

Центральна бібліотека визначила головні напрями діяльності використання документально-інформаційних ресурсів у інформаційному забезпеченні користувачів: вивчення складу користувачів, їхніх запитів та потреб, ведення довідково-бібліографічного апарату, групове та індивідуальне розповсюдження інформації для користувачів та масові заходи.

        Знати свого читача, його запити та потреби – основа роботи бібліотеки. Безумовно, реалії сьогодення не могли не вплинути на склад користувачів бібліотек. З’явились нові категорії: працівники органів місцевого самоврядування, підприємці, економісти, менеджери, юристи, соціально незахищені категорії населення, в т.ч. інваліди, пенсіонери, безробітні. Помітно збільшилась студентська аудиторія. Сьогодні в бібліотеці можна зустріти не тільки традиційних читачів, які звертаються до друкованих документів, а й таких, що відвідують бібліотеку з метою одержання інформації з мережі Інтернет.

       Для ефективного, повного та оперативного обслуговування користувачів бібліотека здійснила опитування «Що нам дає Інтернет?». Результати опитування виявили, що 52% відвідувачів бібліотеки користуються Інтернет-центром. Відсоткова картина мети відвідування Інтернет-центру виглядає так: інформаційна – 29%, навчальна – 23%, пізнавальна – 21%, професійна діяльність – 18%, дозвіллєва – 7%. Більшість користувачів (57%) користуються рекомендаційними списками сайтів, тематичними веб-покажчиками, які є в наявності в Інтернет-центрі. Підсумовуючи результати цього опитування, можна сказати, що функціонування Інтернет-центру – важливий крок в інформаційному забезпеченні користувачів бібліотеки.

     Тематика інформаційних запитів користувачів різноманітна, зокрема, це: сучасні інноваційні теорії, вступ до СОТ та Європейського Союзу, діяльність ООН та ЮНЕСКО, цивільне та міжнародне право, розвиток малого та середнього бізнесу, оподаткування суб’єктів підприємництва, питання кредитування та залучення інвестицій, страхування, туристичний бізнес, законодавче забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, екологічна безпека, міжнародна економічна інтеграція, працевлаштування тощо. Значна кількість запитів користувачів пов’язана з нашим регіоном, а саме: рекреаційно-туристичні ресурси, інвестиційна політика, соціальна інфраструктура, розвиток міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Звернення до інформаційних ресурсів бібліотеки пов’язані з навчальним процесом школярів та студентів, а також з актуальними темами та датами.

       Постійні зміни, що відбуваються в суспільстві, економічна нестабільність і, як наслідок, погіршення стану інформованості багатьох категорій населення вимагають від бібліотечних працівників посилення уваги до інформаційно-бібліографічної роботи, спрямованої на забезпечення вільного і своєчасного доступу та обміну інформацією. Бібліографи одні з перших відчувають зміни, що відбуваються в житті суспільства. Базою для довідково-бібліографічного обслуговування в ЦБ є систематична картотека статей (СКС) – універсальна за змістом, яка відображає статті понад 95 назв періодичних видань, бібліографічних покажчиків та ін. Підтримуючи актуальний стан бібліографічних баз даних, бібліографи приводять у відповідність до реалій життя структуру, назви розділів СКС, що дозволяє накопичити інформацію про весь спектр соціальних, економічних, культурних процесів, які відбуваються в державі та поза її межами. Останнім часом вони поповнились новими рубриками: «Фондові ринки», «Молодь і бізнес», «Земельна реформа», «Реклама – потреба сучасності», «Державні цільові фонди та програми», «Кредитні спілки», «Соціальне страхування», «Українська трудова міграція», «Відшукай свою професію», «Україна – ЄС», «Україна – НАТО», «Україна – СОТ», «Права людини в Україні», «Природні та техногенні катастрофи», «СНІД – проблема світу», «Незалежне тестування», «Насильство в сім’ї», «Безпритульні діти», «Діагноз – ігроманія».

       У зв’язку зі збільшенням кількості краєзнавчих запитів користувачів та включенням краєзнавства у шкільну програму, ЦБ надає цьому напрямку великого значення, забезпечуючи довідково-бібліографічну та інформаційну підтримку. Збереження і повноцінне розкриття потенціалу краєзнавчої тематики нині неможливі без використання краєзнавчого каталогу (КК). На основі вивчення та аналізу інформаційних потреб користувачів з краєзнавчої тематики створюються актуальні рубрики: «Законодавчі акти про регіон», «Діяльність Долинського бізнес-центру», «Інвестиційна діяльність в регіоні», «Кредитна спілка «Злет», «Долинщина туристична», «Повстанський бастіон «Яворина», «Видатні постаті Долинщини» та ін.

        З метою забезпечення повноти, оперативності, полегшення пошуку інформації створено ряд тематичних картотек: «Письменники – лауреати», «Митці – лауреати», «Картотека поезій», «Картотека бібліографічних посібників», «Зведена картотека періодичних видань, що одержують бібліотеки м. Долини».

       Система інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів складалася поступово. На кожному етапі вона враховувала потреби в бібліографічній інформації, конкретні умови, в яких доводилось працювати, особливості певних категорій користувачів і включала весь комплекс форм групової та індивідуальної інформації.

       Групове інформування користувачів – вид інформаційного обслуговування, спрямований на задоволення постійно зростаючих інформаційних потреб спеціалістів, підприємців, працівників органів місцевого самоврядування.

       Останнім часом значно розширилося коло абонентів індивідуального та групового інформування за рахунок працівників органів місцевого самоврядування та структурних підрозділів райдержадміністрації. Найважливіше завдання бібліотеки – оперативно сповіщати представників місцевої влади про нові видання, що надійшли до фондів бібліотеки. Центральна бібліотека систематично готує і надсилає до райдержадміністрації, районної ради та міської ради інформаційний бюлетень «Держава. Право. Економіка», інформаційно-аналітичний список «Література про Долинщину», тематичні списки літератури, фактографічну інформацію за запитами державних службовців, депутатів, виконує довідки. На замовлення керівників та провідних фахівців районної адміністрації акумулює інформації за темами: «Законодавча основа місцевого самоврядування», «Нове в соціальному захисті населення», «Управління і керівництво комунальною власністю», «Туристично-рекреаційний потенціал Долинщини» та ін. Бібліотечні працівники здійснюють інформаційне забезпечення засідань, що проводяться органами місцевого самоврядування та виконавчої влади: виступають з оглядами нової літератури, організовують відкриті перегляди літератури. Для відділів освіти, у справах молоді та спорту, служби у справах дітей, відділу культури, краєзнавчого музею «Бойківщина» ЦБ випускає експрес-інформацію, оформляє інформаційні списки, дайджести по темах: «Діяльність органів влади та місцевого самоврядування», «Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки», «Література про Долинщину», «Пам’ятні дати району», «Проблеми культури і організації дозвілля». Працівники ЦБ також створили власні веб-ресурси, зокрема, вебліографічні списки: «Жінка та гендерні проблеми ХХІ століття», «День Європи в Україні», «СОТ – новий етап економічної інтеграції», «Молодіжна субкультура», «Україна туристична», «Туристичний потенціал Прикарпаття».

За бажанням окремих провідних фахівців бібліотека здійснює їх індивідуальне інформування з таких проблем, як «Місцеве самоврядування: історія і сучасність», «Інноваційна стратегія економічного розвитку», «Культурно-мистецьке життя на Івано-Франківщині». Зокрема, керівника відділу внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації К. Й. Олійник працівники ЦБ інформують за темою «Нове в періодиці з питань адміністрування», керівника відділу в справах молоді та спорту В. З. Ная – «Державна молодіжна політика». Інформацію за темою «Підліток: проблеми і уподобання» одержує керівник служби в справах дітей Г. С. Багіра

      Відкритості та прозорості діяльності органів місцевої влади сприяє інформаційна робота ЦБ. В бібліотеці створено Центр регіональної інформації, основна мета якого – організація фонду опублікованих і неопублікованих документів, прийнятих органами місцевого самоврядування; збір інформації, систематизація, збереження документів з цих питань; інформування населення про діяльність місцевих органів самоврядування нормативно-законодавчими, соціально-культурними, економічно-нормативними документами; надання доступу до інформаційних ресурсів усім прошаркам населення і державним службовцям через каталоги та СКС, тематичні картотеки, бібліографічні та інформаційні списки та ін. Вільний доступ користувачів до інформації забезпечують постійно діючі інформаційно-ілюстративні виставки: «Щоб всі шляхи вели в Карпати», «Бойківщина: від первовіку до сучасності», «Духовний олімп батьківської землі», «Європи спільний дім», «Долинщина: день за днем». Бібліотечними працівниками оформлені і постійно поповнюються новими матеріалами тематичні папки-досьє: «Із сесій районної ради», «У районній адміністрації», «Наше місто сьогодні», «Нове у періодиці з питань місцевого самоврядування», «Соціальний захист», «Пенсійне забезпечення», «Все необхідне про податки», «Навчальні заклади регіону», «Працевлаштування», «Надзвичайні ситуації» та ін. Створений Центр регіональної інформації дозволяє інформувати широке коло користувачів, які потребують конкретної, обґрунтованої та об’єктивної інформації з усіх питань, що стосуються життєдіяльності регіону.

     Ще однією чисельною категорією користувачів бібліотеки є керівники, працівники приватних підприємств та молоді люди, які мають намір розпочати власну справу. Інформаційне забезпечення цієї категорії користувачів здійснюється як в бібліотеці, так і в Бізнес-центрі, який створений асоціацією «Підприємці Долинщини». Інформаційні запити їх зосереджені на таких питаннях: нові законодавчі акти, постанови та розпорядження уряду щодо розвитку підприємницької діяльності, діяльність податкової системи України, інвестиційна політика тощо. Актуальними є питання створення малого підприємства, ведення бухгалтерського обліку, маркетингової діяльності. З цих питань на планових засіданнях в Бізнес-центрі надаються консультації юристів, податківців, економістів. Відповідно до тем засідань працівники ЦБ готують інформаційні огляди, прес-релізи, рекомендаційні бібліографічні списки, перегляди літератури, книжкові виставки: «Молодіжне підприємництво», «Ділова література для підприємців», «Оподаткування суб’єктів малого бізнесу», «Права, обов’язки і відповідальність підприємця», «Бізнес: як досягти успіху», «Започаткуй свій бізнес». ЦБ здійснює групове інформування працівників окремих підприємств району: ТзОВ «Хлібна компанія «Колобок», ПП «Ретекс», ТзОВ «Уніплит», фірма «Фальбо», Фонд підтримки підприємців «Долинський бізнес-центр». Їм надсилається інформаційний список «Організаційно-правові основи підприємницької діяльності».

     ЦБ здійснює індивідуальне інформування окремих підприємців. Так, абонентами індивідуальної інформації є: голова правління асоціації «Підприємці Долинщини» О. Р. Кізима  та деякі представники приватного бізнесу: В. О. Лисейко , В. О. Дитинко, М. М. Мартин, М. М. Марковський.

       Інформаційно насиченими є масові заходи, які проводить ЦБ. Вони часто відбуваються за участю фахівців, представників владних структур. Особлива увага приділяється діалоговим формам спілкування запрошених з читачами, що підвищує активність співбесідників – учасників заходів. Так, цікаво пройшли в бібліотеці круглий стіл «Економічний всеобуч» та економічний калейдоскоп за сторінками періодичних видань «Українська економіка в розвитку».

       За сприяння партнерів по проекту „ LEAP- 1V” : ФПП «Долинський бізнес-центр» та газети «Добра справа» в бібліотеці створено власний сайт – http://www.dcrb.net, на якому розміщена інформація про структуру та діяльність бібліотеки, про видатні особистості району, про нові надходження літератури з питань краєзнавства (обкладинки, бібліографічний опис і анотація книг) та інша інформація. Особливою популярністю користуються розділи «Бібліотеки України», «Бібліотеки світу», а також «Події», де відображено найяскравіші факти з життя Долинщини. Крім того, на сайті бібліотеки діють активні лінки м. Долини і банер безкоштовних оголошень «Проспект». Є електронна скринька office@dcrb.net для зв’язку відвідувачів сайту з бібліотекою. Також бібліотека має потужну поштову скриньку на сайті www.yahoo.com.

Важливе місце в діяльності ЦБ посідає інформаційно-бібліографічне обслуговування працівників народної освіти. Групове, індивідуальне інформування, Дні спеціаліста та Дні інформації – основні форми роботи бібліотеки з цією категорією користувачів. Особлива увага приділяється інформуванню вчителів-предметників, організаторів позакласної роботи. Для районного відділу освіти, шкіл, гімназій та природничо-математичного ліцею бібліографи готують інформаційний бюлетень «Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки». Даний бюлетень знайомить з новою літературою, статтями з періодичних видань, законодавчими та інструктивними матеріалами з проблем реформи освіти, організацією навчального та виховного процесу в навчальних закладах, методикою викладання предметів. Вчителі-предметники використовують в своїй роботі

рекомендаційні бібліографічні списки літератури, підготовлені до пам’ятних дат та актуальних тем: «Будівничий соборів наших душ» (до 90-річчя Олеся Гончара), «Поет абстрактів і контрастів» (до 100-річчя Євгена Маланюка), «Крижма поетової долі» (до 60-річчя Василя Олійника), «Люблю тебе першу в житті» (до 150-річчя Ольги Рошкевич), «Зроджена народом, нескорена в борні» (до 65-річчя створення УПА), «Україна: інтеграція в європейський дім» та вебліографічні списки «Молодіжний сленг: попробуй зрозумій», «Канікули в Інтернеті – це цікаві адреси» та ін.

Індивідуальна інформація є необхідною умовою якісного забезпечення професійних запитів фахівців. Для них накопичується інформація з конкретних питань: «Українська мова і література в сучасній школі» (вчитель ЗОШ № 6

Г. Д. Мазничка), «Інноваційний підхід у викладанні зарубіжної літератури» (вчитель ЗОШ № 7 Н. М. Жмуркевич ), «Позакласна виховна робота» (організатор позакласної роботи ЗОШ № 7 М. Л. Підборецька), «Соціально-економічні процеси в Україні ХХІ ст.» (вчитель історії ЗОСШ № 6 В. С. Гринишин) та ін.

З метою задоволення професійних запитів спеціалістів освіти, працівники бібліотеки провели День фахівця на тему «Літературна освіта: реальність, проблеми, перспективи», в програму якого були включені: перегляд літератури «На допомогу шкільній літературній освіті», бібліографічний огляд літератури «Доля мови – доля народу», прес-реліз «Незалежне тестування – вимога часу». Цікавою і корисною була віртуальна екскурсія «Інтернет-послуги для вчителів-словесників».

Велику допомогу в інформаційному забезпеченні користувачів відіграє наявний фонд періодичних видань ЦБ. Формування даного фонду здійснюється шляхом передплати за бюджетні та спонсорські кошти. Репертуар періодики кожного року коригується з урахуванням інтересів користувачів. З метою підвищення якості інформаційних послуг та поліпшення умов обслуговування користувачів в ЦБ було проведено міні – інтерв’ю «Які періодичні видання потрібні бібліотеці?», яке окреслило основні форми і напрямки популяризації періодики. Доречно відзначити, що більша половина опитаних користувачів, а це 55%, для знайомства з періодикою «користується бібліотекою». Майже рівномірно розподілилися респонденти у відповіді щодо запитання: «Виданнями якого цільового призначення Ви цікавитесь найбільше?»: офіційними виданнями цікавиться 15% користувачів; суспільно-політичним виданням віддає перевагу 20% користувачів; науково-популярним виданням – 25%; літературно-художнім виданням – 25% користувачів. Опитування показало, що найбільше користувачі хочуть, щоб в бібліотеці проводилися презентації журналів та газет, огляди преси, а також виставки нових надходжень універсального та тематичного характеру, виставки нових видань.

ЦБ проводить різнобічну роботу по розкриттю фонду періодичних видань за допомогою традиційних і нетрадиційних форм популяризації. Інформування про новинки періодики та доведення інформації до користувачів у найкоротший термін відбувається під час проведення Днів періодичних видань, Днів інформації та Днів фахівця. Так, змістовно пройшов День інформації «Освіта в Україні: вимоги нової доби», який став втіленням різних форм популяризації літератури. Поряд з такими формами, як книжкова виставка, перегляд літератури було проведено інформаційний репортаж « Україна і Болонський процес» та віртуальна екскурсія «На допомогу абітурієнту». Для кращої орієнтації в сучасному інформаційному просторі періодичних видань, популяризації найцікавіших газетно-журнальних статей в ЦБ проводяться прес-релізи, експрес-реклами, прес-марафони, експрес-хвилинки на різноманітні теми. Цікаво проходять в бібліотеці презентації журналів та газет (презентація молодіжної преси «Крута тусовка», презентація журналу «Перевал», місцевого видання «Файна газета»), екологічні репортажі, інформаційні репортажі по сторінках журналів «Карпати. Туризм. Відпочинок», «Чумацький шлях», «Будьмо здорові» та ін. В ЦБ проходять Дні періодичних видань «Найцікавіше з періодики» на злободенні теми дня, зокрема «Ігроманія: шукаємо ліки», «Вступнику про тести», «Молодіжні субкультури: що це?» та ін. Завдяки проведеній роботі періодичні видання є затребуваною частиною фонду, підвищився читацький попит на періодику і, як наслідок, підвищилася читаність в ЦБ.

       Реалії сучасного суспільства висувають необхідність на належному рівні проводити роботу для своєчасного інформаційного забезпечення користувачів за допомогою документально-інформаційних ресурсів. І це дозволяє бібліотеці зайняти центральне місце у системі розповсюдження інформації та інформаційних послуг на місцевому рівні. Задовольнити інформаційні потреби користувача, забезпечити вільний доступ до інформації – саме в цьому полягає одна із найважливіших соціальних функцій бібліотеки.

БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ

 ( З досвіду роботи бібліотек Рожнятівської ЦБС)

Підготувала М. Й. Раковецька

зав. методико-біболіографічним відділом ЦРБ

У розвитку демократичного суспільства важливою є позиція громадян, а також їх активність у всіх сферах життя. Бібліотека – серце громади, центр громадського життя в регіоні.

В цьому напрямку визначили своє місце і роль бібліотечні установи Рожнятівської ЦБС. Саме сюди йдуть люди задовільнити свої інформаційні потреби, дізнатись чим сьогодні живе світ, Україна.

       Центральна бібліотека як методичний центр скеровує діяльність бібліотечних установ ЦБС насаперед на оновлення документально-інформаційних ресурсів. Цьому сприяє прийнята районна „Програма поповнення бібліотечних фондів”, на виконання якої щорічно виділяються кошти з районного бюджету. Крім цього, бібліотечні працівники особливу увагу приділяють пошуку альтернативних джерел комплектування. Чільне місце у своїй діяльності бібліотеки відводять співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування. Вимогою часу є партнерське кредо: „Бібліотека і влада: шляхи взаєморозуміння”.

       Незважаючи на складності у фінансуванні, райдержадміністрація (голова п. В. Комар ), районна рада (голова п. Р. Новицький) опікуються бібліотечними закладами, виділяють кошти на передплату періодичних видань, придбання літератури та всіляко підтримують життєдіяльність бібліотек. З розумінням до потреб книгозбірень ставляться окремі депутати, які в нинішній час не байдужі до проблем бібліотечних. Показовою є співпраця з бібліотечними працівниками депутатів районної ради В. Курганської, З. Яремчука, Я. Вишневського, С. Люльчака, М. Дзеби, І. Депутовича, які виділили кошти з депутатського фонду для придбання українських видань для бібліотек сіл Ілемні, Н. Струтина, Іванівки, Рівні, Сл. Рівнянської, Ясеня..

       Завдяки використанню маркетингових підходів технології фандрейзингу до бібліотек надходять додаткові ресурсні поступлення від бізнесових структур, приватних підприємств, громадських організацій, релігійних громад, окремих громадян та інших джерел. Таким чином у 2007-2008 рр. до центральної бібліотеки надійшло 2832 прим. художньої та пізнавальної літератури.

         Відчутною є допомога бібліотекам ЦБС приватних підприємств „Павлик” (підприємець В. Абрам) та ТЗОВ „Конвалія” ( підприємець ТЗОВ М. Дзундза), які спонсорують великі масові заходи , виділяють кошти на їх проведення.

За сприяння отця Зореслава та парафіян бібліотеці с. Струтин подаровано тематичну підбірку духовної літератури, оформлено та освячено книжкову виставку одноіменної акції „О, Боже, дай сили святої, Любові, і Віри, і Долі”. Продовженням акції стала година духовності „Хресна дорога Ісуса Христа – хресна дорога українського народу”, під час якої о. Зореслав профінансував передплату дитячого журналу „Зернятко” для 10-ти бібліотек системи.

Жителька с. Струтин В. Кравець протягом багатьох років є меценатом передплати періодичних видань для дітей. Об’ємну тематичну підбірку про шахи з власного фонду центральній бібліотеці подпрував мешканець села В. Клименко.

       В результаті акції „Подаруй бібліотеці книгу” до фондів центральної бібліотеки надійшло 150 нових видань. Особливо активними тут були читачі С. Комар, Л. Мельник, О. Яценко, В. Яців.

       У 2008 році центральною бібліотекою оголошено акцію-пробачення „Бібліотечна книга повертається до рідного порога”, в результаті якої до бібліотек уже повернулося 60 книг.

Спільними зусиллями та з участю громади, бібліотечні працівники намагаються сформувати потужний інформаційно-документальний потенціал для задоволення запитів сучасного користувача, створити доброзичливу ауру для роботи з книгою.

       Заслуговує на увагу досвід співпраці з громадськими організаціями у просвітницькій та дозвіллєвій діяльності бібліотек. Це, зокрема, з районним осередком Союзу українок, районним товариством „Просвіта”, лемківським товариством „Бескидське земляцтво”, культурно-просвітницьким клубом ветеранів „Зоря вечірняя”, товариством репресованих та реабілітованих, центром соціальних служб для дітей, сім”ї та молоді, відділом у справах сім”ї, молоді і спорту РДА, відділом у справах дітей РДА. Так, традицією стало проведення спільно з відділом у справах сім’ї, молоді і спорту РДА районного конкурсу юних читачів „Час читати”.

       За сприяння районної ради, краєзнавці району та центральна районна бібліотека, до ІІІ Всесвітнього фестивалю „Бойківська ватра -2008” готують до випуску альманах „Рожнятівщина туристична”. Зусиллями бібліотечних працівників зібрано матеріали для біобібліографічного покажчика „Рожнятівщина в іменах”.

       Цей рік громадськість нашого краю відзначає 140-річчя створення товариства „Просвіта”. Саме цій знаменній події було присвячено вечір-вшанування ветерана просвітницької ниви Рожнятівщини Андрія Юрійовича Шищака „Серце сповнене вірою і любов’ю”, який проходив в Народному Домі села Сваричів. Ініціаторами проведення цього заходу стали відділ культури, центральна районна бібліотека та районне товариство „Просвіта”. Вшанувати подвижника „Просвіти” краю приїхали заслужений лікар України, депутат обласної ради двох скликань Лідія Дмитрів, заступник голови обласного товариства „Просвіти” Михайло Рудковський, голова районної ради Роман Новицький, керівники району, депутати районної та сільської рад, а також багато гостей зі Львова, Рожнятова, навколишніх сіл. Адже вшанувати таку людину – гордість району – велика честь для кожного учасника такого дійства, яке надовго запам’яталось жителям цього бойківського села.

       В літературно-мистецькій світлиці „Джерело” ЦРБ відбувся творчий вечір члена Національної спілки письменників України, відомого літератора краю, краєзнавця, голови районного товариства „Просвіта” Любомира Михайліва „Допоки маю іскорку вогню” з нагоди 55-літнього ювілею. До цієї дати працівники бібліотеки підготували біобібліографічний покажчик „Творчість – його життєве кредо”.

       Активною є співпраця ЦРБ з лемківським товариством „Бескидське земляцтво” ( голова Юрій Марканич). З цією етнічною групою проведено вечір вшанування жителів Рожнятівщини – кращих читачів „Їх імена – окраса краю”, мандрівки по книзі лемківської берегині Катерини Русин „Обереги Бескидів”. А працівники Брошнівосадської міської публічної бібліотеки безпосередньо взяли участь в організації та оформленні бойківсько-лемківської світлиці-музею. В селі Ріпне, де активно діє осередок лемківського товариства, зав. бібліотекою О. Шолопак провела етнографічне свято „Лемківські запусти”.

       Сьогодні центральна районна бібліотека стала місцем проведення численних заходів районного масштабу. Ефективним є спільний проект „Від села до села”, який діє вже впродовж трьох років. Ініціаторами проведення акції є районна центральна публічна бібліотека, центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, відділ у справах сім’ї, молоді і спорту РДА , сільські ради. Масові заходи мають краєзнавчий, соціальний та розважальний характер. Глибокий пізнавальний зміст носять краєзнавчі вікторини „Чи знаєш ти історію свого села”, різноманітні брейн-ринги, бліц-опитування, ілюстровані книжкові виставки, без яких не обходиться жодний такий захід. Під час таких святкувань жителі сіл Іванівка, Камінь, Ріпне, Липовиця, Ілемня, Н. Струтин, В. Струтин, Грабів, Лоп’янка, Ясеновець, Сливки, Осмолода дізнались багато цікавого про історію свого населеного пункту, відомих земляків, вшановували кращих людей села.

       В районі діє акція-марафон „Обери життя”, яка вже пройшла в Перегінському, Брошневі-Осаді, Рожнятові. Бібліотечні працівники виступили з бібліографічними оглядами на тему „СНІД – чума ХХІ століття”, „Наркоманія – проблема сьогодення”, „Дівчина, жінка, мати і алкоголізм”. В бібліотеках в рамках акції-марафону відбулись вогники-зустрічі молодих сімей „Сім’я – духовний скарб України”.

       В селі Грабів з ініціативи відділу у справах дітей РДА та ЦРБ спільно із сільською радою проведено свято „Щасливе дитинство”, присвячене Міжнародному Дню захисту дітей. В програмі були літературно-музична композиція „Щасливі діти – щаслива мати”, різноманітні конкурси, вікторини, ігротеки, конкурс малюнків на асфальті і завершував свято конкурс „Міс Дюймовочка”. А в світлиці районної бібліотеки з нагоди цього свята зібрались понад двадцять родин з різних населених пунктів району. Тут проходив літературно-музичний вечір „Все починається з родини” – вшанування кращих сімей, які нещодавно побрались і також сімей, які вже мають чималий досвід спільного життя. Особливо прийшлись до душі розповіді п. Ганни Горблянської, яка народила 16 дітей. Відрадним є те, що її синові отцю Іванові краяни довірили очолити парафію рідного села Липовиці. Цікавим був виступ сімейства талановитих і творчих людей Милівих з с. Іванівки, які не тільки представили присутнім свої чудові вишивки, вироби з дерева, фотоальбоми, а ще співали чудові українські пісні, поділились своїми секретами щасливого сімейного життя. Радо вітали й родини Гладеньких та Тебешевських із Брошнева , які взяли на виховання прийомних дітей.

       Центральна бібліотека надає можливість спілкуватись людям з особливими потребами. Адже це особистості обдаровані, вони прагнуть уваги, хочуть бути почутими, показати іншим свої творчі напрацювання і здобутки. Нещодавно відбувся ІХ традиційний районний фестиваль творчості „Повір у себе”. В рамках фестивалю проведено літературно-музичний калейдоскоп „З надією у майбутнє”. В ньому взяли участь 18 учасників – дітей і дорослих з обмеженими функціональними можливостями віком від 6 до 35 років. Журі та гості мали можливість почути чудовий спів і віртуозну гру на скрипці та клавішних інструментах, художнє читання власних віршів та поетичних творів поетів Рожнятівщини. А ще милували око вишиті нитками та бісером картини, образи, в’язані гачком та спицями різноманітні серветки, килимки.

       Активною є співпраця центральної бібліотеки із Союзом українок. З цим об’єднанням проведено літературно-мистецький вечір до Дня матері „Шануйте матерів, поки живі, допоки є кому сказати „мамо”. Про історію святкування Дня матері на Україні, про роль земної матері в житті кожної людини розповіла союзянка Калина Гнідан. Словом благословення привітав присутніх достойний син матері, якій незабаром виповниться 100 років, декан Рожнятівського деканату УГКЦ Ярослав Жовнірович. Він побажав всім присутнім опіки Матері Божої. А скільки мудрості у притчі як Господь творив жінку, висловлено у поезії Галини Пухти, яку прочитали працівники бібліотеки.

       Вшановуючи пам’ять Великого Кобзаря, в центральній бібліотеці з молодими читачами проведено вечір-роздум „Шевченко і сучасність”. Юні гості світлиці ділились роздумами про долю української жінки-страдниці, яку з таким трагізмом описав Шевченко в творах, про поведінку сучасної молоді, яка через легковажність нерідко теж потрапляє в ситуації, подібні до Шевченкових героїнь. В інсценівці „Тополі” учні Верхньострутинської школи відтворили образ дівчини-тополі безсилої, знедоленої, непочутої. Силу материнської любові наймички, що народила позашлюбну дитину, тонко і зворушливо розкрили юні аматори сцени під керівництвом Іванни Котович з Брошнівського професійного лісотехнічного ліцею.

       Значну увагу приділяємо і співпраці з духовними наставниками. Разом з ними відбулися години духовності, серед яких – „Спішу на щиру розмову з Господом „ (с. В. Струтин), недільні зустрічі за горнятком чаю (с. Ріпне). Традиційними стали і години духовного спілкування в с. Ясеновець. Такі заходи носять глибоко моральний і виховний зміст завдяки активній участі у їх організації і проведенні місцевих священиків.

Зі сльозами на очах ділилися спогадами про свої поневіряння старенькі дідусі і бабусі, які пожертвували здоров’ям та молодими роками заради любові до Батьківщини на вечорі-спомині „Нам пам’ять серця не дає спокою”, що проходив в РЦБ в рамках відзначення 60-річчя пам’яті жертв більшовицьких репресій. Проходив захід у світлиці районної бібліотеки за ініціативи РО Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих (голова Ярослав Вишневський) та організаційної підтримки бібліотечних працівників. Для всіх запрошених було організовано фотовиставку-факт „Згадаймо, люди, 40-50-і, згадаймо ті роки”… Ці старі світлини, зроблені нашими краянами на засланнях, перенесли всіх у засніжені сибірські ліси, сухі гарячі піски Казахстану… Нікого не залишив байдужим виступ дочки патріота-націоналіста Леона Клевця із села Ясень, посмертно нагородженого пам’ятною медаллю, а також виступи зовсім юних націоналістів – учнів Брошнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Брошнівського професійного лісотехнічного ліцею.

На виконання Указу Президента України „Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами голодомору 1932-33 років в Україні в РНД працівники відділу внутрішньої політики РДА організували пересувну ілюстративну виставку „Ми звинувачуємо! Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу”.

       В рамках цього проекту вечір-реквієм „У пам’яті народній спливає святої правди голос наш” провели працівники ЦРПБ спільно з працівниками РНД. Присутні, затамувавши подих, зі сльозами на очах слухали виступи, а також свідчення очевидців жахіть голодомору.

Тісною є співпраця бібліотек із загальноосвітніми школами, школами мистецтв. Так, вже декілька років в Брошнівській школі мистецтв ім В. Івасюка проходить обласний фестиваль „Водограй”, до якого міська бібліотека організовує розгорнуту книжкову виставку „Пісня буде поміж нас”, а викладачі школи в свою чергу беруть активну участь у проведенні масових заходів бібліотеки.

Цікавою і змістовною є робота бібліотеки по відзначенню професійних свят: Дня працівників соціальної сфери, Дня працівників податкової служби, Дня працівників державної служби. На таких заходах завжди панує доброзичлива і тепла атмосфера, адже тут вшановуються фахівці з великої літери.

В тісній співпраці з Народними Домами, клубами бібліотеки системи беруть активну участь в проведенні культурно-мистецької акції-естафети „Мистецтво одного села”, присвяченої 66-й річниці УПА та 100-річчю від дня народження Степана Бандери. Проведено вечори пам’яті „Хай же вічно народам сія українська епоха Бандери” (с. Сливки), „Він посіяв зерна вольності” (с. Ясеновець), години історії „Із серцем із сталі і духом граніту” (с. Камінь ).

З людьми старшого покоління, для задововолення їх бажань у спілкуванні, потреби вирватись із обіймів самотності в приміщенні бібліотеки спільно із територіальним центром управління соціального захисту було створено культурно-просвітницький клуб „Зоря вечірняя”. Із членами клубу проведено Розколяди, вечір-вшанування до Дня медика „Життя за клятвою Гіппократа”, вечір уподобань „Моє хобі”.

В чудову осінню пору з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек в залі бібліотеки щороку збираються люди, які понад усе люблять книгу і музику. На такі святкування запрошуємо представників влади, ветеранів бібліотечної ниви, давніх добрих друзів бібліотеки, благодійників. На бібліотечних посиденьках влаштовуємо різноманітні конкурси, як то „кращий за професією”, „посвята в бібліотечну сім’ю”, „бібліотечні номінації”, „ерудит-лото”, „знайомство з близька” та багато інших. Веселими і пам’ятними були конкурси „кращий кулінар” та „сам собі винороб”, адже бібліотекарі не тільки вправні фахівці бібліотечної справи, але насамперед  жінки і добрі господині.

Змістовна і багатогранна робота бібліотек Рожнятівської ЦБС. Працівники докладають максимум зусиль для того, щоб бібліотека дійсно стала культурно-інформаційним, просвітницьким центром, де поєднуються інтереси різних поколінь. Вони завжди у творчому пошуку, несуть відповідальність за духовний, інтелектуальний і моральний розвиток нації. 

КРАСУ НАШИХ ДУШ І ПРАЦЮ РУК –

ТОБІ, РІДНИЙ ВОЙНИЛОВЕ

(з досвіду роботи бібліотеки селища Войнилів Калуської ЦБС)

Підготувала Т. В Мельник-

провідний методист ЦБС

Історія зберегла чимало імен, які прославили нашу область. Кожне місто чи село має своїх героїв. Не виняток і славна Войнилівська земля. Громадяни селища говорять, що якщо пройти стежками пережитого, то серце сповнюється особливою гордістю за свій рідний край. У формуванні національної самоосвіти вагомою є роль ініціативних, творчих працівників Войнилівської селищної бібліотеки – Н. Кравець і Л. Радзібаби, які користуються заслуженим авторитетом серед краян.

Особливе місце в роботі бібліотеки займає відкриття користувачам талановитого слова української класики, письменників нової доби, популяризація творів наших літераторів. Твори Івана Франка, Василя Стефаника, Марка Черемшини, Івана Вагилевича, Леся Мартовича, Костянтини Малицької та ін. – постійно на книжково-ілюстративних виставках, тематичних полицях, викладках літератури. В цьому контексті було проведено ряд заходів: літературна година “Поетичне намисто Прикарпаття”, літературно–мистецька мозаїка „Іван Франко в народній творчості, музиці, образотворчому мистецтві та скульптурі”, літературний калейдоскоп „З плеяди легендарних” (присвячений „Руській трійці” – М. Шашкевичу, І. Вагилевичу та Я. Головацькому), літературне кафе „Ми зійшли з книжкових сторінок”, літературно-краєзнавча експедиція „Стежками письменників Калущини”, літературний диліжанс „Час немає влади над талантом”. 135–річчя від дня народження Костянтини Малицької було присвячено літературну композицію „Костянтина Малицька – літератор, педагог, громадсько-просвітницька діячка”. На вшанування пам’яті Богдана Лепкого проведено літературний екскурс „Майстер історичного роману”. Цікавими масовими заходами щороку бібліотекарі вшановують пам’ять Т. Шевченка та Л. Українки.

Багато калуських поетів, митців, краєзнавців побували у Войнилівській селищній бібліотеці. Запрошували бібліотекарі на свої масові заходи, свята і багатьох відомих діячів культури області: С. Пушика, В. Добрянського, М. Сливоцького та ін.

Помітне місце у своїй діяльності бібліотека відводить популяризації літературної спадщини тих, хто залишив глибокий слід у свідомості мешканців Войнилівського краю.

Успішно пройшли презентації книг Олеся Бабія та Миколи Євшана. На презентаціях виступали місцеві письменники І. Павліха, В. Ганущак, І. Гаврилюк, краєзнавці М. Коломиєць, М. Когут, працівники районної ради та райдержадміністрації.

Серед плеяди видатних діячів Войнилівщини чільне місце належить Миколі Євшану (літературному критику, літературознавцю, уроженцю селища ). Його життєвому і творчому шляху було присвячено літературно-музичний вечір “Його душі вогонь непогасимий”. Перед присутніми виступили член УРП Петро Рудий, працівниця читального залу бібліотеки Л. Радзібаба, учениця 10-го класу Тетяна Паук. Цікаві сценки з життя та творчості Миколи Євшана поставили учасники драматичного гуртка Народного дому. Голова місцевого осередку Союзу українок Надія Іванців разом з молодими аматорами виконала вервичку старовинних пісень.

На високому рівні був проведений вечір-спогад “Наш славний земляк”, присвячений лікарю і громадсько-політичному діячеві, уродженцю селища Войнилів – Івану Белею.

Серед просвітницьких заходів, що популяризують літературу про історичні, економічні, культурні особливості нашого краю, а також книги з народознавства, відродження національних народних звичаїв, обрядів слід виділити такі:

– вечір пам’яті „Ці знамениті войнилівці складають нашу славу вікову”;

– вечір-реквієм „Зустріч поколінь”;

– перегляд літератури до 100-річчя від дня народження С. Бандери „Його ім’я символ”.

– година поезії „Поети-ювіляри – наші земляки”;

– день пам’яті „Герої подвигу в серцях народу”;

– година історичної книги “За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ”.

Воскресили в пам’яті односельців працівники селищної бібліотеки одну із призабутих сторінок нашої історії – про українських січових стрільців. Про те, що стрілецтво дало нам не тільки невмирущі приклади боротьби за волю України, а й цілу плеяду легендарних письменників, поетів, композиторів, художників, скульпторів , артистів йшла мова на літературно-мистецькій мозаїці „Січові стрільці –це наша гордість, наша честь, наша слава”.

Актуальною для жителів Войнилова є тема національно-визвольної боротьби. Серед інших цікавою була зустріч – діалог з учасниками украінського підпілля, воїнами УПА. На відзначення 100-річчя від дня народження Романа Шухевича проведено зустріч представників різних поколінь „Генерал нескореного духу”, організовано прем’єру книги П. Арсенича „Рід Шухевичів”. Своїми думками поділилися присутні під час історичного екскурсу „Роман Шухевич – політик, воїн, громадянин”.

100-річному ювілею Степана Бандери присвячено вечір-портрет „Життя віддане Україні”.

Для широкого кола користувачів проводились зустрічі з цікавими людьми селища „Любов свою віддам землі, яка мене на світ родила”, літературно-мистецький вернісаж „Дзвінке джерело імен”.

У бібліотеці селища популярними серед читачів стали уроки та години краєзнавства, народознавства „Зимою зустрічаємо весну”, „Веселкова краса великодніх рушників” та ін.

Краєзнавча література допомагає пізнати культурну спадщину Прикарпатського краю: народні ремесла та промисли, традиційний побут, народне мистецтво, обряди, звичаї, пісенну творчість. А витвори народних умільців – різьбярів, килимарів, граверів, кераміків, вишивальниць, писанкарів, гончарів Івано-Франківщини – це справжні шедеври мистецтва.

Славиться своїми народними майстрами і селище Войнилів. Найбільш популярним тут є гончарство. Недаремно войнилівців віддавна звуть гончарами, а ту частину села, де вони жили називають Гончарівкою.

Вироби войнилівських майстрів-гончарів, яких колись було понад 56 чоловік, славились не тільки в Калуському повіті, а на всій Станіславщині.

Тому цікавою була історична мандрівка по Гончарівці „Немає милішої серцю мандрівки, як та, що вдома, у ріднім краю”, краєзнавча година „Гончар – найдревніша професія”. Багато шанувальників ужиткового мистецтва прийшли на вечір-зустріч з гончаркою Т. Гресько „Вироби, що зберігають тепло людських рук”. Майстриня поділилась секретами своєї творчої праці, а присутні ознайомились з фотовиставкою „Ремесло мого села” та книжковою виставкою „Войнилів – споконвічний центр гончарства”.

Майстриня-гончарка Гресько Текля розповіла про секрети своєї творчої праці. В рамках вечора-зустрічі було розгорнуто фотовиставку „Ремесло мого села” та книжкову виставку літератури „Войнилів – споконвічний центр гончарства”.

Войнилівська селищна бібліотека постійно розширює коло своїх однодумців, співпрацює з Народним домом, школою, шкільною бібліотекою, Союзом українок, громадськими та релігійними громадами селища, Калуським міськрайонним відділенням УБА, Войнилівською селищною радою, Войнилівським ПТУ , ЦДЮТ та іншими закладами і організаціями.

Значна увага звертається на вивченні історії селища та краю в цілому, що здійснюється за участю працівників бібліотеки, осередку „Просвіти” та тих ентузіастів-краєзнавців, які не байдужі до висвітлення нашої історичної спадщини народу, його духовної культури.

На високому рівні проведено вечір-вшанування просвітян Войнилівщини „Треба жити так, щоб не забули імені твойого земляки…”.

Періодично в стінах бібліотеки організовуються зустрічі з працівниками соціального забезпечення, депутатами селищної ради. В бібліотеці функціонує постійно діюча виставка літератури „Район і селище: день за днем”. Традиційними стали зустрічі читачів у бібліотеці в День пам’яті учасників битви під Крутами, День Перемоги, День матері, День Державного Прапора України, Всеукраїнський день бібліотек, Покрови, День державності на західноукраїнських землях, День української писемності та мови, День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні та інші.

Працівники бібліотеки беруть активну участь у святкуванні Дня селища. До Дня Незалежності України проведено районне свято „Україно, мій духмяний дивоцвіт, через терни йшла до волі стільки літ”.

На базі Войнилівської селищної бібліотеки 15 років працює клуб „Краєзнавець”, який об’єднує звичайних людей, які тривалий час проживають у даній місцевості. Вони володіють конкретними знаннями про кожний клаптик рідної землі, її історію, які передають їх наступним поколінням через „Ненаписану книгу народної мудрості”. Саме такою людиною є краєзнавець Петро Рудий. За професією – лікар, за станом душі – патріот і краєзнавець. І дійсно, ця скромна, порядна людина, щиро закохана в рідну землю, її людей, має що залишити у спадок молодому поколінню. Він робить велику справу, по крупинках збираючи і фіксуючи нашу історію, спогади очевидців історичних подій, видатних людей селища, виступаючи за збереження наших історичних пам’яток.

Петро Павлович є активним читачем бібліотеки. Саме він є ініціатором та організатором краєзнавчих масових заходів, що проводяться в бібліотеці, публікує статті в місцевій пресі про історію краю, своєю невтомною працею найбільше спричинився до національного відродження в селищі. П. Рудий багато років є головою товариства клубу .

Чимало добрих справ для селищної бібліотеки та клубу „Краєзнавець” зробив і Роман Рудий – член першої ради обласного ТУМ , автор віршів і гумористичних мініатюр. Велику допомогу бібліотеці надає краєзнавець Йосип Казимирович Кащишин. Крім своїх книжок він подарував бібліотеці архівні матеріали (ксерокопії) про Войнилівську та Середнянську „Просвіту”.

Добрим словом хочеться згадати голову районної ради В. Прокопіва, голову райдержадміністрації І. Живачівського та заступника голови райдержадміністрації І. Пробоїва за сприяння у виділенні коштів для видання краєзнавчих книжок. Вони часті гості краєзнавчих масових заходів (презентацій та прем’єр краєзнавчих книг).

 

Засідання клубу „Краєзнавець” проводяться раз на два місяці. Форми засідань – здебільшого активні, такі, що спонукають до творчості: презентації книг, диспути, конкурси, літературно-мистецькі вечори, літературно-історичні дійства, вікторини тощо. Всі заходи пов’язуються з книгою. Членами клубу є юнацтво, молодь, вчителі, читачі, які цікавляться історичною та краєзнавчою літературою. Діяльність визначено такими завданнями, які б не тільки знайомили молодь та юнацтво з життям краю у всіх його проявах, але й заохочували до пошукової роботи та популяризації цих знань. Клуб має свою програму, план роботи, девіз.

Неодноразово учасники клубу „Краєзнавець” здійснювали експедиції по залишках оборонних валів Войнилівської фортеці, знайомилися з історичними п

Коментарі виключені.