Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ§        Загальні положення

§        Цілі і завдання

§        Напрямки діяльності

§        Членство

§        Права і обов'язки членів

§        Структура і керівні органи

§        Майно та кошти

§        Припинення діяльності


§         Загальні положення

1.1. Івано-Франківське обласне відділення Української бібліотечної асоціації (далі в тексті - ІФОВ УБА) є незалежною громадською організацією, яка об'єднує на добровільних засадах осіб, професійно пов'язаних з бібліотечною справою, бібліографічною та інформаційною діяльністю та тих, хто зацікавлений у їх розвитку в області.

1.2. ІФОВ УБА у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством та цим Положенням.

1.3. ІФОВ УБА діє на принципах добровільності, гласності, законності, самоврядування та рівноправності його членів.

1.4. Обласне відділення УБА тісно співпрацює з державними установами, громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами, зацікавленими у розвитку бібліотечної справи.

1.5. Обласне відділення УБА набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, може мати самостійний баланс, відокремлене майно, відкривати рахунки в установах банків України, мати круглу печатку із своєю назвою та іншу атрибутику, символіку, зразки яких затверджуються і реєструються в установленому законом порядку.

1.6. Обласне відділення УБА діє на території Івано-Франківської області.

1.7. Обласне відділення представляє інтереси її членів у державних органах влади і управління та в національних і міжнародних організаціях.

§         Цілі і завдання ІФОВ УБА

2.1. Основною метою діяльності обласного відділення УБА є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи на Івано-Франківщині і забезпеченню права читачів та споживачів інформації на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів громадської організації.

2.2. Основні завдання обласного відділення УБА:

 • гарантування доступу громадян до всього обсягу накопичених в бібліотеках знань та інформації;
 • формування у суспільстві усвідомлення пріоритету бібліотеки як осередку культури, привернення уваги суспільства до її проблем;
 • сприяння вдосконаленню бібліотечного законодавства, організації та управління бібліотечною справою.

§         Напрямки діяльності ІФОВ УБА

3.1. Для здійснення своїх цілей обласне відділення УБА у встановленому законом порядку:

 • здійснює громадський контроль за станом бібліотечної справи, бібліографічної та інформаційної діяльності в області;
 • бере участь у проведенні незалежної експертизи планів і програм розвитку бібліотечної справи нам Івано-Франківщині;
 • організує громадське обговорення актуальних проблем бібліотечної справи;
 • забезпечує інформування громадськості з проблем галузі та шляхів їх вирішення;
 • підтримує ініціативи громадських рухів, установ та організацій, програми народних депутатів, спрямовані на розвиток культури та бібліотечної справи;
 • сприяє задоволенню професійних інтересів членів обласного відділення УБА;
 • сприяє підвищенню фахового рівня членів обласного відділення УБА, формуванню середовища професійного спілкування;
 • сприяє професійному і соціальному розвитку бібліотекарів, бібліографів та інформаційних працівників, удосконаленню системи їх безперервної освіти;
 • вступає у міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримує прямі міжнародні контакти і зв'язки, заключає відповідні угоди, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;
 • розповсюджує досягнення інноваційного бібліотечного досвіду;
 • здійснює видавничу діяльність;
 • стимулює теоретичні дослідження і прикладні розробки у галузі бібліотечної справи, бібліографічної та інформаційної діяльності;
 • проводить конкурси, семінари, наради, конференції та інші заходи з питань бібліотечно-інформаційної діяльності;
 • сприяє обміну досвідом і підвищенню професійного рівня шляхом підготовки методичних матеріалів, організації курсів, семінарів, навчань;
 • організує соціальний захист бібліотекарів, бібліографів та інформаційних працівників, сприяє поліпшенню умов їх праці та побуту, встановленню належної оплати їх праці і пенсійного забезпечення, зміцненню професійної солідарності;
 • здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність, незаборонену чинним законодавством України.

§         Членство в обласному відділенні УБА

4.1. Членство в обласному відділенні УБА може бути індивідуальним і колективним.

4.2. Індивідуальними членами обласного відділення УБА можуть бути громадяни України, які визнають Статут УБА, професійно пов'язані з бібліотечною справою чи виявляють цікавість до неї, беруть участь у діяльності обласного відділення УБА, підтримують його матеріально.

4.3. Колективними членами обласного відділення УБА можуть бути трудові колективи організацій і установ, громадські організації, які виявляють бажання брати участь у досягненні цілей УБА, визнають її Статут і підтримують матеріально.

4.4. Прийом індивідуальних членів здійснюється за рішенням президії обласного відділення на підставі письмової заяви вступника.

4.5. Прийом колективних членів здійснюється президією обласного відділення на підставі рішення трудового колективу.

4.6. Особи, які зробили значний внесок у розвиток бібліотечної справи, бібліографічної та інформаційної діяльності можуть бути обрані на загальних зборах почесними членами обласного відділення УБА.

4.7. Член обласного відділення УБА може вийти з неї у будь-який час за особистим бажанням, згідно з письмовою заявою до Президії УБА або до обласного відділення.

4.8. Членство в обласному відділенні УБА може бути припинене за рішенням конференції УБА чи конференції обласного відділення у тому випадку, коли діяльність члена дискредитує УБА і суперечить її цілям і завданням.  

§         Права і обов'язки членів ІФОВ УБА

Члени обласного відділення УБА мають право:

 • вибирати і бути обраними у керівні органи обласного відділення УБА;
 • брати участь у всіх видах діяльності, яка здійснюється УБА та її обласним відділенням;
 • виносити на обговорення керівних органів УБА та її обласного відділення пропозиції, пов'язані з цілями та завданнями УБА;
 • користуватися в повному обсязі інформацією, що є в обласному відділенні УБА, та послугами, які воно надає;
 • користуватися допомогою і захистом у межах завдань, засобів і можливостей обласного відділення УБА;
 • мати вичерпну інформацію про діяльність УБА та його обласного відділення.

Члени обласного відділення УБА зобов'язані:

 • дотримуватися вимог Статуту УБА і даного Положення та сплачувати вступні і щорічні членські внески;
 • виконувати рішення, які приймаються органами УБА та її обласним відділенням;
 • сприяти вирішенню завдань, які визначені у статуті УБА та даному Положенні;
 • брати активну участь у роботі органів обласного відділення УБА, до яких вони обрані.

§         Структура і керівні органи обласного відділення УБА

6.1. Первинна організація ІФОВ УБА створюється при наявності 5 і більше членів, діє без статусу юридичної особи на підставі даного Положення і зобов'язана легалізуватись шляхом повідомлення про заснування у місцевих органах  державної виконавчої влади .

6.2. Вищим керівним органом первинної організації є загальні збори її членів, які проводяться один раз на рік. Загальні збори правомочні при наявності половини членів організації. Рішення загальних зборів приймаються голосуванням абсолютної більшості присутніх членів первинної організації.

6.2.1. Загальні збори первинної організації:

 • визначають напрями діяльності первинної організації;
 • обирають голову первинної організації терміном на один рік;
 • обирають делегатів на конференцію ІФОВ УБА;
 • обирають ревізійну комісію.

6.2.2. Голова первинної організації:

 • керує діяльністю первинної організації;
 • скликає загальні збори первинної організації.

6.2.3. Ревізійна комісія первинної організації здійснює нагляд за дотриманням даного Положення.

6.3. Первинні організації ІФОВ УБА можуть об'єднуватись в регіональні - обласні, районні, міські відділення (організації), які в своїй діяльності керуються своїми положеннями, що не суперечать Положенню про ІФОВ УБА. Ці положення затверджуються Президією ІФОВ УБА та приймаються керівними органами міських, районних, обласних відділень (організацій). Для набуття статусу юридичної особи міські, районні, обласні відділення реєструються місцевими органами державної виконавчої влади у встановленому законом порядку.

6.4. Керівними органами обласного відділення УБА є конференція і президія.

6.5 Вищим керівним органом ІФОВ УБА є конференція її членів, яка може бути звітно-виборною, робочою і надзвичайною; представництво на конференцію встановлюється Президією ІФОВ УБА.

6.5.1. Звітно-виборна конференція скликається не рідше одного разу на три роки президією для звіту про діяльність ІФОВ УБА, виборів керівних органів і розробки основних напрямків діяльності ІФОВ УБА.

6.5.2. Робоча конференція скликається президією в міру необхідності для розв'язання поточних справ ІФОВ УБА та інших питань.

6.5.3. Надзвичайна конференція скликається на вимогу ревізійної комісії або за заявою, підписаною не менш, ніж третиною відділень ІФОВ УБА.

6.5.4. Робоча конференція вважається повноважною, якщо у її роботі беруть участь представники більше половини членів ІФОВ УБА, звітно-виборна та надзвичайна конференція - за наявності представників двох третин членів.

6.5.5. Компетенцією конференції є:

 • затвердження Положення та внесення змін та доповнень до нього;
 • обрання голови обласного відділення УБА, складу президії ІФОВ УБА, ревізійної комісії строком на три роки;
 • визначення розміру вступного і щорічного членських внесків та порядку їх оплати;
 • затвердження звіту президії про діяльність ІФОВ УБА, голови, ревізійної комісії і фінансового звіту;
 • реалізація права власності на майно та кошти ІФОВ УБА;
 • реорганізація і ліквідація ІФОВ УБА.

6.5.6. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів, за винятком внесення доповнень і змін до Положення та припинення діяльності ІФОВ УБА, ці рішення приймаються двома третинами голосів присутніх членів.

6.6. У період між конференціями керівництво діяльністю ІФОВ УБА здійснює президія, яка складається з голови, заступника голови, секретаря і членів президії.

6.6.1. Президія обирається установчою, звітно-виборною або надзвичайною конференцією відкритим голосуванням. Обраним вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів.

6.6.2. Чисельний склад президії і кількість заступників голови визначається конференцією.

6.6.3. Президія обирає із свого складу заступників голови та секретаря.

6.6.4. Голова ІФОВ УБА керує її роботою, організовує роботу президії і репрезентує ІФОВ УБА в державних органах, громадських та інших організаціях, відкриває рахунки в банківських установах, має право першого підпису фінансових та інших документів ІФОВ УБА.

6.6.5. Заступники голови репрезентують ІФОВ УБА за дорученням голови у державних органах, громадських та інших організаціях в області, Україні та за кордоном, виконують інші доручення конференції, президії, голови.

6.6.6. Повноваження президії ІФОВ УБА:

 • приймає рішення про заснування установ, організацій, затверджує їх положення;
 • реалізує програми діяльності ІФОВ УБА;
 • створює робочі органи, необхідні для забезпечення діяльності ІФОВ УБА;
 • приймає колективних членів ІФОВ УБА;
 • забезпечує виконання рішень конференцій;
 • здійснює господарське управління майном та коштами ІФОВ УБА.

6.6.7. Засідання президії повноважне, якщо на ньому присутні більше половини її складу, голова або один із заступників. Президія приймає рішення простою більшістю голосів.

6.7. Ревізійна комісія контролює виконання вимог Положення, фінансово-господарську діяльність ІФОВ УБА.

6.7.1. Ревізійна комісія обирається конференцією відкритим голосуванням, простою більшістю голосів терміном на період між звітно-виборними конференціями з числа делегатів конференції, які не є членами президії. Склад і кількість членів ревізійної комісії визначаються конференцією.

6.7.2. Члени ревізійної комісії обирають із свого складу голову та секретаря.

§         Майно та кошти ІФОВ УБА

7.1. ІФОВ УБА може мати у власності майно та кошти, необхідні для здійснення завдань його Положення.

7.2. ІФОВ УБА набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами або державою у власність в установленому законом порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.3. ІФОВ УБА може мати у власності майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення, грошові засоби, акції та інші цінні папери, житлові будинки, споруди виробничого і невиробничого призначення, обладнання, оснащення, транспортні засоби та інше майно, необхідне для забезпечення діяльності згідно даного Положення.

7.4. Кошти ІФОВ УБА витрачаються на:

 • премії і матеріальну допомогу членам ІФОВ УБА;
 • проведення конкурсів та інших заходів;
 • забезпечення поточної діяльності ІФОВ УБА і утримання її штатних співробітників;
 • реалізацію цільових проектів;
 • зовнішні зв'язки ІФОВ УБА з організаціями, товариствами, зокрема, зарубіжними;
 • оплату витрат на відрядження членів ІФОВ УБА;
 • інші цілі, які не суперечать Положенню.

7.5. ІФОВ УБА, створені нею установи і організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

§         Припинення діяльності ІФОВ УБА

8.1. Припинення діяльності ІФОВ УБА здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.1.1. Реорганізація здійснюється за рішенням конференції, якщо за нього проголосувало не менше двох третіх присутніх членів.

8.1.2. Ліквідація здійснюється за рішенням конференції, якщо за нього проголосувало не менше двох третіх присутніх членів або за рішенням суду.

8.2. Кошти та інше майно ІФОВ УБА, зокрема, в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між його членами і використовуються для виконання завдань Положення або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

 

Оновлено 04-10-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка