Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Положення про систему депозитарного зберігання Бібліотечних фондів УкраїниЗатверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України № 570 від 02.12.96р.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 31/1835 від 19.02.97 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" маловикористовувані, але цінні у науковому та художньому відношенні документально-інформаційні ресурси (книги, документи, рукописи, аудіовізуальні матеріали, інші носії інформації) можуть передаватися до бібліотек-депозитаріїв.

1.2. Діяльність бібліотек-депозитаріїв різних систем і відомств регулюється Конституцією України, Основами законодавства України про культуру, Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

1.3. Бібліотеки-депозитарії, які мають депозитарний фонд і визначені рішенням Кабінету Міністрів України, та бібліотеки-фондоутримувачі, у фондах яких є окремі маловикористовувані книги, документи та інші носії інформації, створюють систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів.

1.4. Система депозитарного зберігання бібліотечних фондів України будується на основі міжвідомчої координації та кооперування відповідно до "Єдиного профілю комплектування та депозитарного зберігання маловикористовуваних книг, документів та інших носіїв інформації бібліотеками-депозитаріями України", затвердженого Міністерством культури і мистецтв України; узгодженого планування; проведення спільних заходів по підвищенню кваліфікації кадрів, впровадженню передового досвіду.

2. ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ДЕПОЗИТАРНОГО ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ

2.1. Основними завданнями системи депозитарного зберігання бібліотечних фондів України є:

 • ліквідація зайвого дублювання книг, документів та інших носіїв інформації у фондах бібліотек-фондоутримувачів шляхом зосередження їх у бібліотеках-депозитаріях для раціонального використання державних асигнувань;
 • забезпечення формування максимально повних депозитарних фондів вітчизняних та зарубіжних книг, документів та інших носіїв інформації з різних галузей знання;
 • гарантоване зберігання книг, документів та інших носіїв інформації, які знаходяться у депозитарних фондах;
 • удосконалення бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів, задоволення інформаційних потреб науки, виробництва, освіти, культури;
 • регулювання взаємодії між бібліотеками-депозитаріями різних систем і відомств.
3. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕК-ДЕПОЗИТАРІЇВ

3.1. Бібліотеки-депозитарії організовують у бібліотеках-фондоутримувачах різних систем і відомств відбір і передачу маловикористовуваних книг, документів та інших носіїв інформації на депозитарне зберігання.

3.2. Бібліотеки-депозитарії:

 • звіряють одержану інформацію зі своїми каталогами, комп'ютерними базами даних та замовляють відсутні видання до своїх фондів;
 • проводять бібліотечне оброблення прийнятих на депозитарне зберігання книг, документів та інших носіїв інформації і відображають їх у довідково-бібліографічному апараті;
 • забезпечують довгострокове збереження видань у 1-2 примірниках, а особливо цінних у 3-х примірниках відповідно до профілю комплектування фонду.
3.3. Бібліотеки-депозитарії направляють інформацію на книги, документи та інші носії інформації до Національної парламентської бібліотеки України, яка на основі одержаної інформації складає "Зведені списки (автоматизовані бази даних) маловикористовуваних книг, документів та інших носіїв інформації, що підлягають депозитарному зберіганню" і перенаправляє списки до бібліотек-депозитаріїв.

3.4. Бібліотеки-депозитарії згідно зі списками відбирають і замовляють потрібні їм книги, документи та інші носії інформації у бібліотеках-фондоутримувачах.

3.5. Бібліотеки-депозитарії здійснюють оперативне виконання замовлень користувачів на видання, що зберігаються у їх фонді.

3.6. Бібліотеки-депозитарії надають організаційну, методичну та практичну допомогу, координують діяльність бібліотек різних систем і відомств з питань депозитарного зберігання.

4. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕК-ФОНДОУТРИМУВАЧІВ

4.1. Бібліотеки-фондоутримувачі повинні регулярно виявляти у своїх фондах маловикористовувані книги, документи та інші носії інформації, складати та відправляти інформацію на відібрані видання до бібліотек-депозитаріїв.

4.2. Відбору на депозитарне зберігання підлягають такі друковані видання: -маловикористовувані вітчизняні та зарубіжні книги усіма мовами світу, видані 15-20 і більше років тому; - періодичні видання та видання, що продовжуються, які надруковані 5-10 і більше років тому.

4.3. Документи на нетрадиційних носіях інформації підлягають зберіганню згідно з окремим положенням.

4.4. інформація про маловикористовувані книги, документи та інші носії інформації, які відібрані з фондів бібліотек-фондоутримувачів у вигляді карток, списків, комп'ютерних баз даних, направляється у такому порядку:

 • бібліотеки всіх систем та відомств - до бібліотек-депозитаріїв своїх систем і відомств;
 • бібліотеки Автономної Республіки Крим - безпосередньо до універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка Автономної Республіки Крим;
 • у межах областей - з бібліотек низової мережі - до обласних універсальних наукових та галузевих бібліотек;
 • з обласних універсальних наукових бібліотек -- до зональних бібліотек-депозитаріїв;
 • універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка Автономної Республіки Крим, бібліотеки Київської області, обласні універсальні наукові бібліотеки (не закріплені за певними зональними депозитаріями), центральні міські бібліотеки: ім. Лесі Українки м. Києва, ім. Л.М.Толстого м. Севастополя - до Національної парламентської бібліотеки України;
 • з галузевих бібліотек областей - до провідних галузевих бібліотек-депозитаріїв;
 • краєзнавчі та місцеві документи, які є цінними для певного регіону, направляються у відповідні регіональні бібліотеки-депозитарії.
5. ВЗАЄМОДІЯ БІБЛІОТЕК-ДЕПОЗИТАРІЇВ У СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ

5.1. Роботу по взаємодії бібліотек-депозитаріїв очолює Національна парламентська бібліотека України. Бібліотеки-депозитарії щорічно інформують її про свою діяльність, і на основі цієї інформації Національна парламентська бібліотека України раз у п'ять років складає звіт про стан зберігання депозитарних фондів України.

5.2. Принципові питання взаємодії бібліотек-депозитаріїв вирішує постійно діюча робоча група, створена при Національній парламентській бібліотеці України, до якої входять керівники бібліотек-депозитаріїв.

5.3. Взаємовідносини різних бібліотек-депозитаріїв України з бібліотеками країн СНД регулюються відповідно до норм міжнародного співробітництва.

6. КЕРІВНИЦТВО БІБЛІОТЕКАМИ-ДЕПОЗИТАРІЯМИ

6.1. Центральним органом виконавчої влади, що здійснює загальне методичне керівництво бібліотеками і координує їх роботу, є Міністерство культури і мистецтв України.

6.2. Загальне керівництво діяльністю бібліотек-депозитаріїв здійснюють міністерства і відомства, яким вони безпосередньо підпорядковані.

6.3. Міністерства і відомства виділяють необхідні асигнування для створення умов у бібліотеках-депозитаріях, забезпечують їх приміщеннями, засобами автоматизації, технікою для копіювання та розмноження документів, утримання необхідного штату.

6.4. Документи на депозитарне зберігання пересилаються за рахунок бібліотеки-замовника.

Оновлено 04-10-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка