Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Микола Лесюк „Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині” (2014)
   Микола Лесюк „Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині" (2014)

  Українське літературознавство збагатилося ще однією солідною книгою-монографією «Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині»...
  Опрацювавши величезну кількість різноманітних першоджерел - граматик галицьких мовознавців, перших галицьких українських часописів, окремих публікацій вчених, що стосувалися мови галичан, інших матеріалів, - автор зумів відтворити чітку картину становлення і розвитку літературної мови в Галичині, крок за кроком описати її історію, боротьбу різних поглядів на мову та граматичних концепцій...
Розділи монографії детально описують усі перипетії в становленні нашої мови на західних теренах України. На початку автор подає коротко суспільно-політичну ситуацію, в якій перебувала Галичина упродовж ХIХ ст. і до 1939 року, описує діяльність предтечі української мовознавчої науки в Галичині Івана Могильницького, який першим заявив, що українська мова - це рівноправна з усіма іншими слов'янськими й самодостатня мова; наступний розділ присвячений діяльності «Руської Трійці», тобто М. Шашкевичу та його побратимам. Великий розділ присвячено основним граматичним працям, опублікованим у Галичині, зокрема граматиці І. Могильницького...
  Значну увагу в книзі приділено азбучним баталіям, які мали два основні спалахи - наприкінці 30-х та наприкінці 50-х років ХIХ ст...
Цікавими в книзі також є розділи про становлення правописних норм та лінгвістичної термінології в Галичині...
  Через усю книгу автор проводить думку, що літературна мова, яка функціонувала в Галичині, була варіантом загальнонаціональної української літературної мови...
  Книга Миколи Лесюка «Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині» надзвичайно багата на різноманітні матеріали, які раніше не були відомі ширшому колу читачів, сперта на солідну теоретичну та джерельну базу, багатий фактаж...
  Івасів Р. Доля мови - доля народу / Р. Івасів // Галичина. - 2014. - 23 груд. (№ 196). - С. 7....пропонована книжка завідувача кафедри слов'янських мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професора М. Лесюка є на часі, характеризується актуальністю й новизною.
Монографічне дослідження має добре продуману чітку структуру, що дало змогу різносторонньо охопити проблему становлення української літературної мови в Галичині протягом ста років (початок ХІХ - початок ХХ ст.). Вдало підібрані епіграфи (висловлювання М. Шашкевича, Й. Лозинського, І. Верхратського, І. Франка про мову як найважливішу прикмету та найвеличніший скарб народу) гармоніюють з науковим описом....
Органічний у структуру монографії розділ «Мова творів галицьких письменників та галицької преси». У ньому проаналізовано лексичний склад та художні особливості деяких літературних творів галицьких письменників, які орієнтувалися на народну українську мову та наполегливо намагалися утвердити її як мову літератури...
Цілком доречним і обґрунтованим є введення до монографії розділу «Роль греко-католицького духовенства в розвитку української літературної мови в Галичині», у якому охарактеризовано діяльність церковних ієрархів, зокрема П. Паславського, М. Лучкая, Й. Левицького, Й. Лозинського, М. Устияновича, О. Огоновського, І. Снігурського, Г. Яхимовича, С. Литвиновича та ін...
Кілька штрихів про стиль наукового викладу в монографії. Для її автора характерні доступність, аргументованість та переконливість, вичерпний аналіз, розгляд певних мовних явищ на широкому історичному, соціальному та культурному тлі, залучення до опису різних, іноді суперечливих чи навіть протилежних поглядів та фактів, історичні екскурси, що уможливлюють глибше розуміння репрезентованих відомостей. Його манера наукового опису повною мірою спрямована на реципієнта...
Пена Л. Дослідження про моворозвиток у Галичині
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/
cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukrm_2014_3_16.pdf

Оновлено 31-01-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка