Пошук
Архіви

Зразок Положення про публічну бібліотеку об’єднаної територіальної громади

Джерело: Лагута Людмила http://oth.nplu.org/

І. Загальні положення
1. Це Положення визначає основні засади діяльності публічної бібліотеки об’єднаної територіальної громади (далі – ПБ).
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
3. Рішення про створення ПБ приймаються органами місцевого самоврядування (відповідно – сільською, селищною, міською радою) з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і виробничих потреб суспільства та відповідно до законодавства і державних соціальних нормативів.
4. ПБ повинна бути доступна населенню не менше 40 годин на тиждень. Час роботи ПБ не повинен повністю збігатися з часом роботи основної частини населення відповідної території.
5. До зони обслуговування ПБ входять усі населені пункти відповідної об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ).

ІІ. Структура та фінансування

1. Структура ПБ включає бібліотеку (відділ) для дітей, інші структурні підрозділи – відповідно до кількості її користувачів, видачі документів, відвідувань (у т.ч. – веб-сайту та соціокультурних заходів), рівня впровадження інформаційних технологій, а також відокремлені структурні підрозділи (філії).
2. Кількість філій визначається відповідно до пункту 1 Мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 № 510.
3. Організаційно-правова форма ПБ – заклад.
4. ПБ є неприбутковим закладом, який утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законодавством.
5. ПБ перебуває у комунальній власності ОТГ.
6. ПБ перебуває у сфері управління органу місцевого самоврядування ОТГ (сільська, селищна, міська рада).
7. ПБ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами органу місцевого самоврядування ОТГ, іншими нормативно-правовими актами, а також установчими документами.
8. ПБ утримується за рахунок коштів бюджету ОТГ.
9. ПБ є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи ПБ набуває з дня її державної реєстрації.
ІІІ. Мета та напрями діяльності
1. Метою діяльності ПБ є сприяння реалізації прав громадян на знання, освіту, користування культурними досягненнями, інформацією; забезпечення збору, зберігання та надання інформації про розвиток державності, економіки, науки і культури України.
2. Основною діяльністю ПБ є:
формування та збереження бібліотечних фондів;
бібліографування;
опрацювання та каталогізування всіх видів документів;
здійснення бібліотечного, бібліографічного, інформаційного обслуговування користувачів;
просвітницька та соціокультурна діяльність;
краєзнавча робота;
методична діяльність;
автоматизація та механізація бібліотечно-бібліографічних процесів;
створення електронних баз даних;
міжбібліотечний абонемент;
книгообмін;
створення електронних документів та колекцій таких документів;
організація підвищення кваліфікації працівників;
інша діяльність відповідно до законодавства України.
3. ПБ має право надавати платні послуги відповідно до законодавства України.
4. У своїй діяльності ПБ керується принципами нейтралітету щодо політичних партій, громадських рухів і конфесій; гуманізму, пріоритету загальнолюдських цінностей.
5. ПБ надає бібліотечні послуги через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу, може здійснювати дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій. ПБ організовує обслуговування у населених пунктах ОТГ (мікрорайонах міста), де відсутні бібліотеки, за допомогою нестаціонарних форм (бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки, тощо).
6. Користувачі мають доступ до єдиного бібліотечного фонду ПБ у тому числі через зручну для них філію. ПБ використовує наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.
7. У ПБ організовуються пункти доступу населення до мережі Інтернет, у т.ч. і через нестаціонарні форми обслуговування.

IV. Майно

1. Майно ПБ становлять основні засоби, оборотні та необоротні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі ПБ.
2. Майно ПБ закріплюється за нею на праві оперативного управління.
3. Діяльність ПБ здійснюється за рахунок коштів бюджету ОТГ (загального та спеціального фондів).
4. Джерелами формування майна ПБ є:
бюджетні асигнування;
кошти, одержані від надання платних послуг, інших видів господарської діяльності;
безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних і (або) фізичних осіб;
інші джерела, не заборонені законодавством України.
5. ПБ здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде статистичну звітність відповідно до законодавства України.
6. Доходи (прибутки) ПБ використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

V. Формування бібліотечного фонду

1. Бібліотечний фонд ПБ є універсальним за змістом і формується на різних носіях інформації.
2. Фонд філії формується з урахуванням інформаційних потреб користувачів і особливостей зони обслуговування.
3. ПБ забезпечує: централізоване комплектування і обробку бібліотечного фонду; оперативність надходження нових документів у всі підрозділи; вивчення потреб користувачів ПБ, ступеня їхнього задоволення фондами.
4. ПБ здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять до ПБ; філії ведуть сумарний та індивідуальний облік, закріпленого за ними фонду.
5. ПБ регулярно інформує філії про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на фонд ПБ, у тому числі зведені каталоги. Філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.
6. Щорічне оновлення бібліотечних фондів ПБ повинно становити не менше 1 назви книг, періодичних видань на 10 жителів зони обслуговування.

VІ. Управління

1. Управління ПБ здійснює директор, який призначається у порядку, встановленому законодавством України та несе повну відповідальність за виконання ПБ її функцій.
2. Директор:
несе відповідальність за стан та результати діяльності ПБ;
без доручення діє від імені ПБ, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
затверджує відповідні положення та інструкції, правила користування ПБ;
видає накази, обов’язкові для виконання всіма працівниками ПБ;
має право підпису на локальних та інших документах ПБ;
відповідно до трудового законодавства приймає, переводить та звільнює працівників, затверджує посадові інструкції;
укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;
несе відповідальність за рівень управління, звітує перед органом місцевого самоврядування ОТГ про хід виконання планів та договірних зобов’язань, про результати діяльності ПБ, дотримання трудового законодавства, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;
визначає облікову політику ПБ, обирає форму бухгалтерського обліку та створює необхідні умови для правильного його ведення;
створює умови для високопродуктивної праці співробітників, використовуючи засоби матеріального та іншого заохочення, дисциплінарного та матеріального впливу;
організовує виконання зобов’язань, визначених укладеними ПБ договорами;
самостійно розпоряджається коштами відповідно до законодавства;
має право створювати дорадчі органи ПБ;
здійснює інші функції, які не суперечать законодавству України та необхідні для забезпечення функціонування і розвитку ПБ.
3. У випадку тимчасової відсутності директор має право наказом передавати окремі свої повноваження заступникам.

VІІ. Припинення діяльності
1. Припинення діяльності ПБ здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у випадках та порядку, встановлених законодавством України.
2. Рішення про припинення діяльності ПБ приймається органом місцевого самоврядування ОТГ за погодженням із Міністерством культури України.
3. При реорганізації чи ліквідації ПБ працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
4. Ліквідація ПБ здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється відповідно до законодавства України.
5. У разі припинення діяльності ПБ ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи за погодженням Органу управління, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Коментарі виключені.