Пошук
Архіви

Зразок Положення про централізовану бібліотечну систему

Джерело: Лагута Людмила http://oth.nplu.org/

І. Загальні положення
1. Це Положення визначає основні засади діяльності централізованих бібліотечних систем (далі – ЦБС).
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
3. Це Положення поширюється на всі бібліотеки, що входять до складу ЦБС.
4. Рішення про створення ЦБС приймаються органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і виробничих потреб суспільства та відповідно до законодавства і державних соціальних нормативів.
5. ЦБС повинна бути доступна населенню не менше 40 годин на тиждень. Час роботи ЦБС не повинен повністю збігатися з часом роботи основної частини населення відповідної території.

ІІ. Структура та фінансування
1. Структура ЦБС включає центральну районну (міську, районну в місті) бібліотеку, районну (міську, районну в місті) бібліотеку для дітей, відокремлені структурні підрозділи (філії).
2. Організаційно-правова форма ЦБС – заклад.
3. ЦБС є неприбутковим закладом, який утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законодавством.
4. ЦБС є спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст відповідного району (комунальною власністю громади відповідного міста).
5. ЦБС перебуває у сфері управління районної (міської, районної в місті) ради (далі – Орган управління).
6. ЦБС у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами Органу управління, іншими нормативно-правовими актами, а також установчими документами.
7. ЦБС утримується за рахунок коштів районного (міського) бюджету.
8. ЦБС є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи ЦБС набуває з дня її державної реєстрації.
9. У об’єднаних територіальних громадах можуть створюватися сільські (селищні) ЦБС.
ІІІ. Мета та напрями діяльності
1. Метою діяльності ЦБС є сприяння реалізації прав громадян на знання, освіту, користування культурними досягненнями, інформацією; забезпечення збору, зберігання та надання інформації про розвиток державності, економіки, науки і культури України.
2. Основною діяльністю ЦБС є:
формування та збереження бібліотечних фондів;
бібліографування;
опрацювання та каталогізування всіх видів документів;
здійснення бібліотечного, бібліографічного, інформаційного обслуговування користувачів;
просвітницька та соціокультурна діяльність;
краєзнавча робота;
методична діяльність;
автоматизація та механізація бібліотечно-бібліографічних процесів;
створення електронних баз даних;
міжбібліотечний абонемент;
книгообмін;
створення електронних документів та колекцій таких документів;
інша діяльність відповідно до законодавства України.
3. ЦБС має право надавати платні послуги відповідно до законодавства України.
4. У своїй діяльності ЦБС керується принципами нейтралітету щодо політичних партій, громадських рухів і конфесій; гуманізму, пріоритету загальнолюдських цінностей.
5. ЦБС надає бібліотечні послуги через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу, може здійснювати дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій. Центральна бібліотека організовує обслуговування у населених пунктах району (мікрорайонах міста), де відсутні бібліотеки, за допомогою нестаціонарних форм (бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки, тощо).
6. Користувачі мають доступ до єдиного бібліотечного фонду ЦБС через центральну бібліотеку або зручну для них філію. Бібліотеки ЦБС використовують наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.
7. У ЦБС організовуються пункти доступу населення до мережі Інтернет, у т.ч. і через нестаціонарні форми обслуговування.

IV. Майно
1. Майно ЦБС становлять основні засоби, оборотні та необоротні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі ЦБС.
2. Майно ЦБС закріплюється за нею на праві оперативного управління.
3. Діяльність ЦБС здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету (загального та спеціального фондів).
4. Джерелами формування майна ЦБС є:
бюджетні асигнування;
кошти, одержані від надання платних послуг, інших видів господарської діяльності;
безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних і (або) фізичних осіб;
інші джерела, не заборонені законодавством України.
5. ЦБС здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде статистичну звітність відповідно до законодавства України.
6. Доходи (прибутки) ЦБС використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

V. Формування бібліотечного фонду
1. Бібліотечний фонд ЦБС є універсальним за змістом і формується на різних носіях інформації.
2. Фонд центральної бібліотеки ЦБС включає найбільш повний репертуар документів і баз даних.
3. Фонд філії формується з урахуванням інформаційних потреб користувачів і особливостей зони обслуговування.
4. Центральна бібліотека ЦБС забезпечує: централізоване комплектування і обробку бібліотечного фонду ЦБС; оперативність надходження нових документів у всі підрозділи; вивчення потреб користувачів ЦБС, ступеня їхнього задоволення фондами.
5. Центральна бібліотека ЦБС здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять до ЦБС; філії ведуть сумарний та індивідуальний облік, закріпленого за ними фонду.
6. Центральна бібліотека ЦБС регулярно інформує філії про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на фонд ЦБС, у тому числі зведені каталоги. Філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.
7. Щорічне оновлення бібліотечних фондів ЦБС повинно становити не менше 1 назви книг, періодичних видань на 10 жителів зони обслуговування.

VІ. Управління
1. Управління ЦБС здійснює директор, який призначається у порядку, встановленому законодавством України та несе повну відповідальність за виконання ЦБС її функцій.
2. Директор:
несе відповідальність за стан та результати діяльності ЦБС;
без доручення діє від імені ЦБС, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
затверджує відповідні положення та інструкції, правила користування ЦБС;
видає накази, обов’язкові для виконання всіма працівниками ЦБС;
має право підпису на локальних та інших документах ЦБС;
відповідно до трудового законодавства приймає, переводить та звільнює працівників, затверджує посадові інструкції;
укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;
несе відповідальність за рівень управління, звітує перед Органом управління про хід виконання планів та договірних зобов’язань, про результати діяльності ЦБС, дотримання трудового законодавства, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;
визначає облікову політику ЦБС, обирає форму бухгалтерського обліку та створює необхідні умови для правильного його ведення;
створює умови для високопродуктивної праці співробітників, використовуючи засоби матеріального та іншого заохочення, дисциплінарного та матеріального впливу;
організовує виконання зобов’язань, визначених укладеними ЦБС договорами;
самостійно розпоряджається коштами відповідно до законодавства;
має право створювати дорадчі органи ЦБС;
здійснює інші функції, які не суперечать законодавству України та необхідні для забезпечення функціонування і розвитку ЦБС.
3. У випадку тимчасової відсутності директор має право наказом передавати окремі свої повноваження заступникам.

VІІ. Припинення діяльності
1. Припинення діяльності ЦБС здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у випадках та порядку, встановлених законодавством України.
2. Рішення про припинення діяльності ЦБС приймається Органом управління за погодженням із Міністерством культури України.
3. При реорганізації чи ліквідації ЦБС працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
4. Ліквідація ЦБС здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється відповідно до законодавства України.
5. У разі припинення діяльності ЦБС ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи за погодженням Органу управління, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Коментарі виключені.