Пошук
Архіви

„Книга. Читання. Бібліотека: рейтинг популярності – 2009” Аналітична довідка за результатами соціологічного дослідження

Важливе місце в житті людини займає читання як вид культурної діяльності, який впливає на загальнопізнавальний інтерес, фаховий і культурний рівень.
Сучасна бібліотека, як соціальна інституція – загальнодоступна установа, інформаційний, культурний і дозвіллєвий центр, що сприяє збереженню надбань людства, забезпечує умови для навчання, відпочинку, поліпшенню економічного та соціального добробуту громадян.
Сьогодення диктує бібліотечним працівникам нові вимоги – вчасно і вірно орієнтуватись в тій чи іншій ситуації. Саме від бібліотечного працівника залежить чи отримає відвідувач інформацію з питань, що його цікавлять, як він буде ставитись в подальшому до бібліотеки, який імідж вона матиме серед користувачів і широкого кола громадян.
Визначення ролі бібліотек в житті користувачів, їх сучасних інтересів до видань з різних галузей знань, місця бібліотеки в системі джерел інформації про книгу та її отримання, з’ясування напрямів діяльності бібліотечних закладів в задоволенні духовних потреб громадян стало основною метою соціологічного дослідження, в якому взяли участь користувачі центральних районних та міських бібліотек області.
Дослідження довело, що книга і читання стоять на першому місті в житті респондентів. Питання анкети включали декілька варіантів. Кожен респондент мав можливість вибрати для себе найбільш прийнятний або дописати своє міркування на спеціально відведених рядках.
Якими ми бачимо скарбниціцлюдських знань сьогодні? Чи відповідає сучасна бібліотека запитам і потребам користувачів? Щ чекає від біблотечної установи пересічний українець?
В процесі дослідження з’ясувалося, що 45 % респондентів за допомогою книги підвищують свій професійний рівень; 18 % вважають книгу як засіб навчання; 20 % користувачів намагаються розширити свій світогляд; 17 % прагнуть розслабитися та відпочити або, як стверджують респонденти відчувають потребу в читанні. 5 % віддають перевагу можливості спілкування в бібліотеці з цікавими людьми; 8 % вважають книгу засобом формування національної свідомості. Серед інших варіантів респонденти визначились так:
* прагнення відчувати себе освіченою людиною;
* отримання інформації приватного характеру;
* необхідність самоутвердження;
* потреба нового або невідомого;
* задоволення стану душі.
На запитання „З якою галуззю знань близькі ваші читацькі інтереси?”
На запитання „З якою галуззю знань близькі ваші читацькі інтереси?” відповіді респондентів були розмаїтими, та все ж найбільшее користувачі цікавляться літературою з гуманітарних наук – 47%; книгами з питань медицини як традиційної, так І народної – 22%; соціально-економічних наук – 8 % і 5% виданнями з мистецтва.
Користувачі бібліотек найчастіше запитують і читають твори У. Самчука,    М Матіос, О. Забужко, І Роздобудько, Ю- Андруховича, В.
Барки, М. і С. Дяченків, М. Андрусяка, О. Яхневич, Е- Турковської, Д. Юсипа, Н. Чира, Я. Ткачівського, інші популярні видання місцевих авторів.
Кращими книгами 2009 року користувачі вважають: „Москалиця” М. Матіос, „Музейна баба” М. Дзюби, „Ґудзик” І. Роздобудько, „Спадкоємець” М. і С. Дяченків, „Жовтий князь” В. Барки, „12 обручів” Ю. Андруховича, „За лондонським часом” О. Деркачової.
Про зацікавленість періодикою свідчить перелічений респондентами широкий спектр назв найпопулярніших журналів. Цс зокрема: „Всесвіт”, „Дніпро”, „Дзвін”, „Жінка”, „Карпати. Туризм. Відпочинок”, „Дім. Сад. Город”, „Наталі”. 55% користувачів своїми улюбленими журналами вважають „Будьмо здорові”, „Дивослово”, „Перевал”, „Однокласник”, „Для дому, для сім’ї”, „УІУА”.
На запитання „Що допоможе вам вибрати книги для читання?” користувачі, в основному, прислухаються до рекомендацій бібліотекаря -60%, 10% – до порад друзів. Неабияку роль у виборі книги відіграють книжкові виставки, тематичні полиці, перегляди літератури – так висловились 30% респондентів. При цьому з’ясувалося, що при виборі літератури 3% респондентів звертаються до бібліографічних покажчиків, прикнижкової та прижурнальної бібліографії.
Аналіз відповідей показав, що особливо важливими джерелами інформації для читачів є виставки нових надходжень, довідкова література, періодика, Інтернет.
90% респондентів категорично не погоджуються, що вільний доступ до Інтернету зробить бібліотеки непотрібними. Вони переконані, що живе стлкування з книгою, журналом не зможе замінити жоден Інтернет, який стрімко ввійшов у повсякденне життя. Бібліотека залишається переконливим свідченням того, що великі книги все ще говорять, і не поодиноко, а начебто разом. 5% респондентів вважають, що і книга, і Інтернет в нинішньому часі потрібні. І було б престижно, якби всі центральні і міські бібліотеки були комп’ютеризовані.
На запитання „Чи задовільняє вас інформаційно-документний ресурс бібліотеки1?” 85% респондентів відповіли ствердно. Коло читання користувачів широке. Найбільший інтерес викликає художня література -65% Вітчизняну і світову класику шанують 23%, новими виданнями захоплюються 15%. 10% респондентів вважають, що у фондах книгозбірень недостатньо літератури з питань економіки, туризму, права, медицини, навчально-виховної.
Цікавим для респондентів було запитання „Яких періодичних видань не вистачає в бібліотеці?”. 30% користувачів центральних бібліотек вважають, що для задоволення їх професійних потреб не вистачає фахових газет і журналів.
В процесі дослідження важливо було дізнатися, чи задоволені користувачі роботою бібліотек. Приємно те, що 75% дали позитивну оцінку, їм імпонує місце розташування, якість послуг, високий професіоналізм і компетентність бібліотечних працівників, вміння вести діалог та дати добру
пораду. 25% респондентів відзначили незадовільний матеріально-технічний стан, збіднілі бібліотечні фонди, недостатнє забезпечення актуальною періодикою, відсутність комп’ютерної та ксерокопіювальної техніки. Ці проблеми найбільше турбують користувачів міських бібліотек.
На останнє запитання „Якою ви бачите сучасну бібліотеку?” респонденти відповіли, що сьогодш бібліотека має бути:”інформаційним центром з новітніми технологіями – 72%, просвітницьким осередком – 10%, центром дрзвілля – 50%, теплим закладом культури – 100%.
В анкетуванні взяли участь 1850 респондентів з читацьким стажем:
до 1-го року – 1,3 %;
від 1-го до 2-х років -4,1 %;
від 2-х до 5-ти років – 22,2 %;
від 5-й до 10-ти років – 33,3 %;
10 і більше років – 38,8%. Щодо відвідування бібліотек маємо таку картину:
62 респонденти відвідують бібліотеку щоденно (3,7%);
1 раз в тиждень – 32 %;
1  раз в місяць – 28,8 %;
2 рази в місяць -32%; 2 рази в рік – 2,7 %;
по іншому: 2-3 рази в тиждень – 2,7 %. Отримані   дані   засвідчують,   що   відвідування   бібліотек   сьогодні актуальне.      Більшість     респондентів      вважають     своє     відвідування систематичним   І   ціленаправленим.   Лише   35   користувачів   зізналися: відвідують бібліотеку від випадку до випадку.
На запитання „Скільки часу ви витрачаєте на перебування в бібліотеці?” відповідь була така:
не більше 1-ї год. – 52,8 %; від 1-ї до 3-х год. – 40,3 %; від 3-х до 6-ти год – 5,5 %; більше 6-ти год. – 1,4 %. У соціологічному дослідженні  взяли  участь  респонденти  різні  за віком, рівнем освіти, професійною кваліфікацією та ін.
Серед опитаних: жінок – 61 %;    чоловіків – 38,9 %. За віком:        17 – 25 років – 27,8 %; 26-35 років-12,5%; 36-45 років-18%; 46 – 55 років – 26,4 %; 60-75 років-13,3%. За освітою: середня – 14,3%; середня спеціальна – 68,6%; вища -17,2%.
У дослідженні брали участь респонденти різішх професій: вчителі -27,8%; економісти – 4,2%; студенти – 18%; медичні працівники – 12,5%; інженери – 5,5%; робітники – 6,9%; священики – 1,4%; працівники культури – 2,7%; пенсіонери — 9,7%.
Проведене соціологічне дослідження дало можливість зробити певні ВИСНОВКИ
Загальнодоступність, зміст і якість роботи бібліотек, наповнення їх фондів, відповідність потребам кожної конкретної людини вирішальним чином визначають стан інтелектуального розвитку сучасної європейської країни.
При цьому слід наголосити, що зв’язок „книга – читання – бібліотека” має комплексний характер і саме це повною мірою визначає ефективність шляхів його забезпечення. Діяльність Інтернет-центрів в центральних бібліотеках стала невід’ємною частиною бібліотечного сервісу. Це допомагає користувачам орієнтуватися в інформаційних ресурсах світової мережі, забезпечуючи супровід навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей користувачів.
Аналіз анкет засвідчив нинішні проблеми формування та оновлення бібліотечних фондів. Нагальною є потреба в фінансуванні галузі на придбання літератури. Моніторинг засвідчив значний інтерес користувачів до періодики, якої вкрай не вистачає в міських бібліотеках.
Слід поліпшити умови праці, здійснити заходи із зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення бібліотек необхідним обладнанням, проведення ремонтів приміщень тощо.
Користувачі хотіли б бачити сучасні бібліотечні заклади технічно оснащеними, комп’ютеризованими. Адже в останні роки утверджується погляд на бібліотеки як на органічну частину інформаційного середовища суспільства. До їх інформаційних ресурсів додаються новітні технології, програмні засоби, а можливість підключення до глобальної мережі Інтернет збагачує їх ще й світовими інформаційними ресурсами.
Враховуючи думки, міркування, побажання користувачів, бібліотечним працівникам слід зосередити увагу на заходах
РЕКОМЕНДАЦІЙНОГО   ХАРАКТЕРУ:
1. Домагатись поліпшення комфортних умов для користувачів у роботі з книгою.
2.     Удосконалювати систему формування та змістовного розкриття бібліотечних фондів.
3.  В умовах недостатнього фінансування для придбання документпих ресурсів у повній мірі використовувати альтернативні джерела поповнення бібліотечних фондів.
4.  Для ознайомлення користувачів з книгами, допомоги у їх виборі, організовувати актуальні та ретро-виставки кращих зразків української та світової літератури: Лсторія і сьогодення української книги”, „Українська книга сьогодні”, „Світ книги – 2009″, „Перлини світової класики”, „Книги з минулого” та ін.
5.   Підвищувати імідж бібліотечної установи шляхом популяризації та реклами її діяльності, спектру інформаційно-бібліотечішх послуг для громади,
6. З метою підвищення культури обслуговування відвідувачів постійно працювати над підвищенням освітнього рівня, розвитку професійних якостей, достатнього володіння комп’ютерними технологіями.
7. Розробити цільові програми підвищення професійної компетентності бібліотечного персоналу, модернізуючи їх, наповнюючи новим змістом, враховуючи зміни сучасного суспільства.
Для поглиблення читацької культури бібліотечного працівника проводити „Бесіди з бібліотекарем про літературу”, „Ділове читання бібліотекаря” тощо.
8. Вивчати і впроваджувати позитивний досвід бібліотечних фахівців області.

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ „КНИГА, ЧИТАННЯ, БІБЛІОТЕКА: РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТІ – 2009″
Шановний читачу!
Пріоритетними завданнями сучасної бібліотеки є удосконалення обслуговування користувачів та підвищення якості надання їм бібліотечних послуг.
Із зростанням попиту на інформаційно-бібліотечш ресурси відчутною є проблема формування та оновлення бібліотечних фондів.
З метою задоволення запитів і потреб користувачів просимо Вас взяти участь в соціологічному дослідженні і дати відповіді на запитання анкети.
1.  Що означає для Вас книга?
- це засіб навчання,
- підвищення професійного рівня;
- чинник формування національної свідомості;
- читання для відпочинку;
- інші варіанти.
2.  З якою галуззю знань близькі Ваші читацькі інтереси І потреби?
- гуманітарні науки;
-  техніка;
-  медицина;
-  соціально-економічні науки;
-  література і мистецтво;
-  інші
3.    Назвіть авторів, твори яких Ви найчастіше читаєте. (2-3 автори)
4.  Яке видання Ви вважаєте книгою 2009 року?
5.    Ваш улюблений журнал?
6.   Що допоможе Вам вибрати книги для читання?
- довідково-бібліографічні;
- книжкові виставки;
- перегляди літератури;
- рекомендації бібліотекарів;
- поради друзів, знайомих;
- інше
7.   Які джерела інформації в бібліотеці для Вас особливо важливі
-   виставки нових видань;
- тематичні виставки;
- довідникова література;
- Інтернет;
- бази даних електронного каталогу;
- інше
8     Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що вільний доступ до Інтернету !                     зробить непотрібними бібліотеки?                                  «.
- повністю згідні;
- незгідні;
- абсолютно незгідні;
- важко сказати;
- інше.
9.      Чи задовільняє Вас інформаційно-документальний ресурс бібліотеки? -так
- ні
10.     Якої літератури, на Ваш погляд, недостатньо в бібліотеці?
- художньої;
- творів українських письменників;
- світової літератури;
- популярних видань останніх років;
- довідкових видань;
- іншої тематики (вказати)
11.    Яких періодичних видань не вистачає у бібліотеці?
12.    Чи задоволені Ви роботою бібліотеки?
- так;
- ні;
Якщо „ні”, то чим саме?
- відсутністю нової літератури;
- якістю бібліотечних послуг;
- відсутністю Інтернету, ксерокоішовальної техніки (підкреслити);
- компетентністю бібліотекаря;
- умовами прані;
- місцем розташування бібліотеки
14.    Якою Ви бачите сучасну бібліотеку?
- інформаційним центром з сучасними новітніми технологіями;
- просвітницьким осередком;
- центром дозвілля;
- теплим закладом культури;
- інше
15.     Ваш читацький стаж в нашій бібліотеці:
- до одного року;
*                    – від 1 -го до 2-х років,
- від 2-х до 5-ти років;
- від 5-ти до 10-ти років;
- від 10-ти до 20-ти років і більше
16. Як часто відвідуєте бібліотеку?
- щоденно;
-1 раз в тиждень;
-  1 раз в місяць;
- 2 разив місяць;
- 2-3 разив рік;
- по-іншому (у зв’язку із зміною режиму роботи бібліотеки)
17.   Скільки часу Ви витрачаєте на перебування у бібліотеці?
- не більше одної години;
- від 1-ї до 3-х годин;
- від 3-х до 6-ти годин;
- більше 6-ти годин
18.       Повідомте, будь ласка, деякі відомості про себе:
- стать; -вік;
- освіта;
- професія
Ваше прізвище,
ім’я,
контактний телефон.

Коментарі виключені.