Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„...І знову іменем твоїм молюсь”Благодатна нива української культури заколосилася досліджен­ням відомого вченого-культуролога, академіка, письменника Во­лодимира Качкана „Нариси історії української культури в персоналіях (ХІХ-ХХ ст.)", що побачило світ під егідою Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника Національної академії наук України, яка протягом багатьох років випускає книги мо­нографічного історико-літературознавчого серіалу В. Качкана під назвою „Хай святиться ім'я твоє: історія української літератури та культури в персоналіях (ХІХ-ХХ ст,)" (до читачів надійшло вже сім книг із задуманого десятикнижжя).

Книга засвітила новий 2005 рік за науковою ре­дакцією директора бібліо­теки, професора Миросла­ва Романюка. У науковій апробації тексту взяли участь відомі вчені-гуманітарії професори Григо­рій Семенюк, Вікторія Ларіонова та Анатолій Гуляк.

Неперебутня зацікав­леність такими високими науково-дослідними інституціями і поважаними в наукових колах ученими зумовлюється важливістю й актуальністю дослідження. В основі пра­ці - видатні постаті різних галузей культури, літератури, ет­нографії, фольклорис­тики, видавничої та редакційної діяльності, просвітництва, що вже стало предмет­ним почерком пошу­кового методу акаде­міка В. Качкана, який переконує, що куль­тура в якнайширшому розумінні є проявом духовно-творчого життя окремої особи та суспільства загалом і без вивчення внеску в загальнонаціональну куль­туру її найяскравіших представників складно збагнути завдання культу­рології, її генезу, спосіб мислення й творення певних історичних суб'єк­тів, особливості менталітету нації.

Відрадно, що пропонована чита­чам книга є своєрідним продовжен­ням, узагальненням попередніх ви­дань автора: „І воскресне ім'я твоє: Народознавчі студії про забутих", „У творчій майстерні визначних етнологів", „Українська журналістика в іме­нах: історичний досвід, майстерність: У 2-х ч.", двокнижжя „Українське на­родознавство в іменах", багатотом­ний серіал „Хай святиться ім'я твоє". Пропоноване видання відзначається новою якістю - хрестоматійністю, що значно й посутньо розширює пізна­вальні обрії. Вибірки художніх тво­рів, публіцистики, доповнені запитан­нями для закріплення знань, само­контролю та можливої підготовки ре­фератів з означених тем, спорядже­ні кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри українознавства Івано-Франківської державної медич­ної академії Олександрою Кузенко, що помітно поліпшує інформативно-прак­тичний аспект рецензованої книги.

Поряд із потужним фактажним пластом матеріалів, добутих із центральних архівів, наукових бібліотек, раритетного епістолярію, що вже однозначно виступає самодостатнім дос­лідницьким явищем, приємно вражають публіцистично-художня манера письма, лінгвістична наповненість тек­сту, фразеологія думки-вислову. Пи­сана добірним словом, з використанням сучасних методів і підходів до культурології проблематики, ця книга має не лише наукову, але й суспіль­но-політичну вартість, повертає із небуття титанічні постаті українсько­го національного духу, чим, безумовно, впише золотими літерами черго­ву сторінку у книгу нашої культуро­логічної самобутності.

Микола СУЛЯТИЦЬКИЙ

// Галичина. - 2005. - 31 берез. - С. 10.

Оновлено 03-02-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка