Пошук

Популяризація вітчизняноїкниговидавничої продукції та читання: Концепція програми на 2013 – 2017 роки (ula.org.ua/index.php?id=103)

Концепція програми на 2013 – 2017 роки (ula.org.ua/index.php?id=103)

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання на 2013 – 2017 роки

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Книга як найбільш досконалий винахід людства й читання як процес опрацювання її змісту були і залишаються невід’ємними складовими формування людської особистості, розвитку суспільства, творення нації та держави.
Однак в останні десятиліття в силу низки об’єктивних та суб’єктивних причин політичного, соціального та економічного характеру книга в Україні значною мірою втратила свою історично визначену роль. Результатом цього стало стрімке зниження рівня освіченості, культури, духовності суспільства, що призводить до втрати наукового, інтелектуального потенціалу країни.
Стратегічний курс на реформування української держави та реалізація завдання побудови суспільства знань гостро ставить на часі питання відродження втрачених позицій книги у процесі розвитку особистості та суспільства.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
необхідності її розв’язання програмним методом

Нинішню ситуацію зі станом книговидання та читання в Україні слід розглядати як наслідок системної соціально-гуманітарної кризи, спричиненої відсутністю чіткої, послідовної, науково обґрунтованої державної політики, спрямованої на всебічний розвиток особистості як головного капіталу країни, створення високопрофесійного кадрового ресурсу для модернізації держави та її економіки.

Результатом цього стало:
-    зниження рівня читацької активності громадян, як визначального чинника розвитку особистості задля досягнення відповідного соціального статусу (престижна робота, гідна заробітна плата, авторитет та можливість кар’єрного росту);
-    фактичне нівелювання в українському суспільстві таких понять, як «освіченість», «рівень культури», «професіоналізм», «інтелект» – головних умов соціального і кар’єрного зростання людини;
-    відсутність належного книжкового асортименту в торговельній мережі, обмеження доступу громадян до книги як джерела знань та культури;
-    руйнація вітчизняної системи книгорозповсюдження;
-    дефіцит підручників та навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів;
-    призупинення фінансування з державного бюджету закупівлі вітчизняної книговидавничої продукції для поповнення фондів публічних бібліотек;
-    падіння нижче припустимої для цивілізованої держави межі сумарних і середніх накладів вітчизняної книги, особливо в таких сегментах, як технічна, спеціальна, наукова та навчальна література.
Сучасний стан українського суспільства характеризується різким скороченням споживання населенням національного мистецько-інтелектуального продукту – книги, що відповідно призвело до стрімкого й суттєвого зменшення обсягів його виробництва. Протягом останніх 17 років виробництво книжкової продукції в Україні коливається в межах лише однієї книги в рік на одного жителя країни.
Стратегія розбудови держави повинна передбачати створення умов для розвитку особистості з високим культурним, професійним, інтелектуальним рівнем та розроблення відповідної державної національно-культурної програми.

Мета Програми

Метою Програми є відродження ролі книги у розвитку суспільства через популяризацію вітчизняної книговидавничої продукції, читання як процесу культурного, духовного, професійного та інтелектуального збагачення людини, що гарантуватиме швидке й динамічне зростання конкурентоспроможності України як європейської держави в усіх сферах її діяльності.

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі два варіанта розв’язання проблеми:
-    перший – популяризація вітчизняної книговидавничої продукції та читання в рамках реалізації регіональних планів заходів щодо створення умов для повернення поваги суспільства до книги через читання як процесу всебічного розвитку особистості;
-    другий – розробка та реалізація державної цільової  програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання, що має реалізовуватись як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні.
Перший варіант передбачає розробку та впровадження оптимальних засобів впливу на територіальні громади з урахуванням реалій регіональних видавничих можливостей та територіальної специфіки.
Другий варіант дає можливість реалізації комплексної державної програми, спрямованої на популяризацію усього спектру українського книговидання, у тому числі із залученням засобів масової інформації, розвитку технологічної бази видавничої галузі, проведення моніторингу українського книжкового ринку
За результатами порівняння зазначених варіантів доцільним є вибір другого варіанту, який підтверджується досвідом інших країн світу.

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми

Розв’язання проблеми можливе шляхом забезпечення:
-    розроблення методології та інструментарію проведення систематичного дослідження стану українського книжкового ринку та читання серед різних верств населення;
-    популяризації книжкової продукції в засобах масової інформації (створення циклових теле- та радіопрограм, рекламних роликів, спеціальних рубрик у друкованих засобах масової інформації);
-    рекламування вітчизняної книговидавничої продукції на носіях зовнішньої реклами;
-    підготовки та проведення через засоби масової інформації просвітницьких кампаній, заходів, спрямованих на популяризацію вітчизняної книги та читання;
-    проведення публічних заходів спрямованих на популяризацію вітчизняної книговидавничої продукції на базі бібліотек, музеїв, закладів культури;
-    здійснення заходів, спрямованих на пропаганду кращих зразків літературної творчості вітчизняних і зарубіжних авторів, зокрема впровадження системи державних грантів для видавництв з метою видання творів українських письменників в перекладі іноземними мовами та зарубіжних авторів – українською мовою;
-    удосконалення системи моніторингу читацького попиту у бібліотеках та формування на основі отриманих даних переліку видань, які виготовлятимуться за бюджетні кошти в рамках державного замовлення;
-    виконання комплексу заходів, спрямованих на розбудову мережі книгорозповсюдження та перетворення книгарень на центри популяризації вітчизняної книги та читання;
-    нарощування обсягів випуску книжкової продукції за рахунок розширення найменувань видань та збільшення тиражів;
-    модернізації державних поліграфічних підприємств, які спеціалізуються на випуску книжкової продукції;
-    розвитку книжкової виставкової діяльності в Україні та активізації участі вітчизняних видавців у міжнародних книжкових виставкових заходах;
-    використання сучасних інформаційних технологій для поширення інформації про вітчизняну книжкову продукцію, що дозволить збільшити чисельність читацької аудиторії;
-    законодавчого визначення обмеження торговельної націнки на вітчизняну книжкову продукцію;
-    захисту вітчизняного книжкового ринку від контрафактної продукції.
Строк виконання Програми – з 2013 по 2017 рік.

Очікувані результати виконання Програми,
визначення її ефективності

Виконання Програми дозволить створити постійно діючу систему підтримки та розвитку читацької культури, духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб і належні умови для зростання культурного, професійного, інтелектуального рівня населення; визначити потребу бібліотек у книжковому асортименті та поповнювати бібліотечні фонди необхідною книжковою продукцією; модернізувати державні поліграфічні підприємства, які спеціалізуються на випуску книжкової продукції; збільшити перелік найменувань та наклади вітчизняної книжкової продукції до двох книг на одного жителя країни на рік; координувати діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в питаннях формування системи послідовних заходів з використанням книги і читання – головних факторів виховання і підготовки особистості як морального, патріотично налаштованого, високопрофесійного кадрового ресурсу для реалізації завдань успішної розбудови держави та її економічної бази.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів,
необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.
На виконання Програми на увесь період передбачається 272 млн. 035 тис. гривень за рахунок державного бюджету, 78 млн. 200 тис. гривень за рахунок місцевих бюджетів та 200 млн. 325 тис. у межах коштів, передбачених для відповідного органу державної влади.
Програма не потребує додаткових матеріально-технічних та трудових ресурсів.
Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку.

Коментарі виключені.