Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Прикарпаття вшановує Каменяра. Віртуальна виставка
Франко-Ключко А. Для тебе, тату [Текст] : [до 155-річчя від дня народж. І.Франка]  /Анна Франко-Ключко ; упоряд., автор вступ. статті й комент.  Михайло Шалата. - К. : Ярославів Вал, 2010. - 572 с.
 
     Спогади дочки геніального Івана Франка Анни Франко-Ключко (1892-1988) складаються з її діаспорних публікацій.  В книзі, присвяченій 155-річчю від дня народження Каменяра зібрані мемуари, оповідання, нариси, есеї, промови, листи Анни. Через ці спогади постає різносторонній Франко, таким яким він був. 
„Ця книга - погляд на Франка зсередини, з домівки, - вважає відомий літературознавець Володимир Панченко - його донька чесно розповіла про те, що вона пережила як член родини Франків".
У книзі  вміщені  сімейні  фотографії.


 

Франко І. „О гарний ти краю!" [Текст] : твори про Гуцульщину і гуцулів / І. Франко ; упорядкув., передм. та прим. І. Пелипейка. – Косів : Писаний камінь, 2006. – 460 с. : іл.

У книжці вперше під однією палітуркою зібрано переважну більшість усього написаного І. Франком про Гуцульщину (художні твори, статті та листи, а також деякі спогади та дослідження) з питань зв’язку життя й творчості Мойсея нашого народу з цим краєм.

Франко І. Вибрані статті про народну творчість [Текст] / І. Франко ; упоряд. канд. філолог. наук О. І. Дей. – К. : АН УРСР, 1955. – 289 с.

Даний збірник вміщує праці Івана Франка про українську народну поетичну творчість та історичні й критичні статті з фольклористики.


Шевченко. Франко. Стефаник [Текст] : [матеріали Міжнар. наук. конф.]. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 491 с.

У книзі публікуються доповіді й повідомлення учасників Міжнародної наукової конференції „Кобзар. Каменяр", „Покутська трійця."

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні [Текст] : Франко та його спільнота (1856-1886) / Я. Грицак. – К. : Критика, 2006. – 630 с.

Історик Ярослав Грицак розглядає особистість Івана Франка в контексті тогочасного суспільства й на тлі малих спільнот, із якими той взаємодіяв, і пише „біографію за характером і мікроісторіюза жанром".Аналізуючи все розмаїття Франкових модерних ідентичностей,дослідник відкидає „одну з найбільших спокус в історіописанні" – телеологію, намагання звести різні можливості розвитку історичних подій до того єдиного варіанту, що вже зреалізувався, і вважає, що в обмеженні ролі Франка винятково до функції національного провідника, що ставив собі за мету перетворити руське селянське суспільство на українську модерну націю, стільки ж правди, скільки було її в радянському франкознавстві, яке силкувалося подати „Каменяра" винятково як „революціонера–демократа".

Якимович Б. Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти [Текст] / Б. Якимович. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 691 с. : портр., іл. – ISBN 966–613–458–6: 20.00 грн.

Монографія на основі аналізу книгознавчих та джерелознавчих аспектів видавничої продукції, нововиявлених матеріалів, досліджує видавничу діяльність Івана Франка впродовж усього творчого життя, зокрема участь у виданні семи книжкових серій, працю в Науковому товаристві імені Шевченка та Українсько-руській Видавничій Спілці у Львові, його роль як редактора і видавця власних творів та спадщини попередників, як теоретика і практика видавничої справи.

Спогади про Івана Франка [Текст] / [упоряд. М. Гнатюк]. – Л. : Каменяр, 1997. – 616 с. – ISBN 966–613–458–6: 10.00 грн.

У виданні представлено спогади широкого кола громадськості і культурних діячів Західної України й Наддніпрянщини кінця ХІХ– початку ХХ століття, рідних, близьких і знайомих Івана Франка, у яких міститься багатий і цікавий матеріал про життя та діяльність великого Каменяра.

Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (25–27 верес., 1996, Львів). – Л. : Світ, 1998. – 872 с.

Книга вміщує доповіді та повідомлення учасників конференції, присвяченої 140-річчя від дня народження Івана Франка. Уперше Франківський світовий форум проводився в умовах незалежної України, що сприяло об’єктивнішому висвітленню спадщини І.Франка як невід’ємної складової української і світової культури. Конференція розглянула цілий комплекс проблем, спрямованих на осягнення оригінальності й новаторства поезії, прози, драматургії, літературної критики, філософської та наукової методології одного з найбільших репрезентантів українського письменства й науки та громадського діяча. У роботі наукового форуму взяли участь понад 200 науковців з України та закордону.

Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця XIX – початку XX століття [Текст] / Р. Голод. – Івано–Франківськ : Лілея-НВ, 2005. – 284 с.

Монографію кандидата філологічних наук Роман Голода присвячено вивченню впливів різних літературних напрямів, течій і стилів на творчість Івана Франка. На основі аналізу літературно-критичних праць письменника і його художньої спадщини автор вивчає причини, особливості та наслідки Франкового звернення до художніх систем романтизму, натуралізму, реалізму, імпресіонізму, експресіонізму тощо. А також з’ясовує індивідуальні й національні особливості творчого методу І. Франка у співставленні з тенденціями в тогочасному світовому літературному процесі.

Горак Р. Іван Франко - завжди вчитель [Образотворчий матеріал] : фотоальбом / Р. Горак, В. Пилип'юк. - Л. : Світло й Тінь, 2006. - 272 с. : іл., фото.

Нове видання знайомить читача з життєвим та творчим шляхом Івана Франка.  Книга містить чимало цікавих фактів, розповідей, спогадів, листів, унікальних світлин.

Макаровський І. П. Державотворчі ідеї Івана Франка [Текст] / І. П. Макаровський. – Івано-Франківськ : Вид.-дизайнерський від. ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника, 2007. – 51 с.

На основі аналізу першоджерел та широкого кола літератури простежується формування і розвиток державотворчих ідей І. Франка, значення їх для консолідації українського народу.

Возняк С. М. У пошуках суспільного ідеалу (І. Франко і соціалізм) [Текст] : моногр. / C. М. Возняк. – Івано-Франківськ : Вид.-дизайнерський від. ЦІТ, 2006. – 170 с.

У монографії висвітлюються погляди І. Франка на суспільний ідеал, чинники, які зумовили сходження Великого Каменяра від пріоритетності соціальних проблем до національного питання, від соціалістичного ідеалу до ідеалу національного, викриття ним антигуманної сутності ідеї „державного соціалізму".

Салига Т. Франко – Каменяр [Текст] / Т. Салига. – Ужгород : Гражда, 2007. – 128 с. : іл.

Франкові святкові дати: „40-річний ювілей літературної та громадської діяльності письменника"(1912 р.)та „150-ліття від дня народження Каменяра"(2006 р.) позначились не тільки розмаїтістю фундаментальних дослідженьпро життя і творчість славетного сина України, але й „спричинили" в періодиці появу ряду псевдонаукових і недлброзичливих опусів. Зараз автор пропонує читацькій увазі статті, що недавно (2006 р.) з’явились у періодичній пресі як заперечення поширюваної надуманої тези „Франко-не каменяр!". Видання подає уривок тексту видатного українського художника Івана Труша „Іван Франко і наша суспільність", опубліковану У газеті „Діло"18 вересня 1912 р. у зв’язку з тогочасними нападами на поета.


Іван Франко у вимірах епохи[Текст] : до 150-річчя від дня народж. І. Франка : календар 2006 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2005. – 30 с. : іл.

 

Скомаровський В. Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка (до 150–річчя з дня народження І. Я. Франка) [Текст] / В. Скомаровський ; М-во освіти і науки України, Каф. іст. краєзн., Львів. Нац. ун-т ім. І. Я. Франка. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2006. – 235 с.

У праці здійснено спробу висвітлення історико-краєзнавчих поглядів Івана Франка та їх ролі в суспільно-політичному і культурному житті Галичини й усієї України.

Арсенич П. Прикарпаття в житті Каменяра [Текст] / П. Арсенич. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 1996. – 79 с.

В книзі на основі джерельного матеріалу, публікацій І. Білинкевича, В. Полєка та інших дослідників розповідається про одного з найвизначніших духовних провідників України, письменника, вченого, публіциста, громадсько-політичного діяча Івана Франка та про його перебування в містах і селах Івано-Франківської області.


Арсенич П. Іван Франко і Прикарпаття [Текст] / П. Арсенич. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 352 с.

У книзі на основі архівних , літературних і музейних джерел, газетно-журнальних повідомлень, публікацій І. Білинкевича, В. Полєка та інших дослідників розповідається про Івана Франка та його перебування в містах і селах Івано-Франківської області.

В окремому розділі подаються відомості про братів, дітей, онуків Івана Франка, про його сучасників, уродженців та жителів Прикарпаття, з якими особисто спілкувався та листувався великий Каменяр.

Книга ілюстрована багатьма фотографіями, переважно зі збірки автора книги.


Білинкевич І. Іван Франко і Коломия [Текст] / І. Білинкевич. – Івано-Франківськ : Галичина, 1991. – 24 с.

Іван Білинкевич – відомий франкознавець, укладач „Франкового словника". Франко і Коломия", на основі фактографічного матеріалу, оповідається про кожне перебування Великого Каменяра у давньому місті над Прутом.

Гаврилів Б. Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Франка [Текст] / Б. Гаврилів, М. Гаврилів ; за наук. ред. акад. В. В. Грабовецького. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2000. – 36 с.

Дане видання присвячене багаторічним історико-краєзнавчим дослідженням Івана Франка, які він проводив під час перебування на прикарпатті, а також зробленому земляками Великого Каменяра для вшанування його пам’яті.

У першому розділі висвітлюється значення історичного коаєзнавства крізь призму досліджень І. Франка у ХІХ ст., які він підсумував в історіографічній праці „Галицьке краєзнавство."

У найбільшому за об’ємом другому розділі подається дослідницький матеріал про місця перебування І. Франка в нашому краї, про його інтерес до вивчення історичних місць Прикарпаття, подій, які пов’язані з опришківським рухом та скасуванням панщини в Галичині.

Певну цінність становить документальний ілюстрований матеріал „Вшанування пам’яті Каменяра на Івано-Франківщині", який суттєво доповнює третій розділ видання.


Гаврилів Б. Іван Франко в Станіславові [Текст] : іст.-краєзн. вид. / Б. Гаврилів. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. – 96 с. : іл.

На основі архівних документів, статей у пресі та спогадів очевидців подій автором висвітлено окремі періоди місцеперебування Івана Франка на Прикарпатті, зокрема у м. Станиславові (нині – м. Івано-Франківськ).

Любінець І. Шляхами Івана Франка на Прикарпатті [Текст] : іст.-краєзн. діяльн. І. Франка на Станіславщині в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / І. Любінець, Б. Гаврилів. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1995. – 62 с.

Автори вперше висвітлюють історико-краєзнавчу діяльність Івана Франка на Станіславщині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Автори розповідають про вшанування його пам’яті на теренах краю, який носить ім’я письменника з 1962 року.

Грабовецький В. Прикарпаття і Каменяр (до 150-річчя з дня народження Івана Франка) [Текст] : зб. та доп. викл. історії України, студ. та краєзнавцям : наук. записки Прикарп. іст. шк. / В. Грабовецький. – [Вид. 2-е, доп.]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. – 100 с.

Збірник, присвячений ювілею видатного українського поета і вченого Івана Франка. Автор статей і видань академік Володимир Грабовецький протягом 50-ти років досліджував внесок Каменяра у вивчення опришківського руху в т. ч. найвидатнішого його легендарного героя Олекси Довбуша. У збірнику розглядаються історико-краєзнавчі погляди І. Франка де йде мова про його перебування на Гуцульщині. В книзі висвітлюється вшанування поета у встановленні І. Франку пам’ятників у Львові, Києві та Прикарпатті, художньо-меморіальних дощок з бронзи і граніту, а також наведені спогади автора про сина Каменяра Тараса та його дочки Зеновії Франко.


Грабовецький В. Місто Івана Франка [Текст] / В. Грабовецький, В. Бабій. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. – 111 с.

Видання відслідковує історію міста Івано-Франківська з часу його заснування до наших днів. Окремий розділ книги приурочено перебуванню Івана Франка в місті. Описано місця які відвідував Франко, зустрічі з громадськими діячами, соратниками, письменниками, вміщено спогади окремих відомих людей про зустрічі з Великим Каменярем.

Попадюк М. Сліди, вкарбовані у вічність [Текст] : Іван Франко і Снятинщина (статті та матеріали) / М. Попадюк, В. Харитон. – Снятин : Прут Принт, 2006. – 95 c.

У збірнику вперше зроблено спробу на підставі аналізу опублікованих і архівних документів, листів та історічних досліджень систематизувати нинішній стан студій над темою про перебування Івана Яковича Франка на Снятинщині та його взаємини з літераторами й культурно- громадськими діячами краю.

Драбчук І. Як почуєш вночі... [Текст] : [іст.-краєзн. вид.] / І. Драбчук. – Івано-Франківськ : Сімик, 2007. – 64 с.

У книзі розкриваються маловідомі для широкого загалу факти взаємин Івана Франка та Ольги Рошкевич (Озаркевич)після розлуки у 80-тих – 90-тих роках ХІХ століття.

Окремі сторінки книги присвячено вшануванню постаті Великого Каменяра у селі Сілець Тисменицького району Івано-Франківської області.

Піхманець Р. Іван Франко і Василь Стефаник. Взаємини на тлі доби [Текст] : [моногр.] / Роман Піхманець ; НАН України Львів. від. ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т українознавства при Прикарпатському нац. ун-ті ім. В. Стефаника. – Л. : [б. в.], 2009. – 262 с. – (Франкознавча серія ; вип. 13).

У книзі на багатому фактографічному матеріалі, зокрема на рукописних джерелах розкрито взаємини Івана Франка і Василя Стефаника як найчільніших представників „старшого" і „молодшого" поколінь в українській новітній історії і в розвитку національного письменства.

Монографія порушує з одного боку, проблеми сприйняття постаті Мойсея покутським новелістом, з іншого – веде мову про Франкове сприйняття художнього новаторства Василя Стефаника і визначення його місця як свого послідовника.

Виноградник Т. Франко в житті Стефаника [Текст] : ст., спомини, нариси / Т. Виноградник. – [Вид. 2-е, доп.]. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. – 232 с.

У книгу ввійшли імена різних видатних письменників, громадських діячів України, які безпосередньо знали Івана Франка, Василя Стефаника, були в приятельських стосунках.

На хвилях могутнього впливу Каменяра на все духовне життя формувався Стефаник. Ідейно-художні точки дотику Стефаника до Франка як митця й громадянина засвідчують глибоку духовну спорідненість сина русівського хлібороба, одного з найвидатніших новелістів європейської літератури із сином нагуєвицького коваля, його великим учителем і наставником, титаном ствітової літератури – безсмертним Каменярем. Книга розповідає про сім’ю Івана Франка та родовід Василя Стефаника.

Франко-Ключко А. Іван Франко і його родина [Текст] : спомини / А. Франко-Ключко. – Торонто : [б. в.], 1956. – 131 с.

Спомини написані найближчою особою Іванові Франкові – рідною донькою, панею Анною Франко-Ключко. Спомини мають особистий, майже інтимний характер: донька списала все те про свого батька, про свою родину, про ближчих і дальших осіб, про більші і менші події, випадки і факти того часу й усе те, що зберегла її пам’ять.

У споминах доньки ми моємо виїмкову нагоду пізнати великого сина України як живу людину, чоловіка й батька, а не тільки як письменника, поета, науковця й суспільного діяча. Донька дає нам правдивий і живий образ, як жив та серед яких умовин працював і творив український велетень, що перейшов в історію українського народу як його Мойсей.

Франкіана Богдана Лепкого [Текст] : Іван Франко та родини Лепких, Глібовицьких / упорядкув. У. Скальської. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. – 200 с. : іл.

Видання вміщує матеріали присвячені Іванові Франкові. Це перша спроба представити читачам дійсно шанобливе ставлення Богдана Лнпкого, успадковане ним від батька Сильвестра Лепкого (літературний псевдонім Марко Мурава), та дядька по матері о. Омеляна Глібовицького, всупереч існуючим інсинуаціям.

Вперше опубліковано листування о. Омеляна з Іваном Франком а також Дарії Глібовицької з Ольгою Франковою, спогади Зенона Кузелі суттєво доповнюють створений Богданом Лепким портрет Великого Каменяра.

Столиця Франкового серця [Текст] : поезія, публіц., фотодокументалістика / редкол. : Я. Дорошенко, Д. Юсип, В. Олійник [та ін.] ; упоряд. В. Олійник. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. – 224 с. : іл.

Літературно-художній альманах складають твори письменників, журналістів, молодих та юних літераторів, котрі брали участь у святах ліричної Франкової поезії в Лолині – бойківському селі на Прикарпатті, де не раз бував великий Каменяр.

Поряд з поезіями громадянського та інтимного змісту друкуються наукові та дослідницькі статті про життя, літературну і громадсько-політичну діяльність письменника.

Під Франковою зорею [Текст] : зб. творів прикарп. авт. / відп. за вип. І. Дячишин, В. Добрянський ; упоряд. М. Андрусяк. – Коломия : Вік, 2006. – 928 с.

Видання представлене різними жанрами художньої літератури – прозою (розділами з романів та повістей, новелами, оповіданнями), поетичними творами, публіцистикою, драмою, літературною критикою, перекладами, гумором і сатирою сорока дев’яти письменників, які представляють Івано-Франківську організацію Національної Спілки письменників України.

Бабій В. Станіславська княгиня [Текст] : п’єса на одну дію / В. Бабій. – Івано-Франківськ : Івано-Франків. обл. друк. – 20 с.

Книга розповідає про взаємини Івана Франка та Юзефи Дзвонковської.

Гачка І. Тут вітав у мріях молодий Франко [Текст] : з історії Лолина / І. Гачка. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. – 604 с.

Автор розповідає про село Лолин, з яким пов’язана окрема сторінка життя Великого Каменяра. Книга представляє далеке минуле села, особистості , які тут жили і відіграли значиму роль в його історії. Велику увагу автор приділив священникам, які були у Лолині, говорить про їх роль у піднесенні морального та національного духу селян. Подано біографії роду священників М. Рошкевича, Й. Охримовича, А. Луковецького та їн.

Окрема частина книги присвячена перебуванню І. Франка в Лолині, драмі кохання письменника і дочки лолинського священника Михайла Рошкевича, його сумному фіналу, весіллю Ольги та Володимира Озаркевича.

Пройдуть роки. І до Лолина знову приїде Франко, тільки не Великий Каменяр, а його син Тарас.

Книга написана на архівних матеріалах, спогадах старожилів. Автор вживає архаїзми, діалектизми, від чого мова книги стає більш колоритною і живою.


Діжевський М. В. Франко в Лолині [Текст] : поеми / М. Діжевський. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2001. – 96 с.

У книжку ввійшли поеми – „Франко у Лолині", „Василь Стефаник", „Сосюрина Марія", „Альпійська білочка". Перша „Франко у Лолині", – розповідь про першу зустріч юного гімназиста із дочкою священика Ольгою Рошкевич в 1874 р. У другій, „Василь Стефаник", перед читачем виростає цікава постать талановитого юнака Василя Стефаника, який став видатним майстром психологічної поеми. Третя, „Сосюрина Марія", присвячена дружиніВолодимира Сосюри – Марії Гаврилівні, яка зазнала нелегких випробувань у таборах Казахстану і Сибіру і через горе та страждання пронесла чисте й світле кохання до поета. У четвертій, „Альпійська білочка", розповідається про дивний світ кохання. Поема виховує любов до природи, закликає оберігати її.


По місцях перебування й увіковічнення пам’яті Івана Франка на Прикарпатті (екскурсійні маршрути) [Текст] : путівник / авт.-упоряд. : В. Федорак, З. Федунків, Р. Гандзюк ; ред. Г. Максимців. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. – 48 с. : іл.

Путівник розповідає про міста і села Прикарпаття, які відвідував І. Франко і де увіковічнено пам’ять про нього. В основу його структури покладено п’ять екскурсійних маршрутів: Бойківщиною, Опіллям, обласним центром, Покуттям і Гуцульщиною.

Грабовецький В. Івано-Франківськ в пам’ятниках історії та культури (присвячується 10-ій річниці Незалежності України та 340-ій річниці заснування міста) [Текст] / В. Грабовецький, Б. Гаврилів, Г. Карась. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2001. – 180 с. : іл.

В історико-краєзнавчій публікації вперше за хронологічно-тематичним принципом висвітлюються пам’ятники історії та культури Івано-Франківська, зокрема, увіковічнення пам’яті Івана Франка. Видання ілюстроване автентичними матеріалами, гравюрами, світлинами.

Грабовецький В. В. Скульптурна франкіана Прикарпаття [Текст] : путівник / В. В. Грабовецький. – Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1990. – 27 с. : іл.

У пропонованому дослідженні автор в історико- мистецтвознавчому плані описує пам’ятники, скульптурні погруддя, художньо-меморіальні дошки, обеліски, хто. з якої нагоди та за яких умов створював ці знаки шани до великого сина України. Книга знайомить з історією перебування Івана Франка в тих населених пунктах, де встановлені погруддя чи меморіальні дошки. матеріал подається за туристськими маршрутами.

Полєк В. Т. Іван Франко на Прикарпатті [Текст] : путівник / В. Т. Полєк. – Ужгород : Карпати, 1966. – 64 с.

Глибоким дослідженням зв’язків Каменяра з нашим краєм була книга відомого вченого і краєзнавця Володимира Полєка „Іван Франко на Прикарпатті". Вона і досі вважається найгрунтовнішим виданням, що містить багато цікавих фактів з життя Каменяра, його літературної й громадської діяльності, пов’язаної з Івано-Франківщиною. Тут були написані „Вічний революціонер", драма „Украдене щастя", оповідання „На дні".

На Прикарпатті письменник знайшов щирих друзів і послідовників – Василя Стефаника, Леся Мартовича, Марка Черемшину та ін. В свій час на землі Довбуша доля принесла І. Я. Франка.

Бонь В. Літературно-меморіальний музей у селі Івана Франка [Текст] : путівник / В. Бонь, М. Оркуш. – Л. : Каменяр, 1978. – 32 с. : іл.

Путівник по літературно-меморіальному музею у селі Івана Франка висвітлює життєвий шлях та вшанування пам’яті письменника.

Давидова М. С. Літературно-меморіальний музей Івана Франка у Криворівні [Текст] : путівник укр. і рос. мовами / М. С. Давидова. – Ужгород : Карпати. – 111 с. : іл.

З 1900 по 1914 рік у Криворівню майже щоліта приїжджав для праці і відпочинку Іван Франко. Хата Василя Якіб’юка, у якій зупмнявся письменник, збереглася до наших днів. У 1953 році в ній відкрито літературно-меморіальний музей Івана Франка.

Ілюстрований путівник знайомить з музейними експонатами, які вводять у світ, що оточував письменника у Криворівні, розповідають про вшанування пам’яті великого Каменяра.

Бурдуланюк В. М. Музей Івана Франка в Лолині [Текст] / М. В. Бурдуланюк, Ю. М. Угорчак. – Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1987. – 16 с. : іл.

Знайомство великого Каменяра із Станіславщиною (пізніше Івано-Франківщиною) бере свій початок із бойківського села Лолина, де він неодноразово бував у 1874-1876 роках.

У 1956 році туту споруджено пам’ятник великому Каменяреві, а в серпні 1981 року з наоди 125-річчя з дня народження письменника в Лолинській восьмирічній школі відкрито музей.

Образотворча франкіана Прикарпаття Деркача Ігоря Миколайовича [Образотворчий матеріал] : кат. / [упоряд. В. Т. Полєк ; відп. за вип. В. Ф. Любінець]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1990. – 30 с.

Художник знайомить з Франківськими місцями у Коломиї, Нижньому Березові, Криворівні, Лолині, Головах. Представлені в каталозі картини, ліногравюри і зарисовки пером присвячені життю і творчості І. Франка не раз виставлялись на різних виставках. Колекції кращих його робіт зберігаються у Львівському та Івано-Франківському літературно-меморіальних музеях

І. Франка, а переважна їх більшість експонується у Криворівнянському музеї письменника, окрема частина картин даної тематики знаходиться у Вінніпезькому музеї Каменяра (Канада).

І. Я. Франко на Станіславщині [Текст] : (путівник). - Станіслав : [б. в.], 1956. – 2 с.

Путівник знайомить з місцями, де перебував Іван Франко в різні роки свого життя (с. Лолин, с. Бубнище, с. Підгірки, м. Коломия, с. Нижній Березів, М. Косів, с. Криворівня, м. Снятин, м. Станіслав (тепер Івано-Франківськ)

Іван Франко і Прикарпаття [Текст] : рек. бібліогр. покажч. до 150-річчя І. Франка / Головне упр. туризму і культури Івано-Франків. обл. держ. адмін., Івано-Франків. обл. універсальна наук. б-ка ім. І. Франка. – Івано-Франківськ : Івано-Франків. обл. друк., 2006. – 54 с.

До покажчика включені монографії, статті з наукових збірників, матеріалів наукових конференцій, журналів та газет. Література в покажчику розміщена в основних восьми розділах та їх підрозділах: І. Франко і Прикарпаття; Місця перебування І. Франка на Прикарпатті; Взаємини І. Франка з діячами краю; Життя і творчість Каменяра в дослідженнях Івано-франківських науковців і краєзнавців; Літературно-мистецька Франкіана краю; Родина Франків та Прикарпаття; Вшанування пам’яті Каменяра на Івано-Франківщині; Пам’ятники І. Франкові в області.

Білинкевич І. Іван Франко на Станіславщині: біографічно-краєзнавчі нариси / І. Білинкевич ; вступ. ст., підготовка тексту і наук. ред. М. Васильчука. - Коломия : Вік, 2006. - 192 с.

 

Іван Білинкевич (1905-1996) - один із фундаторів літературного краєзнавства на Прикарпатті. Дослідженнями обставин перебування  Івана Франка в області його імені він займався впродовж піввіку. Наприкінці 1970-х років Іван Білинкевич підготував книгу „Іван Франко на Станіславщині", яка так і не була опублікована. Вона вперше доходить до читача з нагоди 100-річчя дослідника та 150-річчя Івана Франка.

            Книга цінна передусім тією скурпульозністю, з якою Іван Білинкевич ставився до кожного факту з життя Івана Франка, зокрема про його перебування на Станіславщині. Він на основі опублікованих та архівних джерел детально описує практично кожен крок Івана Франка в нашому краї. Причому там, де нема документальних свідчень, автор не вигадує того, чого не може підтвердити.  

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка